Cseh Mihály*
  Apor Péternének (139.)**

[1726. február 4.]

Méltóságos Asszony, nekem jó Asszonyom!

Az úrral, Lukács urammal bővön conferáltam Nagyságod nyomoruságáról. Az úr őnagysága, Lukács uram és esperest uram előtt újolag megvallá, hogy Nagyságodat ártatlan gyalázta, és kész visszaadni Nagyságod böcsülletit, az kik előtt gyalázta. Azért ezt hallván, az úr, Lukács uram és esperest uram azt beszélgetők egymás között külön, hogy ezért nem szükség feleltetni, mivel ennyi ember előtt megvallotta; régi dolgait felforgatni az úrnak nem jovallják ő kegyelmek, mivel azok complanatio* által véghezmentek. Az Nagyságod utolsó levelit megolvasám Lukács uram előtt, jovallá ő kegyelme, hogy az úrnak őnagyságának megjelenteném, mire condescendált* Nagyságod úgy, mintha az úr őnagysága jól leköti magát, és a Nagyságod úri attyafiai nem ellenzik, sőt jovallják, kész Nagyságod még egyszer megbékélleni. Az úr őnagysága örömest akarná tudni, mire kösse magát, mit kíván Nagyságod; kész mindenekre; a punctumokat Nagyságod küldje le az én kezembe, és én megtudván, mire köti magát őnagysága, mindjárt tudósítom Nagyságodat. Azalatt úri attyafiainak írhat Nagyságod; és mit jovallanak ő nagyságok és püspök uram, a tevő legyen Nagyságod, nem is jovallom, hogy Nagyságod megvesse tanácsokat, mert ha más alkalmatossággal kévántatnék szolgálatjok, nem respectálnák Nagyságodat. Az urat, gróf Haller János uramot az iffiu asszonnyal alázatosson köszöntem; úgy a kisasszonyt és az úrfiat, követem Nagyságodot mocskos írásomról, mert agyagos fővel kelle írnom, mivel tegnap Könczei Gergely uram vendége voltam.

Nagyságod igaz szolgája s káplánnya

Torja, 1726. 4 Febr.

p. Cseh Mihály

torjai plebánus m. p.

 

[Kívül] Méltóságos asszonynak, gróf Kálnoki Borbára asszonynak, m. úr báró Apor Péter uram kedves házastársának, nekem kedves jó asszonyomnak ő nagyságának. Somlyó.

 

[Hátjegyzés báró Apor Péterné kezével] Páter Cseh uram levele az én becsületem visszaadásáról.
Hátra Kezdőlap Előre