Varasitó.

Varsito 1475, Varasitho 1499, Wrassyto 1543, Warasÿtho 1545, Varasito 1548, Warastho 1549, Warasdito 1564, Warassÿtho 1570, Varasita 1582, Virasito, Varasÿto 1584, oláhul Vrazsitorij 1733. Az oláh nyelvben Vrăjitor: varázsló, kuruzsló.

Varasitónak neveznek Nyirsid s Paptelek közt ma is egy helyet, melyen báró Wesselényi Miklósnak egy, a vasutról s a kocsiútról is látszó juhakla van. Kétségkívül rátalálunk itt elpusztult helységünk nyomaira. Az oklevelek, mint középszolnoki helyet, Solymos és Zsákfalva közt (1499), Nyirsiddel (1543), Karikával (1545), Mocsolyával (1548), Fürményessel (1570), Debrennel és Paptelkével (1579), Prodánfalvával és Csiglennel (1582) említik.

1475 körül a Mocsolya és Prodánfalva közt említett Varsito Jakcsi István jószága 1 frt 1 dénár adóval.*V. ö. e mű I. k. 180. l.

1499-ben a középszolnoki Varasitho birtokon elkövetett {752.} jogtalanságokért vizsgálatot tartanak Kusalyi Jakcsi Ferencz javára Dobai György ellen.*Lelesz, J. 65. f. anni 1499. nr. 44.

1543-ban Wrassyton 3 kapu után adóztatták meg a Jakcsi Mihály jobbágyait. Fölmentvék az adózás alól 1 bíró, 1 szabados, 2 szegény, 2 új ház, meg 1 puszta telek.*Dical. 1549-ben (Warasthon) 2 kapu után rótták meg adóval a Jakcsi Mihály jobbágyait, de felmentettek 3 szegényt és 2 új házat.*U. o.

1545-ben (Warasÿtho) Hadad várának tartozéka, mikor beiktatják Kusalyi Jakcsi Mihályt.*Lelesz, Stat. B. 434.

Egyike vala (Varasito) Kusalyi Jakcsi Mihály ama javainak, a melyeknek megosztása tárgyában 1548-ban e Mihály leánya, Kovászói Matuznai Pálné Erzsébet megintette testvérét, Mihályt,*U. o. Act. an. 1548. fasc. 2. nr. 73. a mint már ez ismeretes.

1564-ben a hadadi várhoz tartozó Warasditón 1 kapu után adóztatták meg a Jakcsi-árvák jobbágyait, de az adó behajtását nem engedte meg Sulyok György. Az 1 kapun kívül feljegyeztek még 6 zsellért és 3 új házat.*Dical.

1570-ben (a középszolnoki Warasÿthón) 1 kapuszámnyi adóval rótták meg a Jakcsi Boldizsár jobbágyait.*U. o. Ekkor Miksa új adományul adja Hadad várával Warassÿtho birtokot is*Előfordúl Nyirsid és Zsákfalva között. Jakcsi Boldizsárnak és Kusalyi Jakcsi Mihálynak.*Wl. e.

1579 október 5-dikén Báthori Kristóf megparancsolja a kolozsmonostori requisitoroknak, hogy erre a Várositó*Előfordúl Debren és Paptelke után. birtokra vonatkozó irományokat is adják ki Dobszai István számára.*Tört. Tár 1898. évf. 346–47. l., a hol hibásan van Városi tónak írva.

Varasita*Előfordúl Prodánfalva után Csiglen és Nyirsid között Karika előtt. is egyike vala azon birtokoknak, a melyeket 1582-ben Kusalyi Jakcsi Boldizsár magvaszakadta után publikáltat Zsigmond vajda.*GKG. A. fasc. XX. Ekkor erre (Varasitó)*Előfordúl Nyirsid és Zsákfalva között. vonatkozólag {753.} is ellentmondtak Jakabfi Ambrus és Móricz özv. Jakcsi Boldizsárné Révai Annának.*Orsz. lt. Gyulaf. kápt. fol. 123.

1584-ben szintén Hadad várával Wesselényi Ferenczhez kerűl.*Wl.

Varasitót*Előfordúl Prodánfalva után. is elzálogosította Wesselényi Pál 1690 február 24-dikén két esztendeig nemzetes Szűcs Bálint és felesége, nemes Varga Erzsébet zilahi lakosoknak.*Wl.

1726 május 9–11. Wesselényi Istvánnak Varasitóról elszökött jobbágyaiért kezességet vállalnak mojgrádi, paptelki és fürményesi jobbágyok, a varasitói prédikátor, Pap Tivadar és Pap Urszuly mojgrádi prédikátor.*Wl.

1733-ban Vrazsitorijban 8 oláh családot találtak; görög-keleti papja Urszul nevet viselt.*Tr. Még 1847-ben is feljegyeztek innen 349 lakost, még pedig: gör. katholikus 340, evang. reform 9.*Nagyv. Nvk. 1847. 109. lap.