KOSSUTH LAJOS

ÍRÁSOK ÉS BESZÉDEK 1848-1849-BŐL

Válogatta, sajtó alá rendezte, az összekötő szöveget,
jegyzeteket és névmagyarázatokat írta Katona TamásBudapest : Neumann Kht., 2003TARTALOM


Előszó

1. Kossuth beszéde az országgyűlés kerületi ülésén az országgyűlés teendőiről és az uralkodó elé terjesztendő feliratról
2. Kossuth beszéde az országgyűlés kerületi ülésén a bécsi eseményekről
3. Kossuth beszéde a Bécsből visszatért országgyűlési küldöttség fogadtatásakor
4. Kossuth beszéde az országgyűlés kerületi ülésén a fővárosok és az egyetem küldöttségének fogadásakor
5. Kossuth beszéde az országgyűlés kerületi ülésén a királyi leiratokról
6. Kossuth beszéde az országgyűlés kerületi ülésén az újabb királyi leiratról
7. Kossuth üdvözlő beszéde István nádorhoz
8. Kossuth beszéde az országgyűlés kerületi ülésén a magyarországi szerbek küldöttségének fogadásakor
9. Kossuth beszéde a kormány pesti fogadtatásakor
10. Kossuth körrendelete a törvényhatóságoknak Csernovics Péter királyi biztosi kiküldéséről
11. Kossuth előfizetési felhívása a Kossuth Hírlapja című lapra
12. Kossuth levele Pázmándy Dénesnek, a frankfurti német birodalmi gyűlés mellé kiküldött magyar megbízottnak
13. Kossuth átirata Esterházy Pál herceg miniszternek
14. Kossuth vezércikke a Kossuth Hírlapja első számában
15. Kossuth cikke a Kossuth Hírlapjában a magyar-román kérdésről
16. Kossuth beszéde a képviselőházban kétszázezer katona és negyvenkétmillió forint megajánlásáról
17. Kossuth beszéde a képviselőházban a kormány álláspontjáról a horvát bonyodalom és az olasz segély kérdésében
18. Kossuth átirata Mészáros Lázár vezérőrnagy hadügyminiszterhez
19. Kossuth beszéde a képviselőházban a Kolozsvárt Pesttel összekötő vasútvonalról
20. Kossuth beszéde a képviselőházban a román kérdés helyes megoldásáról
21. Kossuth beszéde a képviselőházban az ország kormányzásáról
22. Kossuth beszéde a képviselőházban Batthyány támogatásáról
23. Kossuth cikke a Kossuth Hírlapjában: beszámol munkájáról a Batthyány-kormányban
24. Kossuth bejelentése a képviselőházban toborzó körútjának megkezdéséről
25. Kossuth levele feleségének a toborzó körút első napjáról
26. Kossuth levele feleségének a toborzó körút folytatásáról
27. A képviselőház Kossuth által fogalmazott nyilatkozata gróf Lamberg Ferenc altábornagy halálával kapcsolatban
28. Kossuth levele Pázmándy Dénesnek, a képviselőház elnökének, második toborzó útjáról
29. Kossuth jelentése az Országos Honvédelmi Bizottmánynak második toborzó útjáról
30. Kossuth amnesztialevele Rózsa Sándornak
31. Kossuth toborzóbeszéde
32. Kossuth beszéde a képviselőházban az Országos Honvédelmi Bizottmány hatáskörének kibővítéséről
33. Kossuth levele Csány László országos biztosnak az osztrák határ átlépéséről
34. Kossuth utasítása Móga János altábornagynak, Csány László országos biztosnak és Pázmándy Dénesnek, a képviselőház elnökének az osztrák határ átlépéséről
35. Kossuth rendelete Michal Miloslav Hodza lelkész, L' Udovit ©túr újságíró és Jozef Miloslav Hurban lelkész törvényen kívül helyezéséről
36. Kossuth jelentése az Országos Honvédelmi Bizottmánynak az osztrák határ átlépéséről
37. Kossuth jelentése az Országos Honvédelmi Bizottmánynak a schwechati ütközetről
38. Kossuth jelentése az Országos Honvédelmi Bizottmánynak Görgey Artúr vezérőrnagy főparancsnoki kinevezéséről
39. Kossuth jelentése az Országos Honvédelmi Bizottmánynak a hadsereg szervezéséről
40. Kossuth jelentése az Országos Honvédelmi Bizottmánynak a védelmi intézkedésekről
41. Kossuth leirata az Igazságügy-minisztériumnak a Bem József vezérőrnagy merénylője elleni eljárásról
42. Kossuth rendelete a sebesültek és rokkantak ügyében
43. Kossuth levele Csány László országos biztosnak hadi terveiről
44. Kossuth utasítása Vetter Antal vezérőrnagynak a szerbek elleni hadműveletekről
45. Kossuth kiáltványa a felső-erdélyi hadsereghez Bem József vezérőrnagy főparancsnoki kinevezéséről
46. Kossuth utasítása Csány László országos biztosnak V. Ferdinánd király lemondásával kapcsolatban
47. Kossuth kiáltványa Békés vármegye lakosaihoz
48. Kossuth utasítása Görgey Artúr vezérőrnagynak a Pozsony feladása utáni teendőkről
49. Kossuth utasítása Görgey Artúr vezérőrnagynak Győr védelméről
50. Kossuth utasítása Vukovics Sebő kormánybiztosnak a bánsági csapatok felrendeléséről
51. Kossuth felhívása az általános népfelkelésre
52. Kossuth utasítása Görgey Artúr vezérőrnagynak a győri visszavonulás után
53. Kossuth utasítása Perczel Mór vezérőrnagynak a megütközésre
54. Kossuth utasítása Görgey Artúr vezérőrnagynak a móri vereség utáni teendőkről
55. Kossuth utasítása Csány László országos biztosnak az országgyűlés és a kormány Debrecenbe költözéséről
56. Kossuth beszéde az országgyűlés vegyes ülésén a Debrecenbe való átköltözésről
57. Kossuth kiáltványa Debrecen népéhez
58. Kossuth utasítása Görgey Artúr vezérőrnagynak a további hadműveletekről
59. Kossuth beszéde a képviselőházban az önvédelmi harc folytatásáról
60. Kossuth utasítása, Jeszenák János báró nyitrai kormánybiztosnak
61. Kossuth utasítása Torontál vármegye közönségének a Délvidék kiürítése utáni teendőkről
62. Kossuth utasítása Klapka György ezredesnek a katonai helyzet és tervek ismertetésével
63. Kossuth leirata Csány László országos biztosnak Perczel Mór vezérőrnagy lemondásáról
64. Kossuth leirata Szatmár vármegyének a földesúri visszaélések megszüntetéséről
65. Kossuth utasítása Görgey Artúr vezérőrnagynak hivatalos jelentések beküldéséről
66. Kossuth beszéde a képviselőházban a kápolnai csatáról
67. Kossuth utasítása Szemere Bertalan országos biztosnak a támadó hadműveletekről
68. Kossuth utasítása Görgey Artúr vezérőrnagynak az ideiglenes főparancsnokság átvételére
69. Kossuth utasítása Görgey Artúr vezérőrnagynak Vetter Antal altábornagy fővezéri kinevezéséről
70. Kossuth utasítása Batthyány Kázmér gróf országos biztosnak a szerbekkel való megegyezésről
71. Kossuth levele feleségének a cibakházi támadás kezdetéről
72. Kossuth körrendelete a seregvezéreknek Bem erdélyi győzelmeiről
73. Kossuth beszéde a képviselőházban a katonai helyzetről és az országgyűlésről
74. Kossuth levele az Országos Honvédelmi Bizottmánynak a hadifoglyokkal való bánásmódról
75. Kossuth utasítása Csány László országos biztosnak katonai tervekről és politikai elképzelésekről
76. Kossuth jelentése az Országos Honvédelmi Bizottmánynak a hatvani ütközetről
77. Kossuth jelentése az Országos Honvédelmi Bizottmánynak az isaszegi győzelemről
78. Kossuth levele Perczel Mór vezérőrnagynak a tavaszi hadjárat sikereiről
79. Kossuth beszéde a képviselőházban Magyarország függetlenségének kimondásáról
80. Kossuth levele Görgey Artúr vezérőrnagynak: felkéri a hadügyminiszteri tárca elvállalására
81. Kossuth utasítása húgának, özvegy Meszlényi Rudolfné Kossuth Zsuzsánnának: kinevezi országos főápolónővé
82. A magyar nemzet függetlenségi nyilatkozata
83. Kossuth rendelete a földesúri visszaélések megszüntetéséről
84. Kossuth levele Napóleon Lajos herceghez, a Francia Köztársaság elnökéhez
85. Kossuth levele Ludvigh János kormánybiztosnak a trónfosztásról és a hadseregről
86. Kossuth utasítása Drágos János képviselőnek a román felkelők vezetőivel való tárgyalások feltételeiről
87. Kossuth levele Görgey Artúr vezérőrnagynak a hadügyminiszteri tárca átvételéről
88. Kossuth válasza Perczel Mór vezérőrnagy fenyegető levelére
89. Kossuth utasítása Hatvani Imre szabadcsapatbeli őrnagynak a román felkelők elleni hadműveletek folytatásáról
90. Kossuth utasítása Bem József altábornagynak a fősereghez való csatlakozásról
91. Kossuth utasítása Perczel Mór vezérőrnagynak a szerbekkel való megegyezés feltételeiről
92. Kossuth köszönő levele Görgey Artúr vezérőrnagynak a kormány és az országgyűlés nevében Buda bevételéért
93. Kossuth utasítása Bem József altábornagynak seregeinek felvezetéséről
94. Kossuth utasítása Vukovics Sebő igazságügy-miniszternek a délvidéki csapatok egy részének felhozataláról
95. Minisztertanácsi határozat Perczel Mór vezérőrnagy lemondásának elfogadásáról
96. Kossuth utasítása Csány László közmunka- és közlekedésügyi miniszternek a budai várfalak lerontásáról
97. Kossuth levele Görgey Artúr vezérőrnagynak a hadi helyzetről
98. Kossuth levele Görgey Artúr vezérőrnagynak az új haditervről
99. Kossuth és a kormány kiáltványa az általános népfelkelésről
100. Kossuth és a kormány kiáltványa Európa népeihez Magyarország megsegítéséről
101. Kossuth utasítása Görgey Artúr vezérőrnagynak a magyar haderő szegedi összpontosításáról
102. Kossuth körrendelete a seregvezéreknek Mészáros Lázár altábornagy fővezéri kinevezéséről
103. Kossuth beszéde a képviselőházban a hadi helyzetről
104. Kossuth tudósítása a július 2-i komáromi győzelemről
105. Kossuth utasítása Simonffy József alezredesnek a magyar-román megegyezésről
106. Kossuth utasítása Bem József altábornagynak a magyar-román megbékélésről és a román légióról
107. Kossuth utasítása Perczel Mór vezérőrnagynak a fővezérség és a seregélelmezés kérdéséről
108. Kossuth utasítása Görgey Artúr vezérőrnagynak: személyes megbeszélésre hívja
109. Kossuth utasítása Szemere Bertalan miniszterelnöknek Görgey seregének Aradra irányításáról
110. Kossuth rendelete a magyar-román harc felfüggesztéséről
111. Kossuth levele Görgey Artúr vezérőrnagynak: személyes megbeszélésre hívja
112. Kossuth lemond és Görgey Artúr vezérőrnagyra ruházza a polgári és katonai hatalmat
113. Kossuth kiáltványa a nemzethez lemondásáról
114. Kossuth levele Görgey Artúr diktátornak lemondása okairól
115. Kossuth levele Bem József altábornagynak az önvédelmi harc folytatásának akadályairól
116. Kossuth levele az angliai és franciaországi magyar követekhez és diplomáciai ügynökségekhez

Jegyzetek