Csámpai Zoltán

 Samuel Beckett 
bibliográfia2005TARTALOM

I. Bevezetés és rövidítések
I.1. Bevezetés
I.1.1. A bibliográfia létrejöttéről
I.1.2. A bibliográfia szerkezetéről és tartalmáról
I.1.3. Köszönetnyilvánítások
I.2. Rövidítések
II. Bibliográfia
II.1. Életrajzi adatok
II.2. Szépirodalmi művek és tanulmányok
II.2.1. Önálló magyarországi kötetei
II.2.2. Antológiák és folyóiratok, melyekben művei jelentek meg
II.2.3. Összes magyarul megjelent művei
II.2.4. Külföldön megjelent kötetei
II.2.4.1. Angol nyelven
II.2.4.2. Francia nyelven
II.2.5. Magyarul kiadatlan művei
II.3. Beckettről szóló irodalom
II.3.1. Életéről és műveiről általában
II.3.2. Lexikonok, irodalmi összefoglalók Beckettről
II.3.3. Fényképek, rajzok Beckettről ill. Beckett kapcsán
II.3.3.1. Beckettről
II.3.3.2. Beckett műveinek előadásaiból
II.3.3.3. Egyéb rajzok és fényképek
II.3.4. Művek Beckett kapcsán
II.3.4.1. Előadások
II.3.4.2. Róla szóló, neki ajánlott művek, hozzá írt levelek
II.3.4.3. Művek, melyekben említik a nevét
II.3.5. Külföldön megjelent kötetek Beckettről (válogatás)
II.4. Előadások, hang- és képfelvételek
II.4.1. Előadások
II.4.1.1. Művek ősbemutatói (válogatás)
II.4.1.2. Magyarországi bemutatók
II.4.1.3. Összefoglaló táblázat a magyarországi előadásokról
II.4.2. Hangfelvételek (válogatás)
II.4.2.1. Beckett-művek és Beckett művei kapcsán készült alkotások
II.4.3. Filmográfia (válogatás)
III. Függelék
III.1. Az Életrajzi adatokhoz felhasznált irodalom
III.2. Beckett műveinek címei magyarul, angolul és franciául
III.3. Beckett az Interneten
III.4. Címvariációk mutatója
MUTATÓ

I. Bevezetés és rövidítések


I.1. Bevezetés


I.1.1. A bibliográfia létrejöttéről

Külföldön, elsősorban angol és francia nyelvterületen, a Samuel Beckettről szóló irodalom könyvtárnyi mennyiségű. A Magyarországon elérhető kötetek és cikkek száma ennél lényegesen szerényebb. Magyarországon mindezidáig 17 önálló Beckett-kötet jelent meg. Magyarul nyomtatásban 114 műve olvasható, némelyik több fordításban is. 1957 óta, vagyis az első Magyarországon megjelenő Beckett-publikáció óta, nem jelent meg a szerző életét és életművét egészében ismertető monográfia. Éppen ezért a bibliográfia, egyaránt tartalmaz Beckett életéről szóló időrendi táblát és műveinek adatait, valamint az alkotásokról szóló, azokhoz kapcsolódó, könyvtári tájékoztatást és a kutatásokat elősegítő információkat.

A bibliográfia célja, tájékoztatást nyújtani Samuel Beckett életéről, műveiről, műveinek előadásairól és az azokhoz kapcsolódó magyarországi publikációkról.


I.1.2. A bibliográfia szerkezetéről és tartalmáról

A Samuel Beckett bibliográfia a teljesség igényével veszi számba a magyar vonatkozású Becketthez kapcsolódó anyagokat, akár Magyarországon, akár a határon túl adták ki őket.

A bibliográfiában a teljesség igényével szerepelnek:

A magyar nyelvű kiadványokon túl a bibliográfia válogató jelleggel tájékoztat:

A bibliográfia három részből áll:

I. Bevezetés és rövidítések;

II. Bibliográfia, mely tételszámok segítségével, a bibliográfiai szabályok figyelembevételével tudósít a magyarországi publikációkról és előadásokról, valamint válogató jelleggel közöl külföldi tanulmányokat, és a magyarul meg nem jelent művek listáját.

III. Függelék, mely felsorolja Beckett műveinek címeit több nyelven, tartalmazza a címfordítások mutatóját és kitekintést a világhálóra.

A bibliográfia hivatkozási rendszere:

A bevezetés a bibliográfia létrejöttéről, valamint a szerkezeti és tartalmi tudnivalókról szól. Ezt követi a kötetben használt rövidítések feloldását tartalmazó felsorolás.

A II. rész, vagyis a bibliográfia lényegi része négy főbb témakör köré csoportosul:

Az Életrajzi adatok kronológikus sorrendben tartalmazza a Beckett életéről szóló legfontosabb információkat.

Ezt követik a Magyarországon megjelent önálló Beckett-köteteket, antológiák és folyóiratok. Azután a hazánkban megjelent művek, és az azokról szóló ismertetők számbavétele következik. A tételszám után a könyvek és folyóiratcikkek bibliográfiai leírása található.

A Beckett-műveknél, azok ismertetőinél és az előadásoknál a tételen belül, a kötet- és folyóiratcím után dőlten szedett zárójelben a bibliográfia másik tételére olvasható hivatkozás. Itt található meg a hivatkozott mű teljes leírása.

Az élőfej mutatja, hogy a kötet mely részében járunk. Az eligazodást a tételekben alkalmazott kiemelések segítik.

Kiemelten jelennek meg - félkövér betűvel - a főbb fejezetek a 4. címsorig, valamint a tételszámok. Ezen kívül az életrajzi adatoknál a dátum, Beckett-műveknél a cím, az előadásnál pedig annak címe.

Az ismertetők, azok szerzői nagy betűs kiemelést kaptak - ugyanakkor a tanulmányok, cikkek valamint a kötetek címeit dőlt betűvel jelöltem.

A bibliográfia valamennyi, könyvekben és folyóiratokban készült alkotást tartalmazza kronológiai sorrendben, a forrás helyének kiemelésével. Képzőművészeti alkotás esetén az alkotó neve és a mű címe került előre, minden más esetben a forrásdokumentum adatai. Szögletes zárójelben (megjegyzésként, a bibliográfiai leírás végén) a tételben szereplő kép rövid leírását tartalmazza. A leírás részét képezi a kép tartalma, szereplői, a kép készítője, valamint színes illetve fekete-fehér volta.

Az előadások bibliográfiába felvett adatai: a produkció létrejöttének közreműködői, a helyszín megnevezése és a bemutató dátuma.

A hang- és képfelvételek a rögzítés főbb adatait és közreműködőit, valamint elkészítésük, bemutatásuk dátumát veszi számba.

A Beckett műveinek címei magyarul, angolul és franciául nevű táblázat segítséget nyújt a magyar és idegennyelvű címek beazonosításában.

A Mutató abc-sorrendben tartalmazza a személy- és helyneveket valamint a művek címeit. A mutató nem tartalmazza a publikációk (könyvek és folyóiratok) címét, kiadásának helyét és kiadóját.

Az angol ill. francia címekben a The ill. a L', Le és Les névelőket nem vettük figyelembe a mutatóba való besorolásukkor, így például a The Possesed című tanulmány a P betűnél található.

A Mutatóban nem történik utalás a magyar címeknél a művek angol és francia címeire és fordítva. Ezek összevetésére szolgál a Beckett műveinek címei magyarul, angolul és franciául című táblázat.

A bibliográfia némely fejezete előtt további, a használatot segítő tájékoztató olvasható.


I.1.3. Köszönetnyilvánítások

A bibliográfia elkészüléséhez nyújtott segítségéért ezúton szeretnék köszönetet mondani a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, az Országos Színházi Múzeum és Intézet, valamint az Országos Széchényi Könyvtár munkatársainak. Továbbá mindazoknak a műfordítóknak, színházi rendezőknek és munkatársaiknak, egyetemi oktatóknak, akik hasznos tanácsaikkal és információikkal segítették a bibliográfia létrejöttét.

Csámpai Zoltán

Budapest, 2005. áprilisában


I.2. Rövidítések


aug. - augusztus
ápr. - április
bem. - bemutató
bibl. - bibliográfia
bőv. - bővített
Bp. - Budapest
c. - című
cm - centiméter
dec. - december
é. n. - év nélkül
életr. - életrajz
évf. - évfolyam
febr. - február
felv. - felvétele
fh. - főiskolai hallgató
ford. - fordította
főszerk. - főszerkesztő
h. n.- hely nélkül
jan. - január
jav. - javított
jegyz. - jegyzet, jegyzetek
jún. - június
júl. - július
jr. - ifjabb (junior, angol)
kiad. - kiadás
köt. - kötet
közrem. - közreműködik
máj. - május
márc. - március
megj. - megjegyzés
mv. - mint vendég
nov. - november
ny. - nyomda
okt. - október
összeáll. - összeállította
p. - pagina
rend. - rendezte
rendezőassz. - rendezőasszisztens
stb. - satöbbi
sz. - szám
szept. - szeptember
szer. - szereplő, szereplők
szerk. - szerkesztette
t. - tábla
tart. - tartalom
Univ. - University
vál. - válogatta

 


II. Bibliográfia


II.1. Életrajzi adatok

1.    1906. ápr. 13. - A Cooldrinaghban, Foxrock külvárosában született - Dublin közelében -, protestáns családban, polgári származású, jómódú szülei második gyermekeként.
(Cooldrinagh: a ház neve, melyben született, ugyanis Írországban ebben az időben a módosabb házaknak nem számuk, hanem nevük volt.)
Apja, William Frank Beckett, jr. (1871. júl. 22. - 1933. jún. 26.) építésfelügyelő.
Anyja, Mary Jones Roe (1871 - 1950. aug. 25.) mélyen vallásos, ápolónő.
Bátyja, Frank Edward Beckett (1902. júl. 26. - 1954. szept. 13.) szintén építésfelügyelő. Apjuk halála után a cég vezetője.
Felesége, Suzanne Georgette Anna Deschevaux-Dumesnil (1900 - 1989. júl. 17.) zongoraművésznő. Gyermekük nem született.

2.    1911-től - Elemibe a Miss Ida Elsner's Academybe (Stillorgan, Dublin), míg előkészítő-iskolába, a szintén dublini protestáns Earlsford House Schoolba jár.

3.    1920 húsvét - Belép egy angol-ír internátusba, a Fermanagh grófsághoz tartozó enniskilleni Portora Royal Schoolba.

4.    1923. júl. 23. - Záróvizsgája a Portora Royal Schoolban.

5.    1923 okt. - Belép a dublini Trinity College-ba, ahol franciát, olaszt és modern angol irodalmat tanul.

6.    1925 - Első akadémiai megtiszteltetés: írásmű-díj. Franciából osztályelső.

7.    1926 ősze - Első látogatása Párizsban. Megismerkedik Alfred Péronnal.

8.    1927. dec. 8. - Bölcsészdiplomát szerez a Trinity College-ban franciából és olaszból. Tanulmányait kiváló eredménnyel fejezi be, amiért egy aranymedált és 50 font pénzjutalmat kap.

9.    1928 - Évelő- és nyári szemeszter: a belfasti Campbell College-ban tanársegéd.

10.    1928 ősze - Megkezdődik kétéves tanárkodása, amit a Trinityn végzett kiváló eredményeiért nyer. Angol lektor a párizsi École Normale Superieure-ön.
Megismerkedik James Joyce-szal és bekerül baráti körébe.

11.    1929 jún. - Az első megjelenések: Dante...Bruno. Vico...Joyce című esszé és a Mennybemenetel című elbeszélés - mindkettő a Transition című folyóirat 16-17. számában.

12.    1930 - Alfred Péronnal franciára fordítja Joyce Work in Progress című művének (a Finnegan's Wake munkacíme) Anna Lívia Plurabelle részletét.

13.    1930. jún. 15. - Esszét ír Proustról és a Nancy Cunard által alapított és pártfogolt The Hour Press által kiírt pályázatra megírja a Whoroscope című verset, amellyel megnyeri a tíz fontos fődíjat, és amelyet mint bibliofil különkiadást kiadnak (300 példányban).

14.    1930 ősze - Miután lejár párizsi előadói megbízatása, visszahívják a Trinityre, ahol Thomas B. Rudmose-Brown (a francia irodalom professzora) tanársegédje, francia lektor, előadó.

15.    1931. febr. - A Georges Pelorsonnal közösen írt Le Kid bemutatója. A mű Pierre Corneille Le Cid című művének színházi paródiája. A The Possessed című szatirikus párbeszéddel Beckett megvédi a paródiát. (A Le Kid szövege elveszett.)

16.    1931. márc. 5. - Londonban megjelenik a Proust tanulmány.

17.    1931. dec. - M. A. (Master of Art's) fokozatot szerez a Trinityn.

18.    1932. jan. - Lemond egyetemi előadói munkájáról és ezzel együtt lemond akadémiai előmenetelének lehetőségéről is.

19.    1932. febr. - Visszatér Párizsba és megírja Meglehetősen jó nőkről álmodom (Dream of Fair to Middling Women) című regényt.

20.    1932. máj. 6. - A francia elnök, Paul Doumer meggyilkolása után Londonon keresztül visszautazik Dublinba.

21.    1932 ősze - A Dream of Fair to Middling Women részleteinek felhasználásával dolgozni kezd a More Pricks than Kicks című elbeszélés-gyűjteményen.

22.    1933. jún. 26. - Szívrohamban meghal az apja, William Frank Beckett jr. Utolsó szavai fiához: "Küzdj, küzdj, küzdj", illetve "Micsoda reggel". Az apai céget Frank, Samuel Beckett bátyja veszi át. Samuel egy évre futó összeget örököl.

23.    1933. dec. - Londonba költözik két évre. Depresszióját rövid ideig Dr. Geoffrey Thompson, majd az elkövetkezendő közel két évben Dr. Wilfred Bion kezeli pszihoterápiával.
Kevéssel karácsony előtt berendez egy szobát a Paulton's Square 48-ban.

24.    1934. máj. 24. - Londonban megjelenik 1500 példányban a More Pricks Than Kicks.

25.    1934. szept. - London Chelsea nevű negyedébe, a Gertrude Street 34-be költözik albérletbe. Házigazdái bizonyos Mr. és Mrs. Fred Frost. Kilátásain újságírásból és fordításból szerzett jövedelme segít.

26.    1935. dec. - Párizsban megjelenik az előző év végén összegyűjtött és megszerkesztett Echo's Bones and other Precipitates című verseskötet, mely 13 verset tartalmaz. A visszhang csontjai címet Ovidius Metamorfózisából kölcsönözte Beckett.
Dolgozni kezd Murphy című regényén.

27.    1936 - Elkészül a Murphy és néhány francia nyelvű költemény.

28.    1936 tél - 1937 tavasz - Vonaton, autóstoppal és gyalog Németországba látogat. A főbb állomások Hamburg, Berlin, Drezda és München, de más városokat is felkeres. Tanulmányútja során naplót vezet.

29.    1937. okt. - A hónap első hetén érkezik meg Párizsba és lakhelyet kezd keresni a Montparnasse-on.
Kockázatos pénzügyei voltak és egyik hotelből a másikba költözött, csavargott. Kicsivel később üresedés támadt a Libéria Hotelben, ahová beköltözött és ezzel letelepedett.
Dublin, majd egész Írország elhagyásával egy, a XVII. század óta tartó folyamatot szakított meg, sőt, fordított az ellenkező irányba. Ősei, a Becquet-tek, francia hugenották voltak, akik a gazdasági- és vallásszabadság miatt mentek Írországba, ahol megbecsült tagjaivá váltak a protestáns üzleti közösségnek, és az építőipari kereskedelem zsúfolt vonalán is otthonosan mozogtak.
Baráti kapcsolatot köt Geer és Bram van Veldével, Peggy Guggenheimmel. Alberto Giacomettivel és Marcel Duchamp-nal barátkozik, miközben Joyce közvetlen környezetéhez tartozik.
Ekkor kezdődik az a kétnyelvűség, mely későbbi tevékenységének kivételes sajátosságot ad.

30.    1938. jan. 7. - Reggel, a Libéria Hotelhez jövet, rablótámadás áldozata lesz. Támadója - akit látásból ismer - rövid dulakodás után egy késsel mellbe szúrja. A kiérkező mentőautó a Broussais kórházba szállítja.
Összebarátkozik későbbi feleségével, Suzanne Deschevaux-Dumesnil, zongoraművésznővel.

31.    1938. márc. 8. - Herbert Read segítségével Londonban megjelenik a Murphy, melyet előtte 42 kiadó utasított vissza. (Beckett ekkor még korházban fekszik.)
Alfred Péronnal franciára fordítja a Murphyt, de az csak 1947-ben fog megjelenni.

32.    1939. szept. - A háború kitörésekor - nyári otthoni látogatása után - visszatér Párizsba az Ír Vöröskereszttel.

33.    1940. jún. 14. - Párizs elfoglalása után csatlakozik a francia ellenálláshoz. A brit Royal Air Force-nak dolgozik.

34.    1941. szept. - Beckett és Suzanne csatlakozik egy felkelőcsoporthoz, a Gloria SMH-hoz. Beckett mint titkár és "levelesláda" vesz részt a csoport munkájában, melynek Alfred Péron is a tagja.

35.    1942. aug. - A felkelőcsoport legtöbb tagját (több mint ötven embert), köztük Alfred Péront is, letartóztatja a Gestapo. (Péron 1945. május elsején hal meg a koncentrációs tábor következményeiben). Beckett idejében észbekap és barátnőjével Dél-Franciaországba szökik.

36.    1942. nov. - Egy hónapi menekülés után a Vaucluse megyei Roussillonban, egy hegyvidéki faluban talál búvóhelyre, ahol a költő, René Char vezetésével működik a maquisard-ok helyi csoportja, melynek tagja a falu többsége.
Az Escoffier Hotelbe költöznek. Megismerkednek egy itt élő festővel, Henri Haydennel és családjával. Velük sakkozva érez rá Beckett e játék ízére. Megismerkedik Miss Beamish-sel, egy idős, angol különccel, aki összeismerteti a Bonelly testvérekkel, akik földmunkából élnek, és akik hallgatagságukkal, ridegségükkel ihletet szolgáltatnak a Godot-ra várva című drámához.

37.    1943-44 - Angolul írja a Watt (1953) című regényt, miközben földművesként él.

38.    1945. máj. 8. - A kapituláció után fejezi be Londonban a Wattot, majd Dublinban meglátogatja az anyját. Minden nyáron egy hónapot nála tölt. Itt kezdi írni a Molloyt.

39.    1945. aug. - Az Ír Vöröskereszt egyik civil-kórházában dolgozik Saint-Lo-ban (Normandia), mint tolmács és raktáros.

40.    1945. dec. - Visszatér régi párizsi lakásába, a Rue des Favorites 6-ba, ahol befejezi két korábbi versét, amit még Saint-Lo-ban kezdett írni, és ahol megkezdődik alkotásokban leggazdagabb korszaka, miközben csak franciául ír.
Az említett versek közül az első emlékezés egy ír doktorra, Dr. Arthur Darley-ra. Címe: Mort de A. D. A doktor tbc-t kapott és az első páciens volt a kórházban, ahol Beckett dolgozott. A második a Saint-Lo című vers, melyet egy évvel később publikált az Irish Timesban.
Többek között ekkor írja a Nyugtató és az Első szerelem című elbeszéléseket, valamint a Les bosquets de Bondy darabjait, mely nem jelent meg nyomtatásban, de melyet felhasznált például a Godot-ra várva című drámához és a Mercier és Camier című regényhez.

41.    1946 - Ekkor zajlik le benne a nagy átalakulás - visszatérve Írországba -, amely gyökeresen átformálja írásmódját és az elbeszélésről kialakított fogalmait, miközben a Molloyt írja.

42.    1946. júl. 5. - okt. 6. - Megírja első francia nyelvű regényét, a Mercier és Camier-t.

43.    1947 - Az Eleutheria (korábban: L'Éleuthéromane) című, 1995-ig kiadatlanul maradt színművét írja.
Megjelenik franciául a Murphy.

44.    1947 tele - Először van Ussy-sur-Marne-ban, ahol a következő év nyarán egy hétvégi házacskát vesz. Itt írja majd meg a Molloy című regény legnagyobb részét.

45.    1948. okt. 9. - 1949. jan. 29. - Megírja a Godot-ra várva című drámát, melyet - legalábbis részben - Caspar David Friedrich: Két férfi a Holdat nézi (1819) című festménye ihletett.

46.    1949 - Megrendelésre fordít az UNESCO-nak, az Anthology of Mexican Poetry című válogatás-kötetbe.

47.    1949. dec. - A Transition 49. számában megjelenik a Három párbeszéd Georges Duthuit-val három festőről.

48.    1950 - Rövid prózadarabokat ír Semmi szövegek (1955) címen.

49.    1950. aug. 25. - Parkinson-kórban meghal az anyja, Mary Beckett.

50.    1951 - Megjelenik és jó ktitikákat kap a Molloy és a Malone meghal című regény.

51.    1952 - Megjelenik a Godot-ra várva. Az év végén Roger Blin rendező megkezdi a próbákat a mű színpadra állításához.

52.    1953. jan. 3. - Párizs, Théatre de Babylone, a Godot-ra várva ősbemutatója, Roger Blin rendezésében, Lucien Raimbourgh (Vladimir), Pierre Latour (Estragon), Roger Blin (Pozzo) és Jean Martin (Lucky) szereplésével.
Beckett, aki eddig csak az írók írója volt, akit csak az "elit" ismert, végre a széles nagyközönség számára is ismertté válik. Művészi hatása kiteljesedvén művei Franciaországban, Angliában és Amerikában is megjelennek.
Fáradtságos munkába kezd, önmaga fordítja le angolra a Godot-ra várva című drámát.

53.    1954 - Patrick Bowles-val lefordítja angolra a Molloyt.

54.    1954. szept. 13. - Tüdőrákban meghal Samuel testvére, Frank Beckett. (A diagnózist májusban állapították meg.)

55.    1954. vége - Dolgozni kezd A játszma vége (1957) című színdarabon.

56.    1955 - Írországban megjelenik angolul a Molloy, de a cenzúra betiltja. Egy gyűjteménykötetbe egyesíti és megjelenteti a Novellák és Semmi szövegeket.

57.    1956 - Elkészül A játszma vége című drámával. Megjelenik saját angol fordításában a Malone meghal. Egy félbehagyott műből címen nyilvánosságra hozza töredékeit egy angolul megkezdett, de felhagyott kísérletnek egy regényre.

58.    1956 nyara - A BBC felkérésére megírja első hangjátékát (angolul): Minden elesendők. Franciául megírja a Némajáték I. című pantomim-jelenetet.

59.    1957. jan. 13. - A londoni BBC először sugározza a Minden elesendők című hangjátékot.

60.    1957. ápr. 3. - A játszma vége londoni ősbemutatója a Royal Court Theatre-ban, Roger Blin rendezésében, franciául.

61.    1957 - Angolra fordítja A játszma vége című drámát és franciára, Robert Pignet-vel, a Minden elesendők című hangjátékot.

62.    1958. márc. 19. - A New York-i The Village Voice című folyóiratban megjelenik Beckett 14 levele, melyet Alan Scneidernek, az amerikai rendezőnek írt, A játszma vége című drámáról.

63.    1958. okt. 28. - Az év elején írni kezdett Az utolsó tekercs című egyszemélyes színmű bemutatója a londoni Royal Court Theatre-ban, Roger Blin rendezésében, Patrick Magee főszereplésével.

64.    1959 - A Zsarátnok című hangjátékot és a Némajáték II. című pantomimjelenetet írja. Dolgozni kezd a magyarul kiadatlan Hogyan (Comment c'est, 1961) című regényen.

65.    1959. jún. 24. - A BBC először sugározza a Zsarátnok című hangjátékot.

66.    1959. júl. 2. - A Trinity College díszdoktorává avatják.

67.    1960 - Elkészül a Hogyan című regénnyel, mely egy évvel később jelenik meg nyomtatásban.

68.    1961 - A Cascando című hangjátékot írja franciául Marcel Mihalovicinek és az ORTF-nek. A mű eredeti címe Calando volt, de ezt megváltoztatta Beckett, mert az ORTF munkatársai rámutattak, hogy a calendos franciául a sajt egy szleng változata.

69.    1961. febr. 13. - A párizsi Theatre Nationale Populaire-ben bemutatják Az utolsó tekercs operaváltozatát Krapp, avagy az utolsó tekercs címen. Zenéjét Marcel Mihalovici szerezte.

70.    1961. márc. 25. - Beckett összeházasodik Suzanne Georgette Anna Deschevaux-Dumesnillel, aki hat évvel idősebb nála. A házasságkötés tökéletesen titokban marad, még a barátok többsége előtt is. A ceremónián mindössze két templomi alkalmazott vesz részt, akik még sohasem hallottak Samuel Beckettről.
A házasságkötést nem követte ünnepség, se pezsgő, se virág, se gratulációk. Csak a törvényesség miatt keltek egybe, egyébként értelmetlennek tartották.

71.    1961. máj. 1. - Nemzetközi kiadói díjban részesül, mikor Jorge Luis Borges-szel neki ítélik oda az első ízben kiosztott Formentor-díjat. A díj 10.000 dollár pénzjutalommal is jár, melyet megosztva kaptak meg.

72.    1961. szept. 17. - Az 1960-ban megírt Ó, azok a szép napok! című színdarab ősbemutatója a New York-i Cherry Lane Theatre-ban, Alan Schneider rendezésében, Ruth White főszereplésével.

73.    1962. jan.-febr. - Fordításokat készít Ussyban. (Például angolra fordítja a Hogyan című regényt, How it is (1964) címmel.)

74.    1962. nov. 13. - A BBC sugározza a nyárutón-őszelőn, John Beckett (az unokatestvére) zenéjére angolul megírt Szöveg és zene című hangjátékot.

75.    1963 - Beckett 47 drámaíró társával együtt aláírja azt a nyilatkozatot, amelyben megtiltják műveik előadását bármely dél-afrikai vagy más olyan országban működő színházban, ahol megkülönböztetést alkalmaznak a színesbőrűekkel szemben.
A Játék című színművét írja.

76.    1963. okt. 13. - Az ORTF először sugározza a Cascandót.

77.    1964 ősze - Részt vesz az ezévben megírt Film elkészítésében, New Yorkban. Rendező: Alan Schneider. A főszerepben Buster Keaton. (Ez volt Beckett egyetlen látogatása az Egyesült Államokban.)

78.    1965 - Franciául megírja majd angolra fordítja a Halott a képzelet képzeld című elbeszélést. Megírja angolul a Jövés-menés (1966) című rövid színdarabot és az Elég (1966) című elbeszélést, franciául.

79.    1965. aug. - A Nagyvilág folyóirat és Kolozsvári Grandpierre Emil jóvoltából már magyarul is olvasható a Godot-ra várva.

80.    1965. szept. 4. - A Velencei Filmfesztiválon bemutatják a Filmet, amely elnyeri a fiatal kritikusok díját. Rendezte: Alan Schneider. Főszereplő: Buster Keaton.

81.    1965. nov. 1. - Budapesten, a Thália Színház Stúdiószínpada bemutatja a Godot-ra várva című drámát.

82.    1966. jan. 14. - A Jövés-menés ősbemutatója Münchenben. Rendezte: Deryk Mendel. Szereplők: Sibylle Gilles (Su), Charlotte Joeres (Mei), Liselotte Rau (Lo). Az eredeti (angol nyelvű) változatban a szereplők nevei: Flo, Vi és Ru.

83.    1966. febr. - Megrendezik a Játék filmváltozatát franciául. A Mondd, Joe című tévéjátékot írja.

84.    1966. ápr. 13. - A Mondd, Joe német változatának felvételei Beckett rendezésében. Az Elég, Az elveszejtő (1970) és a Ping című elbeszéléseket írja. A két utóbbi még ebben az évben megjelenik.

85.    1967. szept. 26. - A játszma vége németországi ősbemutatója Beckett rendezésében, a berlini Schiller-Theaterben.

86.    1968 - A Lélegzet című, alig fél percig tartó, színészt nem igénylő színdarabot írja, mely bekerül a Guinness rekordok könyvébe is.
Visszautasítja Oxford tanári ajánlatát.

87.    1968. ápr. - Beckett megbetegszik és mivel állapota decemberig egyre csak romlik, Suzanne-nal Portugáliába utaznak pihenni.

88.    1969. okt. 23. - Beckettnek ítélik az év irodalmi Nobel-díját, "művéért, mely a regény- és drámairodalomban új formákat honosított meg, s az emberi nyomorúság ábrázolásán keresztül az ember felemelkedését kívánja szolgálni".
A rádióból meghallva a hírt (Tunézia Nabeul városkájának hoteljében) meghosszabbítja tunéziai tartózkodását, majd visszamegy Portugáliába. Nem kíván nyilatkozni, interjút adni. Végül elhatározza, hogy a zűrzavar ellenére visszatér Párizsba.

89.    1969. dec. 10. - A Nobel-díjat Jerome Lindon (a párizsi Les Éditions de Minuit igazgatója, Beckett franciaországi kiadója és barátja) veszi át a Svéd Akadémiától. Beckett a díjból - mely 375 ezer svéd koronát tesz ki - művészeket, nyomdászokat, festőket és a tudományt segíti.

90.    1970 - Az egy évvel korábban megírt Nélküliséget lefordítja angolra. Emellett megjelenik franciául Az elveszejtő, a Mercier és Camier és az Első szerelem.

91.    1970. okt. 14. - Első szemműtéte: megoperálják Beckett bal szemét. A második műtétre, jobb szemére 1971. február 17-én kerül sor. Orvosa: prof. Guy Offret.

92.    1971. máj. 19. - Megnyílik a Readingi Egyetemen a Beckett-gyűjtemémy.

93.    1975-76 - Elkészíti nyolc Chamfort adaptációját, Nyolc átirat Chamfort modorában címmel.

94.    1976-78 - 36 cím nélküli verset ír és Fűzfahangok címen kötetbe rendezi.

95.    1981 - Beckett 75. születésnapja kapcsán összejövetelt szerveznek az Ohio Egyetemen, Stanley Gontarsky vezetésével. Gontarsky egy addig kiadatlan művet kér Beckett-től, aki hamar megírja és elküldi az Ohio rögtönzést, amely Alan Schneider rendezésében, Rand Mitchell és David Warrilow főszereplésével kerül színre.

96.    1982 - Beckett az Avignon-i Fesztiválra megírja Václav Havelnek ajánlva a Katasztrófát.

97.    1986 - Megírja a Még mindig című elbeszélést és a Mi is a szó (What is the Word) című költeményt, utolsó művét.
Beckettnél emphysemát (tüdőbetegség) diagnosztizálnak, ezért bevonul a Le Tier Temps szanatóriumba.

98.    1989. júl. 17. - Meghal Suzanne, Beckett felesége.

99.    1989. dec. 22. - Párizsban meghal Beckett.

100.   1989. dec. 26. - Beckett temetése a párizsi Montparnasse Temetőben. Halálhíre csak másnap jelenik meg a sajtóban.


II.2. Szépirodalmi művek és tanulmányok


II.2.1. Önálló magyarországi kötetei

101.    DRÁMÁK [Színművek, pantomimjelenetek, rádiójátékok stb.] ([Angolból és franciából] ford.: Bart István et al. Utószó: Almási Miklós.) - Bp.: Európa, 1970. - 383 p.; 19 cm.

Ismertető:

102.    ALMÁSI Miklós: Tragédiák a szemétkosárban: A drámaíró Beckett. [Utószó.] = Samuel Beckett: Drámák. - Bp.: Európa, 1970. - p. 353-383.

103.    [NÁDAS Péter] N. P.: Minden elesendők: Samuel Beckett drámái. = Pest Megyei Hírlap, 15. évf. 21. sz. (1971. jan. 26.), p. 4.

104.    ALMÁSI Miklós: Beckett: groteszk a szemétkosárban. = A. M.: Kényszerpályán: Esszék, tanulmányok. - Bp.: Magvető, 1977. - p. 48-76.

105.    MESTERHÁZI Márton: Beckett drámakötetéről. = Nagyvilág, 17. évf. 5. sz. (1972. máj.), p. 745-750.

106.    ROZSNYAI Bálint: Beckett: Drámák. = Kritika, 9. évf. 10. sz. (1971. okt.), p. 55-57.

107.    MURPHY [Regény.] ([Franciából] ford.: Tandori Dezső. Előszó, jegyz.: Mihályi Gábor.) - Bp.: Magvető, 1972. - 272 p.; 19 cm. - (Világkönyvtár.)

Ismertető:

108.    MIHÁLYI Gábor: A tovatűnő semmi nyomában. [Előszó.] = Murphy. (107.), p. 5-21.

109.    HERNÁDI Miklós: A sárkányeregető Beckett. = Élet és Irodalom, 16. évf. 48. sz. (1972), p. 10.

110.    A JÁTSZMA VÉGE [Színmű.] (Ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil. Szerk. Balogh Elemér. A bibliográfiát Kósa Károly állította össze.) - Szolnok: Szigligeti Színház: Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, 1979. - 146 p.; 19 cm. - (A Szolnoki Szigligeti Színház Műhelye.)

111.    MOLLOY. MALONE MEGHAL. A MEGNEVEZHETETLEN [Regények.] ([Franciából] ford.: Török Gábor.) - Bp.: Magvető, 1987. - 539 p.; 19 cm. - (Világkönyvtár.)

Ismertető:

112.    TAKÁCS Ferenc: Koldusmetafizika és tiszta írás: Samuel Beckett: Molloy - Malone meghal - A megnevezhetetlen. = Könyvvilág, 31. évf. 5. sz. (1987. máj.), p. 36.

113.    ANGYALOSI Gergely: A semmit-mondás higgadt heroizmusa. = Nagyvilág, 33. évf. 11. sz. (1988. nov.), p. 1734-1735.

114.    PROUST [Tanulmány.] ([Angolból] ford.: Osztovits Levente.) - Bp.: Európa Könyvkiadó, 1988. - 98 p.; 19 cm. - (Mérleg.)

Ismertető:

115.    OSZTOVITS Levente: Samuel Beckett. = Samuel Beckett: Proust. (114.) p. 93-96.
Bibl.: p. 96-99.

116.    ELŐRE VAKNYUGATNAK [Elbeszélések.] ([Angolból és franciából] ford.: Barkóczi András, Klimó Ágnes et al. Utószó: Takács Ferenc.) - Bp.: Európa Könyvkiadó, 1989. - 395 p.; 19 cm.

Ismertető:

117.    TAKÁCS Ferenc: Utószó. = Samuel Beckett: Előre vaknyugatnak. (116.) p. 379-391.

118.    BÁRDOS László: "Kettő külön és kettő szinte egy": (Samuel Beckett: Előre vaknyugatnak.) = Nagyvilág, 37. évf. 5. sz. (1992. máj.), p. 740-742.

119.    MERCIER ÉS CAMIER [Regény.] ([Franciából] ford.: Romhányi Török Gábor.) - Bp.: Holnap, 1993. - 154 p.; 20 cm.

Ismertető:

120.    - - = Samuel Beckett: Mercier és Camier. (119.) [A hátlapon.]

121.    BÁN Zoltán András: Kétszemélyes téblábolás: a Mercier és Camier című regényről. = Beszélő, 4. évf. 49. sz. (1993. dec. 9.), p. 36-37.

122.    ROMHÁNYI TÖRÖK Gábor: Fordítás közben. = Könyvvilág, 38. évf. 2. sz. (1994. febr.), p. 6.

123.    GODOT-RA VÁRVA. Színmű két felvonásban [Színmű.] (Ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil.) - Bp.: Interpopulart, 1995. - 109 [1] p.; 20 cm. - (Populart füzetek. Diák- és házikönyvtár; 121.)

124.    GODOT-RA VÁRVA. Színmű két felvonásban [Színmű.] (Ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil.) - Szentendre: Interpopulart, 1995. - 109 [1] p.; 20 cm. - (Populart füzetek. Diák- és házikönyvtár.)

125.    GODOT-RA VÁRVA. Színmű két felvonásban [Színmű.] (Ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil.) - Szentendre: Interpopulart, 1996. - 109 [1] p.; 20 cm. - (Populart füzetek. Diák- és házikönyvtár.)

126.    VERSEK: ANGOL, FRANCIA, MAGYAR NYELVEN [Versek.] (Ford.: Báthori Csaba.) - Bp.: Orpheusz Könyvkiadó: Új Mandátum Könyvkiadó, 1996. - 196 p.; 20 cm.

Ismertető:

127.    - - = Samuel Beckett: Versek. (126.) [A hátlapon.]

128.    GÁSPÁR Ferenc: A nemlét poétája. = Népszava, 124. évf. 104. sz. (1996. máj. 2.), p. 12.

129.    FERENCZ Győző: Beckett versei. = Élet és Irodalom, 41. évf. 43. sz. (1997. okt. 24), p. 14.

130.    ELEUTHERIA [Színmű.] (Ford.: Báthori Csaba.) - Bp.: Új Mandátum Könyvkiadó, 1997. - 137 p.; 27 cm.

Ismertető:

131.    - - = Samuel Beckett: Eleutheria. (130.) [A hátlapon.]

132.    VISKY András: Samuel Beckett: Eleutheria. = Élet és Irodalom, 40. évf. 47. sz. (1998. nov. 20.), p. 17.

133.    SAMUEL BECKETT ÖSSZES DRÁMÁI [Színművek, pantomimjelenetek, rádiójátékok stb.] (Ford.: Bart István et al.) - Bp.: Európa Könyvkiadó, 1998. - 540 p.; 20 cm.

Ismertető:

134.    PÁLYI András: Az elnémulás útja. [Ketten egy új könyvről.] = Élet és Irodalom, 43. évf. 9. sz. - (1999. márc. 5.), p. 15.

135.    VISKY András: A "lessness" színháza: Ailisha O'Sullivannek, köszönettel. [Ketten egy új könyvről.] = Élet és Irodalom, 43. évf. 9. sz. (1999. márc. 5.), p. 15.

136.    MOLLOY [Regény.] ([Franciából] ford.: Romhányi Török Gábor.) - Szeged: Szukits, 1999. - 183 p.; 21 cm. - (Modern klasszikusok.)

137.    MEGLEHETŐSEN JÓ NŐKRŐL ÁLMODOM [Regény.] ([Angolból] ford.: Romhányi Török Gábor.) - Bp.: Orpheusz Könyvkiadó, 2001. - 186 p.; 20 cm.

138.    GODOT-RA VÁRVA. A JÁTSZMA VÉGE [Színművek.] ([Franciából] ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil.) - Bp.: Európa Könyvkiadó, [2002.] - 165 p.; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár.)

139.    MURPHY [Regény.] ([Franciából] ford.: Tandori Dezső. Előszó: Tandori Dezső.) - Bp.: Cartaphilus, 2003. - 298 p.; 20 cm.

Ismertető:

140.    TANDORI Dezső: Az "igazi" Murphy. [Előszó.] = Murphy. (139.), p. 5-7.

141.    TANDORI Dezső: Samuel Beckett: Murphy. = Új Könyvpiac, 13. évf. 10. sz. (2003. okt.), p. 18.


II.2.2. Antológiák és folyóiratok, melyekben művei jelentek meg

142.    NAGYVILÁG, 7. évf. 6. sz. (1962. jún.)

143.    MAI ANGOL DRÁMÁK. (Utószó: Mihályi Gábor). - Bp.: Európa Könyvkiadó, 1965. - 437 p.; 20 cm.

144.    NAGYVILÁG, 10. évf. 8. sz. (1965. aug.)

145.    A FRANCIA "ÚJ REGÉNY". 1. köt. Szemelvények. - [Bp.: Európa Könyvkiadó, 1967.] - 275 p.; 18 cm. - (Modern könyvtár; 121.)

146.    NAGYVILÁG, 13. évf. 9. sz. (1968. szept.)

147.    A SÖTÉT TORONY: 25. HANGJÁTÉK. (Jegyz. Gábor Viktor). - Bp.: Európa Könyvkiadó, 1969. - 630 [2] p.; 19 cm.

Jegyz.: p. 621-630. [Beckett: p. 622.]

148.    A JÁTSZMA VÉGE. MODERN EGYFELVONÁSOSOK. 1. köt. (Vál. és utószó Osztovits Levente. Ford. Bajomi Lázár Endre, Bartos Tibor et al.). - Bp.: Európa Könyvkiadó, 1969. - 533 p.; 20 cm.

Ismertető:

149.    PÁLYI András: A játszma vége. Modern Egyfelvonásosok. = Kritika, 7. évf. 12. sz. (1969. dec.), p. 57-58.

150.    ÍRÓK ÍRÓKRÓL: HUSZADIK SZÁZADI TANULMÁNYOK (Szerk. Szekeres György). - Bp.: Európa, 1970. - 755 [1] p.; 19 cm.

151.    NAGYVILÁG, 15. évf. 1. sz. (1970. jan.)

152.    NAGYVILÁG, 15. évf. 8. sz. (1970. aug.)

153.    VILÁGSZÍNPAD. [Antológia.] - Bp.: Magvető, 1970. - 795 p.; 19 cm.

154.    POKOLKŐ: MAI ANGOL ELBESZÉLŐK [Antológia.] - Bp.: Európa Könyvkiadó, 1971. - 422 [1] p.; 20 cm. - (Európa zsebkönyvek; 66.)

Ismertető:

155.    TAKÁCS Ferenc: Samuel Beckett. = Pokolkő: mai angol elbeszélők. (154.) p. 410.

156.    NAGYVILÁG, 20. évf. 7. sz. (1975. júl.)

157.    WEÖRES SÁNDOR: EGYBEGYŰJTÖTT MŰFORDÍTÁSOK. 2. köt. - Bp.: Magvető, 1976. - 733 [2] p.; 20 cm.

158.    TANDORI DEZSŐ: FÖLD ÉS VADON: VÁLOGATOTT VERSFORDÍTÁSOK. - Bp.: Európa Könyvkiadó, 1978. - 434 [1] p.; 19 cm.

159.    CSATASZIMFÓNIA. KÜLFÖLDI HANGJÁTÉKOK. (Antológia.) (Életrajzi jegyz. Maráz László, Mesterházi Márton, Bartos Tibor). - Bp.: Európa Könyvkiadó, 1979. - 810 [2] p.; 20 cm.

Jegyz.: p. 793-803. [Beckett: p. 803.]

160.    ARS POETICÁK A XX. SZÁZADBÓL. (A szöveget vál. és szerk. Sík Csaba.) - Bp.: Gondolat, 1982. - 418 p.; 25 cm.

161.    A FIZIKUSOK. ÖT MODERN DRÁMA. (Ford.: Gábor Andor, Kolozsvári Grandpierre Emil et al.). - Bp.: Európa Könyvkiadó, 1982. - 521 [1] p.; 20 cm.

Ismertető:

162.    FÖLDÉNYI F. László: Samuel Beckett. = A fizikusok. Öt modern dráma. [Utószó.] - Bp.: Európa, 1982. - p. 499-522.
Beckett életr.: p. 521.

163.    NAGYVILÁG, 27. évf. 10. sz. (1982. okt.)

164.    NAGYVILÁG, 28. évf. 8. sz. (1983. aug.)

165.    ÉGTÁJAK. ÖT VILÁGRÉSZ ELBESZÉLÉSEI. (Szerk.: Gy. Horváth László). - Bp.: Európa Könyvkiadó, 1984. - 435 p.; 19 cm.

166.    ÉGTÁJAK. ÖT VILÁGRÉSZ ELBESZÉLÉSEI. (Szerk.: Gy. Horváth László). - Bp.: Európa Könyvkiadó, 1985. - 547 p.; 19 cm.

167.    NAGYVILÁG, 30. évf. 7. sz. (1985. júl.)

168.    ÚJ ÍRÁS, 24. évf. 12. sz. (1985. dec.)

169.    A FIZIKUSOK. ÖT MODERN DRÁMA. (Ford.: Gábor Andor, Kolozsvári Grandpierre Emil et al.). - Bp.: Európa Könyvkiadó, 1985. - 521 [1] p.; 20 cm.

Ismertető:

170.    FÖLDÉNYI F. László: Samuel Beckett. = A fizikusok. Öt modern dráma. [Utószó.] - Bp.: Európa, 1985. - p. 499-522.
Beckett életr.: p. 521.

171.    A FIZIKUSOK. ÖT MODERN DRÁMA. (Ford.: Gábor Andor, Kolozsvári Grandpierre Emil et al.). - Bp.: Európa, 1986. - 521 p.; 20 cm.

Ismertető:

172.    FÖLDÉNYI F. László: Samuel Beckett. = A fizikusok. Öt modern dráma. [Utószó.] - Bp.: Európa, 1986. - p. 499-521.
Beckett életr.: p. 521.

173.    A FIZIKUSOK: ÖT MODERN DRÁMA. (Ford.: Gábor Andor, Kolozsvári Grandpierre Emil et al.). - Bp.: Európa Könyvkiadó, 1988. - 490 p.; 20 cm.

Ismertető:

174.    FÖLDÉNYI F. László: Samuel Beckett. = A fizikusok. Öt modern dráma. [Utószó.] - Bp.: Európa, 1988. - p. 467-485.
Beckett életr.: p. 487.

175.    TÖRT ÁLMOK: ÍR KÖLTŐK ANTOLÓGIÁJA (...fordítói Áprily Lajos et al. Vál., szerk., utószó, jegyz.: Kabdebó Tamás). - Bp.: Kozmosz Könyvek, 1988. - 365 p.; 17 cm. - (A világirodalom gyöngyszemei.)

176.    NAGYVILÁG, 33. évf. 11. sz. (1988. nov.)

177.    NAGYVILÁG, 34. évf. 10. sz. (1989. okt.)

178.    MAGYAR NAPLÓ, 1. évf. 8. sz. (1989. dec.)

179.    IRODALMI NOBEL-DÍJ, 1901-1990. (Összeáll.: K. Jakab Antal). - Kolozsvár: Helikon szépirodalmi folyóirat, 1990. - 503 p.; 25 cm. - (Helikon könyvek; 1.)

180.    LÉPÉSEK: EGYFELVONÁSOSOK. - [Bp.]: Múzsák Közművelődési Kiadó, 1990. - 95 p.; 20 cm. - (Színjátszók kiskönyvtára.)

181.    HOLMI, 2. évf. 2. sz. (1990. febr.)

182.    KELET-EURÓPA, 1. évf. 3. sz (1991.)

183.    NAGYVILÁG, 36. évf. 9. sz. (1991. szept.)

184.    A FIZIKUSOK. ÖT MODERN DRÁMA. (Ford.: Gábor Andor, Kolozsvári Grandpierre Emil et al.). - Bp.: Európa Könyvkiadó, 1992. - 527 p.; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár.)

Ismertető:

185.    FÖLDÉNYI F. László: Samuel Beckett. = A fizikusok. Öt modern dráma. [Utószó.] - Bp.: Európa, 1992. - p. 501-525.
Beckett életr.: p. 524.

186.    HOLMI, 4. évf. 6. sz. (1992. jún.)

187.    KALLIGRAM, 2. évf. 10. sz. (1993. okt.)

188.    POLISZ, 6. évf. 10. sz. (1993. tél)

189.    A FIZIKUSOK. ÖT MODERN DRÁMA. (Ford.: Gábor Andor, Kolozsvári Grandpierre Emil et al.). - Bp.: Európa Könyvkiadó, 1994. - 527 p.; 20 cm. (Európa diákkönyvtár.)

Ismertető:

190.    FÖLDÉNYI F. László: Samuel Beckett. = A fizikusok. Öt modern dráma. [Utószó.] - Bp.: Európa, 1994. - p. 524.

191.    NAGYVILÁG, 39. évf. 5. sz. (1994. máj.)

192.    KALLIGRAM, 2. évf. 9. sz. (1994. szept.)

193.    NAGYVILÁG, 39. évf. 12. sz. (1994. dec.)

194.    MAGYAR NAPLÓ, 7. évf. 5. sz. (1995. máj.)

195.    MŰHELY, 18. évf. 5. sz. (1995. máj.)

196.    A FIZIKUSOK. ÖT MODERN DRÁMA. (Ford.: Gábor Andor, Kolozsvári Grandpierre Emil et al.). - Bp.: Európa Könyvkiadó, 1996. - 527 p.; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár.)

Ismertető:

197.    FÖLDÉNYI F. László: Samuel Beckett. = A fizikusok. Öt modern dráma. [Utószó.] - Bp.: Európa, 1996. - p. 524.

198.    2000, 8. évf. 8. sz. (1996. aug.)

199.    HOLMI, 8. évf. 11. sz. (1996. nov.)

200.    2000, 10. évf. 1. sz. (1998. jan.)

201.    MAGYAR NAPLÓ, 10. évf. 4. sz. (1998. ápr.)

202.    A FIZIKUSOK. ÖT MODERN DRÁMA. (Ford.: Gábor Andor, Kolozsvári Grandpierre Emil et al.). - Bp.: Európa Könyvkiadó, 1999. - 527 p.; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár.)

Ismertető:

203.    FÖLDÉNYI F. László: Samuel Beckett. = A fizikusok. Öt modern dráma. [Utószó.] - Bp.: Európa, 1999. - p. 501-525.
Beckett életr.: p. 524.

204.    KALLIGRAM, 7. évf. 10. sz. (1999. okt.)

205.    MAGYAR NAPLÓ, 12. évf. 4. sz. (2000. okt./dec.)

206.    KALLIGRAM, 8. évf. 11. sz. (2000. nov.)

207.    A FIZIKUSOK. ÖT MODERN DRÁMA. (Ford.: Gábor Andor, Kolozsvári Grandpierre Emil et al.). - Bp.: Európa Könyvkiadó, 2001. - 527 p.; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár.)

Ismertető:

208.    FÖLDÉNYI F. László: Samuel Beckett. = A fizikusok. Öt modern dráma. [Utószó.] - Bp.: Európa, 2001. - p. 524.

209.    KALLIGRAM, 9. évf. 4. sz. (2001. ápr.)

210.    NAGYVILÁG, 46. évf. 7. sz. (2001. júl.)

211.    A FIZIKUSOK. ÖT MODERN DRÁMA. (Ford.: Gábor Andor, Kolozsvári Grandpierre Emil et al.). - Bp.: Európa Könyvkiadó, 2002. - 519 p.; 20 cm. - (Európa diákkönyvtár.)

Ismertető:

212.    FÖLDÉNYI F. László: Samuel Beckett. = A fizikusok. Öt modern dráma. [Utószó.] - Bp.: Európa, 2002. - p. 516.

213.    VIGÍLIA, 68. évf. 9. sz. (2002. szept.)


II.2.3. Összes magyarul megjelent művei

214.    A. D. HALÁLA [Vers.] = Versek. (126.) p. 91. ([Franciából] ford.: Báthori Csaba.)

215.    AHOGY A TÖRTÉNETRŐL ÉRTESÜLTEM [Elbeszélés.] = Előre vaknyugatnak. (116.) p. 284-285. (Ford.: Barkóczi András.)

216.    AZ AKADÁLYOZTATÁS FESTŐI [Tanulmány.] = Magyar Napló. (195.) p. 225-227. (Ford.: Romhányi Török Gábor.)

Ismertető:

217.    ROMHÁNYI TÖRÖK Gábor: [A fordító kommentárja két tanulmányhoz és egy vershez.] = Magyar Napló, 7. évf. 5. sz. (1995. máj.), p. 28.

218.    AKKOR [Színmű.] = Magyar Napló. (178.) p. 8. ([Angolból] ford.: Török Gábor.) = Összes drámái. (133.) p. 433-442. ([Angolból] ford.: Romhányi Török Gábor.)

Ismertető:

219.    GEROLD László: Vékony függőleges fénycsík a háttérben. A nyugat-berlini Schiller Theatre Beckett-előadásáról. XI. BITEF. = Magyar Szó, 34. évf. 263. sz. (1977. szept. 23.), p. 10.

220.    ALBA [Vers.] = Föld és vadon. (158.) p. 16-17. (Ford.: Tandori Dezső.) = Tört álmok. (175.) p. 245. (Ford.: Tandori Dezső.) = Versek. (126.) p. 31. ([Angolból] ford.: Báthori Csaba.)

221.    ALTATÓDAL [Színmű.] = Polisz. (188.) p. 38-41. (Ford.: Romhányi Török Gábor.) = Holmi. (199.) [Ringató címen.] p. 1572-1578. (Ford.: Dobay Dezső.) = Összes drámái. (133.) p. 479-488. (Ford.: Romhányi Török Gábor.)

Ismertető:

222.    EÖRSI István: Hintatódal. = Élet és Irodalom, 25. évf. 29. sz. (1981. júl. 18.), p. 13.

223.    SZÁNTÓ Judit: Halállíra a színpadon. = Színház, 16. évf. 9. sz. (1983. szept.), p. 13-16.

224.    PÉNTEK Imre: "Alig maradt már mi elmondható." Késői Beckett-darabok a Hevesi Sándor Színház stúdiószínpadán. = Zalai Hírlap, 39. évf. 256. sz. (1983. okt. 29.), p. 5.

225.    CSÁKI Judit: Samuel Beckett: Három alkalmi darab. Gergely László rendezése a Hevesi Sándor Színházban. = Kritika, 22. évf. 3. sz. (1984. márc.), p. 37-38.

226.    ARÉNES DE LUTÉCE [Vers.] = Versek. (126.) p. 85-89. ([Franciából] ford.: Báthori Csaba.)

227.    CASCANDO [Rádiójelenet zenére és emberi hangra.] = Drámák. (101.) p. 279-290. (Ford.: Bart István.) = Összes drámái. (133.) p. 335-345. (Ford.: Bart István.)

228.    CASCANDO [Vers.] = Nagyvilág. (156.) p. 1061-1062. (Ford.: Weöres Sándor.) = Weöres Sándor: Egybegyűjtött műfordítások. (157.) p. 882-883. (Ford.: Weöres Sándor.) = Föld és vadon. (158.) p. 31-32. (Ford.: Tandori Dezső.) = Versek. (126.) p. 59-61. ([Angolból] ford.: Báthori Csaba.)

229.    ...CSAK A FELHŐK... [Tv-játék.] = Összes drámái. (133.) p. 463-469. (Ford.: Romhányi Török Gábor.)

230.    DA TAGTE ES [Vers.] = Nagyvilág. (156.) p. 1060. (Ford.: Weöres Sándor.) = Weöres Sándor: Egybegyűjtött műfordítások. (157.) p. 886. (Ford.: Weöres Sándor.) = Föld és vadon. (158.) p. 30. (Ford.: Tandori Dezső.) = Versek. (126.) p. 55. ([Angolból] ford.: Báthori Csaba.)

231.    DAL [A Szöveg és zenéből.] = Drámák. (101.) p. 274. ([Angolból] ford.: Tandori Dezső.) = Összes drámái. (133.) p. 329. (Ford.: Tandori Dezső.)

232.    DANTE, HOMÁR [Elbeszélés.] = Előre vaknyugatnak. (116.) p. 5-22. ([Angolból] ford.: Takács Ferenc.)

Ismertető:

233.    JÁNOSSY Lajos: "Nem az": Beckett: Dante, homár című "apokrifjáról". = Törökfürdő, 2. évf. 2. sz. (1999. ősz), p. 50-51. = [online] [2004.11.27.]

234.    DIEPPE Lásd: Négy vers - Dieppe. (485.)

235.    DORTMUNDER [Vers.] = Föld és vadon. (158.) p. 17-18. (Ford.: Tandori Dezső.) = Versek. (126.) p. 33. ([Angolból] ford.: Báthori Csaba.)

236.    EGY A SOK KÖZÜL [Elbeszélés.] = Kalligram. (206.) p. 4-7. ([Angolból] ford.: Romhányi Török Gábor.)

237.    EGY ESTE [Elbeszélés.] = Előre vaknyugatnak. (116.) p. 286-288. ([Angolból] ford.: Barkóczi András.)

238.    EGY FÉLBEHAGYOTT MŰBŐL [Elbeszélés.] = Előre vaknyugatnak. (116.) p. 192-204. ([Angolból] ford.: Török Gábor.)

239.    ÉJJEL A KÁLVÁRIAHEGYEN [Versbetét a Meglehetősen jó nőkről álmodom c. regényben.] = Meglehetősen jó nőkről álmodom. (137.) p. 166.

240.    ELÉG [Elbeszélés.] = Előre vaknyugatnak. (116.) p. 205-212. ([Angolból] ford.: Török Gábor.)

241.    ELEUTHERIA [Színmű.] = Eleutheria. (130.) (Ford. Báthori Csaba.)

Ismertető: lásd: (131-132.)

242.    [ÉLJEN HALOTT EGYETLEN ÉVSZAKOM...] [Vers.] = Versek. (126.) p. 93. ([Franciából] ford.: Báthori Csaba.)

243.    ELŐRE VAKNYUGATNAK [Elbeszélés.] = Előre vaknyugatnak. (116.) p. 355-378. ([Angolból] ford.: Tellér Gyula.)

244.    ELSŐ SZERELEM [Elbeszélés.] = Égtájak. (166.) p. 22-44. ([Franciából] ford.: Klimó Ágnes.) = Előre vaknyugatnak. (116.) p. 23-51. ([Franciából] ford.: Klimó Ágnes.)

Ismertető:

245.    - -: Első szerelem (Premier amour). = Budapesti Őszi Fesztivál 2001. - [Bp.]: [Budapesti Fesztiválközpont Kht.], [2001.] - p. 8. - Programfüzet.

246.    AZ ELVESZEJTŐ [Elbeszélés.] = Nagyvilág. (176.) p. 1648-1662. (Ford.: Tellér Gyula.) = Előre vaknyugatnak. (116.) p. 218-249. (Ford.: Tellér Gyula.)

247.    EMBERI VÁGYAK [Drámai töredék 1937-ből.] = Összes drámái. (133.) p. 525-537. (Ford.: Romhányi Török Gábor.)

248.    ENUEG I. [Vers.] = Weöres Sándor: Egybegyűjtött műfordítások. (157.) p. 886-889. (Ford.: Weöres Sándor.) = Föld és vadon. (158.) [Enueg I. (Nyűgök) címen.] p. 12-15. (Ford.: Tandori Dezső.) = Versek. (126.) p. 21-25. ([Angolból] ford.: Báthori Csaba.)

249.    ENUEG II. [Vers.] = Nagyvilág. (156.) p. 1056-1057. (Ford.: Weöres Sándor.) = Weöres Sándor: Egybegyűjtött műfordítások. (157.) p. 889-890. (Ford.: Weöres Sándor.) = Föld és vadon. (158.) [Enueg II. (Nyűgök) címen.] p. 15-16. (Ford.: Tandori Dezső.) = Versek. (126.) p. 27-29. ([Angolból] ford.: Báthori Csaba.)

250.    FEDETLEN FŐVEL [Elbeszélés.] = Előre vaknyugatnak. (116.) p. 271-276. ([Angolból] ford.: Barkóczi András.)

251.    FÉLRE MINDEN IDEGENSÉG [Elbeszélés.] = Kalligram. (187.) p. 35-44. ([Angolból] ford.: Török Gábor.)

252.    FILM [Film.] = Drámák. (101.) p. 335-351. (Ford.: Bart István.) = Összes drámái. (133.) p. 369-385. (Ford.: Bart István.)

Ismertető:

253.    TÖRÖK Gábor: Csöndjátékok: Samuel Beckett és a Film. = Filmvilág, 33. évf. 6. sz. (1990. jún.), p. 21-23.

254.    TOLVALY Ernő: Agglegény alkonyok panaszai. = Balkon, [3. évf.] 4. sz. (1995. ápr.), p. 4-7.

255.    TAKÁCS Ferenc: Cloyne püspöke moziba megy: Samuel Beckett és a Film. = Filmvilág, 56. évf. 7. sz. (2003. júl.), p. 44-45.

256.    FŰZFAHANGOK [36 cím nélküli vers.] = Versek. (126.) p. 121-193. (Ford.: Báthori Csaba.)

257.    GENNYEK I. [Vers.] = Föld és vadon. (158.) [Váladékok I. címen.] p. 18-20. (Ford.: Tandori Dezső.) = Versek. (126.) p. 35-37. ([Angolból] ford.: Báthori Csaba.)

258.    GENNYEK II. [Vers.] = Föld és vadon. (158.) [Váladékok II. címen.] p. 21-22. (Ford.: Tandori Dezső.) = Versek. (126.) p. 39-41. ([Angolból] ford.: Báthori Csaba.)

259.    GNÓMA [Vers.] = Versek. (126.) p. 17. ([Angolból] ford.: Báthori Csaba.) = Tört álmok. (175.) p. 241. (Ford.: Tandori Dezső.)

260.    GODOT-RA VÁRVA [Színmű.] = Nagyvilág. (144.) p. 1173-1226. ([Franciából] ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil.) = Világszínpad. (153.) p. 49-119. (Ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil.) (Életrajzi jegyz.: p. 789-791. Beckett: p. 789.) = Drámák. (101.) p. 5-101. ([Franciából] ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil.) = Fizikusok. (161, 169, 171, 173, 184, 189, 196, 202, 207.) ([Franciából] ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil.) = Godot-ra várva. (123, 124, 125.) ([Franciából] ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil.) = Összes drámái. (133.) p. 5-102. ([Franciából] ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil.) = Godot-ra várva. A játszma vége. (138.) p. 5-110. ([Franciából] ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil.)

Ismertető:

261.    MIHÁLYI Gábor: A "Godot" elé. = Nagyvilág, 10. évf. 8. sz. (1965. aug.), p. 1171-1172.

262.    SÁNDOR Iván: Godot-ra várva. = Film Színház Muzsika, 9. évf. 42. sz. (1965. okt. 15.), p. 4-5. = S. I.: Utunk szabályai éjszaka. - Bp.: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1981. - p. 331-333.

263.    HEGEDŰS Géza: Godot-ot újraolvasva. [Vitasorozat.] = Nagyvilág, 10. évf. 11. sz. (1965. nov.), p. 1715-1719.

264.    PÁNDI Pál: Megismerés vagy elfogadás? - Godot-ra várva. Színmű, a Thália Színház előadása. = Népszabadság, 23. évf. 280. sz. (1965. nov. 27.), p. 8.

265.    SZABÓ György: Vita Beckett Godot-járól. Egy másik nézőpontból. [Vitasorozat.] = Nagyvilág, 10. évf. 11. sz. (1965. nov.), p. 1719-1723.

266.    MÁTRAI-BETEGH Béla: A néző szemével a Godot-ról. [Vitasorozat.] = Nagyvilág, 10. évf. 12. sz. (1965. dec.), p. 1867-1869.

267.    VARANNAY Aurél: Godot mellett, Beckett ellen. [Vitasorozat.] = Nagyvilág, 10. évf. 12. sz. (1965. dec.), p. 1869-1870.

268.    HEGEDŰS Géza: Godot-ot újraolvasva. [Vitasorozat.] = A játszma vége. (110.) p. 103-113.

269.    SZABÓ György: Egy másik nézőpontból. [Vitasorozat.] = A játszma vége. (110.) p. 113-124.

270.    MÁTRAI-BETEGH Béla: A néző szemével a Godot-ról. [Vitasorozat.] = A játszma vége. (110.) p. 124-130.

271.    VARANNAY Aurél: Godot mellett, Beckett ellen. [Vitasorozat.] = A játszma vége. (110.) p. 131-133.

272.    KÉRY László: A mozdulatlanság drámája. Utószó a Godot vitához. [Vitasorozat.] = A játszma vége. (110.) p. 133-141.

273.    ÖKRÖS László: Thália 65. = Tiszatáj, 20. évf. 1. sz. (1966. jan.), p. 45-47.

274.    KÉRY László: A mozdulatlanság drámája. Utószó a Godot vitához. [Vitasorozat.] = Nagyvilág, 11. évf. 2. sz. (1966. febr.), p. 261-264.

275.    TAXNER Ernő: Színházi levél Budapestről. = Jelenkor, 8. évf. 2. sz. (1966. febr.), p. 141-145.

276.    DOROMBY Károly: Színházi krónika: Godot-ra várva. = Vigília, 31. évf. 1. sz. (1966. jan.), p. 49-51.

277.    MIHÁLYI Gábor: Beckett Godot-ja és az elidegenedés mitológiája. = Híd (Újvidék), 30. évf. 4. sz. (1966. ápr.), p. 505-510.

278.    VARGA László: Beckett és a korszerűség. = Kritika, 4. évf. 5. sz. (1966. máj.), p. 33-38.

279.    ALMÁSI Miklós: A humanizmus mai antinómái: egy diptychon: Beckett és Semprun. = A. M.: Ellipszis. - Bp.: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1967. - p. 163-185.

280.    HEGEDŰS Géza: Godot-ot újraolvasva. [Vitasorozat.] = H. G.: A kentaur és az angyal: esszék a világirodalom és az esztétika köréből. - Bp.: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1968. - p. 106-115.

281.    (PILINSZKY János): Samuel Beckett. = Új Ember, 24. évf. 6. sz. (1968. febr. 11.), p. 4.

282.    KÉRY László: Godot-ra várva. Utószó egy vitához. (1966) = K. L.: Shakespeare, Brecht és a többiek. Színkritikák. - Bp.: Magvető, 1968. - p. 156-164.

283.    ZOLNAY Vilmos: Egy absztrakt dráma és egy klasszikus. Miért szép a széppróza? = Könyvtáros, 20. évf. 8. sz. (1970. aug.), p. 493-497.

284.    ZOLNAY Vilmos: Az Oidipusz király és a Godot-ra várva. = Z. V.: Az írói mesterség: A mű és elemei. - Bp.: Gondolat, 1971. - p. 198-203.

285.    ZOLNAY Vilmos: Kétség s remény a Godot-ra várva c. tragédiában. = Z. V.: Az írói mesterség: A mű és elemei. - Bp.: Gondolat, 1971. - p. 211-214.

286.    ZOLNAY Vilmos: Tartalom és eszköz azonossága. = Z. V.: Az írói mesterség: A mű és elemei. - Bp.: Gondolat, 1971. - p. 214-215.

287.    ZOLNAY Vilmos: A többi fordulat. = Z. V.: Az írói mesterség: A mű és elemei. - Bp.: Gondolat, 1971. - p. 215-218.

288.    ZOLNAY Vilmos: A gondolat. = Z. V.: Az írói mesterség: A mű és elemei. - Bp.: Gondolat, 1971. - p. 218-219.

289.    PÁNDI Pál: Megismerés vagy elfogadás? - Godot-ra várva. Színmű, a Thália Színház előadása. = P. P.: Kritikus ponton. [Cikkek, kritikák.] - [Bp.]: Szépirodalmi Könyvkiadó, [1972]. - p. 75-80.

290.    UNGVÁRI Tamás: Godot-ra várva. (1965) = U. T.: Világszínház. - Bp.: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1974. - p. 320-322.

291.    MIHÁLYI Gábor: Godot-ra várva Kaposvárott. = Nagyvilág, 21. évf. 8. sz. (1976. aug.), p. 1238-1240.

292.    BELIA Anna: Beckett a kaposvári stúdióban. = Színház, 9. évf. 5. sz. (1976. máj.), p. 16-18.

293.    PÁLYI András: Az ember kibújik a bőréből. = Színház, 9. évf. 5. sz. (1976. máj.), p. 19-20.

294.    SAÁD Katalin: Az autentikus Beckett? Godot-ra várva a szerző rendezésében. = Színház, 9. évf. 11. sz. (1976. nov.), p. 35-38.

295.    PÁLYI András: A színház kontemplatív útja? Beckett, Barba, Wilson. = Színház, 9. évf. 12. sz. (1976. dec.), p. 12-15.

296.    MIHÁLYI Gábor: Godot-ra várva Kaposvárott. = M. G.: Színházról vitázva. Tanulmányok, kritikák. (1976) - Bp.: NPI, 1978. - p. 305-314.

297.    [SZÁNTÓ Judit] Sz. J.: Samuel Beckett: Godot-ra várva. = Színházi kalauz. 2. köt. (Szerk. Vajda György Mihály, Szántó Judit.) - 4. bőv. és átd. kiad. - Bp.: Gondolat, 1981. - p. 83-84.

298.    - -: Beckett nem engedi. Férfiak helyett nők. = Esti Hírlap, 27. évf. 189. sz. (1982. aug. 12.), p. 2.

299.    MÉSZ Lászlóné: Beckett: Godot-ra várva. = Magyartanítás, 26. évf. 1. sz. (1983.), p. 1-12.

300.    VASS Zsuzsa: Godot-ra várva. Beckett a Madách Kamaraszínházban. = Színház, 17. évf. 3. sz. (1984. márc.), p. 22-24.

301.    MÉSZ Lászlóné: Bohócok a misztérium színpadán: Godot-ra várva. = M. L.: Drámaértelmezések: Ibsen, Csehov, Beckett. - Bp.: Tankönyvkiadó, 1984. - p. 190-221. - (Műelemzések kiskönyvtára.)

Jegyz.: p. 222-225. [Beckett: p. 224-225.]

302.    PÁLYI András: Két fesztivál Belgrádban. Jegyzetek néhány előadás kapcsán. = Színház, 18. évf. 2. sz. (1985. febr.), p. 36-41.

303.    PÁLYI András: Beckett visszanéz. A Godot-ra várva (ismét) Kaposvárott. = Színház, 21. évf. 8. sz. (1988. aug.), p. 16-18.

304.    BÉCSY Tamás: Két dráma - két történelemszemlélet: Korunk megnyomorított hősei. = Kritika, 26. évf. 12. sz. (1988. dec.), p. 28-31.

305.    MIHÁLYI Gábor: Godot-ra várva. = 100 híres színdarab. 1. köt. (Szerk.: Koltai Tamás és Takács Ferenc.) - Bp.: Népszava, 1989. - p. 500-506.

Jegyz.: 2. köt., p. 251.

306.    FRIED Ilona: Godot-ra várva. = 77 híres dráma (Írták Balassa Anna et al.) - Bp.: Móra Ferenc Könyvkiadó, 1992. - p. 370-372.

307.    KOLTAI Tamás: Klasszikus abszurd (Samuel Beckett: Godot-ra várva). [1988.] = K. T.: Színről színre: Magyar színház: világszínház. - Bp.: [Meszprint Kft.], 1992. - p. 200-202.

308.    FRIED Ilona: Godot-ra várva. = 77 híres dráma. (Írták Balassa Anna et al.) - 2. kiad. - Bp.: Móra Ferenc Könyvkiadó, 1993. - p. 370-372.

309.    PILINSZKY János: Samuel Beckett. = P. J. Összegyűjtött művei. Tanulmányok, esszék, cikkek. 2. köt. - Bp.: Századvég, 1993. - p. 86-87.

310.    TÖRÖK Gábor: Samuel Beckett és a "Godot". = Holmi, 5. évf. 2. sz. (1993. febr.), p. 179-190.

311.    KUKORELLY Endre: Lehet, hogy nem lehet. Godot-ra várva. Miskolci Nemzeti Színház. = Magyar Narancs, 5. évf. 14. sz. (1993. ápr. 8.), p. 44.

312.    BÉCSY Tamás: Beckett műve és a modern dráma. = Irodalomtanítás az ezredfordulón (Főszerk.: Sipos Lajos). - Bp.: Pauz Kiadó: Universitas Kulturális Alapítvány, 1994. - p. 329-345.

313.    BARÁTH Edina: Godot, hamis illúzió. = Magyar Nemzet, 57. évf. 38. sz. (1994. febr. 15.), p. 11.

314.    BOGÁCSI Erzsébet: Szabad ötletek, szabadság, függetlenség. Darvas Iván a Godot-ra várva rendezéséről és a "mint vendég"-helyzetéről. = Népszabadság, 52. évf. 40. sz. (1994. febr. 17.), p. 13.

315.    [MOLNÁR GÁL Péter] M. G. P.: Hacsek & Sajó a végítéletre vár. = Népszabadság, 52. évf. 49. sz. (1994. febr. 28.), p. 17.

316.    SÁNDOR L. István: Cirkusz a szemétdomb tövében. = Színház, 27. évf. 9. sz. (1994. szept.), p. 16-18.

317.    HAJSZ Andrea: Godot-ra várva. = Kritika, 32. évf. 9. sz. (1994. szept.), p. 46-47.

318.    BECKETT: Godot-ra várva. [Műsorfüzet.] - [Bp.]: Művész Színház, [1994.] - 28 p.; 30 cm.

319.    SÁNDOR L. István: Cirkusz a szemétdomb tövében. Beckett: Godot-ra várva. = Színház, 27. évf. 9. sz. (1994. szept.), p. 14-18.

320.    TASNÁDI István: Rúzzsal keresztet. Beckett: (Nők) Godot-ra várva. = Színház, 28. évf. 6. sz. (1995. jún.), p. 23-24.

321.    - -: Magyar rendező Freiburgban. Samuel Beckett: Godot-ra várva. = Színház, 28. évf. 12. sz. (1995. dec.), p. 36-37. (Ford.: Szántó Judit.)

322.    MÉSZ Lászlóné: Bohócok a misztérium színpadán: Beckett: Godot-ra várva. = M. L.: Színterek: Drámaelemzések. - Bp.: Korona Könyvkiadó, 1995. - p. 273-292.

323.    TURCSÁNYI Márta: Beckett: Godot-ra várva. = Középiskolai kötelező olvasmányok elemzése. (Írta Kelecsényi László Zoltán, Osztovits Szabolcs, Turcsányi Márta.) - Bp.: Corvina, 1995. - p. 209-214.

324.    PÁKOVICS Miklós: Kétszer a győri Padlásszínházban. = Műhely, 18. évf. 1/2. sz. (1996.), p. 124-126.

325.    MAGYAR Ferenc: Samuel Beckett: Godot-ra várva. = 20. századi drámák: műértelmezések. - Sopron: Hilebraud Kft., 1996. - p. 71-74.

326.    STRAUSZ Tünde: Kiapadhatatlan hit a Térszínházban. = Open, 1. évf. 16 sz. (1998. nov. 3/10.), p. 8.

327.    r.sz.: Godot-ra várnak Óbudán. Becket-bemutató [sic!] a Térszínházban Bucz Hunor rendezésében. = Vasárnapi Hírek, 14. évf. 45. sz. (1998. nov. 8.), p. 8.

328.    CSURKA István: Godot-ra várva. = Magyar Fórum, 10. évf. 47. sz. (1998. nov. 19.), p. 11.

329.    - -: Godot-ra vártak. = Óbuda, 4. évf. 12. sz. (1998. dec.), p. 15.

330.    HEGEDŐS László: Várakozni. A megkisértett ige. = Szegletkő, 3. évf. 6. sz. (1998. dec.), p. 6.

331.    BÉCSY Tamás: Beckett műve és a modern dráma. = Irodalomtanítás az ezredfordulón. (Főszerk.: Sipos Lajos.) - Celldömölk: Pauz-Westermann Kiadó, 1998. - p. 788-804.

332.    KOLTAI Tamás: Az idő az úr. Samuel Beckett: Godot-ra várva. = Színház, 32. évf. 1. sz. (1999. jan.), p. 22-23.

333.    BUCZ Hunor: Kicsoda Godot? = A Szív, 85. évf. 1. sz. (1999. jan.), p. 17-18.

334.    KISS Ottó: Az ember mindig többet vár. Beckett Godot-ja a gyulai kamarában. = Békés Megyei Nap, 6. évf. 100. sz. (1999. ápr. 30.), p. 7.

335.    - -: Samuel Beckett: Godot-ra várva. = 5. Alternativ Színházi Szemle. - Bp.: Budapesti Fesztiválközpont Kht., 1999. - p. 24.

336.    TASNÁDI István: Pezsgő nihil. = Criticai Lapok, 8. évf. 6. sz. (1999. jún.), p. 11-12.

337.    KOLTAI Tamás: Az idő az úr. (Samuel Beckett: Godot-ra várva) [1999.] = K. T.: Szeret, nem szeret: Színházi írások. - Bp.: Osiris, 2000. - p. 127-130.

338.    BECKETT, Samuel: Godot-ra várva. - [Bp.]: Pesti Színház, [2003]. - [20] p.; 21 cm.

339.    (Metro): Ötven éve vitték először színre a Beckett-darabot. = Metro, 6. évf. 21. sz. (2003. jan. 30.), p. 6.

340.    KISS Péter: Godot-ra várva. = Pesti Műsor, 58. évf. 5. sz. (2003. jan. 30./febr. 5.), p. 6.

341.    FARKAS Tímea: Stan és Pan Godot-ra vár. = Budapesti Nap, 2. évf. 28. sz. (2003. febr. 3.), p. 12.

342.    KERÉKGYÁRTÓ György: Egy színházi előadás nem ad válaszokat. = Népszava, 131. évf. 28. sz. (2003. febr. 3.), p. 12.

343.    - -: Ez az abszurd alapja és csúcsa is. = Népszava, 131. évf. 28. sz. (2003. febr. 3.), p. 12.

344.    - -: Téren és időn kívül. = Népszava, 131. évf. 28. sz. (2003. febr. 3.), p. 12.

345.    - -: Több száz cipő között játszanak. = Blikk, 10. évf. 36. sz. (2003. febr. 6.), p. 6.

346.    TARJÁN Tamás: Samuel Beckett: Godot-ra várva. = Népszava, 131. évf. 34. sz. (2003. febr. 10.), p. 6.

347.    KOLTAI Tamás: Lépések. = Élet és Irodalom, 47. évf. 7. sz. (2003. febr. 14.), p. 31.

348.    MIHÁLYI Gábor: Godot Pestre érkezik. = Criticai Lapok, 12. évf. 5/6. sz. (2003.), p. 37-38.

349.    BÖRCSÖK Dóra: "...Micsoda egy ócska vidék... S a cipőm is milyen ócska már..." = Criticai Lapok, 12. évf. 5/6. sz. (2003.), p. 38-39.

350.    NAGY András: Beckett - múlt időben: Samuel Beckett: Godot-ra várva; Játék. = Színház, 36. évf. 7. sz. (2003. júl.), p. 8-11.

351.    HALOTT A KÉPZELET KÉPZELD [Elbeszélés.] = Előre vaknyugatnak. (116.) p. 213-217. ([Angolból] ford.: Takács Ferenc.)

Ismertető:

352.    ISER, Wolfgang: Kitérő: Beckett Képzeld, a képzelet halottja és a fantáziairodalom. = Wolfgang Iser: A fiktív és az imaginárius: Az irodalmi antropológia ösvényein. - Bp.: Osiris, 2001. - p. 291-300. - (Ford.: Molnár Gábor Tamás.)

353.    HANGJÁTÉKTÖREDÉK I. [Hangjáték.] = Holmi. (186.) p. 797-804. (Ford.: Török Gábor.) = 2000. (198.) p. 37-41. [Vázlat rádióra 1. címen.] (Ford.: Polyák Béla.) = Összes drámái. (133.) p. 299-305. ([Franciából] ford.: Romhányi Török Gábor.)

Ismertető:

354.    BUDAI Katalin: Beckett-szinopszis. = Kritika, 29. évf. 4. sz. (1991. ápr.), p. 45.

355.    TARJÁN Tamás: S. B. '90 az R.S.9-ben: Beckett-szinopszis. = Színház, 24. évf. 3. sz. (1991. márc.), p. 37-38. = T. T.: Zivatar a publikumnak. - [Békéscsaba]: Tevan, [1997]. - p. 231-235.

356.    TÖRÖK Gábor: Samuel Beckett "Hangjátéktöredék"-éhez. = Holmi, 4. évf. 6. sz. (1992. jún.), p. 794-796.

357.    HANGJÁTÉKTÖREDÉK II. [Hangjáték.] = Csataszimfónia. (159.) p. 719-734. [Nyers - rádióra címen.] ([Angolból] ford.: Bartos Tibor.) = Összes drámái. (133.) p. 307-321. ([Franciából] ford.: Romhányi Török Gábor.)

358.    HÁROM PÁRBESZÉD GEORGES DUTHUIT-VAL HÁROM FESTŐRŐL [Tanulmány.] = Ars poeticák a XX. századból. (160.) p. 341. [Szókratészi párbeszédek Georges Duthuit-vel címen. Részlet.] (Ford.: Bazsó Júlia.) = Nagyvilág. (183.) p. 1303-1309. (Ford.: Török Gábor.)

Ismertető:

359.    TÖRÖK Gábor: A dualizmustól a monizmusig. = Nagyvilág, 36. évf. 9. sz. (1991. szept.), p. 1302.

360.    HOGY MEGINT CSAK BEVÉGEZNI [Elbeszélés.] = Előre vaknyugatnak. (116.) p. 266-270. ([Angolból] ford.: Barkóczi András.)

361.    HORN MINDIG [Elbeszélés.] = Előre vaknyugatnak. (116.) p. 277-279. ([Angolból] ford.: Barkóczi András.)

362.    [IGYÁL EGYEDÜL...] [Vers.] = Versek. (126.) p. 79. ([Franciából] ford.: Báthori Csaba.)

363.    JÁTÉK [Színmű egy felvonásban.] = Drámák. (101.) p. 291-316. ([Angolból] ford.: Bart István.) = Összes drámái. (133.) p. 347-368. (Ford.: Bart István.)

Ismertető:

364.    NAGY András: Beckett - múlt időben: Samuel Beckett: Godot-ra várva; Játék. = Színház, 36. évf. 7. sz. (2003. júl.), p. 8-11.

365.    BÍRÓ Zsófia: Play Beckett. = Criticai Lapok, 12. évf. 12. sz. (2003. dec.), p. 19-20.

366.    (MTI): Magyar-román közös produkció. = Metro, 7. évf. 12. sz. (2004. jan.), p. 5.

367.    A JÁTSZMA VÉGE [Színmű egy felvonásban.] = A játszma vége I. (148.) = Drámák. (101.) p. 151-198. ([Franciából] ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil.) = Összes drámái. (133.) p. 103-151. ([Franciából] ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil.) = Godot-ra várva. A játszma vége. (138.) p. 111-163. ([Franciából] ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil.)

Ismertető:

368.    BAJOMI LÁZÁR Endre: A játszma vége, avagy a meztelen márki, a kopasz énekesnő és a halálra ítélt hóhér. = Nagyvilág, 2. évf. 5. sz. (1957. máj.), p. 751-756.
[Beckett: p. 755-756.]

369.    EMBER Mária: A játszma vége. Samuel Beckett színműve. = Film Színház Muzsika, 9. évf. 11. sz. (1965. márc. 12.), p. 22.

370.    JACOBI, Johannes: Beckett Beckett-rendezése. A "Boldog napok" és "A játék vége" Berlinben. = Sajtószemle, 3. évf. 26. sz. (1967. nov.), p. 2. [A Die Zeit 1967. okt. 6-i száma nyomán.]

371.    BARTA András: Végjátszmák színházban és moziban: Bábjáték. = Magyar Nemzet, 30. évf. 4. sz. (1974. jan. 6.), p. 9.

372.    - -: Kalandozás kétezer év színpadán. "És színész benne minden férfi és nő". = Petőfi Népe, 29. évf. 110. sz. (1974. máj. 14.), p. 3.

373.    ZSÁMBÉKI Gábor: Beckett: A játszma vége. Drámatörténeti sorozat. = Rádió és Televízió Újság, 19. évf. 20. sz. (1974. máj. 19.), p. 8.

374.    PÁLYI András: A honi néző igényeiről. = Magyar Hírlap, 7. évf. 138. sz. (1974. máj. 21.), p. 6.

375.    ADORNO, Theodor Wiesengrund: Kísérlet a Játszma vége megértésére. S. B.-nek, az 1958-as párizsi ősz emlékére. = A dráma művészete ma. Írók, rendezők, kritikusok korunk drámájáról. - Bp.: Gondolat, 1974. - p. 325-359. (Ford.: Tandori Dezső.)

376.    A JÁTSZMA VÉGE. [Műsorfüzet az 1979-es előadáshoz.] (Szerk. és a reprodukciókat készítette: Jeney István.) - Szolnok: Szigligeti Színház, 1979. - 16 p.; 19 cm.

377.    BROOK, Peter: Költészet, nemesség, szépség, mágia. (Részlet.) = A játszma vége. (110.) p. 61-62. (Ford.: Koós Anna.)

378.    BROOK, Peter: Költészet, nemesség, szépség, mágia. (Részlet.) = P. B.: Az üres tér. - Bp.: Európa Könyvkiadó, [é.n.] - (Modern könyvtár.) (Ford.: Koós Anna.)

379.    ADORNO, Theodor Wiesengrund: Kísérlet a Játszma vége megértésére. S. B.-nek, az 1958-as párizsi ősz emlékére. = A játszma vége. (110.) p. 75-102. (Ford.: Tandori Dezső.)

380.    - -: Beckett: A játszma vége. Holnap a Szobaszínházban. = Szolnok Megyei Hírlap, 30. évf. 227. sz. (1979. szept. 28.), p. 5.

381.    VÁNCSA István: A kép kimerevedik. Szolnok: A játszma vége. = Film Színház Muzsika, 23. évf. 40. sz. (1979. okt. 6.), p. 4-5.

382.    - -: A játszma vége - Francia abszurd a Szolnoki Szobaszínházban. = Nők Lapja, 31. évf. 41. sz. (1979. okt. 13.), p. 10-11.

383.    BÉRCZES László: A játszma vége. Beckett bemutató a Szobaszínházban. = Szolnok Megyei Néplap, 30. évf. 241. sz. (1979. okt. 14.), p. 7.

384.    KOLTAI Tamás: A játszma vége. Beckett-bemutató Szolnokon. = Népszabadság, 37. évf. 252. sz. (1979. okt. 27.), p. 7.

385.    SZEKRÉNYESY Júlia: Zárkombinációk? A játszma vége Szolnokon. = Színház, 12. évf. 12. sz. (1979. dec.), p. 24-26.

386.    MIHÁLYI GÁBOR: Színházi levél tanulságok nélkül. = Nagyvilág, 25. évf. 1. sz. (1980. jan.), p. 123-127. - A játszma vége. A Szolnoki Szigligeti Színház előadása.

387.    BÁRON György: Akár a koponyán az esőcseppek. Három színházi este. [Szolnok. A játszma vége; a Szigligeti Színház előadása.] = Mozgó világ, 6. évf. 2. sz. (1980. febr.), p. 62-66.

388.    DOMONKOS László: Élet ellen nincs orvosság. Beckett, Szolnokról. = Dél-Magyarország [Szeged], 70. évf. 94. sz. (1980. ápr. 23.), p. 5.

389.    HONTI Katalin: A játszma vége. A szolnoki színház vendégjátéka. = Csongrád Megyei Hírlap, 37. évf. 94. sz. (1980. ápr. 23.), p. 4.

390.    BOGÁCSI Erzsébet: A játszma vége. A Szolnoki Szigligeti Színház előadása. = Magyar Nemzet, 36. évf. 96. sz. (1980. ápr. 25.), p. 4.

391.    - -: A játszma vége. = Film Színház Muzsika, 24. évf. 26. sz. (1980. jún. 28.), p. 17.

392.    SZÁNTÓ Judit: A játszma vége. [Műsorfüzet az 1982-es előadáshoz.] ["A Théatre Actuel és a Théatre de l'Est Parisien Pierre Dux-szel bemutatja Samuel Beckett A játszma vége c. művét"]. - [Bp.: Pesti Színház, 1982.] - 9 p.

393.    (kristóf): "A játszma vége". Francia színtársulat Budapesten. = Esti Hírlap, 27. évf. 113. sz. (1982. máj. 15.), p. 2.

394.    BOGÁCSI Erzsébet: A játszma vége. A Theatre de l'Est parisien vendégjátéka. = Magyar Nemzet, 45. évf. 143. sz. (1982. jún. 20.), p. 6.

395.    MORVAY István: A boldogtalanság színháza. Beckett párizsi vendégművészekkel. Hat lépés balról, jobbra. = Esti Hírlap, 27. évf. 141. sz. (1982. jún. 17.), p. 2.

396.    CSÁKI Judit: A játszma vége. Színház haladóknak. A Theatre de l'Est Parisien vendégjátéka. = Népszava, 110. évf. 145. sz. (1982. jún. 23.), p. 6.

397.    NEMES G. Zsuzsanna: A játszma vége. Párizsi színházi vendégjáték. = Magyar Hírlap, 15. évf. 147. sz. (1982. jún. 25.), p. 6.

398.    SZÁNTÓ Judit: Szolid lidércnyomás. Párizsi vendégjáték a Pesti Színházban. = Tükör, 19. évf. 27. sz. (1982. júl. 4.), p. 28.

399.    BALASSA Tamás: Elvégeztetett. = Somogyi Hírlap, Színes Hétvége, 5. évf. 69. sz. (1995. márc. 11.), p. 10.

400.    KOLTAI Tamás: Fesztiválok. Avignon. = Színház, 28. évf. 11. sz. (1995. nov.), p. 14-17.

401.    SÁNDOR L. István: A közeg. Samuel Beckett: Végjáték. (A játszma vége.) = Színház, 29. évf. 2. sz. (1996. febr.), p. 8-9.

402.    (ÉM - HI): Végjáték az egyetemen - Színház az oktatásban. Miskolcon is bemutatták a Beckett-drámát a walesi színművészeti főiskolások. = Észak-Magyarország, 54. évf. 86. sz. (1998. ápr. 11.), p. 8.

403.    SAUSIC Attila: "Fin de partie". Beckett és Tábori [György] Berlinben. = Élet és Irodalom, 42. évf. 22. sz. (1998. máj. 29.), p. 16.

404.    BÓTA Gábor: "Maga a lét egyfajta abszurditás". Találkozás Darvas Ivánnal. = Magyar Hírlap, 31. évf. 357. sz. (1998. dec. 24.), p. 14.

405.    (vida): Játék a pincében. Darvas Iván, az újrafordító. = Magyar Nemzet, 62. évf. 11. sz. (1999. jan. 14.), p. 10.

406.    BARABÁS: A Végjáték a Komédiumban. = Pesti Műsor, 54. évf. 3. sz. (1999. jan. 14/20.), p. 9.

407.    BOGÁCSI Erzsébet: A felhőtlen Beckett. = Népszabadság, 57. évf. 37. sz. (1999. febr. 13.), p. 10.

408.    TÓBIÁS Áron: A játék eleje és vége. Gönczöl János negyven év elteltével újra magyar színpadon. = Magyar Nemzet, 62. évf. 38. sz. (1999. febr. 15.), p. 11.

409.    SZÉKELY Anna: Vigyorgó emberi nyomorúság. Darvas Iván saját fordításában játszik Beckettet a Komédiumban. = Népszava, 127. évf. 12. sz. (1999. jan. 15.), p. 9.

410.    BARABÁS Tamás: Három külföldi világsiker. Színházi levél. = Pesti Műsor, 54. évf. 7. sz. (1999. febr. 18/24.), p. 23.

411.    MAGYAR Judit Katalin: Te rongyos élet... Beckett: Végjáték. Komédium. = Criticai Lapok, 8. évf. 3. sz. (1999. márc.), p. 16-17.

412.    GEROLD László: Genézis utójátékkal. Samuel Beckett: A játszma vége. - Djordje Lebovic: Az ezredik éjszaka. Újvidéki Színház. = Criticai Lapok, 8. évf. 9. sz. (1999.), p. 13.

413.    KELEMEN Kinga: A szokás hatalma. Bemutató a Kolozsvári Állami Magyar Színházban. = Krónika, 1. évf. 29. sz. (1999. dec. 2.), p. 4.

414.    KOLTAI Tamás: Színpadi félre. (Samuel Beckett: Végjáték) [1999.] = K. T.: Szeret, nem szeret: Színházi írások. - Bp.: Osiris, 2000. - p. 131-133.

415.    METZ Katalin: Az élet maga abszurd. Tompa Gábor Dublinban rendezne operát. = Napi Magyarország, 4. évf. 1. sz. (2000. jan. 1.), p. 12.

416.    BODÓ A. Ottó: Az utolsó agónia. Samuel Beckett: A játszma vége. Kolozsvári Állami Magyar Színház. = Zsöllye, 1. évf. 1/2. sz. (2000. febr.), p. 29.

417.    METZ Katalin: A lét alagsorában. = Magyar Nemzet, 63. évf. 110. sz. (2000. máj. 12.), p. 14.

418.    DRESSMANN Dóra: Beckett-premier a Holdvilágban. = Budapesti Nap, 2. évf. 28. sz. (2003. febr. 3.), p. 21.

419.    [JÓ JÓ VAN EGY ORSZÁG...] [Vers.] = Magyar Napló. (194.) [Accul címen.] p. 28. (Ford.: Romhányi Török Gábor.) = Versek. (126.) p. 89. ([Franciából] ford.: Báthori Csaba.)

Ismertető:

420.    ROMHÁNYI TÖRÖK Gábor: [A fordító kommentárja két tanulmányhoz és egy vershez.] = Magyar Napló, 7. évf. 5. sz. (1995. máj.), p. 28.

421.    [JÖN MIND A NŐ...] [Vers.] = Versek. (126.) p. 67. (Ford.: Báthori Csaba.)

422.    JÖVÉS-MENÉS John Caldernek. [Színmű.] = Drámák. (101.) p. 317-323. ([Angolból] ford.: Bart István.) = Összes drámái. (133.) p. 405-411. (Ford.: Bart István.)

Ismertető:

423.    - -: Három Beckett egyfelvonásos. [Tarján Tamás írja...] = Élet és Irodalom, 36. évf. 41. sz. (1992. okt. 9.), p. 8.

424.    KATASZTRÓFA Václav Havelnek. [Színmű.] = Új Írás. (168.) p. 52-55. (Ford.: Ádám Péter.) = Kelet-Európa. (182.) p. 4-7. (Ford.: Török Gábor.) = Műhely. (195.) p. 25-26. ([Franciából] ford. Csokits János.) = Összes drámái. (133.) p. 501-509. (Ford.: Romhányi Török Gábor.)

Ismertető:

425.    ILLISZ L. László: Két Beckett-előadás. [Katasztrófa - Quad - Mit hol - A Szkéné Színház és a Kortárs Művészeti Fórum közös produkciója és Az utolsó tekercs - A Vígszínház előadása.] = Kritika, 25. évf. 3. sz. (1987. márc.), p. 42-43.

426.    TÖRÖK Gábor: A jelentéstől az értelemig. [Előszó a Katasztrófához.] = Kelet-Európa, 1. évf. 3. sz. (1991.), p. 3-4.

427.    A KESELYŰ [Vers.] = Nagyvilág. (156.) p. 1056. (Ford.: Weöres Sándor.) = Föld és vadon. (158.) p. 11. (Ford.: Tandori Dezső.) = Weöres Sándor: Egybegyűjtött műfordítások. (157.) p. 884. (Ford.: Weöres Sándor.) = Versek. (126.) p. 19. ([Angolból] ford.: Báthori Csaba.)

428.    A KÉT SZÜKSÉGLET [Tanulmány.] = Magyar Napló. (194.) p. 27. (Ford.: Romhányi Török Gábor.)

Ismertető:

429.    ROMHÁNYI TÖRÖK Gábor: [A fordító kommentárja két tanulmányhoz és egy vershez.] = Magyar Napló, 7. évf. 5. sz. (1995. máj.), p. 28.

430.    KÍSÉRTETTRIÓ [Tv-játék.] = Összes drámái. (133.) p. 451-455. (Ford.: Romhányi Török Gábor.)

Ismertető:

431.    BUDAI Katalin: Beckett-szinopszis. = Kritika, 29. évf. 4. sz. (1991. ápr.), p. 45.

432.    TARJÁN Tamás: S. B. '90 az R.S.9-ben. Beckett-szinopszis. = Színház, 24. évf. 3. sz. (1991. márc.), p. 37-38. = T. T.: Zivatar a publikumnak. - [Békéscsaba]: Tevan, [1997]. - p. 231-235.

433.    - -: Három Beckett egyfelvonásos. [Tarján Tamás írja...] = Élet és Irodalom, 36. évf. 41. sz. (1992. okt. 9.), p. 8.

434.    A KITASZÍTOTT [Elbeszélés.] = A francia "új regény". (145.) p. 5-20. ([Franciából] ford.: Tellér Gyula.) = Előre vaknyugatnak. (116.) p. 52-71. ([Franciából] ford.: Tellér Gyula.)

435.    [KÖZÖNY MUZSIKÁJA...] [Vers.] = Versek. (126.) p. 77. ([Franciából] ford.: Báthori Csaba.)

436.    KUROSZKÓP [Vers.] = Irodalmi Nobel-díj 1901-1990. (179.) p. 366-369. [Poroszkóh címen.] (Ford.: Tandori Dezső.) = Föld és vadon. [Poroszkóh címen.] (158.) p. 5-11. (Ford.: Tandori Dezső.) = Tört álmok. (175.) p. 241-244. [Huriszkóp címen.] (Ford.: Tandori Dezső.) = Versek. (126.) p. 7-15. ([Angolból] ford.: Báthori Csaba.)

437.    A LÉGY [Vers.] = Versek. (126.) p. 75. ([Franciából] ford.: Báthori Csaba.)

438.    [LEHET TEHÁT AZ EMBER...] [Vers.] = Versek. (126.) p. 81. ([Franciából] ford.: Báthori Csaba.)

439.    LÉLEGZET [Színmű.] = Nagyvilág. (152.) p. 1264. (Ford.: Kada Júlia.) = Összes drámái. (133.) p. 421-422. (Ford.: Romhányi Török Gábor.)

Ismertető:

440.    - -: [Samuel Beckett...] = Tolna Megyei Népújság (Szekszárd), 20. évf. 58. sz. (1970. márc. 10.), p. 10.

441.    - -: [Samuel Beckett...] = Tolna Megyei Népújság (Szekszárd), 20. évf. 113. sz. (1970. máj. 16.), p. 10.

442.    KADA Júlia: Leltár harmincöt másodpercben. = Nagyvilág, 15. évf. 8. sz. (1970. aug.), p. 1264-1265.

443.    - -: Lélegzetvételnyi pályamű. = Magyar Szó, 28. évf. 21. sz. (1971. jan. 23.), p. 10.

444.    LÉPTEK [Színmű.] = Holmi. (181.) p. 216-220. (Ford.: Török Gábor.) = Lépések. (180.) p. 25-32. [Lépések címen.] (Ford.: Csillag Veronika.) = 2000. (198.) p. 40-44. [Lépések, forduló címen.] (Ford.: Polyák Béla.) = Összes drámái. (133.) p. 443-449. (Ford.: Romhányi Török Gábor.)

Ismertető:

445.    GEROLD László: Vékony függőleges fénycsík a háttérben. A nyugat-berlini Schiller Theatre Beckett-előadásáról. XI. BITEF. = Magyar Szó, 34. évf. 263. sz. (1977. szept. 23.), p. 10.

446.    MURÁNYI Beatrix: Utószó. = Lépések. Modern egyfelvonásosok. (180.) p. 33-34.

447.    NAGY Gabriella: Ritmus és rítus: Samuel Beckett: Léptek. = Holmi, 5. évf. 2. sz. (1993. febr.), p. 191-197.

448.    [LESZÁLL A HEGYRŐL A HOMÁLY...] [Versbetét Az utolsó tekercs c. színműben.] = Nagyvilág. (142.) p. 872-878. (Ford.: Pór Judit.) = Mai angol drámák. (143.) p. 239. = Drámák. (101.) p. 139-150. (Ford.: Pór Judit.) = Összes drámái. (133.) p. 243-254. (Ford.: Pór Judit.)

449.    MALACODA [Vers.] = Föld és vadon. (158.) p. 29-30. (Ford.: Tandori Dezső.) = Versek. (126.) p. 53. ([Angolból] ford.: Báthori Csaba.)

450.    MALONE MEGHAL [Regény.] = Molloy... (111.) ([Franciából] ford.: Török Gábor.)

Ismertető: lásd: (112-115.)

451.    MÉG MINDIG [Elbeszélés.] = Nagyvilág, (177.) p. 1484-1487. ([Angolból] ford.: Török Gábor.)

Ismertető:

452.    TÖRÖK Gábor: A "Még mindig" elé. = Nagyvilág, 34. évf. 10. sz. (1989. okt.), p. 1483.

453.    MEGLEHETŐSEN JÓ NŐKRŐL ÁLMODOM [Regény.] = Kalligram. (204.) p. 53-64. [Részlet.] ([Angolból] ford.: Romhányi Török Gábor.) = Meglehetősen jó nőkről álmodom. (137.) ([Angolból] ford.: Romhányi Török Gábor.)

Ismertető:

454.    ROMHÁNYI TÖRÖK Gábor: Adalék a becketti csend genealógiájához. = Kalligram, 8. évf. 11. sz. (2000. nov.), p. 44-47.

455.    CSŰRÖS Miklós: Samuel Beckett: Meglehetősen jó nőkről álmodom. = Vigília, 68. évf. 9. sz. (2002. szept.), p. 688-692.

456.    A MEGNEVEZHETETLEN [Regény.] = A francia "új regény". (Részlet.) (145.) p. 21-40. ([Franciából] ford.: Tellér Gyula.) = Molloy... (111.) ([Franciából] ford.: Török Gábor.)

Ismertető: lásd: (112-113.)

457.    MENNYBEMENETEL [Elbeszélés.] = Magyar Napló. (201.) p. 14-15. ([Angolból] ford.: Romhányi Török Gábor.)

458.    MENNYBEMENETEL [Vers.] = Versek. (126.) p. 73. ([Franciából] ford.: Báthori Csaba.)

459.    MERCIER ÉS CAMIER [Regény.] = Mercier és Camier. (119.) ([Franciából] ford.: Romhányi Török Gábor.)

Ismertető: lásd: (120-122.)

460.    [MÍG A BARLANGBA ÉG ÉS TALAJ...] [Vers.] = Versek. (126.) p. 87. ([Franciából] ford.: Báthori Csaba.)

461.    MINDEN ELESENDŐK [Hangjáték.] = A sötét torony. (147.) p. 431-457. (Ford.: Osztovits Levente.) (Jegyz.: Gábor Viktor. - p. 621-630. Beckett: p. 622.) = Drámák. (101.) p. 103-138. ([Angolból] ford.: Osztovits Levente.) = Összes drámái. (133.) p. 195-231. ([Angolból] ford.: Osztovits Levente.)

Ismertető:

462.    BARTA András: Elesettek. = Film Színház Muzsika, 12. évf. 3. sz. (1968. jan. 20.), p. 14.

463.    B. FAZEKAS László: Rádió: Elesettek. Napló. = Film Színház Muzsika, 25. évf. 17. sz. (1981. ápr. 25.), p. 20.

464.    MESTERHÁZI Márton: Samuel Beckett: Elesettek. = Rádió és Televízió Újság, 41. évf. 18. sz. (1996. ápr. 29./máj. 5.), p. 8.

465.    MESTERHÁZI Márton: "A halál és a lányka": Beckett egyik szerzői utasításáról. = Nagyvilág, 45. évf. 7. sz. (2000. júl.), p. 510-517.

466.    MIT HOL [Színmű.] = Holmi. (181.) p. 210-216. ([Franciából] ford.: Török Gábor.) = Műhely. (195.) p. 27-28. ([Franciából] ford. Csokits János.) = Összes drámái. (133.) p. 515-523. ([Franciából] ford.: Romhányi Török Gábor.)

Ismertető:

467.    ILLISZ L. László: Két Beckett-előadás. [Katasztrófa - Quad - Mit hol - A Szkéné Színház és a Kortárs Művészeti Fórum közös produkciója és Az utolsó tekercs - A Vígszínház előadása.] = Kritika, 25. évf. 3. sz. (1987. márc.), p. 42-43.

468.    MOLLOY [Regény.] = Molloy... (111.) ([Franciából] ford.: Török Gábor.) = Molloy. (136.) ([Franciából] ford.: Török Gábor.)

Ismertető:

469.    MÉSZÁROS Vilma, B.: Aki az abszurdot ad absurdum vitte. Samuel Beckett regényciklusa. = Nagyvilág, 7. évf. 2. sz. (1962. febr.), p. 266-271.

470.    MÉSZÁROS Vilma, B.: Aki az abszurdot ad absurdum vitte: Samuel Beckett. = A mai francia regény: a kísérleti regénytől a regénykísérletig. - Bp.: Gondolat, 1966. - p. 336-348.

471.    BÉNYEI Tamás: A méhek nyelve: Irodalom, filozófia és Beckett trilógiája. = B. T.: Archívumok: Világirodalmi tanulmányok. - [Debrecen]: Csokonai Kiadó, 2004. - p. 55-73. - (Alföld könyvek; 15.)

472.    ROMHÁNYI TÖRÖK Gábor: Igék pora: Samuel Beckett trilógiájáról. = Kalligram, 4. évf. 11. sz. (1996. nov.), p. 8-17.

473.    ROMHÁNYI TÖRÖK Gábor: Igék pora: Samuel Beckett trilógiájáról. = Magyar Napló, 8. évf. 5/6. sz. (1996. máj./jún.), p. 41-45.

Lásd még: (112-113.)

474.    MONDD, JOE [Tv-játék] = Nagyvilág. (146.) p. 1328-1332. ([Angolból] ford.: Mihályi Gábor.) = Drámák. (101.) p. 325-333. ([Angolból] ford.: Mihályi Gábor.) = Összes drámái. (133.) p. 413-420. ([Angolból] ford.: Mihályi Gábor.)

Ismertető:

475.    - -: Egyetlen szereplő s az nem szólal meg. = Magyar Szó, 22. évf. 300. sz. (1965. okt. 31.), p. 15.

476.    [MIHÁLYI Gábor] M. G.: A redukció művészete: Előszó a "Mondd, Joe" című tévéjátékhoz. = Nagyvilág, 13. évf. 9. sz. (1968. szept.), p. 1327.

477.    MÉSZÁROS Tamás: Legyen a te neved Joe: Beckett a Vígszínház Háziszínpadán. = Új Tükör, 22. évf. 52. sz. (1985. dec. 29.), p. 28.

478.    MONOLÓG [Színmű.] = Holmi. (181.) p. 220-223. (Ford.: Török Gábor.) = Összes drámái. (133.) p. 471-477. (Ford.: Romhányi Török Gábor.)

Ismertető:

479.    PÉNTEK Imre: "Alig maradt már mi elmondható." Késői Beckett-darabok a Hevesi Sándor Színház stúdiószínpadán. = Zalai Hírlap, 39. évf. 256. sz. (1983. okt. 29.), p. 5.

480.    CSÁKI Judit: Samuel Beckett: Három alkalmi darab. Gergely László rendezése a Hevesi Sándor Színházban. = Kritika, 22. évf. 3. sz. (1984. márc.), p. 37-38.

481.    MOZDULATLANUL [Elbeszélés.] = Előre vaknyugatnak. (116.) p. 262-265. ([Angolból] ford.: Barkóczi András.)

482.    MURPHY [Regény.] = Murphy. (107.) ([Franciából] ford.: Tandori Dezső.) = Murphy. (139.) ([Franciából] ford.: Tandori Dezső.)

Ismertető: lásd: (108-109.) és (140-141.)

483.    NACHT UND TRÄUME [Színmű.] = Összes drámái. (133.) p. 511-513. (Ford.: Romhányi Török Gábor.)

Ismertető:

484.    - -: Három Beckett egyfelvonásos. [Tarján Tamás írja...] = Élet és Irodalom, 36. évf. 41. sz. (1992. okt. 9.), p. 8.

485.    NÉGY VERS - DIEPPE [Vers.] = Nagyvilág. (156.) p. 1062-1063. (Ford.: Weöres Sándor.) = Föld és vadon. (158.) p. 33-34. [Négy költemény címmel.] (Ford.: Tandori Dezső.) = Weöres Sándor: Egybegyűjtött műfordítások. (157.) p. 885-886. (Ford.: Weöres Sándor.) = Tört álmok. (175.) p. 245-247. (Ford.: Tandori Dezső.) = Versek. (126.) p. 95-101. ([Franciából és angolból] ford.: Báthori Csaba.)

486.    NÉLKÜLISÉG [Elbeszélés.] = Előre vaknyugatnak. (116.) p. 255-261. (Ford.: Barkóczi András.)

487.    NEM ÉN [Színmű.] = Nagyvilág. (164.) p. 1190-1193. (Ford.: Feldmár Terézia.) = Összes drámái. (133.) p. 423-432. (Ford.: Feldmár Terézia.)

Ismertető:

488.    - -: Beckett "darabka". = Petőfi Népe, 28. évf. 12. sz. (1973. jan. 16.), p. 5.

489.    - -: Új Beckett-darab. = Élet és Irodalom, 17. évf. 6. sz. (1973. febr. 10.), p. 7.

490.    NÉMAJÁTÉK I. [Pantomim egy szereplőre. John Beckett zenéje.] = Drámák. (101.) p. 199-204. ([Franciából] ford.: Bart István.) = Összes drámái. (133.) p. 233-238. (Ford.: Bart István.)

Ismertető:

491.    BÁLINT Lajos: Bábuk és emberek. = Tükör, 3. évf. 16. sz. (1966. ápr. 19.), p. 19.

492.    PÁLYI András: Jelenet szöveg nélkül. = Magyar Hírlap, 4. évf. 344. sz. (1971. dec. 11.), p. 6.

493.    MOLNÁR G[ál]. Péter: Jó színház a bábszínház. = Népszabadság, 30. évf. 23. sz. (1972. jan. 28.), p. 7.

494.    VAJK Vera: Bábuk és emberek. = Népszava, 100. évf. 31. sz. (1972. febr. 6.), p. 9.

495.    BARTA András: Bábuk? Emberek? Az Állami Bábszínház Kísérleti Stúdiójának bemutatója. = Színház, 5. évf. 4. sz. (1972. ápr.), p. 22-25.

496.    MOLNÁR GÁL Péter: A kísérleti színház. = A mai magyar bábszínház. (Szerk. Szilágyi Dezső.) - [Bp.]: Corvina, [1978]. - p. 36-39.

497.    KÁLLAI Katalin: Maskarások - csak felnőtteknek. = Esti Hírlap, 31. évf. 246. sz. (1986. okt. 20.), p. 2.

498.    - -: Új műsor a Bábszínházban. = Film Színház Muzsika, 30. évf. 45. sz. (1986. nov. 8.), p. 15-16.

499.    TÖRZSÖK Judit: Beckett némajátéka. = Színház, 24. évf. 3. sz. (1991. márc.), p. 33-36.

500.    MOLNÁR GÁL Péter: Beckett, a bábszerző. = Bábszínház 1949-1999. (Szerk. Balogh Géza.) - [Bp.]: Budapest Bábszínház, [1999]. - p. 44-45.

501.    NÉMAJÁTÉK II. [Pantomim két szereplőre és egy tüskére.] = Drámák. (101.) p. 223-227. ([Angolból] ford.: Bart István.) = Összes drámái. (133.) p. 239-242. (Ford.: Bart István.)

Ismertető: lásd: Némajáték I. (491-500.)

502.    NÉMET LEVÉL 1937-BŐL [Levél.] = Magyar napló. (205.) p. 95-96. (Egy német Beckett-levél 1937-ből címmel.) (Ford.: Romhányi Török Gábor.) = Kalligram. (206.) p. 48-50. (Ford.: Romhányi Török Gábor.)

503.    [NŐNEK A NYUGALMAS AKTUS...] [Vers.] = Versek. (126.) p. 69. ([Franciából] ford.: Báthori Csaba.)

504.    NYOLC ÁTÍRAT CHAMFORT MODORÁBAN [Versek.] = Versek. (126.) p. 103-119. (Ford.: Báthori Csaba.)

505.    NYUGTATÓ [Elbeszélés.] = Pokolkő. (154.) p. 54-70. = Előre vaknyugatnak. (116.) p. 72-96. ([Angolból] ford.: Tandori Dezső.)

506.    Ó, AZOK A SZÉP NAPOK! [Színmű.] = Nagyvilág, (151.) p. 83-103. ([Angolból] ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil.) = Drámák. (101.) p. 229-266. ([Angolból] ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil.) = Összes drámái. (133.) p. 153-193. (Ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil.)

Ismertető:

507.    VARGA József: Az ember majommá válása? = Szolnok Megyei Hírlap, 14. évf. 281. sz. (1963. dec. 1.), p. 7.

508.    BOLDIZSÁR Iván: Ó, ti szép napok! = Film Színház Muzsika, 9. évf. 1. sz. (1965. jan. 1.), p. 10.

509.    SZÉKELY Júlia: Beckettre várva. = Élet és Irodalom, 10. évf. 2. sz. (1966. jan. 8.), p. 6.

510.    JACOBI, Johannes: Beckett Beckett-rendezése. A "Boldog napok" és "A játék vége" Berlinben. = Sajtószemle, 3. évf. 26. sz. (1967. nov.), p. 2. [A Die Zeit 1967. okt. 6-i száma nyomán.]

511.    KOTT, Jan: Winnie realizmusa. = J. K.: "Színház az egész világ..." - Bp.: Színháztudományi Intézet, 1968. - (Korszerű színház; 101.) - p. 76-80. (Ford. Balogh Géza.)

512.    [ÖKRÖS László] Ö. L.: Beckett-est az egyetemen. = Dél-Magyarország. [Szeged], 60. évf. 46. sz. (1970. febr. 24.), p. 5.

513.    DÉRY Tibor: Jegyzetek Beckett "Ó, azok a szép napok" című drámájához. = Nagyvilág, 15. évf. 3. sz. (1970. márc.), p. 440-447.

514.    KISS Lajos: Meditáció Beckett szegedi bemutatóján. [Ó, azok a szép napok. A Szegedi Nemzeti Színház előadása.] = Kortárs, 14. évf. 6. sz. (1970. jún.), p. 1004-1005.

515.    Sz. J.: Ó, azok a szép napok! Beckett a Madách Stúdióban. Bemutató előtt. = Magyar Hírlap, 4. évf. 2. sz. (1971. jan. 2.), p. 6.

516.    - -: Ma: bemutató. = Pest Megyei Hírlap, 15. évf. 4. sz. (1971. jan. 6.), p. 8.

517.    - -: "- Ma olyan a föld..." = Néző, 2. évf. 1. sz. (1971. jan.), p. 7.

518.    MOLNÁR G[ál]. Péter: Ó, miért épp ezek a szép napok. Beckett drámája a Madách Stúdiójában. = Népszabadság, 29. évf. 6. sz. (1971. jan. 8.), p. 7.

519.    PÁLYI András: Ó, azok a szép napok! Bemutató a Madách Stúdióban. = Magyar Hírlap, 4. évf. 9. sz. (1971. jan. 9.), p. 6.

520.    UNGVÁRI Tamás: Ó, azok a szép napok! Bemutató a Madách Színház stúdiójában. = Magyar Nemzet, 27. évf. 8. sz. (1971. jan. 10.), p. 11.

521.    LÉTAY Vera: Mindennek ellenére. = Élet és Irodalom, 15. évf. 3. sz. (1971. jan. 16.), p. 12.

522.    DEMETER Imre: Ó, azok a szép napok! Beckett-dráma a Madách Stúdióban. = Film Színház Muzsika, 15. évf. 3. sz. (1971. jan. 16.), p. 10-11.

522.    MOLNÁR G[ál]. Péter: Beckett és akinek kell. = Népszabadság, 29. évf. 20. sz. (1971. jan. 24.), Vasárnapi melléklet, p. 7.

523.    ANTAL Gábor: Winnie: Tolnay Klári. = Ország Világ, 15. évf. 4. sz. (1971. jan. 27.), p. 13.

524.    -r-: Ó, azok a szép napok! = Néző, 2. évf. 2. sz. (1971. febr.), p. 4.

525.    FÖLDES Anna: Winnie-t vállalva. Beszélgetés Tolnay Klárival. = Színház, 4. évf. 4. sz. (1971. ápr.), p. 29-33.

526.    - -: Becket: [sic!] Ó, azok a szép napok. A Stúdiószínpad bemutatói. [Madách Színház.] = Néző, 2. évf. 10. sz. (1971. okt.), p. 6.

527.    LÉTAY Vera: Mindennek ellenére. = L. V.: Igent és nemet mondani. - Bp.: Magvető, 1972. - p. 387-390.

528.    UNGVÁRI Tamás: Ó, azok a szép napok! (1971) = U. T.: Világszínház. - Bp.: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1974. - p. 323-327.

529.    KISS Lajos: Meditáció egy Beckett bemutatón. Ó, azok a szép napok. A Szegedi Nemzeti Színház előadása. = K. L.: Az esztétikum keresése. [Tanulmányok.] - Bp.: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1975. - p. 327-331.

530.    MAJOR Ottó: Beckett. [Ó, azok a szép napok. A Madách Színház előadása.] = M. O.: Arcok és maszkok. [Esszék, kritikák.] - Bp.: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1975. - p. 227-231.

531.    [VINKÓ József] Vi. Jó.: Beckett: Ó, azok a szép napok! = Színházi kalauz. 2. köt. (Szerk. Vajda György Mihály, Szántó Judit.) - 4. bőv. és átd. kiad. - Bp.: Gondolat, 1981. - p. 84-86.

532.    RAJK András: Színház, zene, tánc a holland fesztiválon. = Népszava, 110. évf. 143. sz. (1982. jún. 20.), p. 6.

533.    (kemény): Pogány Judit csendjei. = Fejér Megyei Hírlap, 38. évf. 299. sz. (1982. dec. 21.), p. 13.

534.    BOGYAY Katalin: Ó, azok a szép napok. = Film Színház Muzsika, 27. évf. 5. sz. (1983. jan. 29.), p. 5.

535.    MIHÁLYI Gábor: Pogány Judit - Winnie. = Színház, 16. évf. 6. sz. (1983. jún.), p. 31-34.

536.    KOLTAI Tamás: "Emlékezés által való kínzás". Színházi esték Kaposváron. = Jelenkor, 26. évf. 8. sz. (1983. aug.), p. 689-696. [Beckett: p. 693-394.]

537.    TORDAY Zádor: Ó, azok a szép napok! Beckett és darabja. = Vigília, 48. évf. 8. sz. (1983. aug.), p. 611-617.

538.    BARABÁS Tamás: Ó, azok a szép napok! = Esti Hírlap, 28. évf. 229. sz. (1983. szept. 27.), p. 2.

539.    MIHÁLYI Gábor: Titokzatos sugárzóképesség. Pogány Judit Winnie-jéről. = Színház, 16. évf. 12. sz. (1983. dec.), p. 33-35.

540.    BORZÁK Tibor: Winnie: Törőcsik Mari. Premier előtt. = Esti Hírlap, 29. évf. 16. sz. (1984. jan. 19.), p. 2.

541.    HELTAI Nándor: Kamaraszínházi esték. = Petőfi Népe, 39. évf. 31. sz. (1984. febr. 7.), p. 5.

542.    BERNÁTH László: Óh, azok a szép napok! Színházi bemutatók. = Esti Hírlap, 29. évf. 42. sz. (1984. febr. 18.), p. 2.

543.    RÓNA Katalin: Ó, azok a szép napok! Bemutató Kecskeméten. = Film Színház Muzsika, 28. évf. 7. sz. (1984. febr. 18.), p. 12-13.

544.    KOVÁCS Dezső: Ó, azok a szép napok! Törőcsik Mari jutalomjátéka Kecskeméten. = Népszabadság, 42. évf. 68. sz. (1984. márc. 21.), p. 7.

545.    MÁRIÁSSY Judit: Vinnie [sic!] az óriás. = Élet és Irodalom, 28. évf. 14. sz. (1984. ápr. 6.), p. 12.

546.    MIHÁLYI Gábor: Reményvesztve, tragikusan. Törőcsik Mari Winnie-jéről. = Színház, 17. évf. 4. sz. (1984. ápr.), p. 25-26.

547.    KOLTAI Tamás: A választékos stílus. = Új Tükör, 21. évf. 23. sz. (1984. jún. 3.), p. 27.

548.    BÉCSY Tamás: Ó, azok a szép napok. A Kecskeméti Katona József Színház előadása. = Kritika, 22. évf. 9. sz. (1984. szept.), p. 32-33.

549.    KACSIR Mária: Folytasd, Winnie! = A Hét (Bukarest), 17. évf. 12. sz. (1986. márc. 20.), p. 6-7.

550.    GEROLD László: Ó, azok a szép napok! = Híd (Újvidék), 52. évf. 7/8. sz. (1988. júl./aug.), p. 1020-1022.

551.    GEROLD László: Samuel Beckett: Ó, azok a szép napok! = G. L.: Léthuzatban: Húsz év kritikája az Újvidéki Színház műsorairól. - [Újvidék]: Forum, 2004. - p. 103-105.

552.    KIRÁLY Ernő: Az opera újabb hajtása. Ladik Katalin és Boris Kovac multimédiás bemutatója. = Magyar Szó, 47. évf. 324. sz. (1990. nov. 24.), p. 11.

553.    -kgy-: Napfogyatkozás. Beckett színműve a Rizóma fesztiválon. = Napló (Veszprém), 1. évf. 232. sz. (1994. okt. 4.), p. 7.

554.    [KISS Péter] KISSPÉ: Csöbörből gödörbe. = Pesti Műsor, 52. évf. 44. sz. (1997. okt. 30/nov. 5.), p. 7.

555.    (Garai): A homok asszonya. = Kurír, 8. évf. 300. sz. (1997. nov. 3.), p. 10.

556.    SZILAS Zoltán: Füves síkság közepén... [Színház.] = Nők Lapja, 9. évf. 50. sz. (1997. dec. 10.), p. 92.

557.    UPOR László: Beckett felsőfokon. [Színházi várostérkép. Egy évad New Yorkban. 2. rész.] = Színház, 31. évf. 10. sz. (1998. okt.), p. 42. [p. 34-43.]

558.    BROOK, Peter: Beckett és azok a szép napok. = P. B.: Változó nézőpont: Írások 1946-1987. - Bp.: Orpheusz Könyvkiadó: Zugszínház, 2000. - p. 45-49. (Ford. Dobos Mária.)

559.    OHIO RÖGTÖNZÉS [Színmű.] = Nagyvilág. (164.) p. 1186-1189. (Ford.: Török Gábor.) = Holmi. (199.) p. 1568-157. [Ohio impromptu címen.] (Ford.: Dobay Dezső.) = Összes drámái. (133.) p. 489-494. [Ohiói rögtönzés címen.] (Ford.: Romhányi Török Gábor.)

Ismertető:

560.    SZÁNTÓ Judit: Halállíra a színpadon. = Színház, 16. évf. 9. sz. (1983. szept.), p. 13-16.

561.    PÉNTEK Imre: "Alig maradt már mi elmondható." Késői Beckett-darabok a Hevesi Sándor Színház stúdiószínpadán. = Zalai Hírlap, 39. évf. 256. sz. (1983. okt. 29.), p. 5.

562.    CSÁKI Judit: Samuel Beckett: Három alkalmi darab. Gergely László rendezése a Hevesi Sándor Színházban. = Kritika, 22. évf. 3. sz. (1984. márc.), p. 37-38.

563.    [OTT LENNI ÁLLKAPCSOK NÉLKÜL FOGTALAN...] [Vers.] = Versek. (126.) p. 71. ([Franciából] ford.: Báthori Csaba.)

564.    PING [Elbeszélés.] = Előre vaknyugatnak. (116.) p. 250-254. ([Franciából] ford.: Barkóczi András.)

565.    PROUST [Tanulmány.] = Proust. (114.) ([Angolból] ford.: Osztovits Levente.) = Írók írókról. (150.) p. 585-641. ([Angolból] ford.: Osztovits Levente.)

Ismertető: lásd: (115.)

566.    A RÉGI NÓTA [Adaptáció, Robert Pignet La Manivelle című hangjátéka nyomán.] = Összes drámái. (133.) p. 387-404. (Ford.: Romhányi Török Gábor.)

567.    A ROMOK FŐVÁROSA [Rádióbeszéd.] = Vigília. (214.) p. 685-687. (Ford.: Romhányi Török Gábor.)

Ismertető:

568.    ROMHÁNYI TÖRÖK Gábor: A romok fővárosa elé. = Vigília. (213.) p. 684.

569.    ROSSZUL LÁTOM, ROSSZUL MONDOM [Elbeszélés.] = Nagyvilág. (163.) p. 1440-1454. ([Franciából] ford.: Török Gábor.) = Előre vaknyugatnak. (116.) p. 289-319. ([Franciából] ford.: Török Gábor.)

570.    RUE DE VAUGIRARD [Vers.] = Versek. (126.) p. 83. ([Franciából] ford.: Báthori Csaba.)

571.    SAINT-LO [Vers.] = Nagyvilág. (156.) p. 1061. (Ford.: Weöres Sándor.) = Weöres Sándor: Egybegyűjtött műfordítások. (157.) p. 884. (Ford.: Weöres Sándor.) = Föld és vadon. (158.) p. 33. (Ford.: Tandori Dezső.) = Versek. (126.) p. 63. ([Angolból] ford.: Báthori Csaba.) = Vigília. (213.) p. 687. (Ford.: Romhányi Török Gábor)

572.    SEHOL [Vers.] = Nagyvilág. (191.) p. 431. (Ford.: Török Gábor.)

573.    SEMMI SZÖVEGEK [Elbeszélés.] = Előre vaknyugatnak. (116.) p. 127-191. ([Angolból] ford.: Tandori Dezső.)

574.    SERENA I. [Vers.] = Nagyvilág. (156.) p. 1057-1058. (Ford.: Görgey Gábor.) = Föld és vadon. (158.) p. 23-25. (Ford.: Tandori Dezső.) = Versek. (126.) p. 43-45. ([Angolból] ford.: Báthori Csaba.)

575.    SERENA II. [Vers.] = Nagyvilág. (156.) p. 1058-1059. (Ford.: Görgey Gábor.) = Föld és vadon. (158.) p. 25-27. (Ford.: Tandori Dezső.) = Versek. (126.) p. 47-49. ([Angolból] ford.: Báthori Csaba.)

576.    SERENA III. [Vers.] = Nagyvilág (156.) p. 1058-1060. (Ford.: Görgey Gábor.) = Föld és vadon. (158.) p. 27-28. (Ford.: Tandori Dezső.) = Versek. (126.) p. 51. ([Angolból] ford.: Báthori Csaba.)

577.    SITT [Színmű.] = Összes drámái. (133.) p. 495-499. (Ford.: Romhányi Török Gábor.)

Ismertető:

578.    ILLISZ L. László: Két Beckett-előadás. [Katasztrófa - Quad - Mit hol - A Szkéné Színház és a Kortárs Művészeti Fórum közös produkciója és Az utolsó tekercs - A Vígszínház előadása.] = Kritika, 25. évf. 3. sz. (1987. márc.), p. 42-43.

579.    SZÍNMŰTÖREDÉK I. [Színmű.] = Kalligram. (192.) p. 29-34. [Homály címen.] (Ford.: Romhányi Török Gábor.) = Összes drámái. (133.) p. 255-264. (Ford.: Romhányi Török Gábor.)

Ismertető:

580.    KOLTAI Tamás: Hamburgi blamaturgia? Napló a Nemzetek Színházáról. [Május 6. Töredékek I-II. p. 40.] = Színház, 12. évf. 9. sz. (1979. szept.), p. 37-43.

581.    BUDAI Katalin: Beckett-szinopszis. = Kritika, 29. évf. 4. sz. (1991 ápr.), p. 45.

582.    TARJÁN Tamás: S. B. '90 az R.S.9-ben. Beckett-szinopszis. = Színház, 24. évf. 3. sz. (1991. márc.), p. 37-38. = T. T.: Zivatar a publikumnak. - [Békéscsaba]: Tevan, [1997]. - p. 231-235.

583.    SZÍNMŰTÖREDÉK II. [Színmű.] = Összes drámái. (133.) p. 265-282. (Ford.: Romhányi Török Gábor.)

Ismertető: lásd a Színműtöredék I. ismertetőinél (580-582.)

584.    SZÖVEG ÉS ZENE [Rádiójelenet John Beckett zenéjére.] = Drámák. (101.) p. 267-278. ([Angolból] ford.: Tandori Dezső.) = Összes drámái. (133.) p. 323-333. (Ford.: Tandori Dezső.)

Ismertető:

585.    Sz. I.: Szó és zene. Hangjáték. = Magyar Szó, 25. évf. 315. sz. (1968. nov. 14.), p. 9.

586.    - el -: Vizsgaelőadások. = Magyar Ifjúság, 22. évf. 47. sz. (1978. nov. 24.), p. 39.

587.    [BOGÁCSI Erzsébet] (bogácsi): O'Neill-Albee-Beckett. Rendezővizsgák az Ódry Színpadon. = Magyar Nemzet, 34. évf. 285. sz. (1978. dec. 2.), p. 4.

588.    MARAFKÓ László: Színház és bor. = Magyar Nemzet, 46. évf. 297. sz. (1983. dec. 17.), p. 10.

589.    NÁNAY István: Fővárosi amatőrök. = Színház, 27. évf. 4. sz. (1984. ápr.), p. 22-24.

590.    [MOLNÁR GÁL Péter] M. G. P.: Szöveg és zene. = Népszabadság, 50. évf. 111. sz. (1992. máj. 12.), p. 9.

591.    SZEKRÉNYESY Júlia: Álom-élet-kép. Két rövid darab a Merlinben. = Esti Hírlap, 37. évf. 111. sz. (1992. máj. 12.), p. 5.

592.    RÓNA Katalin: Fejjel lefelé: Két félidő a Merlinben. = Pesti Hírlap, 1. (151.) évf. 79. sz. (1992. máj. 16.), p. 11.

593.    SZŰCS Katalin: Muszorgszkij is meglepődne... = Vasárnapi Hírek, 8. évf. 20. sz. (1992. máj. 17.), p. 8.

594.    STUBER Anna: Szóval és szó nélkül. = Népszava, 120. évf. 117. sz. (1992. máj. 19.), p. 6.

595.    MÉSZÁROS Tamás: Szöveg, Zene, Kép. = Magyar Hírlap, Ahogy tetszik [melléklet], 25. évf. (1992. máj. 23.) p. V.

596.    CSÁKI Judit: Három zárt világ. = Criticai Lapok, Próbaszám. (1992. jún.), p. 10.

597.    TARJÁN Tamás: Csöndhangok. Ács János reprízei a Merlinben. = Színház, 25. évf. 7. sz. (1992. júl.), p. 19-21.

598.    SZÜLETÉS ELŐTT FELADTAM [Elbeszélés.] = Előre vaknyugatnak. (116.) p. 280-281. ([Angolból] ford.: Barkóczi András.)

599.    TÁRSASÁG [Elbeszélés.] = Égtájak. (165.) p. 66-92. ([Angolból] ford.: Barkóczi András.) = Nagyvilág. (167.) p. 947-963. ([Franciából] ford.: Török Gábor.) = Előre vaknyugatnak. (116.) p. 320-354. ([Angolból] ford.: Barkóczi András.)

Ismertető:

600.    SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Egy lezártnak hitt életmű újabb állomása: Samuel Beckett: Compagnie című könyvéről. = Nagyvilág, 26. évf. 1. sz. (1981. jan.), p. 133-135.

601.    [BOGÁCSI Erzsébet] -gácsi: Beszélgetés önmagunkkal. Beckett-színjáték Párizsban. = Magyar Nemzet, 48. évf. 3. sz. (1985. jan. 5.), p. 9.

602.    AZ UTOLSÓ TEKERCS [Színmű.] = Nagyvilág. (142.) p. 872-878. (Ford.: Szenczei László.) = Mai angol drámák. (143.) p. 229-240. (Utószó: Mihályi Gábor. [Angolból] ford.: Szenczei László.) = Drámák. (101.) p. 139-150. ([Angolból] ford.: Szenczei László.) = Összes drámái. (133.) p. 243-254. (Ford.: Szenczei László.) = Krepp utolsó szalagja. [online] [2004.11.27.] (Ford.: Zilahy Péter.)

Ismertető:

603.    MÁTHÉ Elek: Magnó a színpadon. = Nagyvilág, 7. évf. 10. sz. (1962. okt.), p. 1573.

604.    M. V.: Három monodráma Debrecenben. = Hajdú-biharmegyei Népújság, 25. évf. 288. sz. (1968. dec. 8.), p. 3.

605.    BÉNYEI József: Változatok egy magányra. Bemutató a Modern Színpadon. = Hajdú-biharmegyei Népújság, 25. évf. 292. sz. (1968. dec. 13.), p. 5.

606.    - -: Egy ember, egy magnetofon. = Film Színház Muzsika, - 13. évf. 47. sz. (1969. nov. 22.), p. 19.

607.    GRACKS, Günter: Beckett a Schiller-színházban. = Sajtószemle, 5. évf. 50. sz. (1969. nov.), p. 2. [A Tagesspiegel 1969. okt. 7-i száma nyomán.]

608.    GEROLD László: Felemás kísérlet. Ionesco és Beckett Újvidéken. = Magyar Szó, 27. évf. 48. sz. (1970. febr. 19.), p. 10.

609.    BÉCSY Tamás: A dráma-modellek és a mai dráma. (4. rész) = Jelenkor, 13. évf. 9. sz. (1970. szept.), p. 838-844.

610.    M. K.: Reflex és reflexiók. = Zalai Hírlap, 27. évf. 38. sz. (1971. febr. 14.), p. 7.

611.    MERŐ Béla: Bemutató után. = Zalai Hírlap, 27. évf. 44. sz. (1971. febr. 21.), p. 9.

612.    - -: Több milliós színház. Páger Antal mint Krapp. = Magyar Ifjúság, 15. évf. 25. sz. (1971. jún. 18.), p. 9.

613.    - -: Az utolsó tekercs. = Pest Megyei Hírlap, 16. évf. 20. sz. (1972. jan. 25.), p. 4.

614.    VILCSEK Anna: Az utolsó tekercs. = Magyar Nemzet, 28. évf. 21. sz. (1972. jan. 26.), p. 4.

615.    GÁLL István: Az utolsó tekercs. = Film Színház Muzsika, 16. évf. 5. sz. (1972. jan. 29.), p. 26.

616.    GEROLD László: Vékony függőleges fénycsík a háttérben. A nyugat-berlini Schiller Theatre Beckett-előadásáról. XI. BITEF. = Magyar Szó, 34. évf. 263. sz. (1977. szept. 23.), p. 10.

617.    - -: Bemutató a Kamaraszínházban. = Dunántúli Napló, 36. évf. 121. sz. (1979. máj. 5.), p. 3.

618.    OVARVECZ Imre: Céllá vát eszköz. Pécsi Kamaraszínház: Az utolsó tekercs. = Film Színház Muzsika, - 23. évf. 22. sz. (1979. jún. 2.), p. 10-11.

619.    BODÓ László: Monodráma a Kamaraszínházban: Az utolsó tekercs. = Dunántúli Napló, Hétvége, 36. évf. 136. sz. (1979. máj. 20.), p. 8.

620.    MARAFKÓ László: Színház és bor. = Magyar Nemzet, 46. évf. 297. sz. (1983. dec. 17.), p. 10.

621.    TANDORI Dezső: Szerep-tanulmányok Samuel Beckett végszavaihoz, avagy: a hiedelem. = Film Színház Muzsika, 28. évf. 7. sz. (1984. febr. 18.), p. 12-13.

622.    BOGÁCSI Erzsébet: Az utolsó tekercs. Beckett-művek a Vígszínházban. = Magyar Nemzet, 48. évf. 304. sz. (1985. dec. 29.), p. 8.

623.    MÉSZÁROS Tamás: Legyen a te neved Joe: Beckett a Vígszínház Háziszínpadán. = Új Tükör, 22. évf. 52. sz. (1985. dec. 29.), p. 28.

624.    SZEKERES István: Beckettet tanulni, tanítani. Egy háziszínpad tekercsei. = Magyar Ifjúság, 30. évf. 4. sz. (1986. jan. 24.), p. 28.

625.    RÓNA Katalin: Mindent a színészért? = Film Színház Muzsika, 30. évf. 10. sz. (1986. márc. 8.), p. 12-13.

626.    KOLTAI Tamás: Beckett Beckettet rendez. = Színház, 19. évf. 3. sz. (1986. márc.), p. 35.

627.    KÁLLAI Katalin: Samuel Beckett: Az utolsó tekercs. = Kritika, 24. évf. 4. sz. (1986. ápr.), p. 30-31.

628.    ILLISZ L. László: Két Beckett-előadás. [Katasztrófa - Quad - Mit hol - A Szkéné Színház és a Kortárs Művészeti Fórum közös produkciója és Az utolsó tekercs - A Vígszínház előadása.] = Kritika, 25. évf. 3. sz. (1987. márc.), p. 42-43.

629.    KOLTAI Tamás: Beckett Beckettet rendez. [1986.] = Színről színre: Magyar színház: világszínház. - Bp.: [MESZPRINT Kft.], 1992. - p. 241-243.

630.    A VAN VELDE FIVÉREK FESTÉSZETE, AVAGY A VILÁG ÉS A NADRÁG [Tanulmány.] = Nagyvilág. (193.) p. 1002-1012. (Ford.: Romhányi Török Gábor.)

Ismertető:

631.    ROMHÁNYI TÖRÖK Gábor: Samuel Beckett műkritikája elé. = Nagyvilág, 39. évf. 12. sz. (1994. dec.), p. 1001.

632.    A VÉG [Elbeszélés.] = Előre vaknyugatnak. (116.) p. 97-126. ([Angolból] ford.: Tandori Dezső.)

633.    VÉNFÖLD [Elbeszélés.] Előre vaknyugatnak. (116.) p. 282-283. ([Angolból] ford.: Barkóczi András.)

634.    A VISSZHANG CSONTJAI [Vers.] = Nagyvilág. (156.) p. 1060. (Ford.: Weöres Sándor.) = Weöres Sándor: Egybegyűjtött műfordítások. (157.) p. 884. (Ford.: Weöres Sándor.) = Föld és vadon. (158.) [Visszhangcsontok címen.] p. 30. (Ford.: Tandori Dezső.) = Versek. (126.) p. 57. [Visszhang csontjai címen.] ([Angolból] ford.: Báthori Csaba.)

635.    WATT [Regény.] = [Mr. Ernst Louit története, részlet.] 2000. Mcmxcviii jan. (200.) p. 26-30. (Ford.: Dragomán György.) = [A Lynch-család epizódja, részlet.] Nagyvilág. (210.) p. 1057-1065. (Ford.: Dragomán György.)

636.    ZSARÁTNOK [Hangjáték.] = Drámák. (101.) p. 205-221. (Ford.: Tandori Dezső.) = Összes drámái. (133.) p. 283-298. (Ford.: Tandori Dezső.)


II.2.4. Külföldön megjelent kötetei


II.2.4.1. Angol nyelven

637.    PROUST [Tanulmány.] - London: Chatto and Windus, 1931. - 3, 72 p.; 19 cm. = New York: Grove Press, 1957. - 72 p.; 21 cm.

638.    MORE PRICKS THAN KICKS [Elbeszélések.] - London: Chatto and Windus, 1934. - 277 p.; 20 cm. = London: Calder and Boyars, 1970. - 204 p.; 21 cm. = New York: Grove Press, 1972. - 191 p.; 21 cm.

639.    ECHO'S BONES AND OTHER PRECIPITATES [Versek.] - Paris: Europa Press, 1935. - [26] p.; 23 cm.

640.    MURPHY: A NOVEL [Regény.] - London: G. Routledge, 1938. - 192 p.; 19 cm. = New York: Grove Press, [1957]. - 282 p.; 22 cm.

641.    WAITING FOR GODOT. TRAGICOMEDY IN 2 ACTS [Színmű.] - New York: Grove Press, [1954]. - 60 p.; 20 cm. (Evergreen Book[s]; 33.) = London: Boston: Faber and Faber, 1981. - 144 p.; 19 cm.

642.    MOLLOY [Regény.] (Franciából ford. Patrick Bowles és a szerző.) - Paris: Olympia Press, 1955. - 241 [7] p.; 18 cm. = New York: Grove Press, 1955. - 241 p.; 21 cm.

643.    MALONE DIES [Regény.] (Franciából ford. a szerző.) - New York: Grove Press, [1956]. - 120 p.; 21 cm. = Harmondsworth: Middlesex: Penguin, 1968. - 144 p.; 18 cm.

644.    ALL THAT FALL [Hangjáték.] - New York: Grove Press, [1957]. - 59 p.; 22 cm. = London: Faber and Faber, [1957]. - 36 p.; 20 cm.

645.    THE UNNAMABLE [Regény.] (Franciából ford. a szerző.) - New York: Grove Press, [1958]. - 179 p.; 21 cm. = London: Calder and Boyars, 1975. - 132 p.; 23 cm.

646.    ENDGAME. A PLAY IN ONE ACT, FOLLOWED BY ACT WITHOUT WORDS, A MINE FOR ONE PLAYER [Színművek.] (Franciából ford. a szerző.) - New York: Grove Press, [1958]. - 91 p.; 21 cm. = London: Faber and Faber, 1958. - 60 p.; 21 cm.

647.    WATT. A NOVEL [Regény.] - New York: Grove Press, [1959]. - 254 p.; 21 cm. = Paris: Olympia Press, [1953]. - 254 p.; 19 cm.

648.    THREE NOVELS: MOLLOY, MALONE DIES. THE UNNAMABLE [Regények.] - New York: Grove Press, 1959. - 577 p.; 21 cm. - New York: Grove Press, [1965]. - 414 p.; 18 cm.

649.    KRAPP'S LAST TAPE, AND OTHER DRAMATIC PIECES [Színművek.] - New York: Grove Press, [1960]. - 141 p.; 21 cm. - Tart.: Krapp's last tape; All that fall; Embers; Act without words I; Act without words II.

650.    HOW IT IS [Regény.] (Franciából ford. a szerző.) - New York: Grove Press, [1964]. - 147 p.; 21 cm.

651.    NO'S KNIFE. COLLECTED SHORTER PROSE 1945-66 [Elbeszélések.] - London: Calder and Boyars, 1967. - 168 p.; 21 cm.

652.    CASCANDO AND OTHER SHORT DRAMATIC PIECES [Színművek.] - New York: Grove Press, 1969. - 88 p.; 21 cm.

653.    STORIES AND TEXTS FOR NOTHING [Elbeszélések.] (Franciából ford. Richard W. Seaver, Anthony Bonner és a szerző.) - New York: Grove Press, 1967. - 140 p.: ill.; 21 cm.

654.    LESSNESS [Elbeszélés.] (Franciából ford. a szerző.) - London: Calder and Boyars, 1970. - 21 p.; 20 cm.

655.    ALL THAT FALL. A PLAY FOR RADIO [Hangjáték.] - London: Faber and Faber, 1970. - 41 p.; 18 cm. - (Faber Paper Covered Editions.)

656.    HAPPY DAYS. A PLAY IN 2 ACTS [Színmű.] - London: Faber and Faber, 1970. - 48 p.; 18 cm. - (Faber Paper Covered Editions.)

657.    IMAGINATION DEAD IMAGINE [Elbeszélés.] (Franciából ford. a szerző.) - London: Calder and Boyars, 1971. - 14 p.; 20 cm.

658.    BREATH AND OTHER SHORTS. [Színművek.] - London: Faber and Faber, 1971. - 48 p.: ill.; 21 cm.

659.    THE LOST ONES [Elbeszélés.] (Franciából ford. a szerző.) - New York: Grove Press, [1972]. - 62 p.; 21 cm. = London: Calder and Boyars, 1972. - 63 p.; 21 cm. = Stamford, Conn.: New Overbrook Press, 1984. - 35 p.: ill.; 56 cm. - Charles Klabunde illusztrációival.

660.    FILM. COMPLETE SCENARIO, ILLUSTRATIONS, PRODUCTION SHOTS. Essay on directing Film by Alan Schneider. [Film-forgatókönyv, tanulmány.] - London: Faber and Faber, 1972. - 95 p.; 20 cm.

661.    OUR EXAGMINATION ROUND HIS FACTIFICATION FOR INCAMINATION OF WORK IN PROGRESS [Tanulmányok.] (Írta Samuel Beckett et al.) - London: Faber and Faber, 1972. - viii, 194 p.; 19 cm. - (Faber Paper Covered Editions.)

662.    MERCIER AND CAMIER [Regény.] (Franciából ford. a szerző.) - New York: Grove Press, [1974]. - 123 p.; 20 cm.

663.    FIRST LOVE AND OTHER SHORTS [Elbeszélések.] - New York: Grove Press, 1974. - 87 p.; 21 cm.

664.    TEXTS FOR NOTHING [Elbeszélések.] (Franciából ford. a szerző.) - London: Calder and Boyars, 1974. - 64 p.; 19 cm. - (Signature Series; 21.)

665.    ALL STRANGE AWAY [Elbeszélés.] - [New York]: Gotham Book Mart, c1976. - [23] p.: ill.; 28 cm. - Edward Gorey illusztrációival.

666.    I CAN'T GO ON, I'LL GO ON. A SELECTION FROM SAMUEL BECKETT'S WORK [Elbeszélések.] (Szerk. és bev. Richard W. Seaver.) - New York: Grove Press: Random House, 1976. - xlviii, 621 p.; 22 cm.

667.    ENDS AND ODDS: EIGHT NEW DRAMATIC PIECES [Színművek, tv-játékok.] - New York: Grove Press, 1976. - 128 p.; 21 cm.

668.    FIZZLES [Elbeszélések.] - New York: Grove Press: Random House, 1976. - 61 p.; 21 cm. - (An Evergreen book.)

669.    FOOTFALLS [Színmű.] - London: Faber and Faber, 1976. - 13 p.; 20 cm.

670.    COLLECTED POEMS IN ENGLISH AND FRENCH [Versek.] - New York: Grove Press, 1977. - x, 147 p.; 20 cm.

671.    ENDGAME. A PLAY IN ONE ACT. - ACT WITHOUT WORDS. A MIME FOR ONE PLAY [Színmű, pantomim.] (Franciából ford. a szerző.) - London: Boston: Faber and Faber, 1979. - 60 p.; 20 cm. - (Faber Paperbacks.)

672.    KRAPP'S LAST TAPE AND EMBERS [Színművek.] - London: Boston: Faber and Faber, 1979. - 39 p.; 19 cm. - (Faber Paperbacks.)

673.    COMPANY [Elbeszélés.] - London: John Calder (Publishers) Ltd., 1980. - 89 p.; 21 cm. - (Calderbook[s]; CB 370.) = New York: Grove Press: Random House, 1980. - 63 p.; 21 cm.

674.    ILL SEEN ILL SAID [Elbeszélés.] (Franciából ford. a szerző.) - New York: Grove Press, 1981. - 59 p.; 21 cm.

675.    WORSTWARD HO [Elbeszélés.] - London: John Calder (Publishers) Ltd., 1983. - 47 p.; 21 cm.

676.    DISJECTA: MISCELLANEOUS WRITINGS AND A DRAMATIC FRAGMENT BY SAMUEL BECKETT [Tanulmányok.] (Vál. és előszó: Ruby Cohn) - London: John Calder (Publishers) Ltd., 1983. - 178 p.: ill.; 22 cm. = New York: Grove Press, 1984. - 178 p.: ill.; 22 cm.

677.    COLLECTED POEMS, 1930-1978 [Versek.] - London: John Calder (Publishers) Ltd., 1984. - ix, 179 p.; 21 cm.

678.    COLLECTED SHORTER PLAYS [Színművek.] - London: Boston: Faber and Faber, 1984. - 316 p.: ill.; 22 cm.

679.    THE COMPLETE DRAMATIC WORKS [Színművek.] - London: Boston: Faber and Faber, 1986. - 476 p.: ill.; 21 cm.

680.    STIRRINGS STILL [Elbeszélés.] - New York: Blue Moon Books; London: John Calder (Publishers) Ltd., 1988. - [35] p.: ill.; 35 cm. - Louis Le Brocquy illusztrációival.

681.    AS THE STORY WAS TOLD. UNCOLLECTED AND LATE PROSE [Elbeszélések.] - London: John Calder (Publishers) Ltd.,; New York: Riverrun Press, 1990. - 134 p.; 21 cm.

682.    KRAPP'S LAST TAPE: WITH REVISED TEXT. [Színmű.] (Előszó: James Knowlson.) - New York: Grove Press, c1992. - xxxiii, 286 p.: ill.; 26 cm.

683.    DREAM OF FAIR TO MIDDLING WOMEN [Regény.] (Szerk. Eoin O'Brien, Edith Fournier. Előszó: Eoin O'Brien.) - New York: Arcade Publishing in association with Riverrun Press; [Boston]: Distributed by Little, Brown and Co., 1993. - xx, 241 p.: ill.; 22 cm. - London: Calder Publications; New York: Riverrun Press, 1996. - xx, 241 p.; 21 cm.

684.    ELEUTHÉRIA [Színmű.] (Franciából ford. Michael Brodky.) - New York: Foxrock, 1995. - xxvi, 196 p.; 22 cm.

685.    NOHOW ON: COMPANY. ILL SEEN ILL SAID, WORSTWARD HO [Elbeszélések.] - New York: Grove Press, 1996. - xxviii, 116 p.; 21 cm.

686.    THE COMPLETE SHORT PROSE, 1929-1989 [Elbeszélések.] (Szerk. S. E. Gontarski.) - New York: Grove Press, 1996. - xxxii, 294 [1] p.; 21 cm.

687.    THE COLLECTED LETTERS OF SAMUEL BECKETT [Levelek.] (Szerk. Lois More Overbeck, Martha Fehsenfeld.] Várható megjelenés: 2006.


II.2.4.2. Francia nyelven

688.    MOLLOY [Regény.] - Paris: Les Éditions de Minuit, 1951. - 274 p.: ill.; 19x12 cm.

689.    MALONE MEURT [Regény.] - Paris: Les Éditions de Minuit, 1951. - 221 p.; 19x12 cm.

690.    L'INNOMMABLE [Regény.] - Paris: Les Éditions de Minuit, 1953. - 263 p.; 19x12 cm.

691.    EN ATTENDANT GODOT [Színmű.] - [Paris]: Les Éditions de Minuit, 1952. - 163 p.; 19 cm. = Paris: Les Éditions de Minuit, 1976. - 134 p.; 18 cm.

692.    FIN DE PARTIE. SUIVI DE ACTE SANS PAROLES [Színművek.] - Paris: Les Éditions de Minuit, 1957. - 127 p.; 19 cm.

693.    NOUVELLES ET TEXTES POUR RIEN [Elbeszélések.] - Paris: Les Éditions de Minuit, 1955. - 223 p.; 19 cm.

694.    LA DERNIERE BANDE [Színmű.] (Angolból ford. Robert Pignet és a szerző.) - Paris: Les Éditions de Minuit, [1960]. - 71 p.; 18 cm. - Tart.: La derniere bande; Cendres; Piece Radiophonique.

695.    COMMENT C'EST [Regény.] - Paris: Les Éditions de Minuit, 1961. - 179 p.; 19 cm.

696.    IMAGINATION MORTE IMAGINEZ [Elbeszélés]. - Paris: Les Éditions de Minuit, 1965. - 21 p.; 19 cm.

697.    BING [Elbeszélés.]. - Paris: Les Éditions de Minuit, 1966. - 18 p.; 19 cm.

698.    WATT [Regény]. - Paris: Les Éditions de Minuit, 1968. - 271 p.; 19 cm.

699.    SANS [Elbeszélés.] - Paris: Les Éditions de Minuit, 1969. - 22 p.; 19 cm.

700.    MERCIER ET CAMIER [Regény.] - Paris: Les Éditions de Minuit, 1970. - 215 p.; 18 cm.

701.    PREMIER AMOUR [Elbeszélés.] - Paris: Les Éditions de Minuit, 1970. - 59 p.; 18 cm. = Paris: Les Éditions de Minuit, 1990. - 56 p.; 18 cm.

702.    LE DEPEUPLEUR [Elbeszélés.] - Paris: Les Éditions de Minuit, 1970. - 57 p.; 18 cm.

703.    OH LES BEAUX JOURS. PIECE EN DEUX ACTES [Színmű.] - Paris: Les Éditions de Minuit, 1992. - 95 p.; 18 cm.

704.    TETES-MORTES [Elbeszélések.] (Ford. Ludovic és Agnes Janvier.) - Paris: Les Éditions de Minuit, 1972. - 76 p.; 18 cm. = Paris: Les Éditions de Minuit, 1992. - 77 p.; 18 cm. - Tart: D'un ouvrage abandonné; Assez; Imagination morte imaginez; Bing.

705.    POUR FINIR ENCORE, ET AUTRES FOIRADES [Elbeszélések.] - Paris: Les Éditions de Minuit, 1976. - 55 p.; 18 cm.

706.    MAL VU MAL DIT [Elbeszélés.] - Paris: Les Éditions de Minuit, 1981. - 76 p.; 19 cm. = Paris: Les Éditions de Minuit, 1990. - 76 p.; 19 cm.

707.    CATASTROPHE ET AUTRES DRAMATICULES [Színművek.] - Paris: Les Éditions de Minuit, 1982. - 81 p.; 18 cm. = Paris: Les Éditions de Minuit, 1986. - 98 p.; 18 cm. = Paris: Les Éditions de Minuit, 1992. - 98 p.; 18 cm. - Tart.: Cette fois; Solo; Berceuse; Impromptu d'Ohio; Catastrophe.

708.    COMPAGNIE [Elbeszélés.] - Paris: Les Éditions de Minuit, 1980. - 87 p.; 19 cm.

709.    L'IMAGE [Elbeszélés. Részlet a Comment c'est c. regény korai változatából.] - Paris: Les Éditions de Minuit, 1988. - 17 p.; 18 cm.

710.    LE MONDE ET LE PANTALON [Tanulmány.] - Paris: Les Éditions de Minuit, 1989. - 43 p.; 18 cm.

711.    SOUBRESAUTS [Elbeszélés.] - Paris: Les Éditions de Minuit, 1989. - 27 [5] p.; 19 cm.

712.    CAP AU PIRE [Elbeszélés.] (Angolból ford. Edith Fournier.) - Paris: Les Éditions de Minuit, 1991.- 64 p.; 19 cm.

713.    QUAD ET AUTRES PIECES POUR LA TELEVISION [Tv-játékok.] (Ford. Edith Fournier.) - Paris: Les Éditions de Minuit, 1992. - 105 p.; 18 cm. - Tart.: Quad; Ghost trio; But the clouds; Nacht und Träume. Gilles Deleuze: L'épuisé.

714.    BANDE ET SARABANDE. [Elbeszélések.] (Ford. Edith Fournier.) - Paris: Les Éditions de Minuit, 1994. - 291 p.; 19 cm.

715.    ELEUTHERIA [Színmű.] - Paris: Les Éditions de Minuit, 1995. - 166 p.; 19 cm.

716.    TROIS DIALOGUES [Tanulmány.] (Angolból ford. a szerző és Edith Fournier.) - Paris: Les Éditions de Minuit, 1998. - 29 p.; 18 cm.

717.    COMMENT C'EST = HOW IT IS; AND L'IMAGE: A CRITICAL-GENETIC EDITION = UNE ÉDITION CRITICO-GÉNÉTIQUE [Regények.] - New York: Routledge, 2001. - lxviii, 759 p.; 24 cm.


II.2.5. Magyarul kiadatlan művei

718.    AN IMAGINATIVE WORK! [Tanulmány.] = Dublin Magazine, 1936. júl./szept. = Disjecta. (676.) p. 89-90.

719.    AT LAST I FIND IN MY CONFUSED SOUL... [Versbetét a Meglehetősen jó nőkről álmodom c. kötetben.] = Cronin, Anthony: Samuel Beckett: The Last Modernist. (1243.) p. 103. = Meglehetősen jó nőkről álmodom. (137.) p. 58.

720.    AU LOIN UN OISEAU [Elbeszélés.] = Pour Finir encore... (705.) p. 35-38. = Angolul: Afar a Bird. In: The Complete Short Prose, 1929-1989. (686.) p. 232-233.

721.    LES BOSQUETS DE BONDY [Kézirat. Kiadatlan.] - Lásd (40.)

722.    BRAM VAN VELDE [Tanulmány.] = Disjecta. (676.) p. 151.

723.    CASKET OF PRALINEN FOR A DAUGHTER OF A DISSIPATED MANDARIN [Vers.] = The European Caravan. New York. 1931.

724.    CENSORSHIP IN THE SAORSTAT [Tanulmány.] = Disjecta. (676.) p. 84-88.

725.    CHE SCIAGURA [Párbeszéd. A Quelle calamité [More Pricks Than Kicks] korábbi változata.] = T[rinity]. C[College]. D[ublin]. - A college miscellany. 1929. nov. 14., p. 42. = Lásd: What a misfortune: Quelle calamité. (797.)

726.    THE CLIFF [Elbeszélés.] = The Complete Short Prose, 1929-1989. (686.) p. 257.

727.    COMMENT C'EST [Regény.] - Lásd: Comment c'est. (695.) - Lásd: Comment c'est = How it is. (717.)

728.    LE CONCENTRISME [Tanulmány.] = Disjecta. (676.) p. 35-42.

729.    DANTE...BRUNO. VICO...JOYCE [Tanulmány.] = Our Exagmination Round his Factification for Incamination of Work in Progress. - Paris. Shakespeare and Company, 1929. = Transition, 16/17. sz. (1929. jún.), p. 243-253. = Disjecta. (676.) p. 19-33.

730.    DING-DONG [Elbeszélés.] = More pricks... (638.) = Franciául: Ding-Dong. - In: Bande et sarabande. (714.) p. 61-78.

731.    DIRT IN A DIRT FLOOR... [Vers.] = Cronin, Anthony: Samuel Beckett: The Last Modernist. (1243.)

732.    DRAFF [Elbeszélés.] = More pricks... (638.) = Franciául: Résidu. In: Bande et Sarabande. (714.)

733.    DREAD NAY [Vers.] = Collected Poems, 1930-1978. (677.) p. 33-34.

734.    THE ESSENTIAL AND THE INCIDENTAL [Tanulmány.] = The Bookman. 1934. dec. = Disjecta. (676.) p. 82-83.

735.    EX CHATEZRA [Tanulmány.] = The Bookman. 1934. dec. = Disjecta. (676.) p. 77-79.

736.    EXCERPTS FROM DREAM OF FAIR TO MIDDLING WOMEN [Regény részletek.] = Disjecta. (676.) p. 43-50.

737.    FAUX DÉPARTS [Elbeszélés.] = The Complete Short Prose, 1929-1989. (686.) p. 271-274.

738.    FINGAL [Elbeszélés.] = More pricks... (638.) = Franciául: Fingal. In: Bande et Sarabande. (714.) p. 41-60.

739.    FIZZLES (1973-75) [Elbeszélések.] = The Complete Short Prose, 1929-1989. (686.) p. 224-246. - A nyolc elbeszélés egy része magyarul is megjelent. Adataikat lásd: (740-747.)

740.    FIZZLE 1. [He is barehead.] [Elbeszélés.] = The Complete Short Prose, 1929-1989. (686.) p. 224-228. - Magyarul is megjelent. Lásd: Fedetlen fővel. (250.)

741.    FIZZLE 2. [Horn came always.] [Elbeszélés.] = The Complete Short Prose, 1929-1989. (686.) p. 229-231. - Magyarul is megjelent. Lásd: Horn mindig. (361.)

742.    FIZZLE 3. Afar a bird. [Elbeszélés.] = The Complete Short Prose, 1929-1989. (686.) p. 232-233. = Lásd: Au loin un oiseau: Afar a bird. (720.)

743.    FIZZLE 4. [I gave up before birth.] [Elbeszélés.] = The Complete Short Prose, 1929-1989. (686.) p. 234-235. - Magyarul is megjelent. Lásd: Születés előtt feladtam. (598.)

744.    FIZZLE 5. [Closed place.] [Elbeszélés.] = The Complete Short Prose, 1929-1989. (686.) p. 236-237.

745.    FIZZLE 6. [Old earth.] [Elbeszélés.] = The Complete Short Prose, 1929-1989. (686.) p. 238-239. - Magyarul is megjelent. Lásd: Vénföld. (633.)

746.    FIZZLE 7. Still. [Elbeszélés.] = The Complete Short Prose, 1929-1989. (686.) p. 240-242.

747.    FIZZLE 8. For to End Yet again. [Elbeszélés.] = The Complete Short Prose, 1929-1989. (686.) p. 243-246. - Magyarul is megjelent. Lásd: Hogy megint csak bevégezni. (360.)

748.    FOR FUTURE REFERENCE [Vers.] = Transition (Paris), 19/20. sz. (1930. jún.), p. 342-343.

749.    FROM THE ONLY POET TO A SHINING WHORE - FOR HENRY CROWDER TO SING [Vers.] = Henry Cowder: Henry-Music. - Paris: Hour Press, 1930. - 6 p.

750.    GEER VAN VELDE [Tanulmány.] = Disjecta. (676.) p. 117.

751.    HEARD IN THE DARK I. [Elbeszélés.] = The Complete Short Prose, 1929-1989. (686.) p. 247-249.

752.    HEARD IN THE DARK II. [Elbeszélés.] = The Complete Short Prose, 1929-1989. (686.) p. 250-252.

753.    HELL CRANE TO STARLING [Vers.] = The European Caravan. New York. 1931.

754.    HENRI HAYDEN [Tanulmány.] = Disjecta. (676.) p. 150.

755.    HENRI HAYDEN, HOMME-PEINTRE [Tanulmány.] = Cahiers d'art. 1955. nov. = Disjecta. (676.) p. 146-147.

756.    HOME OLGA [Vers.] = Contempo. (Chapel Hill N.C.) 13. sz. (1934. febr. 15.), p. 3. = Collected Poems, 1930-1978. (677.) p. 8.

757.    HOMMAGE A JACK B. YEATS [Tanulmány.] = Les Lettres Nouvelles. 1954. ápr. = Disjecta. (676.) p. 148. = Angolul: Homage to Jack B. Yeats. In: Disjecta. (676.) p. 149.

758.    [HORS CRANE SEUL DEDANS...] [Vers.] = Collected Poems, 1930-1978. (677.) p. 64.

759.    HOW IT IS [Regény.] = Lásd: How it is. (650.)

760.    HUMANISTIC QUIETISM [Tanulmány.] = Dublin Magazine, 1934. júl./szept. = Disjecta. (676.) p. 68-69.

761.    L'IMAGE [Elbeszélés.] = X. London. 1959. nov., p. 35. = Paris: Les Éditions de Minuit, 1988.

762.    INTERCESSIONS BY DENIS DEVLIN [Tanulmány.] = Disjecta. (676.) p. 91-94.

763.    LE KID [Elveszett, kiadatlan 1931-es színmű. Írta: Samuel Beckett és Georges Pelorson.] - Lásd: (15.)

764.    LOVE AND LETHE [Elbeszélés.] = More pricks... (638.) = Franciául: Amour et Léthe. In: Bande et Sarabande. (714.) p. 133-156.

765.    MACGREEVY ON [JACK B.] YEATS [Tanulmány.] = Irish Times. 1945. aug. 4. = Disjecta. (676.) p. 95-97.

766.    ON ENDGAME [Levélrészletek Alan Scheidernek.] = Village Voice. 1958. márc. 19. = Disjecta. (676.) p. 106-110.

767.    ON MURPHY (TO MCGREEVY) [Levélrészlet. Thomas McGreevy-nek. 1936. júl. 17.] = Deirdre Bair: Samuel Beckett. (1233.) = Disjecta. (676.) p. 102.

768.    ON MURPHY (TO REAVEY) [Levélrészlet. George Reavey-nek. 1936. nov. 13.] = Deirdre Bair: Samuel Beckett. (1233.) = Disjecta. (676.) p. 103.

769.    ON MURPHY (TO SIGHLE KENNEDY) [Tanulmány.] = Sighle Kennedy: Murphy's Bed. (1228.) = Disjecta. (676.) p. 113.

770.    ON PLAY [Levél George Devine-nak. 1964. márc. 9.] = Disjecta. (676.) p. 111-112.

771.    ON WORKS TO 1951 [Levélrészlet. Jerome Lindonnak. 1951. ápr. 10.] = Beckett at 60. - London: Calder and Boyars, 1967. = Disjecta. (676.) p. 104-105.

772.    OOFTISH [Vers.] = Transition, 27. sz. [Tenth Anniversary.] (1938. ápr./máj.), p. 33.= Collected Poems, 1930-1987. (677.) p. 131.

773.    PAPINI'S DANTE [Tanulmány.] = The Bookman, 1934. dec. = Disjecta. (676.) p. 80-81.

774.    POEMS. BY RAINER MARIA RILKE [Tanulmány.] = Criterion, 1934. júl. = Disjecta. (676.) p. 66-67.

775.    THE POSSESSED [Tanulmány.] = T[rinity]. C[ollege]. D[ublin]. - A college miscellany, (1931. márc. 12.) p. 138. = Disjecta. (676.) p. 99-101.

776.    POUR AVIGDOR ARIKHA [Tanulmány.] = Disjecta. (676.) p. 152. = Angolul: For Avigdor Arikha. In: Disjecta. (676.) p. 152.

777.    PROGRAM NOTE FOR ENDGAME [Két kérdés Becketthez, két válasz.] = Disjecta. (676.) p. 114.

778.    PROUST IN PIECES [Tanulmány.] = Spectator. 1934. jún. 23. = Disjecta. (676.) p. 63-65.

779.    RECENT IRISH POETRY [Tanulmány.] = The Bookman. 1934. aug. = Disjecta. (676.) p. 70-76.

780.    RETURN TO THE VESTRY [Vers.] = The New Review - an international notebook for the arts. 1. köt. 3. sz. Paris. (1931. aug./okt.), p. 98-99.

781.    ROUNDELAY [Vers.] = Collected Poems, 1930-1978. (677.) p. 35.

782.    SCHWABENSTREICH [Tanulmány.] = Spectator. 1934. márc. 23. = Disjecta. (676.) p. 61-62.

783.    SE VOIR [Elbeszélés.] = Pour Finir encore... (705.) 1976. p. 39-41. = Angolul: Closed Place. In: The Complete Short Prose, 1929-1989. (686.) p. 236-237.

784.    SEDENDO ET QUIESCIENDO [Elbeszélés.] = Transition. 21. sz. Paris. 1932. márc., p. 13-20.= The Complete Short Prose, 1929-1989. (686.) p. 8-16.

785.    THE SMERALDINA'S BILLET DOUX [Elbeszélés.] = More pricks... (638.) = Franciául: Le billet doux de la Smeraldina. In: Bande et Sarabande. (714.) p. 231-240.

786.    SOMETHING THERE [Vers.] = New Departures, 1975. 7/8. és 10/11. sz. = Collected Poems, 1930-1978. (677.) p. 65.

787.    SOUND (STILL 2) [Elbeszélés.] = The Complete Short Prose, 1929-1989. (686.) p. 267-268.

788.    STILL (1) [Elbeszélés.] = The Complete Short Prose, 1929-1989. (686.) p. 240-242.

789.    STILL 3 [Elbeszélés.] = The Complete Short Prose, 1929-1989. (686.) p. 269-270.

790.    TAILPIECE [Versbetét a Wattban.] - New York: Grove Press, 1959. - 254 p.; 21 cm. = Paris: Olympia Press, 1953. - 255 p.; 21 cm.

791.    TEXT (Prosafragment) [Prózatöredék.] = The New Review. 2. köt. 5. sz. (1932. ápr.), p. 57. = The Complete Short Prose, 1929-1989. (686.) p. 17.

792.    TEXT [Vers.] = The European Caravan. New York. 1931.

793.    THITHER [Vers.] = Collected Poems, 1930-1978. (677.) p. 36.

794.    WALKING OUT [Elbeszélés.] = More pricks... (638.) = Franciául: Promenade. In: Bande et Sarabande. (714.) p. 157-176.

795.    WATT [Regény.] = Lásd: Watt (647.)

796.    A WET NIGHT [Elbeszélés.] = More pricks... (638.) = Franciául: Rincée Nocturne. In: Bande et Sarabande. (714.) p. 79-132.

797.    WHAT A MISFORTUNE [Elbeszélés.] = More pricks... (638.) = Franciául: Quelle Calamité. In: Bande et Sarabande. (714.) p. 177-230.

798.    WHAT IS THE WORD [Vers.] = [online] [2004.11.27.]

799.    WHEN A BIT OF SUNSHINE HITS YOU... [Vers.] = Cronin, Anthony: Samuel Beckett: The Last Modernist. (1243.)

800.    YELLOW [Elbeszélés.] = More pricks... (638.) = Franciául: Bléme. In: Bande et Sarabande. (714.) p. 241-266.

801.    YOKE OF LIBERTY [Vers.] = The European Caravan. New York. 1931.


II.3. Beckettről szóló irodalom


II.3.1. Életéről és műveiről általában

802.    NAGY Péter: Az "anti-színház". = Nagyvilág, 6. évf. 8. sz. (1961. aug.), p. 1218-1224.

803.    UNGVÁRI Tamás: Világirodalmi őrjárat. = Kortárs, 6. évf. 1. sz. (1963. jan.), p. 129-131.

804.    FURBANK, P. N.: Beckett purgatóriuma. [A How it is című regényről.] = Valóság, 5. évf. 7. sz. (1964. júl.), p. 116-118.

805.    RAJK András: Ismeretterjesztés - következtetéssel. = Népszava, 93. évf. 65. sz. (1965. márc. 18.), p. 2.

806.    ESSLIN, Martin: Samuel Beckett. (Ford. Szántó Judit.) = Az abszurd dráma elmélete. - Bp.: Színháztudományi Intézet: Népművelési Propaganda Iroda, 1967. - (Korszerű színház; 94.) - p. 14-25.

807.    NAGY Péter: Az "anti-színház". = Táguló világ. Tanulmányok. - Bp.: Magvető, 1968. - p. 306-319.

808.    BIHALJI MERIN, Oto: Samuel Beckett. A semmivé válás mitológiája. = B-M., O.: Huszadik századi művészportrék. - Újvidék-Bp.: Fórum-Gondolat, 1969. - p. 301-321. (Ford.: Ács Károly.)

809.    - -: Az új irodalmi Nóbel-díjas [sic!]. Samuel Beckett. = Pestmegyei Hírlap, 13. évf. 247. sz. (1969. okt. 24.), p. 2.

810.    - -: Beckett az új irodalmi Nobel-díjas. = Népszabadság, 27. évf. 248. sz. (1969. okt. 24.), p. 7.

811.    - -: Beckett az új irodalmi Nobel-díjas. = Észak-Magyarország (Miskolc), 25. évf. 247. sz. (1969. okt. 24.), p. 2.

812.    - -: Beckett kapta az idei Nobel-díjat. = Magyar Nemzet, 25. évf. 248. sz. (1969. okt. 24.), p. 4.

813.    M-É: Beckett. = Pest Megyei Hírlap, 13. évf. 249. sz. (1969. okt. 26.), p. 6.

814.    SZABÓ György: Nobel '69: Samuel Beckett. = Élet és Irodalom, 13. évf. 44. sz. (1969. nov. 1.), p. 4.

815.    KORDOS László: A Nobel-díjas Godot. = Napjaink (Miskolc), 8. évf. 12. sz. (1969. dec.), p. 4.

816.    [SZENCZEI László] Sz. L.: Samuel Beckett Nobel-díja. = Nagyvilág, 14. évf. 12. sz. (1969. dec.), p. 1902-1903.

817.    [BENKŐ Ákos] B. Á.: Az új Nobel-díjas: Beckett. = Forrás, 2. évf. 1. sz. (1970. jan.), p. 81.

818.    SZILÁGYI Júlia: Beckett, az ünneprontó. = Korunk, 29. évf. 1. sz. (1970. jan.), p. 46-53.

819.    BENKŐ Ákos: Jugoszláviai magyar folyóiratokban olvastuk. = Forrás, 2. évf. 2. sz. (1970. febr.), p. 94-95.

820.    [SZENCZEI László] (Sz. L.): Beckett körül. [Sajtóbeszámoló.] = Nagyvilág, 15. évf. 5. sz. (1970. máj.), p. 767-769.

821.    RÉZ Pál: Hová? Mikor? És kicsoda? = Élet és Irodalom, 14. évf. 49. sz. (1970. dec. 5.), p. 10.

822.    MIHÁLYI Gábor: Samuel Beckett. = Az angol irodalom a huszadik században. 2. köt. (Szerk. Báti László, Kristó-Nagy István.) - [Bp.]: Magvető, 1970. - p. 77-100.

Életr. és bibl.: p. 285-286.

823.    VARRÓ János: Beckett avagy a kritikánk becsülete. = Igaz Szó (Marosvásárhely), 19. évf. 5. sz. (1971. máj.), p. 737-745.

824.    BAJOMI LÁZÁR Endre: Une Littérature Kafkastrophique. (1959) = B. L. E.: Párizs varázsa. - Bp.: Szépirodalmi Kiadó, 1971. - p. 356-263.

825.    MIHÁLYI Gábor: A patthelyzet drámái. Samuel Beckett. = M. G.: Végjáték. A nyugat-európai és az amerikai dráma huszonöt éve /1945-1970/. - [Bp.]: Gondolat 1971. - p. 291-308.

Beckettt életr.: p. 433.

826.    SZENCZI Miklós - SZOBOTKA Tibor - KATONA Anna: Az angol irodalom története. - Bp.: Gondolat, 1972. - p. 665-669.

827.    SZABADI Sándor: Ember és történelem Beckett drámáiban. = Vigília, 38. évf. 2. sz. (1972. febr.), p. 99-103.

828.    RÉZ Pál: Hová? Mikor? És kicsoda?: Samuel Beckett drámáiról. (1970) = R. P.: Kulcsok és kérdőjelek. [Esszék.] - Bp.: Szépirodalmi Könyvkiadó, [1973.] - p. 297-305.

829.    JUHÁSZ Erzsébet: Másodlagos jelentések és a létélmény. Beckett [Godot-ra várva, A játszma vége ás Ó, azok a szép napok! c.] drámáiról. = Új Symposion, [9. évf.] 109. sz. (1974. máj.), p. 1280-1890.

830.    KLEMPA Sándor: Beckett túl a hetvenen. = Vigília, 43. évf. 4. sz. (1977. ápr.), p. 246-248.

831.    WISINGER István: Beckett abszurd élete. = Élet és Irodalom, 22. évf. 29. sz. (1978. júl. 22.), p. 8.

832.    BALOTA, Nicolae: Samuel Beckett avagy az abszurd apokalipszise. = N. B.: Abszurd irodalom. - Bp.: Gondolat, 1979. - p. 412-464. (Ford.: Zirkuli Péter)

833.    KERMODE, Frank: Beckett. (1960) = Mi a modern? Tanulmányok. (Vál., ford., a jegyzeteket és az utószót írta: Takács Ferenc.) - [Bp.]: Európa, 1980. - p. 134-143. - (Modern könyvtár; 418.)

834.    KERMODE, Frank: Beckett-ország. (1964) = Mi a modern? Tanulmányok. (Vál., ford., a jegyzeteket és az utószót írta: Takács Ferenc.) - [Bp.]: Európa, 1980. - p. 143-152. - (Modern könyvtár; 418.)

835.    KERMODE, Frank: Egy kritikusi vélemény. (1962) = Mi a modern? Tanulmányok. (Vál., ford., a jegyzeteket és az utószót írta: Takács Ferenc.) - [Bp.]: Európa, 1980. - p. 153-156. - (Modern könyvtár; 418.)

836.    [SZÁNTÓ Judit] Sz. J.: Samuel Beckett. = Színházi kalauz. 2. köt. (Szerk. Vajda György Mihály, Szántó Judit.) - 4. bőv. és átd. kiad. - Bp.: Gondolat, 1981. - p. 82.

837.    [NIEDZIELSKY Katalin] - -: A "kukadrámák" atyja. Hetvenöt éve született. = Szolnok Megyei Néplap, 32. évf. 87. sz. (1981. ápr. 14.), p. 4.

838.    NIEDZIELSKY Katalin: A "kukadrámák" atyja. Hetvenöt éve született Samuel Beckett. = Népújság (Heves), 32. évf. 97. sz. (1981. ápr. 26.), p. 8.

839.    SZÁNTÓ Judit: Halállíra a színpadon. = Színház, 16. évf. 9. sz. (1983. szept.), 13-16.

840.    KISS Eszter: Kommunikáció a drámában. Samuel Beckett drámáinak kommunikációelméleti megközelítése. = Színháztudományi Szemle, 7. évf. 10. sz. (1983. okt.), p. 5-54.

841.    TANDORI Dezső: Szerep-tanulmányok Samuel Beckett végszavaihoz, avagy: a hiedelem. = Film Színház Muzsika, 28. évf. 7. sz. (1984. febr. 18.), p. 12-13.

842.    ERNI Péter: Az idő fátyla mögött. = Tükör, 21. évf. 43. sz. (1984. okt. 21.), p. 42.

843.    SÍK Csabáné: Az idő fátyla mögött. [Olvasói levél Erni Péter cikkére. 1984. 43. sz.] = Tükör, 21. évf. 46. sz. (1984. nov. 11.), p. 45.

844.    [BOGÁCSI Erzsébet] (b.e.): [Nyolcvan éve született Samuel Beckett...] = Magyar Nemzet, 49. évf. 86. sz. (1986. ápr. 12.), p. 8.

845.    JULIET, Charles: Találkozás Samuel Beckett-tel. [Riport a Rencontre avec Samuel Beckett c. kötetből.] (Ford.: Török Gábor.) = Nagyvilág, 33. évf. 11. sz. (1988. nov.), p. 1644-1647.

846.    (-a a-): Búcsú Beckett-től. = Magyar Nemzet, 52. évf. 303. sz. (1989. dec. 27.), p. 6.

847.    (sza): Beckett halott. = Magyar Hírlap, 22. évf. 303. sz. (1989. dec. 27.), p. 5.

848.    - -: Meghalt Samuel Beckett. = Népszava, 117. évf. 304. sz. (1989. dec. 27.), p. 6.

849.    [MOLNÁR GÁL Péter] M. G. P.: Samuel Beckett. = Népszabadság, 47. évf. 305. sz. (1989. dec. 27.), p. 9.

850.    PODMANICZKY Szilárd: Nem emlékszem semmire. Emlékezés Samuel Beckettre. = Dél-Magyarország [Szeged], 79. évf. 307. sz. (1989. dec. 29.), p. 5.

851.    IRODALMI NOBEL-DÍJ 1901-1990. (179.) p. 364-369.

852.    B. L.: Kimondani a szavakat. Samuel Beckett meghalt. = Film Színház Muzsika, 34. évf. 2. sz. (1990. jan. 13.), p. 9.

853.    - -: Búcsú Beckettől. [sic!] = Korunk, 49. évf. 1. sz. (1990. jan.), p. 81.

854.    BALASSA Péter: Mind el. + Václav Havel levele Becketthez. = Színház, 23. évf. 1-2. sz. (1990. jan-febr.), p. 2-5.

855.    TÖRÖK Gábor: Etika morál nélkül. Samuel Beckett 1906-1989. = Nagyvilág, 35. évf. 4. sz. (1990. ápr.) p. 601-602.

856.    TÖRZSÖK Judit: Beckett némajátéka. = Színház, 24. évf. 3. sz. (1991. márc.), p. 33-36.

857.    GEROLD László: Beckett-Hangya-Nagy. = Híd (Újvidék), 55. évf. 4. sz. (1991. ápr.), p. 402-404.

858.    LABRUSSE, Rémi: Beckett és a festészet. Egy kiadatlan levelezés tanúsága. = Új Írás, 31. évf. 4. sz. (1991. ápr.), p. 65-70. (Ford.: Török Gábor.)

859.    FRIED Ilona: Samuel Beckett. = 77 híres dráma. (Írták Balassa Anna et al.) - 1. kiad. - Bp.: Móra Ferenc Könyvkiadó, 1992. - p. 369-370.

860.    LAMONT, Rosette C.: Proust és Beckett, avagy az idő két létezési módja. = Nagyvilág, 38. évf. 4. sz. (1993. ápr.), p. 403-412. (Ford. Török Gábor.)

861.    FRIED Ilona: Samuel Beckett. = 77 híres dráma. (Írták Balassa Anna et al.) - 2. kiad. - Bp.: Móra Ferenc Könyvkiadó, 1993. - p. 369-370.

862.    KARÁTSON Endre: A "groteszk" a huszadik század prózairodalmában: Kafka, Gombrowicz, Beckett. = Műhely, 17. évf. 6. sz. (1994.), p. 27-31. (Ford. Simon Vanda.)

863.    KENNER, Hugh: A kartéziuszi kentaur: Descartes filozófiája a becketti prózában. = Polisz, [7. évf.] 11. sz. (1994. tavasz), p. 48-53. (Ford.: Török Gábor.)

864.    PILLING, John: Az ínség poétikája. (Beckett művészetfilozófiája.) = Kalligram, 2. évf. 9. sz. (1994. szept.), p. 16-28. (Ford.: Romhányi Török Gábor.)

865.    ROMHÁNYI TÖRÖK Gábor: A csend és a hallgatás. (Beckett halálának 5. évfordulójára.) = Új Magyarország, 4. évf. 296. sz. (1994. dec. 17.), p. 14.

866.    KARÁTSON Endre: Csalódást okozni egy fiktív tekintélynek. = K. E.: Baudelaire ajándéka. - Pécs: Jelenkor Irodalmi és Művészeti Kiadó, 1994. - p. 153-169.

867.    KARÁTSON Endre: A groteszk a huszadik század prózairodalmában. = K. E.: Baudelaire ajándéka. - Pécs: Jelenkor Irodalmi és Művészeti Kiadó, 1994. - p. 128-141.

868.    KARÁTSON Endre: A Nirvána mint tantaloszi kín. = K. E.: Baudelaire ajándéka. - Pécs: Jelenkor Irodalmi és Művészeti Kiadó, 1994. - p. 181-189.

869.    KARÁTSON Endre: A nyugati individuum Samuel Beckettnél. = K. E.: Baudelaire ajándéka. - Pécs: Jelenkor Irodalmi és Művészeti Kiadó, 1994. - p. 170-180.

870.    SHENKER, Israel: Samuel Beckett. The New York Times, 1956. 05. 06. = Szellemidézés. Nagy Interjúkönyv 1859-től napjainkig. - Bp.: Biográf Kiadó, 1994. - p. 237-239. (Ford.: Merényi Ágnes.)

871.    HONTI Katalin: Beckett és egyebek. Jegyzetek I. = Criticai Lapok, 4. évf. 7-8-sz. (1995. júl-aug.), p. 14-19.

872.    HONTI Katalin: Godot-ra várva. Jegyzetek II. = Criticai Lapok, 4. évf. 9. sz. (1995. szept.), p. 16-18.

873.    FÁBIÁN Márton: Beckett. = Világirodalom középiskolásoknak. - Bp.: Nemzeti Tankönyvkiadó, [1995]. - p. 220.

874.    FEJTŐ Ferenc: Samuel Beckett, avagy az abszurd paradoxona. = Kritika, 33. évf. 1. sz. (1995. jan.), p. 21-22.

875.    SOLLERS, Philippe: Beckett etikája. = Magyar Napló, 8. évf. 1. sz. (1996. jan.), p. 28-29. (Ford. Romhányi Török Gábor.)

876.    EGRI Péter: Érték és abszurditás: a másik Beckett. = Holmi, 8. évf. 11. sz. (1996. nov.), p. 1579-1590.

877.    - -: Damned to Fame... [Hírek a világból.] = Nagyvilág, 42. évf. 1-2. sz. (1997. jan./febr.), p. 153-154.

878.    KOTT, Jan: Adalékok Beckett realizmusához. = J. K.: A lehetetlen színház vége: esszék - Bp.: Országos Színháztudományi Múzeum és Intézet, 1997. - p. 152-155. (Ford. Pászt Patrícia.)

879.    DELEUZE, Gilles: A kimerült. (Tanulmány Samuel Beckett művéről.) = Polisz, [10. évf.] 30. sz. (1997. aug.), p. 36-40. (Ford.: Romhányi Török Gábor.)

880.    EGRI Péter: Érték és abszurditás: a másik Beckett. = Éhe a szónak: irodalom és irodalomtanítás az ezredvégen: tanulmányok. (Szerk.: Péter Ágnes, Sarbu Aladár, Szalay Krisztina.) - Bp.: Eötvös József Könyvkiadó, 1997. - p. 159-172.

881.    GYÖRGYEY Klára: Samuel Beckett, a magányvallás apostola. = Gy. K.: Szerelmetes szurkapiszka: kritikák, esszék, tanulmányok, 1985-1995. - Bp.: Széphalom Könyvműhely, 1997. - p. 24-27.

882.    [CIORAN, Émil] CIORAN, E. M.: Beckett. Néhány találkozás. = Magyar Napló, 8. évf. 4. sz. (1998. ápr.), p. 11-13. (Ford.: Bende József.)

883.    TAKÁCS: Háziszerzők: Bartók és Beckett. A 47. Bergeni Fesztivál a hagyományok jegyében zajlott. = Napi Magyarország, 3. évf. 123. sz. (1999. máj. 28.), p. 12.

884.    ESSLIN, Martin: Beckett és az alkotási folyamat tapasztalatai. = Világszínház, 12. évf. (1998. nyár), p. 99-104.

885.    HAHN Veronika, R.: Beckett-fesztivál a Barbicanban. = Népszabadság, 57. évf. 206. sz. (1999. szept. 4.), p. 10.

886.    SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Kétnyelvűség a huszadik századi irodalomban. = Sz-M. M.: Újraértelmezések. - Bp.: Krónika Nova, 2000. - p. 101-110.

887.    HONTI Katalin: Az abszurd színháza. = Criticai Lapok, 9. évf. 7/8. sz. (2000.), p. 11-13.

888.    KORÁNYI Tamás: Feldman, Beckett és mások. = Balkon, [8. évf.] 6/7. sz. (2001.), p. 48-49.

889.    - -: Beckett filmen. = Magyar Narancs, 13. évf. 3. sz. (2001. febr. 15.), p. 8.

890.    CSÁMPAI Zoltán: Homburg hercegétől A romok fővárosáig. = Új Forrás, 35. évf. 5. sz. (2003. máj.), p. 62-76.

891.    (H. N.) [Haklik Norbert]: Beckett és a jó nők. = Magyar Nemzet, 66. évf. 268. sz. (2003. nov. 18.), p. 15.

892.    HAKLIK Norbert: Samuel Beckett jó nőkről álmodik. = Magyar Nemzet, 66. évf. 271. sz. (2003. nov. 21.), p. 16.


II.3.2. Lexikonok, irodalmi összefoglalók Beckettről

893.    A XX. SZÁZAD KÜLFÖLDI ÍRÓI. (Szerk. Köpeczi Béla, Pók Lajos) - Bp.: Gondolat, 1968. - p. 50.

894.    MAGYAR LAORUSSE. Enciklopédikus szótár. 1. köt. (Főszerk. Bakos Ferenc, Szávai János.) - Bp.: Akadémiai Kiadó, 1991. - p. 268.

895.    A NOBEL-DÍJASOK KISLEXIKONA. (Szerk. Vészits Ferencné.) - Bp.: Gondolat, 1974. - A Beckettről szóló szócikket Szegedy-Maszák Mihály írta.

896.    A NOBEL-DÍJASOK KISLEXIKONA. (Szerk. Vészits Ferencné.) 2. jav. bőv. kiad. - Bp.: Gondolat, 1985. - p. 62-64. - A Beckettről szóló szócikket Szegedy-Maszák Mihály írta.

897.    VILÁGIRODALMI LEXIKON. 1. köt. A-Cal. (Főszerk. Király István.) - Bp.: Akadémiai Kiadó, 1970. - p. 776-777. -A Beckettről szóló szócikket Bajomi Lázár Endre írta.

898.    KÖNYVTÁRI KIS TÜKÖR - Ajánló könyvjegyzék. Világirodalom 1945-80. - Bp.: Népművelési Propaganda Iroda, 1983. - p. 149. - Az 1970-es Drámák kötetről.

899.    ZSELINSZKY Lászlóné: Dráma-, regény- és novellaelemzések bibliográfiája. Összeállította: Zselinszky Lászlóné. - Nyíregyháza: Móricz Zsigmond M. Kvt., 1984.

900.    VILÁGIRODALMI KISENCIKLOPÉDIA. 1. köt. A-L. (Szerk. Köpeczi Béla, Pók Lajos). - Bp.: Gondolat, 1984. - p. 121-122. - A Beckettről szóló szócikket Szegedy-Maszák Mihály írta.

901.    NOVELLA- ÉS DRÁMAELEMZÉSEK VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA. (Összeáll. Petényi Erzsébet.) - Tatabánya: József Attila Megyei Könyvtár, 1995. - p. 77-78.

902.    KÖZÉPISKOLAI IRODALMI LEXIKON. (Szerk. Kelecsényi László Zoltán. Írta Farkasné Juhász Krisztina et al.) - [Bp.]: Corvina, 1996. - p. 30.

903.    KÖZÉPISKOLAI IRODALMI LEXIKON. (Szerk. Kelecsényi László Zoltán. Írta Farkasné Juhász Krisztina et al.) - 5., átd. bőv. kiad. - [Bp.]: Corvina, 2001. - p. 30.

904.    VILÁGIRODALMI LEXIKON. Kiegészítő kötet. A-Z. (Főszerk. Szerdahelyi István.) - Bp.: Akadémiai Kiadó, 1993. - p. 103. - A Beckettről szóló szócikket Kraviánszky Júlia írta.

905.    GUINESS REKORDOK KÖNYVE 1998. - Pécs: Alexandra, 1997. - p. 129.

906.    K. JAKAB Antal: Irodalmi Nobel-díjasok lexikona. - [Bp.]: Saxum, 2003. - p. 158-162.


II.3.3. Fényképek, rajzok Beckettről ill. Beckett kapcsán


II.3.3.1. Beckettről

907.    BAJOMI Lázár Endre: A francia irodalom kistükre. - Bp.: Gondolat, 1962. - 20. t. [Fénykép Beckettről. Ff.]

908.    FILM SZÍNHÁZ MUZSIKA, 9. évf. 11. sz. (1965. márc. 12.), p. 22. [Fénykép Beckettről. Ff.]

909.    FILM SZÍNHÁZ MUZSIKA, 13. évf. 47. sz. (1969. nov. 22.), p. 19. [Fénykép Beckettről. Ff.]

910.    GOSZTOLA Gábor: Samuel Beckett arcképe. = Nagyvilág, 14. évf. 12. sz. (1969. dec.), p. 1902. [Rajz Beckettről. Ff.]

911.    FILM SZÍNHÁZ MUZSIKA, 13. évf. 50. sz. (1969. dec. 13.), p. 30. [Fénykép Beckettről. Ff.]

912.    BIHALJI MERIN, Oto: Huszadik századi művészportrék. - Újvidék-Bp.: Fórum-Gondolat, 1969. - 10. t. [Fénykép Beckettről. Ff.]

913.    AZ ANGOL IRODALOM A HUSZADIK SZÁZADBAN. 2. köt. - Bp.: Magvető, 1970. - 4. t. [Fénykép Beckettről. Ff.]

914.    LEVINE, David: [Samuel Beckett karikatúrája.] = Korunk, 29. évf. 1. sz. (1970. jan.), p. 45. [Ff.]

915.    DE VASCO, Dessin: [Samuel Beckett egész alakos karikatúra]. - Nagyvilág, 15. évf. 6. sz. (1970. jún.), p. 808. [Rajz Beckettről. Ff.]

916.    A MAI MAGYAR BÁBSZÍNHÁZ. - [Bp.]: Corvina, [1978]. - 33. t. [Fénykép. Jelenet szöveg nélkül I. MTI-fotó. Keleti Éva felv. Ff.]

917.    SAMUEL BECKETT: A játszma vége. [Műsorfüzet.] (375.) [Fénykép Beckettről az első belső borítón. Ff.]

918.    SOMOGYI Győző: [Beckett-portré.] = Nicolae Balota: Abszurd irodalom. - Bp.: Gondolat, 1979. [Rajz Beckettről a borítón. Ff.]

919.    KRITIKA, 20. évf. 6. sz. (1982. jún.), p. 23. [Fénykép Beckettről. Ff.]

920.    NAGYVILÁG, 27. évf. 10. sz. (1982. okt.) [Fénykép Beckettről az első belső borítón. Ff.]

921.    ARIKHA, Avigdor: Beckett zenét hallgat. = Ars Poeticák a XX. századból. (160.) p. 340. [Rajz Beckettről. Ff.]

922.    NAGYVILÁG, 28. évf. 8. sz. (1983. aug.) [Fénykép Beckettről az első belső borítón. Ff.]

923.    VILÁGIRODALMI KISENCIKLOPÉDIA. 1. köt. A-L. (900.) p. 121. [Fénykép Beckettről. Ff.]

924.    TÜKÖR, 21. évf. 43. sz. (1982. okt. 21.), p. 42. [Fénykép Beckettről. Ff.]

925.    NAGYVILÁG, 30. évf. 7. sz. (1985. jún.) [Fénykép Beckettről az első belső borítón. Ff.]

926.    NAGYVILÁG, 33. évf. 11. sz. (1988. nov.) [Fénykép Beckettről az első belső borítón. Ff.]

927.    MOLLOY. MALONE MEGHAL. A MEGNEVEZHETETLEN. (111.) [Fénykép Beckettről a hátsó belső borítón. Ff.]

928.    IRODALMI NOBEL-DÍJ 1901-1990. (179.) p. 364. [Fénykép Beckettről. Ff.]

929.    BUDAI Éva: "Színház az egész világ...". - Bp.: Korona, 1993. - p. 127. [Fénykép Beckettről. Ff.]

930.    VILÁGIRODALMI LEXIKON. 1. köt. A-Cal. (897.) 18. t. [2 fénykép Beckettről. Ff.]

931.    ELŐRE VAKNYUGATNAK. (116.) [Fénykép Beckettről a hátsó belső borítón. Ff.]

932.    NÉPSZABADSÁG. 47. évf. 305. sz. (1989. dec. 27.), p. 9. [Fénykép Beckettről. Ff.]

933.    FILM SZÍNHÁZ MUZSIKA, 34. évf. 2. sz. (1990. jan. 13.) [Fénykép Beckettről. Ff.]

934.    SZÍNHÁZ, 23. évf. 1/2. sz. (1990. jan./febr.) [Rajz Beckettről és Buster Keaton-ről az első borítón. Színes.]

935.    SZÍNHÁZ, 23. évf. 1/2. sz. (1990. jan./febr.), p. 1. [Fénykép Beckettről. Ff.]

936.    SZÍNHÁZ, 23. évf. 1/2. sz. (1990. jan./febr.) 3, 4, 5. [Ugyanaz a fénykép háromszor Beckettről. Ff.]

937.    FILM SZÍNHÁZ MUZSIKA, 34. évf. 2. sz. (1990. jan. 13.), p. 9. [Fénykép Beckettről. Ff.]

938.    FILMVILÁG, 33. évf. 6. sz. (1990. jún.), p. 21. [Fénykép Beckettről. Ff.]

939.    FILMVILÁG, 33. évf. 6. sz. (1990. jún.), p. 23. [Fénykép. Buster Keaton, Alan Schneider és Samuel Beckett a Film felvételén. Ff.]

940.    SZÍNHÁZ, 23. évf. 8. sz. (1990. aug.), p. 20. [Fénykép Beckettről és Slawomir Mrozekről. Ff.]

941.    MAGYAR LAORUSSE. Enciklopédikus szótár. 1. köt. (Főszerk. Bakos Ferenc, Szávai János.) - Bp.: Akadémiai Kiadó, 1991. - p. 268. [Fénykép Beckettről. Fotó: Pic. Ff.]

942.    SZÍNHÁZ, 24. évf. 3. sz. (1991. márc), p. 33. [Fénykép Beckettről. Ff.]

943.    NÉPSZAVA, 120. évf. 228. sz. (1992. szept. 26.), p. 6. [Grafika Beckettről. Ff.]

944.    NAGYVILÁG, 39. évf. 12. sz. (1994. dec.) [Fénykép Beckettről az első belső borítón. Ff.]

945.    KRITIKA, 33. évf. 1. sz. (1995. jan.), p. 21. [Fénykép Beckettről. Ff.]

946.    FÁBIÁN Márton: Világirodalom középiskolásoknak. - (873.) p. 220. [Fénykép Beckettről. Ff.]

947.    VERSEK. (126.) [Fénykép Beckettről az első borítón. Ff.]

948.    GRAGLIA, Rosalba: Írország. - Bp.: Gabo Kft., 1996. - (A világ legszebb helyei.) [Fénykép Beckettről. Ff.]

949.    SAMUEL BECKETT ÖSSZES DRÁMÁI. (133.) [Fénykép Beckettről a hátsó borítón. Ff.]

950.    GUINESS REKORDOK KÖNYVE 1998. - Pécs: Alexandra, 1997. - p. 129. [Fénykép Beckettről. Ff.]

951.    CRITICAI LAPOK, 8. évf. 3. sz. (1999. márc.), p. 16. [Fénykép Beckettről. Ff.]

952.    NAPI MAGYARORSZÁG, 3. évf. 123. sz. (1999. máj. 28.), p. 12. [Fénykép Beckettről. Ff.]

953.    NÉPSZABADSÁG, 57. évf. 206. sz. (1999. szept. 4.), p. 10. [Fénykép. Mary McAleese ír köztársasági elnök a Beckett-fesztivál megnyitóján Beckett fényképe előtt. Ff.]

954.    CRITICAI LAPOK, 9. évf. 7/8. sz. (2000. júl./aug.), p. 12. [Fénykép Beckettről. Ff.]

955.    NŐK LAPJA, 52. évf. 7. sz. (2001. febr. 14.), p. 49. [Fénykép. "Samuel Beckett. Tangiere. 1978. augusztus". Ff.]

956.    MEGLEHETŐSEN JÓ NŐKRŐL ÁLMODOM. (137.) [Fénykép Beckettről a borítón. Színes.]

957.    A MENNYEI MŰVÉSZBEJÁRÓNÁL. = Darvas Iván: Lábjegyzetek. - Bp.: Európa, 2001. - p. 307. [Fotómontázs Beckett-tel. Ff.]

958.    BALKON, [8. évf.] 6/7. sz. (2001.), p. 49. [Fénykép Beckettről. Ff.]

959.    KÖNYVHÉT, 5. évf. 20. sz. (2001. okt. 18.), p. 6. [Fénykép Beckettről. Ff.]

960.    RTV RÉSZLETES. 46. évf. 48. sz. (2001. nov. 26./dec. 2.), p. 38. [Fénykép Beckettről. Ff.]

961.    GYÉMÁNT László: Samuel Beckett. = Találkozások, 6. évf. nyári szám. (2002. júl./aug.), p. 18. [Gyémánt László festménye Beckettről. Színes.]

962.    GYÉMÁNT László: Samuel Beckett. = Premier: Színház + az egész világ, 2. évf. nyár. (2002. júl.), p. 4. [Részlet Gyémánt László Beckett festményéről. Színes.]

963.    GYÉMÁNT László: Samuel Beckett. = Premier: Színház + az egész világ, 2. évf. nyár. (2002. júl.), p. 23. [Gyémánt László festménye Beckettről. Színes.]

964.    K. JAKAB Antal: Irodalmi Nobel-díjasok lexikona. (906.) p. 158. [Fénykép Beckettről. Jerry Bauer felv. Ff.]

965.    MURPHY. (139.) [Fénykép Beckettről az első belső borítón. Ff.]

966.    RTV RÉSZLETES. 48. évf. 17. sz. (2003. ápr. 21/27.), p. 23. [Fénykép Beckettről. Ff.]

967.    FILMVILÁG, 56. évf. 7. sz. (2003. júl.), p. 1. [Fénykép Beckettről, Alain Schneiderről és Buster Keatonről. Részlet. Ff.]

968.    FILMVILÁG, 56. évf. 7. sz. (2003. júl.), p. 45. [Fénykép Beckettről, Alain Schneiderről és Buster Keatonről. Ff.]


II.3.3.2. Beckett műveinek előadásaiból

969.    BAJOMI Lázár Endre: A francia irodalom kistükre. - Bp.: Gondolat, 1962. - 26. t. [Fénykép a Godot-ra várva c. drámából. Ff.]

970.    BARRAULT, Jean-Louis: Egy színházi ember naplója. - Bp.: Színháztudományi Intézet, 1964. [Fénykép. Madeleine Renaud (Winnie) az Ó, azok a szép napok! c. drámában. Ff.]

971.    FILM SZÍNHÁZ MUZSIKA, 9. évf. 1. sz. (1965. jan. 1.), p. 10. [Fénykép. Madeleine Renaud (Winnie) az Ó, azok a szép napok! c. drámában. Ff.]

972.    FILM SZÍNHÁZ MUZSIKA, 9. évf. 41. sz. (1965. okt. 12.), p. 5. [Fénykép. Nagy Attila (Estragon) a Godot-ra várva c. drámában. Koncz Zsuzsa felv. Ff.]

973.    FILM SZÍNHÁZ MUZSIKA, 9. évf. 41. sz. (1965. okt. 12.), p. 5. [Fénykép. Keres Emil (Vladimir) és Inke László (Pozzo) a Godot-ra várva c. drámában. Koncz Zsuzsa felv. Ff.]

974.    RÓZSAHEGYI György: Színészportrék. = Nagyvilág, 11. évf. 5. sz. (1966. máj.), p. 792. [Rajz. Keres Emil (Vladimir) a Godot-ra várva c. drámában. Ff.]

975.    RÓZSAHEGYI György: Színészportrék. = Nagyvilág, 11. évf. 5. sz. (1966. máj.), p. 792. [Rajz. Nagy Attila (Estragon) a Godot-ra várva c. drámában. Ff.]

976.    UNGVÁRI Tamás: Modern tragikum - tragikus modernség. - Bp.: Gondolat, 1966. - XIV. t. [Fénykép A darab (Játék) c. színműből. Ff.]

977.    UNGVÁRI Tamás: Modern tragikum - tragikus modernség. - Bp.: Gondolat, 1966. - XV. t. [Fénykép a Godot-ra várva c. dráma 1955-ös londoni bemutatájóból. Ff.]

978.    TÜKÖR, 3. évf. 16. sz. (1966. ápr. 19.), p. 19. [Fénykép. Jelenet szöveg nélkül I. Ff.]

979.    SAJTÓSZEMLE, 4. évf. 34. sz. (1968. júl.), p. 5. [Fénykép. A Schiller-Theater Beckett-előadása. Berlin. Rend.: Samuel Beckett. Ilse Buhs felv. Ff.]

980.    BIHALJI MERIN, Oto: Huszadik századi művészportrék. - Újvidék-Bp.: Fórum-Gondolat, 1969. - 10. t. [Fénykép. Keres Emil (Vladimir) és Nagy Attila (Estragon) a Thália Stúdió Godot-ra várva c. előadásában. Ff.]

981.    NÉZŐ, 1. évf. 1. sz. (1971. jan.), p. 7. [Fénykép. Tolnay Klári és Vámos László rendező az Ó, azok a szép napok! egyik próbáján. Ff.]

982.    PEST MEGYEI HÍRLAP, 15. évf. 4. sz. (1971. jan. 6.), p. 8. [Fénykép. Tolnay Klári (Winnie) az Ó, azok a szép napok! c. drámában. Ff.]

983.    ESTI HÍRLAP, 16. évf. 6. sz. (1971. jan. 8.), p. 2. [Fénykép. Tolnay Klári (Winnie) az Ó, azok a szép napok! c. drámában. Ff.]

984.    FILM SZÍNHÁZ MUZSIKA, 15. évf. 3. sz. (1971. jan. 16.), p. 10. [Fénykép. Tolnay Klári (Winnie) az Ó, azok a szép napok! c. drámában. MTI-fotó. Keleti Éva felv. Ff.]

985.    FILM SZÍNHÁZ MUZSIKA, 15. évf. 3. sz. (1971. jan. 16.), p. 10. [Fénykép. Tolnay Klári (Winnie) és Koltai János (Willie) az Ó, azok a szép napok! c. drámában. MTI-fotó. Keleti Éva felv. Ff.]

986.    FILM SZÍNHÁZ MUZSIKA, 15. évf. 3. sz. (1971. jan. 16.), p. 10. [Fénykép. Tolnay Klári (Winnie) és Koltai János (Willie) az Ó, azok a szép napok! c. drámában. MTI-fotó. Keleti Éva felv. Ff.]

987.    ORSZÁG VILÁG, 15. évf. 4. sz. (1971. jan. 27.) p. 13. [Fénykép. Tolnay Klári (Winnie) az Ó, azok a szép napok! c. drámában. MTI-fotó. Keleti Éva felv. Ff.]

988.    NÉZŐ, 1. évf. 2. sz. (1971. febr.), p. 4. [Fénykép. Tolnay Klári (Winnie) az Ó, azok a szép napok! c. drámában. Ff.]

989.    SZÍNHÁZ, 4. évf. 4. sz. (1971. ápr.), p. 29. [Fénykép. Tolnay Klári (Winnie) az Ó, azok a szép napok! c. drámában. Iklády László felv. Ff.]

990.    SZÍNHÁZ, 4. évf. 4. sz. (1971. ápr.), p. 30. [Fénykép. Tolnay Klári (Winnie) az Ó, azok a szép napok! c. drámában. Iklády László felv. Ff.]

991.    SZÍNHÁZ, 4. évf. 4. sz. (1971. ápr.), p. 31. [Fénykép. Koltai János (Willie) és Tolnay Klári (Winnie) az Ó, azok a szép napok! c. drámában. Iklády László felv. Ff.]

992.    SZÍNHÁZ, 4. évf. 4. sz. (1971. ápr.), p. 32. [Fénykép. Tolnay Klári (Winnie) az Ó, azok a szép napok! c. drámában. Iklády László felv. Ff.]

993.    SZÍNHÁZ, 4. évf. 4. sz. (1971. ápr.), p. 49. [Hátsó belső borító.] [Fénykép. Tolnay Klári (Winnie) az Ó, azok a szép napok! c. drámában. Iklády László felv. Ff.]

994.    MAGYAR IFJÚSÁG, 15. évf. 25. sz. (1971. jún. 18.), p. 9. [Fénykép. Páger Antal (Krapp) Az utolsó tekercs tv-változatában. Ff.]

995.    FILM SZÍNHÁZ MUZSIKA, 16. évf. 5. sz. (1972. jan. 29.), p. 26. [Fénykép. Páger Antal (Krapp) Az utolsó tekercs tv-változatában. Ff.]

996.    SZÍNHÁZ, 5. évf. 4. sz. (1972. ápr.), p. 24. [Fénykép a Jelenet szöveg nélkül c. előadásból. MTI-fotó. Keleti Éva felv. Ff.]

997.    VÁMOS LÁSZLÓ ALBUM. - Bp.: Magyar Színházi Intézet, 1972. [Fénykép. Tolnay Klári (Winnie) az Ó, azok a szép napok! c. drámában. Madách Stúdió. MTI-fotó. Ff.]

998.    UNGVÁRI Tamás: Világszínház. - Bp.: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1974. 16. t. [3 fénykép. Tolnay Klári (Winnie) az Ó, azok a szép napok! c. drámában. Ff.]

999.    PETŐFI NÉPE, 39. évf. 31. sz. (1984. febr. 7.), p. 5. [Fénykép. Törőcsik Mari (Winnie) az Ó, azok a szép napok! c. drámában. Ff.]

1000.    ÚJ SYMPOSION, [9. évf.] 109. sz. (1974. máj.), borító. [2 fénykép. Nell, Nagg és Hamm A játszma vége c. drámában. Schiller-Theater, Berlin. 1967. Rend.: Samuel Beckett. Ff.]

1001.    ÚJ SYMPOSION, [9. évf.] 109. sz. (1974. máj.), p. 1279., 1291., 1318. [Fényképek. Hamm és Clov A játszma vége c. drámában. Schiller-Theater, Berlin. 1967. Rend.: Samuel Beckett. Ff. Ugyanaz a 4 fénykép mind a három oldalon.]

1002.    ÚJ SYMPOSION, [9. évf.] 109. sz. (1974. máj.), p. 1299. [2 fénykép. Hamm és Clov A játszma vége c. drámában. Schiller-Theater, Berlin. 1967. Rend.: Samuel Beckett. Ff.]

1003.    ÚJ SYMPOSION, [9. évf.] 109. sz. (1974. máj.), p. 1301. [2 fénykép. Nagg A játszma vége c. drámában. Schiller-Theater, Berlin. 1967. Rend.: Samuel Beckett. Ff.]

1004.    ÚJ SYMPOSION, [9. évf.] 109. sz. (1974. máj.), p. 1306. [Fénykép. Hamm A játszma vége c. drámában. Schiller-Theater, Berlin. 1967. Rend.: Samuel Beckett. Ff.]

1005.    ÚJ SYMPOSION, [9. évf.] 109. sz. (1974. máj.), p. 1306. [Fénykép. Clov A játszma vége c. drámában. Schiller-Theater, Berlin. 1967. Rend.: Samuel Beckett. Ff.]

1006.    ÚJ SYMPOSION, [9. évf.] 109. sz. (1974. máj.), hátsó borító. [Fénykép. Nagg, Hamm és Clov A játszma vége c. drámában. Schiller-Theater, Berlin. 1967. Rend.: Samuel Beckett. Ff.]

1007.    ÚJ SYMPOSION, [9. évf.] 109. sz. (1974. máj.), hátsó borító. [Fénykép. Clov A játszma vége c. drámában. Schiller-Theater, Berlin. 1967. Rend.: Samuel Beckett. Ff.]

1008.    ÚJ SYMPOSION, [9. évf.] 109. sz. (1974. máj.), hátsó borító. [Fénykép. Hamm A játszma vége c. drámában. Schiller-Theater, Berlin. 1967. Rend.: Samuel Beckett. Ff.]

1009.    PETŐFI NÉPE, 29. évf. 110. sz. (1974. máj. 14.), p. 3. [Fénykép. Iglódi István (Clov) és Inke László (Hamm) A játszma vége c. drámában. Nádasdi Hermin felv. Ff.]

1010.    MAGYAR SZÓ, 34. évf. 263. sz. (1977. szept. 23.), p. 10. [Fénykép. Hildegard Schmal a Lépések c. jelenetben.]

1011.    MIHÁLYI Gábor: Színházról vitázva. - Bp.: NPI, 1978. - 21. t. [Fénykép. Estragon, Vladimir és Pozzo a Schiller Theater Godot-ra várva előadásában. Nyugat-Berlin. Rend. Samuel Beckett. Ff.]

1012.    MIHÁLYI Gábor: Színházról vitázva. - Bp.: NPI, 1978. - 21. t. [Fénykép. Pozzo, Vladimir, Lucky és Koltai Róbert (Estragon) a Kaposvári Csiky Gergely Színház Godot-ra várva előadásában. Rend. Ascher Tamás. Ff.]

1013.    DUNÁNTÚLI NAPLÓ, 36. évf. 121. sz. (1979. máj. 5.), p. 3. [Fénykép. Linka György (Krapp) Az utolsó tekercs főpróbáján. Ff.]

1014.    DUNÁNTÚLI NAPLÓ, Hétvége, 36. évf. 136. sz. (1979. máj. 20.), p. 8. [Fénykép. Linka György (Krapp) Az utolsó tekercs c. drámában. Kóródi Ferencné felv. Ff.]

1015.    FILM SZÍNHÁZ MUZSIKA, 23. évf. 22. sz. (1979. jún. 2.), p. 10. [Fénykép. Linka György (Krapp) Az utolsó tekercs c. drámában. Ff.]

1016.    SZOLNOK MEGYEI HÍRLAP, 30. évf. 227. sz. (1979. szept. 28.), p. 5. [Fénykép. Huszár László (Hamm) A játszma vége c. drámában. N. Zs. felv. Ff.]

1017.    SZOLNOK MEGYEI HÍRLAP, 30. évf. 227. sz. (1979. szept. 28.), p. 5. [Fénykép. Hollósi Frigyes (Nagg) A játszma vége c. drámában. N. Zs. felv. Ff.]

1018.    SZOLNOK MEGYEI HÍRLAP, 30. évf. 227. sz. (1979. szept. 28.), p. 5. [Fénykép. Huszár László (Hamm) és Jeney István (Clov) A játszma vége c. drámában. N. Zs. felv. Ff.]

1019.    SZOLNOK MEGYEI HÍRLAP, 30. évf. 227. sz. (1979. szept. 28.), p. 5. [Fénykép. Hanga Erika (Nell) és Jeney István (Clov) A játszma vége c. drámában. N. Zs. felv. Ff.]

1020.    NÉPSZAVA, 107. évf. 232. sz. (1979. okt. 4.), p. 6. [Fénykép. Szeli Ildikó (Nell), Hollósi Frigyes (Nagg) és Huszár László (Hamm) A játszma vége c. drámában. MTI-fotó. Ilovszky Béla felv. Ff.]

1021.    FILM SZÍNHÁZ MUZSIKA, 23. évf. 40. sz. (1979. okt. 6.), p. 4. [Fénykép. Huszár László (Hamm) és Jeney István (Clov) A játszma vége c. drámában. MTI-fotó. Ilovszky Béla felv. Ff.]

1022.    NŐK LAPJA, 31. évf. 41. sz. (1979. okt. 13.), p. 10-11. [Fénykép. Huszár László (Hamm) és Jeney István (Clov) A játszma vége c. drámában. Ilovszky Béla felv. Ff.]

1023.    SZÍNHÁZ, 12. évf. 12. sz. (1979. dec.), p. 26. [Fénykép. Huszár László (Hamm) A játszma vége c. drámában. MTI-fotó. Ilovszky Béla felv. Ff.]

1024.    SZÍNHÁZ, 12. évf. 12. sz. (1979. dec.), p. 25. [Fénykép. Jeney István (Clov) A játszma vége c. drámában. MTI-fotó. Ilovszky Béla felv. Ff.]

1025.    A JÁTSZMA VÉGE. (110.) p. 6. [Fénykép. Huszár László (Hamm) A játszma vége c. drámában. Ff.]

1026.    MOZGÓ VILÁG, 6. évf. 2. sz. (1980. febr.), p. 63. [2 fénykép. Huszár László (Hamm) és Jeney István (Clov) A játszma vége c. drámában. MTI-fotó. Ilovszky Béla felv. Ff.]

1027.    MOZGÓ VILÁG, 6. évf. 2. sz. (1980. febr.), p. 63. [Fénykép. Huszár László (Hamm) A játszma vége c. drámában. MTI-fotó. Ilovszky Béla felv. Ff.]

1028.    MOZGÓ VILÁG, 6. évf. 2. sz. (1980. febr.), p. 65. [Fénykép. Huszár László (Hamm) és Jeney István (Clov) A játszma vége c. drámában. MTI-fotó. Ilovszky Béla felv. Ff.]

1029.    MOZGÓ VILÁG, 6. évf. 2. sz. (1980. febr.), p. 65. [Fénykép. Hollósi Frigyes (Nagg), Szeli Ildikó (Nell) és Huszár László (Hamm) A játszma vége c. drámában. MTI-fotó. Ilovszky Béla felv. Ff.]

1030.    MOZGÓ VILÁG, 6. évf. 2. sz. (1980. febr.), p. 65. [Fénykép. Huszár László (Hamm) A játszma vége c. drámában. MTI-fotó. Ilovszky Béla felv. Ff.]

1031.    FILM SZÍNHÁZ MUZSIKA, 24. évf. 26. sz. (1980. jún. 28.), p. 16. [Fénykép. Hollósi Frigyes (Nagg), Szeli Ildikó (Nell) és Huszár László (Hamm) A játszma vége c. drámában. MTI-fotó. Ilovszky Béla felv. Színes.]

1032.    ESTI HÍRLAP, 27. évf. 141. sz. (1982. jún. 17.), p. 2. [Fénykép. Gisele Casadeas (Nell) és André Reybaz (Nagg) A játszma vége c. drámában. MTI-fotó. Ilovszky Béla felv. Ff.]

1033.    NÉPSZAVA, 110. évf. 143. sz. (1982. jún. 20.), p. 6. [Fénykép. Ó, azok a szép napok! Zenés változat, Sylvano Bussotti zenéjére. A firenzei Ouroboros Együttes előadása. Ff.]

1034.    TÜKÖR, 19. évf. 27. sz. (1982. júl. 4.), p. 28. [Fénykép. Michel Robin (Clov) és Pierre Dux (Hamm) A játszma vége c. drámában. MTI-fotó. Ilovszky Béla felv. Ff.]

1035.    MAGYAR HÍREK, 35. évf. 14. sz. (1982. júl. 10.), p. 4. [Fénykép. Pierre Dux (Hamm) és Michel Robin (Clov) A játszma vége c. drámában. MTI-fotó. Ilovszky Béla felv. Ff.]

1036.    FILM SZÍNHÁZ MUZSIKA, 26. évf. 30. sz. (1982. júl. 24.), p. 22. [Fénykép. Gabriella Bartolomei és Luca di Napoli az Ó, azok a szép napok! c. dráma olaszországi előadásában. Ff.]

1037.    SZÍNHÁZ, 15. évf. 11. sz. (1982. nov.), p. 37. [Fénykép. André Raybad [Reybaz!] (Nagg) és Pierre Dux (Hamm) A játszma vége c. drámában. Ff.]

1038.    FILM SZÍNHÁZ MUZSIKA, 27. évf. 5. sz. (1983. jan. 29.) p. 5. [Fénykép. Pogány Judit (Winnie) az Ó, azok a szép napok! c. drámában. Ff.]

1039.    SZÍNHÁZ, 16. évf. 6. sz. (1983. jún.), p. 33. [Fénykép. Pogány Judit (Winnie) az Ó, azok a szép napok! c. drámában. Fábián József felv. Ff.]

1040.    SZÍNHÁZ, 16. évf. 6. sz. (1983. jún.), p. 34. [Fénykép. Pogány Judit (Winnie) az Ó, azok a szép napok! c. drámában. Fábián József felv. Ff.]

1041.    SZÍNHÁZ, 16. évf. 12. sz. (1983. dec.), p. 34. [Fénykép. Pogány Judit (Winnie) az Ó, azok a szép napok! c. drámában. Fábián József felv. Ff.]

1042.    ZALAI HÍRLAP, 39. évf. 256. sz. (1983. okt. 29.), p. 5. [Fénykép. Pap Éva a Ringató c. egyfelvonásosban. Ff.]

1043.    PASSUTH Krisztina: Koós Iván. - [Bp.]: Corvina, [1984]. - p. 45. [Fénykép. Jelenet szöveg nélkül II. Maurer Dóra felv. Ff.]

1044.    FILM SZÍNHÁZ MUZSIKA, 28. évf. 7. sz. (1984. febr. 18.), p. 19. [Fénykép a Godot-ra várva c. drámából. Nagy Attila (Estragon) és Keres Emil (Vladimir) a Thália Stúdió előadásában. MTI-fotó. Ilovszky Béla felv. Ff.]

1045.    FILM SZÍNHÁZ MUZSIKA, 28. évf. 7. sz. (1984. febr. 18.), p. 13. [Fénykép. Törőcsik Mari (Winnie) az Ó, azok a szép napok! c. drámában. Karáth Imre felv. Ff.]

1046.    KRITIKA, 22. évf. 3. sz. (1984. márc.), p. 37. [Fénykép. G. Forgács András (Hallgató) és Katona András (Olvasó) az Ohio impromptu c. egyfelvonásosban. Ff.]

1047.    SZÍNHÁZ, 17. évf. 3. sz. (1984. márc.), p. 23. [Fénykép. Koltai János (Lucky), Haumann Péter (Estragon), Márton András (Vladimir) és Körmendi János (Pozzo) a Godot-ra várva c. drámában. Madách Kamaraszínház. Ilovszky Béla felv. Ff.]

1048.    SZÍNHÁZ, 17. évf. 4. sz. (1984. ápr.) p. 23. [Fénykép. Szöveg és zene a KISZ együttes előadásában. Ff.]

1049.    ÚJ TÜKÖR, 21. évf. 23. sz. (1984. jún. 3.), p. 27. [Fénykép. Törőcsik Mari (Winnie) az Ó, azok a szép napok! c. drámában. Farkas Tamás felv. Színes.]

1050.    SZÍNHÁZ, 18. évf. 1. sz. (1985. jan.) [Fénykép a hátlapon. Rand Mitchell és David Warrilow az Ohio impromptu c. egyfelvonásosban. Ff.]

1051.    SZÍNHÁZ, 18. évf. 2. sz. (1985. febr.), p. 40. [Fénykép a Ljubisa Ristic rendezte Godot-ra várva c. előadásból. Belgrád. Ff.]

1052.    SELMECZI Elek: Világhódító bábok. - Bp.: Corvina, 1986. - p. 140. [Fénykép. Jelenet szöveg nélkül II. Ff.]

1053.    SELMECZI Elek: Világhódító bábok. - Bp.: Corvina, 1986. - p. 141. [Fénykép. Jelenet szöveg nélkül II. Ff.]

1054.    SELMECZI Elek: Világhódító bábok. - Bp.: Corvina, 1986. - p. 117. [Fénykép. Jelenet szöveg nélkül II. Ff.]

1055.    SELMECZI Elek: Világhódító bábok. - Bp.: Corvina, 1986. - p. 176. [Fénykép. Jelenet szöveg nélkül I. Ff.]

1056.    SELMECZI Elek: Világhódító bábok. - Bp.: Corvina, 1986. - [p. 210.] [Fénykép. Jelenet szöveg nélkül I. Színes.]

1057.    FILM SZÍNHÁZ MUZSIKA, 30. évf. 10. sz. (1986. márc. 8.), p. 13. [Fénykép. Gálffi László (Krapp) Az utolsó tekercs c. drámában. Keleti [Éva] felv. Ff.]

1058.    A HÉT, 17. évf. 12. sz. (1986. márc. 20.), p. 7. [Fénykép. Irina Petrescu (Winnie) és Constantin Draganescu (Willie) az Ó, azok a szép napok! c. drámában. Ff.]

1059.    FILM SZÍNHÁZ MUZSIKA, 30. évf. 45. sz. (1986. nov. 8.), p. 16. [Fénykép a Jelenet szöveg nélkül c. darab előadásból. Kádár Kata felv. Színes.]

1060.    SZÍNHÁZ, 21. évf. 8. sz. (1988. aug.), p. 16. [Fénykép. Jordán Tamás (Vladimir) és Koltai Róbert (Estragon) a Godot-ra várva kaposvári előadásában. Fábián József felv. Ff.]

1061.    SZÍNHÁZ, 21. évf. 8. sz. (1988. aug.), p. 17. [Fénykép. Lukáts Andor (Lucky) a Godot-ra várva kaposvári előadásában. Fábián József felv. Ff.]

1062.    KRITIKA, 26. évf. 12. sz. (1988. dec.), p. 29. [Fénykép. Jordán Tamás (Vladimir) és Koltai Róbert (Estragon) a Godot-ra várva c. drámában. Ff.]

1063.    KRITIKA, 26. évf. 12. sz. (1988. dec.), p. 30. [Fénykép. Lukáts Andor (Lucky), Jordán Tamás (Vladimir), Koltai Róbert (Estragon) és Helyey László (Pozzo) a Godot-ra várva c. drámában. Ff.]

1064.    SZÍNHÁZ, 23. évf. 1/2. sz. (1990. jan./febr.), p. 2. [Fénykép. Billie Whitelaw (Winnie) az Ó, azok a szép napok! c. drámában. Ff.]

1065.    SZÍNHÁZ, 23. évf. 1/2. sz. (1990. jan./febr.), p. 3. [Fénykép. Horst Hollman (Estragon) a Godot-ra várva c. drámában. Ff.]

1066.    SZÍNHÁZ, 23. évf. 1/2. sz. (1990. jan./febr.), p. 4. [Fénykép. Klaus Herm (Lucky) a Godot-ra várva c. drámában. Ff.]

1067.    SZÍNHÁZ, 23. évf. 9. sz. (1990. szept.), p. 40. [Fénykép a Szegedi Epilóg Kamara Beckett-fantázia c. előadásából. Ff.]

1068.    SZÍNHÁZ, 24. évf. 3. sz. (1991. márc.), p. 34. [Fénykép a Thália Stúdió Godot-ra várva c. előadásából. Nagy Attila (Estragon), Inke László (Pozzo) és Keres Emil (Vladimir). MTI-fotó. Ff.]

1069.    SZÍNHÁZ, 24. évf. 3. sz. (1991. márc.), p. 35. [Fénykép a Godot-ra várva kaposvári előadásából. Koltai Róbert (Estragon) és Jordán Tamás (Vladimir). Kaposvár. Ff.]

1070.    SZÍNHÁZ, 24. évf. 3. sz. (1991. márc.), p. 36. [Fénykép a Madách Kamara Godot-ra várva c. előadásából. Haumann Péter (Estragon) és Márton András (Vladimir). Ff.]

1071.    SZÍNHÁZ, 24. évf. 3. sz. (1991. márc.), p. 37. [Fénykép a Beckett-szinopszisból. Uglár Csaba és Baksa Imre a Színház I. c. egyfelvonásosban. Ff.]

1072.    PESTI HÍRLAP, 1. (151.) évf. 79. sz. (1992. máj. 16.), p. 11. [Fénykép. Jordán Tamás (Brekk) a Szöveg és zene előadásában. Ff.]

1073.    SZÍNHÁZ, 25. évf. 6. sz. (1992. jún.), p. 20. [Fénykép. Sólyom Balázs a Kísértet-trió előadásában. Szalai Judit felv. Ff.]

1074.    SZÍNHÁZ, 25. évf. 7. sz. (1992. júl.) [Fénykép a borítón. Sólyom Balázs a Kísértet-trió előadásában. Szalai Judit felv. Színes.]

1075.    SZÍNHÁZ, 25. évf. 7. sz. (1992. júl.), p. 20. [Fénykép. Helyey László (Joe) a Szöveg és zene előadásában. Koncz Zsuzsa felv. Ff.]

1076.    SZÍNHÁZ, 25. évf. 7. sz. (1992. júl.), p. 20. [Fénykép. Jordán Tamás (Brekk) a Szöveg és zene előadásában. Koncz Zsuzsa felv. Ff.]

1077.    SZÍNHÁZ, 25. évf. 7. sz. (1992. júl.), p. 20. [Fénykép. Márta István (Bob) a Szöveg és zene előadásában. Koncz Zsuzsa felv. Ff.]

1078.    MAGYAR NARANCS, 5. évf. 14. sz. (1993. ápr. 8.), p. 44. [2 fénykép. Pozzo és Lucky a Godot-ra várva c. drámában. Ff.]

1079.    SZÍNHÁZ, 26. évf. 11. sz. (1993. nov.), p. 31. [Fénykép. Godot-ra várva a Madách Színházban. 1967. MTI-fotó. Ff.]

1080.    AZ ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ HÚSZ ÉVE. (Összeáll. Franyó Zsuzsanna.) - Újvidék: Forum: Újvidéki Színház, 1994. - p. 37. [Fénykép. Godot-ra várva. Ff.]

1081.    AZ ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ HÚSZ ÉVE. (Összeáll. Franyó Zsuzsanna.) - Újvidék: Forum: Újvidéki Színház, 1994. - p. 147. [2 fénykép. Godot-ra várva. Ff.]

1082.    AZ ÚJVIDÉKI SZÍNHÁZ HÚSZ ÉVE. (Összeáll. Franyó Zsuzsanna.) - Újvidék: Forum: Újvidéki Színház, 1994. [Fénykép a hátlapon. Godot-ra várva. Színes.]

1083.    NÉPSZABADSÁG, 52. évf. 49. sz. (1994. febr. 28.), p. 17. [Fénykép. Garas Dezső (Estragon) a Godot-ra várva c. drámában. Ff.]

1084.    SZÍNHÁZ, 27. évf. 9. sz. (1994. szept.), p. 16. [Fénykép. Darvas Iván (Vladimir) a Godot-ra várva c. drámában. Korniss Péter felv. Ff.]

1085.    SZÍNHÁZ, 27. évf. 9. sz. (1994. szept.), p. 16. [Fénykép. Darvas Iván (Vladimir) és Garas Dezső (Estragon) a Godot-ra várva c. drámában. Korniss Péter felv. Ff.]

1086.    SZÍNHÁZ, 27. évf. 9. sz. (1994. szept.), p. 17. [Fénykép. Bubik István (Pozzo) és Iglódi István (Lucky) a Godot-ra várva c. drámában. Korniss Péter felv. Ff.]

1087.    SZÍNHÁZ, 27. évf. 9. sz. (1994. szept.), p. 18. [Fénykép. Darvas Iván (Vladimir) és Garas Dezső (Estragon) a Godot-ra várva c. drámában. Korniss Péter felv. Ff.]

1088.    SZÍNHÁZ, 27. évf. 9. sz. (1994. szept.), p. 28. [Fénykép a Godot-ra várva 1969-es müncheni előadásából. Rend.: Tábori György. Ff.]

1089.    NAPLÓ (Veszprém), 1. évf. 232. sz. (1994. okt. 4.), p. 7. [Fénykép. Rupert J. Seidl (Willie) és Spányik Éva (Winnie) az Ó, azok a szép napok! c. drámában. Andrónyi András felv. Ff.]

1090.    SZÍNHÁZ, 27. évf. 12. sz. (1994. dec.), Az első borítón. [Fénykép. Madeleine Renaud (Winnie) az Ó, azok a szép napok! c. drámában. Színes.]

1091.    SZÍNHÁZ, 27. évf. 12. sz. (1994. dec.), p. 43. [3 fénykép. Madeleine Renaud (Winnie) az Ó, azok a szép napok! c. drámában. Ff.]

1092.    SOMOGYI HÍRLAP, 5. évf. 69. sz. (1995. márc. 11.), Színes Hétvége. p. 10. [Fénykép. Gyuricza István (Hamm) és Bezerédi Zoltán (Clov) A játszma vége c. drámában. Török Anett felv. Ff.]

1093.    SZÍNHÁZ, 28. évf. 3. sz. (1995. márc.), p. 21. [Fénykép. Darvas Iván (Estragon) és Garas Dezső (Vladimir) a Godot-ra várva c. drámában. Korniss Péter felv. Ff.]

1094.    SZÍNHÁZ, 28. évf. 6. sz. (1995. jún.), p. 23. [Fénykép a (Nők) Godot-ra várva c. előadásból. Denda Iván felv. Ff.]

1095.    SZÍNHÁZ, 28. évf. 11. sz. (1995. nov.), p. 17. [Fénykép. Heinz Bennent (Hamm) és David Bennent (Clov) A játszma vége c. drámában. Ff.]

1096.    SZÍNHÁZ, 28. évf. 12. sz. (1995. dec.), p. 37. [2 fénykép. Rüdiger Geiss (Vladimir) és Thomas Döttling (Estragon) a freiburgi Godot-ra várva előadásán. Ff.]

1097.    SZÍNHÁZ, 29. évf. 2. sz. (1996. febr.), p. 9. [Fénykép. Bezerédi Zoltán (Clov) és Gyuricza István (Hamm) a Végjáték c. drámában. Ilovszky Béla felv. Ff.]

1098.    ELLENFÉNY, 2. évf. 2. sz. (1997. tavaszköszöntő), p. 42. [Fénykép. Szabó László a Beckett-dalok c. előadásban. Molnár Kata felv. Ff.]

1099.    ELLENFÉNY, 2. évf. 2. sz. (1997. tavaszköszöntő), p. 43. [Fénykép. Vajna Balázs a Beckett-dalok c. előadásban. Széphegyi Katalin felv. Ff.]

1100.    MONACHON, Rémy: Óh, azok a szép napok! [sic!] = Színház, 30. évf. 8. sz. (1997. aug.) [Fénykép a hátsó belső borítón. Theatre Vidy, 1995. Rend.: Peter Brook. Ff.]

1101.    KURÍR, 8. évf. 300. sz. (1997. nov. 3.), p. 10. [Fénykép. Babják Annamária (Winnie) és Vizy György (Willie) az Ó, azok a szép napok! c. drámában. Váraljai Szandra felv. Ff.]

1102.    JUMP MAGAZIN, [1. évf. 1. sz.] (1997. tél), p. 16. [Fénykép. Gévai Réka Beckett-dalok c. előadásban. Dusa Gábor felv. Ff.]

1103.    NŐK LAPJA, 9. évf. 50. sz. (1997. dec. 10.), p. 92. [Fénykép. Babják Annamária (Winnie) az Ó, azok a szép napok! c. drámában. Színes.]

1104.    ÉSZAK-MAGYARORSZÁG, 54. évf. 86. sz. (1998. ápr. 11.), p. 8. [Fénykép. Hamm és Clov a miskolci angol nyelvű A játszma vége bemutatóján. Bujdos Tibor felv. Ff.]

1105.    SZÍNHÁZ, 31. évf. 10. sz. (1998. okt.), p. 41. [Fénykép. Ruth Maleczech (Winnie) és Tom Fitzpatrick (Willie) az Ó, azok a szép napok! c. drámában. Ff.]

1106.    OPEN, 1. évf. 16. sz. (1998. nov. 3/10.), p. 8. [Fénykép. Nagy Zsolt (Pozzo) és Kovács J. István (Estragon) a Godot-ra várva c. drámában. Kassai Róbert felv. Ff.]

1107.    OPEN, 1. évf. 16. sz. (1998. nov. 3/10.), p. 8. [Fénykép. Kovács J. István (Estragon) és Balázsi István (Vladimir) a Godot-ra várva c. drámában. Kassai Róbert felv. Színes.]

1108.    VASÁRNAPI HÍREK, 14. évf. 45. sz. (1998. nov. 8.) p. 8. [Fénykép. Nagy Zsolt (Pozzo), Balázsi István (Vladimir), Kovács J. István (Estragon) és Daniss András (Lucky) a Godot-ra várva c. drámában. Szkárossy Zsuzsa felv. Ff.]

1109.    MAGYAR FÓRUM, 10. évf. 47. sz. (1998. nov. 19.), p. 11. [Fénykép. Nagy Zsolt (Pozzo), Kovács J. István (Estragon), Daniss András (Lucky) és Balázsi István (Vladimir) a Godot-ra várva c. drámában. Kassay Zita felv. Ff.]

1110.    ÓBUDA, 4. évf. 12. sz. (1998. dec.), p. 15. [Fénykép. Balázsi István (Vladimir) és Kovács J. István (Estragon) a Godot-ra várva c. drámában. Ff.]

1111.    SZEGLETKŐ, 2. évf. 6. sz. (1998. dec.), p. 6. [Fénykép. Kovács J. István (Estragon) és Balázsi István (Vladimir) a Godot-ra várva c. drámában. Ff.]

1112.    GAJDÓ Tamás - KORNISS Péter - SZEGŐ György: Szín-ház-kutatás. - Bp.: Thália Színház, 1998. - p. 109. [Fénykép. Iglódi István (Lucky) a Godot-ra várva c. drámában. Ff.]

1113.    GAJDÓ Tamás - KORNISS Péter - SZEGŐ György: Szín-ház-kutatás. - Bp.: Thália Színház, 1998. - p. 112. [Fénykép. Darvas Iván (Vladimir) és Garas Dezső (Estragon) a Godot-ra várva c. drámában. Ff.]

1114.    GAJDÓ Tamás - KORNISS Péter - SZEGŐ György: Szín-ház-kutatás. - Bp.: Thália Színház, 1998. - p. 112. [Fénykép. Bubik István (Pozzo), Darvas Iván (Vladimir) és Garas Dezső (Estragon) a Godot-ra várva c. drámában. Ff.]

1115.    GAJDÓ Tamás - KORNISS Péter - SZEGŐ György: Szín-ház-kutatás. - Bp.: Thália Színház, 1998. - p. 113. [Fénykép. Darvas Iván (Vladimir) a Godot-ra várva c. drámában. Ff.]

1116.    KAZIMIR Károly: Thália örök. - [h. n.]: Szabad Tér, 1998. - p. 47. [Fénykép. Kazimir Károly (Estragon), Inke László (Pozzo) és Keres Emil (Vladimir) a Godot-ra várva c. színműben. Ff.]

1117.    R.S.9. 1990-1997. - [Bp.]: R.S.9. Színház, [1998.] - p. 7. [Kereskedelmi forgalomba nem került.] [Fénykép. Baksa Imre és Unglár Csaba a Színház I. c. egyfelvonásosban. Ff.]

1118.    R.S.9. 1990-1997. - [Bp.]: R.S.9. Színház, [1998.] - p. 8. [Kereskedelmi forgalomba nem került.] [Fénykép. Sólyom Balázs a Kísértet-trió c. egyfelvonásosban. Ff.]

1119.    R.S.9. 1990-1997. - [Bp.]: R.S.9. Színház, [1998.] - p. 17. [Kereskedelmi forgalomba nem került.] [Fénykép. Radomir Maja (Flo) és Szemerédy Virág (Vi) a Jövés-menés c. egyfelvonásosban. Ff.]

1120.    R.S.9. 1990-1997. - [Bp.]: R.S.9. Színház, [1998.] - p. 17. [Kereskedelmi forgalomba nem került.] [Fénykép. Schefcsik Ferenc a Nacht und Träume c. egyfelvonásosban. Ff.]

1121.    BÁBSZÍNHÁZ 1949-1999. - [Bp.]: Budapest Bábszínház, [1999]. - p. 132. [Fénykép. Jelenet szöveg nélkül I. MTI-fotó. Keleti Éva felv. Ff.]

1122.    BÁBSZÍNHÁZ 1949-1999. - [Bp.]: Budapest Bábszínház, [1999]. - p. 158. [Fénykép. Jelenet szöveg nélkül II. MTI-fotó. Ff.]

1123.    BROOK, Peter: Időfonalak. - Bp.: Európa, 1999. - p. 184. [Fénykép. Natasha Perry az Ó, azok a szép napok! c. drámában. Ff.]

1124.    SZÍNHÁZ, 32. évf. 1. sz. (1999. jan.), 23. [Fénykép. Balázsi István (Vladimir), Nagy Zsolt (Pozzo), Kovács J. István (Estragon) a Godot-ra várva c. drámában. Kassai Zita felv. Ff.]

1125.    A SZÍV, 85. évf. 1. sz. (1999. jan.), p. 17. [Fénykép. Kovács Ákos (Fiú) és Balázsi István (Vladimir) a Térszínház Godot-ra várva c. előadásában. Ff.]

1126.    MAGYAR NEMZET, 62. évf. 11. sz. (1999. jan. 14.), p. 10. [Fénykép. Darvas Iván (Hamm) a Végjáték c. drámában. Nagy Zoltán felv. Ff.]

1127.    PESTI MŰSOR, 54. évf. 3. sz. (1999. jan. 14/20.), p. 9. [Fénykép. Mácsai Pál (Clov) és Darvas Iván (Hamm) a Végjáték c. dráma próbáján. Ff.]

1128.    MAGYAR NEMZET, 62. évf. 38. sz. (1999. febr. 15.), p. 11. [Fénykép. Gönczöl János (Nagg) és Tanai Bella (Nell) a Végjáték c. drámában. Eszes Andrea felv. Ff.]

1129.    NÉPSZABADSÁG, 57. évf. 37. sz. (1999. febr. 13.), p. 10. [Fénykép. Darvas Iván (Hamm) és Mácsai Pál (Clov) a Végjáték c. drámában. MTI-fotó. Ff.]

1130.    5. ALTERNATÍV SZÍNHÁZI SZEMLE. - Bp.: Budapesti Fesztiválközpont Kht., 1994. - p. 24. [Fénykép. Balázsi István (Vladimir), Nagy Zsolt (Pozzo), Kovács J. István (Estragon) a Godot-ra várva c. drámában. Ff.]

1131.    KRÓNIKA, 1. évf. 29. sz. (1999. dec. 2.), p. 4. [Fénykép. Tompa Gábor A játszma vége próbáján színészeit igazgatja. Színes.]

1132.    ZSÖLLYE, 1. évf. 1/2. sz. (2000. febr.), p. 29. [2 fénykép. Tompa Gábor (Hamm) és Bogdán Zsolt (Clov) A játszma vége c. drámában. Ff.]

1133.    CRITICAI LAPOK, 9. évf. 7/8. sz. (2000. júl./aug.), p. 11. [Fénykép a Godot-ra várva c. dráma előadásából. Ff.]

1134.    PESTI EST. 2000. [nov. 9/15.] 45. sz. p. 61. [Fénykép. Birtalan Krisztina a Beckett-dalok c. előadásban. Ff.]

1135.    FIGYELŐ, 44. évf. 47. sz. (2000. nov. 23/29.), p. 37. [Fénykép. Bársony Júlia a Beckett-dalok c. előadásban. Színes.]

1136.    DARVAS Iván: Lábjegyzetek. - Bp.: Európa, 2001. - p. 305. [Fénykép. Darvas Iván (Vladimir) a Godot-ra várva c. drámában. Ff.]

1137.    DARVAS Iván: Lábjegyzetek. - Bp.: Európa, 2001. - p. 306. [Fénykép. Darvas Iván (Hamm) a Végjáték c. drámában. Ff.]

1138.    PESTI EST. 2001. okt. 18/24. p. 89. [Plakát az Első szerelem c. előadáshoz. Ff.]

1139.    BUDAPESTI ŐSZI FESZTIVÁL 2001. - [Bp.]: [Budapesti Fesztiválközpont Kht.], [2001.] - p. 8. [Fénykép. Jean-Quentin Chatelain az Első szerelem c. előadásban. Ff.]

1140.    MAGYAR NARANCS, 13. évf. 47. sz. (2001. nov. 22.), p. 45. [Fénykép a Marcello és Camillo c. előadásból. Ff.]

1141.    STORY, 4. évf., 49. sz. (2001. dec. 6.), p. 18. [Fénykép. Darvas Iván (Vladimir) a Godot-ra várva c. drámában. Színes.]

1142.    SZÍNHÁZ, 34. évf. 12. sz. (2001. dec.), p. 18. [Fénykép a Marcello és Camillo c. előadásból. Kiss Attila (Marcello) és Hannus Zoltán (Camillo). Schiller Kata felv. Ff.]

1143.    GODOT-RA VÁRVA. A JÁTSZMA VÉGE. - Bp.: Európa, [2002.] [Fénykép az első borítón. Darvas Iván (Vladimir) és Garas Dezső (Estragon) a Godot-ra várva c. drámában. Ff.]

1144.    SÚGÓ, 6. évf. 3. sz. (2002. márc. 21./ápr. 30.), p. 11. [Fénykép a Beckett szimfónia c. előadásból. Ff.]

1145.    NÉPSZABADSÁG, 60. évf. 78. sz. (2002. ápr. 4.), p. 42. [Fénykép a Beckett szimfónia c. előadásból. Ff.]

1146.    BUDAPESTI NAP, 2. évf. 28. sz. (2003. febr. 3.), p. 12. [Fénykép a Pesti Színház Godot-ra várva c. előadásából. Hajdu István (Estragon) és Gyuriska János (Vladimir). Puskás Erzsi felv. Ff.]

1147.    NÉPSZAVA, 131. évf. 28. sz. (2003. febr. 3.), p. 12. [Fénykép a Pesti Színház Godot-ra várva c. előadásából. Rajhona Ádám (Pozzo), Gyuriska János (Vladimir), Hajdu István (Estragon) és Pindroch Csaba (Pozzo). Kovács Petra felv. Ff.]

1148.    BLIKK, 10. évf. 36. sz. (2003. febr. 6.), p. 6. [Fénykép a Pesti Színház Godot-ra várva c. előadásából. Hajdu István (Estragon) és Gyuriska János (Vladimir). Színes.]

1149.    NÉPSZAVA, 131. évf. 34. sz. (2003. febr. 10.), p. 6. [Fénykép a Pesti Színház Godot-ra várva c. előadásából. Gyuriska János (Vladimir) és Hajdu István (Estragon). Kovács Petra felv. Ff.]

1150.    PESTI MŰSOR, 58. évf. 22. sz. (2003. máj. 29./jún. 4.), p. 3. [Fénykép. Birtalan Krisztina a Beckett-dalok c. előadásban. Ff.]

1151.    CRITIKAI LAPOK, 12. évf. 5/6. sz. (2003.), p. 37. [Fénykép a Pesti Színház Godot-ra várva c. előadásából. Gyuriska János (Vladimir), Hajdu István (Estragon). Ff.]

1152.    CRITIKAI LAPOK, 12. évf. 5/6. sz. (2003.), p. 38. [Fénykép a Pesti Színház Godot-ra várva c. előadásából. Rajhona Ádám (Pozzo), Gyuriska János (Vladimir), Hajdu István (Estragon) és Pindroch Csaba (Lucky). Ff.]

1153.    SZÍNHÁZ, 36. évf. 7. sz. (2003. júl.), p. 8. [Fénykép a Pesti Színház Godot-ra várva c. előadásából. Gyuriska János (Vladimir), Hajdu István (Estragon). Ff.]

1154.    SZÍNHÁZ, 36. évf. 7. sz. (2003. júl.), p. 9. [Fénykép a Pesti Színház Godot-ra várva c. előadásából. Rajhona Ádám (Pozzo), Gyuriska János (Vladimir), Hajdu István (Estragon) és Pindroch Csaba (Lucky). Ff.]


II.3.3.3. Egyéb rajzok és fényképek

1156.    HADIK Gyula: Godotra várva. [sic!] = Élet és Irodalom, 10. évf. 2. sz. (1966. jan. 8.), p. 6. [Rajz. Ff.]

1157.    PASSUTH Krisztina: Koós Iván. - [Bp.]: Corvina, [1984]. - p. 62. [Fénykép. "Játék a fehér clownnal." A Jelenet szöveg nélkül I. bábja és Koós Iván. Szelényi Károly felv. Ff.]

1158.    NÉPSZAVA, 124. évf. 104. sz. (1996. máj. 2.), p. 12. [Fénykép a Versek c. kötet borítójáról. Ff.]

1159.    PÁRIZS. - Bp.: Panemex Kft.: Grafo Kft., 1998. - p. 180. - (Útitárs.) [Rajz Beckett sírjának helyéről a Montparnasse Temetőben. Ff.]

1160.    R.S.9. 1990-1997. - [Bp.]: R.S.9. Színház, [1998.] - p. 8. [Kereskedelmi forgalomba nem került.] [Fénykép. A Beckett szinopszis plakátja. 1990. Színes.]

1161.    R.S.9. 1990-1997. - [Bp.]: R.S.9. Színház, [1998.] - p. 17. [Kereskedelmi forgalomba nem került.] [Fénykép. Az 1992-es Nacht und Träume; Jövés-menés; Kísértet-trió c. előadások plakátja. Színes.]

1162.    GYÉMÁNT László: Samuel Beckett. = Pesti Műsor, 53. évf. 3. sz. (1998. jan. 15-21.), p. 7. [Fénykép a festőről, mögötte a Beckett portréval. Ff.]

1163.    NÉPSZAVA, 127. évf. 12. sz. (1999. jan. 15.), p. 1. [Fénykép. Darvas Iván Hammnak maszkírozva a Végjáték előadása kapcsán. Cseke Csilla felv. Színes.]

1164.    NÉPSZAVA, 127. évf. 12. sz. (1999. jan. 15.), p. 9. [Fénykép. Darvas Iván Hammnak maszkírozva a Végjáték előadása kapcsán. Cseke Csilla felv. Ff.]

1165.    PESTI MŰSOR, 54. évf. 7. sz. (1999. febr. 18/24.), p. 23. [Fénykép. Jordán Tamás, a Végjáték rendezője az előadás díszletében. Ff.]

1166.    CIORAN levélpiszkozata Becketthez. = Nagyvilág, 45. évf. 11. sz. (2000. nov.), p. 869. [E. M. Cioran levelének képe.]

1167.    KÁDÁR Katalin: Molloy. - [h. n.], [é.n.]. - [Kiállítási katalógus. 3 ill. Ff.]

1168.    SÚGÓ, 6. évf., 3. sz. (2002. márc. 21./ápr. 30.), p. 35. [A Beckett szimfónia reklámplakátjának részlete Beckett fényképével és a szereplők arcképével. Ff.]

1169.    PESTI EST, 11. évf. 15. sz. (2002. ápr. 11/17.), p. 63. [A Beckett szimfónia reklámplakátjának részlete Beckett fényképével. Ff.]

1170.    KÖNYVHÉT, 5. évf. 20. sz. (2001. okt. 18.), p. 6. [Fénykép a Meglehetősen jó nőkről álmodom c. kötet borítójáról. Ff.]

1171.    BUDAPESTI NAP, 2. évf. 28. sz. (2003. febr. 3.), p. 21. [Fénykép a Holdvilág Kamaraszínház A játszma vége c. előadásának plakátjáról. Ff.]

1172.    168 ÓRA, 15. évf. 39. sz. (2003. szept. 25.), p. 21, 23. [Kétszer ugyanaz a kép a Tompa Gábor által rendezett Játék c. színmű szóróanyagáról. Színes.]

1173.    KÁDÁR Katalin: Molloy. - In: Új Forrás, 35. évf. 10. sz. (2003. dec.), p. 52. [Illusztráció. Ff.]


II.3.4. Művek Beckett kapcsán


II.3.4.1. Előadások

1174.    BECKETT-DALOK - Hang és játék
A Mozgó Ház Társulás előadása.
Hang: Barna Balázs. Produkciós asszisztens: Tolnai Lea. Rend.: Hudi László.
Írta, zenéjét szerezte és játssza: Bársony Júlia, Birtalan Krisztina, Deli Adrienn, Gábos Barna, Gévai Réka, Gévai Simon, Lang András, Móninger Zsolt, Nagy Fruzsina, Pereszlényi Erika, Sulyok Elzbieta, Tabeira Iván, Vajna Balázs, Vincze Géza.
Bem.: 1996. dec. 2.
Helyszín: Bp., MU Színház.

Ismertető:

1175.    NAGY Gabriella: Vaknyugati csöndek. = Jump Magazin, [1. évf. 1. sz.] (1997. tél), p. 16.

1176.    ZALA Szilárd Zoltán: "...Minek a szó..." Mozgó Ház Társulás: Beckett-dalok. = Ellenfény, 2. évf. 2. sz. (1997. tavaszköszöntő), p. 42-43.

1177.    - -: Mozgó Ház. = Figyelő, 44. évf. 47. sz. (2000. nov. 23/29.), p. 37.

1178.    BECKETT-FANTÁZIA [Beckett elbeszélés- és drámarészletek felhasználásával.]

Bem.: 1990.
Helyszín: Szeged, Epilóg Kamara.

Ismertető:

1179.    SÁNDOR L. István: A széthulló kultúra színháza. Amatőr és alternatív színjátszó fesztivál. = Színház, 23. évf. 9. sz. (1990. szept.), p. 38-41.

1180.    BECKETT SZIMFÓNIA
A Baltazár Színház előadása.
Zene: Faragó Béla. Mozgás, jelmez, díszlet, rend.: Regős Pál.
Szer.: Bognár Sándor, Erdős Balázs, Fehér Dániel, Horváth Szilvia, Kántor Nóra, Kovács Vera, Kudari Réka, Medetz Attila, Rafael Erzsébet, Taligás Anna.
Bem.: 2002. ápr. 12.
Helyszín: Bp., Szkéné Színház.

Ismertető:

1181.    TARJÁN Vera (összeáll.): Szkéné Színház: 12-én Beckett szimfónia. = Pesti Műsor, 57. évf. 11. sz. (2002. márc. 14/20.), p. 42.

1182.    - -: A Baltazár Színház bemutatója a Szkénében: Regős Pál: Beckett szimfónia. = Súgó, 6. évf., 3. sz. (2002. márc. 21./ápr. 30.), p. 11-12.

1183.    VALACZKAY Gabriella: Szimfónia Beckettre és bohócokra. = Népszabadság, 60. évf. 78. sz. (2002. ápr. 4.), p. 42.

1184.    [TARJÁN Vera] tv: Beckett szimfónia: a Baltazár Színház bemutatója. = Pesti Műsor, 57. évf. 15. sz. (2002. ápr. 11/17.), p. 7.

1185.    A BOLOND DALA [Samuel Beckett, Hamvas Béla, Petri György, Pilinszky János és R. M. Rilke szövegeinek felhasználásával.]

Díszlet, jelmez: Veres Dóra. Zene: Vedres Csaba. Koreográfus: Balogh Margit. Technika: Csobay Zoltán. Munkatárs: Soós Tamás. Gyermekkórus: Kodály Zoltán Ének-Zenei Iskola Kórusa. Vezényel: Lovrek Károly. Írta és rend.: Dobay Dezső.
Szer.: Csiba Zsolt, Gergely Erika, Hegedűs Csaba, Kovács Krisztina, Orosz Róbert, Soós Tamás, Szemerédy Virág, Dobay Janka (Hang).
Bem.: 2000. nov. 17.
Helyszín: Bp., R.S.9. Színház.
Megj. Az előadás címe 2000-2001: A bolond dala. 2002-től: The song of the fool.

1186.    AZ EZREDIK JÁTSZMA VÉGE [Samuel Beckett: A játszma vége. Lebovic Djordje: Az utolsó éjszaka.]

Díszlet, jelmez, rend.: Magyar Attila, Nagypál Gábor.
Szer.: Magyar Attila, Nagypál Gábor.
Bem.: 1999. febr. 16.
Helyszín: Novi Sad (Szerbia), Újvidéki Színház.

Ismertető:

1187.    GEROLD László: Az ezredik játszma vége. = Híd (Újvidék), 37. évf. 3/4. sz. (1999. márc./ápr.), p. 258-260.

1188.    GEROLD László: Az ezredik játszma vége. = G. L.: Léthuzatban: Húsz év kritikája az Újvidéki Színház műsorairól. - [Újvidék]: Forum, 2004. - p. 230-231.

1189.    JANCAR, DRAGO: GODOT-RA LESVE (= Zalezujoc Godot-ta, 1988.)

Ford.: Szilágyi Károly. Díszlet: Juraj Fabry (Petrőc). Jelmez: Branka Petrovic. Rend.: Luboslaw Majera (Újvidék).
Szer.: Bicskei István (Franc), Soltis Lajos (Jozef), Ábrahám Irén (Felicita).
Bem.: 1989. dec. 21.
Helyszín: Novi Sad (Szerbia), Újvidéki Színház.

Ismertető:

1190.    GEROLD László: Drago Jancar: Godot-ra lesve. = Híd (Újvidék), 28. évf. 1. sz. (1990. jan.), p. 109-110.

1191.    GEROLD László: Drago Jancar: Godot-ra lesve. = G. L.: Léthuzatban: Húsz év kritikája az Újvidéki Színház műsorairól. - [Újvidék]: Forum, 2004. - p. 127-128.

1192.    JÖVÉS-MENÉS - NÉMAJÁTÉK II. [Tánc- és mozgásszínházi előadás.]
Az Art Contact Mozgásszínház előadása.
Rend.: Ifj. Sárvári János.
Bem.: 1989.
Helyszín: Szekszárd.

1193.    KOPONYATORONY - Végjáték
A Figura Stúdió Színház előadása. Gyergyószent-miklós - Csíkszereda (Erdély).
Ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil. Díszlet, jelmez: Barabás Zsolt. Rend.: Triceps (mv.)
Bem.: 1992.
Helyszín: Gyergyószentmiklós - Csíkszereda (Erdély), Figura Stúdió Színház.
Bem.: 1992. okt. 3.
Helyszín: Gödöllő, Művelődési Központ.
Bem.: 1992. okt. 4.
Helyszín: Bp., Lágymányosi Közösségi Ház.
Bem.: 1992. okt. 6.
Helyszín: Vác, Lovarda.

Ismertető:

1194.    - -: Koponyatorony. = Népszava, 120. évf. 228. sz. (1992. szept. 26.), p. 6.

1195.    D. A.: Lélegzet és... (Figura). = Magyar Napló, 4. évf. 22. sz. (1992. okt. 30.), p. 45.

1196.    LÉLEGZET [Tánc- és mozgásszínházi előadás Samuel Beckett drámái és kisprózái alapján.]
Az Art Contact Mozgásszínház előadása.
Rend.: Ifj. Sárvári János.
Bem.: 1999.
Helyszín: Szekszárd, Babits Mihály Művelődési Ház.

1197.    MARCELLO ÉS CAMILLO - Samuel Beckett emlékének - bohózat

Írta: Samuel Beckett, Szeredás András és Fodor Tamás. Tér: Szegő György. Jelmez, maszk: Németh Ilona. Fény, hang: Fodor Gergely. Szcenika: Rácz Dóra, Terray Barnabás. Hangeffektusok: Nikodém Norbert. Rendezőassz.: Zubek Adrienn. Irodalmi konzultáns: Báthori Csaba. Rend.: Fodor Tamás.
Szer.: Kiss Attila (Marcello), Hannus Zoltán (Camillo), Csák Zsolt (Dilinger, Host és Volt), Homonnai Katalin (Hélén), Topor Rita (Marie), Szabó Domokos (Parkőr, Carot és Kecske), Nyitrai Illés (Jean, Törzsőrmaestro és Muki a papagáj).
Bem.: 2001. szept. 28.
Helyszín: Bp., Studio K.

Ismertető:

1198.    URBÁN Balázs: Ír és más clownok. = Színház, 34. évf. 12. sz. (2001. dec.), p. 18-19.

1199.    MAY B. [Beckett művei nyomán.]
A párizsi Ballet Théatre de l'Arche (Franciaország) vendégjátéka.
Bem.: 1983. nov. 27.
Helyszín: Székesfehérvár, Vörösmarty Színház.
Bem.: 1983. nov. 28.
Helyszín: Bp., Fővárosi Operettszínház.

1200.    NE BESZÉLJÜNK! [A Jövés menés és Az utolsó tekercs című darabok alapján.]
A Kaszt Társulat (Közgáz Amatőr Színjátszó Társulat) előadása.
Zenei munkatárs: Erdős Tamás. Rend.: Simor Ágnes.
Szer.: Horváth Brigi, Font Brigi, Sebes Juli, Simor Ágnes, Bris Zoltán, Simor Máté.
Bem.: 2003. máj. 18.
Helyszín: Bp., Nyitott Műhely.
Bem.: 2003. júl. 30.
Helyszín: Öcs, Közösségi Ház, udvar.

1201.    PÖSZMÉKÖR - Abszurd Szív Küldi [Fónikus költemények és dalok Samuel Beckett szövegére.]

Karvezető, zenei szerk.: Szabó Tibor. Technika: Antonya Csaba, Blénesi Csaba, Molnár Cs. Antal. Jelmez, rend.: Triceps (mv.)
Szer.: Albu Annamária, Árus Katalin, Bocsárdi Gabriella, Diószegi Imola, Makai András, Pálffy Tibor, Szakács László, Vadas László, Vincze Csilla, Zorkóczy Zenóbia.
Bem.: 1992.
Helyszín: Gyergyószentmiklós - Csíkszereda (Erdély), Figura Stúdió Színház.
Bem.: 1992. szept. 28.
Helyszín: Bp., R.S.9. Stúdiószínház.
Bem.: [1992. szept. 29.-okt. 4.]
Helyszín: Bp., Marcibányi téri Művelődési Ház. - Bp., Keleti pályaudvari aluljáró. - Bp., Nyugati pályaudvari aluljáró. - Bp., Váci utca.
Bem.: 1992. okt. 5.
Helyszín: Vác, Kék-lő-Fény Kulturális Kávézó.

Ismertető:

1202.    BUDAI Katalin: Éneklő unikornisok. Pöszmékör. Figura Stúdiószínház. = Criticai Lapok, 1. évf. 1. sz. (1992. okt.), p. 12.

1203.    D. A.: Lélegzet és... (Figura). Margó. = Magyar Napló, 4. évf. 22. sz. (1992. okt. 30.), p. 45.


II.3.4.2. Róla szóló, neki ajánlott művek, hozzá írt levelek

1204.    BALÁZSOVICS Mihály: Beckett levele Kafkához. [Vers.] = B. M.: Szélirányban. - Bp.: Magvető, 1982. - p. 27.

1205.    BALOGH József: 93 Godot. [Prózaköltemény.] = [online] [2004.11.27.]

1206.    HEGEDŐS László: Mezítlábas Isten. (A Térszínháznak, Godot-ra várva) [Vers.] = Szegletklő, 3. évf. 6. sz. (1998. dec.), p. 6.

1207.    MAHON, Derek: Beckett-képmás. [Vers.] = Magyar Lettre International, 5. évf. 23. sz. (1996/97 tél), p. 53. (Ford.: Tandori Dezső.)

1208.    MÉSZÖLY Miklós: Az utolsó Beckett-bemutató. Posztomusz játék. [Színmű.] = M. M.: Lassan minden. Drámák, játékok. - Bp.: Századvég, 1994. - (Mészöly Miklós összegyűjtött művei.) - p. 359-362.

1209.    PÁSKÁNDI Géza: Todogar jaur kvárna. Godot-ra újra várnak vagy Anton és Samuel. Filozófiai végjáték. [Színmű.] - Bp.: Széphalom Könyvműhely, 1995. - 214 p.; 22 cm.

1210.    PETRI György: Beckett-szinopszis. [Vers.] = [online][2004.11.27.]

1211.    SIMONYI Imre: Samuel Beckett. [Vers.] = S. I.: Forgácsok egy fakeresztről. - Bp.: Szépirodalmi Kiadó, 1980. - p. 113.

1212.    SIMONYI Imre: Samuel Beckett. [Vers.] = S. I.: Az öröm hiányzott. - Bp.: Trikolor Kft.; Ungvár: Intermix, 1994. - p. 132.

1213.    SZLUKOVÉNYI Katalin: Monológtöredék Beckettnek. [Színmű.] = Holmi, 11. évf. 11. sz. (1999. nov.), p. 1373.

1214.    TANDORI Dezső: 1976714/1 - Krapp, Rilke, Klee. [Vers.] = T. D.: Még így sem. - Bp.: Magvető, [1978.] - p. 163-164.

1215.    TANDORI Dezső: Murphy: N. E. M. [Vers.] = T. D.: Még így sem. - Bp.: Magvető, [1978.] - p. 104.

1216.    TANDORI Dezső: Na ja, Beckett; könnyű: "Beckett...". [Vers.] = Tiszatáj, 56. évf. 2. sz. (2002. febr.), p. 8-9.

1217.    TANDORI Dezső: Tekercs. [Vers.] = Ars poeticák a XX. századból. (160.), p. 355-356.

1218.    TYNAN, Kenneth: Slamm utolsó koppantása. [Színmű paródia.] = Egri Péter: Érték és abszurditás: a másik Beckett. - In: Holmi, 8. évf. 11. sz. (1996. nov.) p. 1580. [Részlet.]

1219.    ZALÁN Tibor: Beckett. [Vers.] = Z. T: Lassú halált játszik. - Bp.: Ister, 2000. - p. 104. - (Ister Kortárs Írók.)


II.3.4.3. Művek, melyekben említik a nevét

1220.    PRESSBURGER, Giorgio: A három anya. [Színmű.] = Nagyvilág, 43. évf. 5. sz. (1998. máj.), p. 374-402. (Ford.: Magyarósi Gizella.)

1221.    SUKENICK, Ronald: Sodrás. [Elbeszélés.] = Entrópia: Mai amerikai elbeszélők. - [Bp.]: Európa, 1981. - p. 60-114. - (Modern könyvtár; P. 445.) (Ford.: Kúnos László.)


II.3.5. Külföldön megjelent kötetek Beckettről (válogatás)

1222.    SAMUEL BECKETT: A COLLECTION OF CRITICAL ESSAYS. [Szerk. Martin Esslin]. - Englewood Cliffs: Prentice-Hall [1965]. - viii, 182 p.; 21 cm.

1223.    KENNER, Hugh: Beckett: A critical study. - Berkeley: Univ. of California Press, 1968. - 226 p.; 21 cm.

1224.    HENSEL, Georg: Samuel Beckett. - Hannover: Friedrich Verlag, 1968. - 129 p.: ill.; 18 cm. - (Friedrichs Dramatiker des Welttheaters. Band 62.)

1225.    COE, Richard N.: Beckett. - Edinburgh, Oliver and Boyd, [1964]. - 118 p.; 19 cm.

1226.    BIRKENHAUER, Klaus: Samuel Beckett in Selbstzeugnissen und Bilddokumentum. - Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH., 1971. - 187 p.: ill.; 19 cm. - (Rowohlt Monographien.)

1227.    SAMUEL BECKETT: An Exhibition held at Reading University Library, May to July 1971. (Szerk. James Knowlson. Előszó. A. J. Leventhal.) - London & Reading: Turret Books, 1971. - 123 p.; 25 cm.

1228.    KENNEDY, Sighle: Murphy's Bed. - Lewisburg: Bucknell Univ. Press, [1971]. - 325 p.; 22 cm.

1229.    LAVIELLE, Émile: En attendant Godot de Beckett. - Paris: Hachette, 1972. - 91 p.; 17 cm. - (Poche Critique. Classiques Hachette.)

1230.    ALVAREZ, Alfred: Samuel Beckett. - New York: Viking Press, [1973]. - 148 p.: ill.; 19 cm.

1231.    ALVAREZ, Alfred: Samuel Beckett. - München: Deutscher Taschenbuch-Verlag, 1975. - 145 [1] p.: ill.; 18 cm. - (Moderne Theoretiker; dtv; 1008.)

1232.    MERCIER, Vivian: Beckett/Beckett. - [Oxford]: New York: Oxford Univ. Press, 1977. - xv, 254 p. 22 cm.

1233.    BAIR, Deirdre: Samuel Beckett. A biography. - New York: London: Harcourt Brace Jovanovich, 1978. - xiv, 736 p., [12] t.: ill.; 24 cm. = London: Pan Books, 1980. = New York: Summit Books: Simon & Schuster, 1990. - xxiii, 736 p., [24] p. of plates: ill.; 22 cm.

1234.    AS NO OTHER DARE FAIL: FOR SAMUEL BECKETT ON HIS 80TH BIRTHDAY. - London: New York: John Calder (Publishers) Ltd.: Riverrun Press, 1986. - 135 p.: ill.; 23 cm.

1235.    O'BRIEN, Eoin: The Beckett Country: an Exhibition for Samuel Beckett's eightieth Birthday. - Dublin: Black Cat Press, 1986. - xix, 97 p.: ill.; 26 cm.

1236.    JULIET, Charles: Recontre avec Samuel Beckett. - Montpelier: Éditions Fata Morgana, 1988. - 51 [5] p.; 23 cm.

1237.    MINIHAN, John: Samuel Beckett: photograps. (Előszó Aidan Higgins.) - London: Secker & Warburg, 1995. - 92 p.: ill.; 23 cm.

1238.    ABBOTT, H. Porter: Beckett Writing Beckett: The Author in the Autograph. - Ithaca: Cornell Univ. Press, 1996. - xii, 196 p.; 23 cm.

1239.    BEGAM, Richard: Samuel Beckett and the End of Modernity. - Stanford. Stanford Univ. Press, c1996. - x, 237 p.; 23 cm.

1240.    BECKETT ON AND ON... [Szerk. Lois Oppenheim and Marius Buning.] - Madison: Fairleigh Dickinson Univ. Press, 1996. - 259 p.; 24 cm.

1241.    GORDON, Lois: The World of Samuel Beckett. - New Haven: Yale Univ. Press, 1996. - ix, 250 p.: ill.; 25 cm.

1242.    KNOWLSON, James: Damned to Fame: The Life of Samuel Beckett. - New York: Simon & Schuster, c1996. - 800 p.; 25 cm.

1243.    CRONIN, Anthony: Samuel Beckett: The Last Modernist. - New York: HarperCollins Publishers, c1997. - ix, 645, [12] p.: ill.; 25 cm.

1244.    DIRECTING BECKETT. (Szerk. Lois Oppenheim). - Ann Arbor: Univ. of Michigan Press, 1994. - xii, 320 p.; 26 cm.

1245.    KENNER, Hugh: Beckett: A reader's guide to Samuel Beckett. - New York: Farrar: Straus and Giroux, [1973]. - 208 p.; 21 cm.

1246.    BRYDEN, Mary: Samuel Beckett and the Idea of God. - Basingstoke, Hampshire: Macmillan Press; New York: St. Martin's Press, 1998. - x, 204 p.; 23 cm.

1247.    BRYDEN, Mary - GARFORTH, Julian - MILLS, Peter: Beckett at Reading: Catalogue of the Beckett Manuscript Collection at the University of Reading. - Reading: Whiteknights Press & Beckett International Foundation, 1998. - xvii, 197 p.; 25 cm.

1248.    GROSSMAN, Evelyne: L'esthetique de Beckett. - [Paris]: Sedes, 1998. - 219 p.; 22 cm.

1249.    PILLING, John: Beckett before Godot. The formative Years (1929-1946). - Cambridge: New York: Cambridge Univ. Press, 1997. - xiv, 277 p.; 24 cm.

1250.    SAMUEL BECKETT AND MUSIC. (Szerk. Mary Bryden). - Oxford: Clarendon, 1998. - xviii, 267 p.; 24 cm.

1251.    BECKETT IN BLACK AND RED: THE TRANSLATIONS FOR NANCY CUNARD'S NEGRO (1934) [Szerk. Alan Warren Friedman]. - Lexington: Univ. Press of Kentucky, 2000. - xi, 207 p.: ill.; 24 cm.

1252.    SAMUEL BECKETT AND THE ARTS: MUSIC, VISUAL ARTS AND NON-PRINT MEDIA. [Szerk. Lois Oppenheim.] - New York; London: Garland, 1999. - xxi, 389 p.; 24 cm.

1253.    BLAU, Herbert: Sails of the Herring Fleet: Essays on Beckett. - Ann Arbor: Univ. of Michigan Press, c2000. - x, 214 p.: ill.; 24 cm.

1254.    SAMUEL BECKETT. [Szerk. Jennifer Birkett, Kate Ince.] New York: Longman, 2000. - xi, 291 p.; 23 cm. - (Longman Critical Readers.)

1255.    DAVIES, Paul: Beckett and Eros: the Death of Humanism. - New York: St. Martin's Press, 2000. - ix, 239 p.; 23 cm.

1256.    OPPENHEIM, Lois: The Painted Word: Beckett's Dialogue with Art. - Ann Arbor: Univ. of Michigan Press, c2000. - viii, 238 p.: ill.; 24 cm.

1257.    DUKES, Gerry: Samuel Beckett. - Woodstock: Overlook Press, 2002. - ix, 161 p.: ill. (some col.); 19 cm.

1258.    BRATER, Enoch: The essential Samuel Beckett: an illustrated biography. - London: Thames & Hudson, 2003. - 144 p.: ill.,; 24 cm.

1259.    ACKERLEY, Chris J. - GONTARSKI, S. E: The Grove companion to Samuel Beckett: a reader's guide to his works, life, and thought. - New York: Grove Press, 2004. - xxvii, 686 p.; 23 cm.


II.4. Előadások, hang- és képfelvételek


II.4.1. Előadások


II.4.1.1. Művek ősbemutatói (válogatás)

Színmű

1260.    Akkor
Bem.: 1976. máj. 20.
Helyszín: London, Royal Court Theatre (Anglia).

1261.    Godot-ra várva
Rend.: Roger Blin.
Szer.: Lucien Raimbourg (Vladimir), Pierre Latour (Estragon), Roger Blin (Pozzo), Jean Martin (Lucky).
Bem.: 1953. jan. 3.
Helyszín: Théatre de Babylone, Párizs Franciaország.

1262.    Játék
Rend.: Deryk Mendel.
Bem.: 1963. jún. 14.
Helyszín: Ulm (Németország).

1263.    A játszma vége
Rend.: Roger Blin.
Szer.: Roger Blin (Hamm), Jean Martin (Clov), Jean Adet (Nagg), Christine Tsingos (Nell).
Bem.: 1957. ápr. 3.
Helyszín: London, Royal Court Theatre (Anglia).

1264.    Jövés-menés
Rend.: Deryk Mendel.
Szer.: Sibylle Gilles (Su), Charlotte Joeres (Mei), Liselotte Rau (Lo).
Bem.: 1966. jan. 14.
Helyszín: München. Kammerspiele. Németország.

1265.    Ó, azok a szép napok!
Rend.: Alan Schneider.
Szer.: Ruth White (Winnie).
Bem.: 1961. szept. 17.
Helyszín: New York, Cherry Lane Theater (USA).

1266.    Az utolsó tekercs
Rend.: Donald McWhinnie.
Szer.: Patrick Magee (Krapp).
Bem.: 1958. okt. 28.
Helyszín: London, Royal Court Theatre (Anglia).

Opera

1267.    Krapp, avagy az utolsó tekercs
Zene: Marcel Mihalovici.
Vezényel: Serge Baudo.
Bem.: 1961. febr. 13.
Helyszín: Párizs, Theatre Nationale Populaire. (Franciaország).

1268.    Sehol (Neither)
Zene: Morton Feldman.
Bem.: 1976. jún.
Helyszín: Római Opera (Olaszország).

Hangjáték

1269.    Minden elesendők
Bem.: 1957. jan. 13.
Sugározta: London, BBC (Anglia).

1270.    Egy félbehagyott műböl
Bem.: 1957. dec. 14.
Sugározta: London, BBC (Anglia).

1271.    Zsarátnok
Bem.: 1959. jún. 24.
Sugározta: London, BBC (Anglia).

1272.    Szöveg és zene
Bem.: 1962. nov. 13.
Sugározta: London, BBC (Anglia).

1273.    Cascando
Bem.: 1963. okt. 13.
Sugározta: Párizs, ORTF (Franciaország).

Pantomim

1274.    Némajáték I.
Rend.: Deryk Mendel.
Bem.: 1957. ápr. 3.
Helyszín: London Royal Court Theatre, (Anglia).

1275.    Némajáték II.
Rend.: Christof Bitter.
Bem.: 1961. márc. 22.
Helyszín: Bielefeld (Németország).

Film

1276.    Film
Rend.: Alan Schneider.
Szer.: Buster Keaton.
Bem.: 1965. szept. 4.
Helyszín: Velencei Filmfesztivál (Olaszország).

1277.    Játék
Rend.: Samuel Beckett.
Szer.: Eleonore Hirt, Delphine Seyrig, Michael Lonsdale.
Bem.: 1966. aug. 28.
Helyszín: Velencei Filmfesztivál (Olaszország).

Tv-játék

1278.    Mondd, Joe
Rend.: Samuel Beckett.
Szer.: Deryk Mendel (Joe), Nancy Illig (Hang).
Bem.: 1966. ápr. 13.
Helyszín: Süddeutscher Rundfunk (Németország).


II.4.1.2. Magyarországi bemutatók

1279.    GODOT-RA VÁRVA [Magyarországi bemutató]
Ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil. Díszlet-, jelmez: Rajkai György. Rend.: Kazimir Károly, Léner Péter.
Szer.: Keres Emil (Vladimir), Nagy Attila (Estragon), Inke László (Pozzo), Gosztonyi János (Lucky).
Bem.: 1965. okt. (A Színi Évkönyv szerint. Más forrás szerint: 1965. nov. 1.]
Helyszín: Bp. Thália Színház Stúdiószínpada.

1280.    JELENET SZÖVEG NÉLKÜL I-II. [Magyarországi bemutató]
JELENET SZÖVEG NÉLKÜL I. (A és B úr)
A Bábuk és emberek II. c. műsor keretében. A Kísérleti Stúdió 7 bábgroteszkje.
Ford.: Galamb György. Báb- és díszlet: Koós Iván. Bábszínházra alkalmazta: Koós Iván. Játékmester: Pataky Imre. Rend.: Szőnyi Kató.
Bem.: 1972. jan. 14.
Helyszín: Bp., az Állami Bábszínház Kísérleti Stúdiója.
Bem.: 1986. okt. 16. [Felújítás.]
Helyszín: uo.

JELENET SZÖVEG NÉLKÜL II. (Szomjúság)
A Bábuk és bohócok c. műsor keretében. [Az előadás rész a Jelent szöveg nélkül I. is.]
Ford.: Galamb György. Zene: Stamford - Conway. Báb és díszletterv.: Koós Iván. Bábszínházra alkalmazta: Koós Iván. Rend.: Balogh Géza.
Szer.: Pataky Imre, Erdős István, Gyurkó Henrik, Varanyi Lajos.
Bem.: 1979. ápr. 20.
Helyszín: Bp., az Állami Bábszínház Kísérleti Stúdiója.

1281.    GODOT-RA VÁRVA [Felolvasás]
Rend.: Orosz György.
Szer.: Némethy Ferenc, Sallós Gábor.
Bem.: 1966. máj.
Helyszín: Miskolc, Felolvasó Színpad.

1282.    AZ UTOLSÓ TEKERCS [Magyarországi bemutató]
A Csokonai Színház társulatának vendégjátéka.
Rend.: Fényes Márta.
Szer.: Bángyörgyi Károly (Krapp).
Bem.: 1968. dec.
Helyszín: Debrecen, Megyei Művelődési Ház. Modern Színpad.

1283.    AZ UTOLSÓ TEKERCS
A jugoszláv Rádiószínház előadása.
Szer.: Fejes György (Krapp).
Bem.: 1970. febr.

1284.    Ó, AZOK A SZÉP NAPOK! [Magyarországi bemutató]
A Szegedi Nemzeti Színház előadása.
Díszlet: Veres Mihály (festőművész). Rend.: Vass Károly.
Szer.: Stefanik Irén (Winnie), Szendrő Iván (Willie).
Bem.: 1970. febr. 21.
Helyszín: a József Attila Tudományegyetem aulája.

1285.    Ó, AZOK A SZÉP NAPOK!
Ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil. Díszlet: Siki Emil. Jelmez: Mialkovszky Erzsébet. Rend.: Vámos László.
Szer.: Tolnay Klári (Winnie), Koltai János (Willie), októbertől Mensáros László (Willie).
Bem.: 1970. márc. 20.
Helyszín: Bp., Madách Színház Stúdiója.

1286.    AZ UTOLSÓ TEKERCS
A Reflex színpad előadása.
Szer.: Bedő Sándor (Krapp).
Bem.: 1971. febr. 12.
Helyszín: Zalaegerszeg, Megyei Művelődési Központ.

1287.    GODOT-RA VÁRVA
Ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil. Díszlet, jelmez: Pauer Gyula. Rend.: Ascher Tamás.
Szer.: Vajda László (Vladimir), Koltai Róbert (Estragon), Helyey László (Pozzo), Lukáts Andor (Lucky).
Bem.: 1975. dec. 20.
Helyszín: Kaposvár, Csiky Gergely Színház. Stúdiószínház.

GODOT-RA VÁRVA (felújítás)
A Kaposvári Csiky Gergely Színház előadáaa.
Ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil. Díszlet, jelmez: Pauer Gyula. Szcenikus: Zsanda Zsolt. Rend.: Ascher Tamás.
Szer.: Jordán Tamás (Vladimir), Koltai Róbert (Estragon), Helyey László (Pozzo), Lukáts Andor (Lucky), Helyey Áron (Fiú).
Bem.: 1988. jan. 15.
Helyszín: Gödöllői Művelődési Központ.

1288.    SZÖVEG ÉS ZENE [Magyarországi bemutató]
Ford.: Tandori Dezső. Díszlet: Selmeczi György. Jelmez: Borsi Zsuzsa. Tanár: Ádám Ottó. Rend.: Ács János (III. fh.)
Szer.: Vajda László (Brekk), Máté Gábor (Joe - Szöveg).
Bem.: 1978. okt. 28.
Helyszín: Bp., Ódry Színpad. [A Színház- és Filmművészeti Főiskola színpada.]

1289.    AZ UTOLSÓ TEKERCS
Ford.: Szenczei László. Díszlet: Rajk László. Rend.: Szikora János.
Szer.: Linka György (Krapp).
Bem.: 1979. máj. 5.
Helyszín: Pécs, Nemzeti Színház, Kamaraszínház.

1290.    A JÁTSZMA VÉGE [Magyarországi bemutató]
Ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil. Súgó: Nagy Mária. Díszlet, jelmez: Húros Annamária. Rend.: Paál István.
Szer.: Huszár László (Hamm, mv.), Jeney István (Clov), Szeli Ildikó [később: Hanga Erika] (Nell), Hollósi Frigyes (Nagg).
Bem.: 1979. szept. 29.
Helyszín: Szolnok, Szigligeti Színház Szobaszínháza.

1291.    GODOT-RA VÁRVA
Ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil. Díszlet: Petrik Pál (mv., Szabadka). Jelmez: Mihajlovic Annamária (mv. Újvidék). Mozgás: Dragoslav Jankovic Maks (mv. Újvidék). Rend.: ifj. Szabó István (mv., Szabadka)
Szer.: Bicskei István (Vladimir), Soltis Lajos (Estragon), Venczel Valentin (Pozzo), Pásthy Mátyás (Lucky), ifj. Guelmino Sándor (Fiú).
Bem.: 1980. ápr. 27.
Helyszín: Novi Sad (Szerbia), Újvidéki Színház.

1292.    Ó, AZOK A SZÉP NAPOK! [Felolvasás]
Ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil. Rend.: Csiszár Imre.
Szer. Tímár Éva, M. Szilágyi Lajos (mv. Miskolci Nemzeti Színház.)
Bem.: 1981. nov. 30.
Helyszín: Miskolc, Rónai Sándor Művelődési Központ klubhelyisége.

1293.    A JÁTSZMA VÉGE
A Théatre Actuel és a Theatre de l'Est Parisien (Franciaország) vendégjátéka.
Rend.: Guy Rétoré.
Szer.: Pierre Dux (Hamm), Michel Robin (Clov), Gisele Casadesus (Nell), André Reybaz (Nagg).
Bem.: 1982. jún. 14.
Helyszín: Bp., Pesti Színház.

1294.    Ó, AZOK A SZÉP NAPOK!
Ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil. Szcenika: É. Kiss Piroska. Díszlet, jelmez, rend.: Ascher Tamás.
Szer.: Pogány Judit (Winnie), Jordán Tamás (Willie, később: Lukáts Andor).
Bem.: 1982. nov. 29.
Helyszín: Kaposvár, Csiky Gergely Színház Stúdiószínháza.

1295.    OHIO IMPROMPTU - RiINGATÓ [Magyarországi bemutatók]
Ford.: Dobay Dezső. Zene: Márta István. Díszlet: Khell Zsolt. Fény: Vizy Miklós. Rend.: Lábán Katalin.
Bem.: 1983. ápr. 9.
Helyszín: Bp., Szkéné Műegyetemi Színpad.

OHIO IMPROMPTU
Szer.: Vallai Péter, Nagy József.

RINGATÓ
Szer.: Takács Kati (Nő).

1296.    HÁROM ALKALMI DARAB
Ohio impromptu - Töredék - Ringató
[A Töredék magyarországi bemutatója.]
Ford.: Dobay Dezső. Díszlet: Menczel Róbert. Jelmez: Vágvölgyi Ilona. Dramaturg: Feldmár Terézia. A rendező munkatársa: Kovács József. Rend.: Gergely László (fh.)
Bem.: 1983. okt. 26.
Helyszín: Zalaegerszeg, Hevesi Sándor Színház. Háziszínpad.

OHIO IMPROMPTU
Szer.: Katona András (Olvasó), G. Forgács András (Hallgató).

TÖREDÉK
Szer.: Máriáss József (Beszélő).

RINGATÓ
Szer.: Pap Éva (Nő).

1297.    MAY B. (Beckett művei nyomán)
A párizsi Ballet Théatre de l'Arche (Franciaország) vendégjátéka.
Az előadás adatait lásd: (1193.)

1298.    GODOT-RA VÁRVA
Ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil. Díszlet.: Koltai János. Jelmez: Borsi Zsuzsa (mv.) Zene: Márta István. Rend.: Bődi István (mv., NSZK)
Szer.: Marton András (Vladimir, mv.), Haumann Péter (Estragon), Körmendi János (Pozzo), Koltai János (Lucky).
Bem.: 1983. nov. 11. [más forrás szerint: nov. 21.]
Helyszín: Bp., Madách Kamaraszínház.

1299.    SZÖVEG ÉS ZENE
Ford.: Tandori Dezső. Zene: Zsákay Győző. Színpadkép: Swierkiewicz Róbert. Mozgásterv: Dölle Zsolt. A rendező munkatársa: Merkei Kornélia. Rend.: Dr. Sződy Szilárd.
Szer.: Truczán Péter (Brekk), Vágó Attila (Joe (Szöveg)), Zsákay Győző (Bob (Zene)).
Bem.: 1984.
Helyszín: Bp., KISZ Központi Művészegyüttes Színpada.

1300.    Ó, AZOK A SZÉP NAPOK!
Ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil. A rendező munkatársa: Balák Margit. Díszlet, jelmez, rend.: Banovich Tamás (mv.).
Szer.: Törőcsik Mari (Winnie; mv.), Lakky József (Willie).
Bem.: 1984. jan. 21.
Helyszín: Kecskeméti Katona József Színház. Kelemen László Színpad.

1301.    AZ UTOLSÓ TEKERCS. KÉT EGYFELVONÁSOS
Rend.: Matócsik András.
Bem.: 1985. nov. 20.
Helyszín: Bp., Vígszínház. Háziszínpad.

AZ UTOLSÓ TEKERCS
Szer.: Gálffi László (Krapp).

MONDD, JOE
Szer.: Gállfi László (Joe), Eszenyi Enikő (Női hang).

1302.    JÁTÉK [Magyarországi bemutató]
A Társulat Színház előadása. [Budapesti Művészeti Hetek. 1986. 09. 25-11. 02.]
Rend.: Árkosi Árpád.
Bem.: 1986. okt. 10.
Helyszín: Bp., Szkéné Színház.

1303.    BECKETT 80
Katasztrófa - Quad - Mit hol [Magyarországi bemutatók]
Bem.: 1986. okt. 24.
Helyszín: Bp., A Szkéné Színház és a Kortárs Művészeti Fórum közös produkciója. [A Budapesti Művészeti Hetek keretében. 1986. 09. 25-11. 02.]
Theatrum Devotionis - Az Áhitat Színháza.
Ford.: Dobay Dezső. Zene: Melis László. Technika: Wiegmann Frigyes. Rend.: Lábán Katalin.

KATASZTRÓFA - Václav Havelnek
Szer.: Dörner György, Juhász Gabi, Lucza Gyula.

QUAD
Szer.: Berzsenyi Zoltán, Juhász Gabi, Karizs Tamás, Lucza Gyula.

MIT HOL
Szer.: Dörner György, Juhász Gabi, Karizs Tamás, Lucza Gyula.

1304.    A JÁTSZMA VÉGE
A Katowicei Stanislav Wyspianski Színház vendégjátéka.
Díszlet: Jerzy Moskal. Rend.: Jerzy Zegalski.
Bem.: 1988. jan. 22.
Helyszín: Miskolci Nemzeti Színház.

1305.    Ó, AZOK A SZÉP NAPOK! - Az utolsó opera
Novi Sad. [Szerbia.] Újvidéki Színház Kisszínpada.
Ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil. Zene: Boris Kovac. Jelmez: Branka Petrovic. Rend.: Radoslav Lazic (Belgrád).
Szer.: Ladik Katalin (Winnie), Szilágyi Nándor (Willie). Közrem.: Ivana Indin.
Bem.: 1988. jún. 14.
Helyszín: Vojvodina sportközpont amfiteátruma. 1990. nov. 21. [A Zenei Kamaraszínház szervezésében. Kamerno Pozoriste Muzike.]
Bem.: 1989. ápr.
Helyszín: Pécs, ANK Művelődési Ház.

1306.    JÖVÉS-MENÉS - Némajáték II. Tánc- és mozgásszínházi előadás
Az Art Contact Mozgásszínház előadása.
Az előadás adatait lásd: (1180.)

1307.    LÉLEGZET. Beckett-est
[Nyers-Színházra I., Némajáték II., Katasztrófa, Nyers-Rádióra II., Lélegzet, Nem én, Mit hol, Lépések, Ohio impromptu, Jövés-menés.]
Az Universitas Együttes előadása.
Ford.: Bart István, Bartos Tibor, Dobay Dezső, Upor Péter. Hang: Rosznáky Ervin. Jelmez: Szipőcs Krisztina. Fény: Kelemen Antal. Rend.: Upor Péter.
Szer.: Árkosi Katalin, Balázsi István, Cserepkei Anita, Fésős András, Györgydeák Edit, Kiss Bea, Kubicsek Szilvia, Sáringer Tibor, Schermann Márta, Szamosvári György, Szentiványi Tamás, Takács Andrea.
Bem.: 1990. ápr. 22.
Helyszín: Bp., Egyetemi Színpad.

1308.    BECKETT-FANTÁZIA [Elbeszélés- és drámarészletek felhasználásával.]
Az előadás adatait lásd: (1196.)

1309.    BECKETT 90 - BECKETT SZINOPSZIS
Színház I. - Rádió I. - Kísértet-trió [Magyarországi bemutatók]
Ford.: Dobay Dezső. Fény: Szabó Gyula. Hang: Csobay Zoltán.
Bem.: 1990. nov. 30.
Helyszín: Bp., R.S.9. Stúdiószínház.

SZÍNHÁZ I. /1956/
Rend.: Lábán Katalin.
Szer.: Baksa Imre, Unglár Csaba.

RÁDIÓ I. /1961/
Rend: Lábán Katalin.
Szer.: Jakab László, Németh Ildikó.

KÍSÉRTET-TRIÓ /1975/
Zene: Beethoven Op. 70 No. 1 "Geistertrio". Rend.: Dobay Dezső.
Szer.: Sólyom Balázs, Mészáros Nikolette, Csontos Erika.

1310.    GODOT-RA VÁRVA
Ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil. Koreográfia: Karsai János (mv.) Jelmez: Harák Judit. Díszlet: Kalmár Katalin (mv.) Dramaturg: Czető Bernát László. Rend.: El Eini Sonja (mv.)
Szer.: Blaskó Balázs, Venczel Valentin.
Bem.: 1991. okt. 7.
Helyszín: Eger, Gárdonyi Géza Színház.

1311.    SZÖVEG ÉS ZENE [Felújítás]
[Ács János: Egy kiállítás képei c. előadásával közösen.]
Ford.: Tandori Dezső. Zene: Márta István. Rend.: Ács János.
Szer.: Jordán Tamás (Brekk), Helyey László (Joe), Márta István (Bob).
Bem.: 1992. máj. 10.
Helyszín: Bp., Merlin Színház.

1312.    GODOT-RA VÁRVA
Ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil. Díszlet, jelmez: Both András (mv.) Rend.: Tompa Gábor (mv.)
Bem.: 1992. szept. 26.
Helyszín: Szolnok, Szigligeti Színház Szobaszínháza.

1313.    KOPONYATORONY (Végjáték)
A Figura Stúdió Színház előadása. Gyergyószentmiklós - Csíkszereda (Erdély).
Az előadás adatait lásd: (1193.)

1314.    NACHT UND TRÄUME (Éjszaka és álmok) /1982/ [Magyarországi bemutató]
[A Magyar Mozgás és más Színházak Találkozója (MMT'92) keretében. 1992. okt. 1-8. Budapesti Őszi Fesztivál.]
Zene: Schubert: Nacht und Träume c. dal. Hang: Csobay Zoltán. Fény: Szabó Gyula. Rend.: Dobay Dezső.
Szer.: Guba István (Álmodó), Schefcsik Ferenc (Álombeli énje), Várady Judit (Álombeli jobb és bal kéz).
Bem.: 1992. okt. 6.
Helyszín: Bp., R.S.9. Stúdiószínház. Szkéné Színház.

JÖVÉS-MENÉS /1965/ [Magyarországi bemutató]
Ford.: Bart István. Rend.: Lábán Katalin.
Szer.: Mesz Rita (Ru), Szemerédy Virág (Vi), Radomir Maja (Flo).

KÍSÉRTET-TRIÓ /1975/
Zene: Beethoven Op. 70 No. 1 "Geistertrio". Rend.: Dobay Dezső.
Szer.: Sólyom Balázs, Sárközi Viola.

1315.    PÖSZMÉKÖR - ABSZURD SZÍVKÜLDI. Fónikus költemények és dalok Samuel Beckett szövegére
A Figura Stúdió Színház előadása. Gyergyószentmiklós - Csíkszereda (Erdély).
Az előadás adatait lásd: (1201.)

1316.    GODOT-RA VÁRVA
Ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil. Dramaturg: Radnai Annamária (mv.). Díszlet, jelmez: Bozóky Marianne (Bozóki Mara). Rend.: Kovács Kristóf.
Szer.: Quintus Konrád, Szervét Tibor (Vladimir), Somló István, Benedek Gyula, Turóczi Éva.
Bem.: 1993. márc. 27.
Helyszín: Miskolc, Nemzeti Színház Kamaraszínháza. Játékszín. A Rónai Sándor Művelődési Központban.

1317.    GODOT-RA VÁRVA
Komárnói Jókai Színház vendégjátéka.
Ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil. Díszlet: Csanádi Judit (mv.) Jelmez: Fábrik Erzsébet. Rend.: Beke Sándor.
Bem.: 1994. jan. 8.
Helyszín: Bp., Szlovákia Kulturális Intézete.

1318.    GODOT-RA VÁRVA
Ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil és Darvas Iván. Zene: Sáry László (mv.) Díszlet, jelmez: Gyémánt László (mv.) Rendezőassz.: Bodori Anna. Rend.: Darvas Iván.
Szer.: Darvas Iván (Vladimir), Garas Dezső (Estragon), Bubik István (Pozzo), Iglódi István (Lucky).
Bem.: 1994. febr. 25.
Helyszín: Bp., Művész Színház.

1319.    GODOT-RA VÁRVA
Ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil. Díszlet, jelmez: Jelena Bogatirjova. Rend.: Vidnyánszky Attila.
Szer.: Trill Zsolt (Vladimir), Szücs Nelli (Estragon), Varga József (Pozzo), Tóth László (Lucky), Kátya Alikina (Hírnök).
Bem.: 1994. máj. 15.
Helyszín: Beregszász, Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház (Ukrajna).
Bem.: 2000. dec. 29.
Helyszín: Bp., Bárka Színház, Vívóterem.

1320.    Ó, AZOK A SZÉP NAPOK!
A moersi Kastélyszínházzal (Németország) közös produkció.
Díszlet, jelmez: Khell Csörsz. Rend.: Vándorfi László.
Szer.: Spányik Éva (Winnie), Rupert J. Seidl (Willie, mv.)
Bem.: 1994. szept. 30.
Helyszín: Veszprémi Petőfi Színház. Latinovits Zoltán Játékszín.

1321.    GODOT-RA VÁRVA
Philippe Adrien Társulatának vendégjátéka.
Bem.: 1994. nov. 5.
Helyszín: Bp., Játékszín.

1322.    VÉGJÁTÉK
Ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil. Dramaturg: Réz Pál. (mv.) Díszlet: Paseczki Zsolt (mv.) Jelmez: Cselényi Nóra. Rendezőassz.: Várady Szabolcs. Rend.: Babarczy László.
Szer.: Gyuricza István (Hamm), Bezerédi Zoltán (Clov), Csonka Ibolya (Nell), Lipics Zsolt (Nagg).
Bem.: 1995. febr. 23.
Helyszín: Kaposvár, Csiky Gergely Színház. Stúdiószínház.
Megj.: 1995-ben a Művelődési és Közoktatási Minisztérium díjában részesült.

1323.    (NŐK) GODOT-RA VÁRVA - Zenés végjáték a szeretetről
Ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil. Díszlet, jelmez: Csanádi Judit. Zenei vezető: Kertes Anna. Asszisztens: Laborfalvi Mária. Irodalmi konzultáns: Józsa Ernő. Rend.: Kiss Csaba.
Szer.: Horváth Valéria, Dósa Zsuzsa, Baranyai Ibolya, Hegedűs Ildikó, Svidro Viktor/Varga Géza.
Bem.: 1995.
Helyszín: Győr, Nemzeti Színház.
Bem.: 1995. ápr. 7.
Helyszín: Győr. Padlásszínház.

1324.    BECKETT-DALOK - Hang és játék
A Mozgó Ház Társulás előadása.
Az előadás adatait lásd: (1174.)

1325.    VÉGJÁTÉK [Angol nyelvű előadás.]
A Foxy Divils (Írország) vendégjátéka.
Bem.: 1996. dec. 5.
Helyszín: Bp., Banán Klub.

1326.    A JÁTSZMA VÉGE. Katasztrófakomédia.
Rend.: Székely B. Miklós.
Bem.: 1996. dec. 12.
Helyszín: Bp., Szentkirályi Pince.

1327.    Ó, AZOK A SZÉP NAPOK!
Ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil. Díszlet: Túri Erzsébet. Rend.: Pártos Géza.
Szer.: Babják Annamária (Winnie), Vizy György (Willie).
Bem.: 1997. nov. 3.
Helyszín: Bp., Merlin Színház.

1328.    OUT OF THE DARK (Ki a sötétből)
Összeállítás: Kopogó léptek, Ringató, Nem én c. egyfelvonásosok.
A Royal Shakespeare Company (Stratford-upon-Avon, Anglia) vendégjátéka.
Rend.: Katie Mitchell.
Bem.: 1997. dec. (10 előadást tartottak Magyarországon.)

1329.    OVER THE YEARS (Túl az éveken)
Összeállítás: Zsarátnok, Töredék, Abban az időben c. egyfelvonásosok.
A Royal Shakespeare Company (Stratford-upon-Avon, Anglia) vendégjátéka.
Rend.: Katie Mitchell.
Bem.: 1997. dec. (10 előadást tartottak Magyarországon.)

1330.    GODOT-RA VÁRVA
Rendezőassz.: Szentmiklósi Ildikó. Rend.: Vándorfi László.
Szer.: Benczédi Sándor (Vladimir), Bősze György (Estragon), Háromszéki Péter (Lucky), Soltis Lajos (Pozzo), Szabó Judit, Pap Lívia (Fiúk).
Bem.: 1997.
Helyszín: Veszprémi Petôfi Színház.

1331.    VÉGJÁTÉK [Angol nyelvű előadás.]
A Welsh College of Music and Drama [Walesi Színművészeti és Zeneművészeti Főiskola] vedégjátéka.
A Színház az oktatásban című rendezvény keretében került műsorra.
Rend.: Martin Houghton.
Bem.: 1998. ápr.
Helyszín: Miskolc.

1332.    GODOT-RA VÁRVA
Ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil, Lukácsi Huba. Zene: Dénes Roland. Dramaturg: Lukácsi Huba. Szcenika: Zanotta Veronika, Kovács J. István. Tervezô: Perger László. Asszisztens: Szamosvári Gyöngyvér. Munkatárs: Szabó János. Rend.: Bucz Hunor.
Szer.: Balázsi István (Vladimir), Kovács J. István (Estragon), Nagy Zsolt (Pozzo), Daniss András (Lucky), Kovács Ákos (Fiú), Kovács Bálint (Fiú).
Bem.: 1998. nov. 7.
Helyszín: Bp., Térszínház.

1333.    VÉGJÁTÉK
Ford.: Darvas Iván. Díszlet: Rajk László. Jelmez: Szakács Györgyi. Rend.: Jordán Tamás. A rendező munkatársai: Juhász Illés, Zakariás Eszter.
Szer.: Darvas Iván (Hamm), Mácsai Pál (Clov), Tanai Bella (Nell), Gönczöl János (Nagg).
Bem.: 1999. jan. 16.
Helyszín: Bp., Komédium.

1334.    A JÁTSZMA VÉGE
Ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil. Dramaturg: Visky András. Díszlet, jelmez: Dobre-Kóthay Judit. Rend.: Tompa Gábor.
Szer.: László Gerő [később Tompa Gábor] (Hamm), Bogdán Zsolt (Clov), Csíky András (Nagg), Mende Gaby (mv. Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata.) (Nell).
Bem.: 1999. dec. 3.
Helyszín: Kolozsvári Állami Magyar Színház.

1335.    Ó, AZOK A SZÉP NAPOK!
Rend.: Monori Lili, Székely B. Miklós.
Bem.: 1999.
Helyszín: Bp., Szentkirályi Színház Műhely.

1336.    LÉLEGZET - tánc- és mozgásszínházi előadás Samuel Beckett drámái és kisprózái alapján
Az Art Contact Mozgásszínház előadása.
Az előadás adatait lásd: (1196.)

1337.    Ó, AZOK A SZÉP NAPOK!
Rend.: Koltai Judit.
Bem.: 2000. márc. 28.
Helyszín: Bp., Holdvilág Kamaraszínház.

1338.    A BOLOND DALA [Samuel Beckett, Hamvas Béla, Petri György, Pilinszky János és R. M. Rilke szövegeinek felhasználásával.]
Az előadás adatait lásd: (1185.)

1339.    KATASZTRÓFIA
Samuel Beckett: Katasztrófa - Václav Havel: Audiencia
Bem.:
2000. máj. 30.
Helyszín: Temesvár, Állami Csiky Gergely Színház. Lektűr Színház. (Románia.)

1340.    MARCELLO ÉS CAMILLO: Samuel Beckett emlékének: bohózat
Az előadás adatait lásd: (1197.)

1341.    ELSŐ SZERELEM (Premier amour)
Francia nyelvű előadás magyar feliratozással.
A Theatre Vidy de Lausanne (Franciaország) vendégjátéka. A Budapesti Őszi Fesztivál keretében mutatták be.
Rend.: Jean-Michel Meyer.
Szer.: Jean-Quentin Chatelain.
Bem.: 2001. okt. 29-30.
Helyszín: Bp., Thália Színház.
Lásd még: Első szerelem (245.)

1342.    BECKETT SZIMFÓNIA
A Baltazár Színház előadása.
Az előadás adatait lásd: (1180.)

1343.    ZSARÁTNOK [Magyarországi bemutató]
(Az Ez a ház bontásra vár c. előadással közösen)
Rend.: Balkay Géza.
Bem.: 2002. máj. 24.
Helyszín: Bp., R.S.9. Stúdiószínház.

1344.    GODOT-RA VÁRVA
Dramaturg: Töreki Attila. Súgó: Nánási Andrea. Rendezőassz.: Henz József. Ügyelő: Boros György. Díszlet, jelmez, rend.: Pinczés István.
Szer.: Maday Gábor (Vladimir), Vranyecz Artúr (Estragon), Jámbor József (Pozzo), Juhász Árpád/Halmi Gábor (Lucky), Jéger Zsombor (Boy).
Bem.: 2002. okt. 4. (magyar nyelvű előadás), 2002. okt. 25. (angol nyelvű előadás)
Helyszín: Debreceni Csokonai Színház. Stúdió.

1345.    A JÁTSZMA VÉGE
Díszlet: Sárosi Attila. Technika: Nemessányi Gergely. Rendezőassz.: Szél Olivér. Jelmez, rend.: Koltai Judit.
Szer.: Máté Krisztián (Hamm), Kiss Zsuzsanna (Clov), Pásztor Tibor (Nagg), Haik Viktória (Nell), Gulyás Tünde (ének, később: Koltai Judit).
Bem.: 2003. jan. 31.
Helyszín: Bp., Holdvilág Kamaraszínház.

1346.    GODOT-RA VÁRVA
Ford.: Kolozsvári Grandpierre Emil. Díszlet, jelmez: Both András. A rendező munkatársa: Molnár Kata. Asszisztens: Pozsgai Rita. Rend.: Tompa Gábor.
Szer.: Hajdu István (Estragon), Gyuriska János (Vladimir), Rajhona Ádám (Pozzo), Pindroch Csaba (Lucky), Tóth Zoltán, Hermál Mátyás (gyerekek).
Bem.: 2003. febr. 1.
Helyszín: Bp., Pesti Színház.

1347.    JÁTÉK
Ford.: Bart István. Zene: Demény Attila. Díszlet: Both András. Rend.: Tompa Gábor.
Szer.: Szilágyi Enikő (A1), Keresztes Sándor (F), Buza Tímea (A2).
Bem.: 2003. máj. 31.
Helyszín: Bp., Thália Színház. Új Stúdió.

1348.    SZAVAK ÉS HANGOK
Zene: Márkos Albert. Rend.: Keszég László.
Bem.: nem ismert.
Helyszín: Bp., Színház és Filmművészeti Főiskola.


II.4.1.3. Összefoglaló táblázat a magyarországi előadásokról

(Dölt betű: Magyarországi ősbemutató, Aláhúzás: Külföldi előadások magyarországi bemutatója)

Cím

Dátum

Helyszín [Csoport]

Rendező

Beckett-dalok

1996. 12. 02.

Bp., MU [Mozgó Ház Társulás]

Hudi László

Beckett fantázia

1990

Szeged. [Epilóg Kamara]

Beckett szimfónia

2002. 04. 11.

Bp., BME Szkéné (Baltazár Sz.)

Regős Pál

A Bolond dala

2000. 11. 17.

Bp., R.S.9. Stúdiószínház

Dobay Dezső

Első szerelem

2001. 11. 29.

Bp., Thália

Jean-Michel Meyer

Godot-ra várva

1965. 10. 09.

Bp., Thália

Kazimir Károly, Léner Péter

Godot-ra várva

1966. máj.

Miskolci Felolvasó Színpad

Orosz György

Godot-ra várva

1975. 12. 20.

Kaposvári Csiky G. Színház

Ascher Tamás

Godot-ra várva

1983. 11. 11.

Bp., Madách

Bődi István

Godot-ra várva

1991. 10. 07.

Egri Gárdonyi Géza

El Eini Sonja

Godot-ra várva

1992. 09. 26.

Szolnoki Szigligeti

Tompa Gábor

Godot-ra várva

1993. 03. 27.

Miskolci Nemzeti Színház

Kovács Kristóf

Godot-ra várva

1994. 02. 25.

Bp., Művész

Darvas Iván

Godot-ra várva

1994. 01. 08.

Komárnói Jókai

Beke Sándor

Godot-ra várva

1994. 09. 29.

Beregszászi Illyés Gyula

Vidnyánszky Attila

Godot-ra várva

1994. 11. 05.

Bp., Játékszín

Philippe Adrien

(Nők) Godot-ra várva

1995

Győri Nemzeti

Kiss Csaba

Godot-ra várva

1997 v 98

Veszprémi Petőfi

Vándorfi László

Godot-ra várva

1998. 11. 07.

Bp., Térszínház

Bucz Hunor

Godot-ra várva

2002. 10. 04.

Debreceni Csokonai

Pinczés István

Godot-ra várva

2003. 02. 01.

Bp., Pesti Színház

Tompa Gábor

Játék

1986. 10. 10.

Bp., BME Szkéné

Árkosi Árpád

Játék

2003. 05. 31.

Bp., Thália Színház

Tompa Gábor

A játszma vége

1979. 09. 29.

Szolnoki Szigligeti

Paál István

A játszma vége

1982. 06. 14.

Bp., Pesti Színház

Guy Rétoré

A játszma vége

1988. 01. 22.

Miskolci Nemzeti

Jerzy Zegalski

A játszma vége. Katasztrófakomédia

1996. 12. 12.

Bp., Szentkirályi Pince

Székely B. Miklós

A játszma vége

1999. 02. 16.

Újvidéki Színház

Magyar Attila

A játszma vége

1999. 12. 03.

Kolozsvári Állami Magyar

Tompa Gábor

A játszma vége

2003. 01. 31.

Bp., Holdvilág Kamaraszínház

Koltai Judit

Jelenet szöveg nélkül I-II.

1966. ápr.

Bp., Állami Bábszínház

Szőnyi Kató

Jövés-menés, Némajáték II.

1989

[Szekszárd, Art Contact Mozgásszínház]

Ifj. Sárvári János

Jövés-menés

1992. 10. 06.

Bp., R.S.9. Stúdiószínház

Lábán Katalin

Katasztrófa

1986. 10. 24.

Bp., BME Szkéné

Lábán Katalin

Katasztrófa

2000. 05. 30.

Temesvári Állami Csiky Gergely

Kísértettrió

1990. 11. 30.

Bp., R.S.9. Stúdiószínház

Dobay Dezső

Kísértettrió

1992. 10. 06.

Bp., R.S.9. Stúdiószínház

Dobay Dezső

Koponyatorony

1992. 10. 03.

Gödöllői Műv. Közp

Triceps

Lélegzet. Beckett-est

1990. 04. 22.

Bp., Egyetemi Színpad

Upor Péter

Lélegzet

1999

Szekszárd, Babits Műv. Ház.

Ifj. Sárvári János

Marcello és Camillo

2001. 09. 27.

Bp., Stúdió K

Fodor Tamás

May B.

1983. 11. 27.

Székesfehérvári Vörösmarty

Mit hol

1986. 10. 24.

Bp., BME Szkéné

Lábán Katalin

Nacht und Träume

1992. 10. 06.

Bp., R.S.9. Stúdiószínház

Dobay Dezső

Ó, azok a szép napok!

1970. 02. 21.

Szegedi Nemzeti

Vass Károly

Ó, azok a szép napok!

1970. 03. 20.

Bp., Madách

Vámos László

Ó, azok a szép napok!

1981. 11. 30.

Miskolc, Rónai Sándor Műv. Közp.

Csiszár Imre

Ó, azok a szép napok!

1982. 11. 29.

Kaposvári Csiky G. Színház

Ascher Tamás

Ó, azok a szép napok!

1984. 01. 21.

Kecskeméti Katona József

Banovich Tamás

Ó, azok a szép napok!

1988. 06. 14.

[Újvidéki Színház]

Radoslav Lazic

Ó, azok a szép napok!

1994. 09. 30.

Veszprémi Petőfi

Vándorfi László

Ó, azok a szép napok!

1997. 11. 03.

Bp., Merlin

Pártos Géza

Ó, azok a szép napok!

2000. 03. 28.

Bp., Holdvilág Kamaraszínház

Koltai Judit

Ó, azok a szép napok!

1999

Bp., Szentkirályi

Monori Lili, Székely B. Miklós

Ohio impromptu

1983. 04. 09.

Bp., Szkéné Műegyetemi Színpad

Lábán Katalin

Ohio impromptu

1983. 10. 26.

Zalaegerszegi Hevesi Sándor

Gergely László

Out of the Dark

1997. 12. 19.

[Royal Shakespeare Company]

Katie Mitchell

Over the Years

1997. 12. 19.

[Royal Shakespeare Company]

Katie Mitchell

Pöszmékör

1992. 10. 28.

Bp., R.S.9. Stúdiószínház

Triceps

Quad

1986. 10. 24.

Bp., Szkéné Műegyetemi Színpad

Lábán Katalin

Rádió I.

1990. 11. 30.

Bp., R.S.9. Stúdiószínház

Dobay Dezső

Ringató

1983. 04. 09.

Bp., Szkéné Műegyetemi Színpad

Lábán Katalin

Ringató

1983. 10. 26.

Zalaegerszegi Hevesi Sándor

Gergely László

Színház I.

1990. 11. 30.

Bp., R.S.9. Stúdiószínház

Dobay Dezső

Szavak és hangok

Bp., Színház és Filmm. Főiskola

Keszég László

Szöveg és zene

1978. 10. 28.

Bp., Ódry Színpad

Ács János

Szöveg és zene

1984

Bp., [KISZ Közp. Művészegyüttes]

Dr. Sződy Szilárd

Szöveg és zene

1992. 05. 10.

Bp., Merlin

Ács János

Töredék

1983. 10. 26.

Zalaegerszegi Hevesi Sándor

Gergely László

Az utolsó tekercs

1968. dec.

Debrecen, Csokonai Színház

Fényes Márta

Az utolsó tekercs

1970. 02. 19?

Jugoszláv Rádiószínház

Az utolsó tekercs

1971. 02. 12.

Zalaegerszeg [Reflex]

Az utolsó tekercs

1979. 05. 05.

Pécsi Nemzeti Színház

Szikora János

Az utolsó tekercs - Mondd Joe

1985. 11. 20.

Bp., Vígszínház

Matócsik András

Az utolsó tekercs

1999

Kolozsvári Állami Magyar

Tompa Gábor

Végjáték

1994/95

Kaposvári Csiky G. Színház

Babarczy László

Végjáték

1996. 12. 05

Bp., Banán Klub

Végjáték

1998. ápr.

Miskolc.

Martin Houghton

Végjáték

1999. 01. 16.

Bp., Komédium

Zsarátnok

2002. 05. 22.

Bp., R.S.9. Stúdiószínház

Balkay Géza

 


II.4.2. Hangfelvételek (válogatás)


II.4.2.1. Beckett-művek és Beckett művei kapcsán készült alkotások

1349.    MOZGÓ HÁZ TÁRSULÁS: Beckett dalok [Hangfelvétel.] - [Bp.]: [Mozgó Ház Társulás], 1997. - A Mozgó Ház Társulás előadásának stúdióban felvett hanganyaga. - Kereskedelmi forgalomba nem került.

1350.    CSAPÓ Gyula: Handshake after shot. Krapp's last tape. [Hangfelévétel]. - Budapest, 1975.

1351.    ELESETTEK [Hanjáték.]
Ford.: Mesterházi Márton. (Más forrás szerint: Hársing Lajos.) Hangtechnika: Hámor János. Rend.: Varga Géza.
Szer.: Pethes Sándor, Egri István, Vass Éva, Zeitler Zoli, Sulyok Mária, Balázs Samu, Major Tamás.
Bem.: 1968. jan. 18.
További sugárzások: 1974, 1981.
Sugártozta: Magyar Rádió.

1352.    EÖTVÖS Péter: "Most, Miss!" (1972) 18' 30"

(Samuel Beckett: Hamvak c. műve nyomán.)

Hegedű, szintetizátor (DX-7) és Stereo-hangszalag.
Bem.: 1972. júl.
Helyszín: Öldorfer Sommernachtsmusik (Négyesy János, Eötvös Péter)
Kiadó: Ricordi München.

1353.    FELDMAN, Norton: Neither. Opera in One Act. - Edition Peters, 1977. (UE 16326)

1354.    FELDMAN, Morton: Samuel Beckett: Words and Music. - Edition Peters, 1987. (UE 19448)

1355.    FELDMAN, Morton: For Samuel Beckett. - Edition Peters, 1987. (UE 19524)

1356.    NYERS - RÁDIÓRA [Hangjáték.]

Ford.: Bartos Tibor. Dramaturg: Mesterházi Márton. Rend.: Magos György.
Szer.: Béres Ilona, Vajda László, Tomanek Márton.
Bem.: 1979.
Sugártozta: Magyar Rádió.

1357.    WATT: AN OPERA

Adaptáció a Watt c. regény nyomán.
Zene: Michael Machintosh.
Szer.: Donald Grosse.
Bem.: 1988.


II.4.3. Filmográfia (válogatás)*

1371.    FILM (1965)
Samuel Beckett's Film. - Foxrock: Foxrock Video, [é. n.]. - Dialógus nélküli, 22 perces, fekete-fehér némafilm. 1964-ben forgatták New Yorkban. Bem.: 1965. Velencei Filmfesztivál. "Diploma de Merito" díjat kapott. Szer.: Buster Keaton, Nell Harrison, James Karen. Fényképezte: Boris Kaufmann. Producer: Barney Rosset. Rend.: Alan Schneider. - A Film VHS-en és DVD-n egyaránt megjelent.

1372.    GODOT-RA VÁRVA
Magyar változat: A Magyar Televízió Színház- és Filmszerkesztősége és a Kaposvári Csiky Gergely Színház koprodukciója. Szer.: Koltai Róbert (Estragon), Jordán Tamás (Vladimir), Helyey László (Pozzo), Lukáts Andor (Lucky), Helyey Áron (Fiú). Díszlet és jelmez: Pauer Gyula. Rend.: Ascher Tamás.

1373.    AZ UTOLSÓ TEKERCS

Krapp's Last Tape - Angol változat: 1971. Szer.: Jack MacGowran. Rend.: Alan Schneider.

Az utolsó tekercs - Magyar változat: 1971. Szer.: Páger Antal (Krapp). Fényképezte: Lukács Lóránt. Rend.: Dömölky János.

1374.    BECKETT ON FILM PROJECT. [Képfelvétel] - [h. h.]: Blue Angel Films, 2001. - 4 DVD - 10 óra, 37 perc. - Tyrone Productions for Radio Telefís Éireann, Channel 4. Producer: Michael Colgan, Alan Moloney.

1. lemez

Godot-ra várva = Waiting for Godot (1949)
Hossz: 113'05" - Szer.: John Murphy, Stephen Brennan, Barry McGovern. Rend.: Michael Lindsay-Hogg.

Nem én = Not I (1972)
Hossz: 14'37" - Szer.: Julianne Moore. Rend.: Neil Jordan.

Színműtöredék I = Rough for Theatre I (1950)
Hossz: 17'39". - Szer.: David Kelly, Milo O'Shea. - Rend.: Kieron Walsh.

Ohio Impromptu = Ohio Impromptu (1980)
Hossz: 10'30" - Szer.: Jeremy Irons. Rend.: Charles Sturridge.

2. lemez

Az utolsó tekercs = Krapp's Last Tape (1958)
Hossz: 59'47" - Szer.: John Hurt. Rend.: Atom Egoyan.

Mit hol = What Where (1983)
Hossz: 12'08" - Szer.: Sean McGinley (Bam), Gary Lewis (Bem, Bim és Bom). Rend.: Damien O'Donnell.

Léptek = Footfalls (1975)
Hossz: 26'16" - Szer.: Susan Fitzgerald. Rend.: Walter Asmus.

Jövés menés = Come and Go (1965)
Hossz: 7'59" - Szer.: Anna Massey, Sian Phillips. - Rend.: John Crowleyis.

Némajáték I = Act without words I (1956)
Hossz: 15'15" - Szer.: Sean Foley. Rend.: Karel Reisz.

3. lemez

Ó, azok a szép napok! = Happy Days (1961)
Hossz: 77'15" - Szer.: Rosaleen Linehan (Winnie), Richard Johnson (Willie). Rend.: Patricia Rozema.

Katasztrófa = Catastrophe (1982)
Hossz: 5'39" - Szer.: Harold Pinter (D), Rebecca Pidgeon (A), John Gielgud (P). Rend.: David Mamet.

Színműtöredék II = Rough for Theatre II (1950)
Hossz: 28'14" - Szer.: Jim Norton (A), Timothy Spall (B), Hugh B. O'Brien (C). Rend.: Katie Mitchell.

Lélegzet = Breath (1969)
Hossz: 1'19" - Szer.: Keith Allen. Rend.: Damien Hirst.

Akkor = That Time (1974/75)
Hossz: 19'15" - Szer.: Niall Buggy. Rend.: Charles Garrad.

4. lemez

A játszma vége = Endgame (1957)
Hossz: 81'21" - Szer.: Michael Gambon (Hamm), David Thewlis (Clov), Charles Simon (Nagg), Jean Anderson (Nell). Rend.: Conor McPherson.

Némajáték II = Act without words II (1956)
Hossz: 10'22" - Szer.: Pat Kinevane, Marcello Magni. Rend.: Enda Hughes

Monológ = A Piece of Monologue (1979)
Hossz: 19'07" - Szer.: Stephen Brennan. Rend.: Robin Lefevre.

Játék = Play (1963)
Hossz: 15'33" - Szer.: Alan Rickman, Kristin Scott Thomas, Juliet Stevenson. Rend.: Anthony Minghella.

Altatódal = Rockaby (1980)
Hossz: 13'28" - Szer.: Penelope Wilton. Rend.: Richard Eyre.

1375.    JÁTÉK

Play - 1965. Marin Karmity, Jean Ravel és Jean-Marie Serreau készítette. Szer.: Michael Lonsdale, Delphine Seyring és Eleonore Hirt.

1376.    MINDEN ELESENDŐK

Tous ceux qui tombent - Francia változat: 1963. Rend.: Marcel Mitrani. Szereplők: Alice Sapritch (Mrs. Rooney), Guy Tréjan (Mr. Rooney).

1377.    MONDD, JOE

Dis, Joe - Francia változat: Szer.: Jean-Louis Barrault és Madeleine Renaud főszereplésével. Rend.: Marcel Mitrani.

Eh, Joe - Német változat: 1966. Szer.: Deryk Mendel (Joe), Nancy Illig (Hang). Rend.: Samuel Beckett.

Eh, Joe - Angol változat: 1966. Szer.: Jack McGowran (Joe), Sian Philips (Hang). Rend.: Alan Gibson.

Eh, Joe - Amerikai változat: Rend.: David Clark, Alan Schneider.


 


III. Függelék


III.1. Az Életrajzi adatokhoz felhasznált irodalom


III.2. Beckett műveinek címei magyarul, angolul és franciául

A művek után kerek zárójelben az első megjelenés éve olvasható. Ferde zárójelben a megírás, ill. a fordítás elkészültének dátuma szerepel. Szögletes zárójelben a cím nélkül megjelent versek első sora olvasható, ill azok a magyar nyelvű címek, melyek tanulmányokban szerepeltek, de magyarul nem jelentek meg.

Magyar

Angol

Francia

REGÉNYEK

Murphy (1972)

Murphy (/1935-36/ 1938)

Murphy (/1939/ 1947)

Molloy (1987)

Molloy (/1953/ 1955)

Molloy (/1947/ 1951)

Malone meghal (1987)

Malone dies (/1956/ 1956)

Malone meurt (/1947-48/ 1951)

A megnevezhetetlen (1987)

The Unnamable (/1953-56/ 1958)

L'Innommable (/1949-50/ 1953)

Mercier és Camier (1993)

Mercier and Camier (1974)

Mercier et Camier (/1946/ 1970)

Meglehetősen jó nőkről álmodom (2001)

Dream of Fair to Middling Women (/1932/ 1992)

 

[Hogyan]

How it is (/1963/ 1964)

Comment c'est (/1958-60/ 1961)

[Watt]

Watt (/1942-44/ 1953)

Watt (/1967/ 1969)

SZÍNMŰVEK, HANGJÁTÉKOK STB.

Akkor (1989)

That time (/1974-75/ 1976)

Cette fois (1978)

Altatódal (1993)

Rockaby (/1980/ 1982)

Berceuse (1982)

Cascando (1970)

Cascando (/1961-62/ 1963)

Cascando (1966)

...csak a felhők... (1998)

...but the clouds... (/1977/ 1977)

...que nuages...

Eleutheria (1997)

Eleutheria (1995)

Éleuthéria (/1947/ 1995)

Emberi vágyak (1998)

Human Wishes (/1937/ 1980)

 

Film (1970)

Film (/1963/ 1967)

Film

Godot-ra várva (1965)

Waiting for Godot (1954)

En attendant Godot (/1948-49/ 1952)

Hangjátéktöredék I. (1992)

Radio I. (1973)

Esquisse radiophonique (1973)

Hangjátéktöredék II. (1979)

Radio II. (1975)

Pochade radiophonique (1975)

Játék (1970)

Play (/1963/ 1964)

Comédie (1964)

A játszma vége (1969)

Endgame (1958)

Fin de partie (/1954-56/ 1957)

Jövés-menés (1970)

Come and Go (/1965/ 1966)

Va et vient (1966)

Katasztrófa (1985)

Catastrophe (1983)

Catastrophe (/1982/ 1982)

Kísértettrió (1998)

Ghost trio (/1976/ 1976)

Trio du fantome

Lélegzet (1970)

Breath (/1968/ 1969)

Souffle (1976)

Léptek (1990)

Footfalls (/1975/ 1976)

Pas (1978)

Minden elesendők (1969)

All that Fall (/1956/ 1957)

Tous ceux qui tombent (/1957/ 1957)

Mit hol (1990)

What where (1983)

Quoi où (1984)

Mondd, Joe (1968)

Eh, Joe (/1966/ 1967)

Dis, Joe (1966)

Monológ (1990)

A piece of Monologue (/1977-79/ 1982)

Solo (1982)

Nacht und Träume (1998)

Nacht und Träume (1983)

Nacht und Träume

Nem én (1983)

Not I (/1972/ 1973)

Pas moi (1975)

Némajáték I. (1970)

Act without Words I. (/1958/ 1958)

Acte sans paroles I. (/1956/ 1957)

Némajáték II. (1970)

Act without Words II. (/1959/ 1959)

Acte sans paroles II. (/1959/ 1966)

Ó, azok a szép napok! (1970)

Happy Days (/1960-1961/ 1961)

Oh les beaux jours (1963)

Ohio rögtönzés (1983)

Ohio impromptu (/1980/ 1981)

Impromptu d'Ohio (1982)

A régi nóta (1998)

Old Tune

 

Sitt (1998)

Square (1981)

Quad (/1982/ 1984)

Színműtöredék I. (1994)

Theatre I. (/1977/ 1977)

Fragment de théâtre I. (1974)

Színműtöredék II. (1998)

Theatre II. (/1977/ 1977)

Fragment de théâtre II. (1976)

Szöveg és zene (1970)

Words and Music (/1962/ 1962)

Paroles et musique (1966)

Az utolsó tekercs (1962)

Krapp's last tape (/1958/ 1958)

La derniere bande (/1959/ 1959)

Zsarátnok (1970)

Embers (/1959/ 1959)

Cendres (/1959/ 1959)

 

Le Kid (/1931/ kiadatlan)

 

ELBESZÉLÉSEK

Ahogy a történetről értesültem (1989)

As the Story was told (/1973/ 1973)

 

Dante, homár (1989)

Dante and the Lobster (1932)

Dante et le homard (1994)

Egy a sok közül (2001)

A Case in a Thousand (/1934/ 1934)

 

Egy este (1989)

One Evening (1981)

 

Egy félbehagyott műből (1989)

From an abandoned Work

(/1954/ 1956)

D'un ouvrage abandonné (1967)

Elég (1989)

Enough (1967)

Assez (/1965/ 1966)

Előre vaknyugatnak (989)

Worstward Ho (1983)

Cap au pire (1991)

Első szerelem (1985)

First love (1970)

Premier amour (/1946/ 1970)

Az elveszejtő (1988)

The Lost Ones (1971)

Le depeupleur (/1966, 1970/ 1970)

Fedetlen fővel (1989)

He is barehead (Fizzle 1.) (/1973-75/ 1976)

Il est tête nue... (/1960 k/ 1976)

Félre minden idegenség (1993)

All strange away (/1963-64/ 1976)

 

Halott a képzelet képzeld (1989)

Imagination Dead Imagine (1966)

Imaginez morte imaginez (/1965/ 1965)

Hogy megint csak bevégezni (1989)

For to End Yet again (Fizzle 8.) (/1973-75/ 1976)

Pour finir encore (1976)

Horn mindig (1989)

Horn came always (Fizzle 2.) (/1973-75/ 1976)

Horn venait... (/1960 k/ 1976)

A kitaszított (1967)

The Expelled (1947)

L'expulsé (1946)

Még mindig (1989)

Stirrings still (/1988/ 1988)

Soubresauts (1989)

Mennybemenetel (1998)

Assumption (1929 /1929/)

 

Mozdulatlanul (1989)

Immobil (1976)

Immobile (/1975/ 1976)

Nélküliség (1989)

Lessness (1970)

Sans (/1969/ 1969)

Nyugtató (1971)

The Calmative (1976)

Le calmant (/1946/ 1955)

Ping (1989)

Ping (/1967/ 1967)

Bing (/1966/ 1966)

Rosszul látom rosszul mondom (1982)

Ill seen ill said (1981)

Mal vu mal dit (1981)

Semmi szövegek (1989)

Texts for Nothing (1967)

Textes pour rien (/1950-52/ 1955)

Születés előtt feladtam (1989)

I gave up before Birth (Fizzles 4.) (/1973-75/ 1976)

J'ai renoncé avant de naître... (/1960 k/ 1976)

Társaság (1984)

Company (/1979/ 1980)

Compagnie (1980)

A vég (1989)

The End (1954)

Suite (1946); La Fin (1955)

Vénföld (1989)

Old Earth (Fizzle 6.) (/1973-75/ 1976)

Vieille terre... (/1960 k/ 1976)

[Ülve és nyugodtan]

Sedendo et Quiesciendo (1932 /1932/)

 
 

Text [Prosafrangmet] (1932 /1932/)

 
 

Fingal (/1933/ More Pricks; 1934)

Fingal (1994)

 

Ding-Dong (/1933/ More Pricks; 1934)

Ding-Dong (1994)

 

A wet Night (/1933/ More Pricks; 1934)

Rincée Nocturne (1994)

 

Love and Lethe (/1933/ More Pricks; 1934)

Amour et Léthe (1994)

 

Walking out (/1933/ More Pricks; 1934)

Promenade (1994)

[Micsoda pech]

What a misfortune (/1933/ More Pricks; 1934)

Che sciagura (/1929/); Quelle calamité (1994)

[Smeraldina szerelmeslevele]

The Smeraldina's Billet Doux (/1933/ More Pricks; 1934)

Le billet doux de la Smeraldina (1994)

 

Yellow (/1933/ More Pricks; 1934)

Bléme (1994)

 

Draff (/1933/ More Pricks; 1934)

Résidu (1994)

[A kép]

The Image (/1956/)

L'Image (1959, 1988)

 

Still (1.) (Fizzle 7.) (/1973-75/)

 
 

Sound (Still 2.) (/1973/ 1996)

 
 

Still 3. (/1973/ 1996)

 
 

The Cliff (/1975/ 1996)

 
 

Heard in the Dark I. (1996)

 
 

Heard in the Dark II. (1996)

 
 

Afar a Bird (Fizzle 3.) (/1973-75/)

Au loin un oiseau (/1960 k/ 1976)

 

Closed Place (Fizzle 5.) (/1973-75/)

Se voir (/1960 k/ 1976)

[Rossz kezdet]

 

Faux départs (1965)

VERSEK

A. D. halála (1996)

 

Mort de A. D. (1945)

Alba (1978)

Alba (1931) (E. Bones; 1935)

Alba

Arénes de Lutéce (1996)

 

Arenes de Lutece (/1937-39/)

Cascando (1975)

Cascando (1936)

Cascando

Da tagte es (1975)

Da tagte es (E. Bones; 1935)

Da tagte es

Dal [A Szöveg és zenéből] (1970)

Song (/1962/ 1962) [A Szöveg és zenéből]

 

Dieppe (Lásd: Négy vers) (1975)

Dieppe

Dieppe (/1937/ 1946)

Dortmunder (1978)

Dortmunder (E. Bones; 1935)

Dortmunder

[Éljen halott egyetlen évszakom...] (1996)

 

[Vive morte ma seule saison...] (1955)

Enueg I. (1976)

Enueg I. (E. Bones; 1935)

Enueg I.

Enueg II. (1975)

Enueg II. (E. Bones; 1935)

Enueg II.

Fűzfahangok (1996)

 

Mirlitonnades (/1976-78/ 1981)

Gennyek I. (1978)

Sanies I. (E. Bones; 1935)

Sanies I.

Gennyek II. (1978)

Sanies II. (E. Bones; 1935)

Sanies II.

Gnóma (1978)

Gnome (1934)

 

[Igyál egyedül...] (1996)

 

[Bois seul...] (/1937-39/)

[Jó jó van egy ország...] (1996)

 

[Bon bon il est un pays...] (/1947-49/ 1955)

[Jön mind a nő...] (1996)

[They come...] (/1937/)

[Elles viennent...] (/1946e/)

A keselyű (1975)

The Vulture (E. Bones; 1935)

Le vautour

[Közöny muzsikája...] (1996)

 

[Musique de l'indifférence...] (/1937-39/)

Kúrószkóp; Huriszkóp; Poroszkóh (1978)

Whoroscope (/1930/ 1930)

-

A légy (1996)

 

La Mouche (/1937-39/)

[Lehet tehát az ember...] (1996)

 

[Ainsi a-t-on beau...] (/1937-39/)

[Leszáll a hegyről a homály...] [Versbetét Az utolsó tekercsben.] (1962)

(1958)

(1959)

Malacoda (1978)

Malacoda (1933) (E. Bones; 1935)

Malacoda

Mennybemenetel (1996)

 

Ascension (/1937-39/)

[Míg a barlangba ég és talaj...] (1996)

 

[Jusque dans la caverne ciel et sol...] (/1937-39/)

Négy vers [+1 verssel] (1975)

 

Trois poemes (1948)

[Nőnek a nyugalmas aktus...] (1996)

 

[A elle l'acte calme...] (/1937-39/)

Nyolc átírat Chamfort modorában (1996)

Huit maximes long after Chamfort (/1975-76/)

 

[Ott lenni állkapcsok nélkül fogtalan...] (1996)

 

[Etre la sans machoires sans dents...] (/1937-39/)

Rue de Vaugirard (1996)

 

Rue de Vaugirard (/1937-39/)

Saint-Lô (1975)

Saint-Lô (/1946/ 1946)

Saint-Lô (1959)

Sehol (1994)

Neither (/1976/ 1996)

 

Serena I. (1975)

Serena I. (E. Bones; 1935)

Serena I.

Serena II. (1975)

Serena II. (E. Bones; 1935)

Serena II.

Serena III. (1975)

Serena III. (E. Bones; 1935)

Serena III.

A visszhang csontjai (1975)

Echo's Bones (/1936/ E. Bones; 1935)

Les os d'écho

[E homokcsík vagyok mely...] [Lásd: Négy vers] (1975)

[My way is in the sand flowing...]

[Je suis ce cours de sable yui glisse...] (/1948/ 1948)

[Mit tennék e világ nélkül részvétlen arctalan...] [Lásd: Négy vers] (1975)

[What would I do withouth this world faceless incurious...]

[Que ferais-je sans ce monde sans visage sans questions...] (/1948/ 1948)

[Szeretném pusztuljon el szerelmem...] [Lásd: Négy vers] (1975)

[I would like my love to die...]

[Je voundrais que mon amour mezre...] (/1948/ 1948)

[Ha jót szól bolond, az éppolyan sokk...] (Nyolc átírat...; 1996)

[Wit in fools has something shocking...] (Huit maximes...; /1975-76/)

 

[Jaj, tragédiánk ribilliót csap...] (Nyolc átírat...; 1996)

[The trouble with tragedy is the fuss it makes...] (Huit maximes...; /1975-76/)

 

[Fenéken jobb neked, mintsem lábon kucorogni..] (Nyolc átírat...; 1996)

[Better on your arse than on your feet...] (Huit maximes...; /1975-76/)

 

[Élni s feledni váltig napra nap...] (Nyolc átírat...; 1996)

[Live and clean forget from day to day...] (Huit maximes...; /1975-76/)

 

[Elmétől kért vigaszt örök és üdv örök...] (Nyolc átírat...; 1996)

[Ask of all-healing, all-consoling thought...] (Huit maximes...; /1975-76/)

 

[Léprecsal embert, komisz remény...] (Nyolc átírat...; 1996)

[Hope is a knave befools us evermore...] (Huit maximes...; /1975-76/)

 

[Hunyni míg a vég...] (Nyolc átírat...; 1996)

[Sleep till death...] (Huit maximes...; /1975-76/)

 

[Szálkás szikes szív és merő...] (Nyolc átírat...; 1996)

[How hollow heart and full...] (Huit maximes...; /1975-76/)

 

[Kibírni vétlen...] (Fűzfahangok; 1996)

 

[En face...] (Mirlitonnades; 1981)

[Éjszaka...] (Fűzfahangok; 1996)

 

[Rentrer...] (Mirlitonnades; 1981)

[A végösszeg ez...] (Fűzfahangok; 1996)

 

[Somme toute...] (Mirlitonnades; 1981)

[A semmi szakadéka selyme...] (Fűzfahangok; 1996)

 

[Fin fond du néant...] (Mirlitonnades; 1981)

[A csönd mint egykor volt olyan...] (Fűzfahangok; 1996)

 

[Silence tel que ce qui fut...] (Mirlitonnades; 1981)

[Hallgasd csak...] (Fűzfahangok; 1996)

 

[Écoute-les...] (Mirlitonnades; 1981)

[Oda-visszaútnak...] (Fűzfahangok; 1996)

 

[Lueurs lisieres...] (Mirlitonnades; 1981)

[Képzeld el ha ez...] (Fűzfahangok; 1996)

 

[Imagine si ceci...] (Mirlitonnades; 1981)

[Először hasmánt...] (Fűzfahangok; 1996)

 

[D'abord...] (Mirlitonnades; 1981)

[Folyam az ok...] (Fűzfahangok; 1996)

 

[Flux cause...] (Mirlitonnades; 1981)

[Szombat szünnap...] (Fűzfahangok; 1996)

 

[Samedi répit...] (Mirlitonnades; 1981)

[Minden nap arra éled...] (Fűzfahangok; 1996)

 

[Chaque jour envie...] (Mirlitonnades; 1981)

[Éj aki úgy...] (Fűzfahangok; 1996)

 

[Nuit qui fais tant...] (Mirlitonnades; 1981)

[Semmi senki...] (Fűzfahangok; 1996)

 

[Rien nul...] (Mirlitonnades; 1981)

[Alighogy sikerül a...] (Fűzfahangok; 1996)

 

[A peine a bien memé...] (Mirlitonnades; 1981)

[Amit a szempár elhibázott...] (Fűzfahangok; 1996)

 

[Ce qu'ont les yeux...] (Mirlitonnades; 1981)

[Ami keservet...] (Fűzfahangok; 1996)

 

[Ce qu'a de pis...] (Mirlitonnades; 1981)

[Tangerben járva legelőbb...] (Fűzfahangok; 1996)

 

[Ne manquez pas a Tanger...] (Mirlitonnades; 1981)

[Arrébb egy másik pad alatt...] (Fűzfahangok; 1996)

 

[Plus loin un autre commémore...] (Mirlitonnades; 1981)

[Stuttgartban járva ezt csak ezt ne...] (Fűzfahangok; 1996)

 

[Ne manquez pas a Stuttgart] (Mirlitonnades; 1981)

[Öreg járás...] (Fűzfahangok; 1996)

 

[Vieil aller...] (Mirlitonnades; 1981)

[Kik így szóltatok, tébolyultak...] (Fűzfahangok; 1996)

 

[Fous qui disiez...] (Mirlitonnades; 1981)

[Lépésről lépésre...] (Fűzfahangok; 1996)

 

[Pas a pas...] (Mirlitonnades; 1981)

[Sződd álmodat...] (Fűzfahangok; 1996)

 

[Reve...] (Mirlitonnades; 1981)

[Mint halottat...] (Fűzfahangok; 1996)

 

[Morte parmi...] (Mirlitonnades; 1981)

[Honnan a hang...] (Fűzfahangok; 1996)

 

[D'ou...] (Mirlitonnades; 1981)

[Élet túlélői...] (Fűzfahangok; 1996)

 

[Mots survivants...] (Mirlitonnades; 1981)

[Folyamok s óceáni cseppek...] (Fűzfahangok; 1996)

 

[Fleuves et océans...] (Mirlitonnades; 1981)

[Feszes léptekkel...] (Fűzfahangok; 1996)

 

[De pied ferme...] (Mirlitonnades; 1981)

[Alighogy oduját odahagyta...] (Fűzfahangok; 1996)

 

[Sitot sorti de l'ermitage...] (Mirlitonnades; 1981)

[Abban a percben amint kitudódott...] (Fűzfahangok; 1996)

 

[A l'instant de s'entendre dire...] (Mirlitonnades; 1981)

[Eljött az éj mikor a lelkét...] (Fűzfahangok; 1996)

 

[La nuit venue ou l'ame allait...] (Mirlitonnades; 1981)

[Semmi többet...] (Fűzfahangok; 1996)

 

[Pas davantage...] (Mirlitonnades; 1981)

[Egy éjszakán az árnya...] (Fűzfahangok; 1996)

 

[Son ombre une nuit...] (Mirlitonnades; 1981)

[Fekete nővér...] (Fűzfahangok; 1996)

 

[Noire soeur...] (Mirlitonnades; 1981)

[Kilencvenévesen, a végszón...] (Fűzfahangok; 1996)

 

[Le nain nonagénaire...] (Mirlitonnades; 1981)

[Tailpiece] [Versbetét a Wattban]

Tailpiece (1953)

[1969]

 

At last I find in my confused soul... (1929 k)

 
 

dirt in a dirt floor... (/1926/ 1931)

 
 

When a bit of sunshine hits you... (1922 k)

 
 

For future reference (1930)

 
 

From the only poet to a shining whore - For Henry Crowder to sing (1930)

 
 

Return to the Vestry (1931)

 
 

Hell crane to starling (1931)

 
 

Casket of pralinen for a daughter of a dissipated mandarin (1931)

 
 

Text (1931)

 
 

Yoke of liberty (1931)

 
 

Home Olga (/1932/ 1934)

 
 

Ooftish (/1938/ 1938)

 
 

Something there (/1974/ 1975)

 
 

Dread nay (/1974/ 1974)

 
 

Roundelay (/1976/ 1976)

 
 

Thither (/1976/ 1976)

 

[Mi is a szó]

What is the word (/1986/ 1989)

 
   

[Hors crane seul dedans...] (/1974/ ?1976)

ESSZÉK, TANULMÁNYOK

Három párbeszéd Georges Duthuit-val három festőről (1991)

Three Dialogues with Georges Duthuit (1949)

Trois Dialogues (1998)

A van Velde fivérek festészere avagy a világ és a nadrág (1994)

 

La Peinture des van Velde (1945);

Le monde et le pantalon (1989)

[Dante...Bruno. Vico...Joyce]

Dante...Bruno. Vico...Joyce

(1929)

 

Proust (1988)

Proust (/1930/ 1931)

 

A két szükséglet (1995)

The two Necessities

Les Deux Besoins (/1938/ 1983)

Az akadályoztatás festői (1995)

 

Peintres de l'Empêchement (1948)

Német levél 1937-ből (2000)

German Letter of 1937 (/1937/ 1983)

 

A romok fővárosa (2002)

The Capital of the Ruins (/1946/)

 
 

The Possessed (1931)

 
 

The Essential and the Incidental (1934)

 
 

Ex Cathezra (1934)

 
 

Humanistic Quietism (/1934/ 1934)

 
 

Schwabenstreich (1934)

 
 

Proust in Pieces (1934)

 
 

Papini's Dante (1934)

 
 

Poems. By Rainer Maria Rilke (1934)

 
 

Recent Irish Poetry (1934)

 
 

Censorship in the Saorstat (/1935/ 1983)

 
 

An Imaginative Work! 1936)

 
 

Intercessions by Denis Devlin (/1938/ 1983)

 
 

MacGreevy on [Jack B.] Yeats (1945)

 
 

Geer van Velde (/1938/ 1983)

 
 

Henri Hayden (/1960/ 1983)

 
 

Bram van Velde (1961)

 
 

Homage to Jack B. Yeats (1983)

Hommage á Jack B. Yeats (1954)

 

For Avigdor Arikha (/1967/ 1983)

Pour Avigdor Arikha (/1967/ 1983)

   

Henri Hayden, homme-peintre (/1952/ 1955)

   

Le concentrisme (/1930 k/ 1983)III.3. Beckett az Interneten

Az Interneten több ezer oldalon találkozhatunk Samuel Beckett nevével. Mivel ezeket felsorolni lehetetlen lenne, ezért itt csak a három legjelentősebb oldal címe álljon. Ezekről a címekről több Beckett-tel foglalkozó oldalt is könnyen elérhetünk. Például olvashatunk Beckett-fesztiválokról, megismerkedhetünk a Samuel Beckett Társasággal, olvashatunk interjúkat, időrendi táblát, egyéb életrajzokat és sok más érdekességet.

The Samuel Beckett On-Line Resources and Links Page. - [online] [2004.11.27.]

Samuel Beckett: egy magyar nyelvű oldal. - [online] [2004.11.27.]

Samuel Beckett linkválogatás. - [online] [2004.11.27.]


III.4. Címvariációk mutatója

A művek címfordításai helyenként eltéréseket mutatnak. A művek megkeresése előtt érdemes ezeket ellenőrizni, ill. összevetni.

Akkor = Az az idő = Abban az időben

Altatódal = Ringató = Hintatódal

Egy félbehagyott műből = Egy abbahagyott feladat

Eleutheria = Szabadság

Az elveszejtő = Az elnéptelenítő

Gennyek I-II. = Váladékok I-II.

Halott a képzelet képzeld = Képzeld, a képzelet halott

Hangjátéktöredék I-II. = Vázlat rádióra I-II.

Hangjátéktöredék II. = Nyers - rádióra [II.]

Három párbeszéd Georges Duthuit-val három festőről = Szókratészi párbeszédek Georges Duthuit-vel

Hogy megint csak bevégezni = Befejezésül még = Még egyszer végig = Végezetül még egyszer = Hogy vége legyen

Hogyan = Ahogyan = Hogy is van ez = Hogyan van = Mi ez?

Játék = A darab = Komédia = Vígjáték

A játszma vége = A játék vége = Végjáték

[Jó jó van egy ország...] = Accul

A kitaszított = A kiutasított

Kísértettrió = Kísértethármas = Kísértet-trió

Kuroszkóp = Huriszkóp = Poroszkóh

Lélegzet = Lélekzet = Lélegzés

Léptek = Lépések = Lépések, forduló = Kopogó léptek

Malone meghal = Malone haldoklása

Meglehetősen jó nőkről álmodom = Meglehetős nőkről álmodom = Középszerű asszonyok álma

A megnevezhetetlen = A névtelen

Minden elesendők = Akik elbuktak = Elesettek = Minden esendők

Monológ = Töredék

Nacht und Träume = Éjszaka és álmok

Nem én = Én nem

Némajáték I. = Jelenet szöveg nélkül I. = Szöveg, zene nélkül I.

Némajáték II. = Jelenet szöveg nélkül II. = Szöveg, zene nélkül II.

Német levél 1937-ből = Egy német Beckett-levél 1937-ből

Ohio rögtönzés = Ohio impromptu = Ohiói rögtönzés

Ó, azok a szép napok! = Óh, azok a szép napok! = Ó, ti szép napok = Óh, szép napok = Boldog napok = Boldog idők

Ping = Bing

Rosszul látom rosszul mondom = Rosszul látva, rosszul mondva

Sehol = Sem

Semmi szövegek = Apró-cseprő szövegek = Ingyen szövegek = Szövegek a semminek

Sitt = Negyed = Quad

Színműtöredék I. = Homály = Nyers - Színházra I.

Szöveg és zene = Szó és zene

Az utolsó tekercs = Krapp utolsó szalagja = Krapp vagy az utolsó szalag = Az utolsó kötelék = Az utolsó szalag

A van Velde fivérek festészete avagy a világ és a nadrág = A két van Velde művészete avagy a világ és a nadrág

A visszhang csontjai = Visszhangcsontok = Visszhang csontjai

Zsarátnok = Hamvak = Parázs

 


 


MUTATÓ

A    B    C    Cs    D    E    F    G    Gy    H    I    J    K    L    M    N  
  Ny    O    Ö    P    Q    R    S    Sz    T    U    V    W    Y    Z    Zs    

A

(-a a-) 846

A. D. halála 214

[A elle l'cte calme...]

A és B úr 1280, Lásd még: Némajáték I.

[A l'instant de s'entendre dire...]

[A peine a bien memé...]

A piece of Monologue 1374

A romok fővárosa 567, 568, 890

A wet Night 796

[Abban a percben amint kitudódott...]

Abban az időben 1329, Lásd még: Akkor

Abbott, H. Porter 1238

Ábrahám Irén 1189

Accul 419

Ács János 597, 1288, 1311

Ács Károly 808

Ackerley, Chris J. 1259

Act without Words I-II. 646, 649, 671, 1374

Acte sans paroles I-II. 692

Ádám Péter 424

Ádám Ottó 1288

Adet, Jean 1263

Adorno, Theodor Wiesengrund 375, 379

Adrien, Philippe 1321

Afar a bird 720, 742

Az Áhitat Színháza 1303

Ahogy a történetről értesültem 215

Ahogyan Vö: Címvariációk mutatója

[Ainsi a-t-on beau...]

Az akadályoztatás festői 216
- ismertető: 217

Akik elbuktak Vö: Címvariációk mutatója

Akkor 218
- ismertető: 219
- előadás: 1260, 1374

Alba 220

Albee, Edward 587

Albu Annamária 1201

[Alighogy oduját odahagyta...]

[Alighogy sikerül a...]

Alikina, Kátya 1319

All strange away 665

All that fall 644, 649, 655

Allen, Keith 1374

Almási Miklós 101, 102, 104, 279

Álmodó 1314

Álombeli énje 1314

Álombeli jobb és bal kéz 1314

Altatódal 221, 1374
- ismertető: 222, 223, 224, 225

Alvarez, Alfred 1230, 1231, 175

Amerika 62, 1377

[Ami keservet...]

[Amit a szempár elhibázott...]

Amour et Léthe 764

An imaginative Work! 718

Anderson, Jean 1374

Andrónyi András 1089

Anglia 1260, 1263, 1266, 1269, 1270, 1271, 1272, 1274, 1328, 1329

Angyalosi Gergely 113

ANK Művelődési Ház [Pécs] 1305

Anna Lívia Plurabelle [Joyce] 12

Antal Gábor 523

Anthology of Mexican Poetry 46

Antonya Csaba 1201

Apró-cseprő szövegek Vö: Címvariációk mutatója

Arénes de Lutéce 226

Arikha, Avigdor 776, 921

Árkosi Árpád 1302

Árkosi Katalin 1307

[Arrébb egy másik pad alatt...]

Árus Katalin 1201

As the Story was told 681

As no other dare Fail 1234

Ascension 182

Ascher Tamás 1012, 1287, 1294, 1372

[Ask of all-healing, all-consoling throught...]

Asmus, Walter 1374

Assez 704

Assumption

At last I find in my confused Soul... 719

Au loin un oiseau 720, 742

Audiencia [Havel] 1339

Avignon 96, 400

Az az idő Vö: Címvariációk mutatója


B

B. Á. 817, Lásd még: Benkő Ákos

(b.e.) 844, Lásd még: Bogácsi Erzsébet

B. L. 852

Babarczy László 1322

Babits Mihály Művelődési Ház [Szekszárd] 1196

Babják Annamária 1327
- fénykép: [Winnie] 1101, 1103

Bábuk és bohócok 1280

Bábuk és emberek I-II. 491, 494, 1280

Bair, Deirdre 767, 768, 1233

Bajomi Lázár Endre 148, 368, 824, 897, 907, 969

Bakos Ferenc 894

Baksa Imre 1309
- fénykép: 1071, 1117

Balassa Anna 306, 308, 859, 861

Balassa Péter 854

Balassa Tamás 399

Balázs Samu 1351

Balázsi István 1307, 1332
- fénykép: [Vladimir] 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1124, 1125, 1130

Balázsovics Mihály 1204

Bálint Lajos 491

Balkay Géza 1343

Balogh Elemér 110

Balogh Géza 500, 511, 1280

Balogh Margit 1185

Balota, Nicolae 832, 918

Bam 1374

Bán Zoltán András 121

Banán Klub 1326

Bande et sarabande 714, 730, 732, 738, 764, 785, 794, 796, 797, 800

Bángyörgyi Károly 1282

Banovich Tamás 1300

Barabás 406

Barabás Tamás 410, 538

Barabás Zsolt 1193

Baráth Edina 313

Barba 295

Bárdos László 118

Barkóczi András 116, 215, 237, 250, 360, 361, 481, 486, 564, 598, 599, 633

Barna Balázs 1174

Báron György 387

Barrault, Jean-Louis 970, 1377

Bársony Júlia 1174
- fénykép: 1135

Bart István 101, 133, 227, 252, 363, 422, 490, 501, 1307, 1314, 1347

Barta András 371, 462, 495

Bartók [Béla] 883

Bartolomei, Gabriella
-
fénykép: 1036

Bartos Tibor 148, 159, 357, 1307, 1356

Báthori Csaba 126, 130, 214, 220, 226, 228, 230, 235, 241, 242, 248, 249, 256, 257, 258, 259, 259, 362, 419, 421, 427, 435, 436, 467, 438, 449, 458, 460, 485, 503, 504, 563, 570, 571, 574, 575, 576, 634, 1197

Báti László 822

Baudo, Serge 1267

Bauer, Jerry 894

Bazsó Júlia 358

BBC 58, 59, 65, 74, 1269, 1270, 1271, 1272

Beamish 36

Beckett, William Frank jr. 1, 22

Beckett, Frank Edward 1, 22, 54

Beckett, John 74, 490, 584

Beckett, Mary Lásd még: Roe, Mary Jones

Beckett-dalok 1174
- fénykép: 1098, 1099, 1102, 1102, 1134, 1135, 1150
- ismertető: 1175, 1176, 1177

Beckett-gyűjtemény [Reading] 92

Beckett-fantázia 1078, 1308
- fénykép: 1067
- ismertető: 1179

Beckett-képmás [Mahon] 1207

Beckett-szinopszis 354, 355, 431, 432, 581, 582, 1160, 1309
- fénykép: 1071, 1160

Beckett levele Kafkához [Balázsovics] 1204

Becquet 29

Bécsy Tamás 304, 312, 331, 548, 609

Beethoven, [Ludwig van] 1309, 1314

Befejezésül még Vö: Címvariációk mutatója

Begam, Richard 1239

Beke Sándor 1317

Belfast 9

Belgrád 302, 1051, 1305

Belia Anna 292

Bem 1374

Benczédi Sándor 1330

Bende József 882

Benedek Gyula 1316

Benkő Ákos 817, 819

Bennent, David
-
fénykép: [Clov] 1095

Bennent, Heinz
-
fénykép: [Hamm] 1095

Bényei József 471

Bényei Tamás 605

Berceuse 707

Bérczes László 383

Béres Ilona 1356

Berlin 28, 85, 219, 370, 403, 445, 510, 616, 979, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1011

Bernáth László 542

Berzsenyi Zoltán 1303

Beszélő 1296

[Better on your arse than on your feet...]

Bezerédy Zoltán 1322
- fénykép: [Clov] 1092, 1097

Bicskei István 1189, 1191

Bielefeld 1275

Bihalji Merin, Oto 808, 912, 980

Le billet doux de la Smeraldina 785

Bim 1374

Bing 697, 704, Bion, Wilfred Dr. 23

Birkenhauer, Klaus 1226

Birkett, Jennifer 1254

Bíró Zsófia 365

Birtalan Krisztina 1174
- fénykép: 1134, 1150

Bitter, Christof 1275

Blaskó Balázs 1310

Blau, Herbert 1253

Bléme 800

Blénesi Csaba 1201

Blin, Roger 51, 52, 60, 63, 1261, 1263

Bob 1299, 1311
- fénykép: 1077

Bocsárdi Gabriella 1201

Bodó A. Ottó 416

Bodó László 619

Bodori Anna 1318

(bogácsi) 587, Lásd még: Bogácsi Erzsébet

Bogácsi Erzsébet 314, 390, 394, 407, 601, 622, 844

Bogár Sándor 1180

Bogatirjova, Jelena 1319

Bogdán Zsolt 1334
- fénykép: 1132

Bogyay Katalin 534

[Bois seul...]

Boldizsár Iván 508

Boldog idők Vö: Címvariációk mutatója

Boldog napok 370, 510, Lásd még: Ó, azok a szép napok!

A bolond dala 1185, 1338

Bom 1374

[Bon bon il est un pays...]

Bonelly 36

Bonner, Anthony 653

Borges, Jorge Luis 71

Boros György 1344

Borsi Zsuzsa 1288, 1298

Les Bosquets de Bondy 40, 721

Both András 1312, 1346, 1347

Bóta Gábor 404

Bowles, Patrick 53, 642

Bozóki Mara 1316

Bozóky Marianne 1316, Lásd még: Bozóki Mara

Bődi István 1298

Börcsök Dóra 349

Bősze György 1130

Bram van Velde [tanulmány] 722

Brater, Enoch 1258

Breath 658, 1374

Brecht, Bertolt 282

Brekk 1288, 1299, 1311
- fénykép: 1072, 1076

Brennan, Stephen 1374

Bris Zoltán 1200

Brodky, Michael 684

Brook, Peter 377, 378, 558, 1100, 1123

Broussais kórház 30

Bryden, Mary 1246, 1247, 1250

Bubik István 1318
- fénykép: [Pozzo] 1087, 1114

Bucz Hunor 327, 333, 1332

Budai Éva 929

Budai Katalin 354, 431, 581, 1202

Budapest 81, 245, 275, 393, 1139, 1302, 1303, 1314, 1341, 1350

Buggy, Niall 1374

Buhs, Ilse 979

Bujdos Tibor 1104

Buning, Marius 1240

Bussotti, Sylvano 1033

...but the clouds... 713

Búza Tímea 1347
- fénykép: [A2]


C

Calando 68

Calder, John 422

Le Calmant

The Calmative

Campbell College 9

Cap au pire 712

The Capital of the Ruins

Casadeas, Gisele 1293
- fénykép: [Nell] 1032

Cascando [hangjáték] 68, 76, 227, 652
- előadás: 1273

Cascando [vers] 228

A Case in a thousand

Casket of Pralinen for a Daughter of a dissipated Mandarin 723

Catastrophe 707, 1374

[Ce qu'a de pis...]

[Ce qu'ont les yeux...]

Cendres 694

Censorship in the Saorstat 724

Cette fois 707

Chamfort, Sébastien 93

[Chaque jour envie...]

Char, René 36

Chatelain, Jean-Quentin 1341
- fénykép: 1139

Che sciagura 725

Chelsea 25

Cherry Lane Theatre 72, 1265

Le Cid [Corneille] 15

Cioran, Émil M. 882, 1166

Clark, David 1377

The Cliff 726

Closed Place 744, 783

Clov 1263, 1290, 1293, 1322, 1333, 1334, 1345, 1374
- fénykép: 1001, 1002, 1005, 1006, 1007, 1009, 1018, 1019, 1021, 1022, 1024, 1026, 1028, 1034, 1035, 1092, 1095, 1097, 1104, 1127, 1129, 1132

Coe, Richard N. 1225

Cohn, Ruby 676

Colgan, Michael 1374

Come and Go 1374

Comédie

Comment c'est 64, 695, 709, 717, 727

Compagnie 600, 708

Company 673, 685

Le concentrisme 728

Cooldrinagh 1

Corneille, Pierre 15

Cronin, Anthony 719, 731, 799, 1243

Crowder, Henry 749, Crowleyis, John 1374

Cunard, Nancy 13, 1251

Czető Bernát László 1310


Cs

...csak a fehők... 229

Csák Zsolt 1197

Csáki Judit 225, 396, 480, 562, 596

Csámpai Zoltán 890

Csanádi Judit 1317, 1323

Csapó Gyula 1350

Csehov, [Anton] 301

Cseke Csilla 1163, 1164

Cselényi Nóra 1322

Cserepkei Anita 1307

Csiba Zsolt 1185

Csíkszereda 1193, 1201, 1313, 1315

Csíky András 1334

Csillag Veronika 444

Csiszár Imre 1292

Csobay Zoltán 1185, 1309, 1314

Csokits János 424, 466

Csonka Ibolya 1322

Csontos Erika 1309

[A csönd mint egykor volt olyan...]

Csurka István 328


D

D. A. 1195, 1203

[D'abord...]

[D'ou...]

D'un ouvrage abandonné 704

Da tagte es 230

Dal 231

Daniss András 1332
- fénykép [Lucky] 1108, 1109

Dante and the Lobster

Dante et le homard

Dante, homár 232
- ismertető: 233

Dante...Bruno. Vico...Joyce 11, 729

A darab Vö: Címvariációk mutatója

Darley, Arthur, Dr. 40

Darvas Iván 314, 404, 405, 409, 1318, 1333
- fénykép: 1084, 1085, 1087, 1093, 1113, 1114, 1115, 1126, 1127, 1129, 1136, 1137, 1141, 1143, 1163, 1164

Davies, Paul 1255

[De pied ferme...] 185

De Vasco, Dessin 915

Debrecen 604, 1282, 1344

Dél-Afrika 75

Dél-Franciaország 35

Deleuze, Gilles 713, 879

Deli Adrienn 1174

Demény Attila 1347

Demeter Imre 522

Denda Iván 1094

Dénes Roland 1332

Le depeuleur 702

La derniere bande 694

Déry Tibor 513

Descartes, René 863

Deschevaux-Dumesnil, Suzanne Georgette Anna 1, 30, 70

Les Deux Besoins

Devine, George 770

Devlin, Denis 762

Dieppe 234, 485

Ding-Dong 730

Diószegi Imola 1201

Diploma de Merito 1371

Dirt in a dirt floor... 731

Dis, Joe

Disjecta 676

Dobay Dezső 221, 559, 1185, 1295, 1296, 1303, 1307, 1309, 1314

Dobay Janka 1185

Dobre-Kóthay Judit 1334

Domonkos László 388

Doromby Károly 276

Dortmunder 235

Dósa Zsuzsa 1323

Doumer, Paul 20

Dölle Zsolt 1299

Dömölky János 1373

Dörner György 1303

Döttling, Thomas
-
fénykép: [Estragon] 1096

Draff 732

Draganescu, Constantin
-
fénykép [Willie] 1058

Dragomán György 635

Dread nay 733

Dream of Fair to Middling Women 19, 21, 683, 736

Dressmann Dóra 418

Drezda 28

Dublin 1, 2, 5, 20, 29, 38, 415

Duchamp, Marcel 29

Dukes, Gerry 1257

Dusa Gábor 1102

Duthuit, Georges 47, 358

Dux, Pierre 392, 1293
- fénykép: [Hamm] 1034, 1035, 1037


E

[E homokcsík vagyok mely...]

- el - 586

Earlsford House School 2

Echo's Bones 26, 639

École Normale Superieure 10

[Écoute-les...]

Les Éditions de Minuit 89

Eger 1310

Egoyan, Atom 1374

Egri István 1351

Egri Péter 876, 880, 1218

Egy a sok közül 236

Egy abbahagyott feladat Vö: Címvariációk mutatója

[Egy éjszakán az árnya...]

Egy este 237

Egy félbehagyott műből 57, 238
- előadás: 1270

Egy kiállítás képei [Ács] 1311

Egy német Beckett-levél 1937-ből Vö: Címvariációk mutatója

Egyesült Államok 77

Eh, Joe 1377

[Éj aki úgy...]

[Éjszaka...]

Éjszaka és álmok Lásd még: Nacht und Träume
-
előadás: 1314
-
előadás: 1314

El Eini Sonja 1310

Elég 78, 84, 240

Elesettek 462, 463, 464, 1351, Lásd még: Minden elesendők

[Élet túlélői...]

Eleutheria 43, 130, 241, 684, 715
- ismertető: 131, 132

L'Éleuthéromane 43

[Éljen halott egyetlen évszakom...] 242

[Eljött az éj mikor a lelkét...]

[Elles viennent...]

[Elmétől kért vigaszt örök és üdv örök...]

Az elnéptelenítő Vö: Címvariációk mutatója

[Élni s feledni váltig napra nap...]

Előre vaknyugatnak 116, 243, 931
- ismertető: 117, 118

[Először hasmánt...]

Elsner, Ida 2

Első szerelem 40, 90, 244
- előadás: 1341
- fénykép: 1138, 1139
- ismertető: 245

Az elveszejtő 84, 90, 246

(ÉM - HI) 402

Ember Mária 369

Emberi vágyak 247

Embers 649, 672

En attendant Godot 691, 1229

[En face...]

Én nem Vö: Címvariációk mutatója

The End

Endgame 646, 371, 766, 777, 1374

Ends and Odds 667

Enniskillen 3

Enough

Enueg

Eörsi István 222

Eötvös Péter 1352

Erdély 1193, 1201, 1313, 1315

Erdős Balázs 1180

Erdős István 1280

Erdős Tamás 1200

Erni Péter 842, 843

Escoffier Hotel 36

Esquisse radiophonique

The Essential and the Incidental 734

Esslin, Martin 806, 884, 1222

Estragon 1161, 1279, 1287, 1291, 1298, 1318, 1319, 1330, 1332, 1344, 1346, 1372
- fénykép 972, 875, 980, 1011, 1012, 1044, 1047, 1060, 1062, 1063, 1065, 1068, 1069, 1070, 1083, 1085, 1087, 1093, 1096, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1113, 1114, 1116, 1124, 1130, 1143, 1146, 1147, 1148, 1149, 1151, 1152, 1153, 1154

Eszenyi Enikő 1301

Eszes Andrea 1128

[Etre la sans machoires sans dents...] 182

Ex Chatezra 735

Excerpts from Dream of Fair to Middling Women 736, Lásd még: Dream of Fair to Middling Women

The Expelled

L'expulsé

Eyre, Richard 1374

Ez a ház bontásra vár 1343


F

Fábián József 1039, 1040, 1041, 1060, 1061

Fábián Márton 873, 946

Fábrik Erzsébet 1317

Fabry, Juraj 1189

Faragó Béla 1180

Farkas Tamás 1049

Farkas Tímea 341

Farkasné Juhász Krisztina 902, 903

Faux départs 737

Fazekas László, B. 463

Fedetlen fővel 250, 740

Fehér Dániel 1180

Fehsenfeld, Martha 687

Fejes György 1283

Fejtő Ferenc 874

[Fekete nővér...]

Feldman, Morton 888, 1268, 1353, 1354, 1355

Feldmár Terézia 487, 1296

Félre minden idegenség 251

[Fenéken jobb neked, mintsem lábon kucorogni...]

Fényes Márta 1282

Ferencz Győző 129

Fermanagh grófság 3

Fésős András 1307

[Feszes léptekkel...] 185

Fesztivál
-
Avignon 96, 400
- Bergen 883
- Rizóma 553
- Velence 80, 1276, 1277, 1371

Film 77, 80, 252, 660, 939, 967, 1276, 1371
- ismertető: 253, 254, 255

La Fin

Fin de partie 403, 692

[Fin fond du néant...]

Fingal 738

Finnegan's Wake [Joyce] 12

Firenze 1033

First Love 663

Fitzgerald, Susan 1374

Fitzpatrick, Tom
-
fénykép [Willie] 1105

Fiú 1287, 1291, 1330, 1332, 1372
- fénykép: 1125

Fizzle 1. 740

Fizzle 2. 741

Fizzle 3. 742

Fizzle 4. 743

Fizzle 5. 744

Fizzle 6. 745

Fizzle 7. 746

Fizzle 8. 747

Fizzles 668, 739

[Fleuves et océans...]

Flo 82, 1314
- fénykép: 1119

[Flux cause...]

Fodor Gergely 1197

Fodor Tamás 1197

Foley, Sean 1374

[Folyam az ok...]

[Folyam s óceáni cseppek...]

Font Brigi 1200

Footfalls 669, 1374

For Avigdor Arikha 776

For Future Reference 748

For Samuel Beckett [Feldman] 1355

For to End Yet again 747

Forgács András, G. 1296
- fénykép [Hallgató] 1046

Formentor-díj 71

Fournier, Edith 683, 712, 713, 714, 716

[Fous qui disiez...] 185

Foxy Divils 1325

Foxrock 1

Földényi F. László 162, 170, 172, 174, 185, 190, 197, 203, 208, 212

Földes Anna 525

Fragment de théátre I. 178

Fragment de théátre II. 178

Franciaország 35, 52, 89, 1199, 1261, 1267, 1273, 1293, 1297, 1341

Franyó Zsuzsanna 1080, 1081, 1082

Freiburg 321, 1096

Fried Ilona 306, 308, 798, 859, 861

Friedman, Alan Warren 1251

Friedrich, Caspar David 45

From an abandoned Work 178

From the only Poet to a shining Whore - For Henry Crowder to sing 749

Frost, Mr. és Mrs. 25

Furbank, P. N. 804

Fűzfahangok 94, 256


G

-gácsi 601, Lásd még: Bogácsi Erzsébet

Gábor Andor 161, 169, 171, 173, 184, 189, 196, 202, 207, 211

Gábor Viktor 147, 461

Gábos Barna 1174

Gajdó Tamás 1112, 1113, 1114, 1115

Galamb György 1280

Gálffi László 1301
- fénykép [Krapp] 1057

Gáll István 615

Gambon, Michael 1374

(Garai) 555

Garas Dezső 1318
- fénykép: [Estragon] 1084, 1085, 1087, 1093, 1113, 1114, 1143

Garforth, Julian 1247

Garrad, Charles 1374

Gáspár Ferenc 128

Geiss, Rüdiger
-
fénykép: [Vladimir] 1096

Geisttertrio [Beethoven] 1309, 1314

Gennyek I. 257

Gennyek II. 258

Gergely Erika 1185

Gergely László 225, 480, 562

German Letter of 1937

Gerold László 219, 412, 445, 550, 551, 608, 616, 857, 1187, 1188, 1190, 1191

Gertrude Street 25

Gestapo 35

Gévai Réka 1174
- fénykép: 1102

Gévai Simon 1174

Ghost trio 713

Giacometti, Alberto 29

Gibson, Alan 1377

Gielgudm John 1374

Gilles, Sibylle 82, 713, 879

Gloria SMH 34

Gnóma 259

Gnome

Godot-ra lesve 1189
- ismertető: 1190, 1191

Godot-ra várva 36, 40, 45, 51, 52, 79, 81, 123, 124, 125, 138, 260, 364, 367, 829, 872, 1206, 1372, 1374
- ismertető: 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350
- előadás: 1261, 1279, 1281, 1287, 1291, 1298, 1310, 1312, 1316, 1317, 1318, 1319, 1321, 1323, 1330, 1332, 1344, 1346
- fénykép: 969, 972, 973, 975, 977, 980, 1011, 1012, 1044, 1047, 1051, 1060, 1061, 1062, 1063, 1065, 1066, 1068, 1069, 1070, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1093, 1096, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1024, 1025, 1130, 1133, 1136, 1041, 1043, 1143, 1146, 1147, 1148, 1149, 1151, 1152, 1153, 1154
- fénykép: [(Nők) Godot-ra várva] 1094
- rajz: 974

Gomrowicz, [Witold] 862

Gontarsky, Stanley E. 95, 686, 1259

Gordon, Lois 1241

Gorey, Edward 665

Gosztola Gábor 910

Gosztonyi János 1279

Gödöllői Művelődési Központ 1193, 1287

Gönczöl János 408, 1333
- fénykép: [Nagg] 1128

Görgey Gábor 574, 575, 576

Gracks, Günter 607

Graglia, Rosalba 948

Grosse, Donald 1357

Grossman, Evelyne 1248

Guba István 1314

Ifj. Guelmino Sándor 1291

Guggenheim, Peggy 29

Gulyás Tünde 1345


Gy

Gyémánt László 961, 962, 963, 1318
- fénykép: 1162

Gyergyószentmiklós 1193, 1201, 1313, 1315

Győr 324, 1323

Györgydeák Edit 1307

Györgyey Klára 881

Gyula 334

Gyuricza István 1322
- fénykép: [Hamm] 1092, 1097

Gyuriska János 1346
- fénykép: 1146, 1147, 1148, 1149, 1151, 1152, 1153, 1154

Gyurkó Henrik 1280


H

(H. N.) 891, Lásd még: Haklik Norbert

[Ha jót szól bolond, az éppolyan sokk...]

Hacsek 315

Hadik Gyula 1156

R. Hahn Veronika 885

Haik Viktória 1345

Hajdu István 1346
- fénykép: 1146, 1147, 1148, 1149, 1151, 1152, 1153, 1154

Hajsz Andrea 317

Haklik Norbert 891, 892

Halmi Gábor 1344

Halott a képzelet képzeld 78, 351

[Hallgasd csak...]

Hallgató 1296
- fénykép: 1046

Hamburg 28, 580

Hamm 1263, 1290, 1293, 1322, 1333, 1334, 1345, 1374
- fénykép: 1000, 1001, 1002, 1004, 1006, 1008, 1009, 1016, 1018, 1020, 1021, 1022, 1023, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1034, 1035, 1037, 1092, 1095, 1097, 1104, 1126, 1127, 1129, 1132, 1137, 1163, 1164

Hámor János 1351

Hamvak 1352, Lásd még: Zsarátnok

Hamvas Béla 1185, 1338

Handshake after shot [Csapő] 1350

Hang 1185, 1278, 1301, 1377

Hanga Erika 1290
- fénykép: [Nell] 1019

Hangjátéktöredék I. 353
- ismertető: 354, 355, 356

Hangjátéktöredék II. 357
- ismertető: Lásd még: Hangjátéktöredék I.
Hangya 857

Hannus Zoltán 1197
- fénykép: 1142

Happy Days 656, 1374

Harák Judit 1310

Három alkalmi darab 225, 480, 562, 1296

A három anya [Pressburger] 1220

Három párbeszéd Georges Duthuit-val három festőről 47, 358
- ismertető:

Háromszéki Péter 1330

Harrison, Nell 1371

Hársing Lajos 1351

Haumann Péter 1298
- fénykép: [Estragon] 1347, 1070

Havel, Václav 96, 424, 854, 1303, 1339

Hayden, Henri 36, 754, 755

He is barehead 740

Heard in the Dark I. 751

Heard in the Dark II. 752

Hegedős László 330, 1206

Hegedűs Csaba 1185

Hegedűs Géza 263, 268, 280

Hegedűs Ildikó 1323

Hell Crane to Starling 753

Heltai Nándor 541

Helyey Áron 1287, 1372

Helyey László 1287, 1311, 1372
- fénykép: [Pozzo] 1063, [Joe] 1075

Henri Hayden 754

Henri Hayden, homme-peintre 755

Hensel, Georg 1224

Henz József 1344

Herm, Klaus
-
fénykép: [Lucky] 1066

Hermál Mátyás 1346

Hernádi Miklós 109

Hintatódal 222, Lásd még: Altatódal

Hirst, Damien 1374

Hirt, Eleonore 1277, 1375

Hogy is van ez Vö: Címvariációk mutatója

Hogy megint csak bevégezni 360, 747

Hogy vége legyen Vö: Címvariációk mutatója

Hogyan 64, 67, 73

Hogyan van Vö: Címvariációk mutatója

Hollman, Horst
-
fénykép: [Estragon] 1065

Hollósi Frigyes 1290
- fénykép: [Nagg] 1017, 1020, 1029, 1031

Homage to Jack B. Yeats 757

Homály 579, Lásd még: Színműtöredék I.

Home Olga 756

Hommage a Jack B. Yeats 757

Homonnai Katalin 1197

[Honnan a hang...]

Honti Katalin 389, 871, 872, 887

[Hope is a knave befools us evermore...]

Horn came always 741

Horn mindig 361, 741

Horn venait

[Hors crane seul dedans...] 758

Horváth Brigi 1200

Horváth László 165

Horváth Szilvia 1180

Horváth Valéria 1323

The Hour Press 14

Houghton, Martin 1331

[How hollow hearth and full...]

How it is 73, 650, 717, 727, 759, 804

Hudi László 1174

Hughes, Enda 1374

Huit maximes long after Chamfort

Human Wishes

Humanistic Quietism 760

[Hunyni míg a vég...]

Huriszkóp 436, Lásd még: Kuroszkóp

Húros Annamária 1290

Hurt, John 1374

Huszár László 1290
- fénykép: [Hamm] 1016, 1018, 1020, 1021, 1022, 1023, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031


I

I can't go on, I'll go on 666

I gave up before Birth 743

[I would like my love to die...]

Ibsen, [Henrik] 301

Iglódi István 1318
- fénykép: [Clov] 1009, [Lucky] 1086, 1112

[Igyál egyedül...] 362

Iklády László 989, 990, 991, 992, 993

Il est tete nue 178

Ill seen ill said 674, 685

Illig, Nancy 1278, 1377

Illisz L. László 425, 467, 578, 628

Ilovszky Béla 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1032, 1034, 1035, 1044, 1047, 1097

L'Image 709, 717, 761

The Image

Imagination Dead Imagine 657, 696

Imagination morte imaginez 704

[Imagine si ceci...]

Immobil

Immobile

Impromptu d'Ohio 707

Ince, Kate 1254

Indin, Ivana 1305

Ingyen szövegek Vö: Címvariációk mutatója

Inke László 1279
- fénykép: [Hamm] 973, [Pozzo] 1009, 1068, 1116

L'Innommable 690

Intercessions by Denis Devlin 762

Ionesco, Eugene 608

Ír Vöröskereszt 32, 39

Irish Times 40

Irons, Jeremy 1374

Írország 1, 29, 41, 56, 948, 1325


J

J'ai renoncé avant de naitre 179

Jacobi, Johannes 371, 510

[Jaj, tragédiánk ribilliót csap...] 183

K. Jakab Antal 179, 906, 964

Jakab László 1309

Jámbor József 1344

Jancar, Drago 1189, 1190, 1191

Jánossy Lajos 233

Janvier, Agnes 704

Janvier, Ludovic 704

Játék 75, 83, 350, 363, 364
- előadás: 1262, 1277, 1302, 1347, 1374, 1375
- fénykép: 976, 1172

A játék vége 370, 510, Lásd még: A játszma vége

A játszma vége 55, 57, 60, 61, 62, 85, 110, 138, 148, 149, 260, 268, 269, 270, 271, 272, 367, 829, 1374
- ismertető: 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418
- előadás: 1186, 1263, 1290, 1293, 1304, 1326, 1334, 1345
- fénykép: 917, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1034, 1035, 1037, 1092, 1095, 1104, 1131, 1132, 1143, 1171

[Je suis ce cours de sable yui glisse...]

[Je voundrais que mon amour mezre...]

Jéger Zsombor 1344

Jelenet szöveg nélkül 492, 916, 1280, Lásd még: Némajáték I. Némajáték II.
- fénykép: 916, 978, 996, 1043, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1059, 1121, 1122, 1057
- fénykép: 916, 978, 996, 1043, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1059, 1121, 1122, 1057

Jeney István 376, 1090
- fénykép: [Clov] 1018, 1019, 1021, 1022, 1024, 1026, 1028

[Jó jó van egy ország...] 419, 181
- ismertető: 420

Joe 477, 623, 1278, 1288, 1299, 1302, 1311
- fénykép: 1075

Joeres, Charlotte 82, 1264

Johnson, Richard 1374

Jordan, Neil 1374

Jordán Tamás 1287, 1294, 1311, 1333, 1372
- fénykép: [Vladimir] 1060, 1062, 1063, 1069, [Brekk] 1072, 1076, [egyéb] 1165

Joyce, James 10, 11, 12, 29, 729

Józsa Ernő 1223

József Attila Tudományegyetem 1284

[Jön mind a nő...] 421

Jövés-menés 78, 82, 422, 1374
- ismertető: 423
- előadás: 1192, 1200, 1264, 1306, 1307, 1314
- fénykép: 1119, [plakát] 1161

Juhász Árpád 1344

Juhász Erzsébet 829

Juhász Gabi 1303

Juhász Illés 1333

Juliet, Charles 845, 1236

[Jusque dans la caverne ciel et sol...]

K

-kgy- 553

Kabdebó Tamás 175

Kacsir Mária 549

Kada Júlia 439, 442

Kádár Kata 1059

Kádár Katalin 1167, 1173

Kafka, [Franz] 862

Kállai Katalin 497, 627

Kalmár Katalin 1310

Kántor Nóra 1180

Kaposvár 291, 292, 296, 303, 536, 1012, 1060, 1061, 1069, 1287, 1294, 1322, 1372

Karáth Imre 1045

Karátson Endre 862, 866, 867, 868, 869

Karen, James 1371

Karizs Tamás 1303

Karmity, Marin 1375

Karsai János 1310

Kassai Róbert 1106, 1107

Kassai Zita 1124

Katasztrófa 96, 424, 467, 578, 628
- ismertető: 425, 426
- előadás: 1303, 1307, 1339

Katona András 1296
- fénykép: [Olvasó] 1046

Katona Anna 826

Kaufmann, Boris 1371

Kazimir Kátoly 1279
- fénykép: [Estragon] 1116

Keaton, Buster 77, 80, 1276, 1371
- fénykép: 934, 939, 967, 968

Kecskemét 543, 544, 548, 1300

Kék-lő-Fény Kulturális Kávézó 1201

Kelecsényi László Zoltán 323

Kelemen Antal 1307

Kelemen Kinga 413

Keleti Éva 916, 984, 985, 986, 987, 996, 1121

Keleti pályaudvar [Bp.] 1201

Kelly, David 1374

(kemény) 533

Kennedy, Sighle 769, 1228

Kenner, Hugh 763, 1223, 1245

A kép

Képzeld, a képzelet halott Vö: Címvariációk mutatója

[Képzeld el ha ez...]

Kerékgyártó György 342

Keres Emil 1279
- fénykép: 973, 974, 980, 1044, 1068, 1116

Keresztes Sándor 1347
- fénykép: [F]

Kermode, Frank 833, 834, 835

Kertes Anna 1323

Kéry László 272, 274, 282

A keselyű 427

Keszég László 1348, 167

Két férfi a Holdat nézi [Caspar David Friedrich] 45

A két szükséglet 428

A két van Velde művészete avagy a világ és a nadrág Vö: Címvariációk mutatója

Khell Csörsz 1320

Khell Zsolt 1295

Ki a sötétből 1328, Lásd még: Out of the Dark

[Kibírni vétlen...]

Le Kid 15, 763

[Kik így szóltatok, tébolyultak...]

[Kilencvenévesen, a végszón...]

Kinevane, Pat 1374

Király Ernő 552

Kísértet-trió Vö: Címvariációk mutatója

Kísértethármas Vö: Címvariációk mutatója

Kísértettrió 430
- ismertető: 431, 432, 433
- előadás: 1309, 1309, 1314
- fénykép: 1073, 1074, 1118, [plakát] 1161

Kiss Attila 1197
- fénykép: 1142

Kiss Bea 1307

Kiss Csaba 1323

Kiss Eszter 840

Kiss Lajos 514, 529

Kiss Ottó 334

Kiss Péter 340, 554

Kiss Piroska, É. 1294

Kiss Zsuzsanna 1345

Kisspé 554, lásd még: Kiss Péter
A kitaszított 434

A kiutasított Vö: Címvariációk mutatója

Klempa Sándor 830

Klimó Ágnes 116, 244

Knowlson, James 682, 1227, 1242

Kodály Zoltán Ének-Zenei Iskola Kórusa 1185

Kolozsvári Grandpierre Emil 79, 110, 123, 124, 125, 138, 161, 169, 171, 173, 184, 189, 196, 202, 207, 211, 260, 367, 506, 1193, 1279, 1285, 1287, 1290, 1291, 1292, 1294, 1298, 1300, 1305, 1310, 1312, 1316, 1317, 1318, 1319, 1322, 1323, 1327, 1332, 1334, 1346

Koltai János 1285, 1372
- fénykép: [Willie] 985, 986, 991, 1012 [Lucky], 1047

Koltai Judit 1337, 1345

Koltai Róbert 1287, 1298
- fénykép: [Estragon] 1060, 1062, 1063, 1069

Koltai Tamás 305, 307, 332, 337, 347, 384, 400, 414, 436, 547, 580, 626, 629

Komédia Vö: Címvariációk mutatója

Koncz Zsuzsa 972, 973, 1075, 1076, 1077

Koós Anna 377, 378

Koós Iván 1043, 1280
- fénykép: 1157

A kopasz énekesnő [Ionesco] 368

Kopogó léptek 1328, Lásd még: Léptek

Koponyatorony 1193, 1313
- ismertető: 1194, 1195

Korányi Tamás 888

Kordos László 815

Korniss Péter 1084, 1085, 1086, 1087, 1093, 1112, 1113, 1114, 1115

Kóródi Ferencné 1014

Kortárs Művészeti Fórum 425, 467, 578, 628, 1303

Kott, Jan 511, 878

Kovac, Boris 552, 1305

Kovács Ákos 1332
- fénykép: 1125

Kovács Bálint 1332

Kovács Dezső 544

Kovács J. István 1332
- fénykép: [Estragon] 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1124, 1130

Kovács József 1296

Kovács Kristóf 1316

Kovács Krisztina 1185

Kovács Petra 1147

Kovács Vera 1180

Köpeczi Béla 893, 900

Körmendi János 1298
- fénykép: [Pozzo] 1047

Középszerű asszonyok álma Vö: Címvariációk mutatója

[Közöny muzsikája...] 435

Krapp 69, 612, 649, 672, 682, 1214, 1266, 1267, 1282, 1283, 1286, 1289, 1301, 1350, 1373, 1374
- fénykép: 994, 995, 1013, 1014, 1015, 1057

Krapp, avagy az utolsó tekercs 69, 1267, Lásd még: Az utolsó tekercs

Krapp's last Tape 649, 672, 682, 1350, 1373, 1374

Kraviánszky Júlia 904

Krepp utolsó szalagja 602, Lásd még: Az utolsó tekercs

Kristó-Nagy István 822

(kristóf) 393

Kubicsek Szilvia 1307

Kudari Réka 1180

Kukorelly Endre 311

Kúnos László 1221

Kuroszkóp 436


L

[La nuit venue ou l'ame allait...]

Lábán Katalin 1295, 1303, 1309, 1314

Laborfalvi Mária 1323

Labrusse, Rémi 858

Ladik Katalin 552, 1305

Lágymámyosi Közösségi Ház 1193

Lakky József 1300

Lamont, Rosette C. 860

Lang András 1174

László Gerő 1334

Latour, Pierre 52, 1261

Lavielle, Émile 1229

Lazic, Radoslav 1305

Lebovic, Djordje 412, 1186

A légy 437

[Lehet tehát az ember...] 438

Lélegzés Vö: Címvariációk mutatója

Lélegzet 86, 1203, 1374
- ismertető: 440, 441, 442, 443
- előadás: 1196, 1307, 1336, 166

Lélekzet Vö: Címvariációk mutatója

Léner Péter 1279

Lépések 180, 347, 444, 446, 1010, 1307, Lásd még: Léptek

Lépések, forduló 444, Lásd még: Léptek

[Lépésről lépésre...]

[Léprecsal embert, komisz remény...]

Léptek 444, 1374, 177
- ismertető: 445, 446, 447

Lessness 654, 179

[Leszáll a hegyről a homály...] 448

Létay Vera 421, 527

Levine, David 914

Lewis, Gary 1374

Libéria Hotel 29, 30

Lindon, Jerome 89, 771

Lindsay-Hogg, Michael 1374

Linehan, Rosaleen 1374

Linka György 1289
- fénykép: 1013, 1014, 1015

Lipics Zsolt 1322

[Live and clean forget from day to day...]

Lo 82, 1264

London 16, 20, 23, 24, 25, 31, 38, 59, 60, 63, 977, 1260, 1263, 1266, 1269, 1270, 1271, 1272, 1274

Lonsdale, Michael 1277, 1375

The Lost Ones 659

Lovarda [Vác] 1173

Love and Lethe 764

Lovrek Károly 1185

Lucky 52, 1261, 1279, 1287, 1291, 1298, 1318, 1319, 1330, 1332, 1344, 1346, 1372
- fénykép: 1012, 1047, 1061, 1063, 1066, 1078, 1086, 1108, 1109, 1112, 1152, 1154

Lucza Gyula 1303

[Lueurs lisieres...] 184

Lukács Lóránt 1373

Lukácsi Huba 1332

Lukáts Andor 1287, 1294, 1372
- fénykép: [Lucky] 1061, 1063


M

M. G. 476, Lásd még: Mihályi Gábor

M. G. P. 315, 590, 849, Lásd még: Molnár Gál Péter

M. K. 610

M. V. 604

M-É 813

MacGreevy, Thomas
Machintosh, Michael 1357

Mácsai Pál 1333
- fénykép [Clov] 1127, 1129

Maday Gábor 1344

Magee, Patrick 63, 1266

Magni, Marcello 1374

Magos György 1356

Magyar Attila 1186

Magyar Ferenc 325

Magyar Judit Katalin 411

Magyar Mozgás és más Színházak Találkozója 1314

Magyar Rádió 1351, 1356

Magyar Televízió 1372

Magyarósi Gizella 1220

Mahon, Derek 1207

Majera, Luboslaw 1189

Major Ottó 530

Major Tamás 1351

Makai András 1202

Maks, Dragoslav Jankovic 1291

Mal vu mal dit 706, 179

Malacoda 449

Maleczech, Ruth
-
fénykép: [Winnie] 1105

Malone dies 643, 648

Malone haldoklása Vö: Címvariációk mutatója

Malone meghal 50, 57, 111, 405, 927
- ismertető: 112, 113

Malone meurt 689

Mamet, David 1374

Le Manivelle 566

Marafkó László 588, 620

Maráz László 159

Marcibányi téri Művelődési Ház [Bp.] 1201

Máriáss József 1296

Máriássy Judit 545

Márkos Albert 1348

Marne 44

Márta István 1295, 1298, 1311
- fénykép: [Bob] 1077

Martin, Jean 52, 1261, 1263

Márton András
- fénykép: [Vladimir] 1047, 1070

Massey, Anna 1374

Master of Art's (M. A.) 17

Máté Gábor 1288

Máté Krisztián 1345

Máthé Elek 603

Matócsik András 1301

Mátrai-Betegh Béla 266, 270

May B. 1199, 1297

McAleese, Mary 953

McGinley, Sean 1374

McGovern, Barry 1374

McGowran, Jack 1377

M[a]cGreevy, Thomas 765

McGreevy on [Jack B.] Yeats 765

McPherson, Conor 1374

McWhinnie, Donald 1266

Medecz Attila 1180

Még egyszer végig Vö: Címvariációk mutatója

Még mindig 97, 451
- ismertető: 452

Meglehetős nőkről álmodom Vö: Címvariációk mutatója

Meglehetősen jó nőkről álmodom 20, 137, 239, 453, 719, 756, 1170
- ismertető: 454, 455

A megnevezhetetlen 111, 456, 927
- ismertető: 112, 113

Mei 82, 1264

Melis László 1334

Mende Gaby 82, 1262, 1264, 1274, 1278, 1377

Mendel, Deryk 82, 97, 1151, 1153, 1163, 1167, 1262

Mensáros László 1285

Mennybemenetel [elbeszélés] 11, 457

Mennybemenetel [vers] 458

Mercier and Camier 662

Mercier és Camier 40, 42, 90, 119, 459
- ismertető: 120, 121, 122

Mercier et Camier 700

Mercier, Vivian 1232

Merényi Ágnes 870

Merkei Kornélia 1299

Merő Béla 611

Mesterházi Márton 105, 159, 464, 465, 1351, 1356

Mész Lászlóné 299, 301, 322

Mesz Rita 1314

Mészáros Nikolette 1309

Mészáros Tamás 477, 595, 623

Mészáros Vilma, B. 469, 470

Mészöly Miklós 1208

Metamorfózis [Ovidius] 26

Meyer, Jean-Michel 1341

Metz Katalin 415, 417

Mezítlábas Isten [Hegedős] 1206

Mi ez? Vö: Címvariációk mutatója

Mi is a szó 97

Mialkovszky Erzsébet 1285

Micsoda pech

[Míg a barlangba ég és talaj...] 460

Mihajlovic Annamária 1291

Mihalovici, Marcel 68, 69, 1267

Mihályi Gábor 107, 108, 143, 261, 277, 291, 296, 305, 348, 386, 474, 476, 535, 539, 546, 602, 822, 825, 1011, 1012

Mills, Peter 1247

Minden elesendők 58, 59, 61, 103, 461, 1376
- ismertető: 462, 463, 464, 465
- előadás: 1269

Minden esendők Vö: Címvariációk mutatója

[Minden nap arra éled...] 184

Minghella, Anthony 1374

Minihan, John 1237

[Mint halottat...] 185

Mirlitonnades 181, 184, 185, 186

Miskolc 311, 402, 811, 815, 1104, 1281, 1292, 1304, 1316, 1331

Miss Ida Elsner's Academy 2

Mit hol 425, 466, 578, 628, 1374
- ismertető: 467
- előadás: 1303, 1307

[Mit tennék e világ nélkül részvétlen arctalan...]

Mitchell, Katie 1328, 1329, 1374

Mitchell, Rand 95
- fénykép: 1050

Mitrani, Marcel 1376, 1377

Moers [Németország] 1320

Molloy 38, 41, 44, 50, 53, 56, 111, 136, 468, 642, 648, 688, 927
- ismertető: 112, 113
- illusztráció: 1167, 1173

Molnár Cs. Antal 1201

Molnár Gál Péter 315, 496, 500, 590, 849

Molnár Kata 1098, 1346

Moloney, Alan 1374

Monachon, Rémy 1100

Mondd, Joe 83, 84, 474, 1377
- ismertető: 475, 476, 477
- előadás: 1278, 1301

Le monde et le pantalon 710

Móninger Zsolt 1174

Monológ 478, 1374
- ismertető: 479, 480

Monológtöredék Beckettnek [Szlukovényi] 1213

Monori Lili 1335

Montparnasse 29

Montparnasse Temető 100, 1159

Moore, Julianne 1374

More Pricks than Kicks 21, 24, 638, 725, 730, 732, 738, 764, 785, 794, 796, 797, 800

Mort de A. D. 40

[Morte parmi...]

Morvay István 395

Moskal, Jerzy 1304

Most, Miss! [Eötvös Péter] 1352

[Mots survivants...]

La Mouche

Mozdulatlanul 481

Mozgó Ház Társulás 1174, 1176, 1177, 1324, 1349

Mr. Ernst Louit története 635, Lásd még: Watt

Murányi Beatrix 446

Murphy 27, 28, 31, 43, 107, 139, 482, 640, 767, 768, 769, 965, 1215, 1228
- ismertető: 108, 109, 140, 141

Murphy, John 1374

[Musique de l'indifférence...]

Muszorgszkij, [Mogyeszt] 593

München 28, 82, 1088, 1264

Művelődési és Közoktatási Minisztérium 1322

[My way is in the sand flowing...]

N

N. P. 103, Lásd még: Nádas Péter

N. Zs. 1016, 1017, 1018, 1019

Nabeul 88

Nacht und Träume [Beckett] 483, 713
- ismertető: 484
- előadás: 1314
- fénykép: 1120, [plakát] 1161

Nacht und Träume [Schubert] 1314

Nádas Péter 103

Nádasdi Hermin 1009

Nagg 1263, 1290, 1293, 1322, 1333, 1334, 1345, 1374
- fénykép: 1000, 1003, 1006, 1017, 1020, 1029, 1031, 1032, 1037, 1028

Nagy 857

Nagy András 350, 364

Nagy Attila 1279
- fénykép: 972, 975, 980, 1044, 1068

Nagy Fruzsina 1174

Nagy Gabriella 447, 1175

Nagy József 1295

Nagy Mária 1290

Nagy Péter 802, 807

Nagy Zoltán 1126

Nagy Zsolt 1332
- fénykép: [Pozzo] 1106, 1108, 1109, 1124, 1130

Nagypál Gábor 1186

Nagyvilág 79

[Le nain nonagénaire...]

Nánási Andrea 1344

Nánay István 589

>Napoli, Luca di
- fénykép: 1036

[Ne manquez pas a Stuttgart...]

[Ne manquez pas a Tanger...]

Négy vers 234, 485

Negyed Vö: Címvariációk mutatója

Négyesy János 1352

Neither [Feldman] 1353
- előadás: 1268

Nélküliség 90, 486

Nell 1263, 1290, 1293, 1322, 1334, 1345, 1374
- fénykép: 1000, 1019, 1020, 1029, 1031, 1032, 1128

Nem én 487, 1374
- ismertető: 488, 489
- előadás: 1307, 1328

Némajáték I. 58, 490, 171
- ismertető: 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 500
- előadás: 1274
- ismertető: 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 500
- előadás: 1274

Némajáték II. 64, 501, 172
- ismertető: Lásd még: Némajáték I.
- előadás: 1192, 1275, 1306, 1307
- ismertető: Lásd még: Némajáték I.
- előadás: 1192, 1275, 1306, 1307

Nemes G. Zsuzsanna 397

Nemessányi Gergely 1345

Német levél 1937-ből 502

Németh Ildikó 1309

Németh Ilona 1197

Némethy Ferenc 1281

Németország 28, 85, 1262, 1264, 1275, 1278, 1320

A névtelen Vö: Címvariációk mutatója

New York 62, 72, 77, 557, 1265, 1371

The New York Times 870

Niedzielsky Katalin 837, 838

Nikodém Norbert 1197

No's Knife 651

Nobel-díj 88, 89, 179, 436, 809, 810, 811, 812, 814, 815, 816, 817, 851, 895, 596, 906, 928, 964

[Noire soeur...] 186

Normandia 39

Norton, Jim 1374

Not I 1374

Nouvelles et textes pour rien 693

Novellák és Semmi szövegek 56

Novi Sad 1186, 1189, 1291, 1305

Nohow on 685

1295, 1296

(Nők) Godot-ra várva 320, 1296
- előadás: 1323
- előadás: 1323

[Nőnek a nyugalmas aktus...] 503

NSZK 1298

[Nuit qui fais tant...]

Ny

Nyers - Rádióra [II.] 357, 1307, 1356, Lásd még: Hangjátéktöredék II.

Nyers - Színházra I. 1307, Vö: Címvariációk mutatója

Nyitrai Illés 1197

Nyolc átírat Chamfort modorában 93, 504

Nyugat-Berlin 219, 445, 616, 1011

Nyugati pályaudvar [Bp.] 1201

Nyugtató 40, 505


O

Ó, azok a szép napok! 72, 506, 829
- ismertető: 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558
- előadás: 1265, 1284, 1285, 1292, 1294, 1300, 1305, 1320, 1327, 1335, 1337, 1374
- fénykép: 970, 971, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 997, 998, 999, 1033, 1036, 1038, 1039, 1040, 1041, 1045, 1049, 1058, 1064, 1089, 1090, 1091, 1101, 1103, 1105, 1123

Ó, szép napok Vö: Címvariációk mutatója

Ó, ti szép napok 508, Lásd még: Ó, azok a szép napok!

O'Brien, Eoin 683, 1235

O'Brien, Hugh B. 1374

Óbuda 329

[Oda-visszaútnak...]

O'Donnell, Damien 1374

Óh, azok a szép napok! 542, 1100, Lásd még: Ó, azok a szép napok!

Oh les beaux jours 703

Ohio Egyetem 95

Ohio impromptu 178, Lásd még: Ohio rögtönzés

Ohio rögtönzés 95, 559
- ismertető: 560, 561, 562
- előadás: 1295, 1296, 1307, 1374
- fénykép: 1046, 1050

Ohiói rögtönzés 559, Lásd még: Ohio rögtönzés

Oidipusz 284

Olaszország 1036, 1268, 1276, 1277

Old Earth 745

Old Tune

Olvasó 1096
- fénykép: 1046

O'Neill, [Eugene] 587

On Endgame 766

On Murphy (To McGreevy) 767

On Murphy (To Reavey) 768

On Murphy (To Sighle Kennedy) 769

On Play 770

On Works to 1951 771

One Evening

Ooftish 772

Oppenheim, Lois 1240, 1244, 1252, 1256

Oravecz Imre 618

Orosz György 1281

Orosz Róbert 1185

ORTF 67, 76, 1373

O'Shea, Milo 1374

O'Sullivan, Ailisha 135

Osztovits Levente 114, 115, 148, 323, 461, 565

[Ott lenni állkapcsok nélkül fogtalan...] 563

Our Exagmination round his Factification for Incamination of Work in Progress 661, 729

Ouroboros Együttes (Firenze) 1033

Out of the Dark 1028

Over the Years 1329

Overbeck, Lois More 687

Ovidius [Naso, Publius] 26

Oxford 86


Ö

Ö. L. 512, Lásd még: Ökrös László

Öcs 1200

Ökrös László 273, 512

Öldorfer Sommernachtmusik 1352

[Öreg járás...] 185


P

Paál István 1290

Páger Antal 612, 1373
- fénykép: 994, 995

Pákovics Miklós 324

Pálffy Tibor 1201

Pályi András 134, 149, 293, 295, 302, 303, 374, 492, 519

Pándi Pál 264, 289

Pap Éva 1296
- fénykép: 1042

Pap Lívia 1330

Papini's Dante 773

Pászt Patrícia 878

Pásztor Tibor 1345

Pataky Imre 1280

Paulton Street 23

Parázs Vö: Címvariációk mutatója

Párizs 7, 10, 14, 19, 26, 29, 32, 33, 40, 52, 69, 88, 89, 99, 100, 375, 379, 395, 397, 398, 601, 824, 1159, 1199, 1261, 1267, 1273, 1297

Paroles et musique

Pártos Géza 1327

Pas

[Pas a pas...]

[Pas davantage...]

Pas moi

Paseczki Zsolt 1322

Páskándi Géza 1209

Passuth Krisztina 1043, 1157

Pásthy Mátyás 1291

Pászt Patrícia 878

Pauer Gyula 1287, 1372

Pécs 618, 1289, 1305

La Peintre des van Velde

Peintres de l'Empechement

Pelorson, Georges 15, 763

Péntek Imre 224, 479, 561

Pereszlényi Erika 1174

Perger László 1332

Péron, Alfréd 7, 12, 31, 34, 35

Perry, Natasha 1123

Petényi Erzsébet 901

Péter Ágnes 880

Pethes Sándor 1351

Petrescu, Irina
-
fénykép: [Winnie] 1058

Petri György 1185, 1210, 1338

Petrik Pál 1291

Petrovic, Branka 1089, 1305

Phillips, Sian 1374, 1377

Pidgeon, Rebecca 1374

Pignet, Robert 61, 566, 694

Pilinszky János 281, 309, 1185, 1338

Pilling, John 864, 1249

Pinczés István 1344

Pindroch Csaba 1346
- fénykép: 1147, 1152, 1154

Ping 84, 564, Pinter, Harold 1374

Play 770, 1374, 1375

[Plus loin un autre commémore...]

Pochade radiophonique

Podmaniczky Szilárd 850

Poems. By Rainer Maria Rilke 774

Pogány Judit 533, 535, 539, 1294
- fénykép: [Winnie] 1038, 1039, 1040, 1041

Pók Lajos 893, 900

Polyák Béla 353, 444

Pór Judit 448

Poroszkóh 436, Lásd még: Kuroszkóp

Portora Royal School 3, 4

Portugália 87, 88

The Possessed 14, 775

Pour Avigdor Arikha 776

Pour finir encore 705, 720, 783

Pozzo 52, 1261, 1279, 1287, 1291, 1298, 1318, 1319, 1330, 1332, 1344, 1346, 1372
- fénykép: 973, 1011, 1012, 1047, 1063, 1068, 1078, 1086, 1106, 1108, 1109, 1114, 1116, 1124, 1130, 1147, 1152, 1154

Pöszmékör 1201, 1315
- ismertető: 1202, 1203

Premier amour 245, 701, 1341

Pressburger, Giorgio 1220

Program Note for Endgame 777

Promenade 794

Proust [tanulmány] 16, 565, 637
- ismertető: 115

Proust, Marcel 13, 860

Proust in Pieces 778

Puskás Erzsi 1146


Q

Quad 425, 467, 578, 628, 713, 1303, Lásd még: Sitt

[Que ferais-je sans ce monde sans visage sans question...]

...que nuages...

Quelle Calamité 725, 797

Quintus Konrád 1316

Quoi ou

R

-r- 524

r.sz. 327

Rácz Dóra 1197

Radio I.

Radio II.

Rádió I. 1309, Lásd még: Hangjátéktöredék I.

Radnai Annamária 1316

Radomir Maja 1314
- fénykép: [Flo] 1119

Rafael Erzsébet 1180

Raimbourgh, Lucien 52, 1261

Rajhona Ádám 1346
- fénykép: 1147, 1152, 1154

Rajk András 532, 805

Rajk László 1289, 1333

Rajkai György 1279

Rau, Liselotte 82, 1264

Ravel, Jean 1375

Raybad, André

Read, Herbert 31

Readingi Egyetem 92

Reavey, George 768

Recent Irish Poetry 779

Reflex 610, 1286

A régi nóta 566

Regős Pál 1180, 1182

Reisz, Karel 1374

Renaud, Madeleine 970, 971, 1377
- fénykép: [Winnie] 970, 971, 1090, 1091

[Rentrer...]

Résidu 732

Rétoré, Guy 1293

Return to the Vestry 780

[Reve...]

Reybaz, André 1293
- fénykép: [Nagg] 1032, 1037

Réz Pál 821, 828, 1322

Rickman, Alan 1374

[Rien nul...]

Rilke, Rainer Maria 774, 1185, 1214, 1338

Rincée Nocturne 796

Ringató 221, 1295, 1296, 1328, Lásd még: Altatódal
- fénykép: 1042
- fénykép: 1042

Rincée Nocturne 796

Ristic, Ljubisa 1051

Rizóma fesztivál 553

Robin, Michel 1293
- fénykép: [Clov] 1034, 1035

Rockaby 1374

Roe, Mary Jones 1, 49

Románia 1339

Romhányi Török Gábor 119, 122, 136, 137, 216, 217, 218, 221, 229, 236, 247, 353, 357, 419, 420, 424, 428, 429, 430, 439, 444, 453, 454, 457, 459, 466, 472, 473, 478, 483, 502, 559, 566, 567, 568, 571, 577, 579, 583, 630, 631, 864, 865, 875, 879

Róna Katalin 543, 592, 625

Rónai Sándor Művelődési Központ [Miskolc] 1292, 1316

Rooney, Mr. és Mrs. 1376

Rosznáky Ervin 1307

Rosset, Barney 1371

Rossz kezdet

Rosszul látom, rosszul mondom 569

Rosszul látva, rosszul mondva Vö: Címvariációk mutatója

Roundelay 781

Roussillon 36

Royal Air Force 33

Rozema, Patricia 1374

Rózsahegyi György 974, 975

Rozsnyai Bálint 106

Ru 82, 1314

Rudmose-Brown, Thomas B. 14

Rue de Vaugirard 570

Rue des Favorites 40


S

Saád Katalin 294

Saint-Lo [helység] 39, 40

Saint-Lo [vers] 40, 571

Sajó 315

Sallós Gábor 1281

[Samedi répit...]

Sándor Iván 262

Sándor L. István 316, 319, 401, 1179

Sanies I-II.

Sans 699

Sapritch, Alice 1376

Sarbu Aladár 880

Sáringer Tibor 1307

Sárközi Viola 1314

Sárosi Attila 1345

Sáry László 1318

Sausic Attila 403

Ifj. Sárvári János 1192, 1196

Schefcsik Ferenc 1314
- fénykép: 1120

Schermann Márta 1307

Schiller Kata 1142

Schmal, Hildegard
-
fénykép: 1010

Schneider, Alan 72, 77, 80, 95, 660, 1265, 1276, 1371, 1373, 1377
- fénykép: 939, 967, 968

Schubert, Franz 1314

Schwabenstreich 782

Scott Thomas, Kristin 1374

Se voir 783, 180

Seaver, Richard W. 653, 666

Sebes Juli 1200

Sedendo et Quiesciendo 784

Sehol 572
- előadás: 1268

Seidl, Rupert J. 1320
- fénykép: 1089

Selmeczi Elek 1052, 1053, 1054, 1055, 1056

Selmeczi György 1288

Sem Vö: Címvariációk mutatója

[Semmi senki...]

[A semmi szakadéka selyme...]

Semmi szövegek 48, 56, 573

[Semmi többet...]

Semprun, [Jorge] 279

Serena I. 574

Serena II. 575

Serena III. 576

Serreau, Jean-Martin 1375

Seyrig, Delphine 1277, 1375

Shakespeare, William 282

Shenker, Israel 870

Sík Csaba 160

Sík Csabáné 843

Siki Emil 1285

[Silence tel que ce qui fut...]

Simon, Charles 1374

Simon, Alfred

Simon Vanda 862

Simonyi Imre 1211, 1212

Simor Ágnes 1200

Simor Máté 1200

Sipos Lajos 312, 331

[Sitot sorti de l'ermitage...]

Sitt 577, Lásd még: Quad
- ismertető: 578
- ismertető: 578

Slamm utolsó koppantása [Tynan] 1218

[Sleep till death...]

Smeraldina szerelmeslevele

The Smeraldina's billet doux 785

Sodrás [Sukenick] 1221

Sollers, Philippe 875

Solo 707

Soltis Lajos 1189, 1291, 1330

Sólyom Balázs 1309, 1314
- fénykép: 1073, 1074, 1118

Something there 786

Somló István 1316

[Somme toute...] 184

Somogyi Győző 918

[Son ombre une nuit...]

Song

Soós Tamás 1185

Soubresauts 711

Souffle

Sound (Still 2) 787

Spall, Timothy 1374

Spányik Éva 1320
- fénykép: [Winnie] 1089

Square

Stamford-Conway 1280

Stefanik Irén 1284

Stevenson, Juliet 1374

Still (1) 746, 788, Lásd még: Fizzle 7.

Still 2 787, Lásd még: Sound (Still 2)

Still 3 789

Stillorgan 2

Stirring Still 680

Stuber Anna 594

[Stuttgartban járva ezt csak ezt ne...] 185

Su 82

Suite

Süddeutscher Rundfunk 1278

Stillorgan 2

Stories and Texts for Nothing 653

Stratford-upon-Avon 1328, 1329

Strausz Tünde 326

Sturridge, Charles 1374

Sukenick, Ronald 1221

Sulyok Elzbieta 1174

Sulyok Mária 1351

Svéd Akadémia 89

Svidro Viktor 1323

Swierkiewicz Róbert 1299


Sz

Sz. I. 585

Sz. J. 297 Lásd még: Szántó Judit

(Sz. L.) 820 Lásd még: Szenczei László

(sza) 847

Szabadi Sándor 827

Szabadság Vö: Címvariációk mutatója

Szabó Domonkos 1197

Szabó György 265, 269, 814

Szabó Gyula 1309, 1314

Ifj. Szabó István 1291

Szabó János 1332

Szabó Judit 1330

Szabó László
-
fénykép: 1098

Szabó Tibor 1201

Szakács Györgyi 1333

Szakács László 1201

Szalai Judit 1073, 1074

Szalay Krisztina 880

[Szálkás szikes szív és merő...]

Szamosvári Gyöngyvér 1332

Szamosvári György 1307

Szántó Judit 223, 297, 321, 392, 398, 531, 560, 806, 836, 839

Szávai János 894

Szavak és hangok 1348, Lásd még: Szöveg és zene

Szeged 514, 529, 1067, 1178, 1284

Szegedy-Maszák Mihály 600, 886, 895, 896, 900

Szegő György 1112, 1113, 1114, 1115, 1197

Székely Anna 409

Székely B. Miklós 1326, 1335

Székely Júlia 509

Szekeres György 150

Szekeres István 624

Szekrényesy Júlia 385, 591

Szekszárd 1192, 1196

Szél Olivér 1345

Szeli Ildikó 1290
- fénykép: [Nell] 1020, 1029, 1031

Szemerédy Virág 1185, 1314
- fénykép: [Vi] 1119

Szenczei László 602, 816, 820, 1289

Szenczi Miklós 826

Szendrő Iván 1284

Szentiványi Tamás 1307

Szentkirályi Pince 1326

Szentmiklósi Ildikó 1330

Széphegyi Katalin 1099

Szerbia 1186, 1189, 1291, 1305

Szerdahelyi István 904

Szeredás András 1197

[Szeretném pusztuljon el szerelmem...] 183

Szervét Tibor 1316

Szikora János 1289

Szilágyi Dezső 496

Szilágyi Enikő 1347
- fénykép: [A1]

Szilágyi Júlia 818

Szilágyi Károly 1189

Szilágyi Lajos, M. 1292

Szilágyi Nándor 1305

Szilas Zoltán 556

Színház I.
- előadás: 1309
- fénykép: 1071, 1117

Színházak és csoportok
-
Állami Bábszínház [Bp.] 485, 1280
- Art Contact Mozgásszínház [Szekszárd] 1192, 1196, 1306, 1336
- Ballet Théatre de l'Arche [Párizs] 1199, 1297
- Baltazár Színház [Bp.] 1180, 1182, 1184, 1342
- Barbican [London] 885
- Cherry Lane Theater [New York] 72, 1265
- Csiky Gergely Színház [Kaposvár] 1012, 1287, 1294, 1322, 1339, 1372
- Csokonai Színház [Debrecen] 1282, 1344
- Egyetemi Színpad [Bp.] 1195, 75
- Epilóg Kamara [Szeged] 1067, 1178
- Figura Stúdió Színház [Gyergyószentmiklós - Csíkszereda] 1193, 1195, 1201, 1202, 1203, 1313, 1315
- Fővárosi Operettszínház [Bp.] 1199
- Gárdonyi Géza Színház [Eger] 1310
- Győri Nemzeti Színház 1323
- Gyulai Kamara 334
- Hevesi Sándor Színház [Zalaegerszeg] 224, 225, 479, 480, 561, 562, 1296
- Holdvilág Kamaraszínház [Bp.] 418, 1171, 1337, 1345
- Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház [Beregszász] 1319
- Játékszín [Bp.] 1321
- Jókai Színház [Komárno] 1317
- Jugoszláv Rádiószínház 1283
- Kamerno Pozoriste Muzike [Újvidék] 1305 Lásd még: Zenei Kamaraszínház
- Kammerspiele [München] 1264
- Kastélyszínház [Moers, Németország] 1320
- KASZT (Közgáz Amatőr Színjátszó Társulat, Bp.) 1200
- Katona József Színház [Kecskemét] 548, 1300
- Katowicei Stanislav Wyspianski Színház 1304
- Kelemen László Színpad 1300 Lásd még: Kecskeméti Katona József Színház
- KISZ Központi Művészegyüttes Színpada [Bp.] 1299
- Kolozsvári Állami Magyar Színház 413, 416, 1334
- Komédium [Bp.] 406, 409, 411, 1333
- Latinovits Zoltán Játékszín [Veszprémi Petőfi Színház] 1320
- Lektűr Színház [Temesvár] 1339
- Madách Kamaraszínház [Bp.] 300, 515, 518, 519, 520, 522, 526, 530, 997, 1047, 1070, 1079, 1285, 1298
- Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 1334
- Merlin [Bp.] 591, 592, 597, 1311, 1327
- Miskolci Felolvasó Színpad 1291
- Miskolci Nemzeti Színház 311, 1292, 1304
- Modern Színpad [Debrecen] 605, 1282
- Mozgó Ház Társulás [Bp.] 1174, 1176, 1177, 1324, 1349
- MU Színház [Bp.] 1174
- Művész Színház [Bp.] 318, 1318
- Nemzetek Színháza [Hamburg] 580
- Nyitott Műhely [Bp.] 1200
- Ódry Színpad [Bp.] 587, 1288, 167
- Padlásszínház [Győr] 324, 1323
- Pécsi Nemzeti Színház, Kamaraszínház 617, 618, 619, 1289, 76
- Pesti Színház [Bp.] 398, 1146, 1147, 1148, 1149, 1151, 1152, 1153, 1154, 1293, 1346
- Petőfi Színház [Veszprém] 1320
- Philippe Adrien Társulata [Franciaország] 1321
- R.S.9. Stúdiószínház Lásd még: R.S.9. Színház
- R.S.9. Színház [Bp.] 355, 432, 582, 1117, 1118, 1119, 1120, 1160, 1161, 1185, 1201, 1309, 1314, 1343
- Római Opera [Olaszország] 1268
- Royal Court Theatre [London] 60, 63, 1260, 1263, 1266, 1274
- Royal Shakespeare Company 1328, 1329
- Schiller-Theater [Berlin] 85, 219, 445, 607, 616, 979, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1011
- Szegedi Nemzeti Színház 514, 529, 1284
- Szentkirályi Pince 1221, 75, 76
- Szentkirályi Színházi Műhely [Bp.] 1335
- Szkéné Műegyetemi Színpad [Bp.] Lásd még: Szkéné Színház
- Szkéné Színház [Bp.] 425, 467, 578, 628, 1180, 1181, 1182, 1295, 1302, 1303, 1314
- Szolnoki Szigligeti Színház [Szobaszínháza] 381, 382, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 1290, 1312
- Társulat Színház [Bp.] 1302
- Temesvári Állami Csiky Gergely Színház 1339
- Térszínház [Bp.] 326, 327, 1125, 1206, 1332
- Thália Színház [Bp.] 81, 264, 273, 289, 980, 1044, 1068, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1279, 1341, 1347
- Théatre Actuel [Párizs] 392, 1293
- Théatre de Babylone [Párizs] 52, 1261
- Théarte de l'Est Parisien [Párizs] 392
- Theatre Nationale Populaire [Párizs] 69, 1267
- Tompa Miklós Társulat Lásd még: Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
- Újvidéki Színház [Novi Sad] 411, 551, 1080, 1081, 1082, 1186, 1188, 1189, 1191, 1291, 1305
- Vígszínház [Bp.] 425, 467, 477, 578, 622, 623, 628, 1301
- Vörösmarty Színház [Székesfehérvár] 1199, 166
- Zenei Kamaraszínház [Újvidék] 1305Lásd még: Zenei Kamaraszínház
- Kammerspiele [München] 1264
- Kastélyszínház [Moers, Németország] 1320
- KASZT (Közgáz Amatőr Színjátszó Társulat, Bp.) 1200
- Katona József Színház [Kecskemét] 548, 1300
- Katowicei Stanislav Wyspianski Színház 1304
- Kelemen László Színpad 1300, Lásd még: Kecskeméti Katona József Színház
- KISZ Központi Művészegyüttes Színpada [Bp.] 1299
- Kolozsvári Állami Magyar Színház 413, 416, 1334
- Komédium [Bp.] 406, 409, 411, 1333
- Latinovits Zoltán Játékszín [Veszprémi Petőfi Színház] 1320
- Lektűr Színház [Temesvár] 1339
- Madách Kamaraszínház [Bp.] 300, 515, 518, 519, 520, 522, 526, 530, 997, 1047, 1070, 1079, 1285, 1298
- Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 1334
- Merlin [Bp.] 591, 592, 597, 1311, 1327
- Miskolci Felolvasó Színpad 1291
- Miskolci Nemzeti Színház 311, 1292, 1304
- Modern Színpad [Debrecen] 605, 1282
- Mozgó Ház Társulás [Bp.] 1174, 1176, 1177, 1324, 1349
- MU Színház [Bp.] 1174
- Művész Színház [Bp.] 318, 1318
- Nemzetek Színháza [Hamburg] 580
- Nyitott Műhely [Bp.] 1200
- Ódry Színpad [Bp.] 587, 1288, 167
- Padlásszínház [Győr] 324, 1323
- Pécsi Nemzeti Színház, Kamaraszínház 617, 618, 619, 1289, 76
- Pesti Színház [Bp.] 398, 1146, 1147, 1148, 1149, 1151, 1152, 1153, 1154, 1293, 1346
- Petőfi Színház [Veszprém] 1320
- Philippe Adrien Társulata [Franciaország] 1321
- R.S.9. Stúdiószínház Lásd: R.S.9. Színház
- R.S.9. Színház [Bp.] 355, 432, 582, 1117, 1118, 1119, 1120, 1160, 1161, 1185, 1201, 1309, 1314, 1343
- Római Opera [Olaszország] 1268
- Royal Court Theatre [London] 60, 63, 1260, 1263, 1266, 1274
- Royal Shakespeare Company 1328, 1329
- Schiller-Theater [Berlin] 85, 219, 445, 607, 616, 979, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1011
- Szegedi Nemzeti Színház 514, 529, 1284
- Szentkirályi Pince 1221, 75, 76
- Szentkirályi Színházi Műhely [Bp.] 1335
- Szkéné Műegyetemi Színpad [Bp.] Lásd: Szkéné Színház
- Szkéné Színház [Bp.] 425, 467, 578, 628, 1180, 1181, 1182, 1295, 1302, 1303, 1314
- Szolnoki Szigligeti Színház [Szobaszínháza] 381, 382, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 1290, 1312
- Társulat Színház [Bp.] 1302
- Temesvári Állami Csiky Gergely Színház 1339
- Térszínház [Bp.] 326, 327, 1125, 1206, 1332
- Thália Színház [Bp.] 81, 264, 273, 289, 980, 1044, 1068, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1279, 1341, 1347
- Théatre Actuel [Párizs] 392, 1293
- Théatre de Babylone [Párizs] 52, 1261
- Théarte de l'Est Parisien [Párizs] 392
- Theatre Nationale Populaire [Párizs] 69, 1267
- Tompa Miklós Társulat Lásd: Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
- Újvidéki Színház [Novi Sad] 411, 551, 1080, 1081, 1082, 1186, 1188, 1189, 1191, 1291, 1305
- Vígszínház [Bp.] 425, 467, 477, 578, 622, 623, 628, 1301
- Vörösmarty Színház [Székesfehérvár] 1199, 166
- Zenei Kamaraszínház [Újvidék] 1305

Színház az oktatásban 402, 1331

Színház- és Filmművészeti Főiskola 1288, 1348

Színműtöredék I. 579, 1374
- ismertető: 580, 581, 582

Színműtöredék II. 583, 1374
- ismertető: Lásd Színműtöredék I.
Szipőcs Krisztina 1307

Szkárossy Zsuzsa 1108

Szlovákia Kulturális Intézete 1317

Szlukovényi Katalin 1213

Szó és zene Vö: Címvariációk mutatója

Szobotka Tibor 826

Szókratészi párbeszédek Georges Duthuit-vel Vö: Címvariációk mutatója

Szolnok 381, 382, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 1290, 1312

[Szombat szünnap...]

Szomjúság 1280, Lásd még: Némajáték II.

[Sződd álmodat...]

Sződy Szilárd, Dr. 1299

Szőnyi Kató 1280

Szöveg 1288

Szöveg és zene 74, 231, 584
- fénykép: 1048, 1072, 1075, 1076, 1077, 1272
- előadás: 1288, 1299, 1311
- ismertető: 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597

Szöveg, zene nélkül Vö: Címvariációk mutatója

Szücs Nelli 1319

Szűcs Katalin 593

Születés előtt feladtam 598, 743


T

Tabeira Iván 1174

Tábori György 403, 1088

Tailpiece 790

Takács 883

Takács Andrea 1307

Takács Ferenc 112, 116, 117, 155, 232, 255, 305, 351, 833, 834, 835

Takács Kati 1295

Taligás Anna 1180

Tanai Bella 1333
- fénykép: [Nell] 1128

Tandori Dezső 107, 139, 140, 141, 158, 220, 228, 230, 231, 235, 248, 249, 257, 258, 259, 375, 379, 427, 436, 449, 482, 485, 505, 571, 573, 574, 575, 576, 584, 621, 632, 634, 636, 841, 1207, 1214, 1215, 1216, 1217, 1288, 1299, 1311

[Tangerben járva legelőbb...] 185

Tarján Tamás 346, 355, 423, 432, 433, 484, 582, 597

Tarján Vera 1181, 1184

Társaság 599
- ismertető: 600, 601

Tasnádi István 320, 336

Taxner Ernő 275

Tekercs [Tandori] 1217

Tellér Gyula 243, 246, 434, 456

Terray Barnabás 1197

Tetes-mortes 704

Text (Prosafragment) [elbeszélés] 791

Text [vers] 792

Textes pour rien 693

Texts for Nothing 653, 664

That time 1374

Theatre I. 1374

Theatre II.

Theatrum Devotionis 1303

Thewlis, David 1374

[They come...]

Thither 793

Thompson, Geoffrey, dr. 23

Three Dialogues with Georges Duthuit

Le Tier Temps 97

Tímár Éva 1292

Tóbiás Áron 408

Todogar jaur kvárna [Páskándi] 1209

Tolnai Lea 1174

Tolnay Klári 523, 525, 1285
- fénykép: [Winnie] 981, 982, 993, 997, 998

Tolvaly Ernő 254

Tomanek Márton 1356

Tompa Gábor 415, 1312, 1334, 1346, 1347, 163, 165
- fénykép: [Hamm] 1131, 1132, 1172

Topor Rita 1197

Torday Zádor 537

Tóth László 1319

Tóth Zoltán 1346

Tous ceux qui tombent 1376

Töredék[ek] I-II. 580, 1296, 1329, Lásd még: Színműtöredék I. Színműtöredék II.

Töreki Attila 1344

Törőcsik Mari 540, 544, 546, 1300
- fénykép: [Winnie] 999, 1045, 1049

Török Anett 1092

Török Gábor 111, 218, 238, 240, 251, 253, 310, 353, 356, 358, 359, 424, 426, 444, 450, 452, 456, 466, 468, 478, 559, 569, 572, 599, 845, 855, 858, 860, 863, Lásd még: Romhányi Török Gábor

Törzsök Judit 499, 856

Transition 11, 47

Tréjan, Guy 1376

Triceps 1193, 1201

Trill Zsolt 1319

Trinity College 5, 8, 10, 14, 17, 66

Trio du fantome 713

Trois dialogues 716

Trois poemes 182

[The trouble with tragedy is the fuss it makes...]

Tsingos, Christiane 1263

Túl az éveken 1329 Lásd még: Over the Years

Tunézia 88

Turcsányi Márta 323

Túri Erzsébet 1327

Turóczi Éva 1316

tv 1184 Lásd még: Tarján Vera

The Two Necessities

Tynan, Kenneth 1218


U

Ukrajna 1319

Ulm 1262

UNESCO 46

Unglár Csaba 1309
- fénykép: 1117

Ungvári Tamás 290, 520, 528, 803, 976, 977, 998

Universitas Együttes 1307

The Unnamable 645, 648

Upor László 557

Upor Péter 1307

Urbán Balázs 1198

USA 1265

Ussy-sur-Marne 44, 73

Az utolsó Beckett-bemutató [Mészöly] 1208

Az utolsó éjszaka 1186

Az utolsó kötelék Vö: Címvariációk mutatója

Az utolsó szalag Vö: Címvariációk mutatója

Az utolsó tekercs 63, 425, 448, 467, 578, 602, 1373, 1374
- ismertető: 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629
- előadás: 1200, 1266, 1282, 1283, 1286, 1289, 1301, [opera] 1267
- fénykép [Az utolsó tekercs] 994, 995, 1013, 1014, 1015, 1057
- opera: 69, 1267

Ülve és nyugodtan

V

Va et vient

Vác 1193, 1201

Váci utca [Bp.] 1201

Vadas László 1201

Vágó Attila 1299

Vágvölgyi Ilona 1296

Vajda László 1287, 1288, 1356

Vajk Vera 494

Vajna Balázs 1174
- fénykép: 1099

Valaczkay Gabriella 1183

Váladékok I. 257, Lásd még: Gennyek I.

Váladékok II. 258, Lásd még: Gennyek II.

Vallai Péter 1295

Vámos László 997, 1285
- fénykép: 981

Van Velde, Bram 29, 750

Van Velde, Geer 29, 722

A van Velde fivérek festészete, avagy a világ és a nadrág 630
- ismertető: 631

Váncsa István 381

Vándorfi László 1320, 1330

Várady Judit 1314

Várady Szabolcs 1322

Váraljai Szandra 1101

Varannay Aurél 267, 271

Varanyi Lajos 1280

Varga Géza 1323, 1351

Varga József 506, 1319

Varga László 278

Varró János 823

Vass Éva 1351

Vass Károly 1284

Vass Zsuzsa 300

Vaucluse 36

Vázlat rádióra I. 353, 190 Lásd még: Hangjátéktöredék I.

Vázlat rádióra II. Vö: Címvariációk mutatója

Vedres Csaba 1185

A vég 632

Végezetül még egyszer Vö: Címvariációk mutatója

Végjáték 401, 402, 406, 411, 414, 825, 1097, 1126, 1127, 1128, 1129, 1137, 1163, 1164, 1165, 1193, 1313, 1322, 1325, 1331, 1333, Lásd még: A játszma vége

[A végösszeg ez...]

Velencei Filmfesztivál 80, 1276, 1277, 1371

Venczel Valentin 1291, 1310

Vénföld 633, 745

Veres Dóra 1185

Veres Mihály 1284

Veszprém 553, 1089, 1320, 1330

Vi 82, 1314
- fénykép: 1119

Vico, Giambattista 11, 729

(vida) 405

Vidnyánszky Attila 1319

[Vieil aller...]

Vieille terre

Vígjáték Vö: Címvariációk mutatója

Vilcsek Anna 614

The Village Voice 62

Vincze Csilla 1201

Vincze Géza 1174

Visky András 132, 135, 1334

Visszhang csontjai 634, Lásd még: A visszhang csontjai

A visszhang csontjai 26, 634

Visszhangcsontok 634, Lásd még: A visszhang csontjai

[Vive morte ma seule saison...]

Vizy György 1327
- fénykép: [Willie] 1101

Vizy Miklós 1295

Vladimir 52, 1261, 1279
- fénykép: 973, 974, 980, 1011, 1012, 1044, 1047, 1060, 1062, 1063, 1068, 1069, 1070, 1084, 1085, 1087, 1093, 1096, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1113, 1114, 1115, 1116, 1124, 1125, 1130, 1136, 1141, 1143, 1146, 1147, 1148, 1149, 1151, 1152, 1153, 1154

Vojvodina sportközpont amfiteátruma [Újvidék] 1305

Vranyecz Artúr 1344

The Vulture

W

Waiting for Godot 641, 1374

Wales 402, 1331

Walesi Színművészeti és Zeneművészeti Főiskola 402, 1331

Walking Out 794

Walsh, Kieron 1374

Warrilow, David 95
- fénykép: 1050

Watt [regény] 37, 38, 635, 647, 698, 790, 795, 1357

Watt: an Opera 1357

Welsh College of Music and Drama 1331

Weöres Sándor 157, 228, 230, 248, 249, 427, 485, 571, 634

A wet Night 796

What a misfortune 725, 797

What is the Word 97, 798

What where 1374

[What would I do withouth this world faceless incursious...] 183

When a bit of Sunshine hits you... 799

White, Ruth 72, 1265

Whitelaw, Billie
- fénykép: [Winnie] 1064

Whoroscope 13

Wiegmann Frigyes 1303

Willie 1284, 1285, 1294, 1300, 1305, 1320, 1327, 1374
- fénykép: 986, 987, 991, 1058, 1089, 1101, 1105

Wilton, Penelope 1374

Winnie 511, 523, 525, 535, 539, 540, 546, 549, 1065, 1284, 1285, 1294, 1300, 1305, 1320, 1327, 1374
- fénykép: 970, 971, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 997, 998, 999, 1038, 1039, 1040, 1041, 1045, 1049, 1058, 1064, 1089, 1090, 1091, 1101, 1103, 1105

Wilson 295

Wisinger István 831

[Wit in fools has something shocking...] 183

Words and Music 1354

Worstward ho 675, 685


Y

Yeats, Jack B. 757, 765

Yellow 800

Yoke of Liberty 801


Z

Zakariás Eszter 1333

Zala Szilárd Zoltán 1176

Zalaegerszeg 1286, 1296, Zalán Tibor 1219

Zalezujoc Godot-ta 1189

Zanotta Veronika 1332

Zegalski, Jerzy 1304

Zeitler Zoli 1351

Zilahy Péter 602

Zirkuli Péter 832

Zolnay Vilmos 283, 284, 285, 286, 287, 288

Zorkóczy Zenóbia 1201

Zubek Adrienn 1197


Zs

Zsákay Győző 1299

Zsámbéki Gábor 373

Zsanda Zsolt 1287

Zsarátnok 64, 65, 636
- előadás: 1271, 1329, 1343,

Zselinszky Lászlóné 899

 


Beckett filmográfia az Interneten. Internet Movie Database (IMDb). - [online] [2004.11.27.]
További filminformációk az Apmonia oldalán. - [online] [2004.11.27.] [VISSZA]