40. Kossuth jelentése az Országos Honvédelmi Bizottmánynak a védelmi intézkedésekről+

Pozsony, 1848. november 5.

 

Tisztelt Bizottmány!

Egy ellenségnek a hazából kiűzését nem tartom elegendőnek. Megsemmisíteni – csak ez, ami megnyugtathat. És azért vérző szívvel, a bosszúságtól háborgó kebellel jelentem, hogy Simunich* futva, mint az űzött vad, alkalmasint Gödingnél kiszökött az országból*. Rettenetes, minő hibákat követnek el az emberek – Ordódy*, Beniczky* semmit nem tettek, aminek egy mákszemnyi haszna volna. Kurírt küldtem kurír után hozzájok, hogy vágjanak elibe, s rontsák el az utakat, de ők oldalt kóboroltak haszontalanul; Jeszenák* a galgóci várban vesztegel, ahelyett hogy Szenice körül az utakat bevágatná. Guyon* ezredes pedig, kinek annyi erőt adtam, hogy megehette volna az ellenséget, mars közben hibát követ el hiba után, s az ellenség megszökik. Igaz, hogy szaladt, mint a nyúl, de dispozíciómat akkint tevém, hogy ha ügyesen effektuáltatik, az Isten sem menti meg. Még ugyan hivatalosan bizonyosat nem írhatok, de már annyit tudok, hogy tegnap estig az ellenség egészen Szenicéig volt űzve, huszáraink örökké nyomában ugyan, s Holics felé űzték, de ismerve a terrénumot, ott már késő, legokosabban teszi Guyon*, ha visszatér – mire parancsot is kapott –, mert végtére még maga kerül bajba. Csak az kellene még. Úgy látom, végtére még magunknak kell generálisoknak is lenni.

Népünk, rosszul ruházva, tovább lehetetlen, hogy kiállja a szabadbani táborozást. Téli pozíciókat kell vennünk. Egypár erős állást, mert minden pont fedezésére kevés erőnk van, s onnan száguldó csapatokkal jobbra-balra dolgoznunk. Csak egypár Frey-Corpsunk* volna. Éreztem szükségét. Azért alkottam a Hunyadiakat. De szerteszaggatták, sorkatonát csináltak belőle. Amire nem való. Egyik erős támaszpozíciónk lesz a Duna bal partján Pozsony a szükséges őrcsapatokkal Hainburg irányában s Köpcsénynek, és ismét Dévénynek és Nagyszombat felé. – Másik Győr, melynek szárnya Magyaróvárig, előőrei a Lajtáig mennek, s melyből Sopron felé is lehet működni, ameddig most is száguldanak huszárjaink a bécsújhelyi vonalt szemmel tartani. – Ezen díszlokációt azonnal effektuálja Görgey*, mihelyt Guyon* serege (a derékerő) visszajő. – Az ellenség háborgatni fog, most is háborgat, de koncentrált megtámadástól nagyban már alig tarthatunk. Hideg van. Novemberben vagyunk. Bár be tudnám csalni Győrig, de nem hiszem, hogy jöjjön, Béccsel – a kétkedésünk miatt elveszett Béccsel – még néhány napig nem jöhet annyira tisztába, hogy nagy Besatzung* nélkül el merje hagyni. S ha addig Isten rossz időt ád, a tél a miénk, s ha a tél a miénk, 200 000 embert teremtünk, s a haza mentve van*. Teremtünk pedig; s teremtünk fegyvert is.

Tehát Győr lesz egyik támaszpontunk. Azt annálfogva biztosítnunk kell. – Kollmann* ezredes (ki iránt sok mondanivalóm lesz) holnap megyen Győrré a körülsáncolás iránt intézkedni. Erre vonatkozik Görgey* tábornok ◦/◦ alatti levele e tárgyra*. Az 1., 2. 5. pontok iránt rendelkeztem. A 2. iránt nem rendelkezhetem innen, s kételkedem, ha Pestről is lehet-e. Ha lehet a pesti munkák hátramaradása nélkül, a tisztelt Bizottmány bizonyosan megteendi.

Görgeynek* ◦//◦ alatti levele a tábori számvevőségre vonatkozik. Ajánlom a tisztelt Bizottmány figyelmébe. – Szükség volt reá, hogy a tábori élet praktikumába beletekintsek. Be sokat költünk hiában, s mégis szenved a sereg mondhatatlanul. Ha organizálhatunk, fél költséggel többet érünk el.

Párizsból Ordódy* és Szarvady* megérkeztek Telekitől;* sok fontos tennivalónk lesz. De sok pénz kellend hozzá.

Valero* gyára* irtózatos bajban van. Az idezárt levelet ide küldte utánam. Méltóztassék rajta a tisztelt Bizottmány segíteni. Igen jó hatással lesz, hogy míg Windisch-Grätz* az ausztriai gyárakat összelöveti, mi háború közepette emeljük a mieinket.

Holnapután indulok innen. A hadügyminiszterrel Komáromban találkozom.

Újoncokat mielőbb. A nemzetőrökkel, önkéntesekkel semmire sem megyünk*. Ebből kiábrándultam. De az újoncokat ne küldje Nádosy* ezredes öltözetlenül, ne kevert zagyva csapatokban, s ne úgy, hogy előre szálláscsinálók ne jelentsék érkeztöket, rendeltetésöket. Nagy zavar, óriási vegyület ám egy rendezetlen ármáda – nem kell zavarját növelni.

A legszívesebb tisztelettel.
Hátra Kezdőlap Előre