Lelőhelyjegyzék

 

1. Móricz Zsigmond – Kardosné Magoss Olgának. 1926. február 14.

Móricz Zsigmond levelezése. 2. kötet. Sajtó alá rendezte: F. Csanak Dóra. Bp. 1963. Akadémiai Kiadó. 223–226. l. (Új Magyar Múzeum 8.)


2. Thurzó Elek – Ormosdi Székely Magdolnának. 1528. szeptember 9.

Lampérth Géza: Régi magyar levelesláda. Bp. 1923. Pantheon. 9–10. l.


3. Csokonai Vitéz Mihály – Vajda Juliannához. 1797. október 21.

Csokonai Vitéz Mihály összes művei. Kiadták: Harsányi István és dr. Gulyás József. Genius. É. n. II. kötet 2. fele. 634–636. l. (Nagy írók – Nagy írások. 2. sorozat. I. 2.)


4. Jókai Mór – Nagy Bellának. 1899. július 24.

Kiadatlan kéziratból. Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára.


5. Márkus Ottilia – Bölöni Györgynek. (Dátum nélkül.)

Kiadatlan kéziratból. Petőfi Irodalmi Múzeum. Bölöni György-hagyaték.


6. József Attila – Vágó Mártának. 1928. október 1.

József Attila válogatott levelezése. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta: Fehér Erzsébet. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1976. 201–203. l. (Új Magyar Múzeum. 11.)


7. Baumberg Gabriella – Batsányi Jánoshoz. 1800. január 7.

Horánszky Lajos: Batsányi János és kora. Eredeti levelezések és egykorú források után. Bp. 1907. Hornyánszky Viktor. 160. l.

Német eredetiből fordította Horánszky Lajos.


8. Juhász Gyula – Eörsi Júliához. 1919.

Eörsi Júlia: Tiéd a sírig. Emlékeim Juhász Gyuláról. Szeged, 1957. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, 110. l.


9. Tóth Árpád – menyasszonyának, Lichtmann Annának. 1913. január 21.

Tóth Árpád levelei. Sajtó alá rendezte: Kocztur Gizella. Bp. 1973. Akadémiai Kiadó. 361–364. l. (Tóth Árpád Ö. M. 5.)


10. Mikszáth Kálmán – Mauks Ilonához. 1873. május 14.

Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései. Sajtó alá rendezte: Király István. Bp. 1957. 346. l. (Magyar Századok.)


11. Osvát Ernő – Gyulai Mártának. 1928. augusztus 2.

Kiadatlan kéziratból. Petőfi Irodalmi Múzeum.


12. Csáky Pál – ismeretlennek. 1600-as évek első felében.

Régi magyar levelesláda. 15–17. l.


13. Szalay László – Békeffy Franciskához. 1844. március 28.

Szalay László levelei. Életrajzi vázlattal és megjegyzésekkel ellátva közrebocsátja: dr. Báró Szalay Gábor. Bp. 1913. Franklin Társulat. 114–116. l. Német eredetiből fordította Kajtár Mária.


14. Ambrus Zoltán – Benkő Etelkához. 1893. november 24/25.

Ambrus Zoltán levelezése. Sajtó alá rendezte, és a jegyzeteket írta: Fallenbüchl Zoltán. Előszó: Diószegi András. Bp. 1963. Akadémiai Kiadó. 78–79. l. (Új Magyar Múzeum. 6.)


15. Lesznai Anna – Gergely Tibornak. 1918 után.

Kiadatlan kéziratból. Petőfi Irodalmi Múzeum.


16. Kosztolányi Dezső – Lányi Hedvighez. 1909. augusztus 11.

Dér Zoltán: Fecskelány. Dokumentumregény. Újvidék. 1970. Fórum Könyvkiadó. 73–74. l.


17. Ady Endre – Brüll Adélhoz. 1905. ősz.

Ady Endre válogatott levelei. Sajtó alá rendezte: Belia György. Bp. 1956. Szépirodalmi Kiadó. 131. l. (Magyar Századok.)


18. Szendrey Júlia – Térey Marihoz. 1847. május 1.

Mikes Lajos–Dernői-Kocsis László: Szendrey Júlia. Bp. 1930. 372–374. l.


19. Vajda János – menyasszonyához, Bartos Rózához. 1880. október.

Pásztor Árpád: Gina és Rosamunda. Bp. 1927. Dick Manó. 260–261. l.


20. Kosztolányi Dezső – Lányi Hedvighez. 1908. január 23.

Dér Zoltán: i. m. 29–32. l.


21. Juhász Gyula – Eörsi Júliához. 1918. április.

Eörsi Júlia: i. m. 91–92. l.


22. Marie d'Agoult – Liszt Ferenchez. 1841. június 12.

Correspondance de Liszt et de madame d'Agoult. Paris, 1934. Éd. Bernard Grasset. II. kötet. 153–154. l. Francia eredetiből fordította: Erdődy Edit.


23. Juhász Gyula – Eörsi Júliához. 1914 október.

Eörsi Júlia: i. m. 22. l.


24. Jászai Mari – Kassai Vidornak. 1869. február 28.

Jászai Mari levelei. Sajtó alá rendezte: Kozocsa Sándor. Bp. 1944. Dr. Pintér Jenőné Vállalata. 30–31. l.


25. Osvát Ernő – Gyulai Mártának. 1929. október 28.

Kiadatlan kéziratból. Petőfi Irodalmi Múzeum.


26. Bethlen Miklós – mátkájának, Kún Ilonának. 1667. november 7.

Magyar szerelmes levelek, 1528–1944. Válogatta, az előszót, az összekötő szöveget és a jegyzeteket írta: Kozocsa Sándor. Budapest, 1976. Gondolat. 49–50. l.


27. Kún Ilona – vőlegényének, Bethlen Miklósnak. 1667. november 10.

Magyar szerelmes levelek. 50–51. l.


28. Erdélyi János – menyasszonyához, Vachott Kornéliához. 1840. december 19.

Erdélyi János levelezése. I. köt. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta: T. Erdélyi Ilona. Bp. 1960. Akadémiai Kiadó. 135–137. l. (A magyar irodalomtörténetírás forrásai. 2.)


29. Krúdy Gyula – menyasszonyához, Várady Zsuzsához. 1918. augusztus 14.

Krúdy Zsuzsa: Apám, Szindbád. Budapest, 1975. Magvető. 22–24. l.


30. Vörösmarty Mihály – menyasszonyához, Csajághy Laurához. 1843. március 2.

Vörösmarty Mihály levelezése. II. köt. Sajtó alá rendezte: Brisits Frigyes. Bp. 1965. Akadémiai Kiadó. 138–140. l. (V. M. Összes Művei. 18.)


31. Petőfi Sándor – Kazinczy Gáborhoz. 1847. május 28.

Petőfi Sándor levelezése. Sajtó alá rendezte: Kiss József és V. Nyilassy Vilma. Bp. 1964. Akadémiai Kiadó, 273. l. (Petőfi Sándor Ö. M. VII.)


32. Thurzó György – mátkájának, Czobor Erzsébetnek. 1592. január 31.

Bethlenfalvi gróf Thurzó György levelei nejéhez, czobor-szent-mihályi Czobor Erzsébethez. Közrebocsátva id. gr. Zichy Edmund megbízásából. I. kötet. Bp. 1876. Atheneaum. 9. l.


33. Fráter Erzsébet – vőlegényéhez, Madách Imréhez. 1845. július.

Madách Imre összes levelei. I. köt. Sajtó alá rendezte: Staud Géza. Budapest. 1942. Új Színház KFT kiadása. 136–137. l.


34. Csorba Ilona – vőlegényéhez, Erdélyi Jánoshoz. 1853. február 7.

Kiadatlan kéziratból. Erdélyi Tár.


35. Erdélyi János – menyasszonyához, Csorba Ilonához. 1853. február 10.

Erdélyi János levelezése. II. köt. 67–69. l.


36. Petőfi Sándor – Arany Jánoshoz. 1847. szeptember 9.

Petőfi Sándor levelei. 312–313. l.


37. Telegdy Pál – menyasszonyának, Várday Katának. 1588.

Két vitéz nemesúr. Telegdy Pál és János levelezése a XVI. század végéről. Közzétette: Eckhardt Sándor. Bp. 1944. Kir. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Magyarságtudományi Intézete. 18. l.


38. Gyulai Pál – menyasszonyához, Szendrey Marihoz. 1858. április 2.

Gyulai Pál levelezése. 1843-tól 1867-ig. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta: Somogyi Sándor. Bp. 1961. Akadémiai Kiadó. 344. l. (A magyar irodalomtörténetírás forrásai. 4.)


39. Mikszáth Kálmán – volt feleségéhez, Mauks Ilonához. 1882. február 16.

Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései. 167. l.


40. Vajda János – menyasszonyához, Bartos Rózához. 1880. november.

Pásztor Árpád: i. m. 270. l.


41. Gelléri Andor Endre – Füst Milánhoz. 1937. augusztus.

Vargha Kálmán: Gelléri Andor Endre alkotásai és vallomásai tükrében. Bp. 1973. Szépirodalmi. 196. l. (Arcok és vallomások.)


42. Ady Endre – Boncza Miklóshoz. 1914. június 26.

Ady Endre válogatott levelei. 474–476. l.


43. Ady Endre – Hatvany Lajoshoz. 1914. július 5.

Ady Endre válogatott levelei. 481–482. l.


44. Tompa Mihály – Soldos Emíliának. 1849. május 1.

Tompa Mihály levelezése I. köt. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta: Bisztray Gyula. Bp. 1964. Akadémiai Kiadó. 89. l. (A magyar irodalomtörténetírás forrásai. 6.)


45. Balassi Bálint – Batthyány Boldizsárhoz. 1585. február 11.

Balassi Bálint összes versei, szép magyar comoediája és levelezése. A szöveget gondozta Stoll Béla. Utószó és szótár: Eckhardt Sándor. Bp. 1974. Magyar Helikon. 344–349. l.


46. Vajda János – feleségéhez, Bartos Rózához. 1881. június 10.

Pásztor Árpád: i. m. 292–293. l.


47. Sárosi Gyula – feleségének, Vas Paulinának. 1842. október 30.

Sárosi Gyula: Kisebb költeményei, prózája és levelezése.

Sajtó alá rendezte: Bisztray Gyula. Bp. 1954. Akadémiai Kiadó. 397–398. l.

Szövegkihagyás tőlem. E. E.


48. Kaffka Margit – Schöpflin Aladárhoz. 1914 után.

Kiadatlan kéziratból. Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára.

Szövegkihagyás tőlem. E. E.


49. Barcsay Ábrahám – feleségéhez, Bethlen Zsuzsannához. 1791. augusztus 11.

Nagy István: Barcsay Ábrahám levelezése feleségével. Irodalomtörténeti Közlemények. 1893. 480–481. l.


50. Babits Mihály – feleségének, Török Sophie-nak. 1941. július 11.

Szerelmes levelek. Válogatta: Pintér József. Bp. 1963. Európa Könyvkiadó. 435. l.


51. Babits Mihály – feleségének, Török Sophie-nak. 1941. július 18.

Szerelmes levelek. 436. l.


52. Damjanich János – feleségéhez, Csernovits Emíliához. 1848. augusztus 21.

Damjanich levelei nejéhez. Bevezette és fordította: Hamvay Ödön. Bp. 1910. 58–59. l.

A levél eredetije német.


53. Kanizsai Orsolya – férjéhez, Nádasdy Tamáshoz. 1554. április 23.

Nádasdy Tamás nádor családi levelezése. II. köt. Szerkesztették dr. Károlyi Árpád és dr. Szalay József. Bp. 1882. MTA Könyvkiadó Hivatala. 91–92. l.


54. Jókai Mór – feleségéhez, Laborfalvi Rózához. 1859. szeptember 6.

Kiadatlan kéziratból. Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára.


55. Amade László – feleségéhez, Weltzl Paulina Máriához. 1748. augusztus 3.

Vértesi Jenő: Adatok Amade László életéhez. Irodalomtörténeti Közlemények. 1902. 517–518. l.


56. Bajza József – feleségének, Csajághy Júliának. 1839.

Bajza családi levelezése. Közli: Bajza József dr. Irodalomtörténeti Közlemények. 1908. 324–325. l.


57. Perényi Klára – férjének, Gersei Pethő Lászlónak. 1686. február 20.

Magyar Hölgyek levelei. Közli: Deák Farkas. Bp. 1879. A MTA Könyvkiadó hivatala. 387–388. l. (Magyar leveles tár 2.)


58. Krúdy Gyula – feleségéhez, Várady Zsuzsához. 1920. január 20.

Krúdy Zsuzsa: i. m. 32. l.


59. Tóth Árpád – feleségének, Lichtmann Annának. 1925. november 9.

Tóth Árpád levelei. 265–267. l.


60. Jókai Mór – feleségéhez, Nagy Bellához. 1902. december 2.

Kiadatlan kéziratból. Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára.


61. Seilern Crescencia – férjéhez, Széchenyi Istvánhoz, 1848. december 24.

Bártfai Szabó László: Adatok gr. Széchenyi István és kora történetéhez. 1808–1860. II. köt. Bp. 1943. Posner grafikai műintézete. 720. l.

Német eredetiből fordította: Kajtár Mária


62. Bajza József – feleségének, Csajághy Júliának. 1839. augusztus 28.

Bajza családi levelezése. Irodalomtörténeti Közlemények 1908. 329–330. l.


63. Gelléri Andor Endre – feleségéhez, Dreier Juliannához. 1942.

Vargha Kálmán: i. m. 242–243. l.


64. Zrínyi Kata – férjének, Forgách Imrének. 1572.

Magyar Hölgyek Levelei. 67. l.


65. Forgách Mária – férjének, Révay Péternek. 1601. március 20.

Magyar Hölgyek Levelei. 12. l.


66. Apor Péter – feleségének, Kálnoky Borbálának. 1716. február 3.

Báró Apor Péter verses művei és levelei. (1676–1752) II. Szerkesztette: dr. Szádeczky Lajos. Bp. 1903. M. Tud. Akadémia könyvkiadó hivatala. 56–60. l. (Magyar Történelmi emlékek.)


67. Bethlen Zsuzsanna – férjének, Barcsay Ábrahámnak. 1791. július 31.

Barcsay Ábrahám levelezése feleségével. Irodalomtörténeti Közlemények. 1893. 475–476. l.


68. Jókai Mór – feleségéhez, Laborfalvi Rózához. 1886. augusztus 3.

Kiadatlan kéziratból. Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára.


69. Barkóczi Krisztina – férjének, Károlyi Sándornak. 1703. november 19.

Magyar hölgyek levelei. 437–438. l.


70. Rákóczi György – feleségének, Lorántffy Zsuzsannának. 1644. május 6.

A két Rákóczi György fejedelem családi levelezése. Szerkesztette Szilágyi Sándor. Bp. 1875. Ráth Mór. 149. l.


71. Lorántffy Zsuzsanna – férjének, Rákóczi Györgynek. 1636. február 18.

Magyar hölgyek levelei. 224. l.


72. Berzsenyi Dániel – feleségéhez, Dukai Takách Zsuzsannához. 1820 körül.

Berzsenyi Dániel összes művei. Sajtó alá rendezte: Merényi Oszkár. Bp. 1956. Szépirodalmi Kiadó. 662–663. l.


73. Forgách Mária – férjének, Révay Péternek. 1611. május 26.

Magyar hölgyek levelei. 128. l.


74. Apor Péter – feleségének, Kálnoky Borbálának. 1717. szeptember 1.

Br. Apor Péter verses művei és levelei. II. köt. 75–77. l.


75. Fráter Erzsébet – férjének, Madách Imrének. 1853. május 25.

Madách Imre összes levelei. I. köt. 209–210. l.


76. Apor Péter – feleségének, Kálnoky Borbálának. 1724. március 15.

Br. Apor Péter verses művei és levelezése. II. köt. 136–137. l. Szövegkihagyás tőlem. E. E.


77. Kálnoky Borbála – férjének, Apor Péternek. 1724. március 12.

Br. Apor Péter levelezése… II. köt. 134–135. l.


78. Telegdy Pál – feleségéhez, Várday Katához. 1593. november.

Két vitéz nemesúr. 45. l.


79. Bornemisza Anna – férjének, Apafi Mihálynak. 1661. január 3.

Magyar hölgyek levelei. 334–335. l.


80. Kisfaludy Sándor – feleségének, Szegedy Rózának. 1809. május 26.

Kisfaludy Sándor Minden Munkái. 8. köt. Kiadja: Angyal Dávid. Bp. 1893. Franklin. 174–175. l.


81. Bartók Béla – feleségének, Pásztory Dittának. 1939. március 21.

Bartók Béla levelei. Szerkesztette Demény János. Bp. 1960. Zeneműkiadó. 620. l.


82. Telegdy Pál – feleségéhez, Várday Katához. 1592. február 10.

Két vitéz nemesúr. 38. l.


83. Gozsdu Elek – Weisz Annához. 1914. június 14.

Anna-levelek. Válogatta és az utószót írta: Pongrácz P. Mária. Bukarest. 1969. Irodalmi Könyvkiadó. 206. l.


84. Liszt Ferenc – Marie d'Agoult-hoz. 1838. április 18.

Liszt Ferenc válogatott írásai. I. köt. Válogatta, fordította, kísérő tanulmányokkal és jegyzetekkel ellátta: Hankiss János. Bp. 1959. Zeneműkiadó. 112. l.

A levél eredetije francia.


85. Csengery Antal – feleségéhez, Kőnig Rózához. 1862. augusztus 3.

Csengery Antal hátrahagyott iratai és feljegyzései. Bevezeti: Br. Wlassics Gyula. Közzétette: Dr. Csengery Lóránt. Bp. 1928. Magyar Tört. Társulat. 475. l. (Magyarország újabbkori történetének forrásai.)


86. Csengery Antal – feleségéhez, Kőnig Rózához. 1862. augusztus 5.

Csengery Antal hátrahagyott iratai és följegyzései. 476. l.


87. Bartók Béla – feleségének, Pásztory Dittának. 1929. január 7.

Bartók Béla levelei. 360. l.


88. Rákóczi György – feleségének, Lorántffy Zsuzsannának. 1638. június 2.

A két Rákóczi György fejedelem családi levelezése. 58. l.


89. Vörösmarty Mihály – feleségéhez, Csajághy Laurához. 1845. május 14.

Vörösmarty Mihály levelezése. II. köt. 163–164. l.


90. Nádasdy Tamás – feleségéhez, Kanizsay Orsolyához. 1557. szeptember 16.

Nádasdy Tamás nádor családi levelezése. II. köt. 18. l.


91. Fráter Erzsébet-férjéhez, Madách Imréhez. 1853. június 25.

Madách Imre összes levelei. II. köt. 13–14. l.


92. Bakics Anna – férjének, Révay Mihálynak. 1556.

Magyar hölgyek levelei. 25. l.


93. Damjanich János – feleségéhez, Csernovits Emíliához. 1848. szeptember 23.

Damjanich levelei nejéhez. 62–63. l.

Német eredetiből fordította: Hamvay Ödön.


94. Paxy Anna – férjének, Révay Ferencnek. 1550. február 13.

Magyar hölgyek levelei. 13. l.


95. Forgách Zsuzsánna – férjének, Révay Ferencnek. 1599. július 3.

Magyar hölgyek levelei. 141. l.


96. Csorba Ilona – férjéhez, Erdélyi Jánoshoz. 1867. január 29.

Kiadatlan kéziratból. Erdélyi Tár.


97. Telegdy Pál – feleségéhez, Várday Katához. 1593. november.

Két vitéz nemesúr. 43. l.


98. Lorántffy Zsuzsanna – férjének, Rákóczi Györgynek. 1620. január 3.

Magyar hölgyek levelei. 219. l.


99. Thurzó György – feleségének, Czobor Erzsébetnek. 1602. szeptember 14.

Bethlenfalvi gróf Thurzó György levelei nejéhez… II. köt. 30–31. l.


100. Petőfi Sándor – feleségéhez, Szendrey Júliához. 1849. július 29.

Petőfi Sándor levelezése. 418–419. l.


101. Liszt Ferenc – Marie d'Agoult-hoz. 1840. január 6.

Liszt Ferenc válogatott írásai. I. köt. 130–133. l.

Francia eredetiből fordította: Hankiss János.


102. Kanizsay Orsolya – férjéhez, Nádasdy Tamáshoz. 1550. szeptember 4.

Nádasdy Tamás nádor családi levelezése. 78–79. l.


103. Nádasdy Tamás – feleségéhez, Kanizsay Orsolyához. 1554 április 15.

Nádasdy Tamás nádor családi levelezése. II. kötet. 9. l.


104. Leiningen-Westerburg Károly – feleségéhez, Sissány Elizhez. 1848. november 4.

Gróf Leinigen-Westerburg Károly honvédtábornok levelei és naplója. 1848–1849. Fordította és bevezeti Marczali Henrik. Bp. 1900. Rákosi Jenő Budapesti Hírlap Újságvállalat kiadása. 213–214. l.

A levél eredetije német.


105. Barcsay Ábrahám – feleségéhez, Bethlen Zsuzsannához. 1793. október 27.

Barcsay Ábrahám levelezése feleségével. Irodalomtörténeti Közlemények. 1893. 488–489. l.


106. Rákóczi György – feleségének, Lorántffy Zsuzsannának. 1636. szeptember 30.

A két Rákóczi György fejedelem családi levelezése. 18. l.


107. Rákóczi Ferenc – Sieniawska grófnőnek. 1712. január 9.

Kiadatlan kéziratból.

Francia eredetiből fordította: Erdődy Edit.


108. Baumberg Gabriella – férjéhez, Batsányi Jánoshoz. 1809. december 4.

Horánszky: i. m. 278. l.

Német eredetiből fordította: Horánszky Lajos.


109. Batsányi János – feleségéhez, Baumberg Gabriellához. 1809. december 11.

Horánszky: i. m. 218–219. l.

Német eredetiből fordította: Horánszky Lajos.


110. Szalay László – feleségének, Békeffy Franciskának. 1854. május.

Szalay László levelei. 247. l.

Német eredetiből fordította: Kajtár Mária.


111. Vörösmarty Mihály – feleségéhez, Csajághy Laurához. 1849. augusztus–szeptember.

Vörösmarty Mihály levelezése. II. köt. 221. l.


112. Sárosi Gyula – feleségének, Vas Paulinának. 1853. május 9.

Sárosi Gyula: Kisebb költeményei, prózája és levelezése. 418–419. l.


113. Bajza József – feleségének, Csajághy Júliának. 1849. november 2.

Bajza József családi levelezése. Irodalomtörténeti Közlemények. 1908. 460–461. l.


114. Batsányi János – feleségéhez, Baumberg Gabriellához. 1815. október 21.

Horánszky: i. m. 349–350. l.

Német eredetiből fordította: Horánszky Lajos.


115. Damjanich János – feleségéhez, Csernovits Emíliához. 1849. szeptember vége–október eleje.

Damjanich levelei nejéhez. 79–80. l.

Német eredetiből fordította: Hamvay Ödön.


116. Leiningen-Westerburg Károly – feleségéhez, Sissány Elizhez. 1849. szeptember 24.

Gr. Leiningen-Westerburg Károly levelei és naplója. 38–40. l. Német eredetiből fordította: Marczali Henrik.


117. Széchenyi István – feleségéhez, Seilern Crescenciához. 1850. augusztus 25.

Bártfai Szabó László: Adatok Széchenyi István és kora történetéhez. II. köt. 724. l.

Német eredetiből fordította: Széchenyi Viktor


118. Széchenyi István – feleségéhez, Seilern Crescenciához. 1850. szeptember 8.

Bártfai Szabó László: i. m. 725. l.

Német eredetiből fordította: Széchenyi Viktor


119. Szerb Antal – feleségének, Bálint Klárának. 1944. július 22.

Kiadatlan kéziratból.

Részleteket közölt belőle Szerb Antalné az Irodalomtörténet 1959. 3–4. számában.


120. Bölöni György – Márkus Ottiliának. Dátum nélkül.

Kiadatlan kéziratból. Petőfi Irodalmi Múzeum. Bölöni György-hagyaték.


121. Markovich Miklósné – Kármán Józsefnek. 1789. március 10.

Szerelmes levelek. 110–113. l.

Német eredetiből fordította: Keresztury Dezső.


122. Kármán József – Markovich Miklósnénak. 1789. április 3.

Szerelmes levelek. 114–116. l.

Német eredetiből fordította: Keresztury Dezső.


123. Gozsdu Elek – Weisz Annához. 1912. október 19.

Anna-levelek. 105–110. l.


124. Ady Endre – Brüll Adélhoz. 1907. június vége–július eleje.

Ady Endre válogatott levelei. 168–169. l.


125. Kosztolányi Dezső – Radákovich Máriához. 1935. augusztus 26.

Közzétette: Vargha Balázs. Kritika. 1975. 8. sz.


126. Kosztolányi Dezső – Radákovich Máriához. 1935. augusztus 27.

Kritika. 1975. 8. sz.


127. Radákovich Mária – Füst Milánhoz. 1936. január 14. kedd.

Kritika. 1975. 8. sz.


128. Móricz Zsigmond – Simonyi Máriához. 1924. október 27.

Móricz Lili: Kedves Mária! Móricz Zsigmond levelei Simonyi Máriához. Bp. 1973. Magvető. 75–76. l.


129. Móricz Zsigmond – Kardosné Magoss Olgának. 1925. szeptember 8.

Móricz Zsigmond levelei. 192–193. l.


130. Móricz Zsigmond – Kardosné Magoss Olgának. 1928. június 25.

Móricz Zsigmond levelei. 278–279. l.


131. Amade László – Paulinához (Miticzky Juliannához). 1760 körül.

Vértesi Jenő: Adatok Amade László életéhez. Irodalomtörténeti Közlemények. 1902. 527–528. l.


132. Karinthy Frigyes – G… I… nek. 1929.

Adassék e levél… Régi és új magyar szerelmes levelek 1528–1938. Összeállította: Bisztray Farkas Ferenc. Bevezette Illyés Gyula. 54–55. l. (Hungária könyvek. 5.)


133. Révay Erzsébet – öccsének, Radvánszky Jánosnak. 1706. november 26.

Magyar hölgyek levelei. 415. l.


134. Révay Erzsébet – öccsének, Radvánszky Jánosnak. 1707. június 6.

Magyar hölgyek levelei. 422. l.


135. Simonyi Mária – férjéhez, Móricz Zsigmondhoz. 1936. január eleje.

Móricz Lili: i. m. 283. l.


136. Móricz Zsigmond – feleségéhez, Simonyi Máriához. 1936. január 9.

Móricz Lili: i. m. 283–285. l.


137. Jászai Mari – férjéhez, Kassai Vidorhoz. 1874. augusztus 24.

Jászai Mari levelei. 105–106. l.


138. Kornis Zsigmond – Apor Péternének. 1730. július 23.

Br. Apor Péter verses művei és levelezése. II. köt. 202. l.


139. Cseh Mihály – Apor Péternének. 1726. február 4.

Br. Apor Péter verses művei és levelezése. II. köt. 187. l.


140. Fráter Erzsébet – volt férjéhez, Madách Imréhez. 1864. április 10.

Madách Imre összes levelei. II. kötet. 187–188. l.


141. M. M.-né – Krúdy Gyulához. 1917. december 4.

Krúdy Zsuzsa: i. m. 14–15. l.


142. Móricz Zsigmond – Kardosné Magoss Olgának. 1926. június 25.

Móricz Zsigmond levelei. 251. l.


143. Jászai Mari – férjéhez, Kassai Vidorhoz. 1872.

Jászai Mari levelei. 45–46. l.


144. Kosztolányi Dezső – Lányi Hedvighez. 1911. december 28.

Dér Zoltán: i. m. 147–148. l.


145. Kossuth Lajos – Zeyk Saroltához. 1885. július 7.

Agg Kossuth levelei egy fiatal lányhoz. Bevezetéssel ellátta: Hatvany Lajos. Kiadja: Orbán M. Eliz. Bp. 1919. Pallas irod. és nyomdai R. T. 138–143. l.


146. Mikszáth Kálmán – Mauks Ilonához. 1872. június 22.

Mikszáth Kálmánné visszaemlékezései. 316. l.


147. Brüll Adél – Ady Endréhez. 1913. május 5.

Ady Endre válogatott levelei. 414–415. l.


148. Móricz Zsigmond – Kardosné Magoss Olgának. 1925. november 20.

Móricz Zsigmond levelei. 196–197. l.


149. Széchenyi István – Zichy Károlyné Seilern Crescenciához. 1830. február.

Bártfai Szabó László: i. m. I. köt. 99–100. l.

Német eredetiből fordította: Kajtár Mária.


150. Vágó Márta – József Attilának. 1929. március 8.

József Attila válogatott levelezése. 258–260. l.


151. József Attila – Gyömrői Editnek. 1936. november 9.

József Attila válogatott levelezése. 343–344. l.


152. Szabó Lőrinc – Lázár Júliának. 1921. február 28.

Szabó Lőrinc: Napló, levelek, cikkek. Válogatta, sajtó alá rendezte: Kabdebó Lóránt. Bp. 1974. Szépirodalmi Kiadó. 121–122. l.


153. Szabó Lőrinc – Lázár Júliának. 1921. március 10.

Szabó Lőrinc: i. m. 122–123. l.


154. Lázár Júlia – Szabó Lőrincnek. 1921. július 3.

Szabó Lőrinc: i. m. 130. l.


155. Liszt Ferenc – Marie d'Agoult-hoz. 1844. április 11–12.

Liszt Ferenc válogatott írásai. I. köt. 166. l.

Francia eredetiből fordította: Hankiss János.


156. Mikes Kelemen – Kőszeghy Zsuzsiról. 1726. július 28.

Mikes Kelemen: Törökországi levelek és misszilis levelek. Sajtó alá rendezte Hopp Lajos. Bp. 1966. Akadémiai Kiadó. 134–136. l. (Mikes Kelemen Ö. M. I. kötet.)


157. Gozsdu Elek – Weisz Annához. 1915. április 10.

Anna-levelek. 278–279. l.
Hátra Kezdőlap Előre