108. Kossuth utasítása Görgey Artúr vezérőrnagynak: személyes megbeszélésre hívja+

Szeged, 1849. július 24.

 

Megértvén mellékes, de hitelt érdemlő kútfőkből, hogy tábornok úr az I., III. és VII. hadtesttel és Görgey Ármin* és Beniczky* csapataival Miskolcon innenre megérkezett.

Édes hazánk megszabadításának minden tekinteten felül álló érdeke a veszély nagyságánál fogva okvetlenül megkívánja, hogy a nemzet különböző hadseregeinek összevágó munkálata eszközöltessék.

E célt csak egymást a fennforgó körülményekről tájékoztató bizodalmas értekezés útján lehetvén elérni, tábornok urat ezennel szíves bizodalommal felszólítom, legyen szíves e levelet átadó futár által engem értesíteni, mely helyet tart jelen állomásához s munkába vett hadjáratához képest legalkalmasabbnak arra, hogy július 26-án estve vagy 27-én délben tábornok úrral én és az alulírt hadügyminiszter személyesen találkozhassunk, s a teendők iránt értekezhessünk.

Én s az alulírt hadügyminiszter holnap, 25-én éjszakára Cibakházára menendünk, s oda várjuk tábornok úrnak e levelet átadó futár általi értesítését.

Tudósítom egyszersmind tábornok urat, hogy ezen értekezés annál szükségesebb – minthogy Mészáros altábornagy a reáruházott fővezérségről lemondott*. Az operációk egysége pedig semmi esetre sem tűrhet a haza kiszámíthatlan veszélye nélkül időveszteséget. Gyors válaszát Cibakházára kikérem*.
Hátra Kezdőlap Előre