2. Szilágy-Paptelek.

Ez a Paptelek is oláh falu s 1387-ben az aranyosi várhoz tartozott.*Wl.

A váradi káptalan Zsigmond királynak 1423 Ker. Szent János születése előtt való kedden Budán kelt beiktató parancsára Kusalyi Jakcsi György fiának, tisztelendő Dénesnek Paptelek oláh falujába, ellentmondás nélkül, György másik fiát Jánost, ennek nejét Annát meg fiait, Lászlót és Györgyöt iktatta be.*GKG. C. fasc. XII.

Egy 1450 decz. 14-dikén kelt oklevél szerint Kusalyi Jakcsi György és testvére néhai László részjószága Paptheleke, melyet Kémeri Miklós részére el akarták foglalni, de nem engedték.*Erd. Muz. gr. Kemény gyűjt. V. ö. Szabó Károly kivonatai, 64. l.

A középszolnoki Paptheleke birtokba 1472-ben Bélteki Drágfi Miklóst és fiait: Bertalant, Ferenczet, Györgyöt és Pétert iktatták.*Lelesz, Stat. D. 228.

Közép-Szolnok vármegyének 1475 körüli adóösszeírásába Papthelekeről Drágfi jószága van fölvéve 3 frt 3 dénárral.*E mű I. k. 179.l.

1543-ban 4 kapu után rótták meg adóval a Drágfi Gáspár jobbágyait, de felmentettek 1 bírót, 3 szegényt és 4 új házat.*Dical. 1549-ben 2 kapuszámnyi adót fizettek Drágfi özvegyének a jobbágyai, a kiken kívűl volt a helységben még 1 bíró 7 szegény és 3 kapura becsűlt új ház (3 p.)*U. o. 1570-ben 2 kapu után rótták meg adóval a császár jobbágyait.*U. o.

{212.} 1559-ben Paptelkéhez tartozott a Bodon nevű erdőnek egy része és a Csiglen nevű erdőnek fele s azok özv. Nagyfalusi Serédi Istvánné Várdai Klára tulajdonai voltak.*Nagyv. Múz. Blt. 1579 okt. 5-dikén Báthori Kristóf megparancsolta a kolozsmonostori requisitoroknak, hogy középszolnoki Paptelke birtokra vonatkozó irományokat is adják ki Dobszai István számára.*Tört. Tár 1898. évf. 346–47. l.

1555-től 1724-ig Bréd történetével egyezik Paptelek birtoklásának a története, midőn Kusalyi Jakcsi Boldizsár és Mihály tiltakozása (1555), Serédi István gondnoki vallomása Palaticz számára (1609) s III. Károly adománya az Andrásiaknak (1724) a főbb események.*L. a levéltári jelzeteket Brédnél. Drágfi Gáspárné Báthori Anna itt is (a szolnokmegyei Paptelkén, előfordúl Kucsó és Bréd között) ajándékul ad egy részt Keresztúri Dobszai Jánosnak.*Gencsi-lt. nr. 2. és nr. 60.

1726 máj. 9–11-dikén Paptelek faluban Andrási Ferencz örökös jobbágya házában többek között ezen Ferencznek paptelki jobbágyai is kezességet vállalnak Wesselényi Istvánnak Varasitóról elszökött jobbágyaiért.*Wl.

A hadi terhekhez való hozzájárulásra Paptelek községből 1779-ben gr. Andrási Károly főbirtokost, Popa Danila oláh papot s Huszián Petre oláh kántort mutatták ki.*Szv. lt.

Paptelek gör. kath. kőtemploma 1836-ban épűlt. Az egyházközség könyve 1830-ban kezdődik.*Sch. 1886. 166. l. Egy egytantermű elemi iskolát szintén a gör. kath. hívek tartanak fenn.

1733-ban 24 volt itt az oláh családok száma; görög-keleti papja János nevet viselt.*Tr.

1750-ben a gör. kath. lelkek száma 152, a kik részén volt egy templom, egy működő pap, egy kántor, egy sekrestyés-egyházfi s illette a papot egy belső telek, kilencz köblös szántóföld, négy szekérnyi széna, meg két mázsa só.*Tr. 1901. évi IX. szám, 284. l.

1715-ben 5 jobbágy és 1 zsellér, összesen 6 háztartás fizetett adót, 2 magyar és 4 oláh; 1720-ban 15 jobbágy és 4 {213.} zsellér, összesen 19 háztartás, 12 magyar és 7 oláh. A népesség száma 1715-ben 54 lélek, magyar 18, oláh. 36; 1720-ban 161 lélek, 108 magyar és 63 oláh. A lakosok vezetékneve magyar ugyan, de nyelvre nagyobb részük oláh.*Magy. Stat. Közl. XII. k. 65. és 67. l.

1847-ben a lakosok száma 542; valamennyi gör. kath.*Nagyv. Nvk. 1847. 109. l. 1890-ben 785 lakosa van; nyelvre nézve magyar 14, német 5, oláh 754, egyéb nyelvű 12; vallásra nézve gör. kath. 766, evang, reform. 5, unit. 3, izr. 11. Házak száma 158.

A művelés alatti területből adózás czéljaira összeírtak szántóföldet 1715-ben 24, 1720-ban 370 köblöst; rétet 1715-ben 7 1/2, 1720-ban 142 kaszást; szőlőt 1720-ban 4 kapást.*Magy. Stat. Közl. XII. köt. 65. és 67. lap.

1895-ben gazdaságainak száma 162. Területe 2437 katasztrális hold, a melyből erdő 1027, szántóföld 979, rét 334, legelő 43, szőlő (parlag) 15, kert 12, terméketlen 27 hold.*Mg. St. 510.

A községnek 1900-ban 4348 K 50 f becsértékű cselekvő vagyona van, állami egyenes adója 2341 K 77 f.

Határrészei: Dimburelë (dombocskák), Spini = Szpiny és Sztyiny (tövisbokrok), Lak = Lák (mocsár), Pe Rituri = Pë Riturj (a réteken), Pë Válë (a völgyön), Dubălare = Dubelárë (timárműhely?), Pogor (lejtő), Ráková, Pomi = Pomny (gyümölcsfák), Sěcături = Szekaturj (kopár szakadékok), Carpini = Kárpiny (gyertyánfák), Comoară = Komare (kincs), Valea Şes = Váljá Sësz (róna-völgy), Pe Faţă = Pë Fácza (a felüleleten), Dupa Deal = Dupa Gyál (a dombon túl), Fênaţe = Funáczë (kaszálók), Ciuturi = Csuturj (csutorák), Dilmá, Pokujilë, Poduri = Podurj (hídak).

Vize a paptelki patak.