{26.} Antos.

Nevének változatai: 1437-ben*Dl. 26877 és E. F. L. XVIII. misc. 3. Anthus. 1507-ben*Dl. 28011. Anthos. 1713-ban*Erd. főkormsz. ltár. Anthosfalva. Oláhul: Antis, Antes.

Nevét hasonnevű alapitójától vehette, mely a mai jelentés szerint Anti vagy Antalnak felel meg, a székelyföldön ma is virágzó az Anthos nemzetség. Antos*Rad. Ingoslavenske Akademije 81. könyv 89 l. különben szláv személynév is.

Először emlittetik 1437-ben*Dl. 26877. és E. F. L. XVIII. misc. 3. Anthus néven.

Csáki-gorbói járáshoz tartozó kisközség. Deéstől 27.2 kilométernyire, Oláh-Vásárhelytől délnyugatra, hegyek közt fekszik szűk völgyben, keresztül foly rajta a tálosfalvi határban eredő Válya fundeturi nevű kis patak, mely északra a Deberke vizébe ömlik.

Kezdettől fogva Alparét tartozéka volt, tehát ugyanazok birták mindig, a kik Alparétot.

1507-ben*Dl. 28011. 32459. és 77. e birtok Nádasdi Ongor János fiainak: János és Miklósnak magvaszakadtával, valamint az ezek és Szobi Péter fia, Mihály között kötött kölcsönös örökösödési egyezség alapján, kir. adományból azon Szobi Mihályra szállott.

1521-ben*Gyf. kpt. Divers Cott. I. fasc. 2. nr. 33. Héderfái Barlabási Lénárd erdélyi alvajda itteni részét végrendeletileg leányaira: Katalin Nyujtodi Demeterné, Magdolna Somkereki Erdélyi Gergelyné és Zsófia, Borbála, Fruzina hajadonokra hagyja.

1577-ben*Gróf Kornis ltár. felvett vallatás szerint a falut Barabássi (Barlabási) János csanádi püspök birta, ki Barabássi Ferencz, Mihály és Bogáthi Ozsvátnéval megosztozva, ennek leánya Kendi Antalhoz menvén férjhez, örökölte a magtalanul elhalt Barabássiak részét is.

1577-ben*2. Lib. Reg. Sig. Báthory 100–103. Báthory Kristóf a hűtlenségbe esett Békés-párti Kendy Gábornak itteni részét Kendy Ferencznek adományozza. Másik birtokos Rácz Tivadar.

1585-ben*I. L. Reg. Sig. Báthory 314. néh. Popini Tódor Bálint fia János, itteni részét Kendy Ferencz küküllőmegyei főispánnak eladja, ki ez egész birtokát Kendi-Lónához csatolva, birta 1590-ben*Gyf. Doboka fasc. 1. nr. 36. Az antosi- és bujdosiak ez évben Tötöry Balázs özvegyétől egy asztagot vásároltak 335 frtért. Kezesek lettek Kendy F. bujdosi jobbágyai. is.

1596-ban*Km. Szolnok med. R. 1. birtokosa Lévai Nagy Ferencz, valószinüleg Kendy Ferencz vagy István adományából; de nem sokáig birhatta, mert {27.} 1616-ban*8. L. Reg. 176, 198. Bethlen Gábor e birtokot Haller Zsigmondnak és nejének, Kendy Krisztinának adományozta.

1620-ban*10. L. Reg. 141. Km. Doboka H. 23. Bethlen Gábor Haller Zsigmond belső-szolnokmegyei főispánt, különösen a Homonnai Drugeth-féle vezér, Gombos András ellenében Deésnél történt ütközetben kitüntetett vitézségeért a hűtlenségbe esett Kendy István megbélyegeztetésével, a kendi-lónai uradalommal együtt ezt is neki adományozván, megerősíti, de Bánffy Margit Allya Farkasné, Bánffy Judit Szikszay Györgyné, Bánffy Borbála Huszár Istvánné, Bánffy Anna Wesselényi Boldizsárné és Bánffy Zsuzsanna Béldy Kelemenné, továbbá Bornemissza Zsigmond, Bornemissza Judit Kornis Ferenczné és Kendeffy Gáspárnak Bornemissza Zsuzsannától való gyermekei: Miklós, Judit és Anna, az itteni Patócsy rész iránt ellentmondtak.

1624-ben*Gyf. Cent. I. 34. Z. 51. 77. és 16. L.d Reg. 70. Haller Zsigmond e községet testvérére, Haller Györgyre hagyja, mely rendelkezését 1630-ban*U. o. a fejedelem is megerősíti.

I. Rákóczi György nem tekintve azt, hogy Haller Zsigmond e javakat magvaszakadása esetére is szabadon rendelkezhető joggal kapta, Kodort és Bethlent hozzátartozóival együtt kezére kerítette ugyan, de Antost, mint lónai birtokrészt, minthogy Hallerné, Kendy Krisztina, még élt és birta, nem foglalhatta el s ez az oka, hogy Haller György midőn 1632-ben Kodor- és Bethlenért Rákóczi erőszakossága ellen óvást tett, ebben Lónáról hallgatott s Haller Zsigmondné halálával azonnal beleült s így birta Lónával együtt Antost és Csákát. 1631 elején*Torma gyüjt. ezért s a közte és Kovácsoczi István kanczellár közt azon okból fennforgóit viszályt, mely szerint e kendi-lónai uradalom Bethlen Gábor adománya, melyet ennek neje Brandenburgi Kata és I. Rákóczi György is megerősített s ennek jóváhagyása nyomán magát a korlátnokot, mint Kendy Krisztina édes fiát illette volna, de vele Haller Kassán a nádor előtt elbékélte e javakat s míg élt, birta is, de 1633 tájt elhalván, neje Nyári Borbála még el sem temethette, gr. Teleki Zsófia Kovácsoczi Istvánné magát Antost elfoglalta, férjének anyja lévén Kendy Krisztina, a miért amaz ellentmondott 1634-ben.*Conv. Kolosmonost. fasc. frag. Cottus Doboka Lit. T. Nro. 49. Ezután Rákóczi az egész lónai uradalmat magához vonván, Antost 1653. és 1658-ban*Torma cs. ltár. a szamosujvári uradalom és a deési kamarához csatolva birta, melynek itt 6 adófizető jobbágya volt.

1661-ben*Haller cs. ltár. Kemény János e birtokot Haller Gábornak (a naplóírónak) adományozta Lónával együtt, ki abban 1669-ben*U. o. megerősittetett s ekkor Pálnak jutott.*L. K.-Lónánál.

{28.} 1688-ban*Gr. Haller ltár. Apaffy Mihály e birtokban Haller Pál özvegyét, Torma Katalint élete fogytáig meghagyván, azt Teleki Mihálynak adományozza.*L. Kendi-Lónánál. (torma József Belső-Szolnok leírása 1845. 320–22. l.)

1701-ben Haller István, a János fia pert indított visszanyerhetéseért, mely még 1760-ban is folyt, de úgy látszik, eredmény nélkül.*Megyei ltár.

1820-ban*Erd. kanczellaria ltára. birtokosa: gróf Teleki Imréné Krausz Máriának van 15 telke.

1863-ban*Urb. wes. 142. l. gr. Teleki Miksa úrbéri kárpótlást kapott.

1866-ban*Erd. főkormsz. ltár. nemesi jogú birtokosa: Mezei János.

Jelenlegi (1898) birtokosa: gr. Teleki László Gyula, atyja jogán.

Antos hajdani lakói szlávok voltak, kik idő folytán magyarokká lettek, mit bizonyítani látszik az is, hogy László, a Gál fia innen vett részt, mint a magyarok kapitánya vagy harczosa az alparéti 1437–38-beli felkelésben s valószínű, hogy ekkori lakói is vele harczolva, jobbára elhullottak s a mi kevés megmaradt, beolvadhatott az oda telepitett és szivárgott oláhságba, mert a XVI-ik században mint oláh nyelvű és gör. keleti hitü község papi dézsmát nem fizetett.

Az antosi gör. kath. egyház a bujdosinak filiája. 1726–30 közt tért át gör. keleti vallásról e hitre. Jelenlegi temploma 1836-ban épült, a szent archangyalok tiszteletére van szentelve. Anyakönyve 1811 óta.

1658-ban*Erd. főkormsz. ltár. egy oláh papja van. Papjai közül: Mezei János s a jelenlegi Pap Sándort említhetjük meg.

Iskolát e kicsiny község magára fenn nem tarthatván, a szomszédos községekkel együtt járul egy felekezeti iskola költségeihez.

1750-ben*U. o. határának harmadrésze közepes termésű és trágyát kíván, kétharmada pedig terméketlen, alig terem valamit. Földjük jövedelméből élnek. Vásárra Szamosujvárra és Deésre járnak, ettől 2, attól 3 mért-földnyire fekszik s a szomszédos Alparét vásárait is felkeresik. Két fordulóra osztott határa 6 ökörrel szántható, de nem tudják trágyázni, mert nincs elég barmuk. Egy köböl őszbúza 5 kalangyát, kalangyája két vékát ad, a tavaszi 4 kalangyát s szemül 8 vékát. Tűzre való fája nincs, legelője közepes, kaszálója fordulónként.

Adó alatt van: 64 köb. vetésre való szántója, 22 szekér szénát termő rétje, 32 3/4 köb. őszi búza, 19 3/4 köb. zab, árpa, 2!/2 köb. köles, borsó, törökbúza vetése, egy malma, 26 jármos ökre, lova, 22 tehene, 4 tulok, 57 juh, kecske, 31 sertés, 12 méhköpű, egy főző üstje.

{29.} Határa szűk és meredek, a Kornyi és Czigli hegyek oldalain 1841-ben kevés zabot termesztenek, baromtenyésztés és sóhordás képezi kereset-forrásukat.

1750-ben*E. F. ltár. volt egy zsellér lisztelő malma és egy pálinkafőző üstje, melyek évi jövedelme egy-egy írt, de az is elpusztult s messze járnak őrölni; az országúttói félre esvén, a katonai fuvartól mentes, egyedül fogadója van a járható út mellett.

Határhelyek: 1864-ben*Pesti Frigyes gyüjt. utczák: Ulica ce maré, Ulica catra cararea Budusului, uliciora funtunei, uliciora lui Balint, uliciora la Delnica. A falu közepén tér, neve piatiu, hol nagy hid: podulu piatiului.

Valea Blederestiloru, Valea Fundeturei, Gardu tiarini, calea Budusiului, tintirim (temetőhely) La Tiegla, Pe Dosu, in fundetura, Pe picioru in fundetura, La Tiglau, La lopaiu, in merediu, in dostioru, Pe fatie, gladurosiu, dimbu lungu, la pojeni, pe supt vii, supt acastai, Recsa, pe gura Reci, Pareu Reci, pe Hornetie, Pareu Vaiseci, pareu Mieoti, la Comarnicu, Fantanul, pe Cóma, Funtuna maiului, parau Cornei, Kornya.

1713-ban*Erd. főkormsz. ltár. van egy jobbágy, 3 zsellér lakosa, kik 4 házban laknak, el van pusztulva 5.

Ez évben adó alatt volt: 2 ökör, 4 tehén, 5 juh, 6 sertés, 2 kosár méh.

1750-ben*U. o. van benne 11 egész házastelek, 10 jobbágy, 5 telkes, egy pedig e nélkül való zsellér s egy bujdosó családfő lakosa.

Van ekkor 22 igás, 22 fejős, 4 fiatal marha, 57 juh, 31 disznó, 12 kosár méh.

1822-ben*U. o. 18 ökör, 18 tehén, 5 bornyu, 36 juh, 32 kecske, 29 disznó.

1841-ben*Megyei ltár. találtatott itt összesen 3 ló, 43 ökör, 57 tehén, 10 bornyu, 120 juh, 2-1 disznó.

1886-ban van 200 gör. kath. és 4 zsidó lakosa.

Az utóbbi népszámlálás szerint van benne 44 ház és 236 oláh lakos. Határa 797 k. hold.

1891-ben 240 lakos közül 222 görög kath., 2 görög kel. és 10 izraelita.

Adója 1749-ben*Erd. főkormsz. ltár. 90 frt 8 kr. 1755-ben*U. o. 67 frt. 1845-ben 117 frt 35 kr. 1898-ban 779 frt 84 kr.