101. Kossuth utasítása Görgey Artúr vezérőrnagynak a magyar haderő szegedi összpontosításáról+

Budapest, 1849. június 29.

 

Mai napról kelt levelére, melyben a kormánynak Tiszán túlra áttételét és a parancsnoksága alatti felső seregnek magára hagyatását javasolja, következőket válaszolom:

A kormánynak túl a Tiszára, Nagyváradra áttétele már csak azért sem lehetséges, mert a Galíciából betört muszka sereg egy tetemes része ma már Nyíregyházán van, s amint a dolgok állanak, azt a kormány teljességgel meg nem engedheti, hogy a felső hadsereg, magára hagyatva s a kormánytól és a többi seregektől elzárva, hosszas időre a nemzettől mintegy elszakadva maradjon.

Én összehívtam tanácskozásra minden itt jelen lévő generális urakat a minisztériummal egyetemben, s a tanácskozás eredménye, melyet ezennel e nemzet nevében határozott rendeletté foglalok, következő:

Az Ausztria felé irányzandó operáció, mely egyszersmind Budapestet is fedezte volna, a győri csatavesztés miatt többé nem lehetséges, minden hadsereget tehát oda kell koncentrálni, ahová a koncentráció és annak következtében még győzelmi eventualitás vagy legalább a hadsereg megmentése lehetséges.

Én tehát a minisztérium hozzájárultával elhatározom, hogy a kormány Szegedre fogja székhelyét áttenni, de azon határozott rendelettel, hogy hadügyminiszter úr is a maga hadseregével Szegedre vonuljon. Annálfogva a nemzet nevében rendelem, hogy Komárom várának három-négy hónapig tartandó megőrzésére a szükséges erőt hátrahagyva, mire a VIII. hadtestet a Horváth és Görgey* őrnagy mozgó csapatjainak odacsatolásával,*  s a Komáromba már felmozdított újoncokkal elegendőnek vélem, a Duna jobb és bal partján lévő minden többi seregeivel azonnal akként intézze mozdulatait, hogy a bács-bánáti hadseregévei egyesülés végett, mely irányba Wysocki* tábornok is diszpozíciót kap – Szeged felé induljon.

Fogja-é ezt hadügyminiszter úr a Duna bal partján Vác felé tenni, vagy pedig egyenesen Budára vonul vissza, ez hadvezéri intézkedéseitől függ, de nekem s a kormánynak tájékozása végett ezen koncentracionális hátravonulásnak módját és különösen idejét ismernünk kell; azért is Csány* miniszter urat és Kiss altábornagy és Aulich* tábornok urakat avégett küldöm, hogy ezen rendeletet megvigyék, az annak végrehajtásáróli gyors intézkedésekről pedig nekem sietve pozitív tudósítást hozzanak. Óhajtom, hogy hadügyminiszter úr hadseregének levezetését egy maszkírozott éjjeli marssal biztosítsa az ellenségnek gyors üldözése és a haszontalan embervesztés ellen, mert gyorsaság az, amit hadügyminiszter úrnak különösen szívére kötök; minden óra veszteség a koncentrációt lehetetlenné teheti, mert az orosz közelg, s Bem, Vetter* és hadügyminiszter úr közé vetheti magát. Azért most hosszú tanácskozásokra egyátaljában idő nem lévén, s minden kétkedés nélkül kelletvén határozni, ezen megállapodást még azon esetre is, ha ellene tábornok úrnak észrevételei volnának, határozott és változhatlan rendelet gyanánt adom tudtára, s annak minden idővesztés nélküli végrehajtásáért a nemzet nevében felelőssé teszem.

Éljen a szabadság és a haza!
Hátra Kezdőlap Előre