{246.} Borszó (Kis-).

Nevének változatai: 1603-ban*Urb. et. Conscr. fasc. 16. no. 19. Uyffalu. 1650-ben*Erd. Orsz. Eml. XI. 105–112. Kis-Berzó. 1662-ben*Torm. gyüjt. Kis-Borsocz. 1669-ben*Gergely Teofil cs. ltár M.-Lápos. Kis-Berszó. 1669-ben*Gyfv. Prot. Append. 126–157. Kis-Borszó. 1673-ban*Erd. tábla. Procur P. Nagy IV. 35. Kis-Barszoncz. Oláhul: Berzentia és Bérsava.

Nevét ó szláv „bor” „breza” szótól vette, mely nyírfát jelent.

Először emlittetik 1603-ban Uyffalu néven.

Fekszik Sósmezőtől északkeletre több kis patak egyesülésénél, mely Sósmezőnél szakad a Szamosba. Deéstől 36.9 kilométerre, a nagy-ilondai szolgabirói járásban.

Az 1603-ik évi*Urb. et. Conscr. fasc. 16. no. 19. urbárium szerint Kis-Borszó, mely a sósmezei járásba tartozik, Újfalu név alatt olyan új telepítés, a melynek adómentessége, mely rendszerint 14 évre szóllott, még le nem járt, a miből az következnék, hogy 1589–1603 közt keletkezett.

1650-ben*Erd. Oprsszággyülési Eml. XI. 105–112. l. mint fiskális birtok Kővárhoz tartozott.

1662–63-ban*K. M. prot. Laki 132. és 27. Lib. Reg. 507. a fejedelem birtoka.

1669-ben*Gyf. prot. Append. 126–157. összeírt nemes a Kifor család. Puskások az Akris és Timbus családok.

1673-ban*Erd. tábla. Procur. P. Nagy IV. 35. tanuk vallják, hogy régente Kis-Borszóra csak három ember szállott volt, valami kullogó emberek, t. i. Kriszte, Belle és Roszu nevüek.

1691-ben*E. F. L. VII. 478. E. az összeírás szerint „itt azelőtt 2 jobbágy lakott 4 fiával, kik elhalván, maradott csak egy legényke, Veczek Tódor nevű, most jött haza, hogy megtelepedjék, semmije sincs egyéb, mint egy tehene s egy ünőtinója.”

1702-ben*Erd. főkormszéki ltár. birtokosa a fiscus. Oláh nemesek: Kifor és Timbus családok.

1719-ben*E. F. L. VII. 479. B. a fiscus e birtokot a gr. Teleki családnak átengedte.

1786-ban*Erd. főkormszéki ltár. birtokosai: gr. Teleki Sámuelnek van 3 jobbágya, Tyifor Gábornak 1, Tyifor Péternek 1 zsellére.

1801-ben*Megyei ltár selejt. 303. sz. idevaló nemes a Timbus család.

1809-ben*Erd. főkorm. birtokosai: gr. Teleki Samunak van 1 telke, gr. Teleki Károlynak telekrésze, Rácz Imrének 2 telke.

{247.} Egy telkes nemesek: 8 Kifor vagy Tyifor, 1 Gicz, 1 Butucze, 5 Pap s 2 Akris család.

1820-ban*Erd. kanczellária. id. gr. Teleki Samu és Ujfalvy Samu birják.

1863-ban*Urb. Wesen 81. l. gr. Teleki Samu úrbéri kárpótlást kapott.

1898-ban birtokosai vásár és örökléssel Vajda János: 50 h., Pap Gábor: 40 h., Tekár Tivadar: 35 h., Botha János és gr. Teleki Samu.

Lakosai gör. kath. oláhok; egyháza Ilondapataka filiája, kőből épült temploma szent Miklós tiszteletére épült 1846-ban s ez időből valók harangjai is.

A lakosok főfoglalkozása a baromtenyésztés és mészégetés.

Határa hegyes, vízmosásos, sovány agyag, terményei törökbúza, tavaszbúza és zab. Állatai: kevés juh, több kecske, ló és tehén.

Határhelyek: 1715-ben*E. F. L. VII. 478. H. 547. A. Pojnicze, Doszul Beszeritsi, Doszul vedzuminilor, Csonkás, erdők.

1770-ben*U. o. 536. G. Doszu Zsezunyilor, Valye Alanyisilor erdők, Foranlye; 1898-ban: Vurvu Doszuluj, Gyalu Lezuczu, Szakadat, Borszoucz.

1603-ban*Urb. conscr. f. 16. nro. 19. összesen 7 lélek lakik benne.

1650-ben*K. M. Lymbus. fiaikkal együtt 14 jobbágy lakosa 5 házban lakik.

1691-ben*E. F. L. VII. 478. E. csak egy lélekből álló lakosa van s egy ház az egész faluban.

1720-ban*U. o. 547. I. fiaikkal együtt 2 jobbágy, 3 nemes lakosa van, összes lakóháza 2.

1770-ben*U. o. 536. G. fiaikkal együtt 5 jobbágy, 21 nemes lakossal, van benne 22 ház.

1857-ben van benne 64 ház, 308g. k. és 5 zsidó, együtt 313 lakosa.

1886-ban lakossága 45 házban 185 gör. kath., 2 zsidó, együtt 187.

1891-ben lakosok száma 193, ebből 4 izr., a többi g. kath. oláh. Határa 487 k. hold. 1898-ban összes adója 404 frt 85 kr.