Jegyzetek

Válogatásunk a Kossuth Lajos összes művei (=KLÖM) című sorozat 1848–1849-es köteteiből készült, bár az iratokat igyekeztünk minden esetben az eredetiből ellenőrizni. Az egyes iratokhoz fűzött jegyzetek élén mindig megadjuk, hogy hol találhatók az iratok az említett sorozatban.

A sorozat felhasznált kötetei:

Kossuth Lajos az utolsó rendi országgyűlésen 1847/1848. S. a. r. Barta István. Bp. 1951. (= KLÖM XI.)

Kossuth Lajos az első magyar felelős minisztériumban. S. a. r. Sinkovics István. Bp. 1957. (=KLÖM XII.)

Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén. 1. r. S. a. r. Barta István. (=KLÖM XIII.)

Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén. 2. r. S. a. r. Barta István. Bp. 1953. (=KLÖM XIV.)

Kossuth Lajos kormányzóelnöki iratai. S. a. r. Barta István. Bp. 1955. (=KLÖM XV.)

A kötet utolsó iratát, az ún. vidini levelet Pulszky Ferenc kéziratos másolatából közöljük. (Országos Széchényi Könyvtár. Kézirattár. Fond VIII./1856.).

Az iratok közlésekor általában elhagytuk a keltezést és az aláírást.

A Kossuthról szóló irodalomból elsősorban a következő kötetekre támaszkodtunk:

Spira György: Polgári forradalom (1848–1849). In: Kovács Endre–Katus László (szerk.): Magyarország története 1848–1890. (Magyarország története 6/1.) BP. 1979. 59–434.

Bona Gábor: Szabadságharc 1848–49-ben. In: Liptai Ervin–Borus József: Magyarország hadtörténete. 1. köt. A honfoglalástól a kiegyezésig. Bp. 1984. 447–549.

Halász Imre: Egy letűnt nemzedék. Bp. 1911..

Faragó Miksa: A Kossuth-bankók kora. A szabadságharc pénzügyei. Bp. 1912.

Kossuth Lajos: Fel mindnyájan a hon védelmére. S. a. r. Barta István, Spira György. Bp. 1952.

Emlékkönyv Kossuth Lajos születésének 150. fordulójára. 1–2. köt. Bp. 1952.

Szabad György: Kossuth politikai pályája ismert és ismeretlen megnyilatkozásai tükrében. Bp. 1977.

Spira György: A nemzetiségi kérdés a negyvennyolcas forradalom Magyarországán. Bp. 1980.

Deák István: Kossuth Lajos és a magyarok 1848–49-ben. Bp. 1983.

Urbán Aladár: Batthyány Lajos miniszterelnöksége. Bp. 1986. (Nemzet és emlékezet.)

A bevezető szövegben levő idézetek lelőhelyei:

Móricz Zsigmond: Kossuth. (Nyugat 1930. I. 799.)

Pálffy János: Magyarországi és erdélyi urak. S. a. r. Szabó T. Attila. Kolozsvár, 1939. 251., 277.

Illyés Gyula bírálata Balassa József: A magyar nyelv életrajza című könyvéről. (Nyugat 1937. II. 59.)

Halász Imre: Egy letűnt nemzedék. Bp. 1911. 248.
Hátra Kezdőlap