Leiningen-Westerburg Károly*
  feleségéhez, Sissány Elizhez (104.)**

Becsén, 1848. november 4-én.

Édes Lizám!

Tehát szerencsésen megérkeztem Becsére, és sietek pár szót váltani veled, angyalom. Pestről Esterházyval és Szapáry Gézával utaztam el, kit a Hannover-huszárokhoz osztottak be. Kár, hogy a gőzhajón való utazást választottuk, másfél napunk kellett Szolnokról Szegedre. Szegedről pedig kocsin kellett utaznunk, mert a szegedi hajó nem várt reánk.

Becse egész tábor. A kis házban, melyben laktunk, van a főőrség és a lőszerraktár stb., a ház előtt két kis kétfontos sajkás-ágyún és egy egyfontos vaságyún kívül áll még két hatfontos ágyú és egy hétfontos tarack jobbra a kikötő felé egy barikád emelkedik, széles árokkal és palánkkal, a másik a kútnál a templom mögött, a harmadik a fő-utcán, a negyedik a második hosszúutcán, az ötödik a Papich-háznál. A Tisza mellett, a fürdőház környékén egy földsáncot emeltek. Ezenfelül az egész Becsét őrök övezik. A rácok sohasem veszik majd be rendes katonaság nélkül. De azért mindig ki vagyunk téve e kutyák támadásának, mert hadi erőnk sokkal gyengébb, semhogy támadólag léphetnénk fel.

Átok azokra, kik ezt a gyalázatos háborút előidézték. Ha csak egy napig van itt az ember, meg kell szűnnie benne minden tekintetnek, minden ragaszkodásnak az előbbi viszonyokhoz, itt látni teljesen a bukott osztrák kormány gyalázatosságát. Hálát adok Istenemnek, hogy nem próbáltam előbb belépni ezredembe, különben most meggyőződésem s Magyarország ellen kellene harcolnom, vagy pedig titkon elhagynom csapatomat, mert kvietálást* többé nem fogadnak el. Rickel őrnagy, ki voltaképp zászlóalj-parancsnokom, máris benyomul Magyarországba és Temesvárral iparkodik egyesülni. Azt remélik, hogy Arad várát beveszik, mert az őrség egy része velünk ért egyet. Temesváron is részben Magyarország felé hajlik a Leiningen-ezred hangulata. Krisztián örvény szélén jár; vajha Isten idejében nyitná föl szemét. Ha a mi részünkön volna, bizony sok ezerrel fölérne. Szomorú következése a hitetlen fejedelmi politikának, hogy közel rokonoknak egymás ellen kell harcolniok.

De el a sötét képekkel. El van vetve a kocka, az én sorsom Magyarországéval együtt jut dűlőre. Mily vigasztaló rám nézve, hogy nézeteim e pontban megegyeznek a tieiddel. Tehát csak bátorság, hőn szeretett, drága Lizám. Isten nem hagyhatja el az igaz ügyet.

Borzasztók az utolsó harc részletei. A nemes Poldi* szép lelke akkor is nyilvánult. Sok embernek ő mentette meg életét. Frányova elpusztítására kiadták a parancsot, de a borzasztó parancsnak nem akadt végrehajtója. Pedig ki tudja, nem bánjuk-e meg nemsokára ezt az elnézést, mert a rác nem tudja, mi a hála.

Nem mondhatom, minő nehezemre esik a távollét tőled és a gyermekektől, pedig most még csak a kezdetén vagyunk. De már most is minden szenvedés és nélkülözés mögött ott áll azon boldog napnak vigasztaló gondolata, melyen ismét együtt leszünk. Isten őrizzen meg téged és a gyermekeket, érted él hű szerelemben

Károlyod.
Hátra Kezdőlap Előre