Lorántffy Zsuzsanna*
  férjének, Rákóczi Györgynek (98.)**

[1620. január 3.]

Szolgálatomat Kegyelmednek, mint szerelmes uramnak, Istentől kívánok Kegyelmednek ez új esztendőnek minden részeiben minden jót, jó egészséget és jó szerencsét megadatni, boldogul mind az Kegyelmed jóakaróival és hozzátartozóival egyetemben.

Az Kegyelmed nekem írt kedves levelét újesztendő napján adák meg, melyben mindeneket, s kiváltképen az Kegyelmed jó egészségét, édes szerelmes uram, megértettem, kit engedjen Isten ő szent felsége, hogy ennekutána is Kegyelmed felől hallhassak. Mi is, legyen áldott az úrnak szent neve, jó egészségben vagyunk, melyet ő szent fölsége ennekutána is tartson meg közöttünk. Kegyelmednek pedig az újesztendőben semmi újságot nem küldhettem, hanem ím valami csíkokat küldöttem, Kegyelmed költse jó egészséggel. Az kis Zigris Kegyelmednek szolgálatját ajánlja és az minemű hadi szerszáma volt, Kegyelmednek ez újesztendőben ajándékúl küldötte; az borát, mely benne vagyon, Mátyás uramot kéri, ő kegyelme egészségéért költse el. S Kegyelmedet kérem penig ott való dolgait elvégezvén, ne késsék, hanem Kegyelmed haza jőjjön, és hozza Isten ő szent fölsége Kegyelmedet minden jó egészségben hamar való nap. Az mi az agaraknak dolgát penig nézi, Pozsgai uramnak meghagytam Kegyelmed nevével, jól viseltessen gondot reájok. Isten tartsa meg Kegyelmedet jó egészségben. Ex arce Sárospatak 3 die januarii anno 1620.

Kegyelmed szolgálója, Kegyelmednek élete fogytáig tiszta szívvel szolgál:

 

Lorántffi Susánna mp.

 

[Kívül] Adassék az Tekintetes és Nagyságos Rákóczy Györgynek, Nékem mindenkoron szerelmes uramnak.
Hátra Kezdőlap Előre