Karthauzi Névtelen

Tizenkét korona

Annakutána dicsőséges Szentháromság Úristen tizenkét szent rendbéli ékös koronákkal koronázá ájojtatos doctoroknak mondások szerént.

Elészer szép aranykoronával, ki mondatik az mennyei dicsőségnek alatt szerént való jutalma, ki adatik és áll az Szentháromságnak színről színre való látásában, az három lelki jószágoknak megtartásáér, hitnek, reménségnek és szent szeretetnek. Miképpen kedig az aranykoronának sem kezdeti, sem vége nincsen, azonképpen az mennyei isteni látásban örömnek soha fogyatkozása nincsen.

Másod korona, kivel koronáztaték az édes Szűz Mária, mondatik örök szüzességnek aranykoronája. Ha kedig az Úristen egyéb szüzeknek koronát ád, mint jegyösinek, Szűz Anyjának minémű koronát gondolhatunk adott lenni, kiről úgy vagyon megírva: Miként az szép fejér liliom az tövisek között, azonképpen vagyon az én szeretőm egyéb szüzek között.

Harmad szent koronával koronáztaték prédikátorságnak koronájával, kiről Szent Péter apostol ír az írástudóknak, mondván: Ti, kik bölcsek vagytok, éltessétök az híveket, és tanóhattok, hogy vegyétök meg hervadhatatlan és véghetetlen dicsőségnek koronáját.

Negyed koronával koronáztaték szent mártíromságnak koronájával. Oh, mi lehet nagyobb mártíromság, ha meggondoljuk, mint az édes Szűzanya szenvede ő édes, szerelmes szent Fiának nyomorúságán. Oh mi halállal nem holt volna meg, ha az keserv elment volna előtte.

Ötöd korona mondatik halhatatlan életnek koronája, kinek három diadémája vagyon, tudnia illik: szüzességnek, házasságnak és özvegységnek érdeme, kikben részes lén az édes Asszonyunk Mária.

Hatod korona győzedelemnek koronája, azaz ki ennen szabad akaratja szerént minden ezvilági gonosztul megvonszja magát Istenért, kinek kiváltképpen való örömet és vigasságot adnak érette az örök dicsőségben.

Heted igazságnak koronája, kit jó mívelködetéért és munkáért adnak Szent Pál apostolnak mondása szerént. De az szent malaszttal tehetni valami jót; hát senki több jót, több munkát nem tett, mint az Szűz Mária, mert senkiben nagyobb isteni szeretet, tehetség és malaszt nem volt, mint őfelségében.

Nyolcad színnek és szépségnek koronája, kit az olyannak adnak, ki ártatlanságban és lelki-testi tisztaságban élt. Azok követik Úristennek ártatlan Bárányát, azaz Krisztus Jézust, valahova térül-fordul.

Kilenced királyi koronának tiszteleti, mert mint immáron meghallotok, őneki adá Szentháromság Úristen mennynek, földnek és pokolnak királyné asszonyságát, hogy mindennek parancsolna.

Tized mondatik királyi jegyességnek méltósága, mert az édes Szűz Mária választaték az nagy tulajdon méltóságra, hogy ő lenne az mennyei felséges, hatalmas királynak jegyese.

Tizenegyed mondatik dicsőséges tisztösségnek koronája. Ez ilyen szent koronát vevé, mikoron beviteték nagy tisztölettel, örömmel, vigassággal az mennyei udvarnak lakodalmában.

Tizenkettőd korona mondatik törvénytételnek és hatalmasságnak drágalátus koronája, kiről emléközik Szent Dávid próféta; mert senki ez ilyen nagy méltóságus uraságnak koronája egyébnek nem adatik, hanem csak az bizon örökösöknek és tulajdon való fiaknak, kiből megbizonyultatik, hogy az édes Szűz Mária asszonyunk az Úristennek szent országában bizon vér szerént való magzat és örökös, mint bizon Istennek szent Anyja.

 

1527
Hátra Kezdőlap Előre