Kanizsay Orsolya*
  férjéhez, Nádasdy Tamáshoz (102.)**

[1550. szeptember 4.]

Szerelmes Uram. Szolgálatomat írom Kegyelmednek, mint szerelmes uramnak. Továbbá kívánnám az Kegyelmed egészségét hallanom. Mi Istennek kegyelmességéből egészségbe vagyunk mind Gáborral és Ferenccel és az többivel egyetembe, kit engedjen az hatalmas úr Isten Kegyelmednek is. Továbbá az hol Kegyelmed ír az én cédulámról, Kit Sárkány uramnak írtam volt, bizonyával nem azért írtam volt neki, hogy Kegyelmednek küldje, de ha így esett, hogy Kegyelmednek küldte meg, kell Kegyelmed előtt magamat mentenem, mert az török felől könnyű elhinnünk, kik asszonyi állatok vagyunk, minden hírt, mert az egy közbeszédként gyakran égeti az kása az szánkat meg, az tarojánn* is fújjok. Mert mit akarok Kegyelmednek ezekből írnyi, röviden ez, hogy énnekem az hatalmas istennek utánna sem apám, sem anyám, sem uram, sem fiam, sem leányom nincsen több Kegyelmednél, azért az én bolond ítéletem szerént, nem csodálom magamat, de én úgyann teszek, mint az egy ember, hogy ümmaga teszen bűnt és esmég ümmaga oldozza magát, de mind ez által könyörgök Kegyelmednek, szerelmes uramnak, hogy Kegyelmed megbocsássa, ha valami vétek ez levélbe vagyon. Továbbá Kegyelmednek egyéb újságot nem írhatok, hanem hogy ez elmúlt hetfén az törökök ismég rablának ide mifelénk, közelbe nem voltak, Bérnél, Simeg és Tadik között ment el az had, Szentgerótba hat házat égettek, azon innét egy falut is elégettek, Szentgeróttul fogva Csányig és Szentgyörgyváráig mondják, hogy rablottak, de nem az, az ki Kanizsa mellett. Az Balaton mellett mentek alá, az úr Istennek neve dicsértessék, úgy legyen, mint ű akarja, amen.

De Kegyelmed azt ne vélje, hogy az hanyagságot elhallgattam volna, mert Bérnél egy asszonyember egy igen jó török lovat foga, azt mondják, hogy ér másfél száz foréntot, Pacsodnál esmeg egy szegény asszony szabadul el kezekből és egy kópja akad kezébe és hármat ölt által az törökbe, kik azonnal meghóltak. Ne vélje Kegyelmed, hogy mi es hejába egyek az kenyeret. Az hatalmas úr Isten tartsa meg Kegyelmedet nagy békével és egészséggel és hozza meg Kegyelmedet nagy békességessen és adja ű szent felsége Kegyelmedet láthatnom békével, rövid napon és egészséggel. Datum az Kegyelmed Kapujába, Septembris 4. 1550.

 

Az Kegyelmed Orsikája.
Hátra Kezdőlap Előre