Nádasdy Tamás*
  feleségéhez, Kanizsay Orsolyához (103.)**

[1554. április 15.]

Tekéntetes, nagyságos, tisztelendő és szerelmes asszony házastársom: köszönetemet és magam ajánlását. Adom tudtodra, hogy ez mai napon, délután öt és hat óra korba, király ű fölsége egész országával, az mindenható úr Istennek elvégezett akaratjából, nem az én érdememből, hanem csak az ű jó voltából és nagy irgalmas voltából Magyarországnak nándorispánjává és kunoknak bírájává tőnek, ki legyen ű szent fölségének neve dicséretire, király ű fölségének hívségére, az szegény országnak előmentére, nekem veled egyetembe üdvösségemre és tisztességemre amen. – Az többit megérted Csányi Akacius uramtul, az én atyámfiától. Húgomnak vajdáné asszonyomnak mondd szolgálatomat. Isten tartson meg nagy sok esztendeig és gyógyétson meg. Datum Pozson városából, ország gyűléséből, áprilisnek 15. napján 1554.

Az te vén Nádazsdy

Thamás Házas

Társod: Nándorispán.
Hátra Kezdőlap Előre