Csókás.

Nevének változatai: 1566-ban*Urb. et conscr. fasc. 101. nr. 45. Batiz falwa. 1591-ben*Km. Lib. Reg. Sig. Báthory 304. Chyokottes. 1615-ben*Km. Szolnok Int. D. 11. Chyetekes. 1642-ben*Tört. Tár. 1885. évf. 205. l. Csokotos. 1650-ben*Erd. Országgy. Eml. XI. 105–112. l. Csokotest. 1669-ben*Gergely Teofil cs. ltár. Csokotis, a mely egyúttal oláh neve is. 1890-ben*Belegyminiszt. 25093. sz. r. Csókás.

Nevét a cocós – kakas, cocotez = fészek, fészket rakni*Cihac. Dict. Etym. 67. l. szótól vette. Régi neve első telepesei, a Batiz családtól származott.

Először emlittetik: 1566-ban*Urb. et conscr. fasc. 101. nr. 45. Batizfalwa néven.

Fekszik a Sátorhegy közelében, a balázsszegi patak partján, Deés-től 62.2 kilométerre a magyarláposi járásban.

Kővár tartozékai közt jön elő 1566-ban*U. o. s mint ilyen a csernafalvi vajda alá tartozott.

1567-ben*Gyf. kápt. Cent. E. 92. R. 48. II. János király visszafoglalván Kővárát Miksa császártól, azt s összes tartozékait, így e tartozékot is beregszói Hagymás Kristóf biharmegyei főispán s nagyváradi főkapitánynak adományozta.

1591-ben*Km. Lib. Reg. Sig. Báthory 304. Báthory Zsigmond azt a néhai báró Herberstein Feliczián utódainak a kapniki ezüstbányászat czéljaira haszonbérbe adta, illetőleg abban őket további hat esztendőre megerősítette.

1603-ban*Urb. et conscr. fasc. 16. nr. 19. a csernafalvi járáshoz tartozott.

1615-ben*Km. Szolnok int. D. 11. birtokosa Báthory Gábor fejed, özvegye Palocsay Anna.

{461.} 1638-ban*Gr. Teleki ltár. Erdélyi István a fejedelem jóváhagyásával e birtokát, hol 11 jobbágya volt, nejére Mindszenty Krisztinára hagyja, de tőle Rákóczy 1642-ben*Tört. Tár 1885. évf. 205. l. erőszakkal visszaváltotta, a melyért az özvegy sokat perelt, de úgy látszik eredménytelenül, mert a fiscus tette reá kezét.

1650-ben*Erd. Országgy. Eml. XI. köt. 105–112. l. mint kétségtelen fiscalis birtok Kővárhoz tartozik.

1669-ben*Gyf. prot. Append. 126–157. összeírt nemes a Gergely család. Szabadosok, a Barbucz családbeliek.

1702-ben*Erd. főkormsz. ltár. a fiscusé. Oláh nemesek a Gerge és Iváncsa családok.

1719-ben*E. F. L. VII. 479. B. a fiscus e birtokot a gr. Teleki családnak átengedte,

1809-ben*Erd. főkormsz. ltár. birtokosai: Sármasági Istvánnak van 9, Pap Gligornak 2, Gergely Jakabnak, Jontse Popa Timotejnek 1 1/2–1 1/2 jtelke , egy telkesek: 1 Pap, 40 Gergely, 1 Jakab, 1 Kupse, 1 Márk, 4 Belin, 1 Opris, 4 Tamás, 3 Joncse, 11 Berbosz, 3 Nyámcz, 2 Nyága, 1 Triff, 1 Bozga, 2 Dobricsán, 2 Rusz, 1 Koncz család.

1820-ban*Erd. kanczellária ltára. birtokosa Sármasági István.

Jelenleg egyetlen nagyobb birtokosa sincs.

Jobbágycsaládok: 1566-ban*Urb. et conscr. fasc. 101. nr. 45. vajdája a Csernefalván lakó Bota Tódor volt, birája Kozma.

Jobbágyok: Gerza, Botos, Kovács, (5) Botiz, Horgas, Gzucza, Csunka, Jezetó. Szabados: Csunka.

1615-ben*Km. Szolnok int D. 11. birája Piros Miklós.

Szorgalmas lakosai kizárólag oláh földmivelők és baromtenyésztők.

Házaikat s gazdasági épületeiket boronából szalmával, de inkább zsendelylyel fedik. Bútorzatát egy pár szék, egy ágy, asztal képezi, szabad tüzelővel, a falakon rikítóbb színű szent képek, melyeknek kereteire hímzett és varrott kendőket aggatnak.

Az új évi és karácsoni éneklés s húsvétkor piros tojás ajándékozás szokásos. Ekkor öntözik le azt, ki legelőször fogott hozzá, az új évben a szántáshoz. A templomból való kijövetel alkalmával mindkét tavaszi ünnepen a szegényebbeket megvendégelik s e végre minden templom mellett hosszú fedett folyosó, fa-, kőasztalokkal és hasonló ülőhelyekkel van ellátva, a hol egyszersmind torozni is szoktak.

Főtáplálékuk a törökbúzából kerül ki s ezen kivül paszuly, pityóka, zöldségfélék, ritkán tojás, tej, túró; húst, szalonnát s más zsíros étket csak különös alkalmakkor s igen ritkán esznek.

{462.} Gör. keleti hitfelekezetnek kőből 1890-ben épült temploma a község közepén. Öt harangja közül egynek felirata: Anno Domini 1780. a többieket 1857-ben, 1887., 88. és 1890-ben öntötte Andrásowszky János és Efraim Kolozsváron, melyek közül az utolsót ez egyházközség számára Pap Mária készíttette. Papjai a Gergely és Borbosz családokból kerültek ki, a jelenlegi Borbosz Iftenie.

A felekezet iskoláját az ötvenes évek után létesítette s jelenleg Fonáczczal közösen fizetik a tanitót. 1898-ban iskola fentartására az állam*Vallás és közoktatásügyi minister 44155. sz. 150 frttal járul, tanitója Borbosz Gerő.

Mérsékelt éghajlata gyümölcstenyésztésnek kedvező; jeges széltől mentes határa kevésbbé termékeny; főterményei a búza, törökbúza, zab, pityóka és paszuly. Erdélyi szarvasmarha, ló, juh és sertéstenyésztéssel foglalkoznak. Gyümölcsfái: alma, körtve, szilva, cseresznye, dió, szőlő és baraczk.

1720-beli*Erdélyi főkormányszéki ltár. hivatalos összeírás szerint határa hegyes és igen terméketlen, rétje kevés, erdejében tűzre és épületnek való fája bőven.

Hat malma egy-egy kerékkel és kővel felülcsapók, Mózes Lázár, Barbosz Jov, Gyerászin János és Dobriczán János birják.

Jobbágyszolgálmányok: 1566-ban*Urb. et conscr. fasc. 101. nr. 45. adó: Szent-György és Szent-Mihály napján két izben 3 frt 50 denár.

Ajándékok: 10 quart. vaj, 10 sajt, 1 meddő tehén, minden nyáj után 1 juh, karácsonykor 7 szekér fa.

Bírság: minden vérontásért 1 frt, verésért 60 denár, az idézésre meg nem jelenésért 1 frt, nőszöktetésért 2 frt, erőszaktételért 12 frt, a feleség elhagyásáért 7 frt.

A szabados kötelessége oda menni, a hova küldik, leginkább levelet vinni, szükség esetén háborúba menni.

A szabados és biró tartozik a várnak egy-egy karvalyt vagy 25 denár karvalypénzt adni, karácsonykor pedig egy-egy őzet, vagy 32 denárt egy-egy őz helyett.*1566-beli jobbágyszolgálmányai ugyanzok, mint Csernefalvának.

Az 1603-ik évi*Urb. et. conscr. fasc. 16. nr. 19. urbárium szerint: adó: Szent-Mihálynapi 1 frt 50 denár, Szent-Györgynapi u. a.

Ajándékok: 3 drb sajt à 12 denár; 3 budai justa vaj à 12 denár; 1 harmadfű tehén; 1/2 nagybányai mérő borsó, köles, lenmag.

Tized: minden disznócsorda után 1 disznó, vagy megváltva darabját 4 denárral, a malaczot 2 denárral.

{463.} Minden juhnyáj után 1 juh és 1 bárány, a kinek kevesebbje van, 1 báránybőr vagy helyette 25 denár.

Ménektől szintén tizedet adnak, vagy minden méhkas után 2 denárt.

Disznóadó gyanánt kosárpénzül 4 denárt adnak.

Robot: a vár számára évente 1 hold, vagy faczia földet szántanak búza s ugyanannyit zab alá, a termésből pedig 1 nagybányai mérő búzát adnak. Minden kaszáló után 1 boglya szénát.

A birák és szabadosok karvaly vagy őzpénz fejében 60 denárt fizetnek fejenként.

Határhelyek: 1715-ben*E. F. L. VII. 478. H. 547. A. Satra hegy és a Hidse patak; Dembucz; Dupa dialul Ruszuluj, Szeketura, Madzere, Válye Kosaruluj, Rezlods, Kilie, Zavoje, Válye Bclibontsi, Valtsava, Blosa, erdő.

1864-ben*Pesti Frigyes gyüjt. I. Dupe sát, részei: In valea lui Ifrimu, In valea lui Cosaru, La mora Concului.

II. Dimbu Hotarului, részei: Intre arini. Costa lui Georgie, Valea Hotarului, Policiare, Brinduseru, Furka vei hotaruluj.

III. Valea Maseri, Secriele, Hebdiacu, Secetura lui Onciu, Sub brinduseru, Casta Rotilor, In fundu rotiloru, Rotile, Intre valcele.

IV. Dupe Cale, részei: Bilibonca, In virvu obcitrilor, Lazu, Valea Uliului, Dupe Calea, In mesteceni, In zavoju lui Békés, Podu lui Ignat, Costa Illei, Zsampa popi, Valea Mihaese, Poderei, Colnicu, La fataciuni, Maguricza, Valea costisului, Virvu calii.

V. Seceturilc, részei: Lunka lui Stefanuku, Costila, Mojnile pe izvor, Dupa giltanu, Intre izvore, In fundetura, Intre caveri linga cararea ineului, In prisace, Sub Satra, In loze, Sacatura Ferului, Pojana lui Giului, Fintina recse, In halasteave, Picioru Suvaru, Securi.

VI. Poenica Socilor, részei: Mnilerile, Koasta Marc, Pojenicza, Leurda, Szokoitzele, Pe virvu Setri, Pojana lui Orbán, Setritia, Szoceri, La cornu Setri, Magura, Mlacerile, Pojana ei Nyegye, Balta neagra, Szekedás, La feriszeu.

1566-ban*Urb. Conscr. 101. nr. 45. 13 jobbágy, 2 szabados lakossal, van benne 15 lakó- és 3 puszta ház.

1603-ban*U. o. 16. nr. 19. 2 jobbágy, 1 szabados lakossal, van benne 3 népes és 5 puszta ház.

1642-ben*Tört. Tár. 1885. évf. 205. l. 11 jobbágy lakosa ugyanennyi házban lakik.

1691-ben*E. F. L. VII. 478. E. fiaikkal együtt 18 jobbágy lakik 6 házban, puszta ház van 9.

{464.} 1706-ban*Erd. főkormsz. ltár. 6 szegény s 6 jobbágy lakossal fiaikkal együtt, kik összesen 5 házban laknak.

1715-ben*E. F. L. VII. 478. H. fiaikkal együtt 12 jobbágy lakik benne és 12 szabados, van 17 lakó- s 7 puszta ház.

1720-ban*U. o. 547. T. fiaikkal együtt 7 jobbágy, 10 zsellér, 34 szabados lakossal, van 15 lakóház benne.

1770-ben*U. o. 543. A. 18 jobbágy, 9 zsellér, 46 szabados lakosa van fiaikkal együtt s van benne 49 lakóház.

1891-ben 859 lakossal, melyből 8 gör. kath., 814 gör. keleti és 37 izraelita. Házak száma 169, határa 2395 k. hold.

Adója 1898-ban 1352 frt 93 kr.