Geleji Katona István

A világ megifjul

Támadott fel Christus Urunk az esztendőnek mind első s mind kedvesb és gyönyörűségesb részében, tavasszal, amely üdőben, avagy üdőnek kezdetiben teremtetett e világ is, sokaknak értelmek szerint a bölcsek közzül.

Melyvel a Christus feltámadásának haszna és ereje jelentetik, hogy tudniillik az egész teremtetett világ, mely az Ádám bűnei miatt átok és romlandóság alá vettetett vala, és ugyan megavult s megmegfáshudt vala, a Christus feltámadásával vétetett légyen az Isten átka alól ki, és azáltal újult légyen meg, nemkülönben, mint tavaszkor látunk mindeneket megújulni, s a földnek fagyja miatt bészorult lélek likait megnyílni; fáknak, füveknek megmerevedett ágait s leveleit megengedni, tápláló nedvességeket megindulni s hajlókvá tétetni, nevelő s nyersítő lelkeiket a zephirustól, élethozó tavaszi napenyészetről fúvó széltől megéledni sok holt állatokat, úgy mint ürgéket, békákat, kígyókat, selyemnyújtó bogarakat, és több eféléket felelevenedni. Egy szóval az egész világot ugyan megiffiodni, új színben, ábrázatban változni. Ezt énekli a Lactantius imez húsvétról írt verseiben:

 

Ecce renascentis testatur gratia mundi,
 Omnia cum Domino dona redisse suo.
Namque triumphanti post tristia tartara Christo
 Undique fronde nemus, gramina flore favent.

 

Ímé, úgymond, ez másszor született világnak kedves ábrázatja bizonyítja, hogy az ő Urával együtt őnéki minden ajándékok, minden jók megtértenek légyen: mert a Christusnak a szomorú pokolraszállása után való triumphusával mindenütt a berkek új jövésekvel, gyenge ágakval, a füvek is virágokval ékeskednek, kedveskednek.

Ne említsem ottan az érzékeny oktalan állatokat, melyek is tavaszval megújulnak; a kígyók óv bőrökből kibúvnak, a barmok csuportos, gubás szőrökből kiverdenek, a lovak kehekből megtisztulnak, minden élő állatok, vadak, madarak felekeznek, tenísznek. Említsem csak az embereket, akik is amiként hogy az új tavaszval együtt ugyan megújulnak, a vitalis spiritusok, az éltető lelkek bennek megvidulnak, a vérerek megindulnak, az ártalmas s káros nedvességek belőlök kitisztulnak, azonképpen a kegyelemnek és az üdvösségnek lelki tavaszán a Christus Jesus halálból való feltámadásának napján azon emberek, kiváltképpen pedig a választattak, a Christusnak újvászülő és örök életre megelevenítő igaz zephirusától, Szentlelkétől megillettetvén, a bűntől, melyben béholtanak vala, felserkenének és új életre kelének, a halálnak halálából feléledének és örök életre feltámadának; úgyhogy immár többé a bűnben meg nem halnak, hanem élnek az igazságnak.

 

1647
Hátra Kezdőlap Előre