Jegyzetek a levelekhez

 

3. levél: Hármas História – Haller János (?1626–1697) nagy terjedelmű könyve. 1695-ben jelent meg Tótfalusi Kis Miklós kolozsvári nyomdájában.

Institoris úr – pesti könyvkereskedő


6. levél

Etus – József Etel, József Attila nővére

Lucie – József Attila nővére, József Jolán

Most jut eszembe Somlyó Zoltán két igen szép sora…

– Az idézet a Megbeszélések az „Istennel” című versciklus VIII. verséből való.


9. levél: Torpedó-cikk – Tóth Árpád Torpedó álnévvel igen sok szatirikus cikket írt a Debreceni Nagy Újságban. Valószínűleg a „Hogy kell kiejteni?” című krokiról van szó, amely a lap január 22-i számában jelent meg.

L. bácsi – Lichtmann Márton postaellenőr, Annuska édesapja


13. levél: A korponaiak végre válaszoltak – Szalay a korponai választókerület képviselője volt.

ton voisin récemment arrivé – a szomszédod, aki éppen most érkezett


15. levél: Salvendynél – Frieda Salvendy (1887–1930-as évek vége) bécsi festőnő, grafikus. Alapító tagja volt a bécsi Bewegung művészegyletnek, 1928-tól a Hagenbund nevű, osztrák művészeti egyletnek, melyről a levél is említést tesz.


21. levél: domina, non sum dignus – úrnőm, nem vagyok méltó (mise-szövegrész parafrázisa)


23. levél: Durate et vosmet rebus servate secundis! – Vergilius: Aeneis I. énekének 207. sora. Magyarul, Lakatos István fordításában: „Birjátok ki! az életetek még kell a jövőnek.”


28. levél: Zsuzsi – Kossuth Zsuzsa


29. levél: Gyula papa – Krúdy második feleségének, Várady Zsuzsának a mostohaapja

Lázár M. – Lázár Miklós újságíró, Krúdy barátja


36. levél: (augusztus 29) – Petőfi tréfából későbbre keltezte a levelet, ezzel is kifejezve, hogy türelmetlenül várja esküvőjének időpontját.


45. levél: Spectabilis et Magnifice… – Tekintetes és nagyjó uram, nekem régi, tiszteletreméltó és hűséges hívem, ajánlom kegyelmednek örökké tartó szolgálataimat.

ex multitudinis opinione – a tömeg véleménye szerint

inaudita parte altera – a másik fél meghallgatása nélkül

18. Capite levitici… – ki a Leviticum 18. fejezetében elsorolja törvényszerűen a tiltott fokozatokat

Numerorum ultuma capite – a Számok könyvének utolsó fejezetében (Az Ószövetség egyik fejezete)

repurgata Ecclesia – reformált egyház

Melanchton (1497–1560) – német protestáns teológus, filológus, a wittenbergi egyetem professzora. Az idézett mű: Corpus doctrinae Philippicum, megjelent 1559-ben.

in Corpore Doctrinae… – a tanok összefoglalásában, a házasságról szóló értekezésben

caeterum lex divina… – különben az isteni törvény nem tiltja az egyenlő ágon másodfokon kötött házasságokat, vagyis a két fitestvértől vagy két nővértől születettekét

in eo libro quem de coniugio edidit – abban a könyvben, melyet a házasságról adott ki

in secundo, ill. tertio gradu – másod-, ill. harmadfokon

Justinianus (482–565) keletrómai császár, a Corpus Juris Civilis megalkotója

Tripartitum – Webőczy István (jogi) hármaskönyve

lege quinta de Nuptiis – a házasságokról szóló 5. törvény értelmében

duorum fratrum auf duorum sororum natis coniugium – a két fitestvértől vagy két nővértől születettek házasságát

res mobilis – ingóság

immobile bonum – ingatlan vagyon

iuxta continentiam tituli… – a Tripartitum 142. fejezetének tartalma szerint

incestuosi in notam… – a vérfertőzök hűtlenség bűnébe esnek

ante latam sententiam* nemo puniri debet – a hozott ítélet előtt senkit sem szabad büntetni

sine copula – esketés nélkül

per copulam, a spirituali… – esketés által lelkésztől nyilvánosan, az egyházban, senki sem tiltakozván ellene, Kálmán király decretuma utolsó szakasza szerint (amit támogat Lőrinc érsek zsinati decretuma) történt

incestuosi in notam infidelitatis incidunt, cum fuerint evidenter convincti et proscripti – a vérfertőzők hűtlenség bűnébe esnek, ha nyilvánvalóan rájuk bizonyították a bűnt, és jogfosztottaknak jelentették ki őket

ante latam sententiam* in dicta causa – a mondott ügyben hozott ítélet előtt

administrationem justitiae – igazságszolgáltatást

in jure civili – magánjogban

in crimine fekszem – bűntettbe estem

quae ratio et quae oratio ez? – miféle okoskodás és beszéd ez?

evidenti convictione et proscriptione – nyilvánvaló rábizonyítással és vagyonelkobzással

ante evidentem convictionem… – vajon hozott ítélet előtt, nyilvánvaló bizonyítás előtt, jogfosztás előtt, az ellenfél puszta panaszára

pendente lite – folyamatban lévő perben

salva sit res – rendben van a dolog

qui prior est tempore, potior est jure – aki elöl jár időben, erősebb a jogban


47. levél […] – A levélből kihagyott (kb. egyoldalnyi) szöveg Sárosi úti költségeit ismerteti.

Arnoldina – Sárosi Gyula korán elvesztett első felesége


50. levél: Baschék – Basch Lóránték


53. levél: …te kegyelmedet dedeommá akarja tenni – Te Deummá tenni, felmagasztalni

az négy tisztnek egyike elég énnekem… – A nádor négy tisztjének az egyike a jászkun bíróság vagy kapitányság volt. Kunkapitány vagy kunbíró, aki víg társaságban nem iszik bort.


56. levél: …és a kis Lenkével – Bajza Lenke, a későbbi népszerű írónő (Beniczkyné Bajza Lenke)


61. levél: soeur grise – szerzetes ápolónővér


66. levél: …az vármegyei buzát Károlyvárba, mert nem szabad már Fejérvárnak mondani, rendelték… – A XVII. században, a Habsburg uralom alatt álló Erdélyben Gyulafehérvárt Károlyfehérvárnak keresztelték át Károly császár neve után.

az országot elbocsátják – az országgyűlést feloszlatják.


68. levél: Tisza – Tisza Kálmán, miniszterelnök


70. levél: 3. die praesentis – folyó hó harmadikán

Rákóczy György – I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna fia, a későbbi II. Rákóczi György fejedelem


71. levél: Bethlen István (1580-as évek–1648) – 1612–1621-ig bátyja, Bethlen Gábor helyetteseként Erdély kormányzója, 1630. szeptember 28-án fejedelme; ez év december 1-én lemondott I. Rákóczi György javára. 1636-ban a budai pasa seregével együtt megtámadta Rákóczit.


74. levél: …bizony csak meg nem bolondulok a méhesi káraimért… – az erdélyi tatár beütés okozta károkról van szó.

hogy Vásárhelyt égettek volna – a tatárokról van szó

Bercsényi – Bercsényi Miklós gróf (1665–1725), Rákóczi főgenerálisa. 1716-ban a török–osztrák háború előtt, török meghívásra, az Al-Dunához ment, s 1717-ben Orsova felől próbált betörni Magyarországra.


80. levél: …Ezen utólsó szerencsés ütközet után, melyben Bonaparte legelőször verettetett meg, nagy öröm vagyon az Udvarnál. – Feltehetően az esslingi csatáról van szó.

A Palatinus Proclamatiója – József nádor harci kiáltványa

Az én német Hazafiúi Szózatom Bécsben nagy lármával fogadtatott – Kisfaludy: Hazafiúi szózat a magyar nemességhez. Pest, 1809. Németre fordította Schedius Lajos, megjelent Budán, 1809-ben.


84. levél: Thalberg – zongoravirtuóz, Liszt vetélytársa


85. levél: az Öreg Urat – Deák Ferencet


86. levél: Palais du Corps législatif – a törvényhozó testület palotája


93. levél: a szerencsétlenül végződött ütközet – Szenttamás harmadik ostroma (1848. szeptember 21.)

Miska bácsi – Návay Mihály, Damjanichné anyjának rokona

Phiserl – Návay Mihályné, Jozefina


100. levél: mon fils – fiam

„Melden sie…” – Jelentse a hadügyminisztériumnak, de jól figyeljen, szó szerint ezt jelentse: Segédtisztem, Petőfi őrnagy, aki Klapka tábornok gyalázatos bánásmódja miatt lemondott, most ismét szolgálatba lépett.


101. levél: Augusz – Augusz Antal báró (1807–1878) Tolna megye főispánja, majd kormánybiztosa. Lisztnek bizalmas magyarországi barátja.

Elssler – Fanni Elssler (1810–1884) világhírű bécsi táncosnő


104. levél: a nemes Poldi – Rohonczy Lipót nemzetőr hadnagy, a Törökbecse ellen 1848. október 13-án intézett szerb támadásnál a védelem vezetője.


107. levél: Besenval – XIV. Lajos követe a svéd királynál az északi államokban


109. levél: „Et ma téte est aussi une puissance…” – És a fejem is hatalom…


111. levél: becsületes, de gyarló kormányzó – Kossuth Lajos


113. levél: Borsodi József – Bajza álneve, bujdosása idején


115. levél: a két asszony; a két kedves nővér, Juli és Tutti – a Vásárhelyi nővérek, az aradi foglyok jótevői


116. levél: fiskalis succesio – olyan birtok, melyet az államkincstár örököl


117. levél: Karolin – Széchenyi ifjúkori szerelme. Széchenyi bátyjának, Széchenyi Pál grófnak első felesége. 1820 novemberében halt meg.


119. levél: Piri Kálmán – festőművész

Tuki – dr. Gere Klára orvos, Szerb Antalné unokahúga

Patience, patience,

Patience dans l'azur – Valéry „Cimitière marin” című költeményének két sora

H. Béla – Hesslein Béla

Kulcsár Pista – dr. Kulcsár István ideggyógyász


123. levél: „Ihr Garten…” – Kertetek és birtokotok egyenesen Istennel határos. Én mindig inteni és tiltani akarok: óvakodjatok! A dolgok zenéjét oly szívesen hallgatom. Ha ti megérintitek őket: megmerevednek és elnémulnak. Ti megölitek őket.”


124. levél: Berta – Brüll Adél húga


126. levél: Madame de Sévigné (1626–1696) – a levélírás francia klasszikusa

Szent Teréz – Ávilai Szent Teréz (1515–1582), spanyol rendalapító, misztikus író


133. levél: semel pro semper – egyszer s mindenkorra


145. levél: fouette cocher – itt: hajts, kocsis!

„grosso e pulito villagio” – nagy és tiszta falu

auch eine schöne Gegend – szintén szép vidék


147. levél: „sans landemain” – következmények nélkül


151. levél: Írtam egy hosszú verset… – a Nagyon fáj című versről van szó, mely a Szép Szó novemberi számában jelent meg.


157. levél: Mirabeau (1749–1791) – gróf, politikai szónok és író

l'ami des hommes – Mirabeau apját, a neves közgazdászt (Victor Riqueti de Mirabeau) nevezték így; a „L'ami des hommes ou Traité sur la population” (1756–1758) című műhöz írt magyarázata kapcsán. (Magyarul: Az emberek barátja, avagy értekezés a lakosságról)

Sophie de Monnier-nek – Monnier márki feleségéhez a vincennes-i börtönből írt levelei 1792-ben jelentek meg, Lettres à Sophie címmel. (A márkinét 1776-ban megszöktette.)
Hátra Kezdőlap Előre