64. Kossuth leirata Szatmár vármegyének a földesúri visszaélések megszüntetéséről+

Debrecen, 1849. február 15.

 

Igen nagy botránykozással s mély megilletődéssel kénytelen a Honvédelmi Bizottmány e megye több községei és magánfolyamodók által naponként ide felterjesztett panaszokból értesülni afelől, hogy e megyében, dacára az 1848. évben alkotott, a nép szabadságát biztosító törvényeknek, számos helyeken a földesurak még mindig robot s más úrbéri terhekkel, sőt némely helyeken földfoglalásokkal is zaklatják a föld népét. Annál sajnosabban esik pedig az előadott visszaéléseket éppen azon megyében tapasztalhatni, melynek földnépe nyelv és vallás egységénél fogva rokon* a Király-hágón túli azon népfajjal, melyet önérdeke ellen az átkos cselszövénynek sikerült annyira fanatizálni, hogy a belháború szövétnekét meggyújtva, saját feje felett is maga tegye rommá az alkotmány épületét, melyben pedig többi polgártestvéreivel együtt a nyert szabadság áldott malasztait élvezni ő is hivatva volt.

Ha valaki célul tűzte volna ki elhitetni a néppel, hogy az 1848-i törvényekben foglalt népszabadság csak írott malaszt, ha célul tűzte volna ki magának a nép bizodalmát törvény és alkotmány iránt kiirtani, ha célul tűzte volna ki magának a szatmári oláh népet felizgatni s az erdélyi oláh lázadásba belesodorni, erre bizonyára nem választhatott volna átkosan sikeresebb eszközt, mint a robottali zaklatásokat, s törvény rendén kívüli földfoglalásokat.

E panaszok meg fognak vizsgáltatni, s részrehajlatlanul mindenkinek igazság fog szolgáltatni; de lehetetlen eltitkolni, mikint már az is szomorúan felötlő körülmény, hogy Szatmár megyéből nap nap mellett érkeznek ily panaszok, a megye részéről pedig soha még egyetlenegy fellebbezés sem érkezett, mely legalább annak adta volna bizonyságát, hogy a törvényes formáknak s bírói eljárásnak útja egészen nem mellőztetik.

Eme rendkívüli körülmények rendkívüli eszközök használatát igényelvén, a Honvédelmi Bizottmány a sokat zaklatott haza békéjének érdekében kényszerültnek érzé magát a megyében oly sűrűn felmerült panaszoknak s ezen panaszok gyökeres okainak megvizsgálására egy külön kormánybiztost Nagy József* képviselő úr személyében kiküldeni, a megyének szigorúan teljesítendő kötelességeül tetetvén, hogy addig is, míg a nevezett kormánybiztos működését megkezdhetné, a megye közönsége használjon fel minden hatalmában álló törvényes eszközöket arra, hogy eme visszaélések megszüntessenek, a törvények szentségének tartozó tisztelet szereztessék, s a békés polgárok nyugalma ne háboríttassék.

Az annak idejében magát jelentendő kormánybiztos iránti viszonyra nézve pedig a legkeményebb felelősség terhe alatt meghagyatik a megyének, hogy iránta engedelmességgel viseltetni, őt munkálkodásának minden ágaiban segédkezéssel gyámolítani, rendeleteinek pontos végrehajtására a megye minden rangú tisztviselőit utasítani s ekként eljárásának foganatot szerezni hazafiúi szoros kötelességének ismerje.
Hátra Kezdőlap Előre