Amade László*
  Paulinához (Miticzky Juliannához) (131.)**

[1760 körül]

Áldjon Isten édes Picinyem!

Mivel punctumrúl punctumra nem feleltél, és olyan fejes vagy, szomorúan esik, azért én is rövideden felelek.

Remélem nota bene, hogy eddig vetted az posonyi ember levelét, mert nékem írt, hogy írt oda Győrré és Miticzki Julianna név alatt, azért az Istenért, a postát jól megkeressed és megérted belőle, fáradott is benne accurate,* mint emberséges ember, azért ha akarod, ahoz tartsad magadot. Én több irgalmasságot nem tehetek, és szívesen annyi expressus* ember küldök.

Elválik mégis, talánd ünnepek után Marcaltőre megyek, láthatlak-e vagy nem? de Győrött absolute meg nem állok.

Magad dolgát úgy végezzed és rendeljed, az mint egészségedet és betegségedet érzed, okosan és titkosan.

Én, ha nem láthatlak is, fohászkodom és imádkozom és imádkoztatok éretted. Szegényeket étetek és alamizsnát adok.

Kérlek, okos titkos expressus által tudósíts és írjál nekem, és akármit, de küldjél valamit.

Ezzel többet nem írhatok ily étzaka, hanem édes anyád asszonyt igen igen szépen köszöntetem, és szerencsés somodi utat kívánok, és igen kérem, hogy beteges öregségemre nálom hagyjon, én is megajándékozom és a többi.

Betegséged üdejére jól vigyázz, hogy vagy előbbi, vagy utóbbi költség és historiában ne essél, és eszeddel élj: Jó hív okos társot keress, és így áldjon meg az Isten és az Boldogságos Szűz Mária. Így áld és kívánja

az, a ki.

 

Mit írjon azon ember nekem, íme valóságos levelét közlöm: recommendálom, hogy olvassad el szórúl szóra és ahoz alkalmaztassad magadat, és visszaküldjed azt is, kit neked írt, én is megküldöm.

El ne felejtsed a postát jól fölkerestetni, azon titulus alatt.

Portékádrúl jó rendelést tégy, és nékem mindenekrül valósággal írjál és informálj. Isten hozzád.

 

[Kívül] (Egy éneket is küldök, noha még nem kész egészlen, arra az nótára: Édes Du Du Dudúskám, olykor eldudulhatod, édes Picinyem.)

 

[A levél melléklete]

Nosza bizony te szívem, Mesterházy Sára!

Hadd el Győrött lakásod, jőjj el hozzám Bárra!

Szép Bodó Theresia! ohajtlak, jőjj bár, bár!

Nevedrül fohászkodom! készen vár Bodó bár.

Édes kincsem Paulina! ezeknél szebb, jobb vagy!

Azért kérlek, javaslom, engem holtig ne hagyj!
Hátra Kezdőlap Előre