XLI. A madártani eredményről.

 

A puszta élet-kérdésen kívűl, mely a sarkkör nagy arányú madártelepeire vonatkozott s megkívánta a madarak kutatójától, hogy arról szemmel való látás útján tiszta fogalmat szerezzen, még két jelenség volt, a mely a számba vételt kiszólította.

Az egyik régóta ismeretes és teljesen rendben is van; egyetlen tételbe foglalva pedig a következő: „a Föld sarkai felé a madárfajok száma csökken, az ott kitartó fajok egyénszáma ellenben roppant arányokat ölt”. A tételnek második felét szembeszökő módon bizonyítják az északi sarkkör ú. n. madárhegyei, a melyeken – mint tudjuk – egyazon fajnak milliói tanyáznak és költenek.

A másik jelenség a költözködés s az evvel sokszoros kapcsolatban álló elterjedés.

Ezt a jelenséget egy tételbe foglalni lehetetlen nemcsak szövevényes volta miatt, hanem azért is, mert a legszabadabban mozgó lényekről van szó, a melyeknél a távolság, az akadály fogalma lényegesen más, mint azoknál, amelyeket a kisebb-nagyobb mértékben a röghöz kötöttek közé sorolunk.

Meghatározni mozgási vagy elterjedési körét annak az állatnak, a melynek egy hegyláncz vagy a víz valóban útját állja, aránylag könnyű és biztosan megoldható feladat; de meghatározni ezt a szárnyaszabadján járó madárnál, mely könnyűséggel veti át magát mindezeken: ez véghetetlenül nehéz, de egyszersmind gyönyörű feladat is.

E feladat nehézsége szülte, kivált a németeknél, azt a sokféle föltevést, az „Ortssinn, Richtsinn, Ahnungsvermögen” stb. csodálatosságait, a melyeknek lényege az, hogy sejtelmekkel akarják megoldani, megfejteni, a minek útja a ma még nagyon röghöz tapadt ember számára a tapasztalás – egyedül csak ez.

Hűségesen végzett és lejegyzett megfigyelés, sok ponton s minden egyes ponton mennél több, csupán és egyedül evvel lehet a madarak elterjedésének és költözködésének olyannyira megkapó jelenségét és lényegét mind jobban megközelíteni.

Az elterjedésre vonatkozólag Sclater és az ő nyomán bizonyos módosításokkal Wallace kísértett meg egy, a Föld egészére kiterjedő beosztást, melyen azonban a haladó ismeret folytonosan változtat és példáúl Ausztraliát, mint külön és önálló régiót már meg is döntötte, mert kisűlt, hogy Új-Guineával százhatvan közös madárfaja van; Madagaskár és Új-Seeland ellenben önálló alrégióknak bizonyúlnának.

A Sclater–Wallace féle beosztás bírálója Palacky,* az alakokra való tekintettel két főrégiót, ú. m. ó- és új-világit állít föl; de az arktikus és antarktikus tájak vízi madarainak kizárásával. Az ó-világ ezután északra és délre; a Dél-Afrika, Kelet-India és Khina, – Malaisia, Papuasia, Ausztralia és Óczeaniára; az észak az arktikus, az erdőségi és a pusztai régiókra oszlanék.

Az újvilági beosztást itt mellőzöm, mert messze vezetne el annak méltatásától, a mi az útazás eredményeinek alapján méltatható s a mire nyomban reá is térek.

Mint láttuk, az arktikus – északi – öv úszó madarai a beosztásnál kivételbe helyeztettek, mert valóban úgy áll a dolog, hogy az ő mozgalmaikról, a midőn költő-telepeiket elhagyták, tudomásunk nincsen. Hova vonúlnak a madárhegyeken költő milliónyi milliók tél szakában? azt senki sem tudja!

Annyit azonban tudunk, hogy ezeknek egy számszerint csekély töredéke fölhasználja a Golf-áramnak tengernyitó hatását s kihúzza a sarkkörben a telet is; a minthogy ezekkel az alakokkal majd meg is fogunk ismerkedni.

És azt is tudjuk, hogy bizonyos, körűlbelől húsz faj, melynek a sarkkör a hazája, tél szakára rendesen levonúl délre mihozzánk és itt húzza ki a telet; nekünk tehát éppen úgy vendégünk, mint a mi költözködő madaraink ugyancsak télszakán át Afrika tájaié. Tekintve azonban azt a körűlményt, hogy rendes téli vendégeink jobbadán úszók s mégis hozzánk jönnek, noha akkor a Golf-áram nyitva tartja a norvég tengert, világos, hogy ezek a mi úszó téli vendégeink nem Norvégia felől, hanem olyan északi tájakról jönnek, a hol a vizek befagynak. Ez reánk nézve tanúság.

Az úszók közül ilyen rendes téli vendégeink a következők: a sarki búvár, – Colymbus arcticus – a muszka búvárkacsa – Mergus merganser – és fajrokonai; továbbá a jegesrucza – Bucephala clangula, – a sellőrucza – Harelda glacialis, – a téli vadlúd – Anser segetum – és még néhány faj. Ezek Norvégiában költenek s területeikhez éppen olyan viszonyban állanak, a minőben állanak a mi, télszakra tovavonúló madaraink a magyar területhez.

Minthogy pedig tőlünk sok úszó madár is vonúl el, az északról jövő telelő vendégeink mintegy helyettesítik az elvonúltakat; igaz, hogy aránylag kis számmal, a mit a téli szak életviszonyai s a nyílt vizek csekély volta meg is okolnak.

Rendkívűl érdekes azután az a körülmény, hogy azért az európai sarkkör norvég, vagyis nyílt vizű terűletének is meg vannak a maga téli vendégei, t. i. azok az úszó fajok, a melyeknek nyári telepei a Jeges-tenger belsejébe, p. o. a Spitzbergákra esnek. Ilyen fajok a jeges sirály – Larus glaucus, – a hósirály – Larus eburneus, – az allebukó – Mergulus alle, – az Uria Brünnichii és a bütykös dunnakacsa – Somateria spectabilis.

Ez a téli, délnek irányított költözködés tehát fokozatos s e fokozatosságról áll az, hogy a telelésre költözködő alakok száma dél felé sokasodik, egyszersmind délibb és délibb tájakra is vonúlva. Vagyis a belső sarkkörből öt faj vonúl le a norvég vízre telelni, Norvégia sarkköri részéből azonban 66 faj költözködik délibb tájakra; tőlünk pedig nem kevesebb mint 156 faj vesz rendesen részt a költözködés mozgalmában.

Ez a mozgalom természetesen csak évszak szerint fordúl, vagyis a télszakra elvonulók tavasz keltével visszatérnek, hogy költsenek.

És ekkor nyomban szemünkbe ötlenek azok az átvillanó fajok is, a melyek nem telepednek le, csak átvonúlnak. Norvégia sarkköri részének csak két ilyen faja van, nekünk van tizenhat, melyből tizenegy a sarkkörben költ.

A déli, vagyis a telelő tájak felé való lenyomúlás nem kevésbbé érdekes, noha ismeretünk mai állásánál fogva csak a fajok azonossága biztos, ellenben hogy a fajok melyik tájról kerűlnek a telelő pontokra, még nincsen biztosan földerítve.

Így különösen Brehm Alfréd,* de más is, körűlbelől kilenczven fajt mutatott ki északkeleti Afrikából, átlag az é. sz. 15° foka tájáról, olyat, a mely télire tőlünk elvonúl; ezek között akad tizenkét oly faj, mely csak a sarkkörben költ, részben nálunk téli vendég is szokott lenni, mint: a téli sólyom – Falco regulus, – az éneklő hattyú – Cygnus musicus, – a jegesrucza – Bucephala clangula, – és a kormos ruca – Fulix marila; sőt a Spitzbergákon költő jeges sirály – Larus glaucus, – mely Norvégia sarkköri részében téli vendég, Afrikába is elvetődik!

Büttikofer* Libéria köztársaságból, Afrikának é. sz. 6° foka alól, tehát az egyenlítő közeléből, kilencz telelő európai fajt mutatott ki, mely egytől-egyig a sarkkörben nyaral vagy oda elvetődik, a mint ezt az előbbi sorozattal és többekkel együtt a rendszeres összeállítás majd föl fogja tüntetni.

Csak megemlítem, hogy kerti poszátáinkat – Sylvia hortensis L. – már Angolában, a déli szélesség 10-dik foka táján is látták; más fajok még tovább mennek.

Valami nagyszerű van abban, hogy a kis fitiszmadárnak – Ficedula trochilus – évi helyváltoztatása a sarkkör norvég részének belsejétől Libériáig terjed; tehát Tromsőt véve, nem kevesebb, mint hatvankét szélességi fokon át halad ide-oda. És e roppant úton kívűl elvégzi a fészek építését, a költést, a fiak fölnevelését is!

Az ehhez hasonló illó alakokkal szemben áll azután az a szívós, edzett csapat, a melyet a sarkkör tele és „örök éjszakája” sem bír kimozdítani helyéből; a mi azután a legnevezetesebb, hogy akad ezek között olyan faj is, mely nálunk éppen csak helyiséget változtat, tehát nem költözködő, azonkívűl pedig messze délen, Nubiába vagy legalább Egyiptomba is beköszönt.

Ebbe a sorba tartozik példáúl a galambász héja – Astur palumbarius, – a verebész karvaly – Accipiter nisus, – melyek fölhasználják a délszakon zsufolódó szárnyasok gondatlanságát éppen úgy, mint a sarkköri éj homályát, hogy prédához jussanak. Ilyen a szürke varjú, melyet a sarkkör és a mi tájunk az állandók közé sorol s mely azért megjelenik a Nilus tájain is; és ilyen a szarka is.

Szinte meghatók pedig azok a piczike hűségesek, melyek nálunk télszakán kicsiny, vegyes csapatokba verődve végzik az erdők, kertek tisztogatását: néhány czinege, pár narancsmadár – a norvégeknél „fuglekonge”, a mi madárkirályt jelent – és a kis höcsik, a legkisebb harkály; ezek itt északon is ernyedetlenül járják a nyírest, a meddig csak terjed; hallatják hívogató hangjukat a sarki éj holdvilágában vagy akkor, a midőn az északi fény, az „Auróra borealis” löveli piros sugárkévéit az égboltozaton.

A sarkkörnek van 155 madárfaja, a ritkán odavetődőket is belé értve. Ezek között velünk közös 126 faj. Telel a sarkkör norvég részén 45 faj, még pedig nem úszó 27, úszó 18 faj.

E madarak viszonyát a sarkkörhöz, hozzánk és Afrikához, ez utóbbiban az egyenlítő tájáig értve, a következő összeállítás mutatja, melyben a mi magyar biológiai jegyeink festik a mondott viszonyokat. Új jegy ezek között csak az, a mely a sarkkörben telelő alakokat jelezi.

Hogy ezt az összeállitást a laikus olvasó is használhassa, arra való a reákövetkező betűrendes összeállítás, mely a kimutatott madarak latin, magyar, norvég és itt-ott lapp neveit foglalja magában.

Így mindjárt az első, az Astur palumbarius L., mely előfordúl a tromsői muzeum tanusága szerint Tromső, Karasjok és Hukő táján, a jegyek szerint Magyarországon „helyiséget változtat”, Norvégia sarkköri részében ugyanígy, de „át is telel” és akad Nuiliában is: a betűrendes jegyzék azután megmondja, hogy magyar neve „galambász héja”, norvég „Househők, Duehők”; lapp nevét nem ismerem.

A magyar rovatban a pont azt jelenti, hogy az illető madár nem fordúl elő nálunk, a többi rovatban azt, hogy „nem telel a sarkkörben” és „délszaki telelésének helye ismeretlen”.

 

A sarkkör óvilági részének madarai.

Különös tekintettel a madarak mozgalmaira; a tromsői muzeum hiteles gyűjtemény és az irodalom alapján.

 

 

Sarkköriek az irodalom szerint

 

Madárnévmutató*

Latin:Magyar:Norvég
Acanthis linaria.Zsezse.Græsisik, Moirisk.
Accentor modularis.Tövisbúvó.Blårisk, Jernspurv.
Accipiter nisus.Verebész karvaly. Spurvhők.
Aerocephalus phral-mitis. Nadika.Sivsanger.
Aegialites hiaticula.Sárjáró juhászka.Strandryle.*
Alauda arvensis.Mezei pacsirta.Lærke.
Alca torda.Alka.Alke.
Ampelis garrula.Csontmadár.Sidenswans.
Anas boschas.Tőkés rucza.Stockand.
Anser albifrons.Lilik.Blisgås.
Anser cinereus.Nyári vadlúd.Grågås.
Anser erythropus.Lábaslúd. 
Anser segetum.Téli vadlúd.Saedgas.
Anthus arboreus.Erdei pityér. 
Anthus cervinus.Rőtbegyű pityér.Brunstubetpiplærke.
Anthus obscurus.Szirti pityér.Skjærpiplærke.
Anthus pratensis.Réti pityér.Engpiplærke.
Anthus spinoletta.Havasi pityér.?
Aquila chrysaëtos.Kőszáli sas.Landörn.
Archibuteo lagopus.Gatyás ölyv.Fjeldvåge.
Ardea cinerea.Szürke gém.Hejre.
Asio accipitrinus.Mocsár bagoly.Kortöret Ugle.
Astur palumbarius.Galambász héja.Househők, Duehők.
Bernicla leucopsis.Pofás bernikla.Hvidvinget Gås.
Botaurus stellaris.Bölömbika.?
Branta bernikla.Bernikla-lúd.Hvidkindet Gås.
Bubo ignavus.Fülesbagoly.Őrugle.
Bucephala clangula.Jeges rucza.Hvinand, Skjærand.
Calidris arenaria.Fövenyfutó.Sandlőber.
Cerchneis tinnucula.Vércse.Tårnfalk.
Certhia familiaris.Fatetű-madár.Trækryber.
Charadrius apricarius.Aranylile.Hejlo, Akerlo.*
Charadrius morinellus.Mornell-lile.Rundfugl, Pomeransfugl.*
Chelidon urbica.Fehérhasú fecske. Tagsvale.
Ciconia alba.Gólya.?
Cinclus aquaticus.Vízi rigó.Fossekal, Elvekonge.*
Columba oenas.Vadgalamb.?
Cotile riparia.Marti fecske.Strandsvale.
Colymbus AdamsiAdams-búvár.?
Colymbus arcticus.Sarki búvár.Storlom.*
Colymbus glacialis.Jeges búvár.Islom.
Colymbus septentrionalis.Északi búvár.Rődstrubbet-Lom.
Coracias garrula.Szalakóta.Gråråke.
Corvus corax.Holló.Ravn, Kork.
Corvus cornix.Szürke varjú.Kråke.
Corvus frugilegus.Fekete varjú.Blåkråke.
Coturnix dactylisonans.Fürj.Vaktel.
Cuculus canorus.Kakuk.Gjők.
Cygnus musicus.Éneklő hattyú.Sangsvane.
Cygnus minor.Kis hattyú.Liden Sangsvane.
Cypselus apus.Kazári fecske.Tårnsvale.
Dafila acuta.Nyilas rucza.Spidsand.
Dryocopus martius.Fekete horokály. Sordspætte.
Emberiza citrinella.Sármány.Gulspurv.
Emberiza schśniclus.Nádi sármány.Sivspurv.
Eniconetta Stelleri.Steller-rucza.Steuersand.
Erismatura leucocephala. Kékorrú rucza.?
Erithacus luscinia.Fülemile.?
Erithacus philomela.Magyar fülemile.?
Erithacus rubecula.Vörösbegy.Rődkjælk.
Erithacus suecicus.Kékbegy.Blåkjælk.
Falco gyrfalco.Nemes-sólyom.Jagtfalk.
Falco peregrinus.Vándorsólyom.Pilegrimsfalk.
Falco regulus.Téli sólyom.Dværfalk.
Ficedula trochilus.FitiszmadárLővsanger.
Ficedula borealis.Sarki fitisz.?
Fratercula arctica.Jégvágó.Lunde.
Fringilla cślebs.Pintyőke.Bogink.
Fringilla montifringilla.Téli pinty.Bjergfink.
Fulica atra.Szárcsa.Blishőne.
Fulix marila.Kormos rucza.Bjergand.
Gallinago major.Dupla sneff.Dobbelt-Bekasin.
Gallinago scolopacina.Ács-sneff.Mækregauk.*
Garrulus infaustus.Jós-szajkó.Lavskrike.
Gecinus canus.Szürke harkály.Gråspætte.
Graculus carbo.Kárakatna.Skarv, Kvitlåring.
Graculus cristatus.Üstökös kárakatna. Topskarv.
Grus cinerea.Darú.Trane.
Haematopus ostralegus.Csiganyitogató.Kjaeld.*
Haliaëtus albicillus.Réti sas.Havőrn.
Harelda glacialis.Sellő-rucza.Havelle.
Hirundo rustica.Füsti fecske.Tagsvale.
Hydrochelidon fissipes.Kormos halászka.?
Lagopus alpinus.Havasi fajd.Fjeldrype, Skarerype.*
Lagopus subalpinus.Sarki fajd.Lirype, Dalrype.*
Lanius excubitor.Bábaszarka.Varsler.
Larus argentatus.Ezüstös sirály.Sőing.
Larus canus.Viharsirály.Fiskemåge.*
Latin:Magyar:Norvég:
Larus eburneus.Hósirály.Hvidmåge.
Larus fuscus.Fakó sirály.Sildemåge.*
Larus glaucus.Jeges sirály.Stor hvidvinget Måge.*
Larus marinus.Dolmányos sirály.Svartbag, Havmåge.*
Larus ridibundus.Kaczagó halászka.?
Limosa lapponica.Lapp-lotyó.Langsnæbbe.
Mareca penelope.Fütyülő rucza.Brunnake.
Mergulus alle.Allebukó.Alkekonge.
Mergus merganser.Muszka búvárkacsa. Stor-Fiskeand.
Mergus serrator.Vágó kaczagó.Siland.
Mergus albellus.Kis kaczagó.Hoid Fiskeand.
Motacilla alba.Fehér barázdabillegető.Linerle.
Motacilla flava.Sárga barázdabillegető.Gulerle.
Muscicapa atricapilla.Kucsmás legyész.Sort- Fluesnapper.
Muscicapa grisola.Szürke legyész.Grå-Fluesnapper.
Nucifraga caryocatactes. Mogyorószajkó.Nőddekræke.
Numenius arcuatus.Gojzer.Storspove.*
Nyctea scandiaca.Hóbagoly.Sneugle.
Nyctale Tengmalmi.Gatyás kuvik.Perleugle.
Nyctiardia nycticorax.Vak varjú.?
Oidemia fusca.Füstös rucza.Sjőrre.*
Oidemia nigra.Fekete rucza.Svartand.
Orites caudatus.Őó.Stjærtmejse.
Ortygometra crex.Haris.Agerrikse
Ortygometra porzana.Vizicsirke.?
Otocoris alpestris.Havasi pacsirta.Bjerglærk, Landlerke.
Pandion haliaëtus.Halászsas.Fiskörn.
Parus borealis.Sarki czinke.Hæntite.
Parus cinctus.Örvös czinke.Laplandsmejse.
Parus major.Szénczinke.Kjödmejse.
Passer domesticus.Házi veréb.Gråspurv.
Phalaropus fulicarius.Lapicz víztaposó.Bredsnæbbet-Svőmsneppe.
Phalaropus hyperboreus. Víztaposó.Svőmsneppe.*
Philomachus pugnax.Pajzsos madár.Brushane.
Pica rustica.Szarka.Skjære.*
Picoides tridactylus.Háromújjú harkály. Tretået Spætte.
Picoides major.Tarka harkály.Stor Flagspætte.
Picoides minor.Hőcs-harkály.Liden Flaespætte.
Pinicola enucleator.Kampós-süvöltő.Konglelit.
Plectrophanes nivalis.Hósármány.Snespurv.*
Plectrophanes lapponica.Lappsármány.Laplandsspurv.
Podiceps auritus.Füles-vöcsök.Sortkravet-Toplom.
Podiceps griseigena.Pofás-vöcsök.Grastrubbet-Toplom.
Pratincola rubetra.Csaláncsúcs.Buskskvætte.
Pyrrhula major.Süvöltőmadár.Dompap.
Querquedula crecca.Csörgő-rucza.Krikant.
Recurvirostra avozetta. Gulipán.?
Regulus cristatus.Narancsmadár.Fuglekonge.
Rissa tridactyla.Háromújjú sirály.Krykje.*
Ruticilla phoenicurus.Kerti vörösfark.Rődstjert.
Saxicola cenanthe.Hontmadár.Stendulp.
Scolopax rusticola.Szalonka.Rugde.
Somateria mollissima.Dunnakacsa.Eiderduk, Efugl, Edderfogl.*
Somateria spectabilis.Bütykös dunnakacsa. Ekonge.
Squatarola helvetica.Helvét lile.Kystbrokfagl.
Stercorarius parasiticus.Halfarkas.Tyvjo, Leverjo.*
Sterna fluviatilis.Küszvágó-csér.Makreltærne.
Sterna macroura.Nyílfarkú-csér.Rődsnæbbet-Tærne.
Strepsilas interpres.Kőforgató.Stenvælter.
Sturnus vulgaris.Seregély.Stær.
Sula bassana.Szula.Havsule.
Surnia ulula.Karvalybagoly.Hőkugle.
Sylvia atricapilla.Barátka.Munk, Sorthśtte.
Sylvia hortensis.Kerti poszáta.?
Syrrhaptes paradoxus.Pusztai talpastyúk.?
Syrnium aluco.Lappbagoly.Lapplands Ugle.
Syrnium lapponicum.Erdei bagoly.Katugle.
Tadorna vulpanser.Ásólúd.Fagergas.
Tetrao bonasia.Császármadár.Jerpe.
Tetrao hybridus.Fattyú-fajd.?
Tetrao tetrix.Nyír-fajd.Årfugl.
Tetrao urogallus.Süket-fajd.Tiur.*
Totanus calidris.Vöröslábú czankó.Gråkjæld.*
Totanus fuscus.Füstös czankó.Vaskjæld.
Totanus glottis.Hangos czankó.Glutsnipe.
Totanus glareola.Fenyér czankó.Grőnbenet-Sneppe.
Tringa alpina.Havasi partfutó.Foranderlig Strandvibe.
Tringa canutus.Angol partfutó.Stor-Strandvibe.
Tringa maritima.Tengeri partfutó.Fjærepist.
Tringa minuta.Törpe partfutó.Liden Strandvibe.
Tringa subarquata.Sarlós partfutó.Spovenebbet Strandvibe.
Tringa Temmincki.Temminck partfutó. Temminck Strandvibe.
Tringoides hypoleucus.Villantó partfutó.Strand-Snipe.
Turdus iliacus.Borosrigó.Rödvingetrost.
Turdus merula.Feketerigó.Sortrost.
Turdus musicus.Sárgarigó.Måltrost.
Turdus pilaris.Fenyőrigó.Grærost, Fjeldtrost.
Turdus torquatus.Örvösrigó.Ringtrost.
Turtur auritus.Gerle.?
Upupa epops.Büdösbanka.Hærfugl.
Uria Brünnichii.Brünnich Uria.?
Uria grylle.Vakogó Uria.Tejste.
Uria lomvia.Totyogó Uria.Lomvie.
Uria Mandti.Mandt Uria.?
Vanellus cristatus.Bíbicz.Vibe.
Xema minutum.Törpe sirály.?
Xenus cinereus.Szürke lotyó.?

 

Az elejtett madarak jegyzéke.

 

Holló. Corvus corax  
4
Szarka. Pica rustica.  
1
Fitisz. Ficedula trochilus.  
2
Nádika. Acroceph. phragmitis.  
2
Borosrigó. Turdus iliacus.  
9
Fenyőrigó. Turdus pilaris.  
5
Kékbegy. Erithacus suecicus.  
3
Hontmadár. Saxicola oenanthe.  
6
Fehér barázdabillegető. Mot. alba.  
1
Sárga barázdabillegető. Mot. flava.  
7
Réti pityér. Anthus pratensis.  
5
Rőttorkú pityér. Anthus cervinus.  
10
Havasi pinty. Fringilla montifringilla.  
2
Zsezse. Acanthis linaria.  
6
Hósármány. Plectrophanes nivalis.  
6
Havasi pacsirta. Otocoris alpestris.  
2
Sarki fajd. Lagopus subalpinus.  
4
Arany lile. Charadr. apricarius.  
2
Sárjáró juhászka. Aegial. hiaticula.  
7
Csiganyitogató. Haemat. ostralegus.  
5
Vereslábú czankó. Tot. calidris.  
11
Havasi partfutó. Tring. alpina.  
2
Temminck partfutó. Tring. Temmincki.  
8
Északi búvár. Colymb. septentrionalis.  
1
Dunnakacsa. Som. mollissima.  
3
Halfarkas. Stercor. parasiticus.  
1
Ezüstös sirály. Larus argentatus.  
4
Dolmányos sirály. Larus marinus.  
3
Háromújjú sirály. Rissa tridactyla.  
41
Sarki csér. Sterna macroura.  
2
Üstökös kárakatna. Grac. cristatus.  
12
Vakogó uria. Uria grylle.  
6
Totyogó uria. Uria lomvia.  
1
Jégvágó. Fratercula arctica.  
1
Alka. Alca torda.  
    4
  Összesen
192

 

Madártojás-jegyzék.

A * jegyűeket mi szedtük, a többieket a tromsői muzeum ajándékozta.

 

Falco regulus Pall. Tromső  
2
*Ficedula trochilus L. Tromső  
3
*Acrocephalus phragmitis Bechst. Tromső  
5
*Turdus iliacus L. Tromső  
4
*Turdus torquatus L. Lofoten  
3
Erithacus suecicus L. Tromsdal  
6
*Anthus cervinus Pall. Grindő  
6
*Motacilla flava L. Tromsdal  
4
*Acanthis linaria L. Tromsdal  
2
*Lagopus subalpinus Nils. Tromső  
11
*Aegialites hiaticula L. Kvalő  
6
Hæmatopus ostralegus L. Sarkkör  
4
Numenius arquatus L. Tromső  
1
*Totanus calidris L. Tromső  
8
*Trina Temmincki Leisl. Kvalő  
3
Colymbus arcticus L. Lofoten  
1
Colymbus septentrionalis L. Lofoten  
2
Mergus serrator L. Lofoten  
2
Somateria mollissima L. Grindő  
5
Phalaropus hyerboreus L. Porsanger  
2
*Larus argentatus L. Riső  
5
*Larus fuscus L. Lődingen  
3
*Larus canus L. Hukő  
1
Larus glaucus L. Spitzbergen  
1
Larus marinus L. Sarkkör  
2
* Rissa trydactyla L. Sværholt  
7
Sterna fluviatilis L.  
1
Sterna macroura Naum. Grindő  
2
*Graculus cristatus Temm. Riső  
5
*Graculus carbo L. Finmarken  
2
*Uria grylle L. Riső  
4
*Uria lomvia L. Finmarken  
3
*Uria Mandti Licht. Novaja Zemlja  
1
Mergulus alle L. Spitzberga  
1
Fratercula arctica L. Finmarken  
2
Alca torda L. Fuglő  
    3
  Összesen
123Hátra Kezdőlap Előre