Törvénykezés.

1626-ban*7. Pesty Frigyes, Eltünt régi vármegyék II. k. 67. l. Bethlen Gábor fejedelem levelében Prepostvári Zsigmond közép-szolnoki főispánt erősen megrója, hogy Kővár igazgatásába beártotta magát: „holott tudhatja, hogy az egész kővári jószág és districtus egy liberbáronatusság, privilegiatus hely levén, sem ispánnak, sem másnak ott jurisdictiója nem volt, hanem valamely azon jószágbeli részeket, falukat mások birtak is, az fejedelmi beneficiumokból, azok között való casusok is az várban tisztviselőink előtt arra plánáltattak.”

Tehát eddig, sőt ezután is a várbeli tisztek itélkeztek a peres ügyekben.

1662-ben*8. Km. Neor E. 55. X. 4. Sarmasági Ádám végrendeletileg gyergyói Ferenczy Istvánnak 9 ház fonáczi jobbágyot ad és egy szőlőt 400 forintért zálogba. Sarmaságinak a fia Zsigmond ugyanez évben 8 ház jobbágyot, 2 puszta telket s egy udvarháznak való helyet 400 forintban kiadni igéri Közép-Szolnok szolgabirái előtt.*9. Km. Neor C. 17.

Kővár és környéke 1898-ban

Kővár és környéke 1898-ban

A következő évben vagyis 1663-ban*10. U. o. E. 31. Sarmasági Ferencznek kiadni igéri ezeket Teleki Mihály kővári főkapitány parancsára, kővári vicekapitány berkeszi Katona Mihály, Somkuti Mécs István, Barna Dávid, Csernafalvi Bota György, Karullyai Mósa Demeter, Remetei Orián Gergely várbeli Törvényes széknek egész Kővárvidékének hites assessorai {342.} előtt, sőt Ferenczyvel több fonáczi jobbágyot el is cserél. Midőn azonban ezeket Ferenczy részére „Közép-Szolnokvármegyében Kővárvidékén lakó tisztek és nemes személyek ugymint: Monostorkápolnakon lakó Pap Gergely ezen vidéknek szolgabirája, Somkuton lakó Mécs István ezen vidéknek assessora, ugyan Somkuti Barna Dávid assessor, Monostorkápolnokon lakó Pap János, Dragumirfalusi Dániel, Monostorkápolnoki Bab Jeremiás, Révkápolnokon lakó Márk Simon és Csernafalvi Bota György nemes személyek” elfoglalni és beigtatni akarák, Sarmasági fegyveresen visszaűzte őket, mire megidézték*1. Km. Neor E. 29. és 1663-ban*2. U. o. 30. „Mi Katona Mihály Kővárnak vicekapitánya, Nemes György, Pap Demeter, Kővárvidékén levő Nemesek Hadnagyi, Pap Gergely, Száva Illés szolgabirák, Mécs István, Buttyán János, Ágoston Balázs, Voncza Péter, Orián Gergely, Ursz Márián, Illyei Lukács, Timb Tivadar nemes személyek, berkeszi biró Salánki János az mi Kglmes urunk önga Kővári Törvényszékinek hites assessorai mikoron itt a várban ez egész vidéknek régi bevett szokása szerint törvényszéket ülénk” előttünk Sarmaságy Zsigmond a repulsio után úgy egyezik ki per közben, hogy hiány nélkül kezéhez adja Ferenczynek a fonáczi (ma Füred) jobbágyokat.

A vidék pecsétje egykoru barokk pajzs: „S. Kővariensis Districtus” körirattal.