A MAGYAR NÉP MULTJA ÉS JELENE

 

IRTA
BENEDEK ELEK

 

TARTALOM

ELSŐ KÖTET
A SZOLGASÁGTÓL A SZABADSÁGIG

BEVEZETÉS.

A honfoglaló magyarok.
A honfoglaló magyarok száma. - Egyenlőség. - A családi élet. - Az itt talált népek. - A nagy- és kisbirtok. - Állattenyésztés. - Halászat. - A tanya. - »Ázsiai« gazdaság. - Megjelenik a kereszt.

Szabadok és nem szabadok.
A törzsszerkezet felbontása. - A várszerkezet. - Nincs rendi külömbség a szabadok közt. - A nem szabadok különféle osztályai. - A törvény és a nem szabadok. - Miben egyenlők a szabadok és a nem szabadok?

A bálvány és a kereszt küzdelme.
Az ősi hit. - A lázadó Kupa. - A szerzetesek és a földmivelés. - Szent István törvényei. - A háztüzörző. - Achtum és Csanád. - A Csanád-monda és népmeséink. - A félmagyar király. - A nép apja. - Gellért püspök és Aba Sámuel. - A bujdosó herczegek. - Vatha lázadása. - Gellért mártirhalála. - Az ősi vagy az uj hit? - A fejérvári népgyülés. - Félig pogány, félig keresztény imádság.

Szent László.
Legendák Lászlóról. - László törvényei. - A zsidók és izmaeliták. - A székelyek. - Az ünnepnapok. - A tized. - A királyi jog.

Megye és község.
Vár és megye. - A községek alakulása. - Villa és praedium. - A községek a lakosok szerint. - Hat féle magánbirtok. - A földmérés. - Nyilföldek. - Az eke. - A gazdasági élet fejlődése.

A királyi hatalom.
Könyves Kálmán. - A királyi hatalom megerősitése. - Kálmán és a nép. - A füstpénz. - A rabszolgák. - Az istenítélet. - Az egyház hatalma. - A zsidók és izmaeliták. - Nincs boszorkány! - II. István és a főnemesség. - A kunok és a bessenyők. - Az aradi gyűlés. - Oltó püspök Magyarországról. - A szászok betelepitése. - III. Béla és a nép. - A király jövedelme. - A föld népe teljesen ellátja élelemmel a királyt.

Az arany bulla.
II. Endre adományozásai. - Az élősdi idegenek. - Bánk bán. - Gertrud királyné meggyilkolása. - Tiborcz. - A nép siralmas állapota. - Birtokpörök. - A törzsökösök és a jövevények. - Rabszolgák felszabaditása. - Az arany bulla. - Javult-e a nép helyzete? - A pannonhalmi apátság pöre a néppel. - Itélet e pörben. - A pápa a mohamedánok ellen. - Az arany bulla megujitása. - Az egyházi hatalom. - Az alsó papság szegénysége. - Már szolgarendüeket is fölvesznek a papirendbe.

A tatárjárás.
IV. Béla a főurak ellen. - Julián szerzetes útja az ős hazába. - Jön a tatár! - A kunok befogadása. - A kunok garázdálkodása. - Kuthen kun fejedelem megöletése. - A Sajó melletti ütközet. - Az elpuhúlt főnemesség. - A tatár világ. - A lépre csalt nép. - Rogerius esperes a tatárjárásról. - Az éhinség.

A főnemesség.
A második honalapítás. - A főnemesség féktelenkedése. - Kun László szekere. - Timótheus püspök. - Levél az egyenlőségről. - A megyei önkormányzat. - Várjobbágyok nemesítése. - A jobbágy.

Úri hatóság alatt.
A kis királyok. - Frá Gentile. - Trencséni Csák Máté. - Csaták a főnemesekkel. - Az új főnemesek. - Szécsi Dezső. - Zách Feliczián merénylete. - A bandériumok. - Az ősiség. - A jobbágyok szabad költözködése. - Telepítés. - A pénzbeváltás. - Az adó. - Bányászat. - Nagy Lajos király. - A kilenczed. - A községek. - Az úrbéri szerződések.

Az erdélyi parasztlázadás.
Az oligarkia felülkerekedése. - A jobbágyok szabad költözködése. - Törvényczikk a fosztogató urak ellen. - A tized behajtása. - Az adó emelkedik. - A telek katonaság. - A társadalmi egyenlőség tanai. - Marchia Jakab. - Az erdélyi lázadás kitörése. - A bábolnai ütközet. - A kolozs-monostori egyesség. - Az unió. - A lázadás megújul. - Az apáti egyesség. - A lázadás leverése.

A Hunyadiak kora.
Hunyadi János eredete. - Hunyadi és Kapisztrán. - Cilley. - Hunyadi László lefejeztetése. - Mátyást királlyá választják. - A fekete sereg. - Az erdélyi lázadás. - Mondák. - Mátyás törvényei. - Mátyás, az igazságos. - A nagy király halála után. - A fő- és köznemesség. - Bakócz Tamás.

Dózsa György lázadása.
A keresztes hadjárat. - Dózsa Györgyről. - A király rendelete. - A lázadás kezdete. - Lefolyása. - Dózsa kivégeztetése. - A parasztság leigázása.

Mohács.
Verbőczy Hármas könyve. - A hármas könyv a jobbágyokról. - A rákosi és hatvani országgyűlések. - Szalkai és Szerencsés. - A mohácsi temető.

Török világ - német világ.
Az ország kettészakadása. - György barát és a nép. - A szabadköltözködés. - A háromfelé szakadott ország. - A török és a német világ.

A kuruczvilág.
Főurak összeesküvése. - Thököly Imre. - Kollonics tervezete. - A bujdosók. - II. Rákóczy Ferencz föllépése. - Kurucz és labancz. - A szécsényi gyűlés. - Rákóczy és a nép. - Az ónodi gyűlés. - Borúl az ég. - A szatmári béke. - A kurucz világ költészete.

A »csöndes évek«.
Az állandó hadsereg. - Ki viselje a terhét? - Az adó a jobbágy személyes terhe. - Az összeírás. - A nagybirtok. - Parasztlázadás.

»Életünket és vérünket!«
A nemesség fölbuzdulása. - Kollár Ádám könyve. - Uralkodás országgyűlés nélkül. - A székely határőrség. - A királyné a népért. - Az urbér szabályozása.

Negyven év.
A népboldogító császár. - Hadüzenet a kiváltságoknak. - A Hóra-féle lázadás. - A nagy elvek bukása. - Az 1790-91-iki országgyűlés. - A franczia forradalom hatása. - Martinovics és társai. - A reakczió.

Virrad.
A »huszártiszt«. - Széchenyi könyvei. - Az 1832-36. országgyűlés. - Az urbér. - A szabadelvüség hősei. - Kossuth föllépése. - A Törvényhatósági Tudósítások. - Kossuth fogsága s kiszabadulása.

Szabadság, egyenlőség, testvériség.
Az örök váltság. - A »Pesti Hirlap«. - Kossuth és Széchenyi. - Az Adó és Két garas. - Önkéntes adózás. - Könyvek a robot- és a dézsmáról. - Az 1844-iki országgyűlés. - A védegylet. - Kossuthot követté választják. - Az utolsó rendi országgyűlés. - A márcziusi napok. - Petőfi és a nép. - Az első felelős miniszterium. - A felszabadúlás. - Az Unio.

 

MÁSODIK KÖTET
A BÖLCSŐTŐL A SÍRIG

Fészek-rakás.
A házépítésről. - Fejlődés az építésben. - Székely házak - magyar házak. - Családalapítás. - Lakodalmi szokások.

Család és iskola.
A mézes hetek. - Az első gyermek. - Babonák. - Keresztelő. - Dajka-danák. - Gyermekjátékok. - Az iskolában.

A nép lelke.
Jellemvonások. - Vallás. - Ünnepi szokások. - Nyelv. - Költészet. - Viselet.

A véradó.
Hadi szolgálat régen és most. - Toborzás. - Katona-fogdosás. - Az »obsitos.« - A kaszárnyában. - A katonaélet költészete.

Erdőn, mezőn.
Általános kép a földmivelésről. - A különféle gazdasági munkák. - A gazdasági élettel kapcsolatos szokások. - A pásztorélet. - A halász. - Mindenféle foglalkozások.

A faluban.
Községi élet régen és most. - Az előljáróság. - A jegyző. - »Belső« emberek. - Falusi olvasó-körök. - Az alkotmányos jogok gyakorlása. - A vásár.

A temetőkertben.
Az öreg ember. - A halál. - Temetkezési szokások. - Fejfák. - Sírfeliratok. - Megnyugvás.