63. Kossuth leirata Csány László országos biztosnak Perczel Mór vezérőrnagy lemondásáról+

Debrecen, 1849. február 1.

 

Az idemellékelt levél* másolatából látom, mi hír terjesztetett el Erdélyben Dembiński* altábornagy alkalmaztatása felől. Szükségesnek tartom e beszéd rektifikációjául országos biztos urat következőkről értesíteni:

Híre jött, hogy Schulzig* ellenséges tábornok seregosztályával a tiszafüredi vonalnak jő. Kellett tehát e vonalnak födözéséről gondoskodni. Perczel tábornok ennélfogva utasítást vett, hogy seregétől négyezret elkülönítvén, ezt bocsássa Dembiński* altábornagy parancsnoksága alá, ki a tiszafüredi s tokaji vonalakon egyesítendő haderőnek fővezérletével bízatott meg.

Perczel tábornok úr ez utasítást vévén, azonnal lemondását küldötte be, mert, úgymond, seregét eldaraboltatni nem engedi.

A hadügyminiszter úr a lemondás folytán még fölszólítást intézett Perczelhez avégett, hogy tartsa meg vezérségét.

De Perczel úr, e fölszólításnak sem engedve, táborából eltávozott, s itt nincs is tudomásunk hollétéről. A lemondás azután közöltetett a képviselők házával*, mely azt elfogadandónak határozta.

Most tehát az egész tiszai tábornak fővezére Dembiński altábornagy úr.
Hátra Kezdőlap Előre