Katona Lajos pályája

A századforduló magyar gondolkodástörténetében előkelő hely illeti meg Katona Lajost. És nemcsak hazai, hanem európai mértékkel vizsgálva munkásságát, s nemcsak az irodalomtörténet írásban elért eredményeiért, hanem néprajz-, nyelv- és történettudományi tanulmányaiért is. Tevékenysége számos tudományág területét fogta át, mégsem volt polihisztor, sem a szónak régebbi, sem mostani értelmében. Problémaérzékenysége és több szaktudományban megpróbált gondolkodásmódja, gazdag nyelvismerettel erősített filológusi ösztöne és egymásra épülő kutatási témái egyaránt elősegítették, hogy mindegyik szaktudományban maradandót hozzon létre, méghozzá úgy, hogy közben ezek összekapcsolására is példát adjon. Úgy vélte, „az ismertet tárgyainak egymással való sokszoros összefüggésénél fogva… mindegyik tudományág annyira összefonódik a többiekkel, hogy hol ez szorul amannak, hol meg amaz ennek a segítségére: bármelyik juthat a többivel szemben középponti helyzetbe, vagy lehet egy másiknak, mint középpontinak, a küllője”; (A népköltés a néplélektan tárgykörében, 1890. és 1910.)

Érdemeit még nyilvánvalóbbá teszi, hogy pályáját az európai és magyar gondolkodástörténet egyik legaszályosabb korszakában, az 1880-as években kezdte. Intézmények, szervezetek létrehozásában nem volt ugyan eseménytelen ez az évtized, Katona azonban születésénél fogva némileg leszakadt az első szervezetten föllépő magyar tudósnemzedéktől, az 1830-40-es években született Szilády Árontól, Ponori Thewrewk Emiltől, Meltzl Hugótól, Heinrich Gusztávtól, mely műveltségét, szemléletét, módszereit Grimm, Herbart, Benfey, Fr. Ritschl, Scherer század közepi német filológusi magasiskolájában szerezte. Ez az irodalomtudományi iskola „idősebb nénjétől”, a híres Boeckh-féle klasszika-filológiától kapta legjelentékenyebb ösztönzéseit. Katona azonban nem juthatott el Göttingenbe – még Grazba is alig –, s pályája a nála idősebb pályatársakénál hamarabb fejeződött be. Ennek ellenére nyugodtan állíthatjuk, hogy gondolkozási következetességben és tárgykifejtő módszereiben fölülmúlta őket. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a korai halála előtti évtizedben egyenlő eséllyel volt várományosa a nyelvészet, a néprajz, az összehasonlító és a középkori irodalomtörténet katedráinak. Mikor két évvel az után, hogy – az utóbbit elnyerte, Horváth Jánosnak már nekrológot kellett írnia róla, joggal s fájdalommal állapíthatta meg: „Nagyszerű célja megvalósításához már egészen közel, gondosan átvizsgált s mindenfelől összehordott anyag-tömegek között, úgy dőlt ki idő előtt, mint egy építőmester, ki már lerakta egy monumentálisnak tervezett épület alapköveit, de nem érhette meg a teljes véghezvitel boldogságát.”

Munkássága a benne rejlő lehetőségek felől szemlélve valóban töredékes maradt, így sem csekély értéket képviselő eredményei felől azonban meg kell kísérelnünk hiányzó részéinek „kibetűzését”. Hiszen manapság, mikor szorosan összetartozó tudományágak egyre tehetetlenebbül szemlélik egymást, Katonának ismeretegységesítő - vagy, ahogy ő nevezte - „egyetemes” filológiája talán nyújthat némi útbaigazítást. Persze, nem könnyű recept formájában, hanem fáradságos egyeztetéseket, feszítő végiggondolásokat követelve.

Családjának és környezetének sorsformáló szerepe;
 törekvéseinek folytonossága és megszakadásai

Katona Lajos 1862. június 4-én született Vácott, katolikus családból. Az elemi iskolát, majd a hatosztályos, ún. kisgimnáziumot szülővárosában végezte, az utóbbit a helybeli piaristák jó hírű iskolájában, melynek néhány éve Madách, Komjáthy Jenő, Bérczy Károly és Lotz Károly is diákja volt. A gimnázium utolsó osztályaira az esztergomi bencésekhez iratkozott be. Az „ernyedetlen szorgalmat” tanúsító ifjút mindkét helyen tandíjmentessé nyilvánították édesapja korai halála miatt, s püspöki ösztöndíjat is odaítéltek neki.

Elég korán kialakult hivatástudata. Tanár és tudós szeretett volna lenni, tanár – a közelebbi életcél okán, tudós – legdédelgetettebb vágyai szerint. Szenvedélyesen gyűjtögetett régi nyomtatványokat, szervezett önképzőköri előadásokat és felolvasásokat. Németül már folyékonyan beszélt, s az akkori gimnáziumi képzés szokásos rendje alapján jó latin és francia nyelvismerettel rendelkezett, amikor a budapesti egyetem bölcsészkarára beiratkozott.

Miután édesapja az 1873-as kolerajárvány áldozata lett, a gyermek nevelésében tanítónő-édesanyja segítségére nagybátyja, egy nyugalmazott kapitány sietett, és a fővárosba került ifjút pénzbelileg támogatta. Katona Budapesten lázasan vetette magát tanulmányaiba, s az addigi nyelvek mellett hamarosan jártasságot szerzett a görögben, az arabban, a törökben, sőt, a francia-néger keverék kreolban is. A bölcsészkaron a kor szakképzett filológusai, Heinrich Gusztáv, Mayr Aurél, Thewrewk Emil oktatták. Szépen haladt előre kötelező és magaválasztotta stúdiumaiban, s egy gazdag pesti kereskedő fiai mellett nevelősködve gondtalan, kényelmes élet köszöntött rá. Rövid idő után azonban úgy érezte, megfojtja a józsefvárosi levegő s a nála nem sokkal kedvezőbb egyetemi klíma. Öröklött testi s lelki gyöngesége egyébként is hamar sodorta lemondásba, mélabúba.

„Hogy egészségét helyreállítsa, s a további küzdésre erőt és egy kis pénzt gyűjtsön, 1882 őszén vidékre, ment nevelőnek – emlékezik életrajzírója, Császár Elemér –. Itt is csak egy évig bírta ki s 1883 őszén már újra Pesten volt, hogy folytassa tanulmányait. Fölkereste barátait s  pár napi szállást kért tőlük. Örömmel látták újra körükben, de megint nem sokáig. Egyszerre, minden, előzmény nélkül, azzal lepte meg őket, hogy végleg itt hagyja Budapestet, beáll kispapnak. Időt sem engedett nekik, hogy szándékáról lebeszéljék, búcsúzott, ment és Schuster váci püspöknél jelentkezett fölvételre.”

A harmadéves filozopter elhatározása azért nem volt olyan váratlan, amint azt a kortárs krónikás följegyzi. A környezet, melyben Katona felnőtt és kezdeti tanulóéveit töltötte, a munkálkodásnak, a szorgalomnak, az intellektus kamatoztatásának igényét oltotta belé. A kiegyezés után a tízezres lélekszámot már meghaladó Vácnak volt magyar, német, szlovák, héber nyelvű sajtója, vagyis értelmisége, polgársága is, túlnyomórészt azonban paraszt- és mesteremberek lakták, az előbbiekénél jóval, erősebb tradícióval. Katona édesapja ugyan különös foglalkozást választott (fegyőr volt a híres váci intézményben), apaági fölmenői viszont egytől egyig mesteremberek, asztalosok ácsok és cserépfedők voltak. Otthon érezhették tehát magukat ezen az ősi településhelyen, mely kiegyenlített etnikai, vallási, foglalkozási különbségeket, s ebben nagy szerepet játszott Vác barokkos katolicizmusa, mely a maga templom- és középület-építkezéseivel, szerzetesrend-meghonosításaival és különböző adományaival a város művelődési szintjének emelését szolgálta.

Innen került Katona, a kiegyezést követő konjunktúra fölpuffasztotta Budapestre. Az organikus fejlődés, a tisztességes munka hazájából az elvtelen politikai csatározások terepére. Valószínűleg „ez lehetett az oka, magyarázata – írja Németh G. Béla –, hogy… a pesti légkörből a váci papnevelő ideálissá álmodott munkacsöndje, intellektuális beszélgető közössége vonzotta magához”.

Társainak visszaemlékezései, valamint a váci Püspöki Levéltár adatai szerint Katona itt is kiváló növendéknek bizonyult. Bibliai exegézist és hermeneutikát, fundamentális teológiát és dogmatikát tanult, s közben az angol nyelvet is elsajátította. Egy bejegyzés szerint filozófiai doktorátust kívánt szerezni. De itt sem bírta sokáig, 1883 őszétől 1884 teléig tartott mindössze váci élete. A „kiváló szorgalmú” és „csillogó latinságú” fiatalember ugyanis egészen más célokat is érlelt. Olyannyira, hogy a mitológiatörténet és a folklór iránti vonzalmából 1884 közepére már könyv is született: Völund kovács és rokonai az árja regevilágban. Midőn pedig elöljárói szemére lobbantották érdeklődésének átváltozását, a feszültté vált légkörben maga Katona is óvatlan volt. „Nem kímélte társai meggyőződését és nevetségessé tette érzelmeiket; feljebbvalóinak kicsinyeskedéseit merészen bírálta s már nemcsak magában, hanem társai előtt is – írta róla Császár Elemér –. Maró tréfái tetszettek: akik gyöngébbek voltak hitükben, meginogtak, elkapta őket a szabad szellem eme bátor nyilvánulása, s az ő módján nyilatkoztak, de az ő intelligenciája és meggyőződése nélkül, frivolsággá süllyesztve; ami nála keserű csalódás és lelki tusa eredménye volt.”

1884 decemberében, egyetemi vizsgák letételének ürügyével „szökött meg” Vácról, hogy soha ne térjen már oda vissza. Pestre érkezve nekifogott utolsó egyetemi éveinek. Szigorlatot azonban nem tett, így a tanulmányokat követően be kellett érnie napidíjas másolói állással a Magyar Tudományos Akadémia főtitkári hivatalában. Közben egy véletlen szerencse lehetővé tette számára, hogy Grazban folytasson tanulmányokat. Szerencséjét persze félig-meddig magának, megint egy hirtelen figyelemváltásának köszönhette. Meglehet, maga Katona is tervei előli kitérésnek, balszerencséi utáni feledkezésnek szánta, hogy munkaideje után a nyelvészet rejtelmeiben merült el, különös buzgalommal böngészgetve a kreol nyelv sajátosságait. De éppen ez irányú tájékozódása ismertette meg vele korának egyik leginkább herderi típusú tudósát, Hugo Schuchardtot. Katona, aki későbbi tanulmányaiban a legföltétlenebb tisztelet hangján említette Herder nevét, hol „lánglelkű intuícióját”, hol „kiváló”, „elévülhetetlen érdemeit” dicsérve, éppen egy Schuchardt-könyv ismertetésében fejtette ki tudományprogramjának az övékéhez hasonló eszményét: „Vajha a nemzeti eszme erősödésének korában ez eszme kultusza közben ne homályosulna el soha egy másik, nem kevésbé magasztos célnak a tudata és ápolása: az egyetemes emberi műveltségé, amelynek a külön nemzeti jellegű kultúrák csak olyan alkotórészei, mint a szivárvány változatos színei a napfénynek.”

Schuchardt közelében nemcsak nyelvészeti ismereteit gazdagíthatta Katona, hanem az általa „műveltségtudomány”-nak nevezett diszciplínához is itt tehette meg első lépéseit.

A véletlen folytán támadt barátságuk egyébként a kezdetektől a teljes kölcsönösség jegyében alakult. Jól példázza ezt Schuchardt egyik levelének megállapítása: „Meg kell mondanom Önnek – írta Katonának –, hogy miközben felvilágosítást kér tőlem, egyúttal Ön ad tanácsot nekem.” Katona ugyanis éppen kreol tárgyú dolgozatának gondolatmenetében megakadva fordult a grazi egyetem Európa-szerte ismert romanis-tájához segítségért.

Hugo Schuchardt Gothában született 1842-ben. Az 1870-es években Lipcse és Halle egyetemein tanított, majd Stájerország fővárosában telepedett le, s maradt is az itteni egyetem professzora 1927-ben bekövetkezett haláláig. A Monarchia egyik legnagyobb egyetemének tanára, híres romanistává küzdötte föl magát, s a vulgáris latin kérdéseitől a kelta, baszk és kreol nyelvkeveredésekéiig, az általános nyelvtudomány problematikájától a nyelvterápiák kérdéséig számtalan szakterületen tevékenykedett. Munkái az 1860-as évektől sorra jelentek meg Lipcse, Berlin, Bécs, Strassburg könyvkiadóinál, s a Grazban, hetvenöt éves születésnapjára összeállított jegyzék szerint munkássága 1864 és 1917 között csaknem hétszáz tételt tett ki.

Schuchardt nyelvtudományi programja, mint mondottuk, nagyon nagy hasonlóságot árult el a kései Herderével. A grazi tudós azt tanította, hogy „a nyelvtudomány egységes, és céljainak elérésére minden nyelv egyaránt fontos. Minden egyes nyelv, tudományos tárgyalásában az egyetemes nyelvtudomány céljait és kapcsolatait kell szemünk előtt tartani. Az egymással semmi történeti viszonyban nem álló nyelvekben is meg kell figyelni az egyezéseket, az úgynevezett elemi rokonságot, mert ez vezet rá legjobban és legbiztosabban a nyelvnek lélektani alapjaira.”

Céljaihoz híven, s épp Katonával folytatott levélváltása idején Schuchardt magyar nyelvi tanulmányokhoz is hozzáfogott. S midőn levelezésük során értesült budapesti barátjának mostoha sorsáról, s azt Grazba invitálta, ebben minden bizonnyal szerepet játszott az is, hogy alkalmas beszélgető- és kutatótársat sejtett benne. Hogy mit köszönhetett Katonának magyar nyelvismerete tökéletesítésében, szemléletének tágításában, azt az a több tucat cikk önmagában is jól példázza, mely tőle a Magyar Nyelvőrben megjelent.

Mit tanult meg grazi tanulmányai során (1885–1887) Katona Hugo Schuchardttól?

Mindenekelőtt a filológiai módszer biztonságos kezelését. „A legkisebbet se vesd meg és a legnagyobbra törekedj!” („Das kleinste nicht verachtenund nach dem Grössten trachten”) - így hangzott Schuchardt jelmondata. Törekvéseiben mindig az vezette, hogy a mikroszkópiát összekösse a makroszkópiával, s hogy – Leo Spitzer szavával – „a sok szétszórt, eldarabolt, töredékes részletből egy egységes és sajátos stílusú épület körvonalait fölismertesse…, a nyelvtudományt a pozitivizmus útvesztőjéből kiemelje, a távolba és a mélybe néző szempontokat megnyissa”.

Másodszor azt, hogy a lélektannak a századvég tudományosságában jelenlevő uralmát a nyelvtudományban a nyelvtörténet művelésével kell ellensúlyozni. Egész életére szóló tanulságot nyújtott ez Katonának, hiszen haláláig foglalkozott nyelvi kérdésekkel, de a nyelvtudomány problematikájával is. Idevágó megnyilatkozásaiban mindvégig azt fejtegette, hogy a nyelv lélektannak – melynek wundti változatát nálunk először ő ismertette – nyelvtörténeti fékkel együtt kell érvényesülnie.

S ami nem fért el Schuchardt szemléletében, azt egy másik grazi professzor, Gustav Meyer közvetítette számára. Meyer szélesebb látókörű, de műveiben kevesebb összefogottságot tanúsító tudós volt. Görög szakos nyelvész létére erősen vonzódott a néprajz iránt is, míg „Schuchardt úr… csak epizodikusan foglalkozott folklórral” – jelezte Katona egyik levelében Herrmann Antalnak. Meyer munkáit is több ízben méltatta Katona, s gyanítható, hogy a vele való beszélgetések során jutott arra a fölismerésre, hogy a folklór az etnológia ki egészítő része, éppoly igaz, mint az, hogy az irodalomtörténet a műveltségtörténeté – miként egy másik levelében írta.

E „műveltségtudomány” érdekében halmozódtak tehát mindazok az ismeretek, melyeket Grazban gyűjtött. S hogy a külhoni iskola és mesterei megtették hatásukat fejlődésében, azt nemcsak a császár doktorrá avató aranygyűrűje jelezte, hanem a grazi tartózkodás után következő másfél évtized is, mely első érett tanulmányait létrehozta. Ezúttal a mesevizsgálat elvei lefektetésének, a magyar népmesék tipizálásának, s egyes mese motívumok fejlődéstörténete megrajzolásának tekintetében.

Katona Lajos szellemi örökségének első nagy tételéhez érkeztünk.

Az etnológia, etnográfia, folklór helye a XIX. század gondolkodástörténetében; Katona munkásságának első nagy tétele: mitológiatörténeti és folklorisztikai tanulmányai

Nem szakíthatjuk el Katona Lajos irodalmi nézeteitől munkásságának egyéb összetevőit; sokszor azok néprajzi és heortológiai érdeklődésének meghosszabbításai, még többször szinte velük együtt járnak. Kapcsolatuk – a bevezetőben idézett metafora szerint – a küllő és a kerék kapcsolata. Katona műve a probléma centrikusság jó példája, s arra tanít, hogy egyazon tárgyra különböző szempontokból nyílik kilátás, így a megoldások értéke a szempontok kimerítésének mértékétől függ.

Szerzőnk neve etnográfusként vált ismeretessé az 1880-as évektől s etnográfus híre tartotta meg leginkább a halála utáni évtizedek emlékezetében is. Életrajzából láttuk, folklorisztikai tanulmányait megelőzték nyelvészeti és mitológiatörténeti kísérletezései, de nyugodtan állíthatjuk – s a pálya végső szakaszáról visszatekintve állítani is fogjuk –, hogy mindenik mögött irodalmi, irodalomtörténeti figyelme bújt meg. Forráskutatás és tárgytörténet: a szövegfilológiának ezt a válfaját művelte mindenik jelentős dolgozatában.

A XIX. század első felében tudománnyá szerveződő etnológia, etnográfia népek kialakulásának és kultúrájának vizsgálatát tűzte céljául. Ez az antikvitásban már éledező szemlélet Amerika fölfedezését, valamint a XVIII. század erkölcsi relativizmusát követően újult formákban erősödött tovább. Tudománnyá válásához és rohamos fejlődéséhez nagyban hozzájárult, hogy a francia forradalmat követő évtizedek adósak maradtak a polgárság nagyszabású programjának valóra váltásával, de ennek elmaradását nagyszerűen magyarázhatta a felvilágosodás jövendölései ellenére is szívósan továbbélő hagyomány, s szokásvilág fejlődést megkötő jellege. Két következtetés származott ebből a helyzetfölmérésből, s a folklorisztikát mindkettő a tudománytörténet előterébe emelte. Kezdetben úgy vélték, hogy a társadalom egyenes vonalú fejlődéséhez új, érintetlen talajra lenne szükség, s ebből az igényből alakult ki a „vad népek” tanulmányozásának addigiakban is gyakorolt, ám kellően módszeressé nem formált törekvése, különösen Amerika nagy távlatokat ígérő társadalmának előbb a költészet (pl. Chateaubriand), később a történettudomány (pl. Tocqueville) által szorgalmazott vizsgálata. Később, kicsit rezignáltabban, hogy e fejlődés nem kerülheti meg a múlt tanulmányozását és célszerű felhasználását, s ez utóbbiból a kor eredet kutató próbálkozásai kaptak lendületet, melyek a mesés Keleten vélték fölfedezni az emberiség legrégibb és szinte mindenhova eljutó kultúrkincseit.

„Kezdetben” és „később”: igen viszonylagos, tétova, s első sorban nem is időbeli, mint logikai megjelölései a romantikus és pozitivista gondolkodásmód átmeneteinek. Úgy véljük, nem lehet kétséges: a kezdődő XIX. század tudománytörténete az ember megkötöttségének, kiszolgáltatottságának problémáját vetette föl legsúlyosabb kérdéseként, az újkori eszmekincs összegzéseként azt, hogy az ember mennyire függ fizikai föl építésétől, biológiai szervezettségétől, pszichológiai folyamataitól, mennyire meghatározza szociológiai helyzete, etnikai, vallási hagyománya, nemzeti és családi öröksége. Az ember magárahagyatottságának egyre erősödő tapasztalata rendre létrehozta azokat a tudományokat, melyek alapján mind a romanticizmus, mind a pozitivizmus új metafizikát kívánt ácsolni. E tudományok belső állapota és egymáshoz mért helyzete a XIX. században szinte évtizedenként változott, így változott az etnográfia, az etnológia, a folklór helyzete és megítélése is. Egyetlen rejtett, vagy olykor nem is kendőzött elem azonban végigkíséri a század gondolkodástörténetét, s ez a pszichológiába vetett hit.

A pszichológia az anyagelvűség igézetében keletkezett a kartéziánus rendszerben, fejlődött tovább az empirizmusban és a szenzualizmusban, s a kezdetektől fogva az európai gondolkodásban elmélyülő metafizikai dualizmus megszüntetését ígérte. Egyfelől alkalmasnak tartották arra, hogy magába olvassza a fizika, kémia, biológia, fiziológia (orvostudomány) által elért eredményeket, másfelől arra, hogy indíttatásukkal magyarázatot szolgáltasson az ember lelki, szellemi, erkölcsi állapotára. Katalizátor lehet a régi, egyöntetű emberkép helyébe kívánkozó újabb emberkép részleteinek egységesítésében. Hatása alól a XIX. századi tudományok nem vonhatták ki magukat; voltak, melyek csupán fejlődésük bizonyos szakaszán fogadták magukba ösztönzését (ám akkor tartósan), voltak, melyek szinte ennek jegyében születtek meg.

A pszichológia, pánpszichológia bélyegét viselte magán az etnológia első nagyhatású irányzata, melynek tanítása Katona Lajost is megérintette pályája kezdetén: a mitológiai iskola. A német romantikában, főként a Grimm-fivérek körében létre jött iskola jelentőségét persze annak is köszönhette, hogy a kor számtalan gondolatirányzatának tüzében formálódott és edződött meg. Ez a magyarázata, hogy az etnológia történetében rákövetkező eszmerendszerek olykor sem szemléletükben, sem módszereikben nem tudták meghaladni. A gyűjtések, „terepmunkák” szorgalmazása együtt járt benne az elméleti tisztázás sürgetésével, a népek keletkezésének diakrón vizsgálata a népek állapotának szinkron megfigyelésével. Ebből következhetett, hogy – csupán az indiai eredet tanát tekintve – eredményeire sokan építettek a század későbbi évtizedeiben is, Theodor Benfeytől Max Müllerig, Gaston Paristól Angelo de Gubernatisig, függetlenül attól, hogy a mitológiai iskola egyes föltételezéseivel és meghatározásaival egyetértettek-e vagy sem. S kevéssé emlegetett, mégis, egy-egy kérdés kifejtésében jelentős szerepet betöltő későbbi kutatókon, Wageneren, Weberen, Landaun, Léveque-en, Cosquinon át ez a sor napjainkig is elvezet, hiszen V. J. Propp A mese morfológiája című könyvében hasonlóképpen vallja, hogy „alighanem az ősi mítosz az a forrás, ahonnét a mese ered”, s „a mese kompozíciójának egyik legfőbb alapeleme, a vándorlás a lélek túlvilági vándorútjáról alkotott hiedelmeket tükrözi”, s e hiedelmek általánosan ismert melegágya kétségkívül India volt.

Nem volt tehát oktalan választás, midőn a mitológiai iskola szellemében jelentetett meg egy kis füzetet 1884-ben Katona Lajos, alig huszonhárom évesen, szellemi kalandozásainak fiatalkori hevével. Váci kispap korában, teológiai tanulmányai közepett jutott arra a renani föltevésre, hogy „a vallások hamisak, mikor bizonyítani, meghatározni, megtestesíteni próbálják a végtelent, de igazak, amikor vallomást tesznek mellette”. Így került „pogány” témájához a Völund kovács és rokonai az árja regevilágban szerzője.

Ez a nyolcíves – s ahogy szerzője nevezte – „filológiai értekezés” vallástörténeti tanulmány volt, s mint mondottuk, a német romantikában kialakuló mitológiai iskola szellemjegyét viselte magán. Völund kovács germán ősmondáját Katona görög római eredetre vitte vissza, s rekonstruálni próbálta „a maga teljességében azon kozmikus allegóriát, mely valamennyi indogermán nép közkincséből átvett örökségként gyarapodva és átalakulva … még romjaiban is világosan vallja szétszórt részeinek egységes eredetét”. Katona az ún. szoláris mitológiatörténet nyomdokain haladt, s ennek, megfelelően a Nap és a napfénnyel kapcsolatos természeti jelenségek imádására vezette vissza a legfőbb mítoszokat. Bizonyítani próbálta, hogy a Napnak a tengerrel váló szerelméből, azaz az égről alááramló hőség következtében párolgó víztől születik meg a felhő, s a felhő fiaként a mítosz Völundja is, a villám.

Egyik későbbi összegezésében, a Mitológiai irányok és módszerekben (1896) Katona maga jellemzi e szemléletmód kifejlődését. A szoláris vagy meteorológiai elmélet fejlődésvonalát az ókori lamszakoszi Metrodórosztól számítja, s Creuzerben és követőiben jelöli meg újabb kori képviselőit. Ebben az allegorizáló mítoszszemléletben, mondja, a felvilágosodásnak mindent racionalizálni igyekvő hajlamát láthatjuk, mely az elhomályosult, érthetetlenné korcsosult mítoszokat is mindenáron magyarázni akarta. Ettől a korai, illuzórikus vágyától szerzőnk gyorsan eltávolodott, olyannyira, hogy pár év múlva már arról adhatott hírt egyik Herrmann Antalhoz írott levelében, hogy „Mitológiai tárgyban fokozott vigyázattal kell eljárni. A folklór e része különben is a legveszedelmesebb s… úgy vagyok ezzel a szép, de haszontalan tudománnyal, hogy gyanús előttem mindenki, aki – istenekkel és ördögökkel cimborál”.

További pályájának ismeretében semmiképpen nem állíthatjuk, hogy véglegesen szakított ifjúkorának indíttatásaival. Az említett Mitológiai irányok és módszerek, valamint a Müller Miksa önvédelme (1900) című tanulmányaiban újton-újra számolt velük, noha kritikusan, csaknem elutasítóan. De főként azért nem mondhatjuk ezt, mert munkásságának érdemére szolgált, hogy megcáfolt módszereivel együtt sohasem dobta el, vagy dobta el egészen a segítségükkel érvényesített szemléletformákat. Úgy vélte, a romantika egyetemes kérdésfölvetéseinek és egyedül a végső célok fürkészésével elégülő igényességének hálás lehet a részletek nagyobb egzaktságára, ám bizonyításainak jóval szűkebb illetékességére büszkélkedő pozitivista tudomány is. És megtanulta, ahogy annak lélektani túlzásait, úgy ennek „egzakt” módszereit is szüntelen kritikával kell kezelnie. A magyar népmeséről szóló irodalom (1901)című áttekintésében egész pályaalakulásáról vallott, midőn a korban egyre-másra jelentkező elméleteket határaik felől jellemezte. A kizárólagosan a módszerekre esküdő elméletek veszélyére figyelmeztetve, a maga, több tudomány eljárását mérlegelő, eredményeit hasznosító „egyetemes filológiájának” érvényét hirdette velük szemben.

Erre a – Horváth János által is Katona legfőbb örökségének tartott – „egyetemes filológiára” célzott a Völund kovács alcíme is, és reményét adta, hogy a pályakezdő ifjú nagyobbra tartja tudományát a puszta fakticizmusnál. Ez az egyetemes filológia Katona szándéka szerint felölelte az írásbeliség előtti korból átszármazó mítoszoknak és meséknek, valamint az írásbeliség korában kijegecesedő – s általa leginkább tanulmányozott – legendák, példázatok, víziók irodalmi jelentkezésének forráskutatásit, tárgytörténetét, antropológiai megokolását. Mindhárom követelmény kielégítését a filológia föladatai közé sorolva, az általa művelt filológia messze túl is jutott a közönségesen neki tulajdonított illetőségen, s az általa „műveltségtörténet”-nek elnevezett diszciplína egyetemesebb távlatú és tanulságú vidékeinek meghódítását szorgalmazta.

Hogy mennyire óvakodott a végletektől, s mennyire óhajtott kiegyensúlyozott, ám sohasem elszürkülő szemléletet Katona Lajos: azt a népmesékről írott több mint féltucatnyi tanulmánya alapján jól lemérhetjük. S ha a Völund kovács-csal kapcsolatosan a mitológiai iskola befolyásáról tettünk említést, mesevizsgálatairól szólva Theodor Benfey hatásáról kell megemlékeznünk.

A Grimmek a mesék vándorlását nem tagadták, de nem is állították, s ami fő: nem is próbálták igazolni kellően. Úgy vélték, a világ bármely pontján fölbukkanó mesék föltűnő egyezéséhez elegendő magyarázattal szolgálhat az antropológia vagy a lélektan. Benfey volt az első, aki a Pancsatantra német fordításának (1859) Bevezetésében a mesevándorlás tényét elfogadtatta. A göttingeni tudós nevéhez ennek az alapigazságnak a megszilárdítása fűződik, s egynémely mai bírálójához képest kevéssé korholnánk őt azért, mert a teljes eurázsiai mesekincset Indiára származtatta vissza. Ha elmarasztaljuk, sokkal egyértelműbben kellene állástfoglalnunk pl. Bachofen, Frazer, Bahtyin övénél mesterkéltebb teóriáiról, melyek viszont a jelek szerint általános csodálatot élveznek.

„Nézetem szerint e kérdések fejtegetésében az ún. eredetek és végső indító okok kutatásától idegenkedve, csupán a megfejthető és kimagyarázható jelenségek boncolgatására kívánom a vizsgálatot korlátozni” – kommentálta mesevizsgálati elveit Katona. E szemlélet jegyében fogantak A népmesékről (1889), az Etnográfia, etnológia, folklór (1890), valamint ennek kidolgozott változata, A népköltés a néplélektan tárgykörében (1910), A magyar népmeséről szóló irodalom (1901), A mesevizsgálat legközelebbi feladatairól. (1901) és a máig úttörői Magyar népmese-típusok (1903–1904)című tanulmányai. Kiválóan jellemezhetjük őket, ha A népmesékről című, első igazán kimunkált dolgozata felől közelítjük meg őket, melyet Pécsett olvasott fel 1889. január 13-án.

Grazból visszakerülve, Pécsett kapott állást Katona, s az 1880-as évek végén pezsgő itthoni életbe csöppent bele. Az 1870-es évek végétől a Millenniumig terjedő időszak figyelemre méltó föllendülést hozott a magyar néprajztudományban. Gyulai Pál és Arany László vezetésével a Kisfaludy Társaság folytatta Magyar Népköltési Gyűjtemény sorozatát, Xantus János irányításával a Nemzeti Múzeumban néprajzi osztályt szerveztek, 1889-ben létrehívták a Magyar Néprajzi Társaságot, s ez csakhamar megindította tudományos orgánumát, az Ethnographiát. E társaság egyik alelnöke, lapjának 1892-től szerkesztője Katona lett. A tágabb értelemben vett néprajzkutatás műhelyévé vált az 1872-ben Szarvas Gábor, Simonyi Zsigmond, Volf György vezérletével elinduló Magyar Nyelvőr, s az 1877-től újult formában megjelenő, Heinrich Gusztáv és Szilády Áron szerkesztette Egyetemes Philologiai Közlöny is. A könyvkiadás e téren bekövetkező előrelépését Hunfalvy Pál, Mayr Aurél, Pulszky Ágost, Beöthy Leó és Lánczy Gyula művei jelezték.

A népmesékről című, önállóan is megjelentetett füzetében Katona újra hitet tett filológusi ösztöne mellett, s Renannak a Schuchardtéhoz közeli mondását idézte: „Il n’y a pas de détail inutileenphilologiel” [A filológiában nincs haszontalan részlet.] Mégsem vész el soha adattömegekben, legfőképpen nem dolgozatainak bevezetésében. Először rendszerint tüzetes fogalomtörténetet terjeszt olvasója elé, s amit nem oly régtől, a hermeneutikai módszer, sürgetésére ma már szinte kötelezőnek látunk, a fogalmak helyesbítését, arra Katona a maga természetes, öt-hat nyelv szógyökeit játszi könnyedséggel vizsgáló stílusában saját szellemi hagyományainkon belül mutat idestova száz éve példát. A fogalomtörténet után legtöbbször műfajtörténetet nyújt, s mindkettőt olyan precizitással, ahogyan azt Max Müllertől megtanulta, aki a tudományos gondolkodást a „sűrű zsurnalisztikus köd” elleni hadjáratra szólította föl.

A népmesékről második részét a forrás- és tárgytörténet uralja, midőn a szerző Ámor és Psyché történetének átváltozásait kíséri nyomon. Mind ebből, mind pedig más tanulmányaiból kiviláglik, mennyire biztosan mozgott Katona a klasszikafilológiában, s mennyire nem volt ez által kiszolgáltatva – mint legtöbb magyar pályatársa – a „terepmunkák” eredményeinek, noha abból származó eredményeket ő is föl tudott mutatni. A gyűjtőmunkánál mindig is fontosabbnak tartotta az ún. szellemi néprajz művelését, melyben a kis tényeknek éppoly jelentőséget tulajdonított, mint a jelentősebbeknek, de sohasem bocsátkozott részletekbe vesző érvelésekbe. Barátja, Herrmann Antal 1887-ben egy másik gyűjtőtársával sátoros cigányok közé állt, hogy közvetlenül tanulmányozhassa e titokzatos népfaj etnikai sajátságait, s eredményeikre Angliában is fölfigyeltek; ehhez képest Katonának e tanulmányában is említett barcsi cigánylátogatása puszta epizód. Egy-egy jellegzetes történet irodalmi formát nyert változatának elemzésével sikerül egyedi eseteit általános tanulságok számára kiaknázni, s ez ismételten irodalmi gondolkodásáról tesz tanúbizonyságot.

De idézzük most A népmesékről utolsó mondatát, mely a Grimmek mitológiai, Benfey tárgytörténeti, s Láng antropológiai szemléletének kritikája után következik:

„A mesék eredetéről és elterjedéséről szóló nézetek e futólagos átpillantásából is láthatunk annyit, hogy e téren még sok a teendő, s hogy addig egészen megállapodott véleményhez jutni egyáltalán nem lehet, amíg az egész világ összes népeinek enemű termékei jellemző példákban előttünk nem fekszenek, amikor is a lehető legteljesebb adattárból tiszta és áttekinthető képet alkothatunk magunknak az emberi szellem ezen naiv nyilatkozatainak keletkezéséről, valamint a bennök megtestesült eszmékről és érzelmekről, nézetekről és reflexiókról, nem különben az utakról és módokról is, amelyeken a nép vagy egyes kiváltságos egyének képzeletének e kedves szülöttjei örökifjú vándoréletök kalandos pályáján keletről nyugatra s innen visszakerültek, rég elfeledett korokból egészen napjainkig s innen még késő unokáinkra is átszállanak.”

Jó példája lehet e mondat Katona stílusának, különösen mondatalkotó képességének. E záradék még egyszer végig kígyózza tanulmányának legfontosabb pontjait, s ezt a legkisebb bizonytalanság, tétovaság nélkül teszi. Arra a vádra, hogy stílusa tömör ugyan, de kicsit nehézkes is, már Horváth János megfelelt: „Nem nehézkes, csak súlyos, mert gazdag tartalmú – írta –. De mindig világos és mindig tiszta szerkezetű, melyet fejtörés nélkül, élvezettel követhetni. Ha nem franciás könnyedségű is, viszont minden német betűrágástól is igen távol van. Ami meglep benne, s ami már Katona gyors, de talpraesett élőbeszédében is meglepett, s most könyve olvasásakor is lépten-nyomon csodálatba ejt: mondatai szokatlan teherbírása”.

„Szokatlan teherbírású” stílusából sokfelé figyelő emberre ismerünk. S ez az utolsó mondat alkalmas arra is, hogy a folklorisztikai tanulmányaiban jelentkező, s később még karakterisztikusabbá váló világszemléletének egyes elemeit is latra vessük.

Kétségkívül századának evolucionizmusa nevében előbb „naív”-nak mondja a meséket, valamint a bennük megnyilvánuló eszméket és érzelmeket, nézeteket és reflexiókat, ám aztán – szinte a másik végletbe csapva – azzal egészíti ezt ki, hogy bizony e naiv megnyilatkozások még sokáig, „késő unokáinkig” fenn fognak maradni. Kiváló kortársaihoz, Péterfy Jenőhöz, Palágyi Menyhérthez hasonlóan Katonát is az a fölismerés vezette, hogy miközben a világban elvitathatatlanul érvényesül valamilyen külső fejlődés, magában az emberben továbbra is ugyanazok a törvényszerűségek hatnak, mint évezredekkel azelőtt. Ez az ellentmondás láthatólag nyugtalanította Katonát, még akkor is, ha – amint maga írta – „mind a pozitív tudás, mind az áhító sejtés irányában elfogulatlan kétkedéssel” viseltetett. Életkörülményei s az 1890-es évek elején megtorpanása a tudományos pályán még inkább fokozták ingerültségét. Pestre való feljövetele után a gimnáziumi robot éppúgy folytatódott, ezúttal a II. kerületi főgimnáziumban, s el-elakadó tudományos munkája közben volt alkalma tudományát kicsit kívülről is szemlélnie. Egyre jobban érezte, hogy legfontosabb létkérdéseit hagyja megválaszolatlanul századának tudománya. Ez időben írta Herrmann Antalnak: „… a tudományos nihilizmus gyönyörű napjai nemsokára fel fognak virradni … Hidd el, most már magam is odajutottam, hogy nem adná meg ész belátásomért annak a naiv hitnek egy század részét, amellyel valami tíz évvel ezelőtt a tudomány lejtőjére léptem. Lejtőjére, amelyen a nagy sötétben emelkedésnek véli haladását a kezdő, míg a derengő világosság fel nem ocsúdtatja boldog csalódásából”.

Örökségének második nagy tétele: az ünnepek kialakulásával foglalkozó tanulmányai;
lapalapítási kísérlete és viszonya néhány magyar kortársához

Tudományainak népszerűsítésében a folyóiratoknak – s nemcsak a szaklapoknak – Katona egészen rendkívüli jelentőséget tulajdonított. Az Ethnologische Mitteilungen aus Ungarntól már Grazból jelezte Herrmann Antalnak, hogy „reméljük, ezzel is hozzájárulhatunk a másoktól úgyis eléggé elmérgesített nemzetiségi súrlódások elsimításához”, s szívesen vállalta a barátja alapította lap szerkesztését (1891–92). Legnagyobb lehetőséget egy az időben alapított folyóiratban, a Westöstliche Kundschau-ban látott, mert az „a hármas szövetség kötelékében élő népek szellemi munkásainak színe-javát… csoportosította maga köré”, s megjelenő számairól ismertetéseket is írt a Hazánkba. Annál kedvetlenebbül vette tudomásul a hazai tudományosságnak millenniumi láztól fülledt légkörében szakfolyóirataink bezárkózását, színvonalcsökkenését. Mikor a Budapesti Szemle hosszasan elfektette egyik dolgozatát, keserűen fakadt ki Gyulai ellen, aki Beöthyvel együtt szemlátomást „pártonkívüli”-nek tekintette. Heinrich Gusztávot s „nagy és jeles társait” az Akadémián és a Kisfaludy Társaságban tanúsított magatartásukért rótta meg. Mikor meg Riedlhez fordult segítségért egyik cikkének elhelyezése ügyében, s pártfogója sem Gyulait, sem Heinrichet, sem Budenzot nem tudta meggyőzni annak közléséről, érzékenyen érinthették Arany monográfusának szavai: „Sajnálom és bosszankodom, hogy igen szép cikkét nem tudom fedél alá helyezni, de ne felejtse, Abderában vagyunk”.

A tudományban való csalódása és a tudományos életből való időleges kiszorulása miatt lett egyik alapító tagja az Élet című, kéthetenként megjelenő folyóiratnak Vikár Béla, Sármai József és Lenkni Henrik mellett. Ha Gyulait és Szemléjét azért támadta, mert az „majdnem teljesen elvesztette az élő irodalommal és az uralkodó irányokkal való közvetlen kapcsolatát”, úgy most módjában állt az ellenkezőjét kipróbálni. S ki is próbálta, hiszen e nélkül nem beszélhetnénk Katona Lajosról, mint mű- és színikritikusról. Munkatársul megnyerte – többek között – Vajda Jánost, Palányi Lajost, Bodnár Zsigmondot, Schmitt Jenőt, Lyka Károlyt, s a lap beköszöntő számában azt ígérte, hogy „Az Élet középpontul akar szolgálni mindama törekvéseknek, melyek a napi politika szűkebb látáskörén túl fekvő kérdések tárgyalásában is a szabad fejlődés és a nemzeti önállóság biztosítékainak gyarapítására irányulnak”, valamint, hogy „A közlendő művek megválogatásában nem akarunk merev egyoldalúsággal és kizárólagosan éppen csak egy irányt dédelgetni, hanem szabad tért engedünk bármelyiknek, amely képviselője tehetségében és maradandó hatásában máris bírja minden kétségen felül álló létjogát, vagy legalább elismerést követelő eredetiséggel és izmos erővel küzd a maga igazáért”.

Szerkesztői beköszöntője előrevetítette a lap gyors sikerét és későbbi bukását egyaránt. A kezdeti, bátor vázlatokból ugyanis egységes, jellegzetes arculatot nem tudott kiformálni az Élet. Vezércikkei a kor lényeges problémáira szinte hiánytalanul kérdeztek rá, s a „pusztuló magyar középiskolákról”, a nemzetiségi kérdésről, a zsidók helyzetéről, a kultúrpolitika irányításáról vitát is kezdeményeztek, sőt, a szellemi szabadság védelmében odáig is elmerészkedtek, hogy egy pápai enciklikára válaszul fölszólították olvasóikat, „Alkossunk Rómától független, autokefál szabad magyar katolikus egyházat”.

Katona nagyrészt vállalt az Élet írásában. 1891-ben itt jelentette meg – mintegy kora tudományosságával szembeni fönntartásként – Nietzsche-fordításait, tépett lelkiállapotáról tanúskodó verseit. Sokat fáradozott azért, hogy a lap Magyarországra hívja, s – ami csődjének fő-fő forrása lett – vendégül lássa Ibsent. Az Élet kritikai rovata mellett átvette a Hazánk tárcarovatának szerkesztését is, noha ez az Élethez közel álló, hasonlóképpen a középosztályhoz szóló hetilap (Bernát István, Baross Károly, Jancsi Dezső, Korbuly József és Buday Barna szerkesztésében) társánál jóval bátortalanabb kritikai szellemet követett. Katona egyként értékelt ezekben hazai színpadainkon bemutatott külföldi darabokat (Hugo, Wildenbruch, Sardou, Hennequin-Millaud, ifj. Dumas, West, Held, Zeller műveit) és hazai szerzők előadásait (Herczeg Ferenc, Várady Antal, Gerő Károly stb.). Itt is meglepően jól érvényesült hosszú mondatokat kígyóztató stílusával, egyenlőképpen osztva dicséretet és korholást enyhe méltánylás örve alatt. Herczegről például így írt: „… a színpadon tett első lépésével már megtudott állani, s e jogon érdemet szerzett arra, hogy ingadozó lépését is illő figyelemben részesítsük”.

Bármennyire otthon érezte is magát kezdetben, e lapok – főként az Élet – körül, gyorsan ráeszmélt, hogy velük Gyulai Szemléjének szintjét bajosan tudná valaha is megütni. Ugyanúgy járt, mint a kiegyezést követő korszak lapalapítói és kritikai tehetségei Haraszti Gyulától Riedl Frigyesig, Bodnár Zsigmondtól Péterfy Jenőig, akik kezdeti szembenállásukat követően belátták a Budapesti Szemlének elsősorban tanulmányrovatában érvényesülő egységesebb irányultságát, igényesebb látásmódját, s szinte kivétel nélkül „visszacsatlakoztak” hozzá. Ha nem is annyira a Szemle, előbb az Ethnographia, majd az Egyetemes Philologiai Közlöny hasonló szerepet töltött be Katona Lajos életében.

És mégis: az Életnek, a Hazánknak, s mellettük a Pesti Naplónak és a Közteleknek a hasábjain jelentek meg azok a cikkei, melyek visszavezették a tudományhoz, s egyúttal előkelő helyet jelölnek ki számára hazai ünnepkutatóink, heortológusaink társaságában.

Egyik elméleti tervezetében, melyet még Schuchardt hosszas követelésére könyvnyi méretű kidolgozás vázlatául készített el, a folklór három legfontosabb elemének a népköltést, a néphitet és a népszokást tüntette föl. Függelékeiben is aprólékos gonddal dolgozta ki a kutatási rendszert, melyet követnie kellett volna. A kutatás is, a könyv is elmaradt, de elkészült néhány darab abból a Folklór-kalendáriumból, mely az egyházi év ünnepeinek történetét volt hivatva megvilágítani. Ez szintén részletesebben kidolgozandó tervei között szerepelt, de így is, töredékességében, végső kidolgozatlanságában is sokat ígérő kezdemény lett.

Némi nosztalgia is közrejátszott abban, hogy – immár élete végéig – a középkori hit- és szokásvilág kérdései felé fordult. Az 1890-es évek közepén fölerősödött benne az érzés, hogy a tudományos gondolkozásmód nemcsak hogy feleletet nem képes adni a létkérdésekre, de meg is fosztja az életet addigi értékeitől. A következő sorok, melyek Katona egyik tárcájából válók, beszédesen tárják elénk a századforduló gondolkodóinak lelki helyzetét:

„Dehát hová lett a világ jókedve, hová tűnt a vígság jótékony szelleme a földről, ha már a könnyűvérű lazzaronik honában is csak a keserves életgond nyomasztó terhe alatt görnyed a nagyok és a kicsinyek, bölcsek és együgyűek, tehetetlen hatalmasok és kimerült türelmű gyengék lelkei

Ki adja vissza e népet isméi önmagának, ki ád neki a szabadság fantomja mellé egy kis kenyeret, s ki vendégeli meg a hétköznapok sorvasztó munkája után egy-egy testet-lelket üdítő ünneppel, amelyen megint a derült ég napjával vetekedve ragyogjon az aranyos jókedv, – a Libertas rideg fenségű szobrára pajzánul táncoló fényt lövelljen az egykor oly túláradó bőségű „fescennina licentia”?

Aligha korunk kicsinyes szatócs-politikája, mely ma világszerte csődöt készül mondani, és kétségbeesetten kapkod, a száz, év óta annyiszor meghosszabbított váltók küszöbön álló lejárata előtt. A jótállók egymásra kidőlnek, a beléjök vetett bizalom mindjobban csökken, s ha majd fizetésre kerül a sor, apró mesterfogásokkal csereberélt értékeik legnagyobb részéről ki fog sülni, hogy hamisak! Avagy megfogyatkozott hitéért mit adtatok a népnek cserébe? Tudást, felelitek nagy büszkén vissza. Mintha Boward és Pécuchet urakon kívül még hinne valaki a tudás boldogító erejében, s mintha őket is meg nem csalná előbb-utóbb a tudomány. Felszabadítottuk a szellemet a dogmák nyűge alól, így dicsekedtek nagyképű fennhéjázással. Hát büszkén hánytorgatott tudománytok nem vallja-e be legjelesb művelőinek szerénységében, hogy a veleje mindörökre csak az, hogy: Ignoramus et ignorabimus [nem tudjuk, és nem is fogjuk megtudni].

Adjátok vissza hitünket és a hajdani jó lelkiismeretünket. Megéri e két nagy és erős oszlopa az emberi társadalomnak ezt a kis önmegtartóztatást, amivel néha napján térdet hajtunk az Ismeretlen előtt. Megéri már csak azért is, mert ha térdeinkről felkelve, levertük róla a bűnbánat porát, melybe olykor a fejünket sem árt lehajtani, – e kis önmagunkba térés után annál emeltebb lélekkel élvezhetjük a ránk lemosolygó ég derűjét, annál telibb tüdővel szívhatjuk az, ilyenkor nekünk is nyíló, viruló, s nem csupán ebbe vagy abba az osztályba sorozandó virágok illatát. Ne szégyelljük nemünk boldogabb gyermekkorának azt az, örökségét, amelyet még akkora erőlködéssel sem téphet ki a hiányos belátás szívünkből. Becsüljük az, őseinktől ránk hagyott hitet és hagyományt, ha részben változott szellemet leheli is belé korunkéval osztályos világnézetünk. Kegyelettel ápoljuk külsőségeit is a tiszteletreméltó ősi hitnek, amely a mélyén ugyanazt a fönséges, örökre kifürkészhetetlen titkot rejti, bármily gyermekies együgyűséggel szólnak is tanai.

Azzal, hogy itt-ott fellebbenti kutatásunk a szaiszi fátyol egy-egy csücskét, nem értünk el még annyit, amennyivel a földi nyomorúságnak csak egy szemernyi részét is elég erősek lennénk gyógyítani. Holott a naiv hit egyetlen balzsamcseppje enyhet ád azon sebekre is, amelyekkel szemközt tehetetlen, sőt, evesitő méreg a töredékes tudás. Pedig minden tudás csak ilyen és az is marad örökké. Ha évezredek tapasztalata a történelem tanulságaiban arra tanít meg bennünket, hogy az emberiség nem lehet meg álmok, illúziók, szép és üdvös hazugságok nélkül: minek fosztanák meg magunkat és sorsosainkat ez ábrándképek vigaszától, ha értük cserébe csak lesújtó igazságokat tudunk adni, amelyek szétszórt, soha egy harmonikus egészbe nem foglalható töredékei csak úgy aránylanak az örök Igazsághoz, az egy és oszthatatlanhoz, mint az alfabet szertehányt betűi a remek költemény művészi egészéhez.

A nagyzás hóbortjának művei helyett olvassuk, legalább néha napján az igazi nagyok alkotásait: azokét, akik kicsinyek is tudtak lenni, és le tudtak szállni a legkisebbek apró örömeihez és nagy szenvedéseihez is.”

Ez a kis írás némely részletében valóságos vádirat. A tudományok Bábel-tornya ellen készült vádirat, melyben megkapja a magáét a kor „kicsinyes szatócs-politikája” is, melyet a nagy francia forradalom rövid lejáratú eszméi következményének tekint Katona. Persze, az „álmok, illúziók, szép és üdvös hazugságok” ismételt visszakívánásával sokat vesztenek kifakadásai. Gondolkodásának már érintett ellentmondása gyűrűzik itt elő újra, mely az evolúciót hirdető tudományosság és az ember metafizikai érzéke között feszül. Végső soron a deizmust világtörvényként fogadó, ám végleges megnyugvást abban aligha találó szemlélet vergődései ezek, s Katona nosztalgiával siet semlegesítésükre. A keresztény ünnepek kialakulásának történetét finoman árnyalja ez a nosztalgia.

Az egyházi év egyes szakaszai közül elsősorban a karácsonyi ünnepkört magyarázta behatóan. Kialakulásában azt elemezte, hogyan szivárogtak be a katolicizmusba és honosodtak meg benne elképesztő gyorsasággal pogány szokáselemek. „A Miklós és Vízkereszt napja közé eső egy hónap ugyanis a rómaiaknak is szent idejük volt; s ennek a Saturnáliákban ünnepelt középpontja köré számos olyan szokás sorakozott, aminő később keresztény köntös alá bújva, biztosított magának további életet” – írta a Mikulás, Krampusz és Cie (1893) című dolgozatában. A Krampusznak Mikuláshoz való párosításában azt fejtegette, hogyan alakult ki ez egy régi, Miklós püspököt megelevenítő legenda képi ábrázolásának félremagyarázásából, s midőn kialakult, hogyan élt testvérként egymás mellett a két idegen elem. A IV. század végétől elterjedt karácsonyünneplésről is elfogulatlanul mutatta ki, hogy egyházi bevezetése hosszas ingadozást jelzett, minthogy a Szentírásban foglalt eredeti keresztény tanítás nem Jézus születésnapját állítja előtérbe – ez a nyilvánvaló mitologizálás felé csábít –, hanem megváltói működésének kezdőpontját jelöli meg. A hosszas ingadozásban, habozásban azonban nem a keresztény szemlélet kerekedett felül, hanem az „a pogány és keresztény elemek összekeveredésének… kedvezett”. A római Saturnáliákat semlegesíteni akaró karácsony elterjedésében Katona helyesen mutatott rá arra, hogy a győzni vágyóból legyőzött lett, minthogy „a karácsony, eredetében is, tisztán azon engedmények egyikének mutatkozik, melyet az új vallás a régivel szemben fokozatosan tett” (A karácsony-ünnep történetéhez 1893.). Ugyanezt észlelte a farsangünneplésben is, mely némileg módosult formában igyekezte megőrizni a Saturnáliák tivornyáit, bacchanáliáit, hosszú böjtöt illesztve utánuk.

A Folklór-kalendárium befejezetlenségében is megőrzött számunkra mintegy tucatnyi tanulmányt, melyek történelmi értékével valóságértékük is vetekszik. A millenniumi előkészületek közben terjedtek illúziókat oszlató megállapításai – a hatásra nézve jellemző adalék, hogy egykori iskolatársai ez időben „a fennálló renddel erősen küzdő, azt szenvedélyesen támadó és felforgatni célzó írót” láttak benne. Épp annak a Katonának a tollából, aki titkon illúziókra vágyakozott, mihelyt azonban szokott tárgyszerűségével fogott hozzá az igazság kiderítéséhez, tudományos lelkiismeretessége megóvta a túlzások veszélyétől. Csak stílusában maradt vissza olykor-olykor csöppnyi nosztalgia, nem okfejtéseiben. Ha legkiválóbb pályatársa, Péterfy Jenő az esszéírónak kétségkívül karakterisztikusabb, markánsabb föllépésével igyekezett leálcázni e korszak ábrándjait, Katona a filológus tanulmányíró higgadtabb, de higgadtságában nem erőtlenebb szavával szólott. Ha valamiért becsülte korát, Péterfy leginkább azért becsülte, mert az „bátran néz az igazság szemébe”, „iparkodik tárgyilagos lenni” és a valóság érdekli. Érzékelve az ebből fakadó „pesszimizmust” a magára maradott ember számára, Katona a munkára, mint megváltó hatalomra hivatkozott az Élet Brandest-idéző programcikkében.

Ha számos kérdésben tovább oszthatta volna is Péterfy állásfoglalásait, művének összjellegében kétségtelenül nem követte. Némi iróniával jegyezte meg például, hogy „evolucionista létemre a vallások fejlődésképességében is kell hinnem”, majd rögtön hozzátette: „… csak egyben nem hiszek, még a fejlődésben való hitem mellett sem: és ez az ember akkora mértékű evolúciója, amely a lét alapmisztériumaira több világosságot tudna deríteni, mint amennyiben ez örök rejtélyek ma előttünk állanak” (Holtak tisztelete, 1894.). Az evolúció cáfolatára másutt az emberi szellem „konzerváló hajlamát” emelte ki hasonló erősségű törvényként (Orbán napja, 1895.).

A Folklór-kalendárium tovább erősítette Katona munkásságának kultúrmorfológiai, művelődéstörténeti jellegét. Folklorisztikai tanulmányaihoz hasonlóan ezek az írások is komoly valláskritikai megjegyzéseket tartalmaznak, s így az európai kultúra megértésének vezérfonalát tartják kezükben. „A katolikus vallás bámulatos beolvasztó és egységesítő erejéről” beszélve Katona nem rejti véka alá, milyen sorsdöntő jelentőséget tulajdonít a Nagy Konstantin-i fordulatnak civilizációnk fejlődésében. Itt azonban a magunk részéről is nagyon kritikusnak kell lennünk. Szerzőnk például érzi ugyan ennek a IV. században végbement átalakulásnak korszakos hatását, a megelőző korszakot viszont mégsem teszi komoly vizsgálat tárgyává. Tud ugyan Origenész és Augustinus allegorizáló, illetve szinkretista törekvéseiről, s általában, a bibliai hermeneutikát tévútra kalandoztató „alexandriai műveltség romantikájá”-ról, – a gnoszticizmus problémakörének érintése nélkül. Az Ó- és az Újszövetség bizonyos kérdéseinek értelmezésében pedig hasonló ösvényeken jár, mint az etnológiára is hatást gyakorló racionalista teológia. Hasonló szemlélet jellemzi, mint a pályáját, vele egy időben kezdő J. G. Frazért jellemezte Folk-Lore in the Old Testament (1918)című munkájában, melyben magától értetődőnek vette a Genezis költöttségét, az áldozatok és kultuszok más népektől való leszármaztatását, és sok egyéb, a valósággal alig szembesített hipotézist.

Nem szabad túlzásba esnünk, ha Katona ünnepkutatásait a század második felének európai tudományosságához mérjük. Az előbb említett racionális teológiától érintetlen egyházakban igen jelentős eredmények születtek az ünnepek kialakulásának tisztázásában. Elegendő itt csupán az A. Vinet utáni svájci protestáns gondolkodás néhány alakjára (L. -V. Mellet-re, G. Godet-ra) hivatkoznunk.

A Folklór-kalendárium értéke annál jobban megmutatkozik viszont, ha az azóta eltelt évtizedek hasonló természetű hazai kutatásaihoz vetjük.

A két világháború között német kifejezés magyarításaként elnevezett vallási néprajznak támadtak hazánkban Katonát követően is érdemes művelői. A magyar terminus technikus elterjesztésében, egyáltalán e kutatási terület jogainak elismertetésében például Schwartz Elemérnek jutott nem lebecsülendő szerep; e csakhamar szélesre nyílott terepen Bálint Sándor végzett ma már klasszikusnak mondható eredményekhez vezető kutatásokat; az ünnepek és a liturgiatörténet kapcsolódását Radó Polikárp mutatta be Európa-szerte elismert szerző tekintéllyel. Elmondhatjuk, hogy nélkülük a folklór- és egyháztörténeten kívül szegényebb lenne az irodalmi gondolkodás, de az irodalomtörténet is.

Mindazonáltal a történelmi tisztázásnak megfontolt indítékát, mely Katona esetében mintegy szülője volt ilyen tárgyú dolgozatainak, náluk alig, mondhatni, egyáltalán nem találjuk. Schwartz úgy látta, az említett pogány és keresztény elemeket egymásba játszató szinkretizmus legfőbb dicsősége az anyaszentegyháznak; Radó gondolkodását sokszor emésztette föl a dogmák, és liturgia elragadtatott csodálata; s a legtárgyszerűbben érvelő Bálint Sándor is – elvrendszer kimunkálása híján – meghatározhatatlan, félig népies, félig egyházias ideológiát követett. Hogy a szinkretista irányok milyen károsodásokkal jártak gondolkodásban, művészetben s a hétköznapi életben egyaránt, arra szerzőink gondja bizony igen csekély. Katonának ezzel a tendenciával folytatott – noha csupán bizonyos fokig eljutó, elérő – viaskodása képezte kalendáriumának eszmei alapjait. Kevesebbet tárt föl az ünnepek hazai hagyományaiból, mint Bálint, liturgiatörténetéből, mint Radó, jellemzései mégis magvasabbak, mélyebbek, távlatosabbak. Mozgatójaként „a jelennel való elégületlenség”-ről és az igazság kereséséről, mint „legmagasabb kultusz”-ról beszélt egyik legkiválóbb tanulmányában, Az összehasonlító irodalomtörténet föladataiban (1900). Talán ezeknek az indítékoknak köszönhette, hogy követőivel szemben volt mersze megkérdezni kalendáriumának írása közben: „De vajon nem rengeteg-e a különbség a názáreti Jézus eredeti tanítása és még a mai napság is e tan cégére alatt folyó gazdálkodás között?” (Buddhista káté, 1893.)

A harmadik tétel: irodalomtörténeti és esztétikai öröksége

Nem volt magyar irodalomtörténész, aki ilyen sokáig készülődött és ennyire fölvértezetten érkezett el szakterületére. Mitológia-, vallás-, nyelv-, folklór- és művelődéstörténeti ismereteivel szinte már eddig is jelen volt az irodalomtörténet-írásban, annak is egyik legnehezebbén művelhető területén, a középkori filológiában. Annak is nemcsak sokat tanulmányozott XIII. századi kutatásaiban, hanem a jóval sűrűbb homály fedte XIV-XV-iekben is. Két miniatűr tanulmány remeke, a Buddha a keresztény szentek sorában (1893), valamint A kedd asszonya (1905) kiválóan bizonyítja ezt. Az elsőben a Lalitavisztára Buddha-legendájának metamorfózisait a kora keresztény századoktól a Kazinczy-kódexünkig (1526) kíséri nyomon, bemutatva, hogyan vezetett az előbbiekben jellemzett szinkretizmus ahhoz a meglepő tényhez, hogy Buddhából voltaképpen keresztény szentet faragtak. A másodikban szűz Mária édesanyjának, Annának egyre nagyobb teret hódító kultuszában mutatott rá az európai kereszténység elmitologizálódására. Folklorisztikai és heortológiai tanulmányai jó előre kiszabták irodalomtörténeti érdeklődésének körét; Katona mintegy előkészített terepre ért. Volf György Nyelvemléktár-kiadását átvéve kézenfekvőnek mutatkozott, hogy kódexeinknek addig még ki nem derített európai forrásait föltérképezze; „egyetemes filológiájának” első követelményét, a forráskutatást így elégítette ki. Bizonyította, hogy a Festetich-kódex-ben. szereplő bűnbánati zsoltárokat Petrarcától fordították. Kimutatta, hogy a Példák könyve-beli „Elmegyek meghalni…” kezdetű gyönyörű haláltánc-ének nem eredeti szövegezés, hanem fordítás. Mindennél többet mond, hogy ez utóbbival kapcsolatban megjelölt forrásait (Két középkori latin versezet régi magyar fordítása, 1900.) Katona tanulmányát követően hatvan évvel kezdte csak újabb adatokkal kiegészíteni Bognár András és Levárdy Ferenc, valamint Szabó Flóris.

Forráskutatásai közbeni kitérésként adódott számára alkalom, hogy ferences legendák alapján e műfaj tipológiáját fölállítsa. Jól érzett rá a franciskánus kultúra különös jelentőségére, hiszen szó- és írásbeliség, népi és egyházi hagyomány kapcsolatát vélte benne megragadhatni. Mivel több tanulmányában meglepő jártasságot árult el a korábbi, Vitae Patrumban Vita Benedicttben stb. megőrzött legendák ismeretében, e tipológia elmaradását „az assisi rendalapító és alkotásának kezdetei felé irányuló nagy nemzetközi tudományos mozgalom korában” különösképp fájlaljuk, noha olyan alapvető tanulmányokat hagyott hátra, mint a Temesvári Pelbárt példái (1902), A Virginia-kódex Ferenc-legendái (1903), Az Ehrenfeld- és Domonkos-kódexforrásai (1903) és a Teleki-kódex legendái (1904).

„Egyetemes filológiája” jól kamatozott tárgytörténeti érdeklődésében is. A legendákon kívül írt még a középkori példázatok ismertetőjegyeiről (A Gesta Romanorum, 1900. Régi gyöngyök új foglalatban, 1900. ), valamint máig párját ritkító tanulmányt a visiókról is (Túlvilági látomások kódexeinkben,). Motívumok, toposzok vándorlását hordta a fejében, s hogy mivé egészülhettek volna ki tervei, torzói, meglévő, de össze nem fűzött értekezései, ha 1910-ben, mindössze negyvennyolc évesen el nem ragadja a halál – találgathatjuk, sohasem tudjuk már meg.

„Das Faktische ist schon Theorie” [a tények már elméletről vallanak] – mondotta bölcsen Goethe. Ez az igazság jut eszünkbe, ha Katona Lajos tanulmányait olvassuk. Nagyobb részüket kétségkívül adatok, azonosítások, filológiai aprómunkák uralják; fölsorakoztatásukban, irányultságukban és tétellé-alakulásukban azonban nem betűrágást érünk tetten, hanem a fegyelmezett gondolkodás megannyi jegyére ismerünk. Egyszerű ténymegállapításaiban egyetemességek keresése rejlik. Okfejtése egy percig sem lesz érdektelen, stílusa ezért nem szürkül el.

Kritikusi, irodalomtörténészi tevékenységén végigtekintve joggal várhatja el az olvasó, hogy Katona Lajos esztétikai nézeteiről is értesüljön. Aki az összehasonlító irodalomtörténet több szakaszában is avatott volt, s aki magát az irodalmat ennyiféle szempont alapján közelítette meg, – egyetemes filológiájának jegyében minden bizonnyal az esztétika követelményeivel szemben sem volt érzéketlen.

Mégis, az eddigiekben szinte alig beszéltünk esztétikáról vele kapcsolatban. Nem írt esztétikai tanulmányt, nem tette uralkodóvá az esztétikai szempontot, sőt, legtöbbször jelenlévővé sem. Könnyen fordíthatnánk erre is az igazságot: tényei már elméletről vallanak. Mindazonáltal e ma talán különös hiánynak több oka is volt.

Oka volt e hiánynak kétségkívül az, amit Komjáthy Jenő rótt föl 1887-es Kritikai szempontjaiban; hogy „az esztétika nemcsak a magyar közönség, hanem valójában a magyar irodalomnak is még kaviár”. De jelezte e hiány azt az általános idegenkedést is, mely a tudománytörténet e szakában – a pozitivizmus és a szellemtörténet találkozásakor, – megnyilvánult. A tradicionális műfaji osztályozások kiüresedésének következtében egyfelől a kanti esztétika interpretációs változatai, másfelől a biológiai, fiziológiai, pszichológiai magyarázatok tömérdek válfaja özönlöttek be ekkor az irodalmi gondolkodás csarnokába. A normativitás és a relativizmus pólusai között mozogva nehezen szivárogtak föl, tisztultak ki benne akár megközelítőleg is megnyugtató magyarázati elvek.

Futó pillantást vetve Katonának azokra a pályatársaira, akik a századforduló magyar gondolkodástörténetében nála erőteljesebben képviselték az esztétikai megítélés követelményét, tapasztalhatjuk, hogy ez az idegenkedés, vagy legalábbis tétovaság tőlük sem állt távol. Négyesy Lászlóról emlékezve a következő időszakasz reprezentatív irodalomtörténésze nyilatkozott úgy, hogy „ő [mármint Négyesy], aki szaktudományunk esztétikai természetű feladataira legjobban felkészült, óv az esztétikai szempont önmagáért való érvényesítésétől”. Némethy Géza klasszika-filológusokat tolmácsoló véleménye szerint „nem elég vizsgálni és ítélni az úgynevezett tiszta esztétika szempontjából, mely, ha az irodalomtörténet mély ismerete nem támogatja, leggyakrabban félszeg, sőt egészen szubjektív természetű előfeltételekből való kétes értékű dedukciókra vezet”. A filozófus (Halasy) Nagy József ennél is tovább ment: „A művek esztétikai értékelése oly szubjektív értékelés – írta Fortunat Strowski Pascal-könyvéről –, hogy ez bátran szűk térre volna szorítható és helyébe az író küszködő, fejlődő lelkének rajzára vagyunk kíváncsiak. Ha ez a kulcs, mint a gravitatio elve, a kezemben van, a többit magam is el tudom végezni, sőt, a további munkában így gyönyörűségem telik; mert nem kapok kész értékeléseket, tehát kénytelen leszek önmunkámmal hozzájuk jutni”.

Ha célja lett is volna Katona. Lajosnak, hogy esztétikai természetű fejtegetésékbe bocsátkozzék, akkor sem vádolhatnánk tehát végzetes mulasztással. Moilére-ről. és Petrarcáról készült monográfia-csíráiban azért ő sem zárta ki a széptudományokat. Nehéz is elejteni mércéjüket annak, aki irodalomról beszél, s Katona is birtokában volt, csak hogy közvetetten, visszafogottan használta föl.

Nagynéha, igaz, egész közvetlenül. Mi sem jelzi például a nép-nemzeti iránytól való viszolygását jobban, mint Koltai Virgil Petőfi-könyvéről ejtett szavai: „Félre már végre azzal az émelygő öntömjénezéssel, amely nagyjaink és legnagyobbjaink alakját csak azért igyekszik mentül sűrűbb füstfellegeibe burkolni, hogy a komoly elemzésnél sokkal kényelmesebb ámulatba és öntudatlan frázis-mámorba temesse a saját élhetetlenségét”.

Becsesebb adat esztétikai fogékonyságára nézve a Régi gyöngyök új foglalatban egyik részlete. Katona nemcsak abban mester, ahogy Anatole France egyik elbeszéléstémáját a Vitae Patrumtól a Legenda aureán át végigköveti, hanem abban is, hogy kideríti, milyen szerencsétlen kézzel változtatta meg a francia író történetének helyszínét és időpontját. De még tovább megy. Rámutat – s ez az esztétikailag döntő mozzanat –, hogy az „olyan csillogó, színes próza, mint amilyen Anatole France földolgozása”, teljesen nélkülözi „az eredeti szerkezet jótékony melegét és naiv bensőségességét”. A századfordulón nálunk is oly népszerű író stílusimitációit valóban nem lehetett találóbban jellemezni.

Hazai és külföldi pályatársain kívül eredményeinek igazán tanítványai örülhettek. Sokan gyülekeztek körülötte, midőn magántanárként előadásokat kezdett tartani az egyetemen (1900-tól), még többen – félévenként mintegy százan-százan –, mikor már egyetemi tanárként (1908-tól) szemináriumi óráin bontakoztatta ki roppant tudását, műveltségét, emlékezetes emberlényét. Király György az ő emlékének ajánlotta A magyar ősköltészet (1921) című könyvét, Horváth János A magyar irodalmi műveltség kezdeteiben (1952) kamatoztatta tőle szerzett ismereteit.

A halála utáni immár több mint hét évtizedben kevés írás foglalkozott azonban részletesen szellemi örökségével. Zömük nekrológ s a Császár Elemér által kiadott két kötetes tanulmánykötet (1912) recenziója. Az utóbbi két évtizedben Ortutay Gyula, Németh G. Béla és Zsigmond Gábor tanulmányai mintha újra az érdeklődés megéledéséről vallanának.

Egy kritikatörténeti korszak összefüggésében neki juttatott hellyel mi sem törekedhettünk minden ízében tartalmas jellemzésre, csupán arra, hogy Katona Lajos egyedülálló jelentőségű munkásságának minden egyes tételére figyelmet ébresszünk. Művei mögött gazdag egyéniséggel is találkozhattunk, olyannal, akit Laczkó Géza Nyugatbúi nekrológjában így idézett vissza:

„Tömött, fekete bajusza alól megfontolva, lassan, kissé ropogtatva ejtette a szavakat. A katedra mögül alig magaslott ki alacsony derekán nagy méretű, nyugodt koponyája, amit mintha sziklából vágtak volna ki. Széles, ránctalan homloka kupolaszerűén domborodott fölfelé. Apró, világos, enyhe tüzű, komoly szemei elvonatkoztatva csillogtak mindig fényes pápaszeme mögött. Hajviseletében is ugyanaz a nyugodt tisztaság, szerénység, rend és komolyság nyilatkozott, ami egész személyéből áradt. Az asztalon nyugvó kezének hosszú, sápadt ujjait összefonta.

Folyékonyan beszélt, szónoki cifrák nélkül. Megelégedett az egyszerű, közérthető, talán kissé színtelen előadásával annak a sokféle és nehéz tudnivalónak, amit egy-egy órát egészen kitöltő, kerek egésszé tudott csoportosítani.

Ez a megjelenés és ez az előadási mód inkább csodálkozást és tiszteletet keltett hallgatóiban, mint rajongó szeretetet. Egyetemi törtetők tolakodása és lármás tömjénezése nem zavarta; tőle csak tudományt vártak s rendes hallgatói a komolyak közül kerültek ki.

Bejött a terembe, leült, beszélt. Hihetetlen mennyiségű adatba vitt rendet, tett felfedezéseket feltűnés nélkül, bizonyos udvarias szerénységgel, mintha azt mondta volna: „Bocsássák meg, hogy ilyen sokat tudok”. S ha előadott, semmivel sem törődött. Egy kis moccanás, egy hangosabb szó nem zavarta meg, sőt, észre sem vette. Fel-felvetette világosan csillogó szemét és körülnézett, de hideg nyugodtsággal. S ettől a hideg tekintettől a betolakodott idegen, aki nem tudta, milyen órán van s hangosabban viselkedett, elszégyellte magát és elhallgatott.”

…De illő már, hogy mi is elhallgassunk, s neki adjuk át a szót.

 

Reisinger JánosKezdőlap Előre