27. A képviselőház Kossuth által fogalmazott nyilatkozata
gróf Lamberg Ferenc altábornagy halálával kapcsolatban+

Budapest, 1848. szeptember 29.

 

A nemzet képviselői mély megilletődéssel értették, hogy gróf Lamberg Ferenc* tábornok a fellázadt nép dühének esett áldozatul.

A képviselőház felszólítja a miniszterelnököt, adja tudtára őfelségének a nemzet képviselői ezen mély megilletődését s őszinte sajnálkozását. És figyelmeztesse őfelségét, mily borzasztó következményekre vezet az, ha a királyi szóval szentesített törvények* uralma felett kétségbeesés támad, s ennek következtében a polgári társaság kötelékei annyira bomlásnak indulhatnak, hogy a törvényes rendnek s közbátorságnak fenntartása minden konstituált hatóságok szíves közremunkálásának sem sikerülhet.

S ezért kérje meg miniszterelnök úr a képviselőház nevében is őfelségét, hogy hazánk sarkalatos törvényeinek megdöntésére királyi nevét felhasználtatni ne engedje, s ekkint vallásos törvényszerűséggel környezett királyi tekintélyével segítse a konstituált törvényes hatóságokat azon rendnek, közbátorságnak s törvényszerű állapotnak helyreállításában s fenntartásában, mely a tegnapi szomorú esemény által oly borzasztóan megháboríttatott.

A képviselőház teljes bizalommal van, hogy a miniszterelnök alkotmányos hivatalát mindaddig folytatandván, míg más törvényszerű minisztérium nem alakul, meg van győződve, hogy ezáltal a fővárosbani közrend és bátorság, mely az ország sorsára nézve legnagyobb fontossággal bír, szintúgy fel fog tartatni, mint a legsúlyosabb körülmények között is, egészen a tegnapi napig fenntartatott.

A képviselőház biztosítja a miniszterelnököt, hogy e részbeni közremunkálásra bizton számíthat.

S a képviselőház megvárja a két testvérfőváros hatóságaitól, nemzetőreitől s minden jó polgárától, hogy a miniszterelnököt ezen törekvésében gyámolítandják.

Pest városa hatóságának pedig kötelességévé teszi, hogy gróf Lamberg Ferenc* meggyilkolása iránt a kellő vizsgálatot megtévén, a törvény értelmében járjon el.

A képviselőház, mint mindig, úgy most is azon meggyőződését fejezi ki, hogy a hazának megmentését semmi se kompromittálja nagyobban, mint a törvényes rend kötelékeinek felbomlása, mely – amint a tegnapi szomorú eseményből is látható, a testvér két főváros lakossága igen hamar féktelen dühre fajul, s véres jelenetekben tör ki, s ezáltal a személyes bátorlét felett aggodalomba ejtett honpolgárokban a hon megmentése iránti hitet megcsökkentvén, a közremunkálási lelkesedést is könnyen elhanyagolhatja.

Aki a hazát szereti, az ne háborítsa a közbátorságot, s ne nehezítse ezáltal a főváros felé közelgő ellenség visszaverését.
Hátra Kezdőlap Előre