{499.} Sziget.

Zygeth, Zÿgeth 1466, Zygethy 1475, Ziget 1547, Zyget 1604, Zigett 1607, Szigeth 1641, Sziget 1746.

A kövesdi uradalom tartozéka.*V. ö. II. k. 106. l.

A törökök, szatmári tolvajok és kuruczok 1682 előtt szintén elpusztították, más huszonnégy középszolnoki faluval együtt.*Szv. lt. 1715-ben telepűlt újra. Sokáig puszta volt, mint megjegyezték az adóösszeírók.*Magy. Stat. Közl. XII. k. 340. l.

Közép-Szolnok vármegyének 1475 körüli adóösszeírása szerint Zygethy Sarmasági Elek (Allexi) jószága 5 frt 3 dénár adóval.*E mű I. k. 180. lap. 1543-ban (Zÿgeth) Sarmasági László, István és Mihály között oszlott meg, kik közül utóbbinak a jobbágyait 2 kapuszámnyi adóval rótták meg, míg a másik kettőéit csak 1–1-gyel. Fölmentvék az adózás alól 3 biró, 2 szabados, 10 szegény, 5 új ház és 1 puszta telek.*Dical. 1549-ben 3 kapuszámnyi adóval rótták meg a Perneszi Imre jobbágyait, ellenben a Sarmasági Mihály és Andráséit csak 1–1 kapuszámnyival. Ezen 5 kapuszámon kívül volt a helységben még 14 szegény, 3 servitor és 14 új ház.*U. o. 1570-ben Sarmasági Miklós és özv. Sarmasági Mihályné között oszlott meg, kiknek jobbágyai 1–1 kapu után adóztak.*U. o. 1604-ben (Zÿget-en) 2 rótt ház után 4 frtot fizetett adóban a Sarmasági Zsigmond jószága.*U. o.

Mint a kövesdi uradalom tartozéka, birtoklásának történetével az uradaloméhoz igazodik. A Sarmaságiak, Kémeri Lászlóné, a Majádiak, Báthori István özvegye Katalin meg fiai, azután a Gyerőmonostori Kemények, Jósika Zsigmond s Gábor, Szunyogh Gáspárné, Kávási Pálné, Csebi Pogány György, a Bánfiak a már ismert szereplők*A név változatai ez évekkel: Zygeth: 1466, 1487, 1550, 1551, 1569: Zÿgeth: 1466, Szigeth: 1487, 1570, 1641, 1646, 1647; Ziget: 1547; Sziget: 1691, 1676, 1723, 1724, 1746; Zigeth: 1607. V. ö. II. k. 110–131. l. az 1466–1746 években.

{500.} A tizenhetedik századból Lónyai Anna fejedelemasszony szilágyi jószágáról fennmaradt lelettár Szigethről 12 jobbágycsaládot és hét pusztát tüntet föl.*Wl.

1797-ben a középszolnoki főbb és kisebb birtokosok és más személyek jegyzékében, kik a «hadi segedelemhez» járulhatnak, Szigeth községből báró Kemény Simon főbirtokos, továbbá Popa Gyorgyie gör. kath. pap, Árgyelán Flore gör. kath. kántor vannak említve.*Szv. lt.

1733-ban Szilágy-Szigeten (Szidettó) 20 oláh család volt; görögkeleti papját Andrásnak hívták.*Tr. 1750-ben a gör. kath. lelkek száma 230, a kik részén volt egy templom, egy működő pap, egy kántor, egy sekrestyés-egyházfi s illette a papot egy belső telek, kilencz köblös szántóföld, négy szekérnyi széna, meg két mázsa só.*Tr. 1901. évi IX. szám, 285. l.

A gör. katholikusok fatemploma 1632-ből való. Anyakönyvük 1824-ben kezdődik.*Sch. 1886. 183. l.

A helységben gör. kath. jellegű, egytantermű elemi népiskola van. Csak nem rég épűlt.

Sziget jobbágyszolgálmányait (1703-ból) már előbb láttuk.*V. ö. e mű II. köt. 135. l. 1715-ben 6 jobbágyháztartás fizetett adót, magyar 3 és oláh 3; 1720-ban 12 jobbágy- és 7 zsellér-, összesen 19 háztartás, magyar 14, oláh 5. Ebből következtetve a pragmatica sanctio korában a népesség száma 171 lélek, magyar 126, oláh 45.*Magy. Stat. Közl. XII. k. 66. és 67. l.

Egy 1847-diki Névkönyv 243 görög katholikus lélekre teszi a falu népességét.*Nagyv. Nvk. 1847. 97. l. 1890-ben 386 lakosa van; nyelvre nézve magyar 16, német 7, oláh 352, egyéb nyelvű 11; vallásra nézve gör. kath. 355, evang. reform. 24, izr. 7. Házak száma 79.

A művelés alatti területből adózás czéljaira összeírtak {501.} szántóföldet 1715-ben 12, 1720-ban 182 köblöst; rétet 1715-ben 17, 1720-ban 96 kaszást; szőlőt 1720-ban 8 kapást.*Magy. Stat. Közl. XII. k. 66. és 67. l.

1895-ben gazdaságainak száma 162. Területe 2181 katasztrális hold, a melyből erdő 831, szántóföld 633, legelő 280, rét 231, kert 68, szőlő (parlag) 57, terméketlen 81 hold.*Mg. St. 506.

A községnek 1900-ban 2547 K 80 f becsértékű cselekvő vagyona van, állami egyenes adója 1914 K 14 f.

Határrészei: Fűpad, Coastea Firpodului = Kasztjá Firpoduluj (a fonálhíd? halma), Coastea sub Pădure = Kasztjá szub Padure (erdő alja), Şes = Sësz (róna), Părăul Cicerescii = Pereul Csicsërëstyij (Cicereasca = Csicsërjászká árka), La Fântânca Ursului = Lá Funtiná Urszuluj (a hasonnevű kút környéke), Boierisce = Bojëristyë (főúri tanya?), Tyeringa, Valea Lacului = Válja Lákuluj (tós völgy), Lunka (kaszáló), Széleság, Tyisëu. Erdő: Csicsërjászká. Cserjések: Dosul Mare és Dosul Mic = Doszul Márë és Doszul Mnyik (nagy és kis hát). Szőlőhegyek: Topánhegy és Nagyhegy.

Kútjai: Fântâna Diacului = Funtiná Gyijákuluj (a kántor kútja), Fântâna Ursului = Funtiná Urszuluj (a medve kútja), Fântâna Merului = Funtiná Meruluj (almafás kút).

Vize a Părăul Perilor = Pereul Përilor (körtefás csermely).


Szilágy-Bagos. L. Bagos.

Szilágy-Balla. L. Balla.