Paxy Anna*
  férjének, Révay Ferencnek (94.)**

[1550. február 13.]

Szolgálatomnak utána szerelmes uram nagy hálákat adok az Úristennek, hogy hallom te Kegyelmedet egészségben lenni. Mi es Istennek kegyelmességéből itt mind békével vagyunk, Pankó is az bányán egészségben vagyon. Továbbá im te Kegyelmednek Homonnay Gabriel tíz szalonnát és húsz sódart küldett, az ennen szánán küldötte ide; ím levelet is küldett Kegyelmednek. Továbbá talán te Kegyelmed ott olcsón valami szalonnát szerezhetne, talán Dobó Ferenctől vagy kitől Kegyelmed szerét tehetnéje olcsón kikeletre; mert akkor drágább leszen? Miért hogy az juhokat Kegyelmed eladatta az cselédre gondunk leszen mivel tartsuk; de Kegyelmed ezt jól gondolá, hogy a juhokat eladá; mert azt mondják, hogy aki megvette, annál is inkább mind elholtak. Vagy talán vágó tehént Kegyelmed olcsóbban szerezhetne? Továbbá értém, hogy Krakkóban az bor igen drága. Ím négy szánnal küldöttem bort, még meg nem jöttek. Isten tartsa meg te Kegyelmedet minden jóval és jó egészségben hozza meg Kegyelmedet. Datum Szklabinyán kedden Szent Bálint nap előtt anno 1550.

Paxy Anna te Kegyelmed házastársa.

 

[Kívül] Szerelmes Uramnak, nagyságos Révay Ferenc uramnak, Turócvármegye főispánjának és nádorispánságnak helytartójának adassék ez levél.
Hátra Kezdőlap Előre