{156.} Orbó.

Vrsei? 1205–1235, Orba 1475.

Középszolnokvármegyei helység.

Orbó szláv eredetű szó, vrbov, vrba = fűzfa.*Tagányi Károly, dr. Réthy László és Pokoly József: Szolnok-Doboka vármegye monographiája, I. k. 546. l.

Mint a néphagyomány tartja, hajdanában csak egy házból állott ez a falu, erdő-vidék közepén, honnan a ház tulajdonosai, három testvér, nagy rablásokat vittek véghez.

A tizenhatodik század folyamán Orbó is áldozatul esett a harczi viharoknak, még 1720-ban is puszta.*Magy. Stat. Közl. XII. k. 339. lap. Hont vármegye küldöttei az adóösszeírás alkalmával tehát még ekkor ezt az egyetlen háztartást sem találták.

A Váradi Regestrumban Vrsei villabeli Jólegény a pörosztó, a mikor egy Hatvan villabeli a táborban elveszett lova ügyében törvény elé állít egy Dobur villabelit.*Villa Vrsei = ? Kandra szerint is Orbov = Orbó. Kanda K.: V. R. 266., 268. l. és 3. sz. j.

1427–1730 körül Szilágyi Miklós fiainak itt is volt birtokuk.*Szgy.

1475 körül «Bernaldj» (Dengelegi Bernát) 3 frt, «Barta magistj» pedig 2 frt adóval vannak fölvéve Orboról, a mely 1543-ban Berendi János és Kőrösi Ferencz között oszlott meg, kiknek jobbágyai 2–2 kapuszámnyi adót fizettek. Volt a helységben a 4 kapuszámon kívül még 2 bíró és 2 szegény.*Dical. 1549-ben is 2–2 kapu után adóztatták meg a Berendi János és Körösi Ferencz jobbágyait, kiket kívül találtak a helységben még 1 bírót, 2 szegényt és 3 új házat. 1554-ben ugyanezen adatokat jegyezték fel.*U. o. 1570-ben Kőrösi János és Kún László között oszlott meg; ezeknek jobbágyait 1–1 kapu után adóztatták meg.*U. o.

1489-ben a középszolnoki Orbo részbirtokba beiktatják {157.} Mághi Pétert és Pált.*Lelesz, Stat. M. 126. Maghi Barnabás itteni részbirtokaiból Kemecsei Jánosné Erzsébetet leánynegyed illette meg, melynek kiadására 1548-ban meg is inti Kenderesi János leányát, Annát meg Mághi Pétert.*U. o. Act. an. 1548. fasc. 4. nr. 33. 1559-ben a szolnokmegyei Orbo birtokba Székely Antalné Magyi Zsófiát iktatták be.*U. o. Stat. Z. 21.

1534-ben János király meghagyja, hogy e birtok ama részeibe, a melyek a Kis Lajoséi, iktassák be Sámsoni Kőrösi Ferenczet, a kit ama részek királyi adomány meg a nevezett Kis mostoha atyja és gyámja, Panaszi Pázmány Péter örökvallása alapján megilletnek. E beiktatáshoz megidézték a következő szomszédokat: Vid Pétert, Keresztúri Német Ferenczet és Mihályt, Csízér Bálintot, Csehi Györgyöt, Adorján Ferenczet, Nagydobai Csete Mihályt, Jánosfi Györgyöt, Hagri Jánost, Beleer Tamást és Miklóst.*Utóbbi öt (tán csak négy) jobbágy. A beiktatás megtörtént.*Orsz. lt. Km. conv. lad. 27. K. nr. 24.

1549-ben néhai Deésházi Kelemennek amaz itteni birtokához, a mely ekkor Deésházi Lajos kezén volt, Móré Márton és Haraklányi Miklósné Deésházi Borbála tartottak igényt.*U. o. Km. convent lad. 27. M. nr. 24.

1553-ban Farnosi Mihály ellenében Gencsi Imre javára mondanak ítéletet egy itteni birtokrészre nézve,*Lelesz, Prot. 13. fol. 302. anni 1553. a ki mostoha fia volt Farnosinak.*U. o. Act. anni 1553. fasc. 2. nr. 58.

1578-ban egy orbói részt Rozsályi Kún Domokos leányai meg Rozsályi Kún László és István adnak el Verebélyi Péternek, Pankha Péternek, Vedi Literatus Istvánnak, Zeleméri Miklósnak és Bánfi Bálintnak,*U. o. Act. an. 1578. nr. 26. a mi ellen tiltakozik Berendi János.*U. o. Prot. 23. fol. 291. an. 1578.

Ettől fogva nyoma sincs e falunak az okiratokban 1755 junius 13-dikáig, mikor összeírják Orbón ama javakat, a melyek Gencsi Zsigmondot és Keczeli Györgyné Gencsi Erzsébetet illetik.*Gencsi-lt. nr. 161.

{158.} 1784-ben Menesági István és György meg Csoknyai György egyeznek meg ennek a birtoknak a visszaszerzésére nézve is.*Lelesz, Act. an. 1784. nr. 34. és 35.; prot. fol. 36. és 37.

1797-ben a hadi terhekhez való hozzájárulásra Halmágyi László, Dants György, Nagy Dániel, Móré Mihály, Szunyogy Farkas és Szunyogh János kisebb birtokosokat írták innen össze.*Szv. lt.

Orbón a gör. katholikusoknak fatemplomuk s egy tantermű elemi népiskolájok van.*Sch. 1886. 186. lap.

1890-ben 253 lakosa van; nyelvre nézve magyar 20, német 1, oláh 219; vallásra nézve r. kath. 1, gör. kath. 230, evang. reform. 14, izr. 8. Házak száma 46.

1895-ben gazdaságainak, száma 63. Területe 698 katasztrális hold, amelyből szántóföld 218, erdő 179, legelő 169, rét 78, kert 16, szőlő parlag 11, beültetve 1, terméketlen 26 hold.*Mg. St. 508.

A községnek 1900-ban 928 K becsértékű cselekvő vagyona van, állami egyenes adója 792 K 96 f.

Határrészeit fekvésökről nevezték el.