Káldi György

Csodás bizonyságok

Joannes Americus fő tudós doktor egy prédikációjában, melyet a tridentomi conciliomban tött, azt mondotta, hogy egynéhány prédikátorok nagy betegségbe estek, és némelyek meg is holtak, hogy a szeplőtelen Szűz Máriának makula nélkül való fogantatása ellen prédikállottak. Franciscus Mayronis azt írja, hogy midőn egy tanító a szeplőtelen Szűznek makula nélkül való fogantatása ellen akarna Párisban predikállani, a boldog Szűz megjelent néki, mondván: Mit míveltem ellened, hogy e mái napon az én tisztességem ellen akarsz prédikállani? Melyet hallván, megváltoztatta igyekezetit, és az áldott Szűznek tisztességét teljes szívéből oltalmazta és magasztalta. Temesvári Fráter Pelbárt azt írja, hogy a Szent Ferenc szerzetiből egy prédikátor, minekutána Tholósában a Szűz Máriának szeplőtelen fogantatása ellen prédikállott volna a községnek, misét akart mondani a Szent Mihály oltárán, melyen márványkőből igen szép képe volt Boldogasszonynak, és legottan a kép nagy haragot mutatván, háttal fordult hozzája, és a mái napig is elfordulva áll. Melyen álmélkodván és megrémülvén a prédikátor, sőt meg is vakulván, fogadást tött, hogy visszacáfolja, valamit mondott, és az áldott Szűznek kegyelmességéből meggyógyult.

A Szent Brigitta asszony jelenésit a constantiai concilium és egynéhány római pápák bizonyosnak ítélték. Melyek között azt olvassuk, hogy a Szűz Mária megjelenvén néki, nyilván mondotta, hogy ő eredendő bűn nélkül fogantatott, s eképpen szólott: Tudjad, hogy az én fogantatásomat nem mindenek tudták. Mert azt akarta az Isten, hogy miképpen az írott törvény előtt a természetnek törvénye volt, és jónak s a gonosznak szabad akarat szerént való választása, és azután következött az írott törvény, mely megzabolázna minden mód nélkül való indulatokat, azonképpen azt akarta Isten, hogy az ő aitatos baráti, gyanakodnának és bizonytalanok volnának az én fogantatásom felől, és ki-ki megmutatná hozzám való buzgóságát, mígnem az igazság, elrendelt időben kinyilatkoznék. Tudom, hogy némelyek azt írják a sénási Szent Katalin felől, hogy őnéki különböző és ezzel ellenkező jelenése volt, de azt sem a közönséges concilium, sem a római szék nem bizonyította. És gyakorta történik, hogy amit valamely szent személy magában gondol és kívánságából mond, azt egyebek isteni jelenésnek tartják a személynek méltóságáért és böcsületiért. Jóllehet nem is találtatik arról a jelenésről régi emlékezet, hanem a vetekedés után hozták elő.

És hogy nem régen történt dolgot is hozzak elő, ezerhatszáztizenhetedik esztendőben Duacumból azt írták, hogy abban a tartományban a Szent Domonkos szerzetiből való némely püspök sokakat arra dobolt és ingerlett, hogy a processióban kövekkel meghagyigálják azokat, kik a litániákban azt éneklik: Per immaculatam conceptionem tuam; a te makula nélkül való fogantatásod által, és sokak láttára hirtelen és szörnyű halállal dermedett ki e világból. Kinek nyomorult esete a népben nagy aitatosságot indított a Boldogságos Szűznek tiszteletire.

 

1631
Hátra Kezdőlap Előre