{145.} Belyegalja.

Nevének változatai: 1456-ban*Századok 1887. VIII. füz. 80. l. Dengalya. 1485-ben*Dl. 30911. Belyegallya. 1493-ban*Dl. 30911. és 30344. Beliegalya. 1576-ban*K. M. Kraszna B. 52. Szolnok Int. B. 46. Beleghallya. 1596-ban*Gyf. Cista Szathmár f. 2. nr. 20. Beliegalia. 1609-ben*Torma cs. ltár. Belegalia. 1610-ben*Erdélyi Országgyülési Emlékek V. kötet 178. l. Belegallja. 1619-ben*Gr. Haller cs. ltár. Belliechallia. 1783-ban*Megyei ltár selejt. 170. sz. Bilak praedium.

Nevét az egykor Bélyeg nevű hegytől vehette, a melynek aljában feküdt.

Először emlittetik 1456-ban*Századok 1887. VIII. 80. l. Dengalya néven.

Ez elpusztult falu ma Bethlenhez tartozik s a jelen században ide telepedett zsidókról Jeruzsálemnek nevezik. Bethlentől északra a Szamos jobbpartján emelkedő Bilak-hegy keleti aljában feküdt, Szeszárma közelében.*1268-ban (Torma József gyüjt.) István ifj. magyar király a feketehalmi ostromkor tanusitott vitézségükért Byloki Lőrincz fiait: Bochu, Bench, Benche és Bethlent a kurmis társaságból királyi szolgák sorába vette fel. Ma a bilaki pusztát Bethlentől a Nagy-Szamos választja el, valószinű, hogy ennek Bilok s Bethlennek pedig fia adhatott nevet.

Belyegalja kezdettől fogva a Harinnay Farkasoké volt és Szeszárma tartozéka.

1456-ban*Századok 1887. VIII. 80. l. V. László király Harinnay Farkas Jánostól hűtlenség czimén elkobozván, Farkas Tamás fiainak János és Miklósnak adományozta.

1485-ben*Dl. 30911. Farkas Tamás e birtokban kir. beleegyezéssel magtalansága esetére örökösévé Héderfáy Mihályt tette.

1493-beli birtokosai ugyanazok, mint Szeszármának.*Dl. 30911. és 30344.

1502-ben*Km. prot. Michael 94. Farkas Tamás fia János magvaszakadása esetére e birtokra nézve sógorát Bikli Jánost teszi örökösévé.

1560-ban*Gr. Bethlen ltár. birtokosa Farkas Farkas.

1576-ban*KM. Kraszna B. 52. Szolnok Int. B. 46. Báthory István fejedelem a hűtlenségbe esett Békéspárti Harinnay Farkas János és Miklósnak e birtokát Báthory Kristófnak adományozta oda s a következő 1577-ik évben*KM. Szolnok Int. B. 25, 46. F. 5. be is igtattatott, de ugyanezen évben*Torma cs. ltár. néh. Harinnay Farkas Farkas fiai Miklós és János annak birtokbavételétől Báthory Kristófot tiltják. Ezen tiltakozásukat 1585-ben*Gyf. prot. Adam primus homo 188. is megújítják, de eredménytelenül, mert 1589-ben*Gyf. Cent. P. 29. Báthory {146.} Zsigmond e birtokot Báthory András bibornoknak adományozta, a ki azt Bethlen várához csatolta.

1590-ben*Km. prot. A. 35. Harinnay Farkas Miklós és testvérének néhai Farkas Jánosnak fiai: Tamás, István, János, Ferencz és Mihály Báthory András ezen igtatásának ellentmondtak.

1595-ben*U. o. 307. Farkas Miklós a maga és testvérének néh. János fiainak: Tamás, István, Ferencz és Mihály nevében a fejedelmet e birtok bitorlásától újólag eltiltja, de többszöri tiltakozásuk ellenére is, birtokukhoz többé nem juthattak.

1596-ban*Gyf. Szathmár fasc. 2. nr. 20. Báthory Zsigmond a hűtlenségbe esett Báthory Andrásnak e birtokát, mint a mely, úgymond, egykor Bethlenvárához tartozott, Lugasi Ferencznek s ennek mindkét ágban levő kihalása után Tót-váradjai Jánosnak s utódjainak adományozza oda.

1601-ben*KM. prot. B. 45. Tahy István e birtokát, mely Bethlenvárához tartozott, nejére Kendy Zsuzsannára hagyja.

1608-ban*Torma cs. ltár. birtokosa Kendy István.

1610-ben*Erd. Országgyülési Emlék V. 178. mivel Belyegalján vámot emeltek birtokosai, a beszterczei országgyűlés azt eltöröltetni rendeli.

1619-ben*KM. prot. K. 113. Doboka H. 22. Küküllő H. 5. Kendy Krisztina e birtokát férjére Haller Zsigmondra ruházza, de az igtatásnál 1620-ban*KM. Szolnok int. H. 12. Bánffy Margit Allya Farkasné, Bánffy Judit Szikszay Györgyné, Bánffy Borbála Huszár Istvánné, Bánffy Anna Wesselényi Boldizsárné s Bánffy Zsuzsanna Béldy Kelemenné, továbbá Bornemisza Zsigmond, Bornemisza Judit Kornis Ferenczné és Kendeffy Gáspárnak Bornemisza Zsuzsannától való gyermekei Miklós, Judit és Anna az itteni Patócsy rész iránt és Bethlen Ferencz ellentmondtak.

1624-ben*Gyf. Cent. I. 34. Z. 51, 77. és 16. L. Reg. 70. Haller Zsigmond e birtokát testvérére Haller Istvánra hagyja, mely rendelkezését 1630-ban*U. o. a fejedelem is megerősiti.

1632-ben*15. L. Reg. 119. Rákóczy György Haller Zsigmond e birtokát annak magvaszakadtával bátyja György tiltakozása daczára*KM. prot. I. 44. Protest. H. 3. Kékedy Zsigmondnak adta zálogba.

1638-ban*Gyf. Cent. Z. 37. Kékedy Zsigmond e birtokát haláláig neje s rokonaira Béldy Pál és Jánosra hagyja, melybe 1639-ben*19. Lib. Reg. 98. özv. Kékedyné Barkóczi Annát a fejedelem jóváhagyása folytán beigtatják.

{147.} 1658-ban*Torma cs. ltár. Haller Istvánnak itt 2 adófizető jobbágya volt.

1660-ban*U. o. Barcsay Ákos Kékedy Zsigmond végrendelete alapján e birtokba Béldy Pált, ki azt Barkóczy István és Zsigmondtól magához váltotta, megerősíti, de az igtatásnál Bethlen Farkas, Gergely, Elek és Ferencznek özvegye Kemény Katalin ellentmondtak.

1663-ban*27. L. Reg. 722. Apaffy Mihály e birtokot, mely Béldy Pál kezén csupán zálogjogon van, Bethlen Farkas, Gergely és Eleknek adományozza, de birtokba nem vehették, mert ugyanez évben*Torma gyüjt. Apaffy fejedelem parancsára Béldy Pált, Kékedy Zsigmond végrendelete alapján újra beigtatják.

1678-ban*E. F. L. III. 238. F. Gyf. misc. I. fasc. 3. nr. 33. és gr. Bethlen ltár. a hűtlenségbe esett Béldy Pálnak e birtoka elkoboztatván, Apaffy Mihály azt Bethlen Farkas, Gergely és Eleknek adományozta, a kik birták 1694 után*Gyf. Szathmár fasc. 2. nr. 35. 56. is egészen 1701-ben*KM. Lymbus. történhetett elpusztulásáig.

1783-ban*Megyei ltár selejt. 170. a gróf Bethlen-család birja e pusztát s jobbágyaival miveltetvén, a vármegye elrendeli felméretését.

Hogy e községnek kezdetben lakói kik voltak s mi okozta elpusztulását, nem tudjuk, a XVI. és XVII-ik században, mint a fennmaradt jobbágy családnevek bizonyítják, magyar és oláh lakosai voltak.

Jobbágy családnevek: 1577-ben*KM. Szolnok int. B. 25, 46. kenéze Kriszte Tamás, Páska János.

1590-ben*KM. Szolnok int. B. 84. kenéze Borsota János; jobbágyok: Margit Tamás, Maxin Reste.

1678-ban*E. F. L. III. 238. F. Basuta, Filep, Trif, Sütő, Puskás, Lupsán, Kidrán, Lapusán, Lupe, Miklós és Varga.

1560-ban*Gr. Bethlen ltár. van 18 jobbágy, 1 zsellér lakója, kik 19 házban laknak.

1678-ban*E. F. K. III. 238. F. fiaikkal együtt 18 jobbágy lakik 7 házban, el van pusztulva 9 ház.

Határhelyek: 1678-ban*E. F. L. III. 238. F. Susormező, Horkovis földrész.