Központi Statisztikai Hivatal Levéltára


NYÁRÁDI R. KÁROLY

ERDÉLY
NÉPESEDÉSTÖRTÉNETEAz irathagyatékot szerkesztette és az előszót írta:
Varga E. Árpád


Budapest, 2003

könyvborító


TARTALOM

Nyárády R. Károly öröksége
Néhány szó Nyárády R. Károly életéről és munkásságáról
Előszó
Erdély népessége 1869-1966 között (Történeti demográfiai tanulmány) I. Erdély a múltban és ma
Az erdélyi vajdaság
Principatus Transsylvaniae
Erdély nagyfejedelemség a Habsburg gubernium alatt
Erdély uniója Magyarországgal 1848-ban 
Demokratikus kísérlet Erdély korszerű újjászervezésére 
Erdélyi problémák, 1867-1918
Erdély bekebelezése Nagy-Romániába
Elgondolások Európa igazságos újjárendezésére, az önálló Erdély feltámasztására
A kettészakított Erdély
Cuius regio, eius natio. Erdély a totalitárius román nacionál-kommunizmus karmaiban
Jegyzetek 
II. A népesség nagysága és fejlődése
1. Lélekszám és tényleges népszaporodás 
2. Nemzetközi összehasonlítások
III. A népesség fejlődése térbeli tekintetben
1. A népesség területi megoszlása megyék, tartományok szerint
2. Tényleges és természetes szaporodás, vándorlási egyenleg
3. Városi és falusi népesség, urbanizáció
Jegyzetek
IV. A népesség összetételének módosulásai 
1. Nemzetiség, anyanyelv, vallás 
Jegyzetek 
Erdély népesedéstörténete (Töredékek, szövegváltozatok) I. A történeti Erdélytől a jelenkori Erdélyig
[Cím nélkül]
Az etnikai tagolódás alakulása az erdélyi régióban a 19. századtól napjainkig tartott népszámlálások tükrében
II. Erdély népesedéstörténetének időbeli és térbeli tagolása
1. Népszámlálások és népösszeírások a jelenkori Erdély területén
[...] Lélekszám és tényleges népszaporodás
2. Az államigazgatás területi szerkezetének módosulásai
Jegyzetek
III. A népességfejlődés általános áttekintése [1., 2. változat]
4. A jelenkori Erdély népességének fejlődése 1869-1977 között
IV. A jelenkori Erdély népességének főbb demográfiai viszonyai jellegzetes időszakok szerint
1. Demográfiai viszonyok a dualizmus korában (1869-1910)
Jegyzetek
Transsylvania-Erdély városi népessége 1869-1966 között
4. Nemzetiség, anyanyelv, vallás. Városok, nemzetiség
Erdély etnikai statisztikája az 1910-1977 között tartott népszámlálások tükrében
Erdély népességének nemzetiség (anyanyelv) szerinti megoszlása 1910-1977 között 
Táblák
Az 1977. évi romániai népszámlálásról Románia: A népszámlálás kiértékelése 
A nemzetiségek számaránya
A magyarság számbeli ereje
A többi nemzetiség 
A romániai népszámlálás előzetes eredményei
A vándorlási egyenleg
A nemzetiségi statisztika új vonásai
A románság és a nemzetiségek szaporodási arányai
A cigány-statisztika ellentmondásai
A magyarság tényleges szaporodása 
A keleti és nyugati országrész népmozgalmi jellegzetességei 
A magyarság természetes szaporodása
A magyarság számereje
Az 1977. évi romániai népszámlálás eredményeinek kiértékelése, különös tekintettel a nemzetiségi és anyanyelvi viszonyokra
I. A népességfejlődés általános áttekintése
II. Románia népessége nemzetiség és anyanyelv szerint
III. Erdély népessége nemzetiség és anyanyelv szerint
IV. A romániai magyarság számának várható alakulása az ezredfordulóig
Jegyzetek 
Táblák
1. Románia népessége nemzetiség és anyanyelv szerint 1966-ban és 1977-ben
2. Románia népessége nemzetiség szerint, egybevetve az anyanyelvvel 1966-ban
3. Az erdélyi megyék és a Regát népmozgalma 1966-1977 között 
4. Az erdélyi magyarság és románság valószínű természetes szaporulata 1966-1977 között
5. Az erdélyi megyék népessége "nemzetiség és anyanyelv" szerint 1977-ben
6. Az erdélyi megyék népességének tényleges szaporodása, illetőleg fogyása (-) "nemzetiség és anyanyelv szerint" 1966-1977 között
Az Erdély története számára készített munkaanyagok Mennyire becsülhető az észak-erdélyi zsidóság 1944. évi deportálásával kapcsolatosan szenvedett vesztesége? 
Észrevételek [Köpeczi Béla "Kitekintés: Erdély útja 1918 után" címmel az Erdély története III. kötetébe írott tanulmányához]
A KSH észrevételeihez
1770/2-3. bek. helyett
Az Erdély története III. kötete számára összeállított táblák

A hivatkozott művek jegyzéke