XIII. A Tordán levő s onnan kikerült római feliratok.

Áttérek most a fennebbieknél még fontosabb feliratokra, melyek nemcsak epigrafiai tekintetben birnak nagy fontossággal, hanem Torda őstörténelmének is nagybecsű kőokmányait képezik. Mindent elkövettem arra, hogy a tordai római feliratok teljes sorozatát egybeállithassam s igy nemcsak az általam Tordán észlelteket mutatom be, hanem följegyzem mindazokat is, a melyeket jeles tudósunk, Torma Károly közölt külföldi és hazai szakközlönyökben; mindazokat, a melyeket más külföldi régiség-buvárok s főleg a nagytekintélyű s világhirű Mommsen »Corpus Inscriptionum Latinarum« czímű nagy munkájában közreadott.

Hogy a hivatkozásokat könnyitsem és hogy a feliratok sorozatában bizonyos, a tájékozást könnyitő sorrendet állapitsak meg, először saját sorszámot illesztek a feliratok elibe, másodsorban pedig oda teszem Mommsen sorszámát, alá jegyzett C. I. L. betűkkel, a mik Mommsen »Corpus Inscriptionum Latinarum« czímű munkájára való hivatkozást jeleznek.

1. A hires ajtoni mértföldkő, melyet fönnebb közöltem és értelmeztem.
2. Csorba Sándor szőlőjében talált felirat; fennebb értelmeztem.
3. Gyéres-Szent-Királyon b. Józsika Andornál levő fogadalmi oltár felirata. Fennebb értelmeztem.
4. Csorba Sándornál (Tordán) levő szobor-talapzat felirata. Fennebb közöltem és értelmeztem.
5. Ugyan Csorba Sándornál levő szobor-talapzat felirata. Fennebb közöltem és értelmeztem.
Tordán ugyanazon kő két darabja, közreadva Ephemeris Epigraphica IV. k. 63. lap.
6. […] Aur(elius) Vic(tor)
Aur(elius) Farnax
[exc]a(ndidato) Aur(elius) Lucilius ex opt(ione)
Aur(elius) Gaianus
[ex s]pec(ulatore) Aur(elius) Mucianus ex ca(ndidato)
[ex]dup(lario) Aur(elius) Maximus ex ca(ndidato)
[ex] opt(ione) Ael(ius) Cassius [ex…]il…
[ex] opt(ione) Aur(elius) Lucius ex ca(ndidato)
[ex] dupl(licario) Aur(elius) Agrippa ex ca(ndidato)
[…us] vet(eranus) ex b(ene)f(iciario) l(egati) m[armo]ra ex suo posuit
[sac]erdotalis Daciae
[…] ius ex dup(licario)
[…]nes
[…]nus
[…] ex dup(licario)
[…]us
[…]s
[…]us ex dup(licario)
[…] ex dup(licario)
Aur(elius) Vitalis ex dup(licario)
Aur(elius) Celsus ex dup(licario)
Aur(elius) Valeria[nus] em..g..n..
Aur(elius) Sabin[us]
Septimius Crisp[… ex] ca(n)d(idato)
Aelius Lu[c… ex] dup(licario)
[… ex] opt(ione)
Aur(elius) Julianus
Aur(elius) Statilius ex dup(licario)
Aur(elius) Valens
Aur(elius) Valens
Sep(timius) Alexander ex dup(licario)
Val(erius) Valens
Aur(elius) Flavianus ex imm(uri)
Aur(elius) Viatorinus
Aur(elius) Crispus
Aur(elius) Verus
Aur(elius) Maximu(s) ex arc(itecto)
Aur(elius)
Ael(ius) Valerius ex ca(ndidato)
Aur(elius) Domnio ex imm(uni)
Aur(elius) Valerius
Aur(elius) Anici[…]
Aur(elius) Firmidiu[s]
Ael(ius) Aufidius
Aur(elius) Victorinus ex eq(uite)
Au[r](elius) Verus ex eq(uite)
Aur(elius) Firmus ex dup(licario)
Aur(elius) Maximinus
Aur(elius) Sedatus ex imm(uni) l[i]b(rarii)
Aur(elius) Crescens
Aur(elius) Julius ex be(neficiario) tri(buni)
Aur(elius) Quintilianus
Petr(onius) Marcianus ex lib(rario)
Aur(elius) Vale(n)tinus ex tub(icine)
Ael(ius) Maximia(nus) ex tess(erario)
Sept(imius?) Volusius
7. Magyar-Peterden, Lendvay József udvarában 2’ 7” m., 1’ 7” sz. mészkőből faragott emlékkő közepén eltörve:
»Victoriae Augustae Lucius Julius et Galerius Leuganus, Caius Lucius… (miles Legionis) XIII. Geminae Martiae Victricis aedis custos sacrae (?) legionis XIII Geminae nomine suo et M(arci) Julii paterni filii sui dono dedit –« Érdekes e felirat azért, hogy a 14-dik Gemina Martia vitrix legiót nevezi meg, a mely Legio sokáig állomásozott Pannoniában.
8. Peterden a 3 következő felirat volt még, a melyeket Torma Károly másolt és közölt 4’ 4 1/2” m., 2’ 7” sz. mészkő siremlék:
1603/C. I. L.
»Diis manibus Aurelius Cliunus immunis legionis V Macedoniae vixit annis LIX posuerunt filiae Saurnascia et Aurelia Marcelina patri pientissimo titulum«.
9. Peterden 1’ 11” m., 3’ 6” sz. közepén eltört sirkő:
»T. F. T. T. Sera… stipendiorum III., vixit annis XXX. …« Balról »Diis«.
10. Peterden 4’ m., 2’ 11” sz. sirkő, felső része hiányzik.
1610/C. I. L.
»… Ulpianus Probus… coniugi bene meritae«.
11. A tordai Ferenczesek Historia Domus-ában egy állitólag Peterden volt ily feladatot közölt Torma Károly:
»… canius vixit annis XXXV. Aflicta Caesia conjugi bene merito posuit«.
12. Tordáról került, Czegében gr. Vass Ádámnál 4’ 3” magas, 2’ 5” széles mészkőből faragott sirkő:
»Diis manibus Publius Aelius Valerianus patronus et decorio collegii Fabrum vixit annis LX decuriones et principales omnes (?) aere conlato… de decreto universitatis faciendam curaverunt«
13. Czegében gr. Vass Ádámnál 2’ 4 1/2” magas, 2’ 1 1/2” széles mészkő siremlék:
»Diis manibus Valerius Locinus veteranus numero campestrorum vixit annis XXXXVIII. Aurelius Pirusius virginio bene merito posuit.« A numerus campestrorum hihetőleg cohors campestrorum-ot jelent.1
14. Magyar-Peterden Lendvai udvarában 3’ 9” magas, 2’ 8” széles mészkő siremlék:
»Diis Manibus Publio Aelio Victori Plautiano decurioni municipii Salvia coniux, Secundina, Vera, Junia… Menti… Frontina… bene merito.«
15. Magyar-Peterden ugyanott 6’ 5 1/2” magas, 4’ széles mészkő siremlék ketté törve, alja hiányzik:
»Diis manibus Aurelius Calanus vixit annis LI. et militavit XXV. …«
16. Tordán 1877-ben talált 3 római felirat, Pálffy gymn. tanárnál; találták Velits György házánál Tordán. Fogadalmi oltár 0.84 m/ m., 0.33 m/ sz.
»Libero patri et liberae M(arcus) Ulp(ius) Flamin(ius) immu(nis) liberar(ius) p(osuit)«.
17. Másik sirkő-töredék ugyanott 0.40 m/ m. s ép ily széles.
»P(ublio) Ael(io) Atti(lio) vagy Atiliano… l(ibertus) et Ael(ius) Ati)lianus Emeritus… (et Se) vera con(iunx bene merito) f(aciendum curaverunt).«
18. Egy fogadalmi oltár 0.135 m/ magas, 0.08 sz.
»Dianae invict(ae) fecit et d(icavit) Cresce(ns).«2
19. »Jovi Optimo Maximo Valerius Romanus, Aurelius et Felix votum solverunt libentes merito«, találták a Malomárok ásásakor 1860-ban. Jelenleg a városháza folyosóján Tordán; 1.2’ m., 1’ széles mészkő fogadalmi oltár.
20. Kolozsvárott Szabó Ferencz külmagyar-utczai kertjében van egy Tordáról ide hozott 2. 0.78 m/ m., 0.31 m/ sz. fogadalmi oltár e felirattal:
»Jovi Optimo Maximo Statori item bis viso (Ae)m(ilius) Maximinus tribunus mil(t)ium (vagy tribunus militum legionis V. Macedoniae) pro sua suorumque salute votum solvit libens merito«.1
21. »Dianae invict(ae) fecit et d(icavit) Cresce(ns).«2
22.3
»Libero patri et Liberae M(arcus Ulp(ius) Flamin(i)us, vagy a mi hihetőbb Flavianus, immunis librar(ii) p(osuit).«
23. 875/C. I. L.
»Deo Azizo bono p[uero conserua]tori pro salute dominorum [nostrotum Valerinai et Gal]lieni Aug(ustorum) et Valerian[i nobilissimi caesaris] et Corneliae Salonina[e Augustae et] leg(ionis) V Mac(edonicae) III piae fid[elis4…], Donatus praef(ectus) leg(ionis) eiusde[m] templum inceptum perfecit.«
24. 876/C. I. L.
»Gen(io) scho(larum) b(eneficiarii) sub Oc(tavio) Julian(o) leg(ato) Aug(usti… v(otum) a(nimo) l(ibentes) [m(erito) s(olvunt).«5
25. 880/C. I. L.
«Jup [Jupiter?] Aur(elius) Floru(s) vo(tum) sol(vit).«1
26. 881/C. I. L.
»Isidi et Serapidi C(aius) Jul(ius) Antigonus centurio leg(ionis) V M(acedonicae) p(iae constantis)2 et Fl(avia) Apollinaria eius v(otum) l(ibentes) s(olverunt).«
26a 882/C. I. L.
»Isidi myrionimae C(aius) Jul(ius) Martialis pater et L(ucius) Livius Victorinus quaestor collegio3 Isidis d(ono) d(ant).«
27. 884/C. I. L.
»J(ovi) o(ptimo) m(aximo) p(ro) salute d(omini) n(ostri) M(arci) Aur(eli) Antonini imp(eratoris)4 Aurel(ius) Rusticus [tán l(ibens) a(nimo) v(otum) posuit.«
28. 885/C. I. L.
»J(ovi) o(ptimo) m(aximo) Aur(elius) Sedatus imm(unis) lib(rarius) v(otum) l(ibens) s(olvit).«5
29. 886/C. I. L.
»J(ovi) o(ptimo) m(aximo) Aurelius Valentinus [p]r[a]ef(ectus) e[q(uitum) v(otum) s(olvit)6 l(ibens) [m(erito)].«
30. 887/C. I. L.
»J(ovi) o(ptimo) m(aximo) Jucundius Iuvenalis cor(nicularius) leg(ati) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).«7
31. 890/C. I. L.
»[J(ovi)] o(ptimo) m(aximo) C… T… S… b(eneficiarius?) S(…?) consularis?).«8
32. 891/C. I. L.
J(ovi) o(ptimo) m(aximo) Val(erius) Rom(anus?), Aur(elius) Felix v(otum) s(olvunt) l(ibentes) m(erito).1
33. 892/C. I. L.
J(ovi) o(ptimo) m(aximo) et diis deabusq(ue) et genio loci Optatus praef(ectus) leg(ionis)2 V M(acedonicae) c(onstantis v(otum) l(ibens) s(olvit) m(erito).
34. 893/C. I. L:
J(ovi) o(ptimo) m(aximo) Junoni Aur(elius) Vic[t]or b(ene)f(iciarius) ex voto pos(uit).3
35. 894/C. I. L.
Jovi Optimo maximo paterno Aurel(ius) Vetus (?) adiutor offici corniculariorum e v(oto) l(ibens) m(erito) p(osuit).4
36. 895/C. I. L.
Jovi optimo maximo statori (i)tem depulsori(i).. (J)ul(ius) Maximi(a)nus trib(unus) mil(itum) v(otum) s(olvit) pro sua su(or)umq(ue) salute.5
37. 896/C. I. L.
»Libero patri Rom… Luc… Ca…«6
38. 897/C. I. L.
«Marti amico et consentienti sacrum, Hermias dedicavit idemq(ue) vovit.«7
39. 898/C. I. L.
»Mercurio consentienti sacrum, Hermias dedicavit idemq(ue) vovit.«8
40. 889/C. I. L.
1’ 6” m., 8 1/2” sz. mészkő fog. oltár, alsó része hiányzik:
»Jovi optimo maximo D. Reb… Ias… miles Legionis I Italicae.« Találták 1859. a Kövesen a Malomárok ásásakor; nevezetes e felirat a Legio I Italica megnevezése miatt, a mi bizonyitja, hogy e legio részt vett Trajan első daciai hadjáratában, sőt az, vagy annak egy része itt Potaissában állomásozott is.
41. 883/C. I. L.
1’ 4” m., 7” sz. mészkő fog. oltár:
»Jovi optimo maximo Aurelius Lucifer votum libens posuit.« Találtatott 1860-ban a Leányvárban.
42. 888/C. I. L.
1’ 6” m., 7 1/2” sz. mészkő fog. oltár.
»Jovi optimo maximo Manlius Quaestus votum solvit libens merito.« Találtatott 1856. a Leányvárban. Mind a három darab Nagy Miklósnál volt Tordán.1
43. 899/C. I. L.
Felül Mithra-áldozat.
»Ael(ius) maximus miles leg(ionis) V Mac(edonicae) v(otum) s(uum) l(ibens) p(osuit).« Lásd Ackernél Mitth. der Centralcomm. 1860. p. 56.
44. 900/C. I. L.
Felül Mithra-áldozat.
»Julius Julianus ex voto posuit.«2
45. 1’ 5 1/2” m., 2’ 7” sz. mészkőből faragott sirkő, felső része hiányzik.
»… vixit annis XXXX Maxima con iux bene merenti.«
46. 982/C. I. L.
1’ 3” m., 10 1/2” sz. mészkő fogadalmi oltár töredéke, e három betüvel:
..A..
..C..
..T..
47. 877/C. I. L.
1’ 6” m., 1’ 1/2” sz. mészkő fogadalmi oltár, alsó része hiányzik:
»Herculi invicto, pro salute Marci (A)urelii Ant(onini…)«
48. 879/C. I. L.
1’ 8 1/2” m., 8 1/2” sz. mészkő fogadalmi oltár:
»Invicto (Mithrae) Aurelius Montanus miles legionis V Macedonicae libens posuit.«1 Ezzel együtt találtak egy szép Mithra-követ a szindi völgyben, mely az Erdélyi Muzeumban van.
49. 902/C. I. L.
»Deae Nemesi Ulpius Valerius mil(es) leg(ionis) V. M(acedonicae) p(iae) Ant(oninianae) votum solvit libens merito.«2
50. 903/C. I. L.
»Silvano sac(crum) Val(erius) Celsus flamen municipi v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).«3
51. 904/C. I. L.
»[…con]ser(vatori) Aur(elius) Pat[… leg(ionis) V M(acedonicae) ex v[oto].«4
52. 905/C. I. L.
»Imp(erator) Caes(ar) L(ucius) Sep(timius) Severus P(ius) Pert(inax) Aug(ustus) arab(icus) adiabenic(us) pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) III imp(erator) VII co(n)s(ul) II proco(n)s(ul) p(ater) p(atriae) leg(ioni) V M(acedonicae) p(iae) [f(ideli)] don(o) dedit, dedicante P(ublio) Septimio Geta leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) cura(m) agente Tib(erio) C[l](audio) Claudiano leg(ato) aug(usti).«
53. 906/C. I. L.
»[,…] ann(orum) VIII, Ael(ius) Vitalis vixit annis VIII, [A]el(ius) Primus [t]ub(icen) leg(ionis) s(upra) s(criptae) et Vir(ia) Quar[ta] filis b(ene) m(erentibus) p(osuerunt).«5
54. 907/C. I. L., de itt hibásan van közölve; a másolatot Torma K. leirása szerint adom (l. Arch.-epigr. Mittheilungen IV. k.)
Felül domborműben négy vacsoráló alak, az asztal előtt tripos, egy szolga segédkezik.
»D(is) m(anibus) Ael(ia) Tiiadmes? Palmura vix(it) an(nis) VIII, Surilio vix(it) an(nis) XXV, Rufina vi(xit) an(nis) XX, Ael(ius) Bolhas Bannaei vet(eranus) ex n(umero) Palmur(enorum), et Ael(ia) Domestica coniux (a)eius, posuerant filiae pientissim(a)e et culcme (dulcissimae helyett) et liberto et menestriis (ministeriis helyett) b(ene) m(erentibus).6
55. 908/C. I. L.
»D(is) m(anibus) Aur(elius) Celsus vixit an(nis) LX. Aur(elius) Bassus vix(it) an(nis) L, Aur(elius) Celsinianus miles c(o)h(ortis) Palmyrenorum vagy Pannoniorum pat(ri) et aunculo pient(issimis) ob merita p(osuit).1
56. 909/C. I. L.
»D(is) m(anibus) Aureli(us) Vic[t]or librarius [l]eg(ionis) V Ma[c(edonicae)] vix(it) an(nis) XXXIII et Valeri[a] Valentina Poi[a] vix(it) an(nis) V pia Flaviana coni(ugi) pos(uit).«2
57. 910/C. I. L.
»D(is) m(anibus) M. Statio Prisciano ann(orum) VIII. M. Statius Priscianus p(rimi)p(ilaris) pater f(aciendum) c(uravit).«3
58. 912/C. I. L.
»… Aur(elius) [secun]dus mag(ister) [Aug(ustalis) Nap]ocae Aur(eliae) Felicissimae sorori b(ene) m(erenti) p(osuit).»4
59. 913/C. I. L.
E feliratot helyesen értelmezni nem lehet, mivel annak másolata Mommsennek sem sikerült. Valószinű, hogy e siremléket Cl. Antoninus, Potaissa valamely tisztviselője emeltette fiának stb., nejével együtt.
60. 914/C. I. L:
»[Aurelius…] vix(it) ann(os) IIII; Aur(elius) Zosimianus vix(it) annu(m), ex Moesia superiore Aur(elius) Zosimus (cog)natibus.«6
61. 915/C. I. L.
D(is) m(anibus) Ae(lius) Sabinus vix(it) an(nos) XIII, Aelia Tertina vix(it) an(nos) VI, Aelia Meletina vix(it) annos LX, Ae(lius) Ingenuus et Ae(lia) Pude(ntilla fecerunt).«1
62. 916/C. I. L.
»D(is) m(anibus) Aelia Publicia vixit annos XXXX Aurel(ius) Ge[r]manu[s con]iugi p(osuit).«2
63. 917/C. I. L.
»D(is) m(anibus) Aia Nandonis vixit annis LXXX, Andrada Bituvantis vix(it) an(n)is LXXX, Bricena vixit anis XL, Jus(t)a vixit anis XXX, Bedarus vixit XII. Pos(t) obitum ei Herculanus libertus patrone benemer(enti).«3
64. 918/C. I. L.
»D(is) m(anibus) Aur(elius) Aulucmus (?) v(ixit) d(iem) I m(enses) VI an(nos) XXXV Aur(elii) Basianus et Dasius [be]nem(erenti) et s(ibi) m(emoriam) fa(ciendam) curarunt.«4
65. 919/C. I. L.
»Aure(lius) Bonosus vix(it) ann(is) V mens(ibus) V Aure(lius) Vi[c]torinus et Magn(a) filio.«5
66. 920/C. I. L.
» D(is) m(anibus) Aur(elius) Epicatiu[s] vixit ann(is) LII, Aur(elius) Viator vi[x(it)] vixit annis X., Aur(elius) Corbulo vixit annis XXII.«6
67. 921/C. I. L.
»[…] vix(it) an(nis) XXXX, Maxima coniux b(ene) m(erenti).«7
68. 922/C. I. L.
»[…] h(oras) VIII […] Maximus […] Niger […].«1
69. 923/C. I. L.
»[… U]lp(io) Barbato et Ulp[io …].«2
70. 924/C. I. L.
»D(is) m(anibus) Ulp(ius) Proc(ulus) v(ixit) a(nnis) LX. […] Ulp(ius) […] v(ixit) a(nnis) L., Moc(c)ius vix(it) V, […] v(ixit) a(nnis) XXXVII, [… Marcel]l[i]na v(ixit) a(nnis) XV, [… v(ixit) a(nnis)] XXX, […]3
71. 925/C. I. L.
»Areoioris vixit an(nis) XXX, conserva posuit bene merenti.«4
72. 926/C. I. L.
»[Pau]lus ve[teranus? … Pau]lo fil(io) an[norum …] patrono posuerunt.«5
73. 927/C. I. L.
»[…]s T[…] f[il..) …] Afinia[… M]aximu[s …] dier[um … avun] culo[…]«.6
74. 928/C. I. L.
Magyarázhatatlan.7
75. 929/C. I. L.
»[… coni]ux a[mico?]«.8
76. 930/C. I. L.
Egy tört szobor lábainál fekvő párducz.
»[Liber]o pat(ri) T[…]«.9
77. 931/C. I. L.
»[…]mus.«10
78. 911/C. I. L.
»[…]leia [… fili]o vixit annis III m[ensibus] T. Val(erius) dec(urio) N(apocae) mu[nicipii cog]natis piissimis [pos(iut)]«.11
79. Kis oltár a szindivölgyből.
»J(ovi) o(ptimo) m(aximo) P(ublius) Aelius Mucianus v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).«1
80. »Voto Libero patri Anius Saturninus«.
81. »[D(is) m(anibus) […]us Ta[…]ala[e] T(hracum) B(ritannicae) miliariae [… vi]xit an(nis) LXX [… p]arenti be[ne merenti…] coniux pii[ssima… et f]ilius Vibiu[s …]us pro pi[etate f(aciendum)] c(uraverunt)«.2
82. Mészkőből készült siremlék 4’ 3” magas, 2’ 2” széles.
D(is) m(anibus) Aelia Secundina vix(it) an(nis) XIII et Aelia Crispina vix(it) an(nis) IIII. Aeli(us) Secundus et Decia parentes fil(iabus) pientiss(imis) et Ael(ius) Con[stan]s mar(itus)«.3
83. 1602/C. I. L.
Peterden Lugosi kertjéből szállitotta Ariosti Bécsbe, ott van a könyvtárban.
»Pro sal(ute) dom(inorum) nostrorum L(uci) Sep(timii) Seueri et M(arci) Aur(eli) Antonini et [levésve: L. Sept. Getae] caes(arum) augustorum, cult(ores) Jovis. Dedic(atum) VII, k(alendas) Aug(usti), Muciano et Fabiano Co(n)s(ulibus). A Kr. u. 201. évből«.
84. 1600/C. I. L.
Peterden Lugosi kertjében volt, Ariosti Bécsbe vitette.
»Marti patr(i) conservatori et bonae Victoriae, L. Ael(ius) Rufinus pro se et suos v(otum) l(ibens) p(osuit)«.
85. 1601/C. I. L.
Peterden, leirta Huszti Dac. 31.
»Sul(evis) mont(anis), T. Julius Lapid…, v(otum) l(ibens) p(osuit)«.
86. 1606/C. I. L.
Peterden, közli Huszti Dacia 28. és Seivert Ung. Mag. I. 75.
»D(is) m(anibus), Sicinius Lucanus vet(eranus) leg(ionis) XIII. g(eminae), mater pientissima posuit«.
87. 1607/C. I. L.
Ez Peterdről vitetett Czegébe a gr. Wass-udvarba, a hol Torma látta.
»D(is) m(anibus), Valerius Lo[ng]inus, vet(eranus) n(umeri) Campestror[um], vix(it) ann(os) XXXXVIII, Aurel(ia) Pirusi[a? vagy Pirusi filia], virginio b(ene) m(erito) p(osuit) m(onumentum)«.
88. 1609/C. I. L.
Peterd, közli Huszti Dac. 29.
»D(is) m(anibus) [Ae]lia [Val]eria vix(it) ann(is) LX, et Tib(erius) [C]l(audius) Festus vix(it) ann(os) XX, et Ael(ius) Valerius vi[x(it)] ann(os) XVI; Ael(ius) Saturninus, Aelia Val[ent] ina liberti patrona[e] bene merit(ae) posuerunt.
89. 1610/C. I. L.
Közölte Torma Károly. Az egyetlen, a mely M.-Peterden a Lendvay-féle udvarban a 60-as évek végén még meg volt; s a honnan én akkor lemásoltam.
»D(is) m(anibus) Scaurianae caes(aris) n(ostri) servae, vix(it) an(nis) XXIII, Fuscianus frat(er) b(ene) m(eritae) p(osuit)«.
90. 1640/C. I. L.
Egy Tordán talált pecsétnyomón, mely Bethlen Ferencz tulajdonában volt
91. 1634, 9a/C. I. L.
Nem legionarius téglabélyegek is fordulnak elő, nevezetesen volt Kemény Józsefnél egy Tordán talált téglán ily bélyeg
»Strobili«.
Lásd Neugebauer Dac. 165. lap.
92. 6255/C. I. L.
Az erdélyi muzeum régiségtárában
»Aur(elius) Dolens mil(es) leg(ionis) ex [voto]«.
93. A Gegesalja-utczában Bone András 1496. sz. alatti házában Tordán.
»J(ovi) o(ptimo) [m(aximo)] M(arcus) U[lp(ius)] Ma[rtinus?] IIII. v[ira]lis p[osuit]«.
94. Az ó-tordai temetőben, mint sirkő felhasználva.
»J(ovi) o(ptimo) m(aximo) Aur(elius) Quietius mi(les, t. i. legionis V. Macedonicae) voto pos(uit)«.
95. Az uj-tordai temetőben mint sirkő alkalmazva.
»[J(ovi)] o(ptimo) m(aximo) [s]acr(um) Com(inius) Ce(l)sus v(otum) l(ibens) s(olvit)«.
96. 1877-ben találták, megvan Tordán a Kis-utczában Tasnádi Márton 1342. sz. alatti házában.
»[D(is) m(anibus) … U]lp(ius) [Ma]gnus […]ira…]p v(otum) r(eddidit)«.
97. Az ó-tordai temetőben mint sirkő használva.
»J(ovi) o(ptimo) m(aximo), voti comp(os)«.
98. Alsó-Szent-Mihályfalván Komáromi Miklós házánál, találták 1867-ben.
»Victoriae sanctae, J(ulius) Cal(l)init(us) [A]cimes…«.
99. Az ó-tordai temetőben, mint sirkő alkalmazva.
»Jul(ius) Maximianus centurio Genio centuriae V(otum) s(olvit) l(ibens) m(orito)«.
100. Az unitarius gymnasium gyüjteményében.
»Aelius Gorgias Domno et Domnae Votum pos(uit).
101. Az ó-tordai temetőben sirkőnek alkalmazva.
»Soli invicto Mytrae Aur(elius) Victorinus v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)«.
102. Az ó-tordai temetőben, mint sirkő.
»[… vix(it)] annis XXXXIIII, A(urelia?) co(n)iuh(n)x be(ne) m(erito) p(osuit)«. A siriraton az ascia van bevésve, valószinűleg a kereszténység jelvénye gyanánt.
103. Szőlőalaja-utczában Simándi Károly házában, mint lépcső alkalmazva, találták 1874-ben.
»D(is) [m(anibus)] Aur[(elius) Vi]ct(or) leg[(ionis) V. Mac(edonicae) vixi]t ann[is…] C. Vict[torius Caud]idus [et…] Victor]ius […]«.
104. Az ó-tordai temetőben, mint sirkő alkalmazva.
»[…] Afi[nia…] cinni […Ap]ronius matri pientissimae p(osuit) m(onumentum)«.
105. Bors Albertnél Szinden.
»[D(is) m(anibus) […] Silvani [… Ant]on(ii) Juli[… v]ix[(it)…]«.
106. Az ó-tordai temetőben mint sirkő.
»[…] Ann(io) Julian(o) istaene (?) et co(n)iugi carissimo memoriam posuit«.1
107. 901/C. I. L.
Márványlap Mythra ábrázolattal.
»Pro (salute) Att(i) Va(leri? …)«.
108. Tordán Pálfi igazgató-tanárnál, alkalmasint egy kis szobor talapzata.
»Bal et Junon[i reg(inae?)] Ar(r)ius vet(eranus) leg(ionis) [V. mac(edonicae) v(otum) libens] p(osuit)«.
109. Tordán ugyanott.
[…]a fil(ia) vix(it) a[nn(os)…] Ael(ius) Aur(elius) […] con(iugi) b(ene) [m(eritae)…]«.
110. Tordán ugyanott.
»[…] […]vil[…] ma[ter… b(ene)] m(erito vagy meritae) p(osuit)«.
111. Tordán ugyanott.
»[…]s V[…]va [vixit ann]is XL. […]nus(s) […] se […]«.
112. Tordán ugyanott.
»[…] l[… vixit] ann(os) X[…] Aurel[… optim]o (vagy optimae) m(emoriam) p(osuit)«.1
113. Találták Tordán a Szindy-völgyben 1873-ban.
»J(ovi) o(ptimo) m(aximo) P(ublius) Aelius Mucianus v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)«.
114. Tordán a ref. pap kertjében kis oltár.
»Voto, Libero patri An(n)ius Saturninus«.
115. Tordán a ref. pap kertjében.

»[D(is)] m(anibus) […]us Ta[…] ala(e) T(hracum) B(ritannicae) miliariae [… vi]xit an(nos) LXX [… p]arenti be[ne merito…] coniux pie[ntissima… et f]ilius Vibiu[s…]us pro pi[etate f(aciendum) c(uraverunt)]«. A 81. számu felirat változata.2

Torda római korának kidolgozása e munka legérdekesebb, de egyszersmind legnehezebb részét képezé, a mit a római epigraphicában való járatlanságom és az e téren tapasztalható szétszórtság, összekuszáltság igen nagy mértékben megnehezitett. Hogy én annak tömkelegében el nem tévedtem, hogy e távol korra vonatkozólag bizonyos rendszerességgel járhattam el, s hogy – a mennyire lehetséges volt – e kornak homályát eloszlatva ama korszaknak, ha nem is történelmét, de hű vázrajzát adhattam: azt egyenesen Torma Károly egyetemi tanár és akadémiai tag szives közreműködésének köszönhetem, a ki nemcsak becses utasitásokkal látott el, hanem a római feliratok megfejtésének nehéz munkájában segitségemre sietett, a miért itt hálás köszönetemet nyilvánitani el nem mulaszthatom.