I. Tájékoztató.

 

A közkézen forgó Bædecker Norvégiát leíró újabb kiadásában Vardő alatt többek között ez is foglaltatik: „Páter Hell csillagvizsgáló Bécsből, 1768-1769-ben itt figyelte meg arról az iszthmusról, mely a két kikötőt kettéválasztja, a Vénus bolygónak a Nap korongja előtt való elvonúlását; egy tőle származó jegyzet. 1769. évi junius 22-ike alatt az anyakönyvben található.”

Annak a Hell-féle sajátkezű jegyzetnek vagy bejegyzésnek hiteles szövegét és tartalmát sehol sem bírtam megtalálni és tulajdonképen ez vitt reá, hogy a nagy madárhegyet elhagyva, ne vissza Tromsőbe, hanem Vardőbe menjek, hogy a jegyzetet lemásoljam és ha lehet, még más adatokat is gyűjtsek. A fő okot elmondtam e kis mű megnyitójában.

A XXXV. fejezetből tudjuk, hogy az eredeti jegyzetet nem találtam meg, de megtaláltam másolatát az 1805-diki anyakönyvben, melyet az akkori pap Daal másolt az 1769-ben használatban volt anyakönyvből.

De azok a pompás norvégek nem nyughattak többé s addig zaklatták Vardő mostani papját, míg a paplak minden zugát föl nem forgatta s ekkor megtalálta a padláson az 1768-iki anyakönyvet Páter Hell eredeti jegyzetével egyetemben, a mint erről kimerítően számot is ad a Krisztianiában megjelenő „Morgenbladet” deczember 3-kán megjelent száma vezérczikkében.

E szerint Vardő legrégibb egyházi anyakönyve 1693-ból való, a rákövetkező 1747-ben kerűlt használatba s eltartott 1768 deczember 31-ig, tehát addig, a midőn Hell és társa már Vardőben volt; 1769. januárius elsején új anyakönyvet vettek elő és ebbe írta Páter Hell jegyzetét, ez a könyv pedig el volt kallódva.

Ez a körűlmény világosan bizonyítja, hogy föllépésemig az útazóknak nem az eredeti jegyzetet, hanem az 1805-dik, legutóbb pedig az 1821-dik években használatba vett anyakönyvekben foglalt másolatokat mutogatták eredeti gyanánt.

Az eredetinek fölfedezése kimutatta, hogy a Hell jegyzetét megelőző bevezetést Henning Junghans Kaurin, Vardő és Makkur akkori papja írta s hogy a másolatok csak gyarlóbbá tették a jegyzet szövegét, lényege azonban ezekből is kivehető; vonatkozik pedig a jegyzet Páter Hell azon föltevésére, hogy Norvégia északi részében a tenger hátrál, visszavonúl, a miben tehát Linné-vel és Celsius-sal egyetértett, a mint az utóbbit a norvég partvonalról szóló szakaszból már tudjuk is.

Az ügy végleges földerítésében Quigstad tromsői igazgató megbecsűlhetetlen készsége, a norvég szövegek értelmezésében Rosen Sándorné ő nagysága támogatott.

 

74. kép. – Páter Hell Miksa.
Hátra Kezdőlap Előre