80. Kossuth levele Görgey Artúr vezérőrnagynak: felkéri a hadügyminiszteri tárca elvállalására+

Debrecen, 1849. április 16.

 

Tábornok úrnak önzéstelen tiszta hazaszeretete, melyet a hálás nemzet már-már egy éves viszontagságteljes szabadsági harcunk folyama alatt ismerni s egymást követő győzelmeiben pedig tisztelni tanult: biztosítnak engem, miszerint tábornok úr amellett, hogy a nemzet hadseregének – melynek összetartó kapcsa – diadalmas fővezérletét megtartandja, a hadügyminiszteri tárcát is elvállalni szíves leend.

És fog tábornok úr közvetítő módot találni, miszerint minisztériumában addig is, amíg azt személyesen vezérelendheti – az ügyek azon irányban s elvek szerint kezeltessenek – melyet tábornok úr ügyünk teljes diadalához legbiztosabbnak ítél.

Ezek előrebocsátásával el lévén határozva semmit nem tenni a hadügyekre nézve anélkül, hogy előzőleg tábornok úr véleményét ne bírnám, nehogy egy vagy más kérdésben intézkedéseit ön híre nélkül megelőzzem – idezárom másolatban báró Stein Miksa* ezredes folyamodványát – melyben ezredesi rangjának megtartása mellett jelenlegi állásától* magát felmentetni, s bárhol – talán Vécsey* tábornok mellett, ki őt legszigorúbban ítélte meg* – magát alkalmaztatni kéri. Kérvén tábornok urat, hogy e kérelemre nézve véleményét velem – de sürgetőleg – oly végre tudatni szíveskedjék, miszerint annak tábornok úrnak közlendő véleményéhez képest foganatot szerezhessek. Megjegyezvén, hogy Stein* ezredes urat, kinek igen jeles katonai képességét – bármikint vélekedjék is róla akárki – megtagadni nem lehet, ideiglenesen az erdélyi passzusok megvizsgálására s a gyulafejérvári ostrom megszemlélésére kiküldöttem.

Végül értesítem tábornok urat, miképp a hadügyi tárcát utódjának megérkezéseig – minden rezerváta nélkül, s oly feltétel alatt: hogy minden fontosabb ügyet előmbe terjesztend, mielőtt abban intézőleg lépést tenne – Mészáros Lázár* még folytatja, kiről hazafiúi megismeréssel mondhatom el, hogy e napokban magát igen nemesen viselte*. De óhajtom, hogy ezen ideiglenes állapot tábornok úr intézkedései nyomán mihamarébb megszüntessék.
Hátra Kezdőlap Előre