{696.} 1. Dabjon-Újfalu.

Dabjon szomszédságában fekszik. Román neve Bârsa = Birszá a néphagyomány szerint onnan származik, hogy egy hasonhangzású, határszéli községből származó juhos gazda juhokat teleltetett itt, később meg is telepedett s alapítója lett e községnek.

1549-ben a középszolnoki Wÿhfalw-ban (előfordúl Böősháza után) 5 új ház van Drágfi özvegye részén.*Dical. 1554-ben 7 kapuszámnyi adót fizettek a Drágfi György jobbágyai.*U. o. 1570-ben (Wÿffalw-ban) (előfordúl Köőd és Kelencze között) 2 kapu után adóztatták meg a császár jobbágyait.*U. o. 1604-ben a középszolnoki Gyulafi-jószághoz tartozó Uyfaluban (előfordúl Nagyszeg és Náprád közt) 1 rótt ház után 2 forintnyi adót vetettek ki.*U. o.

1570-ben Miksa új adományul adja a középszolnoki Hadad várához tartozó Wÿffalw birtokot (előfordúl Csiglen és Udvarhely között) Jakcsi Boldizsárnak és Kusalyi Jakcsi Mihálynak.*Wl.

Egy 1628-diki tanúvallatás szerint többek között Wÿfalutt leánynegyed fejében kapták Báthori Elekné Jakcsi Anna és Pallagi Pálné Jakcsi Kata, a mikor ezeket a hadadi jószágból kíelégítették.*Wl.

1595 okt. 12-dikén Báthori Zs. megengedte Rátóti Gyulafi Lászlónak, hogy Ujfalu birtokával (előfordúl Náprád és Győrtelek között) szabadon rendelkezzék.*GKG. C. fasc. XIX.

1595-ben Nagy Albertnek Bottha Mihály nevű, újfalvi jobbágya kezes lesz Mihályfalvi Horvát Jánosnak két jobbágyáért hatvan frtig.*Szgy.

Gyulafi László odaadta Vyfalu oláh birtokát és 16 inói jobbágytelket Pesti Nagy Albertnek és mindkét nemű örököseinek {697.} oly feltétel mellett, hogy ez élete fogytáig szolgáljon neki. Zsigmond fejedelem 1596 máj. 28-dikán adott beleegyezése alapján a beiktatás meg is történt.*Orsz. lt. Km. conv. lad. 34. E. nr. 38.

1641 jun, 5-dikén Szaniszlófi Báthori Kata rendelkezése szerint Ujfalu jószágon (előfordúl Szécs és Köőd között) megosztozkodnak Lónyai Zsigmond, Bedeginé Lónyai Kata, Becski Lászlóné Lónyai Zsuzsánna fia Szántói Becski György és leánya Blibery Mellith Györgyné Zsuzsánna.*GKG. nr. 9.

A tizenhetedik századból szilágyi és erdélyi jobbágyokról fentmaradt jegyzék szerint Uyfaluban (előfordúl Diósad és Kelencze között) három jobbágy és egy puszta jutott Lónyai Margitnak.*Wl.

A Csehi javak urbariuma czímmel fentmaradt jegyzék szerint Újfalun 16 jobbágy van.*GKG. A. fasc. XV., XVI. Egy 1676 máj. 22. kelettel Szilágy-Cseh urbariuma czímmel a csehi várhoz tartozó jobbágyok számáról fentmaradt összírás szerint Újfalu (előfordúl Örményessel, Egerbegygyel stb-vel) részbirtokban van négy jobbágy és egy puszta-jobbágy telek.*U. o.

Marosnémeti gróf Gyulai Istvánnak szilágysági jószágában lakó jobbágyairól és zselléreiről 1729 januárjában írt jegyzék szerint Újfaluban (előfordúl Nagyszeg és Kis-Várcza között) van egy zsellér.*U. o. C. fasc. XVI.

A csehi vár tizennyolczadik századbeli urbariuma szerint Vjfalun a jobbágyok száma 24. Majorság-szántóföldek és kaszáló rétek az urak számára itt soha sem voltak. Szent György adójában három forintot, Szent Mihály adójában ugyanennyit, darabant-pénz gyanánt pedig öt forintot fizetnek. A virrasztópénz minden harmadik évben két frt 80 dénár. Vajat egy pintet adnak, túrót szintén ennyit.

A nagy-szegiekkel együtt fizetnek egy frt tretina-pénzt, adnak tretina-tehenet, tavaszkor és őszszel vágó tehenet; ugyancsak {698.} ezekkel szénát is. Juhból, bárányból, méhből és pázsitdisznóból meg őszi tizedet is úgy szednek, mint Nagy-Szegen. Borból szintén adnak tizedet. Az uraknak van bárdos tilalmas erdejük Nagy-Szeg, Udvarhely és Solymos felé a Szatond (?} patakáig az újfalvi határon. A korcsmárlásban úgy gazdálkodnak, mint a nagy-szegiek. Ezeken kívűl semmi szedés-vevés nem terheli őket.*GKG. A. fasc. XV., XVI.

Dabjon-Újfaluban Liber Báró Hadadi Vesselényi István úr ő excellentiája, – a Dabjonban 1732-ben végbemenő tanúvallatások szerint – bizonyos részjószágot váltott ki Fodor Zsigmondtól.*Szgy.

A hadi segedelemhez való hozzájárulásra 1797-ben összeírták Dabjon-Újfalu községből a következőket: saját telkén lakó, adómentes nemes: Tartsa László; saját telkükön lakó, adózó nemesek: idősb Bota János, Bota Tógyer, György, Demeter, középső Bota János, Bota Vaszalika, ifjú Bota János és Rota Nyikora: pap: Pap Von gör.-kath.*Szv. lt.

1805-ben összeírták a következő fegyverfoghatókat: adómentes nemesek, lóval Lázár László, gyalog Pokol Petre; adózó nemesek, gyalog: Bota Vaszalika, Vonucz, Nyikita, János és Demeter, Gyurkó Tógyer.*U. o.

A gör. katholikusoknak fatemplomuk s egy tantermű elemi népiskolájok van.*Sch. 1886. 176. lap.

1733-ban (Bersza) oláh családjainak a száma 12; görög-keleti papja Nesztor nevet visel.*Tr.

1750-ben a gör. kath. lelkek száma Barszon 200, a kik részén volt egy templom, s illette valamelyik beszolgáló papot egy belső telek, hét köblös szántóföld, három szekérnyi széna meg két mázsa só.*Tr. 1901. évi IX. szám, 283. l.

Adót 1715-ben 5 jobbágy háztartás fizetett, ebből 1 magyar és 4 oláh; 1720-ban 4 jobbágy és 5 zsellér, összesen 9 {699.} háztartás és pedig 6 magyar és 3 oláh. A lakosság száma 1715-ben 45 lélek, melyek közül 9 magyar és 36 oláh; 1720-ban 81 lélek, 54 magyar és 27 oláh.*Magy. Stat. Közl. XII. k. 65. és 66. lap. 1720-ban egy jobbágy volt, a kit földesura visszakövetelt.*U. o. 340. l.

1847-ben a lakosok száma 414; gör. kath. 409, evang. reform. 5.*Nagyv. Nvk 1847. 110. l. 1890-ben 316 lakosa van; magyar 5, oláh 311; gör. kath. 305, evang. reform. 1, izr. 10. Házak száma 68.

Szántóföldje 1715-ben 28, 1720-ban 54 1/2 köblös; rétje 1715-ben 13, 1720-ban 24 kaszás.*Magy. Stat. Közl. XII. k. 65. és 66. l.

1895-ben gazdaságainak száma 138. Területe 1345 katasztrális hold, a melyből szántóföld 713, erdő 287, legelő 168, rét 75, kert 48, szőlő parlag 1, beültetve 1, terméketlen 52 hold.*Mg. St. 510.

A községnek 1900-ban 2499 K 60 f becsértékű cselekvő vagyona van, állami egyenes apója 1317 K 66 f.

Határrészei: In Dos = In Dosz (a háton), Acăstauě = Akesztáue (akasztófák; ugyanezen magyar szó: akasztó elferdítve), Coastea Roşie = Kasztjá Rosijë (veres halom), Moara lui Antone = Mará luj Ántonyë (Antone [= Antal?] malma), Fundătura Florenilor = Fundaturá Florenyilor (a Flore = Florë = Flóris nevűek zugolya), Tocila = Tocsilá (fenkő).

Határán kőszén-kátrányt, petroleumot, parafint kutattak.

Vize a Valea Bârsii = Váljá Birszij (Bârsa vagyis Dabjon-ujfalu pataka).