{423.} A jegyzetekben levő röviditések és némely forrásmunkák.

A. C., Appr. Const = Approbata Constitutio. Regni Transylvaniae.

Act. epp. nr. = Acta episcopalis numerus v. szám szerint. Gyulafehérvár.

Act. Part. = Acta Particularia. Országos levéltár.

Adóösszeírás. = Másolata a Torma J. gyüjteményei közt.

Almási: Dési ev. ref. e. tört. stat. = Almási Sámuel: A deesi ev. ref. egyházmegye történeti és statisztikai leírása. Kézírat a dési ev. ref. egyházmegye levéltárában.

Apor. P. = Altorjai Báró Apor Péter munkái. Synopsis Monumenta Hungariae Historica. Scriptores. Pest. 1863.

Anj. okmt. = Anjoukori okmánytár.

Apaffy és gr. Bethlen cs. lt. Budapest. Nemz. Muzeum.

Arch. K. = Archaeologiai közlemények. Uj folyam.

Arch.-ep. mith. = Archeologisch-epigraphische Mittheilungen aus Oesterreich.

Arch. Ért. u. f. k. = Archaeologiai értesitő. Uj folyam.

Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. N. F. = Neue Folge.

Árp. Uj Okm. = Árpádkori uj okmánytár.

Archiv für Antropologie. Berlin 1892.

Aspelin I. R. Comte Rendu de la huitiéme session du congrés inter national d’antropologie et d. archéologie préhistoriques. 1876. I. köt.

Bajnóczi cs. lt. Dés.

Battyányi Legat. Eccl. (Orsz. ltár.)

Báró Bánffy cs. lt. = levéltár. Báró Bánffy család levéltára.

Br. Orbán B. = Báró Orbán Balázs: Torda város és környéke. Bpest. 1889.

Belügyminiszt. sz. rend. = Belügyminiszteri számu rendelet.

Benkő József: Milkovia etc. Vienniae 1781. IV. kötet.

Benkő József. Historia és Specialis Transylvania.

Gr. Bethlen cs. lt. = Gróf Bethlen család levéltára Budapest. Magyar Nemzeti Muzeumban.

Bethlen Imre II. Rákóczi György ideje.

{424.} Gróf Bethlen Elek: II. Rákóczi György.

Gróf Bethlen Miklós: Önéletírás.

Besztercze város lt. = Besztercze városi levéltár.

Bibl. Ref. Claud. Com. Sz. = Bibliothecae Reformata. Claudiopoli. Comes Székelyiána.

Bod Péter. Szmirnai Sz. Polykarpus.

Bod Péter. Magyar Athenas.

Bottka Tivadar. Budapesti Szemle 1865.

A budapesti nemzetközi ősrégészeti és embertani congresszus kiadványa. C. R. Budapest.

Budapesti Szemle.

Cihac A. de Dictionnarie d’ Etymologia Daco-Romane II. Tomes. Elements latins, slaves, magyars, turcs, grecs moderne et Albanais. Francfort. 1870–79.

Cserei Mihály. Erdély története. Historiája. Ujabb Nemzeti könyvtár. 1852.

Cserényi cs. l. = Cserényi család levéltára.

Comte Rendu Budapest. Secunde Volume.

Conscriptio gr. Kornis Viktornál. Szentbenedek.

Cons. Invent. Bonor. Eccl. Part. Scholeque in Capitulo Nagysajoiensis. = Conscriptio Inventarium Bonorum ecclesiarum stb.

Cons. Nagysaioiensis. – Nagysajói káptalan hiv. összeírás.

Consig. Trans. = Consignatio Statistico Topographica in Transylvanica. Ecs. E. F. L.

Gróf Csáky család ltára Lőcsén.

Dr. Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. Budapest.

Daniel és Thaly Kálmán. Történelmi kalászok. Pest. 1862.

Dl. és Dl. = Országos Levéltár diplomatikai osztálya.

D. V. T. = Dés város Tanácsa.

Diet. prot. Erdélyi országgyülési Emlékek. = Protocolum Dietales.

Dobokamegye jegyzk. = Dobokavármegye jegyzőkönyve. Az orsz. levéltárban.

Dom. Hist. = Domus Historia.

Dosa Elek: Erdélyhoni jogtudomány.

E. F. ksz. lt. = Erdélyi főkormányszéki levéltár.

E. F. L. = Erdélyi főkormányszéki levéltár. Országos ltár Budapest.

Egyházi lt. = Azon egyházközség levéltára, melynek történetét tárgyalom.

Endlicher. Mon. Árpád. = Monumenta Arpadiana

Erd. kancz. lt. = Erdélyi kanczellaria levéltára. Orsz. levéltár Budapest.

Erd. L. Reg. = Erdélyi Liber Regius Budapesten, az országos levéltárban.

Erd. Muz. Egyl. Évkönyv. = Erdélyi Muzeum-Egylet Évkönyvei.

E. T. A. = Erdélyi Történelmi Adatok. Erdélyország Történeti Tára. Haller Gábor Napló.

Erdélyi Muzeumegylet kiadványai.

Erd. Prot. Közlöny. = Erdélyi Protestáns Közlöny.

Gr. Erd. lt. = Gróf Erdődyek levéltára Galgóczon.

Erd. r. c. schem. = Erdélyi római katholicus Schematismus. 1882 és más évekről.

{425.} Erd. Tábla. = Erdélyi kir. Tábla Marosvásárhelyt.

Ernst. Klein: Geschichte von Ungarn. Leipzig 1869.

Engel: Geschichte des ung. Reichs und seiner Nebenländer.

Engel és Serrure: Traite de Numismatique du Moyen-age.

Etudes Archeologiques sur le norel finnoougrien. Comte Rendu. Stockholm. 1847.

Érdi K. Erdélyben talált viaszos táblák.

Ev. ref. Névk. = Névkönyv az erdélyi ev. ref. anyaszentegyház számára. Kolozsvár. Különböző időkből.

Fabricius Károly. Hontér János-féle térkép.

Fejér. Cod. Dipl. = Fejér György. Codex Diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilias

Fejérváry J. cs. lt. = Fejérváry Jenő családi levéltára.

Ferenczy Danielik. Életrajzi gyüjtemény.

Ferenczi Z. = Ferenczi Zoltán: Kolozsvári Szinészet és története.

Feszler. Geschichte des Ungarn Reichs. Wien.

Friedwalszky János. Mineralog. Tansylvania.

Fisc. Arch. = Fiskalis Archivum. Kincstári ügyészség lt. Kolozsvár.

Gazdaságtörténeti Szemle 1898.

G. L. = Gál László: Erdélyi Dietak végzései.

G. L. Diet. = Gál László: Erdélyi Dietak nyomdokai kivonatja. Kolozsvár. 1837.

Gelei K. István. Titkok Titka.

Gergely T. cs. lt. = Gergely Theofil családi levéltára Magyar-Lápos.

Gombos F. Erd. parasztlázadás tört. = Gombos Ferencz. Az 1437-iki Parasztlázadás története. Kolozsvár 1898.

Grama V. Sándor: Istoriae Besericei Romenesti unita cu Roma.

G. D. Teutsch, Geschichte der Siebenbürg. Sachsen. 1852.

Gyárfás. Jász-Kunok története.

Gyárfás lt. = Majthenyi vagy Mihály Ferencz cs. lt. Dés.

Gyf. Kpt. = Gyulafehérvári Káptalan.

Gyf. Misc = Gyulafehérvári Káptalan Miscellena.

György László: Árokalyai Énekek.

Hampel Ujabb tanulmányok a rézkorról.

Gróf Haller család: Conscriptio. Kaplyonban.

Haller Gábor. Napló. Erdélyi Történelmi Adatok. Kolozsvár.

Hajnik. I. A magyar birósági szervezet és perjog az Árpád és vegyesházi királyok alatt. Budapest. 1899.

Hatvani Mihály. Magyar történelmi zsebkönyv.

Hazánk, történeti közlöny.

Hazánk s a Külföld. 1886. évf.

Hazai oktr. = Hazai oklevéltár.

H. G. Cronika. = Heltai Gáspár Magyar Kronika. N.-Györ. 1789.

Heltai Gáspár: Ujtestamentum.

Hiv. népsz. = Hivatalos népszámlálás.

Hiv. összeírás = Hivatalos összeírás várm. ltár.

Hg. Eszterházi lt. = Herczeg Eszterházi levéltár Kismarton.

{426.} Herczeg Mihály: Törvénykezési rendtartás. Budapest. 1891.

Hermann Otto. Magyar halászat könyve.

Hodor. Dob. Esm. = Hodor Károly: Dobokavármegye Esmertetése. Kolozsvár. 1837.

Hodor K. Függelék. = Hodor Károly: Függelék Dobokamegye esmertetéséhez és Pótjegyzet. Kézirat. Kolozsvár. Az Erdélyi Muzeum levéltári osztályában.

Hodor: Második potj. = Hodor Károly: Második pótjegyzet Dobokamegye esmertetéséhez. Kézirat az Erdélyi Muzeum levéltárában.

P. Horváth Boldizsár naplója. Keresztény Magvető XXI. évf. Kolozsvár.

Horváth István: Rajzolatok.

Hoernes: Ungeschichte des Menschen.

Hunfalvi Pál: Az oláhok története. Budapest. 1894.

Huszti András: Ó és Uj Dáczia. Vajvodae seu Duces Transilvaniae.

Inczédi Pál Naplója. Erd. Történeti Adatok.

I. h., i. h. = Idézett hely.

I. m. = Idézett munka.

Imre Sándor: Gelei Katona István, mint nyelvész. Akademiai Érteitő.

Istvánfi Miklós. Historia. Monumenta Hungarica.

Jakab E. Kolozsv. tört. oklevéltár. = Jakab Elek Kolozsvár történetéhez oklevéltár.

Johan. Crist. Engel. Mon. Ung. 1809. frag. libr. super erogationis aule Regis Hung. Ludovici.

Ioan. Bethlen: Bethlen János Cancellar. Historia. L. Tröster J.-nél.

Joh. Haner: Historia ecclesiastica.

Jancsó Benedek: Román nemzeti törekvések története. Budapest. 1896.

Dr. Karácsonyi János. A honfoglalás és Erdély. Különlenyomat a „Katholicus Szemle” 1896. évfolyamából.

Dr. Karácsonyi János: Békésvármegye Története 1896.

Katona I. Hist. Reg. = Katona József: Historia Regnum Transylvaniae.

Katona István: Hist. Crit. Hungarica = Katona: Historia Critica Hungariae.

Katona Elek csal. levélt. Apanagyfalu.

Kazinczy Ferencz munkái: Abafi.

Kanyaró Ferencz: Unitáriusok Magyarországon. Kolozsvár. 1891.

Kádár József: Belső-Szolnok- és Dobokavármegye története 1848–49-ben. Deés. 1890.

K. J. Nevelés tört. = Kádár József Szolnok-Doboka Nevelés- és Oktatásügyének története. Deés, 1896.

Kádár József: Deési Kaszinó története. Deés. 1897.

Kádár József: Deési ev. ref. ekklezsia története kapcsolatban a város kiválóbb eseményeivel. 1889.

Kádár, Szemmáry. Emlék-Album. = Kádár József, Szemmáry József. Emlék-Album az 1887-iki gazdasági stb. kiállitás emlékére. Deés, 1887.

Gróf Károlyi cs. lt. = A Nagykárolyi gróf Károlyi család oklevéltára: Codex Diplomaticus Comitum Károlyi De Nagy-Károly. A család megbizásából kiadta gróf Károlyi Tibor. Sajtó alá rendezte Geresi Kálmán.

{427.} Ker. Magvető. = Keresztény Magvető. Kolozsvár.

Kemény János: Önéletírása.

Kitonich: Directio Methodica processus iudic. iur. consp.

Km. Conv. = Kolozsmonostori Convent oklevelei fiok, fasciculus évszám szerint. (Országos levéltár.)

Km. prot. = Kolozsmonostori Káptalan Protocollumjai az Országos levéltárban.

K. M. = Kolozsmonostori Conv. vagy Káptalan.

Kmonoss. conv. Arm. = Kolozsmonostori Convent Armalis levelek.

Kolozsvári Sándor és Óvári Kelemen. Magyarországi jogtörténeti emlékek.

Gróf Kornis család Conscriptio. Szentbenedeken.

Gr. Kornis lt. = Gróf Kornis család levéltára. Budapesten. Magyar Nemzeti Muzeumban

Kovachich M. G.: Supplementum ad vestigia comitorum.

Kovachich: J. N. Sylloge decretorum Comitialium.

Kovachich. M. Gy.

Kovács S. = Kovács Samu: Visszaemlékezések. Deés.

Kovács Gyárfás. Tarlozás Deésakna bánya-nagyközség multja és jelenéből. Deés. 1897.

Közművelődés. Gyulafehérvár. (Hetilap.)

Kővári L. Erd. épitészeti emlékek.

Kővári L. Erd. orsz. tört. = Kővári László: Erdélyország története 1–6. k. Kolozsvár.

Kővári. Erdély Statisztikája. = Kővári László Erdély Statisztikája.

Kővári László. Erdély nevezetesebb családai, czimerekkel, leszármazási táblákkal. Kolozsvár. 1854.

Kukuljevic. Jura Regni Croatiae.

Kusalyi Jakcsi cs. ltára. Szikszai gyüjteményében, Zilah.

Kusalyi Jachy lt. = Torma József gyüjteményei közt.

Krajner. Die ursprüngliche Staatsverfassung Ungarns.

Lage du bronze au musée de Minoussinsk.

Gróf Lázár: Erd. f. = Erdély főispánjai.

L. = Lásd.

Lampe: Historia Ecclesiastica.

Lehoczky Stem. Ungarische Magazin.

Leleszi lt. = A jászoi premontrei rend leleszi levéltára, évszám f. (fasciculus) és nr. (numerus).

Lib. Reg. = Liber Regius vagy L. Reg. = A királyi könyvek az országos levéltárban Budapesten.

Liebermann. Vesd össze. Milleniumi Magyar nemzet története. I. kötet CXXXVIII 1.

Ludovika Akademiai Közlöny.

M. N. Zsebk. = Magyar Nemzeti Zsebkönyv.

M. Tört. Em. = Magyar történelmi Emlékek. (Akad. kiadása.)

M. Orszgy. E. = Magyar országgyülési emlékek.

{428.} Magy. Nemz. Muzeum. = Magyar Nemzeti Muzeum.

Magy. Tört. Tár. = Magyar Történelmi Tár.

Magyar orvosok és természetvizsgálók munkálatai. X. 1864. Marosvásárhelyi vándorgyülésen.

„Magyar Polgár.” Szilágyi Sándor. (Napilap, Kolozsv.)

Makrai cs. lt. = Makrai család levéltára. Széplak.

Márienburg Lukács József: Geographie.

Marosnémeti gr. Gyulai cs. lt. = Gróf Gyulay család levéltára. Kivonata Torma gyüjteményei közt.

Marosvásárhelyi ref. koll. története.

Megy. lt. közgy. jksz. = Megyei levéltár, közgyülési jegyzőkönyvi szám.

Megyei lt. selejt. = Megyei levéltár selejtezés.

Mihály Ferencz levéltára. Deés. = Majthenyi cs. lt.

Mike S. gyüjt. = Mike Sándor gyüjteménye, Kolozsv. Egyetemi könyvtár iratgyüjteménye.

Gróf Mikó Imre: Erdély különválása Magyarországtól.

Mike Sándor: Index Articulor. Dietalium ordinat etc. Principat. Transilv.

Miksa György: Magyar történelmi emlékek külföldön. Kolozsvár. 1868.

Dr. Molnár Ant. = Dr. Molnár Antal: Szamosújvár Monographiája. Kézirat. Városi ltárban.

Montelius: Sur la Chronologie de l’age du bronze.

Montelius: i. h. = Montelius: idézett hely.

Mon. Vat. tized laistrom = pápai regestrumok gyulafehérvári példánya.

M. Pinder és G. Parthey: Ravennatis Anonymi Cosmographia. Berlin. 1860.

Mulsée: Pré historique. 1881.

N. R. A.= Neo regestrata acta. Az országos levéltárban.

Neo reg. = Neo regestrata acta. Az orsz. levéltárban.

Nádudvari Péter Predikatziói.

Nagy Géza: A szkithák nemzetisége. 1895.

Notit. Arch. Capt. Albens. = Gyulafehérvári káptalan levéltára Notitia.

Nyelvtörténeti szótár.

Nagyajtai Kovács István: Erdélyi Muzeum-Egylet Évkönyve.

Nev. okt. Tört., Kádár J.: Okt. Nev. tört. = Kádár József: Szolnok-Dobokavármegye Nevelés és Oktatásügyének története. Deés. 1896.

Nőegyleti ltár = Deési Jótékony Nőegylet levéltára.

Báró Orbán Balázs: Torda város és környéke. Budapest. 1889.

Br. Orbán Balázs lt. = Br. Orbán Balázs levéltára a galgói Rácz caládból való, másolata a Torma gyüjteményében.

Orbán Balázs: Székelyföld leirása

Orsz. ism. táb. = Országismei Táblázat. (Hivatalos Statisztika.)

Orsz. lt. Dipl. Oszt. = Országos levéltár diplomatikai osztálya.

Ornstein József: Archeologisch-epigraphische Mittheilungen für Oesterreich-Ungarn. 1891, 1892.

Pallas Nagy Lexicon.

Pauler Gyula: A magyar nemzet története.

{429.} Palmer K. = Palmer Kálmán: Nagybánya és környéke. Nagybánya. 1894.

Papp cs. lt. = Papp család levéltára, Tőkés. Torma J. gyüjteményében.

Pataki Ferencz: Helyleirások Erdélyből. Pesti Divatlap 1847. évf.

Pesty Fr. gy. = Pesty Frigyes gyüjteménye.

Pesty: Elt. v. = Pesty Frigyes: Eltünt vármegyék.

Peti Divatlap.

Dr. Petri Mór: Szilágyvármegye Monographiája. 1901.

Proclam. = Proclamatio. Országos levéltár. Budapest.

Prot. Egyh. Isk. Lap = Protestáns Egyházi és Iskolai Lap.

Protoc. Foenix. = Belső-Szolnokvármegye jegyzőkönyve. 1708.

Protocollum = Vármegyei jegyzőkönyv.

Ráth K. és Thaly K.: II. Rákóczi Ferencz emlékiratai. Pest, 1868.

Retteghi György naplója: Hazánk 1885. évf.

Rettegi gyüjt. = Rettegi Sámuel gyüjteménye.

Gr. Rhédey cs. lt. = Magyar Nemzeti Muzeum.

Dr. Réthy László: Az oláh nyelv és annak megalakulása. Budapest. 1878.

R. M. K. T. = Sziládi Áron: Régi Magyar Könyvtár.

Rytschikow: Tagebuch. Riga. 1755.

R. Zschille és R. Forrer: Die Pferdetrenze in ihrer Formen-Entwickelung.

Sászai Pap cs. lt. = Sászai Pap Gyula családi levéltára, Kecsed.

Sacken: Das Grabfeld von Hallstadt.

Salamon F. = Salamon Ferencz kisebb történeti dolgozatai.

S. b. Katona cs. lt. = Sárosmagyarberkeszi Katona család levéltára. Katona Eleknél, Apanagyfalu.

Siebm. Wb. = Siebmachers Wappenbuch.

Simó cs. lt. = Simó család levéltára, Blenkemező.

Sombory cs. lt. = Sombory család levelei a Monographia adatai közt.

Sósmezei Vajda László: Az erdélyi polgári magános törvény historiája. Kolozsvár. 1830.

Somogyi: Lexicon.

Spangár András: Magyar Krónika. Kassa. 1738.

Steinel Károly: Segesvári gymn. Értesitő.

Schuller Károly: Archiw. F. d. Kentniss v. Siebenbürgens Vorzeit u. Gegenwart.

Schuller v. Libloy: Siebenbürgische Rechts-Geschichte.

Sur la cronologie de l’age du bronze, specialment dans la Scandinavie Cartailhac: Materiaux, XIX.

Szabó Ferencz: Deés és Vidéke 1882.

Szabó Károly: Régi Magyar Könyvtár.

Szabó Károly: Az erdélyi muzeum eredeti oklevelei.

Szabó-Hellebrands: Régi Magyar Könyvtár.

Szalárdi János: Siralmas Magyar Krónikának VIII. könyvei. Nemzeti Könyvtár.

Szakál Ferencz: Napló. (Történelmi emlékek.)

Szalai L. M. tört. = Szalay László: Magyarország története. Lipcse. 1852.

Szamosújvár szab. kir. város levéltára.

Szaniszló Zsigmond Naplója. (Történeti Tár.)

{430.} Szamota: A tihanyi apátság 1055-iki alapitólevele.

Szathmári Károly: Bethlen-főtanoda története.

Szász egyetem levéltára, Nagyszeben.

Szász Károly: Sylloge tractarum.

Századok. Tört. Közlöny évfolyamai.

Szemmáry József: Szolnok Dobokavármegyei Gazdasági Egyesület Monographiája. Budapest. 1896.

Szentkatolnai Bakk Endre: A Bak és Jancsó család története. Budapest, 1883.

Szekér Joachim: Magyarok története.

Szeredai: Series Eppor. = Series episcoporum.

Székely Sándor: Unitárius vallás történetei Erdélyben. Kolozsvár. 1839.

Székely oklevéltár.

Széki ev. ref. egyh. jav. összeír. = Széki ev. ref. egyházmegye javainak összeírása. Esperesi levéltár.

Széki ev. ref. esp. vizsg. jk. és lt. = Széki evangelicus reformatus esperesi vizsgálati jegyzőkönyv és levéltár.

Szilágyi Sándor. Erdélyi országgyülési emlékek.

Szilágyi. Magy. tört. életrajzok. = Szilágyi Sándor: Magyar Történelmi Életrajzok.

Szilágyi Sándor: Erdélyország története I., II. k. Báthori Gábor története. Családkönyve.

Sz. M. írók. = Szinnyei József: Magyar írók életrajzai.

Szirmai. = Szirmai Szirmay Antal: Szathmárvármegye fekvése, történetei és polgári esméretei cz. munkája.

Sz. Kiss. Ujmagyar Athenas.

Szolnok-Dobokavármegyei Irodalmi, Történelmi és Etnographiai Társulat Évkönyv.

Szolnok-Doboka. Hetilap. Deés.

Szongott Kr. = Szongott Kristóf: Szamosújvár írásban és képekben.

Szongott Kr. = Az örmény metropolisz Szamosujvár monographiája.

Szongott Kr. Arm. = Szongott Kristóf: Armenia.

Szongott Kr. Mon. = Szamosujvár Monographiája.

Tagányi Károly: Magyarország czimertára. Budapest. 1880.

Thaly Kálmán: Adalékok a Thököly és Rákóczi kor történetéhez. Pest. 1872.

Thalloczy László. A kamara haszna.

Tatrossy cs. lt. = Tatrossy cs. levéltára. Torma József gyüjteményei közt.

Teutsch és Firnhaber: Urkundenbuch Siebenbürgens I., II. köt.

Gr. Teleki cs. lt. = Gróf Teleki család oklevéltára.

Gróf Teleki J.: A Hunyadiak kora.

Transyl. = Orsz. levélt. Conscriptio.

Tripp. = Werbőczi Tripartitum.

Torma J. gyüjt. = Torma József gyüjteménye.

Torma József: Belső-Szolnokmegye leírása. Kézirat a monographia iratai közt.

Torma Károly: Az alsóilosvai álló tábor és emlékei az „Erdélyi Muzeum-Egylet” évkönyvei, 1864–65.

{431.} Torma Károly: Limes Dacicus felsőrésze. Budapest, 1880. Magyar Tudományos Akademia Értekezések közt.

Torma: Erd. Muz. évk. = Torma Károly: Erdélyi Muzeum Évkönyve.

Troster János: Das Alt. und Neu Teutscher Dacia Das ist Neue Beschreibung des Landes Siebenbürgen. Nürnberg. 1666.

Thököly Imre Naplója. Mon. Hist. Hung. XVIII. k.

Tört. L. = Keresztesi Papp Miklós: Történeti Lapok. Kolozsvár.

Tört. Tár = Történeti Tár.

Tud. gy. = Tudományos gyüjtemény.

Turul, genealogiai folyóirat. Budapest.

Turoczi: Cronica Hungarorum. Swandtnernél.

U. M. Muz. = Új magyar Muzeum. 1855.

U. o. = Ugyanott.

Urb. Wes. = Das Urbarial Wesen in Siebenbürgen. Josef A. Ritter v. Grimm. Wien. 1863.

Urb. et Cons. = Urbaria Conscriptiones. Országos Levéltár. Budapest.

Uzoni: Generali Protocullo. Kolozsvár. Unitár. Collegiumban.

Ürmösy Lajos: Tizenkét év Erdély történetéből.

Zimmermann: Urkundenbuch.

Gróf Zichy cs. oktr. = A gróf Zichy család okmánytára.

Dr. Vajda J. cs. lt. = Dr. Vajda János családi levéltára. Alparét.

Vasárnapi Ujság.

Vályi Elek családi levéltára, Kentelke.

Várm. jk. = Szolnok-Dobokavármege jegyzőkönyvei az idézett évből.

Váró Mihály: Idea Actionum iuridicorum. Kolozsvár. 1742.

Váradi: Regestrum. Endlichernél.

Vida Károly: Elmélkedések a magyar nemzet viszontagságainak története felett. 1852.

Voditska István: A nagybányai m. kir. bányaigazgatósági kerület monographiája. Nagybánya. 1896.

Vörösvári ltár.

V. ö. – Vesd össze.

Gr. Wass cs. lt. = Gróf Wass család levéltára Czege.

Wess. lt. Erd. Muz. = Báró Wesselényi család levéltár az Erdélyi Muzeum könyvtárában Kolozsvárt.

Wolf. Bethlen Hist. – Bethlen Farkas: Historia.