{341.} Somály.

Somal 1452, Sommal 1459, Sommaly 1546, Somály 1656, Somáj 1713, Sommály 1795, krasznavármegyei helység, a bihari határszélen. Neve som-hegyet (mál: hegy) jelent.

Egyébiránt Udvarhelyszékben, Alsó-Siményfalván egy lankásos oldalas helyet Somáj-nak, Kis-Kede faluban egy szántóföldet, Szent-Miklóson egy szántót és legelőt Somálynak hívnak, ez utóbbi helyt Somály-árka is van.*V. ö. Pesti Frigyes: Magyarország Helynevei, I. köt. 327–328. lap.

Az 1211. év első felében*Kandra: V. R. 454. lap 2. sz. j. a Satar falubeli Topazius, mint pristaldus szerepel, mikor a Günther testvéreket a Dédács föld erőszakos elfoglalásával vádolják.*U. o. 454., 455. lap. E falu Kandra Kabos szerint «ismeretlen, hacsak nem Somály (Somal) a mai Szilágy vármegye szélén».*U. o. 455. lap. 3. sz. jegyz.

1452 ápr. 14-dikén a krasznavármegyei Somály birtokába Kusalyi Jakcsi Lászlót és Andrást, meg néhai Kusalyi Jakcsi László Erzsébet leányát iktatták be.*Dl. 27,666.

Bályoki Szilveszter pert folytat Sommal birtoka elpusztításáért és több rendbeli hatalmaskodásért Szutori János és Tamás ellen, de ezek 1459 ápr. 14-dikén többek közbenjárására leteszik a tisztító esküt.*Dl. 36,392. Km. Prot. E. min. p. 41. nr. 1.

A krasznavármegyei Sommal egyike volt azoknak a birtokoknak, a melyeket 1465 szept. 24-dikén Bályoki Szilveszter lekötött Dengelegi Pongrácz János erdélyi vajda- és székely ispánnak.*Dl. 36,393. Km. Prot. F. min. pag. 108. nr. 1.

1546-ban Lecsmér birtoknak Bályoki Szénás vagy Szénási András, István, János, László, Péter és György Sommaly birtokával szomszédos részét, mint már láttuk,*V. ö. Lecsmérrel. meg akarják járni Krasznai Pándi Ferencz érdekében, de a Szénásiak ellentmondtak; ezért megidézték őket.*Lelesz, Metalium C. Kraszn. nr. 4.

{342.} 1550 január 20-dikán Ferdinánd király megparancsolja, hogy Sommaly birtokba iktassák be újból Szénás Istvánt, Andrást, Jánost, Pétert, Lászlót és Györgyöt, a kik jelenleg is bírják azt, de az arról szóló adománylevelet elvesztették. A beiktatás ellen tiltakozott Széplaki Benedek Péter Borzási Lukács nevében, a kit azért megidéztek.*A kolozsmonostori konventnek Károly király 1734. ápr. 14-diki parancsára Szénás Zsigmond, József, Ferencz és István részére kiadott átiratában. Orsz. lt. Km. conv. lad. 27. S. nr. 52.

1563-ban Ipp tartozékában, a krasznavármegyei Sommalon 2–2 kapuszámnyi adót fizettek a Szénás István és János jobbágyai, ellenben a Szénás András, György és Péteréi csak 1–1 kapuszámnyit. E 7 kapun kívül volt e helységben még 1 bíró, 10 szegény és 5 új ház.*Dical. 1604-ben (a krasznavármegyei) Sommalyban és Sírmezőn egy jobbágyházat adóztattak meg Szénás Gáspár és Lajos részéről; Tarpai Imre, Szénás Szilveszter, Imre, Miklós, Gábor és András részéről szintén egyet,*U. o. (a krasznavármegyei) Somalban, Domoszlón és Szóvárhegyen Szénás Péter, Nagyfaluban pedig Bánfi Dénes részéről 7 telek adózott. 1605-ben Bánfi Dénes részéről 6 1/2 telket róttak meg adóval Nagyfaluban.*U. o.

1656 ápr. 23-dikán a Szénás-családtól zálogban bírt somályi birtokrész ügyében is megegyeznek Bideskúti István gyermekei és ezek mostoha anyja.*Nagyv. Múz. Blt. egyk. más.

1676-ban Sommalyon lakó Kis Pál Borbély Györgynek, Tar János Szénás Kristófnak, Kis Tivadar Szénás Andrásnak a jobbágya.*Szgy.

1713-ban Somájon Vay Lászlónak felerész-malma és emberei vannak.*Bl.

Wolkenstein-Trostburgi gróf felesége, Aspremont Anna 1795-diki vallomása szerint Sommály a tasnádi uradalomhoz tartozik; Rákóczi Ferencz-féle birtok.*Bl. fasc. yy. nr. 2.

1806-ban Sommályról összeírták a br. Bánfi, gr. Betlen, {343.} Horvát, Tisza, Pécsi, Vér, Ravaszdi és Kabós birtokos nemes családok tagjait, összesen 10-et. Ezek kezén volt összesen 1 curia, 78 lakott antiqua és 8 lakott nova jobbágytelek. Legtöbb telke volt Kabós Farkasnénak (1 curia, 22 lakott antiqua és 3 lakott nova) és br. Bánfi György utódainak (11 lakott antiqua és 1 lakott nova).*Szv. lt.

Somályon a gör. katholikusoknak a fatemploma 1773-ban épűlt. Anyakönyveik 1827-ben kezdődnek.*Sch. 1886. 145. lap. Iskolájokat (egytantermű) 1870-ben építették.

1733-ban (Sumál) oláh családjainak száma 35, egyesült papja neve János.*Tr. (Somal-on) 1750-ben 54 a gör. kath. lelkek száma. Szó van egy templomról, papról, kántorról, sekrestyés egyházfiról s belső telekről. Illette a papot tizenhárom köblös szántó s nyolcz szekér széna.*Tr. 1901. IX. 288. lap.

Sommályon 1715-ben 6 jobbágyháztartás fizetett adót, magyar 4, oláh 2; 1720-ban 13 háztartás, 6 magyar, 7 oláh. Ebből következtetve a népesség száma 1720-ban 117 lélek, 54 magyar és 63 oláh.*Magy. Stat. Közl. XII. k. 68. és 69. l.

1847-ben 424 a népesség száma, még pedig r. kath. 1, gör. kath. 401, gör. kel. 4, evang. reform. 18.*Nagyv. Nvk. 1847. 98. l. 1890-ben 527 lakosa van; nyelvre nézve magyar 60, oláh 467; vallásra nézve r. kath. 3, gör. kath. 472, evang. reform. 33, izr. 19. Házak száma 109.

A művelés alatti területből adózás czéljaira összeírtak szántóföldet 1720-ban 29 1/2 köblöst; rétet 82 kaszást, szőlőt 42 kapást.*Magy. Stat. Közl. XII. k. 68. és 69. l.

1895-ben gazdaságainak száma 225. Területe 1790 katasztrális hold, a melyből szántóföld 518, legelő 4491, rét 423, erdő 206, szőlő (parlag) 70, kert 31, terméketlen 93 hold.*Mg. St. 502.

A községnek 1900-ban 6738 K 80 f becsértékű cselekvő vagyona van, állami egyenes adója 2511 K. 26 f.

{344.} Utczái: Nagy-, Templom-, Hiristye- (Hariskás?), Szőlőmelletti-, Tatár- és Cornet = Kornyët (Somfás) utcza.

Határrészei: Gropile sub hris? = Gropilë szub hris (Hris? aljai gödrök), Hiristye După Deal = Hiristyë Dupa Gyál (dombon túli Hiristyë), Coastea Preste Părău = Kasztjá Prësztë Peren (a csermelyen túli halom), Buchmir, Cornet = Kornyët (somfás), Szódokos (Teiuş = Tyëjus), Hirsu Cel Mic = Hirsu Csël Mik (kis Hirsu ?), Hirsu Cel Mare = Hirsu Csël Márë (nagy Hirsu?), Nagy-hegy.