18. Kossuth átirata Mészáros Lázár vezérőrnagy hadügyminiszterhez+

Budapest, 1848. augusztus 17.

 

Szíves volt ön, tisztelt bajtársam, előttem oda nyilatkozni, hogy a szabad könnyű csapatoknak, kivált lovasoknak felállítására az időt elérkezettnek véli, s e részbeni közredolgozásomat szívesen igénybe veszi.

És ennek következtében a minisztertanácsnak is helybenhagyását bírva, kétrendbeli könnyű szabadcsapatnak* felállításáról gondoskodom.

Az egyiket Szalay László* – ki evégett báró Lo Prestivel* és herceg Woronieckivel* egyesült – Magyarországon állítja ki, mihelyt Bécsből, hová fegyverek végett küldöttem, visszajő, hadügyminiszter úrnak a részletek iránti rendeleteit kikérendi.

A másikat pedig – s ez könnyű lovascsapat lesz 1500–3000 főnyi – Erdélyben, kivált a Székelységen állítandom ki, s Berzenczey* követ urat küldöm le, mint miniszteri biztost, hogy a toborzást megindítsa, s a sereget villámgyorsasággal kiteremtse.

A további intézkedések iránt hadügyminiszter úrral majd értekezendem; most, mert akkint akarok eljárni, hogy e sereg négy hét alatt ellenség földjén legyen, következőkre kérem fel szíves barátsággal:

1. Méltóztassék számomra kimutatást készíttetni: – hány legény s hány és minő rangú tisztek kellenek egy könnyű lovasosztályhoz; s a honvédsereg fizetési alapján mennyit teend minden legénynek zsoldja s tisztnek fizetése, s minő mellék ellátási részletek járnak úgy a legénységnek, mint a tiszteknek.

2. Méltóztassék kiszámíttatni, mennyire mennek az ellátási minden költségek egy-egy hónapra.

3. Méltóztassék kiszámíttatni, mily árban számíttatik a kiállítás: értvén lovat, lószerszámot, fegyvert és ruházatot – ez utóbbit minél egyszerűbbet; értvén egy igen egyszerű kurta attilát; egy hasonló szabású vitorlavászon blúzt, könnyű lovas köpönyt stb.

4. Méltóztassék számadásomra egyelőre 1500 darab jó kardot, 3000 pisztolyt és 1500 darab karabint* a fegyvertárból kiszolgáltatni – mire nézve kötelezem magamat, hogy ha kegyed ezt nem nélkülözhetné, három hónap alatt, utasítása s mustra szerint kipótolásáról gondoskodni fogok. – Kérvén egyszersmind, vajon kardszíjat s tarsolyt – mennyit, annyit – nem kaphatnék-e egyszersmind kegyed táraiból. Mert a toborzás sikerére nagy befolyással leend, ha legalább egyrészt félig-meddig mindjárt montírozhatjuk.

5. Kellenek-e s minő segédhivatalok a toborzáshoz – és később az ellátáshoz, minthogy ez, mint szabadcsapat, külön s önállón működendik.

6. Méltóztassék általában úgy a toborzás, mint kiállítás iránt szabályos utasítást kiadatni; s ebben mindenre kiterjeszkedni, amit e célra szükségesnek lát. – Mert én kegyed utasítását akarom követni mindenben; csak a végrehajtást kérem reám bízatni.

7. A sereg vezére iránt legközelebb teendek előterjesztést, s a kegyed nevébeni kinevezést kegyed helybenhagyásától tartom függőben; de arra kérem hazafiúi bizodalommal: méltóztassék engedelmet adni, hogy néhány őrmestert s káplárt a Székely huszárok* közül, kik arra magok ajánlkozandnak, az elsőbbeket hadnagyokká, az utóbbiakat őrmesterekké alkalmazhassunk; s méltóztassék egy hozzám intézendő hadügyminiszteri rendeletben kijelenteni, hogy ezen szabadsereg minden tagja a rendes katonasággal egyenlő rangban áll, s a táborozás végeztével, akinek tetszeni fog, ezen seregbeli rangjával a magyar lovasezredekbe át fog helyeztetni.

Tegye meg ön ezeket nekem, s én jótállok önnek, hogy egy hónap alatt oly sereget adok önnek, mely, ha parancsolandja, magát az öreg ördögöt is elhozza önnek a poklok belsejéből.

A haza percei nagyon drágák; ennek szent nevére kérem önt, teljesítesse holnap estig kéréseimet, hogy biztosunk holnapután indulhasson.

Szíves tisztelettel.
Hátra Kezdőlap Előre