A török kor, a kuruc kor, a nemesi felkelés, a királyi
magyar nemesi testőrség iratainak levéltári segédleteHADTÖRTÉNELMI LEVÉLTÁRI KIADVÁNYOK
Sorozatszerkesztő dr. Szijj Jolán

A török kor, a kuruc kor, a nemesi felkelés,
a királyi magyar nemesi testőrség iratainak levéltári segédlete

Összeállította
Farkas Gyöngyi tanácsos
főlevéltáros

PETIT REAL Könyvkiadó
Budapest, 2000

A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága támogatta

A hátsó borítón
Horwatinowyth kapitány
Teuffel Erasmushoz és Thurzó Ferenchez írt levele. 1551. november 8.
A Hadtörténelmi Levéltár legrégibb magyar nyelvű irata
(HL Török kori gy. 1551/6.)

© Kiadja
Hadtörténelmi Levéltár
Felelős kiadó dr. Szijj Jolán igazgató
© PETIT REAL Könyvkiadó
Felelős vezető Szakály Gábor
ISBN 963 85827 06 6
ISSN 1417–9598

Minden jog fenntartva. Sokszorosítás, audiovizuális vagy számítógépes másolatkészítés, nyilvános előadás,
rádió- és televízióadás, idegen nyelvre fordítás kizárólag a Hadtörténelmi Levéltár hozzájárulásával


Tartalom

Rövidítések jegyzéke

A török hódoltság és a török elleni háborúk iratai 1500–1789

A Rákóczi-szabadságharc iratai 1703–1711

A magyar nemesi felkelés iratai 1793–1815
Ungarische Insurrection

A királyi magyar nemesi testőrség iratai 1760–1850
Königliche hungarische adeliche Leibgarde

JegyzetekRövidítések jegyzéke
alez.
altbn.
br.
cs. kir.
élelm.
ezds.
fénym.
fogalm.
főhdgy.
főhg.
gen.
gr.
hdgy.
hg.
kap.
lov.
más.
nyá.
nyomt.
orsz.
őrn.
pk.
pság
szds.
tbk.
tbn.
tbszn.
tü.
vm.
vőrgy.
zlj.
alezredes
altábornagy
báró
császári, királyi
élelmezés
ezredes
fénymásolat
fogalmazvány
főhadnagy
főherceg
generális
gróf
hadnagy
herceg
kapitány
lovas
másolat
nyugállományú
nyomtatvány
országos
őrnagy
parancsnok
parancsnokság
százados
tábornok
tábornagy
táborszernagy
tüzérség
vármegye
vezérőrnagy
zászlóalj

MEGEGYEZÉS AZ OSZTRÁK ÉS A TÖRÖK FÉL KÖZÖTT GYULA VÁRÁNAK ÁTADÁSÁRÓL.
1694. DEC. 21.
(HL TÖRÖK KORI GY. 1694/1.)


TEMESVÁR OSTROMÁNAK TERVE ÉS A VÁR TERVRAJZA. 1716. SZEPT. 20.
(HL TÖRÖK KORI GY. 1716/1.)

A török hódoltság és a török elleni háborúk iratai 1500–1789
VII. 201. 1,90 ifmLÓRÁNTFFY ZSUZSANNA LEVELE DÁNIEL JÁNOSHOZ. MEGHÍVJA FIA,
RÁKÓCZI ZSIGMOND ESKÜVŐJÉRE, AMELYET JÚLIUS 26-ÁN TARTANAK A PATAKI HÁZBAN.
MUNKÁCS, 1651. MÁJ. 19. (HL PERSONALIA 13/12.)


BETHLEN GÁBOR ADOMÁNYLEVELE GÁSPÁR JÁNOS RÉSZÉRE,
AMELYBEN HŰ SZOLGÁLATAIÉRT PÉTERITYE FALUT ADOMÁNYOZZA NEKI.
GYULAFERHÉRVÁR, 1619. AUG. 1. (HL PERSONALIA DÁNIEL CSALÁD LT. 1619.)

VII. 201.      1,90 ifm
A török hódoltság és a török elleni háborúk iratai 1500–1789Az 1926. május 26-án Baden bei Wienben kötött levéltári egyezmény alapján mint magyar provenienciájú iratanyag került levéltárunkba a bécsi Kriegsarchiv Alte Feldakten irataiból. A gyűjtemény a végvári kapitányok egymás közötti levelezését, fölöttes hatóságaiknak tett jelentéseiket, segítségkérésüket, kémjelentéseket, az uralkodó leiratait, rendelkezéseit tartalmazza. Ebben a gyűjteményben őrizzük levéltárunk legrégibb magyar nyelvű iratát: Horwatinowyth kapitány 1551. november 8-án Szolnokon kelt levelét, amelyben a nyitrai püspököt Lippa ostromáról tudósítja.

Az iratanyag darabszinten rendezett, az iratok kronológiai sorrendben, ezen belül sorszámos elkülönítésben találhatók. Az iratok mikrofilmlapon kérhetők.

Az iratok a következő rovatokat tartalmazzák: jelzet; dátum; az irat készítője, illetve kiadója és a kiadás helye; a címzett neve és címe; tartalmi kivonat; terjedelem, nyelvezet, az irat jellege.1500


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1500/1. 1500. 05. 17. XII. Lajos Lyon Az egyházfőknek Az augsburgi birodalmi gyűlés törökellenes határozatával kapcsolatos intézkedések 2 p. latin fénym.
    Augsburgi gyűlés
főhercegei
Magyarország
királyának
Értesítik az uralkodót a török elleni harcokkal kapcsolatos határozataikról 4 p. latin fénym.1527


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1527/1. 1527. Joachim brandenburgi őrgr. Követek A követeknek adott utasítás 3 p. latin fénym.
1527/2. 1527.     Magyarország részére csapatok toborzása Brandenburgban 2 p. német fénym.1528


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1528/1. 1528. 01. I. Ferdinánd Hans
Kazianer
Miskolc
A királyi hadakkal Miskolcra érkezett, 1 nap pihenőt tart, majd továbbindul. Kémjelentései alapján úgy tudja, a váradi püspök és Raditsch főkapitány 2000 emberrel csak 6 mérföldnyire állnak, s az erdélyi vajdával Kassa és a Szepesség ellen vonulnak.
Melléletek: Raditsch lovassága Kassánál portyázik, Huszt és Terebes kastélyok is veszélyben vannak.
Kazianer nem várja be a lovasság megérkezését, hanem Pekry huszár kapitánnyal és az egri püspök katonáival az ellenség ellen indul
2 p. német eredeti
1 p. latin eredeti
1 p. latin eredeti
1528/2. 1528. 03. 03. Kazianer I. Ferdinánd
Óvár
Reméli, a huszárok megérkeztek a csapat erősítésére. A mellette levő írnok számára 1 lovat és 20 Ft zsoldot engedélyez. Ígéri, a többi zsoldot is hamarosan kifizetik, erről nyugtassa meg katonáit 2 p. német eredeti
1528/3. 1528. 03. 25. I. Ferdinánd Hans Kazianer
Kassa
A tábori lövegek megérkeztek, de a fizetetlenség, a rossz utak, a betegség, a kezelőszemélyzet hiánya miatt nem indulhatott tovább. A felkelő nép ellenséges hadi vállalkozásra megbízhatatlan, ezért a hadsereg létszámának gyarapítását toborzással kellene megoldani. Jelenti, Szepes kastélyát megadásra szólították fel. A kémjelentések szerint János király Tarnovban van, a lengyel királytól kér segítséget 10 p. német eredeti
1528/4. 1528. 04. 05. I. Ferdinánd Kuttenfelder
Leonhart
Buda
A magyar kormány a hadak fizetését napról napra halogatja. A nehézlövegeket Budáról még nem indították el, és a hadügyekben való járatlanság miatt más dolgokban is hanyagság tapasztalható 2 p. német eredeti
1528/5. 1528. 04. 09. I. Ferdinánd Hans Kazianer
Kassa
A magyar kormány csak 8000 Ft-ot és szövetet akar adni a hadak ellátására, amely a 3 havi zsoldhátralék megtérítésére annál inkább sem elég, mivel csak a sarcelőlegekből 4-5000 Ft gyűlt össze. A kormányban megbízni nem lehet, a hadsereg elégedetlen, az országból is ki akarnak vonulni, ezért a fizetést már nem lehet elhalasztani.
Kémjelentés: Szapolyai a kamieni táborban van, és Tarnovszki lengyel kormányzótól 11 000 főnyi tatár segítségre számít
4 p. német eredeti
1 p. latin
1528/6. 1528. 05. 01. Gr. Nogarol I. Ferdinánd
Prága
Parancsot ad: hozza a magyar kormány tudomására, hogy a hadügyek intézésére nagyobb gondot fordítsanak. A zsoldra szükséges pénzt haszonlesésből ne tartsák vissza. Adjanak ki rendelkezést, hogy a Szarvaskő várában fogva tartott grófot és a várnagyot Komáromba vigyék a többi emberrel együtt biztos őrizet alatt. Nogarol mindenben utasítása szerint járjon el 4 p. német eredeti
1528/7. 1528. 05. 03. Jurisics
Miklós
I. Ferdinánd
Prága
Rábízza az erdélyi főkapitányságot. Hadserege idegen harcosok mellett hazaiakból is álljon. Ezt a parancsnokságot Perényi Péter vajda hatáskörének csorbítása nélkül lássa el. 2 p. német eredeti
1528/8. 1528. 07. 05. Gr. Nogarol, Jurisics I. Ferdinánd
Prága
Utasítás az alájuk rendelt katonaság felhasználása és fizetése tárgyában 16 p. német eredeti1529


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1529/1. 1529. 08. 25. Lamberg
Kristóf
Győr
I. Ferdinánd A török megrohanta Budát, de aztán elvonult. Fehérvár elpártolt, a vajda oda bevonult. A nádor Esztergomból Komárom felé indult. Budáról előző nap 10 hajó érkezett Komáromba. A török közeledik, ezért katonákat, ágyút és lőport kér 2 p. német eredeti
1529/2. 1529. 12. 11. Jurisics
Miklós
Kőszeg
I. Ferdinánd Tájékoztatja a dunántúli helyzetről. Salm gr. és Roggendorf nem akarnak a Buda ellen tervezett vállalkozásban részt venni. Ő 300 lovassal és gyalogossal Szombathely ellen indult, harcolt az ellenséggel, de Kőszeg felmentése is sürgőssé vált. Szapolyai hívei zsarnoki módon bánnak Őfelsége alattvalóival, a nemességgel is. Kényszerítik őket, hogy élelemmel lássák el csapataikat. Erdődy Péter is szállított eleséget nekik. Közli Batthyányra és Thurzóra vonatkozó észrevételeit 3 p. német eredeti
1529/3. 1529. 12. 19. Zwierzeticy
H.
Kőszeg
I. Ferdinánd Jurisics Miklóssal Szombathely ellen vonultak, megütköztek az ellenséggel, s az a várba vonult vissza. Lovasai már 3 hónap óta nem kaptak fizetést, ő már az aranyláncát is elzálogosította, és minden egyéb értéktárgyát, hogy katonáit megtartsa. Kéri a zsold kifizetését. Szerződése most jár le, kérdi, maradjon-e, vagy elvonulhat. Ő szívesen maradna a rossz körülmények ellenére is. A vidéken pestis pusztít, s a vár is nagyon elhanyagolt 3 p. német eredeti
1529/4. 1529. 12. Haditanács   Tervezet a török elleni harc megszervezésére. A magyarországi hadiállapot elemzése, a különböző hadi intézmények. A hírszolgálat megszervezése. A fontos magyar végvárak (Buda, Esztergom, Komárom, Visegrád, Fehérvár) felszerelése, katonasággal ellátása. A tüzérség megszervezése. Hány lovas és hány gyalogos szükséges? Hol állítandó fel a 8000 nehézlovas, a 10-12 000 könnyűlovas és a 44 000 gyalogos? 25 000 Landsknecht toborzása. A német katonák hadi beosztása. 8000 cseh, 2000 olasz, 3000 németalföldi gyalogos, 3000 spanyol lovas toborzása. Naszádosok és hajók szervezése. Az élelmezés. Az élelem és más anyag szállítása a Dunán. A szekerekről és a szekérvármesterekről. Állandó haditanács felállítása Őfelsége mellett. Hol gyülekezzék a hadinép? Pozsony mint gyülekezési hely. Az ellenség elleni felvonulásról, a hadsereg vezetéséről. Mi történjék, ha a török előbb támad, vagy ha nem vonul előre? Horvátország és Erdély szerepéről 74 p. német eredeti1530


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1530/1. 1530. 11. 10. (Főgenerális)
Budai
tábor
I. Ferdinánd A pénzfizetés elhalasztásáról szóló levelet megkapta. Esztergomot és Visegrádot bevette, Budát ostromolja, de lőpor és golyó hiányában az ostromot félbe kellett szakítani. Pótlást kér, és a zsold megküldését. Lamberg Kristóffal tárgyalt a pozsonyi várkapitányság átvételéről. János vajda a töröktől segítséget kapott, 70 naszádoshajó jött Görögfehérvárról. Őfelsége is küldjön segítséget. Mihelyt a lőpor és a golyó megérkezik, folytatja az ostromot. Jelentést tesz még a visegrádi és az esztergomi helyőrség viszonyairól. Betegség pusztít. A hadifelszerelésekben nagy hiányt szenvednek 4 p. német eredeti
1530/2. 1530. 12. 18. (Főgenerális)
Budai
tábor
I. Ferdinánd E hó 14-én a roham megtörtént, de az ellenség visszaverte. A vajda mindenfelől segítséget kap, a török lovasság a Tiszától Budára indulásra kész. A Rácvárosban Mehmed pasa a ruméliai pasától vár segítséget. Hajóhadát is meg tudta erősíteni a Dunán. Kazianer jelentette, Fehérvárról is jönnek csapatok. Az ő hadinépe sokat szenved a hidegtől. A fizetetlenség miatt szét akarnak széledni. A magyar kapitányok is hasonlókat jelentettek. Az ígéret már nem használ, a fenyegetés ellenére is elmennek. Így kénytelen Esztergomba visszamenni. Utasítást kér, mit csináljon az ágyúkkal, mivel mind nem tudja elszállítani, mert a kocsilovak elhullottak. A hajósok is elégedetlenek az élelemhiány miatt. Ő már 10 000 Ft kölcsönt vett fel élelemre és zsoldra. 6 p. német eredeti1531


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1531/1. 1531. 04. 28. I. Ferdinánd Haditanács Parancs egyes magyarországi helységek megszállására. Rendelkezések Komárom, Győr, Óvár, Esztergom, Visegrád, Trencsén, Szombathely és a horvátországi helységek számára. Utasítások a szombathelyi kapitányságnak 7 p. német eredeti
1531/2. 1531. 05. 31. I. Ferdinánd
Prága
Joachim
brandenburgi
őrgróf
Szapolyai János vajdával kialakult viszályáról tájékoztat 3 p. német fénym.1537


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1537/1. 1537. 05. 01. Joachim
brandenburgi
őrgróf
Coln a/d Spree
Szapolyai
János
Követeket küldtek Berlinbe, Havelbergbe, Breslau-ba, Lubagba, Schnalenburgba katonák toborzására, hogy a segítségére tudják küldeni őket 1 p. német fénym.
1537/2. 1537. 05. 01. Hedvig
brandenburgi
őrgrófnő
Coln a/d
Spree
Szapolyai
János
Követeket küldtek több helyre, hogy a toborzottakat a segítségére tudják küldeni 1 p. német fénym.1539


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1539/1. 1539. 12. 16. Szapolyai
János
Buda
Joachim brandenburgi őrgróf A török fogságba jutott katonák kiszabadítása ügyében 2 p. latin fénym.1540


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1540/1. 1540. 01. 01. Vells Leonhardt
Tata
I. Ferdinánd Tatára megérkezett, ágyúit elhozza, de nincs többje 15 lónál és ökörrel vont kocsinál. Hadait nem tudja elosztani Fehérvárra. Tatát megerősítette. Élelmet kér. Kérdi, mi lesz a hadinép járandósága, mert fizetés nélkül nem lehet tartani őket. Csodálkozik, hogy Őfelsége új hadinépet vesz fel, a régit meg fizetés nélkül elmenni engedi. Ha a bajoroknak félhavi fizetést ad, a többieknek semmit, ítélje meg, mi lesz ebből. A leleszi préposttól 1000 magyar Ft-ot kapott. Kérdezi, Roggendorf mikor érkezik? 4 p. német eredeti
1540/2. 1540. 04. 21. Hans Ungnad
Esztergom
Gr. Zrínyi
János
A boszniai basa levelét másolatban elküldi, ennek tartalma szerint járjon el. Az eredetit a királynak küldte. Felelősségre vonja, mert a levél szerint a pasával szemben az illemet megsértette, ezért a pasa a királynő hozzá küldött követeit visszatartotta. Közli a királynő e tekintetben kiadott rendelkezéseit. Tanácsot ad a foglyokat illetően. Lasky Jeromostól érkezett hír szerint a pasa Fehérvár ostromára készül 4 p. német másolat
1540/3. 1540. 12. 14. I. Ferdinánd
Neustadt
Vels Leonhard Leveléből értesült, hogy a török vízen és szárazon nagy sereggel Pest felé vonul, intézkedjék. A győri Kriegsrat ad segítséget, Pestet meg kell tartani. Ő 3-4000 embert küld. Pestet élelemmel el kell látni, a váci és pesti ispánságok is intézkedjenek. Tanácsosaitól úgy értesült, hogy Győr felé is küldtek sok élelmiszert. Ennek ellenére rendeletet adott ki: mindenhonnan élelmet szállítsanak. Pestre ágyúkat, lőszert küldött. A pesti bírót értesítse, és helyezze kilátásba, hogy a várost megvédik a királyi csapatok 8 p. német eredeti
1540/4. 1540. 12. 21. I. Ferdinánd
Neustadt
Vels Leonhard Királyi parancs Pest megvédésére, a szükséges haderő sürgős toborzására, Pest helyőrség növelésére. Vels azonnal induljon Bruck a/d. Leithára 4 p. német eredeti
1540/5. 1540. 12. 28. I. Ferdinánd
Neustadt
Vels Leonhard Utasítás a Serédy Gáspárral való tárgyalásokra. Serédy fizessen 10 000 magyar Ft-ot, amit a felvidéki háború céljaira szeretne felhasználni. Nincs ellenére, hogy Serédyt kapitányként alkalmazzák. Tanácskozzon vele, minként lehetne hadinépet felállítani Felső Magyarország védelmére 6 p. német eredeti
1540/6. 1540. 12. 28. Otto
von
Dischkau
Pest
Vels Leonhard A török támadásról a híreket megkapta, Pestet tartani fogja, de kér puskákat és lőport és gyalogos katonákat. A naszádosok a budai malomnál 3 törököt fogtak el. Ők is azt állítják, hogy a török ostrom a közeljövőben várható 1 p. német eredeti
1540/7. 1540. 12. 28. I. Ferdinánd
Neustadt
Vels Leonhard Levelét két nappal ezelőtt megkapta, a csatolt irattal és Otto von Dischkau levelével együtt. Tegyen meg mindent, hogy még a tél előtt Fehérvárt megszerezze. Az 5 ostromágyú szállítására tegyen meg mindent, forduljon Thurzó kir. helytartóhoz, hogy adjon lovakat és kocsikat. Élelmiszert már küldött. A legénységgel egyezzen meg, hogy maradjanak, a zsoldot meg fogják kapni 2 p. német eredeti
1540/8. 1540. 12. 31. Vells Leonhardt
Tata
I. Ferdinánd Nyáry 10 000 Ft-ot kér a király számára meghódított Gesztes váráért. Serédy Gáspár tárgyal Kövesd vára átadása ügyében Perényi Péterrel, de ő még mindig ellenáll 2 p. német eredeti1541


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1541/1. 1541. 01. 02. Vells Leonhardt
Tata
I. Ferdinánd Révay Ferenc a haditanácsosok és a fehérvári prépost levelével megérkezett. A hadinép fizetés és pénz nélkül ebben a hidegben el akar menni. A huszárok Nyáry Ferencet küldték hozzá panasszal, gyalogosok is jöttek, és mindenki a fizetését kéri. Kéri tehát a zsold megküldését és élelmet. A sziléziai lovasok megérkeztek 2 p. német eredeti1548


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1548/1. 1548. 01. 18. V. Károly
Augsburg
II. Fülöp Családi és államügyekről, az európai politikai helyzetről ír. Magyarországot illetően beszámol a török betörésekről, az ellenük folytatott harcról és a fegyverszünet megkötéséről 18 p. német másolat
1548/2. 1548. 01. 23. I. Ferdinánd
Augsburg
Rusztán
basa
Malvesius jelentette, hogy Rusztán basa a béke híve. Ő személy szerint is a békét kívánja (Ferdinánd). Sok a rabló, betöréseikkel állandóan felborítják a nyugalmat, parancsot adott, hogy lépjenek fel ellenük. Hasonló intézkedést vár el a basától is. Malvesius mindent részletesen elő fog adni neki 2 p. latin eredeti
1548/3. 1548. 01. 23. I. Ferdinánd
Augsburg
Malvezius Rusztán basának azt kell válaszolni a panaszaira, hogy a határ mentén sok a rabló, ők csinálják a rajtaütéseket. Ezért a király nem felelős, mert ő megparancsolta a békét. A török császár számára a pénzt legkésőbb március közepén elküldi. Rendes költségvetésre évi 1500 aranyat fog a követnek küldeni. A rendkívüli kiadásokra titkára által 2800 aranyat fog kapni. A Rusztán basával való tárgyaláson azt kell mondania, hogy a határokon csak az őrzéshez szükséges hadinép van a rablók ellen. Kellemesen érintette a hír, hogy a török császár foglyokat bocsátott el, ő is hasonlóan cselekszik 8 p. latin eredeti
+ rejtjeles, fénym.
+ 3 p. rejtjelkulcs
1548/4. 1548. 01. 24. I. Ferdinánd
Augsburg
Rusztán
basa
Elküldte titkárát a portához a császárnak járó pénzzel. Titkárával és követével is nyugodtan tárgyalhat, hihet nekik, mert az ő véleményét tolmácsolják 1 p. latin eredeti
1548/5. 1548. 01. 31. I. Ferdinánd
Augsburg
Malvezius Leveleiből és a hozzá küldött hírnöktől megtudott mindent a tárgyalásokról. Kérdezi, mennyi pénzt ígért a császárnak és a basáknak, hogy azt idejében el tudja küldeni. Briona János visz utasításokat a béketárgyalás folytatására. Károly császár és ő maga is a béke híve. A lengyel király is a tárgyalásokat pártolja. Működjék tehát a béke érdekében 4 p. német eredeti, rejtjeles fénym.
1548/6. 1548. 07. 15. I. Ferdinánd
Bécs
Malvezius Megkapta tudósítását, hogy Konstantinápolyban semmi sem történik a béke ellen. Hasson a basákra, nehogy a gallok fondorlatainak hitelt adjanak. Mind a császár birodalmában, mind az ő országában helyreállt a nyugalom. Ha a török császár megbontaná a békét, az augsburgi gyűlésen számíthatnak a rendek segítségére 4 p. latin eredeti
1548/7. 1548. 07. 15. I. Ferdinánd
Bécs
Malvezius Rusztán basa óhaja, hogy a szicíliai alkirály és a császár fogjon össze a török tengeri kapitányokkal, és együttesen lépjenek fel a tengeri rablók ellen. A török császár által a határsértések megvizsgálására ajánlott bizottság kiküldését szívesen fogadja. A török császár és a gall király közti levélváltás másolatát megkapta, azt a jövőben is küldje el, ha meg tudja szerezni. Ha az augsburgi diétán történtekről kérdeznék, közölje: a birodalmi segítség csak arra az esetre szól, ha a török császár bontaná meg a békét. A házra és a Rusztán basa számára kért 2000 aranyat sokallja, de megküldi, ám a jövőben előzetes beleegyezést kell kérnie. Bizonygassa a basáknak, hogy a határ menti hadinép csak a békebontó elemek megfékezésére szolgál 10 p. latin eredeti,
rejtjeles
1548/8. 1548. 09. 08. I. Ferdinánd
Bécs
Malvezius Ha a török császár a perzsákkal vívott háborúban alul maradna, beszélje rá őket, hogy tőle kérjenek segítséget, amelyet megad, ha Magyarországot visszaadják neki azokkal a határokkal, amelyek János király életében voltak, s akkor az adott évjáradékot is megfizeti. Ha a török császár elhalna, a basákkal és Jonus béggel egyezzék meg ilyen értelemben. Ígérhet nekik 5-6-7 ezer aranyat. Egyezzenek bele, hogy az Izabella királyné és Fráter György kezében lévő országrészt, akár egyezséggel, akár fegyverrel, megszerezze. Hiszen jobb, ha a török császár egyezségre lép a római császárral és vele, minthogy ki legyen téve Fráter György fondorlatainak 21 p. latin eredeti, rejtjeles
1 db német regeszta
1548/9. 1548. 09. 14. I. Ferdinánd
Bécs
Kászon
budai basa
Tudomásul vette, hogy a tervezett bizottságba hajlandó követeket küldeni. Jöjjön el személyesen az esztergomi tárgyalásokra, vagy embereit küldje el, mert így könnyebb a megegyezés. A király követei már Komáromban vannak. Jegyzéket küld a békebontó sérelmekről 1 p. latin eredeti
1548/10. 1548. 09. 30. Kászon
basa
Buda
Pál
esztergomi érsek és
gr. Nicolaus Salm
Leveleiket és a Leonardus által küldött üzenetet megkapta. Fenntartja, amit írt, s meg fogja védeni a török császár területét a király csapatainak betörése és rablása ellen. Semmiféle bizottságot nem küld, de ha így folytatják, ő is betör a király területére, és elpusztít mindent 1 p. latin eredeti
1548/11. 1548. 10. 12. I. Ferdinánd
Bécs
Kászon
budai basa
A magyarországi főkapitány vezetése alatt álló bizottság felállításáról ír, amely a békeszegésről szóló panaszokat vizsgálja meg, és próbálja a békét veszélyeztető helyzeteket elhárítani 4 p. latin eredeti
1548/12. 1548. 10. 16. I. Ferdinánd
Pozsony
Rusztán
basa
Malveziustól megismerhette a török elleni panaszokat. A budai basa nem akar az ő általa proponált bizottságba embereket küldeni, hogy megvizsgálják a határincidenseket. Kéri tehát, hogy a török császár küldjön ki tagot, a részleteket pedig beszéljék meg követével 4 p. latin eredeti
1548/13. 1548. 10. 18. A budai
basa
Buda
I. Ferdinánd Török panasz, hogy több városban (Kevi, Pécs, Baja) és faluban megtámadták és legyilkolták katonáikat. Javaslat a királynak a mindkét részről elkövetett bűntettek orvoslására 4 p. latin eredeti
1548/14. 1548. 10. 23. Dobó István
Eger
Királyi
Kancellária
Kéri a kancelláriát, mentse ki őt azon török vádaskodás alól, hogy nem tartják be a fegyverszünetet. Holott a törökök Baján cenzust hajtottak be, Tarjánból és Gyögyöspüspökiből pedig embereket hurcoltak el. A komáromi tárgyalások óta több mint 25 embert vittek fogságba. A király ismerje meg a valós helyzetet, s a rablók kiszabadítására törekedjék 1 p. latin eredeti
1548/15. 1548. 10. 26. Dobó István
Eger
I. Ferdinánd A török rendre nem tartja be a fegyverszünetet. Most is Bebek Ferenc és Perényi Gábor birtokát pusztították a hatvani törökök. Egy gyöngyöspüspöki jobbágyot Hatvanban lemészároltak. Ő pedig nem mer semmit tenni, még a szokásos jövedelmet sem meri behajtani, nehogy a törökök panaszkodjanak rá 1 p. latin eredeti
1548/16. 1548. 10. 26. I. Ferdinánd
Pozsony
Malvezius Szigorú vizsgálatot rendelt el a budai basa kincstárnokától ellopott pénzt illetőleg. Továbbra is folytassa a tárgyalásokat a törökkel, ezekre vonatkozóan további utasításokat ad 10 p. latin eredeti
+ rejtj. fénym.
1548/17. 1548. 10. 26. I. Ferdinánd
Pozsony
A török
császár
Sok levele és követe által bebizonyította barátságát és békeóhaját. Az ötéves békét betartotta és alattvalóival is megtartatta. A járandóságot a jövő év elején küldi. Kászon basa panaszt tett nála, de az övéi még több panaszt tettek a törökök ellen. Felajánlotta a basának a tárgyalásokat, követei 15 napig hiába várakoztak Komáromban, a basa nem jött el, és követeket sem küldött. Kéri, utasítsa a basát a tárgyalásokra 10 p. latin eredeti, + másolat
1548/18. 1548. 10–11.     Panaszlevelek kivonatai:
Dobó István, Báthory György, Török János, Magyar Bálint leveleiből
12 p. latin eredeti
1548/19. 1548. 11. 03. I. Ferdinánd
Pozsony
Kászon
budai basa
Husregh és Desewffy János leveleiből megtudta, hogy a török császára tudta nélkül nem mehet el a generális kapitánnyal való tárgyalásra. A kevi törököktől elvitt aranyak ügyét megvizsgálja. A pécsi aga elhurcolásával kapcsolatban megjegyzi, hogy Dervis török kapitány is elrabolt egy királyi alattvalót, jó lenne őket kicserélni. A Baja, Eger, Sirok, Szécsény és Gyarmat körüli dolgokra válaszolja: a törökök háromszor annyit követtek el. Ő a béke híve, és szeretné a békebontásokat tisztázni 8 p. latin eredeti
1548/20. 1548. 11. 08. I. Ferdinánd
Pozsony
Malvezius A velenceiek útján levelet küldött a török császárnak a sok sérelemről, amit a törökök a béke ellen elkövettek. Javasolta, küldjenek ki egy bizottságot a sérelmek felülvizsgálatára, erre utasítsák a budai basát. Törekedjék arra, hogy a császár adja át neki egész Magyarországot, vagy legalább a felső részeket, vagyis amit most Izabella királyné és Fráter György bírnak. Ígérjenek a basáknak nem megvetendő pénzbeli ajándékot, ha támogatják ezt a tervet. A királynénak és Fráter Györgynek megfelelő kárpótlást adna, a császár is megkapná évi járandóságát, és a basák sem járnának rosszul 4 p. latin eredeti, rejtjeles
1 db német regeszta
1548/21. 1548. 11. 22. I. Ferdinánd
Pozsony
Malvezius A követ által felvett 3000 arany kölcsönt sokallja, máskor kérjen előzetes hozzájárulást. A császárral való tárgyalás fontos, e célból még 1-2000 aranyat kölcsönözhet. A császár a telet Perzsiában tölti, ahol ügye nem áll a legjobban, ezért gyorsan megegyezésre kellene vele jutni, nehogy a gall és a lengyel király követei akadályokat gördítsenek. Lehet titokban is tárgyalni. Küldjön azonnal azzal az aleppói követtel, aki Károly császárhoz megy 12 p. latin eredeti, rejtjeles
1 db német regeszta
1548/22. 1548. 11. 22. I. Ferdinánd
Pozsony
Ibrahim
basa
Meghagyta követének, Malveziusnak, azonnal jelentkezzék a béketárgyalások miatt, hogy a béke szorosabb legyen, kéri ehhez a segítségét 4 p. latin eredeti
1548/23. 1548. 11. 22. I. Ferdinánd
Pozsony
Malvezius A legnagyobb igyekezettel tárgyaljon a portán a békéről. A pozsonyi diétán a rendek is a béke mellett vannak. Galíciában a felkelés a király ellen nem szűnt meg. A német birodalomban minden rendben, Konstanz városa örökjoggal Ferdinándhoz csatlakozott 4 p. latin eredeti1549


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1549/1. 1549. 03. 18. I. Ferdinánd
Prága
Malvezius Elküld néhány iratot, hogy megtudja, mit tesznek a gallok, hogy közte és a török császár közti békét megbontsák. Ezt tudtul adja a császárnak és Rusztán basának is. Magyarországon semmiféle lázadás nem volt, ahogy a gallok híresztelik 4 p. latin eredeti
1549/2. 1549. 08. 25. I. Ferdinánd
Prága
Tarnóczy András Kászon basa panaszaira válaszolt, de ő is közli panaszait a török ellen. Felsorolja az eseteket Eger, Léva, Esztergom, Sarud, Kömlő, Gyöngyös és Pata város mellett. Bizottságot kell kiküldeni mindkét részről. A török császár ehhez hozzájárult. A foglyokat kölcsönösen ki kell cserélni. Tarnóczy egyezzen meg az átvevőhelyről. Említse meg, hogy Edenffy László Fráter György híve, több szentmihályi nemest Sáros melletti várukból elűzött, birtokukat elfoglalta, többeket megölt. Írt György barátnak, ha nem ad elégtételt, ő teszi meg. Ezt ne tekintse a basa az ellene irányuló műveletnek 10 p. latin másolat
1549/3. 1549. 08. 26. I. Ferdinánd
Prága
Malvezius Tárgyaljon Rusztán basával: egész Magyarországot vagy legalább a Felvidéket adják át. Mindent kövessen el a megegyezésért. A budai basa panaszában eljár, a bűnösöket megbünteti. A Tarnóczynak küldött panaszjegyzéket mellékeli, hogy tudja, mindig a török a kezdeményező a békebontásban. A Rusztán basa által említett vár bevétele csupán a Balassa elleni bosszú volt, akire egyébként a budai basa is panaszkodott. A konstantinápolyi házvételre szükséges 2000 aranyat a most küldött 3000-ből fedezze. A rendkívüli kiadásokról külön számoljon be 6 p. latin eredeti, rejtjeles
1549/4. 1549. 09. 14. I. Ferdinánd
Prága
Malvezius Magyarországon kétségbe vonják, hogy a néhai Perényi Péternek fia volna, aki a török császárnál van. Ezt tudja meg, és azonnal jelentse 1 p. latin eredeti1550


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1550/1. 1550. 12. 31. I. Ferdnánd
Augsburg
Malvezius Megkapta a jelentését, hogy Rusztán basa Szolnok miatt őt vádolja a béke megbontásáért. A város a királyi területen van. Amikor a török császár a perzsák ellen vonult, ő akkor is megtartotta a békét, a budai basa törte azt meg Vál elfoglalásával, és ezt akarja tenni Szolnokkal is. Rusztán basának ama panaszára, hogy ő Fráter Györgynek segítséget küld, nyugodtan válaszolhatja: ez nem igaz. Ellenben tudomása van arról, hogy az oláhok és az erdélyiek, de maga a budai basa is fegyverkezik. A béke szerint: ami a keresztények kezén volt, ott is marad, azt a török nem veheti el. A budai basának terve Erdély elfoglalása, keresi az okot a békeszegésre, bár már az évi ajándékát is megkapta. Rusztán basának felfogására, hogy keresztény bizottságot török ellen el nem fogadhat, azt kell válaszolni, hogy keresztény és török bizottságot is el kell fogadni, ha az igaz 10 p. latin eredeti1551


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1551/1. 1551. 02. 11. I. Ferdinánd
Augsburg
Váci püspök Tudomásul vette, hogy a püspök hajlandó az országos főkapitányhoz, Báthory Andráshoz és Teuffel Erasmushoz csatlakozva segítséget küldeni. Ezért kegyelméről és jóindulatáról biztosítja 1 p. német eredeti
1551/2. 1551. 02. 02. I. Ferdinánd
Augsburg
Nádasdy
Tamás
A budai basa panaszt tett Dersffy Miklós ellen, mert pécsi lakosokat bírságolt. Hívassa magához, dorgálja és büntesse meg 1 p. latineredeti
1551/3. 1551. 05. 19. I. Ferdinánd
Bécs
Nádasdy
Tamás
Báthory
András
Herberstein
Vette az üzenet továbbítását Fráter Györgynek és Balassának, hogy jöjjenek fel a királyi udvarba. Fia, Miksa parancsát meg fogják kapni, a királynéval az erdélyi tartományról való tárgyalásokra kijelölt Pethi Gáspár és Seghed György hitlevelével együtt. Fráter György tanácsát, hogy Erdélyben 3-400 könnyűlovast kell felállítani, elfogadja. Megparancsolja Báthorynak, Aldanának, Teuffelnek, hogy könnyűlovasokat toborozzanak, és gondoskodjanak megfelelő kapitányokról. Dobó és Grusich Egerben, ill. Csábrágon maradjanak, megkapták a zsoldjukat. Az erdélyi hadinépet is fizetni kell. Csodálkozik, hogy az Eger körül megalakult 600 magyar gyalogos, a Tiszán túlra menve, pénzhiányban szenved, mivel Aldanának is küldött erre a célra pénzt. Báthory gondoskodjék megfelelő főkapitányról. Fia már Egerbe érkezett, csatlakozzanak hozzá 8 p. német eredeti
1551/4. 1551. 07. 10. I. Ferdinánd
Bécs
Magyar
Kamara
Az erdélyi hadinépnek küldeni rendelt pénz még nem érkezett meg. Azonnal a legnagyobb igyekezettel kell oda pénzt juttatni 1 p. latin eredeti
1551/5. 1551. 07. 22. A király Udvari
Kamara
nyitrai
püspök
Az a hír, hogy a török nagy portyázást tesz. A püspök intézkedjék, hogy a magyar kamara az újvári hadinépet mindennel ellássa. Tartsanak összeköttetést Lévával, és készen legyenek, hogy mihelyt a török Esztergom felől jönne, ellenállhassanak 1 p. német eredeti
1551/6. 1551. 11. 08. Horwatinowith
kapitány
Szolnok
Teuffel Erasmus Thurzó
Ferenc
Lippa városát a töröktől visszafoglalták, a törökök a várba vonultak vissza, amelyet tovább ostromolnak 1 p. magyar eredeti,
1 p. latin1552


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1552/1. 1552. 02. 23. I. Ferdinánd
Bécs
Ebersdorff Tudomásul vette, hogy Vál és Tabajd lakóit a Rábán túlra vitték a törökök elől, Óváron is elhelyezhetik őket, amíg Fehérváron ilyen erős a török. A tatai kapitány és hadinépének fizetésére parancsot adott. A nemességgel jóban legyen, ők is adjanak pénzt, ne csak a király, főleg a saját családjuk védelmére. Ha a szentmártonhegyi kapitány nem akar maradni, akkor más alkalmas egyént kell oda küldeni. A török császár jöveteléről szóló hírt tudomásul vette. Jól tette, hogy figyelmeztette Kunigsberget és Kassai Pált Pápán a fehérvári törökök portyázására 4 p. német eredeti
1552/2. 1552. 02. 24. I. Ferdinánd
Bécs
Ágost
váci püspök
Jelentését a török portyázásról megkapta, így a szomszédos megyék és a bányavárosok riasztását elrendelte. A püspök csapata csatlakozzék Teuffel Erasmushoz 2 p. latin eredeti
1552/3. 1552. 03. 06. I. Ferdinánd Horwatinowith
Bertalan
Jelentését, hogy a török elfoglalta Szegedet, megkapta. Vonuljon Szolnokra, ott csatlakozzék Castaldóhoz és Teuffel Erasmushoz, hogy a várost minél előbb vissza tudják foglalni 2 p. latin eredeti
1552/4. 1552. 03. 08. I. Ferdinánd
Pozsony
Váci püspök A jelenlegi bizonytalan helyzet miatt Szeged visszafoglalásáról csak Eger felszabadítása után lehet beszélni. Működjék együtt Teuffel Erasmussal, hogy az országnak ez a része minél előbb felszabaduljon 2 p. latin eredeti
1552/5. 1552. 03. 28. I. Ferdinánd
Pozsony
Váci püspök Tudomásul vette, hogy a sági lovasok pótlását elvállalta. Teuffel Erasmusnak is küldjön lovasokat, és fizesse ki őket az esztergomi káptalan jövedelméből. Legyen résen, figyeltesse, hogy merre portyázik a török. Nyitra és Bars megyéket is alája rendelte 4 p. német eredeti
1552/6. 1552. 03. 28. I. Ferdinánd
Pozsony
Váci püspök Neheztel, hogy a törökök hozzá intézett leveleit olyan későn továbbították. A jövőben több szorgalmat kér az ilyen dolgokban. A budai basa kezébe került levelek miatt semmit nem kell tenni. Puchaim kérését teljesítse. Tutajokról gondoskodjék, hogy a folyón a hadinépek mindent le tudjanak szállítani 4 p. német eredeti
1552/7. 1552. 04. 06. I. Ferdinánd
Bécs
Váci püspök Ami a nemesség felkelését illeti, az a mostani országgyűlés határozata ellen való lenne. Hogy a 100 gyalogoshoz még 40-et küldött, csak üdvözölni tudja. A török most Eger és Szécsény között portyázik. A határvédelem miatt Puchaimmal és Teuffellel működjék együtt. A darabontok fizetésére elrendelte a szükséges intézkedéseket. Emlékezteti, hogy a töröknek sem fát, sem más anyagot nem szabad szállítani, és az ez ellen vétőket meg fogja büntetni 6 p. német eredeti
1552/8. 1552. 05. 29. Dobó István
Eger
Egri püspök Egy török fogolytól szerzett híreket közli. A török császár nem jön személyesen, hanem Almát basát küldi nagy sereggel. Szándéka szerint Szolnokra, Egerbe majd Kassára megy. Megegyezett a lengyel királlyal és az özvegy királynéval, hogy seregeiket egyesítik, hogy Erdélyt és a királyi Magyarország részeit elfoglalják. Már Nándorfehérváron van 100 főnyi tatár sereggel. A budai basa közben Szolnokot és Egert akarja ostromolni. Ezért kér golyókat, lőport és csapatokat 1 p. latin, fénym.
1552/9. 1552. 06. 07. Dobó István
Eger
Egri püspök Újabb híreket közöl Almát és a budai basa szándékáról. Amint a vezér pasa átkel a Dunán, a budai basa visszatér Veszprémből, és elkezdi Egert ostromolni. Sürgős tehát, hogy a vár állapotáról minél előbb gondoskodjanak 2 p. latin, fénymás.
1552/10. 1552. 06. 12. Dobó István
Eger
Egri püspök A budai pasa Veszprémből visszatért, most Rákos mezején Almát pasa megérkezését várja, aki hidat veret a Dunán. A főtisztelendő gondoskodjék segítségről. Bízza meg Pethő Gáspárt, Zoltay Istvánt és Káldy Mártont, hogy ők is kötelesek legyenek a vár védelmében részt venni. Küldjön levelet a felső vármegyékhez, hogy a vár gyors segélyezéséről gondoskodjanak. Ő is megtesz mindent, amit lehet. A lovasok számát 300-ra egészítette ki, gyalogosokat pedig tovább toboroz 4 p. magyar eredeti
1552/11. 1552. 07. 01.
1552. 07. 12.
Szőllőssy János Blasius
és
Váradi Péter
Egy körösi embertől vette a hírt, aki azt egy kecskeméti töröktől hallotta, hogy a török császár nagyon csodálkozik azon, honnan veszi a magyar király azt a sok pénzt a hadinép tartására. Bizonyára a bányákból és a bányavárosoktól. Megparancsolta a budai basának, hogy foglalja el azokat.
A jelentés latin nyelvű felterjesztése
4 p. magyar eredeti
4 p. latin eredeti
1552/12. 1552. 07. 11. Miksa főhg.
Bécs
I. Ferdinánd Jelenti, hogy Drégely a budai, Temesvár pedig Almát basa ostroma alatt áll. Közli milyen csapatokat rendelt Drégely megsegítésére. Nézete szerint a felszerelt csapatokkal és az országos milíciával a budai basát meg lehet verni. Kéri a német csapatok gyors átküldését 14 p. német eredeti
1552/13. 1552. 07. 13. Balassa
János
Sámbok
Miksa főhg. Kevés szolgával Lévára érkezett. Felszólította a nyitrai nemeseket a felkelésre, de eddig csak kevesen jöttek, és ők sem alkalmasak a védelemre 2 p. latin eredeti
1552/14. 1552. 07. 14. Khuen
Károly
Győr
Miksa főhg. Kunigsberg Imre lovasságával Pápáról elindult Teuffel Erasmushoz. Az ott maradt osztrák hadinéppel nem bírja megvédeni a helyet, sok őrre lenne szüksége, de kevés embere van, őket pestis pusztítja. Segítséget kér. Mellékeli Krakkay Tamás levelét, hogy a török elfoglalta és elpusztította Devecsert 6 p. német eredeti
1552/15. 1552. 08. 06. Miksa főhg.
Bécs
Magyar
hadbiztosok
Hír a temesvári eseményekről. Tudomásul veszi, hogy 300 darabontot Egerbe küldte. Szolnok nincs kellően ellátva, legalább 500 emberre lenne ott szükség. Ők is küldjenek hadinépet Szolnokra. A vármegyéket is felhívta, eddig azonban egyetlen embert sem küldtek. A budai basa majd Almát basához fog csatlakozni 4 p. német eredeti + másolat
1552/16. 1552. 08. 10. Miksa főhg.
Bécs
Váci püspök, Sforza Pallavicini, Teuffel Erasmus Hammerspach Károly kapitány mellékelt levelében kérdezi, miképpen van ellátva Szolnok. Találjanak módot, hogy Szolnok el legyen látva. 300 magyar gyalogost azonnal küldjenek oda, ha nem tudnak, gondoskodjék a hadinépről, a zsoldjukat majd küldi.
Melléklet: Temesvár elesett. Szolnok felszerelése nem elégséges. Írt Gall Ádámnak és kért segítséget. Jelentést küldött az udvarhoz is
8 p. német eredeti
1552/17. 1552. 08. 12. Miksa főhg.
Bécs
Hubrich
Vilmos,
Merey
Mihály,
Gall Ádám,
Ferenc nyitrai
püspök,
Balassa
János
Tscherotin ezredestől fognak további parancsot kapni. A török több győzelem után vonul tovább. Hadinépet kell gyűjteni, felkészülni a védelemre, Nagyszombaton van a gyülekezőhely. A haza megmentésére mindent fel kell használni. A várakat rendbe kell hozatni. Szolnok és Eger sürgős segítségre szorul. A vármegyéket is fel kell hívni a támogatásra 6 p. német eredeti,
1 db regeszta
1552/18. 1552. 08. 14. I. Ferdinánd
Bécs
Weisprach János,
Hubrich
Vilmos,
Merey
Mihály,
Gall Ádám
Reméli, Miksa levelét megkapták, aszerint járjanak el. Tudja, hogy mindent meg fognak tenni a védelemért. Működjenek együtt Tscherotin ezredessel, a nyitrai püspökkel és Balassával. Különösen Egert és Szolnokot kell megvédeni. Új hadinépet kell toborozni 2 p. német eredeti
1552/19. 1552. 08. 17. I. Ferdinánd
Bécs
Tscherotin K., Weispriach, Hubrich
Vilmos,
Merey
Mihály,
Gall Ádám, Kriston
Miksa
A budai basa Vác felé vonul. Szándéka Léva, Eger, Szolnok ostroma. A nyitrai püspök küldjön pár száz gyalogost Lévára, és vegye igénybe a vármegyék segítségét. A várakat el kell látni ágyúkkal és puskaporral. Egerbe és Szolnokra 600 vagy még több magyar gyalogost kell küldeni. Gall Ádám gondoskodjék a várak jó ellátásáról 6 p. német eredeti
1 db német regeszta
1552/20. 1552. 08. 25. I. Ferdinánd
Bécs
Verner kir. tanácsos
Serédy kap.
Gyorsan küldeni kell Egerbe 300, Szolnokra 500 gyalogost. A budai basa már közel jár Szolnokhoz 2 p. német eredeti
1552/21. 1552. 09. 01. Dobó István
Mekcsey
István
Eger
Kassai
hadbiztosok
A király leveléből megtudták, hogy már nem egy, hanem két levelet intézett Kassához, hogy gyalogosokat küldjenek a veszélyeztetett várakba. Ez még mindig nem történt meg, pedig ők is nagyon nélkülözik a katonákat. Gondoskodjanak a gyalogosok megérkezéséről, amíg nem késő 2 p. latin fénym.
1552/22. 1552. 09. 03. I. Ferdinánd
Bécs
Balassa
János
Értesíti, hogy Forgách Zsigmond hadifogságban lévő fia kiváltására a Csábrág várban fogva tartott Sabác nevű törököt adja ki 1 p. latin eredeti
1552/23. 1552. 10. 03. I. Ferdinánd
Bécs
Királyi
hadbiztosok
Gall Ádám
Menjenek Győrbe, és az ottani várkapitánynál lévő két tervet tanácskozzák meg. Miképpen kell Győrt kiépíteni és megerősíteni. Tatát le kell rombolni, az ágyúkat Komáromba vinni. A várat megerősíteni. Tegyenek javaslatot milyen intézkedések szükségesek Komárom megerősítésére. Komárom megerősítésénél Paksy Jánossal egyetértésben járjon el, és tegyen jelentést. 26 p. német eredeti
1552/24. 1552. 10. 14. I. Ferdinánd
Bécs
Magyarország
nemesei, vármegyék és a tisztségviselők
Wolfgang Schreiber pécsi kapitány jelentéséből megtudta, hogy Palástnál a törököktől elszenvedett vereség után sok katona megszökött. El kell fogni őket, és megbüntetésre az említett kapitánynak átadni 4 p. latin eredeti
1552/25. 1552. 10. 21. I. Ferdinánd
Ebersdorf
Ernst Plauen,
Hans Ungnad
Megdicséri őket, hogy 4 század gyalogost felállítottak, és biztosítja, hogy a szász választófejedelemtől vett kölcsönt vissza fogja fizetni 1 p. német eredeti
1552/26. 1552. 12. 18. Sforza Pallavicini,
Zay Ferenc,
Szent
Kereszt
I. Ferdinánd Megérkezett Podmanitzky a király utasításával. Jelentik: a fizetetlenség miatt egyre többen hagyják el a király szolgálatát, így ezen részek (Felső-Magyarország) megvédése egyre nehezebb. Ellátásukról, a királyi meghagyás ellenére, ezek a megyék nem gondoskodnak. A török a bányavárosok megszerzésére törekszik. A védelem megszervezésére Balassa Jánost akarják kinevezni. Gyors intézkedést kérnek ez ügyben, mivel addig senki sem akadályozza meg a török vállalkozásait 3 p. latin fénym.
1552/27. 1552. 07. Jankovith Ferenc
Ság
Váci püspök, Teuffel Erasmus Már kétszer voltak szemben a törökkel, de „nyelvet fogni" nem sikerült. Küldjenek új hadinépet, gyorsan, mert különben elvesznek a környező helyek. A török már Drégely alatt van 2 p. magyar eredeti1553


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1553/1. 1553. 01. 08. I. Ferdinánd
Grác
Malvezius Tudomásul vette, hogy most az idő alkalmas lenne a béketárgyalásokra. Ő hajlandó is, ahogy azt megírta Rusztán basának. Küld követeket, ha salvus conductust kapnak. Nézzen utána, hogy ezeket kiadják. Kezdje meg a tárgyalásokat, és legalább 6 havi fegyverszünetet hozzon létre 6 p. latin eredeti
1553/2. 1553. 02. 06. Sforza Pallavicini
Bécs
  Információ a császárnak, hogy mennyi őrség, gyalogos és lovas katona van most a végvárakban (Eger, Fülek, Kékkő, Nyitra, Komárom, Tata, Győr, Pápa, Tapolca, Palota) az egyes parancsnokok vezetése alatt, és mennyire lenne szükség 13 p. latin eredeti
1553/3. 1553. 03. 01.     Összeírás az egri püspökséghez tartozó birtokokról, valamint különféle járadékaikról 30 p. latin eredeti1554


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1554/1. 1554. 05. 30. Malvezius orátor
Komárom
Budai basa Megérkezett Komáromba a török császár járandóságával, hogy azt a Portára vigye. Hírét vette azonban, hogy a moldvai és havasalföldi vajdák a tatárokkal és a török csapatokkal szövetkezve, Erdélybe akarnak törni, hogy oda visszavigyék János király fiát, és ehhez segítséget ad a budai basa és Kászon pasa is. Tiltakozik ellene, mert ez a béke megsértése. Felhívja, hogy teremtsenek rendet, hogy útját Konstantinápolyba folytathassa 4 p. latin eredeti, + xerox
1554/2. 1554. 05. 30. Tuygon pasa
Buda
Malvezius Megkapta levelét. Utasította a moldvai, havasalföldi vajdákat és a többi parancsnokot a béke megtartására. Útját tehát biztonságban folytathatja 4 p. latin eredeti, + xerox
1554/3. 1554. 06. 06. I. Ferdinánd
Bécs
Malvezius Értesíti a budai basa leveléről, melyben megírta: a török császár parancsa értelmében utasította az összes basát a fegyvernyugvásra. Így biztonságban mehet tovább. Vigye magával Paksy Jánost is 4 p. latin eredeti
1554/4. 1554. 06. 08. Malvezius
Komárom
Budai basa Felhívja figyelmét, hogy a király több levelét nem továbbították a Portához. Kéri, a leveleket ismét továbbítsák. Panaszt tesz, hogy egyes futárokat a török elfogott. A Porta és Kali bég leveleit átküldi, Horváth Péter küldöncöt a válasszal küldje el. A fegyverszünet fenntartásáért járjon közbe. A mindkét oldalon szedett hadifoglyok ügyét rendezzék 4 p. latin eredeti
1554/5. 1554. 06. 16. I. Ferdinánd
Bécs
Malvezius Választ küld a budai basa Horváth Péter által hozott levelére. A tárgyalást felveheti, közölje a pasával a fegyverszünet fenntartásának feltételeit, a foglyok visszaadását, a kártérítést. Ha a török panaszt tesz, sorolja fel békebontó cselekedeteit 6 p. latin eredeti
1554/6. 1554. 07. 02. I. Ferdinánd
Bécs
Malvezius Levelet küld a budai basának, amelyet Paksy János komáromi kapitány továbbítson. Válaszában közölte a basával, hogy a fegyverszünetet ők be fogják tartani. Erdélyben nem lépnek fel a moldvai és a havasalföldi vajdák ellen 1 p. latin eredeti
1554/7. 1554. 07. 08. Tuygon
budai basa
Buda
Malvezius Mivel az erdélyi adót nem hozták el, az orátor pedig nem érkezett meg a fegyverszüneti és a János Zsigmondnak átadott Erdély visszaadására rendezett tárgyalásra, a sok írásbeli ígéretnek az lett a következménye, hogy a Portán hazugnak tűnik fel. Azt tanácsolja, az ügyet jól gondolja meg, és idejében cselekedjen. Közli, hogy katonáit békés magatartásra intette 4 p. latin eredeti
1554/8. 1554. 07. 13. I. Ferdinánd
Bécs
Malvezius A budai basa levelére semmit sem válaszolt, de közölje vele, hogy levelét megkapta, és a szándéka nem változott. A küldönc érkezését várja meg a válasszal. A fegyverszünetet meg fogják tartani 1 p. latin eredeti
1554/9. 1554. 07. 28. Tuygon basa
Rákos mező
Malvezius Panasz a fegyverszünet megsértése miatt a tolnai eseményeket említve. Dersffy Farkas Sziget várába vitt foglyokat, köztük asszonyokat is 1 p. latin eredeti
1554/10. 1554. 07. 31. Tuygon basa
Rákos mező
Malvezius Panasz a fegyverszünet megsértése miatt, amit Sforza követett el. Egy törököt elfogott, hogy kifaggassa a basa táborba szállásáról 1 p. latin eredeti
1554/11. 1554. 08. 01. I. Ferdinánd
Bécs
Malvezius Az ő és a budai basa levelét megkapta. A lévai kapitány, Székely Miklós szigorú parancsot kapott: a három marosvidéki foglyot bocsássa szabadon 1 p. latin eredeti
1554/12. 1554. 08. 07. I. Ferdinánd
Bécs
Malvezius Közli a Székely Miklós által bejelentett okokat a Maros menti telepesek elfogására. Ezeket közölje a budai basával 1 p. latin eredeti
1554/13. 1554. 08. 10–14. I. Ferdinánd
Bécs
Malvezius Utasítás, hogy a budai basa panaszaival, a tolnai eseményekkel és Sforza tettével kapcsolatban milyen választ adjon 2 p. latin eredeti
1554/14. 1554. 08. 20–21. Tuygon basa
Rákos mező
Malvezius Panaszok Sziget, Kaposvár és más helyek békeszegő magatartása ellen. A maguk részéről biztosítják a fegyverszünetet, amit különösen a moldvai és a havasalföldi vajdáknak hagyott meg. Közli: fellép azok ellen, akik eddig mindkét részre fizettek adót, de most a török részt megtagadták 3 p. latin eredeti, + xerox
1554/15. 1554. 09. 05. Miksa főhg.
Bécs
Balassa
János
Tudomásul vette, hogy könnyűlovasságát felállította, a fizetésre rendelkezett a magyar kamaránál. A korponai kapitányság betöltéséről később intézkedik. A könnyűlovasság fizetésére használja fel azt az összeget is, amivel adós a királynak Kőváráért 2 p. német eredeti
1554/16. 1554. 10. 11. Tuygon basa
Buda
Malvezius Értesíti, hogy a király futára a Portáról visszatért, de visszatartotta, míg a kérdéseire választ nem kap 1 p. latin eredeti
1554/17. 1554. 10. 12. I. Ferdinánd
Bécs
Malvezius Meglepte a hír a futár visszatartásáról. A komáromi kapitány, Paksy János segítségével mielőbb eszközöljék ki, hogy a futár továbbmehessen. Mellékli a basának írt levelet. Megkapta az értesítést a futár megérkezéséről. Küld salvus conductust, hogy minél előbb továbbindulhasson 2 p. latin eredeti
1554/18. 1554. 11. 06–07. 13.
1554. 11. 13.
I. Ferdinánd
Bécs
Tuygon basa
Malvezius
Malvezius
Írt a budai basának, a török császárnak, a pécsi püspöknek és Zay Ferencnek, hogy az orátor (Malvezius) megbetegedett, és a télben a hosszú utat nem bírná. Mégis igyekezzék, hogy december 1-jén már Budán legyen. Tartsa készenlétben az ajándékokat, hogy esetleg más vigye tovább.
Írt Paksy Jánosnak, hogy a levelet ő vigye el a budai basának és Konstantinápolyba.
Melléklet. Reméli, hogy december 1-jén Budán lesz a két király közötti béketárgyaláson
8 p. latin eredeti
1554/19. 1554. 11. 13. A. S. Malvezius Nov. 6-án vagy 7-én megérkezett a moldvai vajda futára a török levelekkel, mellékelve a néhai János király néhány levelét, akinek fia Lengyelországból Szalónak várába érkezett, és most ott tartózkodik 1 p. latin eredeti
1554/20. 1554. 11. 16. I. Ferdinánd
Bécs
Malvezius A mellékelt levél átadóját küldje el maga helyett a Portára, oktassa ki, és informálja mindenről 4 p. latin eredeti1555


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1555/1. 1555. 02. 06. Balassa
János
Zólyom
Miksa főhg. Kéri Kékkő várának kellő ellátását, elegendő élelem és helyőrség biztosítását, mert Szécsény mellett ez igen fontos vár. A határvidéken gyülekezik a török és a tatár, tartani lehet a támadástól 1 p. latin eredeti
1555/2. 1555. 03. 22. I. Ferdinánd
Augsburg
Miksa főhg. Hrazwica város és a vár felszerelése és megerősítése végett intézkedjék 2 p. latin eredeti
1555/3. 1555. 05. 03. Paksy
János
Komárom
Miksa főhg. A törökök Buda, Esztergom, Pest, Kelenföld és Vác mellett legeltetnek, sátrakat ütöttek fel, és e hónap közepe felé akarnak indulni 1 p.
1555/4. 1555. 06. 08. Sforza Pallavicini
Győr
Miksa főhg. A pápa által Győr felszerelésére és megerősítésére küldött pénzsegély megérkezett. Előbb 4000 Ft, később még ugyanennyi. A munkálatokat megkezdték, de a pénzből a munkásokat csak június végéig lehet fizetni. Már jobban előre haladtak volna a munkával, ha azt nem késlelteti az áradás 4 p. latin eredeti
1555/5. 1555. 06. 16.
1555. 06. 15.
Sforza Pallavicini
Győr
Paksy
János
Komárom
Miksa főhg.
Sforza P.
Javaslat a Komárom melletti kastélyépítés elhalasztására. A beszerzett fa elraktározható, a cserjéket Paksy a Komárom körül húzandó kerítéshez fel tudja használni. Csesznek engedetlen prefektusát elbocsátotta, helyettese letette a hűségesküt. Jakosics Ferenc és Domján magister birtokai Tatánál elpusztultak a török támadásban, így őket a munkálatok alól fel kellett menteni, de ez a királyi szolgálat hátrányára is van, mivel a többiekre igen súlyos terhet ró.
A török kincstárnak kiosztotta a budai és pesti hadak zsoldját, és a számlálást is elvégezték. 11 000 főnyi a helyőrség. A fegyvereket javítják, lovakat patkolnak, készülődnek. A budai tanácskozáson részt vett a budai basa, Hamza bég, Oroszlán bég, Veli bég és a kincstárnok. Korokna, Kapos és Csákány elfoglalásáról volt szó
6 p. latin eredeti
1555/6. 1555. 06. 25. Zipser
Valentin Zaiss Péter
Korpona város küldöttei
Miksa főhg. Korpona város felterjesztése a királyhoz segítségért, mert török veszély fenyegeti őket. Halom bég fenyegető levelet küldött a városnak, hogy menjenek el Szolnokra, és hódoljanak meg. Ibrahim csausz is hasonló tartalmú levelet írt 16 p. német, magyar eredeti
1555/7. 1555. 07. 24. Paksy
János
Komárom
Miksa főhg. Budáról Nagy Iván hozta a hírt, hogy a basa Komárom ellen készül. Ellenük ment, a Dunán való átkelése után a török lovasság visszavonult. Nem üldözte őket, hanem visszatért a várba. Nagy Ivánt hű szolgálataiért megjutalmazta. Mivel a támadás megismétlődésétől kell tartani, kér segítséget, fegyvermestereket, a naszádosok számára fizetést. A Dunán küldjenek élelmet 4 p. latin eredeti
1555/8. 1555. 07. 28. Krusics
János
Korpona
Ibrahim
csausz
Megkapta fenyegető levelét, amelyben arra szólítja fel, hogy Korponát adja át. A király és a császár között béke van, tehát ne akarjon olyat, ami az ő becsülete ellen van 2 p. latin eredeti
1555/9. 1555. 08. 02. Miksa főhg. A nádor Vette a hírt, hogy a törökök csapatösszevonásokat végeznek Szécsénynél és Füleknél. A budai basa Pestnél 2000 katonával táborba szállt. Elrendeli, hogy akadályozzák meg vállalkozásaikat. Ilyen rendeletet küldött Balassának és Krusics Jánosnak is 1 p. német eredeti
1555/10. 1555. 08. 04. Miksa főhg.
Bécs
Balassa
János
A törökök kivonultak helyőrségeikből és a királyi határ felé közelednek. Utasítja a megfigyelésre és a hírszerzésre. A Krusics kapitánytól kapott híreket azonnal továbbítsa, és betörés esetén, amennyi haddal lehet, a török elé vonuljon 2 p. német eredeti
1555/11. 1555. 08. 04. Miksa főhg.
Bécs
Krusics
János
A törökök kivonultak a helyőrségekből és a királyi határ felé közelednek. Utasítja a megfigyelésre és a hírszerzésre. Betörés esetén, amennyi haddal lehet, a török elé vonuljon 1 p. német eredeti
1555/12. 1555. 09. 24. Miksa főhg.
Bécs
Balassa
János
A javaslatot, miszerint a várható török támadást egy megelőző csapással hiúsítsa meg, nem fogadja el, egyúttal figyelmezteti a béke megtartására. Utasítja azonban, hogy a török veszély ellen minden szükséges előkészületet tegyen meg a királyi tartományok védelmére 2 p. német eredeti1556


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1556/1. 1556. 01. 24. I. Ferdinánd
Pozsony
Gall Ádám A győri építkezésnél a magyar királyság alkotmányának artikulusait és az országgyűlés határozatait a robotra és a munkára rendelést illetően be kell tartani 1 p. német eredeti
1556/2. 1556. 02. 26. I. Ferdinánd
Bécs
Gall Ádám A törökök előretörése ellen – amíg hadinépet nem küld –, vegye igénybe Moson és Komárom megyéket. 4-500 embert fog küldeni. 300 Landsknecht már Győrbe érkezett. Salm grófot is utasította a megyei felkelés szemléjére. Az Udvari Kamara parancsot kapott, hogy lőport, fegyvereket, ólmot küldjön. Sforzától kérjen 200 lovast 2 p. német eredeti
1556/3. 1556. 03. 11. Gall Ádám
Győr
I. Ferdinánd Jelentés arról, mit ért el a megyéknél Győr megsegítésére. A megyei szemlét megtartották 4 p. német eredeti
1556/4. 1556. 03. 17. Gall Ádám
Győr
I. Ferdinánd Mellékelve küldi Máriássy László, palotai kapitány levelét, amelyben arról értesíti őt, hogy 4 darabontja megszökött és Győr felé tartanak. Kéri, tartóztassa fel őket, míg embere értük nem meg. A török basa sok hadinéppel néhány nap múlva Fehérvárra érkezik. A falvakból szekereket harácsolnak.
Kémet küldött Fehérvárra, hogy híreket kapjon. Pápa és Sziget is számíthat támadásra. Győr számára nagyobb helyőrséget kér
2 p. német eredeti
1 p. magyar eredeti
1556/5. 1556. 03. 18. Gall Ádám
Győr
I. Ferdinánd A török Fehérvárról Győr vagy Pápa-Szentmártonhegy felé vonul. Felhívta Győr és Moson megyéket a segítségre.
Mellékelve: Heránt Péter és Szántó János pápai hadnagyok levele: a török Pápa felé tart, készek a védelemre, de gyalogos és lovas katonákat kérnek
4 p. német eredeti,
2 p. magyar eredeti
1556/6. 1556. 03. 19. Paksy János
Komárom
I. Ferdinánd Kéri a komáromi helyőrség számának szaporítását, tekintettel a török hadmozdulatokra 4 p. latin eredeti
1556/7. 1556. 03. 20. Serédy György
Makovica
I. Ferdinánd Panaszolja Bebek és híveinek erőszakoskodásait, hogy jogtalanul elfoglalta Regéc és Boldogkő várakat. Ő egyedül nem bír vele 4 p. latin eredeti
1556/8. 1556. 03. 20. Gall Ádám
Győr
I. Ferdinánd A török a Fehérvár és Győr közötti erdőben van. Kéme még nem érkezett meg. 100 lovast küldött ki kémszemlére, hogy jelentsék, merre tart az ellenség 4 p. német eredeti
1556/9. 1556. 04. 04. I. Ferdinánd
Bécs
Gall Ádám Küldjön további híreket. Hadinépével álljon készen. Ha magyar nyelvű jelentést kap, azt német vagy latin fordításban küldje el. A puskások csapatának felállítására parancsot adott 2 p. német eredeti
1556/10. 1556. 04. 10. I. Ferdinánd
Bécs
Gall Ádám Győr számára 500 német puskást vesz fel, de eddig csak 140 van együtt. Mihelyt lehet, elküldi őket. Elrendelte a győri vár építéseinek támogatását. Az ott dolgozók munkabérét felemeli. A palotai huszárok fizetést kérő levelét megkapta, írja meg nekik, hogy Podmaniczky Rafaelnek már elküldte a pénzt 4 p. német eredeti
1556/11. 1556. 04. 10. Gall Ádám A király Larenz Károly fehérvári polgár kémszolgálatra jelentkezett. Ali basa 60 000 emberrel közeledik, és 14 napon belül megérkezik vagy Magyarországra, vagy Erdélybe 1 p. német eredeti
1556/12. 1556. 04. 16. Miksa főhg.
Bécs
Gall Ádám Győrött nélkülözhető hadinépét, a naszádosok közül négyet teljes felszereléssel küldjön Komáromba. Értesítse Paksy Jánost: a fizetésről gondoskodik 2 p. német eredeti
1556/13. 1556. 04. 18. Gall Ádám
Győr
Miksa főhg. A török lovasság és gyalogság Budáról Fehérváron át elindult, most Győrtől 8, Pápától 4 mérföldnyire van. A török foglyok szerint 2000 lovas és 600 gyalogos alkotja a csapatot. 300 huszárt küldött ki Pápára. A 4 naszádos elindult Komáromba 4 p. német eredeti
1556/14. 1556. 04. 20. Miksa főhg.
Bécs
Gall Ádám Tudomásul veszi, hogy a török ellen megy, de Győr biztonságáról kellőképpen gondoskodjon 1 p. német eredeti
1556/15. 1556. 04. 21. Gall Ádám
Győr
Miksa főhg. A török rabol, gyilkol, a keresztényeket fogságba viszi, az állatokat elhajtja. A pápai huszárok 3 török főtisztet fogtak el, akik elmondták: 4000 lovasból és 600 gyalogosból állt csapatuk. Szentmártonhegyre biztost kell küldeni, mert a várfalak és a kerítés düledezik. Paksy Jánosnak írt Komáromba: együtt üssenek rá a törökre. 200 puskást küld ki a Fehérvár-Esztergom közti erdőbe, akik Paksy embereivel a portyázásról visszatérő törökökön ütnek rajta 6 p. német eredeti
1556/16. 1556. 04. 22. Miksa főhg.
Bécs
Gall Ádám Levelét ápr. 21-én megkapta. Jóváhagyja intézkedéseit. Véleményezi Gotschen György kapitányi kinevezésének javaslatát 1 p. német eredeti
1556/17. 1556. 04. 25. Gall Ádám
Győr
Miksa főhg. A török 10 mérföldnyire van Győrtől, Sümeg alatt rabol. Török Ferenc – Funfkirchen, Gertschacher, Gyulaffy László vezetése alatt –lövészeket és több portyázó csapatot küldött ki ellenük. Az ellenség Óvár felé akar menni. Jelenti, a királytól utasítást kapott: a török császárhoz küldött követ visszatérése előtt a fehérvári törököket ne támadja meg 4 p. német eredeti
1556/18. 1556. 04. 26. Paksy János
Komárom
Miksa főhg. Egy olaszból törökké vedlett embert, Ali basát kinevezték vajdának. Őt akarja követül küldeni a tárgyaláshoz, hogy milyen kárt okozott Veli bég az esztergomi szandzsákban. Kedvező alkalom kínálkozik a győri és a lévai helyőrség támogatásával a törököt megtámadni. Ali basa hadával elindult Konstantinápolyból 1 p. latin eredeti
1556/19. 1556. 04. 27. Miksa főhg.
Bécs
Gall Ádám Megkapta a levelet a Sümeg alatti török rablásokról. Tudomásul vette, hogy elűzték onnan őket. Utasítást ad az ellenséges betörések megszüntetésére, de a török elleni támadásra ő nem adhat parancsot, a kérést a királyhoz továbbította 2 p. német eredeti
1556/20. 1556. 04. 28. Berham kihaja
Buda
Paksy János A felpanaszolt sérelmek nem a török császár rendeletére történtek. Megparancsolta a határ menti csapatoknak, hogy a békét tartsák meg 2 p. latin eredeti
1556/21. 1556. 04. 28. Gall Ádám
Győr
Miksa főhg. A török Fehérváron és Esztergomban a lovait legelőre küldte. Kér engedélyt, hogy meglephesse őket 4 p. német eredeti
1556/22. 1556. 04. 30. Miksa főhg.
Bécs
Gall Ádám Közli, hogy Karlarkovich Jeromos hadnagyot a királynak ajánlani fogja. Várja Ferdinándtól a döntést a török elleni támadásról. Addig csak a határok biztosítását rendeli el 2 p. német eredeti
1556/23. 1556. 04. 30. Miksa főhg.
Bécs
Paksy János Szorgalmát elismeri, máskor is tudósítsa a török felől, de csak akkor menjen ellenük, ha az támad 2 p. latin eredeti
1556/24. 1556. 05. 01. Mehmet
vada
Buda
Paksy János Panaszt tesz a királyi hadak ellen. Kéri, hogy a fennálló szerződések értelmében vegye elejét a fegyverszünet megsértésének 2 p. latin eredeti
1556/25. 1556. 05. 04. Paksy János
Komárom
Miksa főhg. Ali basa levelét a béke megtartásáról megküldi 2 p. latin eredeti
1556/26. 1556. 05. 04.
1556. 04. 29.
1556. 05. 03.
Gall Ádám
Nádasdy
Tamás
Gall Ádám
Miksa főhg.
Gall Ádám
A nádor
Panaszt tesz a nádor ellen, aki az ő hadinépével is rendelkezni akar.
Mellékelve: a levél, amelyben értesíti, hogy a király őt bízta meg az összes hadak felügyeletével. Jelentést vár a vár helyzetéről.
Válaszában közli, hogy a király bízta őt meg Győr védelmével, mástól parancsot nem fogad el. Az ügyről jelentést tesz az uralkodónak
10 p. német, latin eredeti
1556/27. 1556. 05. 06. Miksa főhg.
Bécs
Paksy János Mehmet vajda levelét megkapta. Paksy csak védekezzen, amíg a király parancsa meg nem érkezik 1 p. latin eredeti
1556/28. 1556. 05. 08.
1556. 05. 07.
Paksy János Komárom
Nagy János
Tata
Gall Ádám
Paksy János
Megküldi Nagy János hozzá intézett levelét.
A török pusztít, az állatokat elhajtja. Hírt ad az ellenség Győr ellen tervezett támadásáról. Kéri, hogy erről értesítse Gall Ádámot, és kérje őt a Tatára kirendelt gyalogosok sürgős elküldésére. Jelenti, hogy a várban lőpor- és élelemhiány van
2 p. latin eredeti
2 p. magyar eredeti
1556/29. 1556. 05. 15. I. Ferdinánd
Bécs
Gall Ádám Reméli, hogy a törököket meg fogja állítani. Írja meg az új híreket. Győrről gondoskodjék 2 p. német eredeti
1556/30. 1556. 05. 15. Miksa főhg. Gall Ádám Török Ferenc jelentését, hogy a török Pápa felé vonul, megkapta. Küldjön neki segítséget Győrből 1 p. német eredeti
1556/31. 1556. 05. 18. Miksa főhg. Gall Ádám Lépjen érintkezésbe az óvári kapitánnyal, hogy a vármegye alattvalói robottal járuljanak hozzá Győr várának megerősítéséhez 1 p. német eredeti
1556/32. 1556. 05. 18. I. Ferdinánd Gall Ádám Megkapta jelentését a török előrenyomulásáról Pápa és Győr felé. A szükséges intézkedéseket tegye meg. A nádornak is hasonló utasításokat adott 1 p. német eredeti
1556/33. 1556. 05. 19. Gall Ádám
Győr
Miksa főhg. Tóth Bálint kapitány 100 emberével Komárom felé indult a török ellen. Gesztes mellett az ellenség meglepte a csapatot, így vereséget szenvedtek. Tóth maga is foglyul esett vagy elesett, 28 ember ott pusztult 4 p. német eredeti
1556/34. 1556. 05. 21. Gall Ádám
Győr
Miksa főhg. Kéri, hogy Tóth Bálint elesett 100 gyalogosa helyett másokat fogadhasson fel, mert szükség van rájuk az elesettek, a Szentmártonhegyen és más helyeken levők pótlására 3 p. német eredeti
1556/35. 1556. 05. 25. Paksy János
Komárom
Gall Ádám Polgárdi mellett a török megvert egy királyi csapatot. Kémhíreket közöl a Pápa elleni török támadás tervéről 2 p. latin eredeti
1556/37. 1556. 05. 25. Veli bég
Fehérvár
Csóri, inotai, péti, szenthelyi, mellári, tési… bírák Azonnal jöjjenek Fehérvárra, valamennyi szekerüket hozzák be, kasokkal, hordókkal, eleséggel és minden szerszámmal 2 p. magyar eredeti
1556/38. 1556. 05. 25. Mezinpinski J.
Palota
Gall Ádám Az a hír járja, hogy Szigetet a török megszállja, vagy már meg is szállotta, de sok más hír is kering. Semmi biztosat nem tud a török szándéka felől 2 p. magyar eredeti
1556/39. 1556. 05. 26. Gall Ádám
Győr
I. Ferdinánd Kémeitől és Paksy Jánostól megtudta, hogy Budáról Fehérvárra nagy ágyúkat vittek. A török Ali basa vezérlete alatt Sziget, Pápa vagy Győr ellen készül. Az ellenség ereje 40 000 tatár, 50 000 főnyi más csapat, közöttük néhány ezer janicsár. Kaposvár és Babócsa ostroma is várható. Kér több hadinépet Pápára és Győrbe, és pénzt, élelmet, mert a hadinépet ezek nélkül nem lehet tartani 5 p. német eredeti
1556/40. 1556. 05. 06. Paksy János
Komárom
I. Ferdinánd Egy, Esztergomból érkezett levelet küld, latin fordításban. Jött hozzá egy ember, aki Fehérváron látott 18 fejet és 9 elfogott embert, közöttük több magyar gyalogost. A török Pápa ellen készül.
Melléklet: Veli bégnek többféle terve van, még nem lehet tudni, mit fog csinálni, merre akar portyázni. Kb. 1000 gyalogosból áll a csapata
2 p. latin eredeti
1556/41. 1556. 05. 27. Török
Ferenc
Pápa
Gall Ádám Fehérvár és Buda felől a török sok kopjával, lovassal és gyalogossal a veszprémi gyülekező hely felé közeleg 2 p. latin eredeti
1556/42. 1556. 05. 29. Gall Ádám
Győr
I. Ferdinánd Eddig a királyi parancs az volt, nem szabad a török ellen támadást indítani, de a fehérvári és az esztergomi török folyton pusztít. Kér engedélyt, hogy rajtuk üthessen. A hódolt falvak Esztergom, Fehérvár és Veszprém között lassan a királyság ellenségeivé lesznek, mert a török veszély miatt sokat kell robotolniuk. Már most is kémszolgálatot teljesítenek az ellenségnek. Kér utasítást, mit tegyen 3 p. német eredeti
1556/43. 1556. 05. 31. Gall Ádám
Győr
I. Ferdinánd Az elesettnek hitt Tóth Bálint Budán van fogságban. A török 1000 magyar Ft-ért szabadon bocsátaná. A már korábban kért pénzen élelmen kívül még 500 pud lisztet kér. Az osztrák lovas csapat megérkezése Győrbe valószínűleg meghiúsítaná a várható török támadást a vár ellen.
Melléklet: Meznyánszki János levele, amelyben arról értesít, hogy a török Sziget ellen akar menni, azután Kőszegre és Palotára. A nehézlövegeket Fehérvárról már Sziget felé vontatják. A fehérvári bég a vár védelmére és Palota megfigyelésére visszamaradt
4 p. német eredeti
1556/44. 1556. 06. 13. I. Ferdinánd
Bécs
Gall Ádám A nádor és Gall közötti viszony rendezésére elrendeli: a győri kapitány tartozik jelentést tenni Nádasdynak. Ha a nádor segítséget kér, adjon neki 300 nehéz- és 200 könnyűlovast, többet ne. Nádasdy alá tartoznak még: Pápa, a horvát bán Tahy Ferenc, Jan Leuthovits a stíriai és a vend határ ezredese, Sziget. Ha Szigetet megtámadná a török, induljon annak felmentésére. Ha Győr ellen történne ellenséges támadás, kérje vissza a nádortól a lovasságot és annyi gyalogost hozzá, hogy a várát biztosan megvédhesse 4 p. német eredeti
1556/45. 1556. 06. 13. Poky
Gergely
Börzönce
Jankowith Mindenhol az a hír járja, hogy Szigetet a török körülvette. Ő most Börzöncén van, kér utasítást, hogy merre vonuljon csapatával 2 p. magyar eredeti
1556/46. 1556. 06. 15. I. Ferdinánd
Bécs
Nagy János Leveléből megtudta, hogy csatában volt a törökkel. Elégedetlenségét fejezi ki. A jövőben nyílt mezőn ne harcoljon a török ellen, ő csak a vár őrizetére van rendelve. Paksy Jánost utasította, hogy naszádosokat és megfelelő számú lovast küldjön Tatára. Az elesettek helyett új harcosokat vehet fel 2 p. latin eredeti
1556/47. 1556. 06. 16. I. Ferdinánd
Bécs
Gall Ádám Elismerését fejezi ki a küldött sok kémhíréért. A budai fogságban lévő Nagy Balázsról gondoskodni fog. Győr ellátására utasította az Udvari Kamarát. A 300 nehéz- és 200 könnyűlovas Nádasdyhoz küldését fenntartja. Panaszára, hogy latin nyelvű parancsot kapott a Magyar Kancelláriától, csak azt tudja válaszolni, hogy valószínűleg tévedésből történt. Figyelmezteti, hogy Magyarországon a nádor a generális főkapitány, így Miksa főhg. után a legmagasabb katonai parancsnok, tehát jelentéssel tartozik neki. A mostani nehéz időkben szükséges az összes parancsnok kölcsönös érintkezése, tehát Gall is tartson kapcsolatot Heinprochttal, Ebersdorffal, Teuffel Erasmussal, Sforza őrgróffal és a nádorral 4 p. német eredeti
1556/48. 1556. 06. 16. Gall Ádám
Győr
I. Ferdinánd Megérkezett Győrbe Nikolaus Polweiller ezredes, ő továbbküldte Pápára. Lovassága nem akart menni, így 200 könnyűlovast adott melléje, de ezek is fizetség nélkül vannak és éheznek. Kéri számukra 2 havi zsoldjuk kifizetését. Horváth Markónak levelet küldött Szigetre: tartsa a várát, s jelentse szorgalmasan, mit csinál Ali basa. Hírt kapott, hogy a török lovasság és gyalogság Fehérvárott van. Budán, Esztergomban, Veszprémben kevés katona maradt, a többség Ali basa csapatához csatlakozott 6 p. német eredeti
1556/49. 1556. 06. 20. I. Ferdinánd
Bécs
A nádor Tudomásul adja Gall kapitány jelentését, hogy a két naszádost csak Pápáig küldheti. Belátására bízza, hogy felhasználja azokat, vagy visszaküldi Győrbe 2 p. német eredeti
1556/50. 1556. 06. 20. I. Ferdinánd
Bécs
Gall Ádám Utasította a lovasságot, hogy engedelmeskedjék a nádornak. Nem szívesen hallotta, hogy a 300 könnyűlovas Pápáról ismét Győrbe ment. A nádor parancsait kell teljesíteni. A két naszádost és a 200 könnyűlovast küldje el Pápára. Nádasdy értesítette, hogy golyót és lőszert tőle kérjen. Küldje el azokat Szigetre 2 p. német eredeti
1556/51. 1556. 06. 22. I. Ferdinánd H. Lenkovich Huszárjaival álljon a nádor rendelkezésére 1 p. német eredeti
1556/52. 1556. 06. 23. Nagy János
Tata
I. Ferdinánd A Komáromból küldött naszádosok újra visszamentek. Kér helyettük másikat, kéri a fizetésüket a zsoldemeléssel együtt, lőszert és egyéb szükséges dolgot, ólmot, puskaport, fát 3 p. latin eredeti
1556/53. 1556. 06. 26. I. Ferdinánd
Bécs
Gall Ádám Tatánál a törökök megverték a király egyik csapatát, sok foglyot ejtettek, pedig ő írt Paksy Jánosnak, hogy küldjön segítséget. A komáromi kapitány irányítson naszádosokat és lovasságot Tatára a meggyengült őrség megerősítésére. Új hadinépet is vegyen fel. Ali basa Szigetet ostromolja. Felhatalmazza Gallt: induljon seregével a vár megsegítésére 4 p. német eredeti
1556/54. 1556. 06. 27. I. Ferdinánd
Bécs
Paksy János Azonnal küldjön naszádosokat löveggel Tatára, Nagy János rendelkezésére. Ezen felül ágyút, ólmot, puskaport és fát is adjon a vár szükségleteinek pótlására 1 p. latin eredeti
1556/55. 1556. 06. 27. I. Ferdinánd
Bécs
Gall Ádám Két, Szigetnél elfogott török levél vételét igazolja. Ali basa ostromolja Szigetet, a nádorral egyetértően járjon el. Löveg és lőszer iránti kérelmére utasítást fog adni 1 p. német eredeti
1556/56. 1556. 06. 29. I. Ferdinánd
Bécs
Gall Ádám Tatára azonnal küldjön 50 magyar gyalogost. Helyettük felvehet másokat, a fizetés és a 2 havi elmaradt zsold végett utasította az alsó-ausztriai kamarát. Kémjelentéseit megelégedéssel vette, megdicséri, hogy ezeket cseh nyelven hozta az udvar tudomására. Utasítást ad, hogy miképp járjon el a török szigeti ostromát támogató falvakkal szemben 4 p. német eredeti
1556/57. 1556. 07. 06. Gall Ádám
Győr
I. Ferdinánd 50 magyar gyalogost Tatára küldött. Fehérvári kéme jelentette, hogy Szigetvárnál sok sebesült törököt látott, az őrség kirohant, mintegy 200 törököt lekaszabolt és 3 zászlót elvitt. Gyülekezik a sereg a vár felmentésére 3 p. német eredeti
1556/58. 1556. 07. 08. I. Ferdinánd
Bécs
Gall Ádám Tudomásul vette július 6-i levelének értesítéseit. Folytassa a hírközlést, és sok kárt tegyen az ellenségben 1 p. német eredeti
1556/59. 1556. 07. 17. I. Ferdinánd
Bécs
Gall Ádám Elismerését fejezi ki a sikeresen végrehajtott fehérvári expedíciójáért, további jelentést vár 1 p. német eredeti
1556/60. 1556. 07. 21. Nádasdy T.,
Zrínyi Miklós,
N. Polweiller,
Thaly Ferenc,
Leonhardt, Puchaim
Babócsa
A király Babócsánál vannak hadinépükkel. Ali basa elhagyta Szigetet, de hátrahagyott 8 zászlót, hogy az őrség ne vegye észre távozásukat. A nagy ágyúkat Pécsre vitték. Ali basa Szigettől 1 mérföldnyire ütött tábort, és szándékában áll hadinépével és 17 ágyúval őket megtámadni 6 p. német eredeti
1556/61. 1556. 07. 22. Paksy János
Komárom
I. Ferdinánd Veli csausz Esztergom alatt van 600 lovassal. 150 janicsárt Budára küldött, hogy pénzküldeményt kísérjenek Ali basához. Egyedül nem vállalkozik, hogy a törököt megtámadja. Kalauz Pált, a naszádosok vezetőjét küldte segítségért Károly úrhoz, és ha Gall Ádám is küld katonákat, rajtaüt az ellenségen 2 p. latin eredeti
1556/62. 1556. 07. 22. Gall Ádám
Győr
I. Ferdinánd A fehérvári vállalkozása során a törökök Budáról, Esztergomból, Csókakőről, Válról, Veszprémből és Simontornyáról 1500 lovast és 600 gyalogost összpontosítottak ellene 4 p. német eredeti
1556/63. 1556. 07. 23. Zs. De Preta
Weininger F.
  Győr várának vizsgálata. Jelentés a vár erődítési munkálatainak előrehaladásáról. Az egyes bástyák állapotának leírása 4 p. német eredeti
1556/64. 1556. 07. 29. I. Ferdinánd
Bécs
Gall Ádám Jelentést vár a Babócsa melletti csata lefolyásáról, Ali basa veszteségeiről, továbbá a törökök hadi készülődéséről. Parancsot ad a hírszolgálat további kiépítéséről 1 p. német eredeti
1556/65. 1556. 07. 29. I. Ferdinánd
Bécs
Gall Ádám Hívja fel Győr vármegyét, hogy segítsen a győri munkálatoknál. Minden munkásnak naponta 1 krajcárért kell kenyeret adni. Az Udvari Kamarát utasította ágyúk és lőszerek küldésére 1 p. német eredeti
1556/66. 1556. 08. 02. Gall Ádám
Győr
I. Ferdinánd Jelenti, hogy Fehérvár ellen portyázó csapatot küldött, hogy rajtaüssenek a törökön. Palota várát megszemlélte, kevés a hadinép, nincs élelmük 4 p. német eredeti
1556/67. 1556. 08. 06. Gall Ádám
Győr
I. Ferdinánd Két portyázó csapat Vált akarja bevenni, de a török megtudta szándékukat, a vállalkozás nem sikerült, de a falut felgyújtották, azután Tatára vonultak vissza. Telekesi Imre és Horváth Boldizsár a könnyűlovassággal Esztergom ellen mennek. A törököknél az a hír, hogy nagy serege van, és Esztergomot, valamint Fehérvárt akarja megostromolni. A kémszolgálatra több pénzt kér 7 p. német eredeti
1556/68. 1556. 08. 08. I. Ferdinánd
Bécs
Gall Ádám Tudomásul vette a portyázásról küldött jelentését. Utasítja, hogy veszélynek ne tegye ki sem magát, sem Győr várának védelmét. A kémszolgálati pénz felemelésére már utasította az Udvari Kamarát 1 p. német eredeti
1556/69. 1556. 08. 10. I. Ferdinánd
Bécs
Gall Ádám A török Tata ellen tervez támadást, ha szükséges, küldjön oda ágyút, lőszert és élelmet. Értekezzék Paksy Jánossal a segítségküldés végett 1 p. német eredeti
1556/70. 1556. 08. 14. I. Ferdinánd
Bécs
Gall Ádám Örömmel vette a hírt, hogy Tóth Bálint kapitány a fogságból visszatért. Küldhet ki portyázó katonákat a török ellen, de ő maga ne vegyen részt, mert rá szükség van a vár védelménél, és lehetőleg hadinépét is kímélje, mert a török most nagyon erős, és nem tudni, mi a szándéka 4 p. német eredeti
1556/71. 1556. 08. 14. I. Ferdinánd
Bécs
Gall Ádám Tudósítja, hogy Ferdinánd főhg. Válnál Ali basa ellen harcol, reméli, hogy sikeresen, és sok kárt tesz a török csapatban. Tata és Komárom ágyúval, lőszerrel és hadinéppel jól ellátandó. Szentmártonhegyre 100 gyalogost küldjön 2 p. német eredeti
1556/72. 1556. 08. 22. I. Ferdinánd
Bécs
Gall Ádám Fenntartja parancsát, hogy Gall maradjon Győrben, és ne vegyen részt a rajtaütésekben. Fiának, Ferdinánd főhercegnek az összes magyarországi hadinépet alárendeli. Reméli, hogy Gall a legjobb tudása szerint fog neki szolgálni. Intézkedik, hogy a Magyar Kancelláriától ne kapjon parancsot. A győri káptalant a robotkötelezettség alól mentse fel 3 p. német eredeti
1556/73. 1556. 08. 24. I. Ferdinánd
Bécs
Gall Ádám Írt Teleki Imrének, hogy könnyűlovasságával menjen Pápára, és azt védje, amíg Tscherotin Károly megérkezik. A kémszolgálati pénzt fel fogja emelni, és a kifizetéséről is gondoskodik 1 p. német eredeti
1556/74. 1556. 09. 21. I. Ferdinánd
Bécs
Gall Ádám A magyar kamarát utasította, hogy 4 naszádos hajót bocsásson a rendelkezésére. Utasítást ad ezek felhasználására 2 p. német eredeti
1556/75. 1556. 09. 23. I. Ferdinánd
Bécs
Gall Ádám Igénybe veheti a mosoni, a pozsonyi, a komáromi és a győri ispánságokat a szükséges dolgok beszerzésére. Ferdinánd fiának bocsássa rendelkezésére a szükséges lovasságot. Paksyval azon legyen, hogy Ali basa szándékát meghiúsítsák, és az ellenséges területet támadással, rablással, égetéssel nyugtalanítsák 44 p. német eredeti
1556/76. 1556. 09. 30. I. Ferdinánd
Bécs
Paksy János Gall Ádámtól értesült, hogy az esztergomi törökök ellen sikeresen harcolt, ezért dicséretben részesíti 1 p. latin eredeti
1556/77. 1556. 10. 05. I. Ferdinánd
Bécs
Gall Ádám Győr megerősítésére 3-400 német gyalogost küld, Ferdinánd fia pedig könnyűlovasságot bocsát rendelkezésére. Feltétlenül biztosítsa Győr védelmét az Esztergomnál megvert török sereg támadása ellen. Szabadságolása Bécsbe jelenleg nem valósítható meg 3 p. német eredeti
1556/78. 1556. 10. 06. I. Ferdinánd Gall Ádám A győri püspök panaszt tett a beszállásolás ellen, tehát a várban kell a hadinépet elhelyezni 1 p. német eredeti
1556/79. 1556. 10. 12. I. Ferdinánd
Bécs
Gall Ádám Megköszöni a küldött török hátaslovat és a 2 zászlót. Győr erődítéséről Ferdinánd főhg. fog intézkedni. A nádor tovább harcol a török ellen. Pozsony vármegyét a magyar kamara által felhívta a felkelésre. A hadinép felét Győrbe, felét pedig Pápára rendelik 3 p. német másolat
1556/80. 1556. 10. 21. I. Ferdinánd
Bécs
Gall Ádám A Győr és Óvár között elhelyezett lesántult lovak élelmezésére 80 mérő zabot utaltak ki. A két ausztriai zászlóaljat Carl Bögden vezetése alatt engedje be a várba. Elnézést kell kérnie a nádortól, mivel őt és szolgáit nem eresztette be a várba. Nagyobb engedelmességet kíván tőle a nádor iránt 3 p. német eredeti
1556/81. 1556. 11. 17. I. Ferdinánd
Bécs
Haditanácsosok A királyi udvar által felállított állandó haditanács irányításában, működésében hasznosítsák hadi tapasztalataikat. Minden nap reggel 7 órától (nyáron 6-tól) délelőtt 10 óráig együtt legyenek, és tanácskozzanak, hogy mit kell tenni a tábori sereg és a várak érdekében, különösen az élelem, az ágyúk, a lőszer, a fizetés, az épületek karbantartása tekintetében. Azon túl, ha az ügy megkívánja, rögtön össze kell ülniük. Mindenről referálni kell a királynak. Az írásbeli dolgokat is el kell végezniük. 100-150 Ft-ig utalványozhatnak, nagyobb összeget előbb be kell jelenteni. Ők rendelik el a hadinép mustrálását, és felügyelik az arsenált, a hajóhidakat, az egész armadát, a tárházakat, a várakat, az erődítéseket, a városokat és a helységeket. Élelmezésre utasítást adnak az élelmezésmestereknek. Kiküldik a hadbiztosokat, és ellátják utasításokkal 12 p. német másolat
1556/82. 1556. 11. 25. Báthory
Miklós
Ecsed
I. Ferdinánd Értesült, hogy Ferdinánd főhg. a török elleni hadjáratból visszatért, lovasságát most a király Felső-Magyarországra akarja vezényelni, a már ott állomásozó királyi hadakhoz, hogy a megszállt helyeket felszabadítsák. Küldjön neki is gyors segítséget, hogy megmaradhasson Ferdinánd hűségén, mert egyedül van a királyoktól elpártolt vidéken. Ha nem ad katonákat, lehetetlen sokáig kitartania, és legalább a saját és szolgái életét meg akarja menteni 3 p. latin eredeti
1556/83. 1556. 12. 19. Gall Ádám
Győr
I. Ferdinánd A török fenyegeti a Csallóközt. Gyalogságot küldött Komárom felé és 400 lovast Nagymegyerre, így Győr meggyengült. Kér segítséget. Várja Nádasdy Kristófot és Török Ferencet a hadinépekkel. Kéri, hogy utasítsa a pozsonyi főispánt, Salm grófot, hogy a vármegyei felkelést a Csallóközbe vezesse 4 p. német eredeti1557


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1557/1. 1557. 01. 29.     Kémjelentések a törökről: a pattantyús ágyúkba lőport és rezet szállítottak Fehérvárra, és tüzérek is érkeztek. Ellenséges csapatösszevonás Sziget ellen. Az a hír járja, hogy a császár is közeleg, szándéka Budán telelni.
Jelentés a törökországi készülődésről
3 p. magyar eredeti
1557/2. 1557. 02. 05. Th. Haberfeldner
Győr
  A győri vár szertárában levő lövegek és lőszerkészlet összeírása 5 p. német eredeti
1557/3. 1557. 03. 04. Magyarországi számvevő Haditanács Kimutatás Győr, Palota, Sziget, a vend felkelők, Komárom, Léva, Kőrös, Bakabánya, Zsitna, Trencsén, Murány, a szepességi helyőrség, a német legénység, a nehézlovasság, Eger, Várad, Gyula hadiköltségeiről és zsoldjáról 5 p. német eredeti
1557/4. 1557. 03. 18. Magyar
Kamara
Pozsony
Haditanács Kimutatás a magyar határvidéken állomásozó csapatok számáról, kapitányaikról és fizetésükről 18 p. latin eredeti
1557/5. 1557. 05. 17.   Miksa főhg. Felterjesztés a török elleni védelmi helyzetről Magyarországon. Zsigmond, Ulászló, Mátyás és II. Lajos király török elleni harcainak tapasztalatai. Vélemény a haditanács védelmi tervezetéről. Az európai török sereg támadási tervei, hadi intézkedéseik és ezek összefüggése az ázsiai területen kialakult hadi viszonyokkal 12 p. latin eredeti
1557/6. 1557. 12. 05. Pethő
György
Kolozsvár
Csáky
Ambrus
Hírül adja, hogy a moldvai vajda 35 ezer emberrel elindult. A Havasalföldről 8000 ember csatlakozott hozzá. A budai basa is útra kelt. 2 p. magyar eredeti
1557/7. 1557. 12. 07. Izabella
királyné
Kolozsvár
Nagylaki M.
Cseythy Péter
Dachó Tamás
Ambrus litt.
Ambrus litt.
Nagylaky M.
Megelégedését fejezi ki az általuk tett jelentésekről, Munkács védelméről. Kiutalja a várban lévő zsoldosok fizetését. A máramarosi kamarához küldött Hagymássi Kristóf és a várba küldött Kemény János ezredes intézi a pénz kifizetését
Parancsot ad neki, hogy az ő és a fia leveleit szövetségesüknek továbbítsa
Megparancsolja, hogy udvarához jöjjön, de ne tegye ki magát veszélynek, és biztatja, hogy Munkácsot nemsokára felszabadítják
1 p. latin eredeti
1 p. latin eredeti
2 p. latin eredeti
1557/8. 1557. 12. 07. Horváth Gáspár
Kolozsvár
Szalay Kristóf Az árulókat megbüntetik. Nagylaky Mátyásnak üzeni, tartsanak ki a várban, már nagy felmentő hadat gyűjtöttek össze Erdélyből és Oláhországból 2 p. magyar eredeti
1557/9. 1557. 12. 09. Lippai
Szabó János
Kolozsvár
Nagylaky M. A királyné rendelete értelmében induljon Kolozsvárra, megbeszélésre 2 p. magyar eredeti
1557/10. 1557. 12. 11. Németh
Ferenc
Tokaj
Bebek György Szerencset János király fia adományozta neki, ennek védelmét ő biztosítja. Ne pártoljon át Ferdinándhoz, mert most jöttek meg a követek a török császártól azzal a hírrel, hogy segítséget ad János Zsigmondnak, hogy a németeket és más ellenségeit kiűzze az országból. A törökök Nádudvaron és a környező falvakban vannak. Várják az erdélyiek érkezését Bátorra, azután kelnek át a Tiszán 4 p. magyar eredeti,
latin fordítás
1557/11. 1557. 12. 12. Galtői
Ferenc
Dachó Tamás Két napon belül indul a felmentő sereg, a két ágyúhoz még hármat várnak. A törökök Debrecenben vannak. Varjasi János kalauzolásával ők is indulnak a felmentésre 2 p. magyar eredeti
1557/12. 1557.     Kivonat az egri püspökség jövedelmeiből, amelyek egyharmad része a sequestráló püspök tulajdonát képezi 8 p. latin eredeti1558


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1558/1. 1558. 01. 04. Farkasich Gy.
Sziget
  Sziget hadi közigazgatása alá tartozó városok és falvak jegyzéke. Szigetvár hadi és tartományi közigazgatására a királyi biztosság által javasolt pontok. A királyi javak elosztására vonatkozó vélemények. Mindezekre a levélíró válasza, véleménye.
Részletes beadvány a Szigeten lévő élelemről, a lövegeken felül még szükséges hadifelszerelésről
6 p. latin eredeti
12 p. német eredeti
1558/2. 1558. 01. 22. Haditanács   A királyi bizottság által előterjesztett, Sziget védelmére és hadieszközökkel való ellátására vonatkozó beadvány véleményezése 6 p. német eredeti
1558/3. 1558. 01. 22.     A szigeti kerülethez tartozó, annak hadiszükségleteinek fenntartására szükséges városok és birtokok jegyzéke a birtokosok nevével együtt 24 p. latin eredeti
1558/4. 1558. 07. 10. I. Ferdinánd
Bécs
Báthory
András
Babócsa várát és birtokait adományozó levél 4 p. latin másolat
1558/5. 1558. 07. 29.
1558. 08. 12.
1558. 08. 28.
1558. 08. 29.
d. n.
d. n.
d. n.
Perneszy
Volfgang
Babócsa
Tanhausen
György
Jelentés a babócsai vár állapotáról.
Perneszy kötelezi magát, hogy Babócsa kastélyát mint Báthory András jogos tulajdonát számára és utódai részére kapitánysága alatt megtartja.
Perneszy levelei: előterjesztése a királyhoz kapitánnyá kinevezése alkalmából, a várban szükséges készletek beszerzésére, 56 lovas katona kéthavi zsoldjának kifizetésére és a 70 ló ellátására.
Jegyzék a vár számára szükséges anyagok (vasszög, deszka) beszerzéséről.
Kivonat Báthory Andráshoz írt leveléből, a vár erődítményeiről.
Szerződési részlet a levélíró és Báthory András között létrejött megállapodásból a vár birtoklására.
12 pontos előterjesztés a várban hiányzó, de szükséges hadifelszerelésekről.
Válasz a veszprémi püspök által felhozott vádakra, tanúk állításával
3 p. lat. eredeti
1 p. latin eredeti
2 p. latin eredeti
1 p. német eredeti
1 p. lat. eredeti
1 p. lat. eredeti
4 p. német eredeti
1 p. német eredeti1559


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1559/1. 1559. 10. 04. I. Ferdinánd
Bécs
Tahy Ferenc
Halleg Vito
Utasítás Szigetvár helyőrségének zsoldfizetésére, valamint a vár egyéb fenntartási költségeinek megtérítésére 4 p. latin eredeti1560


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1560/1. 1560. 06. 18. Csáky
Mihály
Hagymás Kristóf
Bécs
János
Zsigmond
A követ megérkezett hozzájuk. Miután megismerték tőle János Zsigmond terveit, visszabocsátották. Békeajánlatára és Magyarország sorsára vonatkozólag ez idáig nem kaptak választ a császártól 2 p. latin fénym.1561


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1561/1. 1561. 02. 25. I. Ferdinánd
Bécs
Galler
Zsigmond,
Kyelman
András,
Felpáchy
Ferenc,
Sári István
Királyi utasítás a tanácsosoknak. Sziget és Babócsa várak kezelésének felülvizsgálatára. Milyen jövedelmek állnak rendelkezésre a várak eltartásához, mely megyék szolgálnak Szigethez 14 p. latin eredeti
1561/2. 1561. 04. Gr. Salm, Tanhausen, Tarabesko Péter
Győr
I. Ferdinánd Jelentést tesznek a Győrben levő várművek és egyéb épületek állapotáról. Felterjesztik az építőmesterek számára kiadott utasításokat. Kimutatják az élelempince hibáit, Benigne superintendens mentegető levelének mellékletével. Megküldik a havi építési költség hozzávetőleges előirányzatát és a meglevő építési anyag kimutatását. Csatolnak egy kimutatást a Komárom és Győr számára felvett építési pénzekről és azok felhasználásáról. Jelentik, hogy a győri könnyűlovasságot megszemlélték, ugyanezt megtették Komáromban is. Kérik a két vár katonái, kőművesei zsoldjának kifizetését és az építési pénzek sürgős kiutalását 40 p. német eredeti
1561/3. 1561. 05. 02. Gr. Salm
Győr
Miksa főhg. Jelentést tesz a nádorral folytatott tanácskozásról és Hegesd várának töröktől való visszafoglalásáról. Átküldi Nádasdy javaslatát a csapatok toborzására, a végvárak helyőrségeinek növelésére. Jelenti, hogy Tihanyt, Vázsonyt és Szentmártonhegyet miképp erősítette meg. Győr vára nincs kellőképpen biztosítva és ellátva katonákkal, ezért több hadinép felvételére tesz javaslatot. Kémhíreket közöl a török veszprémi gyülekezéséről 16 p. német eredeti
1561/4. 1561. 05. 29. Meznyánszki
J.
Vázsony
Gr. Salm Jelentést tesz a vár rossz helyzetéről. Szükséget szenvednek élelemben és pénzben. Kevés a katona, a hadifelszerelés is hiányos. Beterjeszti az ottani csapat és állomány javadalmazási regiszterét 5 p. latin eredeti
1561/5. 1561. 07. 29.     Palota helyőrség szemlelajstroma, a katonák név szerinti felsorolása, a lövegek, a fegyverzet, a javadalmazási és az élelmiszerkészletek jegyzéke 10 p. latin eredeti
1561/6. 1561. 09. 20. P. Borgia,
Cr. Gannabiczer, A. Kielman
Korpona
Miksa főhg. Jelentést tesznek a Léván, Korponán, Bakabányán, Szitnán, Csábrágon, Kékkőn és Murányban végzett szemlékről és a zsoldfizetésekről. Léván Dobó István elleni, a korponai polgárok és Balassa János panaszát említik, és a murányi hadinép elégedetlenségét. Írnak a Léván és Korponán találtakról és ezen helységek fenntartására és védelmére azonnal helyreállítandó állapotokról. Véleményük szerint Murány ellenséges portyázás esetére jól el van látva élelemmel és löveggel 11 p. német eredeti
1561/7. 1561. 12. 02. I. Ferdinánd
Prága
Miksa főhg. Felhatalmazást ad arra az esetre, ha a lázadók, Szapolyai hívei a Szepességet veszélyeztetnék, 300 felszerelt lovast és ugyanannyi német lövészt vehet fel. Ígéretet tesz, hogy a lovasok számára a pénzt kiutalja, és hozzájárul Geraldansky asztalnok századossá történő kinevezéséhez 5 p. német eredeti1562


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1562/1. 1562. 07. 27. Darkó
Tamás,
Kerepesi Demeter
Munkács
Zay Ferenc Kéri, hogy Farnossy Pétert, aki ok nélkül van fogságban, szabadítsa ki. Közli, hogy Dobó István 633 szekeret vitt el a szegény néptől, és még nem adta vissza. Bődi Mihály sem adta meg a barmot. A dézsmát őfelsége rendelkezése szerint veszik meg 4 p. magyar eredeti
1562/2. 1562. 08. 01. Balassi
István
Szatmár
Zay Ferenc Értesíti, hogy Bebek György a kezelésében levő várakat, János király fiának akarja átjátszani. Kéri, hogy erről a királyt sürgősen tájékoztassa. Az a benyomása, hogy Németh Ferencet is hasonló lépésre akarják rábírni 5 p. magyar eredeti
1562/3. 1562. 08. 02. Mattusnay Péter
Kovászó
Balassa Menyhért Jelenti, hogy Kassay György Csetfalván erőszakoskodik. Thywy Lukács ráijesztett a falusiakra, hogy a dézsmát bevigyék Újlakra, mert különben csordájukat elhajtja. Parancslevelet kér urától, hogy a környező falvakból ők hajthassák be a dézsmát, ne pedig az erdélyiek 2 p. magyar eredeti
1562/4. 1562. 08. 04. Darkó
Tamás,
Kerepesi Demeter
Munkács
Bonya Péter Tudomására adják a király és a fejedelem közötti fegyverszüneti egyezmény pontját, mely szerint minden terület továbbra is annak a kezén marad, aki korábban is bírta, a másik fél állandóan megszegi. Most Bereg, Ugocsa és Szatmár megyében próbál területet szerezni és dézsmáltatni 2 p. magyar eredeti
1562/5. 1562. 08. 23. Egri püspök I. Ferdinánd A király parancsára átküldi azoknak az egri katonáknak a névsorát, akik különböző időkben és alkalmakkor a királytól vagy a nádortól birtokot nyertek. Jegyzéket küld azon nemes katonákról, akik nem kapnak zsoldot, valamint azokról, akik a vallás elleni vétség miatt büntetendők, és mint igen veszélyesek, eltávolítandó. Hírt ad a török martalócok portyázásairól 28 p. latin eredeti
1562/6. 1562. 11. 02. Zrínyi Miklós   Panaszt tesz, hogy a Sziget körüli birtokokat egyes nemes emberek elvették. A király rendelje el azok visszaadását, hogy Sziget anyagilag megerősödjék, és megfelelő számú hadinépet tudjon tartani 2 p. német eredeti1563


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1563/1. 1563. 02. 26. Balassa
János
Miksa főhg. Közli vizsgálatának eredményeit, amelyet a szécsényi csatavesztés körülményeinek tisztázására folytatott, és részletesen ismerteti véleményét a felelősség kérdéséről 22 p. német eredeti
1563/2. 1563. 03. 02. Wekey
Ferenc
Zay Ferenc Értesítést küld arról, hogy a Szabolcs megyeieket apagyi gyűlésükön a tokaiak 200 lovassal és 100 gyalogossal megtámadták, az ispánt és Possay Bálintot fogolyként magukkal hurcolták. A levélírónak az a gyanúja, hogy őt és Székely Antalt akarták elfogni a támadók. Kéri Zayt, rendelje el, hogy ezentúl a szabolcsiak ne Apagyon, hanem Várdán tartsák meg gyűlésüket 2 p. magyar eredeti
1563/3. 1563. 03. 05. Balassa Menyhért Zay Ferenc Jelenti, hogy Nagy Máté a budai pasánál tárgyal. János Zsigmond Konstantinápolyba küldte Bekes Gáspárt. Török támadásra van kilátás, a fejedelem – a moldvai vajdától való félelem ürügyén – gyalogságot és lovasságot fogad sietve zsoldjába. Debrecenből hozták azt a hírt, hogy Nagylaki Imre a rokonok meglátogatása címén Kassára utazott, valójában azonban kémkedés céljából ment oda. A fejedelem a debreceni bírót negyedmagával magához hívatta. A budai pasa Szatmár ellen készül. A császári katonaság fizetetlen. Báthory János Zsigmond kezére akarja átjátszani György Erdődöt és Csécset 8 p. magyar eredeti
1563/4. 1563. 03. 14. Göbl
Tamás
Haditanács Jegyzék a Komáromban lévő dunai hajóhad szemléjéről, valamint az ez alkalommal megállapított, a hajókon kívül állományban tartott naszádosok hiányáról 4 p. német eredeti
1563/5. 1563. 03. 16. Danchy
Benedek
Tokaj
Sára, Zsadány, Olasz falvak bíráinak Értesíti őket, hogy őt jelölték ki tisztjükként. Ura parancsainak és saját akaratának tudomásul adására, kemény büntetés terhe mellett, a nevezett falvak bírái 1-1 esküdttel jelenjenek meg előtte 2 p. magyar eredeti
1563/6. 1563. 03. 17. Bessenyei Jakab
Szerencs
Szikszói
bírák
Kínvallatás terhe alatt jelenjenek meg előtte 2 p. magyar eredeti
1563/7. 1563. 03. 17. Szabó
Balázs
Tokaj
Erdőbényei és tolcsvai bírák Ura őt tette meg e falvak tisztjéül. Felszólítja őket, hogy Tokajba jöjjenek és járuljanak elé 2 p. magyar eredeti
1563/8. 1563. 03. 17. Zagyvai
Mihály
Hotkai bírák Ura őt tette meg e falvak tisztjéül. Felszólítja őket, hogy Tokajba jöjjenek és járuljanak elé 2 p. magyar eredeti
1563/9. 1563. 03. 18. Szikszói
bírák
és esküdtek
Perényi
Ferenc
Tanácsot kérnek, hogy a szerencsi tiszttartó előtt megjelenjenek-e? Egyben jelentik, hogy Németh Ferenc – János Zsigmond adományozása révén – elfoglalta a ládi barátok jószágait, és Tállya várát is magának akarja megszerezni 2 p. magyar eredeti
1563/10. 1563. 03. 30 Báthory
Miklós
Szatmár
Zay Ferenc Jelenti, hogy Németh Ferenc egész Szabolcs megye területére borkiárusítást rendelt el törvényellenesen. Az apagyi gyűlésre küldött katonasággal elfogatta Tegzes Antal alispánt és a nemesek közül Possay Bálintot, és Zay emberét, Menyhártot is kerestette. Utasítást kér további teendőire 4 p. magyar eredeti
1563/11. 1563. 07. 22.     Kémjelentés, amelyben közlik, hogy a Porta egy csausz útján elküldte az esztergomi törököknek a zsoldlevelet, a budai pasát e béke megtartására intik, erre utasítsa a bégeket is. Ahmát bég két lopott gyereket adott el, ezért neheztel rá a budai basa. Hétfőig nem várható a basa eltávozása, mert zsoldot oszt. A törökök között most nagy a halálozás a ragály miatt 1 p. magyar eredeti
1563/12. 1563. 07. 23.     Kémjelentés, amely közli, hogy a mihályi bíró átadta a küldött levelet és a 10 arany Ft-ot. A levélben említett török főemberrel tárgyalt, és ajánlja pénzzel és ajándékokkal megvesztegetni. A budai basa a szigeten táborhelyet nézett. Miután a török császár nagyon beteg, mindenképpen a béke megtartására inti katonáit 1 p. magyar eredeti
1563/13. 1563. 07. 08. Zrínyi Miklós
Csáktornya
A király Karl Hayden szemlemester és Cristoph Ganbitzer fizetőmester a király megbízására a királyi koronázás alkalmából a szigetvári katonáknak 6 havi fizetést ígértek kiadni pénzben és posztóban, ami nagyon is rájuk fér, mert mindenben szükséget szenvednek. Ugyanakkor kéri, hogy a vár birtoka, jövedelmei és javai az ő birtokába kerüljenek, a püspökség javaival együtt.
Értesíti, hogy a törökök nem tartják be a fegyverszünetet. Most is 80 marhát hajtottak el
4 p. latin eredet
4 p. latin másolat
1563/14. 1563. Paczoth
János
Perényi Értesíti, hogy Németh Ferenc lovasságot és gyalogos katonákat fogad zsoldjába 1 p. magyar eredeti
1563/15. 1563.     83 hadifogságba esett gyulai polgár névjegyzéke, akiket a csanádi, az aradi, a lippai, a temesvári, a fellaki, a siri és a szolnoki törökök hurcoltak el 4 p. magyar eredeti1564


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1564/1. 1564. 01. 25. Nagy
István
Komárom
Dobó István Megbízható értesülése szerint az esztergomi bég saját embereivel, a tataiakkal és a zsámbékiakkal Budára ment, hogy onnan Korpona elfoglalására induljanak. Kéri a korponaiak értesítését 2 p. magyar eredeti
1564/2. 1564. 03. 03. Zoltay
István
Szendrő
Zay Ferenc Kémhíreket közöl a füleki törökök rabló portyázásáról Finke ellen. János Zsigmond határozatot hozott Bebek kiszabadítására. Szendrő ellen is készülnek a törökök 4 p. magyar eredeti
1564/3. 1564. 04. 05. Csuthy
Gáspár,
Nagy
Sebestyén,
Palásty
Benedek
Korpona
Dersffy
István
A korponaiak jelentik: a gyalogos katonák, fizetetlenségük miatt kapálni járnak a szőlőbe, hogy éhen ne haljanak. Kérik hozzájárulását, hogy egyik hadnagyuk Őfelségéhez mehessen helyzetüket feltárni, vagy levelet írhassanak neki. Kérik, hogy a megígért várépítést Zólyom várnagya rögtön kezdje meg. Steffith Péter és Fekete Bálint ügyében a meghozott határozatot nem módosíthatják 2 p. magyar eredeti
1564/4. 1564. 04. 05. Dobó István
Léva
A király Értesíti, hogy a törökök 2000 lovassal megtámadták Véglest, a lakosság egyik részét foglyul ejtették, másik részét megölték. A bojtárokat, juhászokat barmaikkal együtt elhurcolták. A besztercebányai kamarától igényelt 100 gyalogos helyett csak 25-t kapott meg 2 p. latin eredeti
1564/5. 1564. 04. 18. Barbarich
György
Bakabánya
Dersffy
István
200 török lovas Bakabánya ellen rablótámadást hajtott végre. Csak Almásig tudták őket követni. Lovasságot kér Bakabányára 4 p. magyar eredeti
1564/6. 1564. 09. 28. Báthory
György
Csele
Szatmár
megye
nemessége
A megye nemességét fejvesztés terhe mellett fejenkénti felkelésre szólítja fel 2 p. magyar eredeti
1564/7. 1564. 10. 03. Csáky
Mihály
Kolozsvár
Perényi
Gábor
Az abaújvári kapitányt a királytól való elszakadásra és fejedelmi szolgálatra igyekszenek rávenni 2 p. magyar eredeti
1564/8. 1564. 10. 03. Csáky
Mihály
Kolozsvár
Báthory
Miklós
Térjen át az erdélyi fejedelem pártjára, és ezzel a tönkretett magyar nemzet megújhodását segítse elő 2 p. magyar eredeti
1564/9. 1564. 10. 05. Báthory
Miklós
Ecsed
Báthory
András
A Szatmár megyei nemesség hadra kelt. Bánya kastélyát János király fiának átadták. A sereg Hadad alá vonult. A török sereg a temesvári pasa vezetésével Erdőhegynél táborozik. Kéri a megmaradt királyi birtokok fenntartására szükséges pénzt kifizetni, mert szolgái nélkülöznek 2 p. magyar eredeti
1564/10. 1564. 10. 07. Báthory
Miklós
Ecsed
Báthory
András
Az erdélyiek Hadadot bevették és feldúlták, a parancsnokot elfogták. Nagyfalva ura, Serédy István átállt. A fejedelem Darócra, a temesvári basa Tamáshídra vonult. A kapitány által Hadadra irányított 20 cseh darabont hozzá érkezett, 5 a fizetetlenség miatt elszökött. A katonaság pénzt követel. Őfelsége informálását, pénzt és csapatokat kér, enélkül nem tudja tartani a várát 3 p. magyar eredeti
1564/11. 1564. 10. 08. Orbay
Miklós
Báthory
Miklós
Az erdélyi fejedelem, a temesvári basa támogatásával újra hadra kélt. Az ellenséges hadak száma, a budai basa közeledő csapataival együtt, 10 000 főre tehető 2 p. magyar eredeti
1564/12. 1564. 10. 14. Báthory
Miklós
Ecsed
Báthory
András
János Zsigmond löveti Bátort. Ez a helység, valamint Ecsed vára igen gyengén van megerősítve. Várják a már többször megígért segítséget 3 p. magyar eredeti1565


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1564/1. 1565. 07. 20. Erdődi Pálffy Katalin
Szitna
Dersffy
István
Szűkös vagyoni helyzetét írja le. Kéri, hogy Őfelségénél járjon közbe azért, hogy élelem hiányán enyhítsenek és a csábrági hadak szökését megakadályozzák 18 havi elmaradt zsoldjuk kifizetésével. Szitna és Csábrág erődítései helyreállításra várnak 4 p. latin eredeti
1565/2. 1565. 07. 21. Újlaky
Sebestyén
Korpona
Barbarich György Hírt ad a budai basa indulásáról. Tarackokkal, ágyúkkal és 10 000 tatár lovassal Oroszfalvára várják őket, de csak ezután dől el, hova megy tulajdonképpen 1 p. magyar eredeti
1565/3. 1565. 07. 25. Újlaky
Sebestyén
Korpona
Dersffy
István
Török foglya szerint a Füleken gyülekező törökök rablásra készülődnek. A korponai mustra megtörtént. Kifogásolja emberei Bozokra történt irányítását, mert Korponán is hiány van emberekben. Az ellenség gyakran portyázik a vár alatt. A szerencsétlenül végződött szécsényi vállalkozás miatt mentegeti magát. A városbeliek panaszával szemben hangoztatja, hogy a fű kaszálását ugyanúgy végezteti, mint elődje 5 p. magyar eredeti
1565/4. 1565. 07. 25. Rác Pál
Zsember
Dersffy
István
A Pribék Gergely által Deresneky Gáspárhoz küldött levél szerint 2 korponai legény Budán kínzás közben bevallotta, hogy nincs elég haduk. Mire a török 10 ágyúval és sok gyalogossal a pesti táborba vonult, és erősen készülődik 2 p. magyar eredeti
1565/5. 1565. 07. 26. Barbarich György
Bakabánya
Dersffy
István
Eddig a korponai mustramestereknél tartózkodott. A darabontok a fizetetlenség miatt elhagyták helyeiket, sokan közülük szökve távoztak 2 p. magyar eredeti
1565/6. 1565. 07. 26. Erdődi Pálffy Tamás
Bakabánya
Dersffy
István
A velencei gyalogosok szemléjéről a lajstromot elküldte. A Szécsény alatt elfogott legények kínzással kiszedett vallomása alapján a török a pesti táborban erősen készülődik. Németh Ferenc Pubigellel együtt Bécsbe megy 2 p. magyar eredeti
1565/7. 1565. 07. 27. Erdődi Pálffy Katalin
Szitna
Dersffy
István
A pasa 8 ágyúval, 10 tarackkal és 10 000 tatárral hadműveletre indult. Védelmére 200 gyalogos kiküldését kéri 2 p. magyar eredeti
1565/8. 1565. 07. 27. Horváth
Bertalan
Léva
Dersffy
István
A szemlén tapasztalt hiányosságokra mutat rá, és megerősíti a török készülődéséről szóló híreket 2 p. magyar eredeti
1565/9. 1565. 07. 27. Pribék
Gergely
Csábrág
Dersffy
István
A budai pasa Oroszfalvára készül 10 tarackkal, 8 ágyúval és 10 000 tatárral. Északi portyájának szálláshelyein minden házzal 2-2 kemence kenyeret süttet 2 p. magyar eredeti
1565/10. 1565. 07. 28. Barbarich György
Bakabánya
Dersffy
István
A darabontok nagy része önkényesen eltávozott, csak 33 maradt a helyén, bizonytalan, hogy ők is meddig tarthatók vissza 2 p. magyar eredeti
1565/11. 1565. 07. 29. Barbarich György
Bakabánya
Dersffy
István,
Horváth
Bertalan,
Nagy
Benedek
Jelenti Bakabánya védtelen állapotát, csak 25 főnyi őrsége van. A hírt a törökök érkezéséről egy zsidó is megerősítette 2 p. magyar eredeti
1565/12. 1565. 08. 22. Thury
Farkas
Palota
Thury
György
Egy Fejér nevű személy üzenetét tolmácsolja, mely szerint a páliak, ha Thury Györgytől egy kis biztatást kapnának, maguk is megbirkóznának a törökkel, és a várost átadnák a magyaroknak 2 p. magyar eredeti
1565/13. 1565. 08. 24. Thury György Jakosith
Ferenc
Értesíti a Székesfehérvár körüli hadi helyzetről 2 p. magyar eredeti
1565/14. 1565. 08. 25.     Kémjelentés arról, hogy a Tolnáról feljött és a pesti mezőn táborba szállt Oroszlán pasa a szekerek és az emberek nagy részét hazabocsátotta. Az esztergomi béget magához hívatta, és követet küldött Temesvárra és Hasszán béghez. Szatmár ellen készülnek, Nagybánya ellen nem terveznek semmit. Köszöni az 5 tallért 1 p. magyar eredeti
1565/15. 1565. 08. 26. Nagy István
Komárom
Gersei Pethő János A parancs szerint az 5 tallért elküldte az esztergomi embernek. Miklós bírót útnak indította Budára és Zsámbékra, ami hírt hall, azonnal megírja 2 p. magyar eredeti
1565/16. 1565. 09. 04. Batthyány Ferenc
Güssing
Miksa király Véleményét tolmácsolja, hogy a küszöbön álló törökellenes háborúban miről kellene legfőképpen gondoskodni. Kéri, hogy Batthyány Boldizsárnak a főpohárnoki méltóságot adományozza. Ígéri, hogy a magyar nemességet a hadi szolgálatra minden erejével serkenteni fogja 5 p. német eredeti1568


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1568/1. 1568. 08. 10. Hayden, Borgia Miksa király Jelentés a Győrött, Pápán, Veszprémben, Palotán, Tatán, Tihanyban, Vázsonyban, Cseszneken és Szentmártonhegyen tartott szemlékről az ott lévő magyar csapatok felett, és a Palotán szükséges építkezésről 8 p. német, eredeti1574


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1574/1. 1574. 07. 14.     Jegyzék a Nádasdy Ferenc soproni ispánságához tartozó helységek portaszámairól 4 p. német eredeti
1574/2. 1574. 12. 28. Haságy
Imre,
Kávási Jób,
Ördög
Gergely,
Pethe Imre,
Izlidizia
István
  Oltárci Nagy István kezességi bizonylata, aki több kanizsai gyalogos vajdája volt, és akit Nagy Alapy Gáspár tábori főkapitány különböző okokból elfogatott, majd később szabadon engedett 1 p. latin eredeti1575


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1575/1. 1575. 07. 20. Báthory
István
Varanné
Gara Pál Értesíti, hogy a Kassa város és környéke lakóinak állandó bosszúságot okozó sinai vámos ügyét kivizsgálja 2 p. magyar eredeti
1575/2. 1575. 09. 20. Báthory
István
Gyulafehérvár
Kornis
Gáspár
Megparancsolja a kémhírek gondos gyűjtését és továbbítását. A lengyel követtől szerezzen újabb híreket Bekecs fogságáról. Gavay Miklósnak bizonyos jószágokat átadott 2 p. magyar eredeti
1575/3. 1575. 12.     Báthory István lengyel királlyá választásának okmánya 1 p. lat. fénym.
1575/4. 1575. Magyar
Udvari
Kancellária
  Kimutatás Szatmár, Tokaj, Szendrő, Bárd, valamint Putnok és Krasznahorka kastélyok 1572–1575. évi jövedelméről, kiadásairól, a fennmaradó feleslegről 6 p. német eredeti
1575/5. 1575. Magyar
Udvari
Kancellária
  Jegyzék a dunántúli megyékben a török, illetve a magyar fennhatóság alatt lévő porták számáról 1 p. latin eredeti1576


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1576/1. 1576. 09. 07. Terney László
Ternye
  Szolgálati bizonyítvány Dely Pálnak, aki először Pécsy Gáspár, majd Sebessy Pál szolgálatában állott 1 p. magyar eredeti1577


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1577/1. 1577. 05. 11. Selmet basa
Konstantinápoly
Rudolf király Megkapta levelét, amelyben tájékoztatja a törököknek fizetett évi adó tárgyában kiadott utasításairól, a béketárgyalások befejezésére vonatkozó javaslatáról és a törökök által Kékkőnél, Győrött és Szentmártonhegyen elkövetett békeszegésekről. Biztosítja, hogy a török határcsapatok szigorú utasítást kaptak a békés rend fenntartására, de a magyarok részéről az ellenkező történik. Ezért kéri a békebontások pontos kivizsgálását, a bűnösök megbüntetését és az elrabolt tárgyak visszaadását 8 p. német másolat
1577/2. 1577. 05. 14. Kapra
Ferenc
Kanizsa
Ernő főhg. Kémei szerint Tihanyt a segesdi törökök támadták. Sziget és Pécs helyőrség számáról adott felvilágosítást, Koppányról és Mohácsról nem tud beszámolni.
Melléklet: Sziget, Soklyos, Szentmárton, Barcs, Berzence, Segesd, Pécs, Kaposvár, Babócsa, Lákvár, Szécsen kastélyában lévő török helyőrségek számereje
2 p. magyar eredeti
1577/3. 1577. 05. 15. Murát
szultán
Konstantinápoly
Rudolf király A török békeszegés elleni panaszára válaszolja: arra az ellenség csapatai szolgáltattak okot. Bizonyításként több eseményt sorol fel. Utasítást küldött a budai pasának a rend fenntartására, a béke megtartására, s kéri, a király is hasonló intézkedéseket tegyen 2 p. német másolat
1577/4. 1577. 06. 07.
1577. 06. 09.
1577. 06.
1577. 06. 12.
1577. 06. 15.
1577. 06. 26.
Világosváry B.
Szentmárton-hegy
Ogronffy
István
Csesznek
Pálffy T.
Palota
Huszár
Péter
Pápa
Songor
János
Tihany
Celtingh
Károly
A parancsot, hogy a török helyőrségek létszámáról jelentést küldjön, megkapta. Erről a Győrött levő fogoly törököktől biztos értesülés szerezhető.
Fehérvár török őrségéről pontos adatokat nem tud közölni, 2000 körüli létszámot sejt. Ajánlja a dologban a győri rabok kihallgatását.
Kimutatás a Simontornyán, Ozorán, Tamásiban, Hídvégen, Pakson, Földvárott és Adonyban levő török őrség számáról.
Kimutatás a fehérvári, a csíkvári és a csókakői török őrség létszámáról.
Létszámjelentés a fehérvári, a csíkvári, a hídvégi, a simontornyai és az endrédi török őrségről. Az adatok a török foglyoktól és a fehérvári lakosoktól származnak.
Endréd, Hídvég, Simontornya, Koppány, Bolondvár, Karád, Lak és Szécsény török helyőrségének létszámjelentése
1 p. magyar eredet
1 p. magyar eredet
1 p. magyar eredet
1 p. magyar eredeti
2 p. magyar eredeti
2 p. magyar eredeti
1577/5. 1577. 06. 19. Rudolf
király
Boroszló
Ernő főhg. A pápa által kezdeményezett kísérletre, hogy őközötte és Báthory István lengyel király között barátságos viszonyt teremtsen, elutasító választ adott, mondván, hogy ezt megakadályozza a néhai Miksa császár által, követeivel szemben elkövetett sértés, a Regensburgban elszenvedett bánásmód, a Danzignak nyújtott támogatás és az általuk szított tatár betörés Lengyelországba. Opalinszky lengyel marsall közvetítésétől sem várható eredmény. Az utolsó lengyel országgyűlésre, melyen a szerződések megújítása és megerősítése volt a téma, a császár követeit nem hívták meg. A fenyegető veszélyek elhárítására tisztekből és titkos tanácsosokból álló tanácsot állítottak fel, elrendelte, hogy Magyarországon a kémhírek szerzésére nagy gondot fordítsanak, a magyar várakat inkább német, mint magyar csapatokkal erősítsék meg. Elrendeli: a magyar országgyűlés támogassa intézkedéseit. Javasolja, hogy Báthory Istvánt nyilatkozatra szólítsák fel szándékairól, hogy ez alapján a szomszéd kerületekben a szükséges intézkedéseket megtehessék. Szilézia biztosítását elrendelte. Megparancsolja: a szultánnak és Mehmet pasának adandó válaszról terjessze elő véleményét, a budai basa tevékenységét figyeltesse, s az itt közölteket titkosan kezelje 8 p. német eredeti1578


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1578/1. 1578. 01. 29. Rákóczy Zsigmond
Szendrő
Zára Pál A török a nagy hideg miatt nem támad, de amint olvadni kezd, portyázni fognak, erről meg van győződve. Vaskón egy nemes ember házára rátörtek és mindent elhurcoltak tőle. Soldos Ferenc fegyvereket vásárolt egy rab kiváltására, de azt Köhler Sebestyén tartotta meg magának 1 p. magyar eredeti
1578/2. 1578. 02. 03. Rákóczy Zsigmond
Szendrő
Zára Pál Egy emberét elküldte Kassára a szendrői katonák fizetésének fölvételére, de a kamarások nem adtak neki pénzt 1 p. magyar eredeti
1578/3. 1578. 02. 15. Zolthay
János
Putnok
Zára Pál A törökök kopját hoztak a vár alá. Szolgája, Kövesdy György kész kiállni, ha uruktól megkapják rá az engedélyt. A végvári katonák tisztessége megkívánja a párviadal elfogadását, tehát adjon jóváhagyást a harchoz. Tegnap 10 lovast küldött Ajnácskőre, hogy a szombati vásárra menő törökök közül foglyot ejtsenek. Már majdnem Ajnácskőre értek, és még csak 2 martalócot sikerült fogniuk 4 p. magyar eredeti
1578/4. 1578. 02. 20. Giczy János
Várad
Zára Pál A lengyel király kérésére 3 hordó baranyai bort küldtek neki, amit Kassán feltartóztattak azzal az indokkal, hogy a császár birtokán termett bort nem lehet kivinni az országból. Ez a bor azonban nem őfelsége szőlőiben termett, hanem pénzért vásárolták. Nem érti ezt a tilalmat, de ha semmiképp nem engedik át Lengyelországba a küldeményt, legalább adják vissza neki 2 p. magyar eredeti
1578/5. 1578. 02. 21. Farkas
Benedek
Kálló
Zára Pál Rákóczi Zsigmond atyafia, Ibrányi István házának lerombolását nem a kállói helyőrség emberei követték el, hanem a németek csinálták. Most a német katonák kapitányánál van a nemes ember fegyvere. Ő nem vonhatja felelősségre őket, mert számot csak a császárnak adnak. Amennyiben zsoldot nem küld, gondolhatja, hány embere marad. Ő – kapitányának megérkezéséig – a helyén marad 2 p. magyar eredeti
1578/6. 1578. 02. 24. Bornemissza
Imre
Kálló
Zára Pál Német és magyar katonáinak fizetetlenség miatti ínséges helyzetét tárja fel. 1000 emberrel Kállón kívül tartózkodik. A törökök Debrecenből 13 katonát, Dobozy Balázst, Dersffy Istvánt, Homonnay Istvánt, gazdatisztjelöltjeit és 13 kállói lakost elhurcoltak. A magas vízállás miatt nem mehettek át a folyón a törököket megtámadni, de 25 lovasa mégis üldözni kezdte őket, és egy töröknek fejét vették. Tokajról gondoskodni kellene, és legalább egy hajót, naszádokkal oda kellene küldeni. A csapatok éheznek 4 p. magyar eredeti
1578/7. 1578. 02. 25. Rudolf
császár
Bécs
Károly főhg. Utasítás a horvát–szlavón határőrvidék katonai igazgatására 20 p. német másolat
1578/8. 1578. 02. 28. Possay
Kristóf
Füzér
Zára Pál Katonák szállták meg a tartományt, és erőszakoskodnak. Kimenni rájuk nem akarnak, amíg nem kapnak arra parancsot. Kéri, hogy a magyarországi főkapitány ilyen értelmű parancsot adjon nekik 2 p. magyar eredeti
1578/9. 1578. 02. 28. Krasznahorka
várának
katonái
Zára Pál Kérik urukat, hogy utaltassa ki nekik a 2 havi elmaradt hópénzüket. Nekik nincsenek földjeik, mint a szendrőieknek vagy a tokajiaknak, csak a fizetésükből élnek. Ha nem kapják azt meg, nem tudnak tovább szolgálni 3 p. magyar eredeti
1578/10. 1578. 02. 28. Rákóczi Zsigmond
Szendrő
Zára Pál Elégedetlen a várőrség a zsoldfizetés elmaradása miatt. Horváth Györgynek megmondta, hogy a hadnagyság katonák nélkül semmit sem ér. Azt válaszolta, hogy Zára ígért neki 7 lovast. Kara Husszain és Szuliman aga felől nincs semmi hír 2 p. magyar eredeti
1578/11. 1578. 04. 01. Huszein aga
Hatvan
Ruber
János
A Baloghyaktól Fülekből egy rabot bocsátott ki, Mihály deákot, akinek 200 forint és egy fegyverderék volt a sarca. Amikor Kassára érkeztek, Zalay János, Ruber deákja kiszabadította, és azóta semmi hír nincs a rabjáról. Visszaköveteli őt, ha nem lesz kezes érte az úr, vagy hitlevelet nem kap. A küldött két páncélt visszaküldte, kéri a váltságdíjat, mert nem akarja, hogy kára maradjon az ügyből 2 p. magyar eredeti
1578/12. 1578. 04. 02. Prépostváry Bálint
Csaholy
Bornemissza
Imre
Biztosítja, hogy török támadás esetén segítségére siet 2 p. magyar eredeti
1578/13. 1578. 04. 05. Rákóczi Zsigmond
Szendrő
Zára Pál Kéri, hogy gondoskodjon róluk, mert mindenben szükséget szenvednek. Az ellenség a portyázást már megkezdte. Deli Györgynek 50 lovasra hadnagyságot adott, Kach Péternek ugyanígy 2 p. magyar eredeti
1578/14. 1578. 04. 06–07. Alsólendvai tiszttartók
Sivkó
Menyhért
Keresztúr
Laky
Gergely
Szemenye
Alsólendvai katonák
Laky
Gergely
Szemenye
Kapra
Ferenc
Kanizsa
Regedei
bírák
Laky
Gergely
Péterffy
János
Tamás litt.
Semlyekhegy
Simon
Regede
város
tanácsa
Péterffy
János
Tamás
litterátus
Laky
Gergely
Regedéből jöttek hozzájuk német urak, arra kérik őket, hogy ne csatározzanak a törökhöz, ők pedig segítséget fognak küldeni a vár megerősítésére és biztos megtartására. Hírt kaptak Szemenyéről. Mindenképpen várják a segítséget
Levelet kaptak Kanizsáról, uruknak, Zrínyinek is küldje el azt. Börzöncén gyülekezik a török. Rablóportyájukról értesítse a dobraiakat is
Továbbítja a Kanizsáról és Keresztúrról kapott híreket. Kérjenek segítséget Regedéből
Segítséget kérnek a várható török támadás elhárítására
Hírt kapott, hogy a törökök már 6.000-en vannak, szekerekkel együtt gyülekeznek. Hogy mi a szándékuk, még nem lehet tudni. Kérjenek segítséget Regedéből, Csornáról és Nemptiből
Szigetről jött egyik embere jelenti, hogy a bég minden népével Börzöncére ment. Vigyázzanak nagyon Alsólendván és Nemptiben
2 p. magyar eredeti
2 p. magyar eredeti
2 p. magyar eredeti
2 p. magyar eredeti
2 p. magyar eredeti
2 p. magyar eredeti
1578/15. 1578. 04. 10. Török
András
Krasznahorka
Zára Pál A „szomszéd” törökök nyugodtan vannak, más hírt nem tud küldeni. Kéri zsoldjuk kifizetését, mert már szénát és abrakot sem tudnak venni 2 p. magyar eredeti
1578/16. 1578. 04. 26. Szatmári
katonák
Zára Pál Huszár Jánost elküldik hozzá, és kérik, hallgassa meg előadását, hogy mennyire szűkösen élnek 2 p. magyar eredeti
1578/17. 1578. 05. 06. Budai pasa
Buda
Ernő főhg. A magyar végváriak Eger, Kassa, Tokaj környékén portyáznak. Hatvan, Berény és Szentmiklós tájára is betörtek. A tokajiak és a kálóiak szolnoki csatája során 15 törököt foglyul ejtettek és néhányat megöltek. Kéri, hogy ezeket a rajtaütéseket tiltsa meg 1 p. magyar eredeti
1578/18. 1578. 05. 09. Rákóczi Zsigmond
Szendrő
Zára Pál Zádorhegyi István számára, aki a császár katonája volt Kállóban, útlevelet kér 2 p. magyar eredeti
1578/19. 1878. 05. 13. Kállói
vitézek
Zára Pál Kérik, hogy a nevükben hozzá küldött Bornemissza Mihály előterjesztésének adjon hitelt 2 p. magyar eredeti
1578/20. 1578. 05. 17. Bornemissza
Imre
Tokaj
Zára Pál Levelét megkapta, parancsára eléje fog járulni. Rác ispán nincs jelenleg otthon, Egerben van, ha megjön, neki is megmutatja a küldött levelet, és felviszi magával 2 p. magyar eredeti
1578/21. 1578. 07. 14.
1578. 08. 30.
Kátay
Ferenc
Misle
Zára Pál Kéri, hogy fogja pártját annak az asszonynak, akinek a házát feltörte a Lengyelországból visszatért Bornemissza Gáspár.
Dóczi Kelemen kérésére ír neki, hogy a tokaji polgárok Dóczi elleni panaszának ne adjon hitelt. Kész törvény elé is állni ez ügyben. Arra is kéri, hogy a törvénykezést halassza el akkorra, amikor Ruber úr visszatér
2 p. magyar eredeti
1578/22. 1578. 08. 23. Rákóczi Zsigmond
Szendrő
Zára Pál Közli, hogy a törökök Füleknél szétszéledtek, és már nem fognak portyázni 2 p. magyar eredeti
1578/23. 1578. 12. 03. Berényi
Mihály
Szoboszló
Zára Pál A kállói őrség nem tűri tovább a fizetetlenséget, nem akarnak éhen halni. Ezért kivonultak a várból, hogy a debreceni vásárra igyekvő törököket megtámadják. Ő is velük tartott, mivel éppen olyan szegény, mint a katonái. Kéri az elmaradt háromhavi zsold megküldését, mert vitézei véglegesen szétszélednek 2 p. magyar eredeti
1578/24. 1578. 12. 03. Szoboszlói őrség Zára Pál Kérik, hogy zsoldjukat fizesse ki, mert tovább nem élhetnek ilyen ínségben 2 p. magyar eredeti
1578/25. 1578. 12. 03. Homonai Druget György
Szinye
Zára Pál Felküldi hozzá Újfalussy Lászlót. Hallgassa meg, az ő helyzetükről fogja tudósítani, és adjon teljes hitelt a szavainak 2 p. magyar eredeti
1578/26. 1578. 12. 20. Ferhát bég
Fülek
Andrássy Péter Kéri, vegye rá a kornai lakosokat, akik szétfutottak, hogy térjenek vissza falujukba, és építsék fel lerombolt lakóhelyeiket 2 p. magyar eredeti
1578/27. 1578. 12. 26. Tahrnóczi Farkas
Kanizsa
Malakoczy Miklós Azt írta Komáromból egy embere, hogy a béget Segesdre várják. A török portyázás vagy Kanizsa, vagy Malakoczy vára felé várható.
Melléklet: Kapra Ferenc levele, amelyben értesíti, hogy a bég Segesd felé tart. Sigmond Péter azt írta, hogy a koppányi bég Bolondvár felé csatázik, onnan ő is Segesdre megy
2 p. magyar eredeti
1578/28. 1578. Szilágyi
Mihály
Zára Pál Kéri, tekintettel arra, hogy ő már Ferdinánd és Miksa királyok alatt is szolgált, a fogságból engedjék ki. A közte és Mágoczy között lévő ügyet, mely szerint elvette a zsoldját, nem szabadította ki Törökországból, és hogy Mágoczy jobbágyának a fia, pedig ne vigyék törvény elé 2 p. magyar eredeti1579


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1579/1. 1579. 01. 02. Andrássy Páter
Krasznahorka
Zára Pál Az eltávozott Rédey Mátyás helyett Kubinyi Andrást javasolja 30 lovas hadnagyának. A füleki bég Budára utazott, és azt mondják, vissza se tér 2 p. magyar eredeti
1579/2. 1579. 01. 05. Mágoczy Gáspár
Regéc
Zára Pál Oda küldte hozzá szolgáját, Kutasi Istvánt, kéri, hogy szavainak teljes hitelt adjon 2 p. magyar eredeti
1579/3. 1579. 01. 11.   A király A jelentés arról tudósít, hogy Prépostváry Bálint újra visszatért, és hogy Moldvába még nem küldtek lovasokat 4 p. német, magyar eredeti
1579/4. 1579. 03. 03. Kassa A király Jelentés a török–perzsa háborúról, valamint a magyarországi várak – Szolnok, Gyula, Fülek, Fehérvár, Krasznahorka – helyzetéről 2 p. német eredeti
1579/5. 1579. 03. 07. Kassa   Értesítés arról, hogy a szendrői kapitány olyan értesülést kapott, hogy a budai basa a várakból csapatokat gyűjt, és Szendrő ellen fogja azokat vezetni 2 p. német eredeti
1579/6. 1579. 03. 22 Kassa   Értesítés a török–perzsa háború kimeneteléről, valamint az egri bizottság működéséről 1 p. német eredeti
1579/7. 1579. 04. 02. Kassa   Kálló és Eger várak őrsége számára a zsold kifizetését sürgeti 1 p. német eredeti
1579/8. 1579. 04. 06. Kassa   Beszámoló az Egerben végzett szemléről 1 p. német eredeti
1579/9. 1579. 04. 06. Kassa   Az Abaújvár alatt történt eseményekről tudósít 1 p. német eredeti
1579/10. 1579. 04. 09. Kassa   Jelentés az Eger és Kassa környéki katonai és gazdasági viszonyokról 2 p. német eredeti
1579/11. 1579. 04. 11. Kassa   Tudósítás Kálló várának katonai helyzetéről 1 p. német eredeti
1579/12. 1579. 07. 02. Kátay
Ferenc
Misle
Zára Pál Biztosítja arról, hogy mindenkor szívesen szolgál neki. A kívánt szekereket nem tudja megszerezni 1 p. magyar eredeti
1579/13. 1579. Oszman aga
Fülek
Rákóczi Zsigmond A hitlevelek kölcsönös beszerzése után nem lesz akadálya a kért találkozásnak. Köszöni az ajándékba küldött sólymot 1 p. magyar eredeti1581


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1581/1. 1581
01. 08.
Udvari
Kamara
Udvari
Haditanács
Szakvélemény a hadügy fenntartásáról és a hadügyi költségekről Magyarországon 70 p. német eredeti
1581/2. 1581. 11. 26.     Bizottsági jelentés a Prépostváry Bálint, Kapy András és Sulyok István közötti erőszakossági ügyben felvett tanúvallomási jegyzőkönyv alapján 9 p. magyar eredeti
1581/3. 1581. 12. Marton Lasperger
Bakitsch Gál
  A palotai várhoz tartozó birtok, lakóik és telkük nagyságának összeírása 120 p. latin eredeti1582


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1582/1. 1582. 03. 27.     A törökök által 1575 és 1582 között okozott károk és békeszegő foglalások leírása 70 p. német eredeti
1582/2. 1582. 06. 11. Ernő főhg.
Bécs
Báthory
István
Utasítás, hogy a töröktől szerzett zsákmány fölött Báthory és Homonnay között kitört viszálykodást fejezzék be 2 p. latin eredeti
1582/3. 1582. 07. 09. Ernő főhg.
Bécs
Báthory
István
Újabb utasítás a török zsákmány ügyében. A korábban kiadott parancsához alkalmazkodjon. Felszólítja, hogy Szatmár megyében Nogarol intézkedéseit hajtassa végre 4 p. latin eredeti
1582/4. 1582. 07. 12. Ernő főhg.
Bécs
Báthory
Miklós
Intézkedéseit helyben hagyja. Figyelmezteti, hogy Báthory Miklós Kálló várának állandó katonaságáról a saját költségén tartozik gondoskodni 2 p. latin eredeti
1582/5. 1582. 08. 01. Ernő főhg.
Augsburg
  Utasítás a marhakereskedelem ügyében 4 p. német másolat
1582/6. 1582. 10. 17. Ernő főhg.
Bécs
Báthory
István
Ónod várának őrségéről és anyagi felszereléséről gondoskodni tartozik 4 p. latin eredeti
1582/7. 1582. Husszein
aga
Fülek
Török
Ferenc
Andrásy
Péter
A Pribék Husszein béghez intézendő leveleit rajta keresztül kell elküldenie.
Csodálkozik, hogy nem talál megbízható embert, akit a levélhordással meg lehetne bízni. Mátyás deákot nem küldheti el, mert ő kereskedő. Most egy barátja rabjával továbbítatja a levelet. Szemrehányást tesz, amiért nem kap híreket
2 p. magyar eredeti
2 p. magyar eredeti
1582/8. 1582. Volf Gebhardt   Elszámolási jegyzék Kanizsa várának építő személyzetéről és az építési anyagokról 4 p. német eredeti1583


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1583/1. 1583. 06. 02. Kassa Ernő főhg. Jelentés 24 gyalogosnak Késmárkról Kassára történt átirányításáról 2 p. német eredeti
1583/2. 1583. 07. 23. Titkos
haditanácsosok
Miksa főhg. Jóakaratú tanácsok a főhg. részére Magyarországról 17 p. német eredeti
1583/3. 1583. 10. 02.     Feleletek és észrevételek a haditanács által tett 17 cikkelyre 18 p. német eredeti1584


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1584/1. 1584. 06. 09. Georg Schilher
Tokaj
Gr. Nogarol Jelentés a tokaji vár gyalogságáról 2 p. német eredeti
1584/2. 1584. 08. 31. Georg
Schiller
Tokaj
  Jegyzék a szabolcsi és a zempléni ispánság területéről behajtott robotpénzekről 8 p. német eredeti
1584/3. 1584. 10. Georg
Schiller
Tokaj
  Kimutatás a zempléni ispánság területén teljesítendő robotmunkákról 6 p. német eredeti
1584/4. 1584.     Jegyzék Ungvár és Bereg megye falvainak hátralékáról 24 p. német, latin eredeti1585


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1585/1. 1585. 04. 07. Bécs   Kivonat a Felső-Magyarországon elhelyezett csapatok kiadásáról 5 p. német eredeti
1585/2. 1484. 06. 24. Rudolf
császár
Prága
Gr. Nogarol Értesíti, hogy megegyezés született a lengyel király és közötte Szatmárnémeti hovatartozásáról 3 p. latin eredeti
1585/3. 1585. 08. 22. Ernő főhg.
Bécs
  Értesíti Felső-Magyarország lakóit, hogy Rudolf császár gr. Nogarol Ferdinánd szatmári kapitányt bízta meg a felső-magyarországi hadak vezetésével 1 p. latin eredeti
1585/4. 1585.     Jegyzék a dunántúli végvárakban (Csesznek, Tihany, Szigliget, Vázsony, Csobánc) elhelyezett csapatokról 1 p. német eredeti1586


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1586/1. 1586. 02. 05.     Kimutatás a Kanizsa környéki várak költségvetéséről 28 p. német eredeti
1586/2. 1586. 06. 06. Gömör
megye
nemessége
Csetnek
Gr. Nogarol Feltárják a megye nyomorult állapotát, amelyet részben a császár, részben Rákóczi katonái okoztak. Segítségét kérik, valamint azt, hogy Sori Pál, az eddigi alispán legyen a megye főispánja 3 p. magyar eredeti
1586/3. 1586. 07. 27. Rudolf
császár
Prága
Ernő főhg. Utasítás a magyarországi hadügyi költségek csökkentésére és a zsoldfizetés szabályozására 8 p. német eredeti1587


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1587/1. 1587. 11. 01. Melith Pál
Kassa
Magyar
rendek
Hírül adja, hogy Nogaroltól toborzás céljára 500 magyar forintot kapott, amelyet a lengyel királlyá választott Maximilian herceg segítésére fog átadni 1 p. magyar eredeti1588


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1588/1. 1588. 04. 04. Török István
Pápa
Gr. Nogarol Örömét fejezi ki, hogy Nogarolt győri kapitánnyá nevezték ki, és felajánlja szolgálatait 2 p. magyar eredeti
1588/2. 1588. 04. 06. Egri katonák Claudius Roussel Válaszolnak a vádakra, amelyeket Losonczy Anna emelt ellenük. Ha Szent György napig nem kapják meg zsoldjukat, a birtokokra fognak törni 3 p. magyar eredeti
1588/3. 1588. 04. 08. Egri katonák Claudius Roussel
Prépostváry Bálint
Asszonyuknak semmiben nem vétettek, szolgálatukat mindig becsületesen ellátták, emiatt nem neheztelhet rájuk. Szent György napkor telik ki az esztendőjük, fogadalmuk szerint azt még megvárják. Kérik, hogy ne halogassák tovább fizetésüket 3 p. magyar eredeti
1588/4. 1588. 04. 10. Majtényi László
Pápa
Gr. Nogarol A pápai katonák nevében gratulál kinevezéséhez. Jelenti, hogy őfelsége számvevője elindult Veszprémből. A szokásos kíséretet kirendelte 2 p. magyar eredeti
1588/5. 1588. 04. 11. Tihany
várőrsége
Gr. Nogarol Jelentik Ibrahim odabasa elfogását. Kérik, hogy utasítsa Tharnóczy alkapitányt, hogy egy pártatlan törvényszék döntsön afelől, hogy az elfogott rab kinek jusson 2 p. magyar eredeti
1588/6. 1588. 04. 11. Pisky István
Tihany
Gr. Nogarol A kapott parancsra jelenti, hogy Ibrahim odabasa nincs nála, hanem Fekete Máténál van 3 p. magyar eredeti
1588/7. 1588. 04. 13. Veszprémi lovas és gyalogos hadnagyok Gr. Nogarol Jelentik, hogy Ungnád parancsát Ibrahim basára vonatkozólag megkapták. A basát Tharnóczy elvitte. Tudósítják a Pisky és Fekete között kitört viszályról, amelynek következtében Feketének 5 embere veszett el. Kérik a grófot, hogy vessen véget ennek a harcnak 3 p. magyar eredeti
1588/8. 1588. 04. 13. Balásdeák István
Eger
Cl. Roussel A Homonnay Istvántól megszökött Zakariás visszatért Sirokra. Urának unszolására kijött, és társának, Deli basának a fejét hozta, és 5 lovat. Üzente, hogy a felvidéki törökök sokat tudnak Nádasdyról 2 p. magyar eredeti
1588/9. 1588. 04. 15. Majtényi László
Pápa
Gr. Nogarol Az uralkodó a pápai kapitányság helyett a zólyomival bízta meg. A pápai vár ideiglenes kapitánya Huszár Péter lett. Kéri, hogy ugyanazokat az illetményeket kapja Huszár is, amelyeket ő kapott. Foglya és Fekete Máté indulásra készen állnak, ezért kéri, az új kapitányt ne sokáig tartóztassa, mert ő Sticzel érkezése után azonnal el akar utazni 2 p. magyar eredeti
1588/10. 1588. 04. 15. Rákóczi Zsigmond Cl. Roussel Bár gyengének érzi magát Eger várának felügyeletére, de mivel kezdettől fogva minden törekvése az volt, hogy őfelségének és a nyomorba jutott országnak szolgáljon, teljes odaadással fogja megbízatását teljesíteni 3 p. magyar eredeti
1588/11. 1588. 04. 21. Balásdeák István
Eger
Cl. Roussel Csavargók garázdálkodásáról ír. Felhatalmazást kér, hogy az elfogott garázdákat és rablókat kivégeztesse 2 p. magyar eredeti
1588/12. 1588. 04. 23 Balásdeák István
Eger
Cl. Roussel A zsold kifizetésére tett ígéretét közölte katonáival. Örömmel várják újonnan kinevezett parancsnokuk, Rákóczi Zsigmond megérkezését. Kéri, minél előbb küldje Egerbe Rothuet szemlemestert 2 p. magyar eredeti
1588/13. 1588. 04. Balásdeák István
Eger
Cl. Roussel A parancsra jelenti, hogy Egerben a summa szerint 478 lovas van. Valójában azonban kevesebben vannak, ami a fizetetlenségüknek tulajdonítható. Számukat szemle nélkül gyarapítani nem tudja. A gyalogosok teljes számban vannak. Üres tiszti állás csak az elhalt Újházy Lőrinc tiszte van 2 p. magyar eredeti
1588/14. 1588. 04. 27. Balásdeák István
Eger
Cl. Roussel Katonái egy fogságban volt magyar ember segítségével az általa megjelölt helyen 18 törököt elfogtak, 11-et levágtak. Mind a lovasok, mind a gyalogosok igen elégedetlenek a fizetés elmaradása miatt. Sokan elszöknek, és ha ez így megy tovább, nemsokára arra sem marad elegendő embere, hogy a kaput bezárják 3 p. magyar eredeti
1588/15. 1588. 04. 28. Balásdeák István
Eger
Cl. Roussel A Szent György napra ígért zsoldfizetést nem teljesítették. Mivel katonái már nem engedelmeskednek neki, ő felelősséget nem tud vállalni a vár sorsáért, ezért gyors segítséget kér 3 p. magyar eredeti
1588/16. 1588. 05. 03. Ernő főhg.
Bécs
Gr. Nogarol Utasítás Ungnád Kristóf özvegye, valamint az egri katonák ellátása ügyében 2 p. német eredeti
1588/17. 1588. 05. 07. Losonczy Anna
Kassa
Balásdeák I. Mivel személyesen nem mehet Egerbe, megbízottjaként Rothuet Ferencet és Paczot Zsigmondot jelöli meg a katonákkal való tárgyalásra 2 p. magyar eredeti
1588/18. 1588.     Egyezség Losonczy Anna képviselői (Rothuet Ferenc és Paczot Zsigmond), valamint az egri lovas katonák között. A még hátra lévő zsoldjukra még egy hónapot várnak. A most kiadott előleget maguk között felosztják. Ha a természetben adandó javadalmazást nem tudják kiadni, megállapított váltságdíj fejében pótolhatják. Azonban ha Losonczy Anna vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, akkor mentséget nem hozhat fel, és az őrségnek joga van adósságait, valamint a várba vonuláskor magára vállalt 3000 forintot bármilyen módon behajtani 2 p. magyar eredeti
1588/19. 1588. 05. 17. Losonczy
Anna
Beki
Cl. Roussel
Prépostváry
Az egri várőrség javadalmazásának pontos megállapítására írnok kirendelését kéri 3 p. magyar eredeti
1588/20. 1588. 05. 18. Egri katonák Gr. Nogarol A katonák fizetésének napját tovább halasztották. Parancsolja meg asszonyuknak, hogy a meghagyott és elérkezett napra elégítse ki az őrséget 2 p. magyar eredeti
1588/21. 1588. 05. 31. (Losonczy
Anna)
Ruszka
Gr. Nogarol Jelenti, hogy az egri őrség zsoldját semmiképp nem tudja megszerezni 2 p. magyar eredeti
1588/22. 1588. 06. 01. Losonczy
Anna
Ruszka
Gr. Nogarol Tudomásul veszi, hogy Rákóczy Zsigmondot egri főkapitánnyá nevezték ki. Közli, hogy a várőrség zsoldját egyelőre nem tudja fizetni. Kéri a gróf további jóindulatát. Köszöni a kilátásba helyezett segélyt 3 p. magyar eredeti
1588/23. 1588. 06. 04. Losonczy
Anna
Ruszka
Gr. Nogarol Kijelenti, hogy az egri őrség zsoldfizetésére határnapot nem jelölt ki. E panaszok miatt vonja meg jóindulatát a katonáktól, és írja meg nekik, hogy jelenleg a zsoldot nem tudja kifizetni 3 p. magyar eredeti
1588/24. 1588. 06. 06. Konstantinápoly Gr. Nogarol Követi jelentés Szikszó adójával kapcsolatban 2 p. német eredeti
1588/25. 1588. 07. 14. Báthory
István
Ecsed
Gr. Nogarol A ráckevei lakosok által iránta támasztott követelést, a felsorolt indokok alapján, elhárítja magától 3 p. magyar eredeti
1588/26. 1588. 09. 07. Ormándy Péter
Palota
  Jelenti, hogy Palota és Bodonhely őrsége portyázásra kivonult, de a törökök Sárrét alatt meglepték őket, és így vereséget szenvedtek. Zsákmányukat elvették 1 p. magyar eredeti
1588/27. 1588. 09. 16. Tharnóczy Farkas   Jelentés arról, hogy a Palota és Bodonhely őrsége portyázásra kivonult, de a törökök Sárrét alatt meglepték őket, és vereséget szenvedtek. Zsákmányukat elvették 1 p. magyar eredeti
1588/28. 1588. 09. 18. Gadóczy Péter
Komárom
  Jelentés arról, hogy a Palota és Bodonhely őrsége portyázásra kivonult, de a törökök Sárrét alatt meglepték őket, és vereséget szenvedte. Zsákmányukat elvették 1 p. magyar eredeti
1588/29. 1588. 11. 04. Szinán pasa
Buda
Ungnád
Dávid
Közli, hogy megbízható hírei vannak arról, hogy Nyitrán nagy csapatösszevonás megy végbe. Kékkőt ágyúval megtámadták, a falut teljesen felégették, de a várat bevenni nem tudták. Túr, Kálmáncse és Koppány községeket is megtámadták, a bégeket és a lakosságot elhurcolták. Nádasdy Endrédben őmagát is megtámadta. Mindezeket a békeszegéseket egyelőre nem hozta a szultán tudomására. Kéri, rendelje el, hogy a magyarok Gesztesből kivonuljanak, az elhurcolt törököket és az asszonyokat adják vissza. Ha az ajándékot elküldi, nem fog jelentést tenni a császárnak 4 p. magyar eredeti
1588/30. 1588. 11. 14. Ernő főhg.
Bécs
Zrínyi, Nádasdy, Batthány A török Gesztes megtámadására indul. A kellő védelmi intézkedéseket Nogarol bevonásával tegyék meg 2 p. latin eredeti
1588/31. 1588. 11. 14. Magyar Kancellária
Bécs
Sopron, Vas, Zala, Moson,
Pozsony megye
A Gesztes megtámadására induló törökök ellenében Zrínyi Györgyöt minden rendelkezésre álló eszközzel és minden módon támogassák 1 p. latin eredeti
1588/32. 1588. 11. 21. Szinán pasa
Buda
Gr. Nogarol Levelét megkapta, kéri, hogy a hozzá küldendő 6 ember nevét előzetesen közölje vele, hogy számukra a hitlevelet ki tudja állítani 1 p. magyar eredeti
1588/33. 1588. 11. 23. Gr. Nogarol
Győr
Szinán pasa A pasának alárendelt bégek túlkapásairól – kastélyok, falvak feldúlásáról és más békebontó cselekedetekről – ír. Felszólítja, tudassa, hogy békét akar, vagy háborút 6 p. magyar eredeti
1588/34. 1588. 12. 14. Gr. Nogarol
Győr
Szinán pasa Tiltakozik két nemes és egy doktor fogva tartása ellen, akiket a konstantinápolyi béketárgyalásokról visszatérőben tartóztatott fel a pasa. Kéri azonnali szabadon bocsátásukat. Amíg nem engedi el őket, nem kapja meg az előkészített tekintélyes ajándékot 3 p. magyar eredeti
1588/35. 1588. 12. 15. Ali bég
Fehérvár
Greggor
Vince
Az Amhát basa ügyében írt levél vételét nyugtázza, és megnevezi azt a két agát, akik az ügyben kezesként fognak szerepelni 1 p. magyar eredeti
1588/36. 1588. 12. 17. Gr. Nogarol
Győr
  Jelentés a végvárak körüli török–magyar harcokról 4 p. német eredeti
1588/37. 1588. 12. 18. Horváth Pál
Tata
Gr. Nogarol Ezer emberével Gesztesre ment, hogy a helység helyzetéről tájékozódjon. Onnan Válra visszatérve meghagyta, hogy Gesztestől a báni hídig olyan széles utat vágjanak az erdőn keresztül, hogy azon két kocsi egymás mellett elférjen. A basa készülődéséről nem értesült, de hallotta, hogy igen sok lovas és gyalogos kísérte. Hírszerzésre lovasokat küldött ki Bicske felé, de a törökök üldözőbe vették őket. Egy Budára tartó paraszttól értesült, hogy a basa Gesztesre készül. Amióta az ellenség Gesztesen van, még nem hoztak híreket neki, mert a törökök elzárják az utakat 3 p. magyar eredeti
1588/38. 1588. 12. 26. Vajda Kristóf
Győr
Gr. Nogarol Az elhalt Bácsay György helyett Szothay Istvánt ajánlja Hermann György csapatába 1 p. magyar eredeti
1588/39. 1588.     Karaman Darabozan temesvári beglerbég, a tatárok és Bogdán emberei Kassa felé indultak. A román vajdáknak egyrészt Kállóra, másrészt Kassára kell indítani seregeiket a törökök támogatására. A bécsi császár birtokában levő várak (Tokaj, Ecsed, Szatmár, Munkács) szabad akaratukból csatlakozzanak az erdélyi vajdához. Kálló bevétele után Tokaj felé megy a török, majd Diósgyőr és Eger alá vonul. Szendrő és Szádvár elfoglalása után Kassa a következő célpont, majd Pozsony. Így a nagyon fontos bányákat kézre lehet keríteni. A bányákat csak szép szóval kell meghódítani, hogy a munkások ne hagyják ott. A nevezett helységeket Szent Mihály napig biztosan meg lehet hódítani. A Kassán maradt beglerbég csapatát Erdélyből könnyen el lehet látni élelemmel. Liptó pedig alkalmas és csendes vidék a telelésre 3 p. magyar eredeti
1588/40. 1588.     Tanúvallomások búzaőrlési ügyben 1 p. magyar eredeti
1588/41. 1588. Perényi
Gábor
Gr. Nogarol Hadicikkelyek a kapitányok, a hadnagyok, a zászlótartók és a lovas rendbe való vitézek számára 4 p. magyar eredeti
1588/42. 1588. Gr. Nogarol Ernő főhg. Az Eger és környékén kialakult helyzetről tesz jelentést 4 p. német eredeti
1588/43. 1588.     Kimutatás a győri hátralékos adófizetőkről 1 p. latin eredeti1589


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1589/1. 1589. 01. 10. Gr. Nogarol
Ernsprun
Budai basa Leveléből tudja: Ferhát basa Budára érkezett. Skander aga és 5-6 személy a békés viszonyt célzó tárgyalásra a grófhoz elindult. Az agának útlevelet állít ki 2 p. magyar eredeti
1589/2. 1589. 01. 11. Sztársich Farkas
Szentmárton-hegy
Gregoroczki Vince 4 havi hátralékos zsold és 8 havi elmaradt posztó megadását kéri 1 p. magyar eredeti
1589/3. 1589. 01. 20. Ormándi Péter
Palota
Ogronfy István Jelentés arról, hogy hírei alapján valószínű, hogy a török Rábaközre akar törni 1 p. magyar eredeti
1589/4. 1589. 01. 20. Nádasdy
Ferenc
Sárvár
Huszár
Péter
Értesíti a török rablási szándékáról, és kéri, hogy minél nagyobb csapatot küldjön Devecser felé 1 p. magyar eredeti
1589/5. 1589. 01. 22. Gregoroczi V.
Győr
Gr. Nogarol A török hadmozdulatairól értesíti 2 p. magyar eredeti
1589/6. 1589. 01. 31. Huszár
Péter
Pápa
Gregoroczi Devecser felé elindult. Sümegen nagy lövöldözés volt. Ha a törökök előrenyomulnának, reméli, ő és Nádasdy csapata megállítja őket. Kéri, hogy Palotára 100 gyalogost küldjön. A vár őrzésére Hathalmy Mátyást hagyta. A somogyi polgárok szerint, Székesfehérváron 20 szpáhi van. A bolondvári és pécsi bégek Koppányra vonultak. Hamarosan kiderül, mi a török szándéka 1 p. magyar eredeti
1589/7. 1589. 03. 10.   Ernő főhg. Jelentés Tátika váráról 1 p. német eredeti
1589/8. 1589. 03. 31. Marthon
Imre
Kenese
Eörsi Péter Tihanyi katonák törtek a házára, és bántalmazták háza népét. Kéri az oltalmát 2 p. magyar eredeti
1589/9. 1589. 04. 17. Gregoroczi
Győr
Gr. Nogarol Jelentés a dunántúli várak katonai helyzetéről és személyi ügyeiről 4 p. német eredeti
1589/10. 1589. 04. 26. Nagy
Ferenc
Léva
Gr. Nogarol Egy bizalmasa jelentette, hogy sok török érkezett Budára. Vagy Baka, vagy Tata ellen készülnek. Sok lőszerszámot készítenek. Kéri, hogy Thury komáromi kapitányt és a tatai őrséget értesítse 1 p. magyar eredeti
1589/11. 1589. 05. 06. Gadoczy Péter
Komárom
  Hírei szerint a törökök Léva felé akarnak rabolni, de Tata és Veszprém környékén is portyáznak 1 p. magyar eredeti
1589/12. 1589. 05. 08. Ormándi Péter
Palota
Ogronffy István A Fehérvárnál gyülekező törökök legnagyobb része Szikszó felé vonult el 1 p. magyar eredeti
1589/13. 1589. 05. 08. Tharnóczy F.
Veszprém
Thury
Farkas
A török nagyon készülődik, és 15 napi élelmet szerez be. Kéri, hogy 100 gyalogost küldjön, mert nem tudja vállalni a felelősséget ilyen kevés katonával 1 p. magyar eredeti
1589/14. 1589. 05. 11. Révay
Lőrinc
Győr
Gr. Nogarol Jelenti, hogy Hathalmynak és Szigliget várának lőport és ónt küldtek 1 p. magyar eredeti
1589/15. 1589. 05. 12. Paksy György
Tata
Révay
Lőrinc,
Lasperger M.
A bácsi és a szegedi bégek elindultak Budára. A budai és zsámbéki törökök lovaikat még nem hajtották ki a legelőre. 24 palotai hajdúval és a hozzájuk csatlakozott kb. 13 emberrel Csákvár felé vonultak, és ott a gesztesi törökökkel találkoztak, akik közül ötöt élve elfogtak, egyet pedig megöltek. A foglyok között volt egy Mrtezán nevű is, aki igen sok embert megölt, és gyerekeket is lopott. A palotaiaknak engedte át, de ők Komáromban eladták 2 p. magyar eredeti
1589/16. 1589. 05.19. Thury
Márton
Komárom
Révay
Lőrinc
Múlt hétfőn a Budán, Pesten, Fehérváron, Válon, Zsámbékon és Esztergomban állomásozó törökök kb. 1100 emberrel, 17 zászlóval az esztergomi hídon átvonultak, kifosztották a Gimes alatt fekvő falvakat és 100 embert elhurcoltak 2 p. magyar eredeti
1589/17. 1589. 05. 19. Thury
Farkas
Pápa
Révay
Lőrinc
A törökök 2 heti élelmet szereztek be, vezéreik gyülekeznek. További 100 gyalogost kér Pápára. Mivel Révay parancsára a legénység egy részét a lőporszállítmánnyal Tihanyba küldte, akik ott is maradtak, és több embert a falvakba küldött sánckosarak készítésére, így több mint 60 embere van kint. Ha az embereit így elveszik tőle, a várat nem tudja védelmezni, ezért utánpótlást kér 1 p. magyar eredeti
1589/18. 1589. 05. 20. Ogronffy
István
Csesznek
Révay
Lőrinc
Ormándi palotai kapitány levelét továbbítja azzal a megjegyzéssel, hogy az ő fehérvári kémei ilyen hírekről nem hallottak 1 p. magyar eredeti
1589/19. 1589. 05. 21. Thury
Márton
Komárom
  A Veszprémből és Palotáról érkezett híreket megkapta. Egy Pestről jött ember mondta, a törökök lovaikat legelőre hajtották. A basa állandóan kocsikat hozat Budára, szerinte Nádasdy támadásától tartva, védelemre akarják felhasználni. Szikszó felé akarnak erődöt építeni, vagy ilyet hódítani. Az utolsó rablás alkalmával ejtett 50 foglyot szabadon bocsátják 1 p. magyar eredeti
1589/20. 1589. 05. 21. Hathalmy Miklós
Tihany
Gr. Nogarol Panaszt emel Pisky István ellen 2 p. magyar eredeti
1589/21. 1589. 05. 21. Ali bég
Fehérvár
A győri és a szentmárton-hegyi
körzet bírái
A most érkezett török császári intézkedés alapján utasítja őket, hogy azonnal jelenjenek meg előtte Fehérváron 1 p. magyar eredeti
1589/22. 1589. 05. 23. Révay
Lőrinc
Győr
Gr. Nogarol Jelentést tesz egy Buda ellen tett portyázás eredményéről 1 p. német eredeti
1589/23. 1589. 05. 31. Paksy György
Tata
Révay
Lőrinc
Értesíti egy Boldizsár nevű emberének elfogásáról és kiszabadításáról 1 p. magyar eredeti
1589/24. 1589. 06. 02. Paksy György
Tata
Révay
Lőrinc
Egy budai szökevény szerint a budavári katonák az esztergomi béggel indulni készülnek, de hogy hová, azt nem tudja. Igen sok kocsit is gyűjtöttek 1 p. magyar eredeti
1589/25. 1589. 06. 05. Paksy György
Tata
Révay
Lőrinc
A budai és a szolnoki törökök lovaikat a legelőkről behozták. Úgy tesznek, mintha félnének, de közben készülődnek. Szándékukat nem ismeri, tán Gesztes felé akarnak portyázni 1 p. magyar eredeti
1589/26. 1589. 06. 13. Gr. Nogarol
Győr
Ernő főhg. Jelentés a törökök készülődéséről 2 p. német eredeti
1589/27. 1589. 06. 21. Pettő Kristóf
Keszthely
Gr. Nogarol A pápai bádogkovácsok kérését, hogy éjjel a sáncokba vonulhassanak, nem teljesítették. Napkeletkor több mint 300 török megtámadta és elhurcolta őket, kocsijaikkal és állataikkal együtt. Harcosaival kivonult, de mivel alig ötvenen voltak, a kovácsokat nem tudták kiszabadítani 3 p. magyar eredeti
1589/28. 1589. 06. 21. Bécs Ernő főhg. A haditanács határozatainak magyar nyelvű kivonata a végbeli katonaság fizetéséről. A készpénzfizetést javasolták, de mivel az adók csak igen késve érkeztek be, a zsoldfizetés pedig esedékes, a legénységnek könnyű szövetet fognak adni, amelyre úgyis szükségük van 3 p. magyar eredeti
1589/29. 1589. 07. 01. Paksy György
Tata
Gr. Nogarol Válasz arra a kérésre, hogy a foglyok közül egy lóápolásban jártas embert Ernő főhercegnek engedjen át 1 p. magyar eredeti
1589/30. 1589. 07. 24. Ernő főhg.
Bécs
  Utasítás a marhakereskedők magatartására vonatkozóan a győri vásár alkalmával 4 p. német eredeti,
3 p. magyar fordítás
1589/31. 1589. 08. 09. Ferhát
budai basa
Ernő főhg. A török császár levelére a főherceg milyen válaszát írhatja meg uralkodójának? 1 p. magyar eredeti
1589/32. 1589. 09. 13. Ferhát
budai basa
Gr. Nogarol A csetneki császári katonák által az útvám meg nem fizetése miatt letartóztatott budai polgárok ügyében ír 1 p. magyar eredeti
1589/33. 1589. 09. 22. Gr. Nogarol
Győr
Ernő főhg. Jelentés Pisky István tihanyi kapitány ügyében 1 p. német eredeti
1589/34. 1589. 09. 27. Ernő főhg.
Bécs
Gr. Nogarol Értesíti a grófot, hogy Gyulaffy csobánci kapitánynak engedélyezte, hogy Gyugy falut visszahódítsa 2 p. német eredeti
1589/35. 1589. 09. 29. Berényi Bali odabasa Gr. Nogarol Kéri Ali török fogoly váltságdíjának leszállítását 1 p. magyar eredeti
1589/36. 1589. 09. 30. Memi
váli kihaja
Gr. Nogarol Kéri, hogy mivel a küldött ló nem felelt meg, a most általa 800 magyar Ft-ért vásárolt lovat fogadja el, és ennek fejében bocsássa szabadon Ferhát kihaját és feleségét 1 p. magyar eredeti
1589/37. 1589. 10. 06. Tihanyi
katonák
Gr. Nogarol Czegley Ferenc és Jakab deák Pápán tartottak szemlét, de a zsoldjukat egyik sem hozta meg. Már 32 hónap óta nem kaptak fizetést. Ha nem kapják meg elmaradt hópénzeiket, el fognak vonulni, mert különben feleségeikkel, gyerekeikkel éhen fognak pusztulni. A 43 ember közül egy káplár és 10 ember kivonult portyázni, de sajnos 8 odaveszett. Már pünkösdkor, Hathalmy ittlétekor 10-12 embere ment el, és addig nem térnek vissza, amíg pénzt nem szereznek 1 p. magyar eredeti
1589/38. 1589. 11. 08. Ernő főhg. Bécs Gr. Nogarol Utasítás az egyházi vonatkozású ügyekben követendő magatartásra 2 p. német eredeti
1589/39. 1589.     Összeírás a győri szigeteken lévő, a város polgárainak tulajdonát képező majorokról és kertekről 2 p. magyar latin eredeti
1589/40. 1589. Ibrahim
váli
besli aga
Gr. Nogarol Kéri, hogy a gesztesi Ferhát kihaja váltságdíját 1200 Ft-ra szállítsák le, és feleségével együtt az ő hitlevelére szabadon bocsássák 1 p. magyar eredeti
1589/41. 1589. Memi
váli
kihaja
Gr. Nogarol Kéri, hogy a váltságdíj összegét alacsonyabban állapítsák meg, mert a gesztesi porkoláb neje nem tud annyi pénzt szerezni 1 p. magyar eredeti1590


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1590/1. 1590. 02. 15. Huszár
Péter
Pápa
  Kéri az ország közönségét, hogy a török fogságba esett Sartor Miklós, német származású tüzér kiváltásához segítséget nyújtsanak 1 p. latin eredeti1592


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1592/1. 1592. Kéthely
Ferenc
Udvari Kamara
elnökének
A hídvégi vitézek zsoldjának sürgős folyósítását kéri levelében 1 p. magyar eredeti1593


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1593/1. 1593. 01. 23. Teufenbach Kristóf
Kassa
Mátyás főhg. A Sáros vármegyében állomásozó katonaság élelmezési nehézségeiről tesz jelentést. Indítványozza, hogy a következő országgyűlésen vitassák meg ezt a témát. Vegyék számba a nemesség kötelességeit ezzel kapcsolatban. Tiltsák meg az élelmiszerekkel történő üzérkedést 6 p. német eredeti
1593/2. 1593. 02. 20. Udvari
Haditanács
Mátyás főhg. Teljesíthetetlennek ítéli meg a magyar rendek azon kívánságát, hogy Magyarországon a parancsnokok magyar nemzetiségűek legyenek, és felsorolja az elutasítás okait 16 p. német eredeti
1593/3. 1593. 03. Magyar
rendek
Mátyás főhg. Kérik, hogy a pozsonyi diétán személyesen jelenjen meg. Hallgassa meg és tárgyalja meg velük a katonasággal kapcsolatot kérdéseket. Hozzanak intézkedéseket a végvárak állapotának helyreállítására, a vitézek megfelelő ellátására 11 p. latin eredeti
1593/4. 1593. 08. 20. Zemplén nemessége Teufenbach Értesítik, hogy a katonaság élelmezése ügyében hozandó határozatok céljából f. év szeptember havának 6. napjára közgyűlést hirdettek 2 p. magyar eredeti
1593/5. 1593. 08. 24. Sztáray
Ferenc
Sztára
Teufenbach A legközelebbi törvénynapon előterjeszti a vármegyének a katonaság élelmezésével kapcsolatos kérését 1 p. magyar eredeti
1593/6. 1593. 10. 28. Gergely
deák
törökül Huszein bég
Konstantinápoly
Huszár
Péter
Ajánlja, hogy az uralkodó minden vagyonát a hadra költse, ha meg akarja szabadítani az országot. Minden basa serege nagynak látszik, de valójában csak 10 000 janicsár van vele, és nagy része még gyerek. A pápai, veszprémi, palotai gyalogosok meg tudják őket verni. A győzelem után ne oszoljon szét a sereg, hanem üldözze a törököt egészen Konstantinápolyig. Jól vigyázzanak, mert Szinán a mostani hadjáratával egész Rómáig akar eljutni 4 p. magyar eredeti
1593/7. 1593. 11. 13. Rudolf
császár
Prága
Báthory
István
Forgách
Simon
Felszólítja őket, hogy a török ellen megindítandó háborúval kapcsolatos segítségnyújtás ügyében lépjenek érintkezésbe Teufenbachhal 4 p. latin eredeti
1593/8. 1593. 12. 04. Sennyei Pongrác Nádasdy
Ferenc
Veszprémet, Palotát a télen vissza kell vívni a törököktől. Szinán basa a Szerémségben, Újlaknál van. Kevés a hadinépe, mert a többség Konstantinápolyba vonult vissza telelni. Az a hír járja: Szinán pasát Moszulba helyezték át, tavaszkor Magyarország felé Ferhát basa, másodvezér jön 12 000 janicsárral. Most a török császárnak nagyobb gondot okoz birodalmának másik fele, mint Magyarország. Nagy rémületet keltett a hír Konstantinápolyban Fülek visszafoglalásáról, és hogy a török sereg nagyobb része ott veszett. A magyar csapatok a Temesvár környéki rácok támogatására is számíthatnak, ha volna olyan sereg, amelyhez csatlakozhatnának. Szinán Erdélybe üzent: a fejedelem kikeletkor legyen készen a török császár szolgálatára 4 p. magyar eredeti
1593/9. 1593. 12. 06. Rudolf
császár
Erdélyi
fejedelem
Értesíti, hogy a török ellen indítandó háború ügyében Teufenbach Kristófot személyes vagy hű megbízottja útján való tárgyalásra utasította 1 p. latin eredeti
1593/10. 1593. 12. 07.
1593. 12. 06.
Geszty
Ferenc
Gyulafehérvár
Báthory
Zsigmond
Nádasdy
Nádasdy
Rosszul áll a törökök szénája. Kaszul, a Gorgianusok egy része és a szerecsenek megindultak a török ellen. Ez nagy erőket fog lekötni. Jó alkalom lenne az ellenség kiűzésére. A tengeren is 18 gályája veszett el a töröknek.
Hozzáküldte Hathalay Györgyöt, és kéri, hogy jó válasszal engedje őt vissza
2 p. magyar eredeti
1593/11. 1593. 12. 07. Geszty
Ferenc
Gyulafehérvár
Paczot
Zsigmond
A törökök telelni vonultak. Írjon, és tudassa, miképp áll a hadi helyzet Magyarországon. Szinán basa nagyon erőlteti őket, hogy rajtaütésekkel zavarják a magyar végvárakat. Eddig sok csellel sikerült kibújni ez alól, de nem tudják, meddig terjed a török türelme ez ügyben 2 p. magyar eredeti
1593/12. 1593. 12. 13.     Ismeretlen fogoly levele a keresztény fejedelmeknek és magyar vitézeknek. Ne higgyenek a török hazug szavának, megcsalja őket. Hiába adják fel a várat, megölik a védőket. Ha pedig életben hagyják őket, gályára kerülnek. Inkább álljon előttük Zrínyi Miklós példája. Most Ferhát pasa készülődik Magyarország ellen. Sok fegyvertelen nép is megy vele, tehát nem akkora a serege, mint amekkorának látszik 1 p. magyar eredeti
1593/13. 1593. 12. 25. Prépostváry Bálint   Beszámol Szinán pasa foglalásairól, a horvátországi és a dunántúli harcokról, továbbá a nógrádi eseményekről 10 p. magyar eredeti1594


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1594/1. 1594. 01. 01. Áron vajda
moldvai
fejedelem
Jászvására
Prépostváry Bálint Szívesen ad tájékoztatást a moldvai helyzetről és közöl híreket a török szándékáról, ha teljesítik a feltételeit 3 p. magyar eredeti
1594/2. 1594. 01. 14. Forgách
Simon
Mátyás főhg. Egy hírnök útján kapott török hírekről tudósítja, mellékelve a kémjelentéseket 3 p. magyar eredeti
1594/3. 1594. 01. 24. Nagy Ferenc
Drégely
Pálffy Miklós Értesíti a török Drégely körüli portyázásáról és a vár állapotáról 2 p. magyar eredeti
1594/4. 1594. 01. 24. Báthory
András
Forgách
Simon
Lengyelország állásfoglalásának lerögzítése a tervbe vett török elleni háborúval kapcsolatban 2 p. magyar eredeti
1594/5. 1594. 01. 24. Prépostváry
Csenger
Mátyás főhg. Tanácsokat ad a török elleni hadműveletekre, és közli azokat a hadmozdulatokat, amelyek a felvidéki várak (Ajnácskő, Somoskő, Szécsény, Hollókő és Fülek) elfoglalásához vezettek 6 p. magyar eredeti
1594/6. 1594. 01. 25. Nagy
Ferenc
Drégely
Pálffy Miklós Értesíti a török oroszfalui támadásáról. Kéri, hogy gyarapítsa a vár őrségét, mert hamarosan újabb támadás várható 1 p. magyar eredeti
1594/7. 1594. 01. 25. Rákóczi Zsigmond
Szerencs
Pálffy Miklós Tudósítás a törökök helyzetéről. Tanácsot ad a támadó hadműveletekhez. Panaszkodik katonáinak fizetetlensége miatt 3 p. magyar eredeti
1594/8. 1594. 01. 29. Janusius osztrogi
fejedelem
Tarnow
Forgách
Simon
Értesíti, hogy a kozákok nagy kárt okoztak a töröknek és az oláhoknak. Orhilow városát elfoglalták és elpusztították 1 p. latin másolat
1594/9. 1594. 02. 01. Forgách
Simon
Herknek
Hueber
haditanácsos
Az osztrogi fejedelem levelét küldi, és beszámol lengyelországi híreiről 1 p. latin másolat
1594/10. 1594. 02. 02. Thanhausen
Szécsény
Nagy
Ferenc
A török Szécsény ellen tervezett támadásáról értesíti a drégelyi kapitányt 1 p. magyar eredeti
1594/11. 1594. 02. 02. Forgách
Simon
Herknekt
Pálffy Miklós Köszöni, hogy kérését meghallgatta és a surányi 25 lovas számát 50-re emelte. Az eltávozott Török György helyett fiát, Forgách Mihályt tette meg Surányban hadnagynak. Lubomiersko Sebestyén Lengyelországból küldött híreit továbbküldi. A lengyel urak csodálkoznak, hogy a fejedelem nem keresi meg őket segítségnyújtásért, pedig ők le tudnák kötni a tatárokat, így azok nem mehetnének a török támogatására. A kozákokkal is egyezséget kellene kötni a török elleni háború támogatására 4 p. magyar eredeti
1594/12. 1594. 02. 02. Rákóczi Zsigmond
Szerencs
Pálffy Miklós Hajlandó csapatával csatlakozni. Szövetségkötés az erdélyi vajdával 4 p. német eredeti
1594/13. 1594. 02. 03. Prépostváry Bálint
Béltek
Mátyás főhg. Figyelmezteti Moldva és Havasalföld stratégiai fontosságára. Szerinte a török minden ereje a magyar barmokban és szekerekben van, mert ha ezeket nem kapná meg, nem tudná szállítani ágyúit, puskaporát. A török had előtt fel kell pusztítani a földeket. A végházakat jól el kell látni minden szükségessel. Értesíti a moldvai vajdával való levelezéséről 4 p. magyar eredeti
1594/14. 1594. 02. 03. Báthory
István
Ecsed
Teufenbach Két levelét megkapta. Ígérik nekik, hogy pénzt fognak kapni, de a kilátásba helyezett 200 lovasról és 100 gyalogosról nem történik említés. 26 darabonton kívül alig rendelkezik zsoldosokkal. Ezeket részben elküldte, részben Bujákon vannak. A lovasok nagy része vagy meghalt, vagy megsebesült. Egy részük fizetés hiányában elszéledt. A környék emberei sokat szenvednek. A törökök sok kocsit visznek el tőlük. Azt mesélik, hogy Debrecent körülzárták, és a környékbeli helységeket kifosztották és felégették 5 p. magyar eredeti
1594/15. 1594. 02. 05. Áron vajda
Jászvására
A császár helytartója A tatárok Lengyelországból Munkács és Kassa felé akarnak vonulni. Az a terve, hogy a kozákokat és a lengyeleket rábírja, támadják hátba az ellenséget. Mindent meg tesz, ami a hatalmában áll, rendelkezzenek vele 2 p. magyar eredeti
1594/16. 1594. 02. 06. Czegödi
Mihály
  Részletek a Szinán basával tárgyaló erdélyi követ jelentéséből 4 p. latin eredeti
1594/17. 1594. 02. 06. Áron vajda
Jászvására
Erdélyi
fejedelem
Híreket közöl a török szándékáról, és szolgálatait ajánlja fel 1 p. latin eredeti
1594/18. 1594. 02. 06. Kornis
Gáspár
Váralja
Báthory
István
A moldvai vajda üzenete, hogy a tatárok ellen elindultak. Seregük kb. 41 000 ember. A törökök szándéka, hogy Báthory seregét két oldalról megtámadják. A lengyelek aligha fognak valamit tenni a törökök ellen 2 p. magyar eredeti
1594/19. 1594. 02. 06. (Áron vajda)
Jászvására
Báthory
Zsigmond
A tatár kán Lengyelországból Munkácson át Kassára akar menni. A török császár utasítására tőle kér útvezetőket. Kéri, a felvidéki urakat értesítse, hogy készenlétben várják a tatárokat. Konstantinápolyi kéme jelenti, hogy a törökök nagy rémületben vannak, mert ha a keresztények Temesvárig és a Dunán Mohácsig jutnának előre, a török őket Konstantinápolyig sehol nem várná, mivel a janicsárok és a szpáhik a fizetetlenség miatt mindenütt lázonganak 2 p. magyar eredeti
1594/20. 1594. 02. 07. Békásy
Mihály
Pápa
Hardeg
Ferdinánd
Rennek és Ajka lakói jöttek hozzá, jelentették, hogy a székesfehérvári bég csapatával a két falut kifosztotta. Ezek a szegények kérik Hardeget, hogy írjon emiatt a basának. Ha nem tudják rendezni az ügyet, a lakosok szétszéledni. Eddig is csak azért maradtak, mert a fehérvári és a veszprémi bég Huszárnak oltalom levelet adott, hogy a falvakat a törökök nem bántalmazhatják
Jelentés a nógrádi vár állapotáról
4 p. magyar eredeti
1594/21. 1594. 02. 07. Bori Mihály
Palánk
Pálffy Miklós A nógrádi béggel vívott szerencsés ütközetről tesz jelentést, 10 törököt elfogtak, hatot levágtak. A bég fia is fogságba esett 2 p. magyar eredeti
1594/22. 1594. 02. 10. Báthory
Zsigmond
Gyulafehérvár
Báthory
István
A moldvai vajdától érkezett leveleket ügyvivőjével átküldte, hogy a szükséges intézkedéseket megtehessék 1 p. magyar eredeti
1594/23. 1594. 02. 18. Huszár
Péter
Pápa
Hardegh
Ferdinánd
Egy embere jött Budáról, jelentette, hogy a törökök hidat ácsoltak a Dunán. Palotára élést vittek, a várban 3 taracknál több nincs, a por és golyó is igen kevés 1 p. magyar eredeti
1594/24. 1594. 02. 22. Nyáry Pál
Fülek
Pograny
Benedek
Levelét örömmel vette, mert az ott állomásozó seregről mástól nem kapott biztos tájékoztatást. A tábornok úrtól azt az utasítást kapta, hogy amint a nevezett hadsereg indulásáról vagy a főhercegről híreket hall, azonnal közölje vele, így levelét másolatban elküldte hozzá 1 p. magyar eredeti
1594/25. 1594. 02. 22. Majtényi László
Pograny
Benedek
Pálffy Miklós Az eddig Liptóból, Turócból és Zólyom megyéből kiállított legénység mennyiségéről tesznek jelentést. Panaszkodnak a pénzhiányra 2 p. magyar eredeti
1594/26. 1594. 02. 23. Nádasdy
Ferenc
Sárvár
Pálffy Miklós Kimenti magát, hogy nem jelent meg előtte az uralkodó hívó szavára, de a zord téli időjárás miatt nem tudott eljutni hozzá 2 p. magyar eredeti
1594/27. 1594. 02. 26. Majtényi L.
Pograny B.
Korpona
Pálffy Miklós Értesítették Nyáryt a főherceg érkezéséről és a Pálffy által tett intézkedésekről. Pálffy leveleit gyorsfutárral küldték el Nyárynak 1 p. magyar eredeti
1594/28. 1594. 03. 01. Pograny B. Pálffy Miklós Jelentés a rimaszombati viszonyokról 1 p. magyar eredeti
1594/29. 1594. 03. 02. Pograny B.
Majtényi L.
Korpona
Pálffy Miklós Parancsa szerint elindultak Palánk felé. Várják további utasításait. Staramberger úr fegyveresei megérkeztek, azonban fizetetlenségükre panaszkodva, továbbmenni nem akartak. Ezért 220 tallért vett kölcsönbe, és nekik adta, így holnap utánuk indulnak 2 p. magyar eredeti
1594/30. 1594. 03. 06. Áron vajda Teufenbach Értesíti a tatárok készülődéséről 3 p. magyar eredeti
1594/31. 1594. 03. 12. Forgách
Simon Herknekt
Teufenbach Jelentés a nógrádi, a hatvani és a szolnoki harcokról 4 p. latin eredeti
1594/32. 1594. 03. 13. Janusig osztrogi
fejedelem
  Bejelenti csatlakozását a török elleni harcokhoz 4 p. latin eredeti
1594/33. 1594. 03. 15. Paksy György
Tata
Pálffy Miklós Tolmácsolja esztergomi kéme értesüléseit tartalmazó üzenetét. Kéri, hogy Esztergomot minél előbb szállják meg. Nagyon nehéz a szegények helyzete, súlyos adót fizetnek, és a robotra is nagyon erőltetik őket 2 p. magyar eredeti
1594/34. 1594. 03. 18. Thury
Márton
Ujvár
Pálffy Miklós A szenttamáshegyi kastély helyreállításánál levők a bátorkesziekkel együtt azt mondják, hogy az ellenség elkészült a vár megerősítésével, a cölöpöket felállították, belülről összefonták és egy főpalánkot készítettek 2 p. magyar eredeti
1594/35. 1594. 04. 02. Thury
Márton
Ujvár
Pálffy Miklós Jelentést tesz az Esztergom jelenlegi helyzetéről beérkezett hírekről. A damási törökök – akik Esztergomba költöztek, mégpedig családostul – ismét visszamentek. A pasa kincstartót küldött Esztergomba. A katonák meg akarták ölni fizetetlenségük miatt, de két aga megmentette a kincstartót. Mindezt Szobonya Bálint jelentette, aki most érkezett Esztergomból 2 p. magyar eredeti
1594/36. 1594. 06. 02. (Rudolf
császár)
Magyar
rendek
Összefoglalja azokat az intézkedéseket, amelyeket Ferdinánd és Miksa császár hozott a haza védelmére 6 p. latin eredeti
1594/37. 1594. 06. 09. Mátyás főhg.
Esztergom
Rudolf
császár
Beszámol az Esztergomot jelenleg ostromló erők helyzetéről és az ellenség erőiről, valamint Teufenbach hatvani harcairól. A temesvári basa visszavonult a Buda felől fenyegető támadás elől. Saját csapatainál betegség pusztít, és sokan dezertálnak 17 p. német eredeti
1594/38. 1594. 06. 11. Magyar
rendek
Mátyás főhg. A rendek válasza Mátyás főherceg leiratára 4 p. latin eredeti
1594/39. 1594. 07. 14. Báthory
Zsigmond
Gyulafehérvár
Forgách
Simon
Fontos ügyben kénytelen volt Sármasághy Zsigmondot, felesküdt ügyvivőjét szóbeli üzenettel hozzá küldeni. Kéri higgyen szavainak 2 p. magyar eredeti
1594/40. 1594. 07. 15. Rákóczi Zsigmond
Szerencs
Pálffy Miklós A múlt héten a tatárok ellen mentek, azonban nem tudott eredményt elérni, mivel csupán 200 puskása és 100 lovasa volt, Teufenbachtól pedig nem kaptak segítséget. A tatárok vagy Szinán basához fognak csatlakozni, vagy Kassa vidékére mennek rabolni. Teufenbachot hibáztatja a Szécsény mellett elszenvedett vereségért, a Nógrádra történő indulás elmulasztásáért, Hatvan hiábavaló ostromáért, továbbá azért, hogy a török és a tatár sereg egyesülni tudott 3 p. magyar eredeti
1594/41. 1594. 07. 17. Bocskai
István
Várad
Forgách
Simon
Báthory Zsigmondot az erdélyi urak elmozdították a fejedelmi székből. Biztosítja, hogy ebben neki semmi része nem volt. Annál is inkább szörnyű az eset, mivel ezek között az urak között Báthory atyafiai és hű tanácsosai voltak. Kéri, hogy írjon erről Báthory Istvánnak és Boldizsárnak. A fejedelem eltávolításának egyik okát abban látja, hogy el akart szakadni a töröktől. Ahogy távozott, a Fachat nevű kastélyt átadták a töröknek. Az eltávolítás másik oka az olaszok tartása volt, amely miatt nagyon gyűlölték. Az a hír járja, hogy új fejedelmet akarnak választani 4 p. magyar eredeti, + másolat
1594/42. 1594. 07. 17. Solatni György
Várad
Pálffy Miklós Az erdélyi fejedelem és országa között egyenetlenség támadt. A fejedelem minden marhájával Kővárra vonult. Csak akkor hajlandó visszatérni, ha a tordai gyűlés határozatát – miszerint a törököktől elfordulnak – elfogadják. Kolozsvárott most gyűlés van, amelyen 3 urat választottak meg vajdának: Báthory Boldizsárt, a kancellárt és az ifjú Jánost. Az országot 3 ember teszi tönkre: a kancellár, Kendy Ferenc és Sándor, akik a törökökkel tartanak, mivel szerintük a németben nem lehet megbízni. A rácok által elfoglalt kastélyokat visszaadták a töröknek, a vajda által küldött segélycsapatokat visszahozták. Elhatározták, hogy a lugosi bánt kiszolgáltatják az ellenségnek. Kornis Gáspár szerint a tatár sereg csupán 23 000 emberből áll. Az erdélyiek így megverhették volna őket, azonban a magyar nemesi felkelés csapatai nem akartak szembeszállni velük. A temesvári basa a lippai, a jenői és a csanádi törökökkel egyesülve a rácokra támadt, azonban vereséget szenvedett 4 p. magyar eredeti
1594/43. 1594. 07. 25.     Kémjelentés a török sereg számáról és terveiről a Dunántúlon 2 p. magyar eredeti
1594/44. 1594. 08. 02. Rudolf
császár
Regensburg
Erdélyi
fejedelem
Értesíti Mátyás főherceg megbízatásáról 2 p. latin eredeti
1594/45. 1594. 08. 04. Báthory
István
Somló
Forgách
Simon
Hűségéről biztosítja 2 p. magyar eredeti
1594/46. 1594. 08. 07.     Jelentés a török hadmozdulatokról 4 p. német eredeti
1594/47. 1594. 08. 15.
1594. 08. 16.
1594. 08. 16.
Áron vajda
Jászvására
Áron vajda Jászvására
Marini – Polli János
Mátyás főhg. Értesíti Marini János követ küldetése ügyében.
Jelentés a követtel való tárgyalásairól.
Jelentés vajdával folytatott tárgyalásairól
1 p. latin eredeti
2 p. latin eredeti
2 p. latin eredeti
1594/48. 1594. 08. 31. Báthory
István
Csenger
Forgách
Simon
Beszámol az erdélyi eseményekről 2 p. magyar eredeti
1594/49. 1594. 09. 04. Forgách
Simon
Kassa
Mátyás főhg. Somlyói Báthory István levelét hozták neki. Közli az Erdélyben történt eseményeket. Az egész nemesség szembeszállt a fejedelemmel, és a törököt pártolják 4 p. latin fénym.
1594/50. 1594. 09. 28. Hardegg
Ferdinánd
  Jelentés Szinán basa hadműveleteiről és Győr feladásáról 2 p. német eredeti
1594/51. 1594. 10. 08.     Kornis Gáspárnak, a Mátyás főherceghez küldött erdélyi követnek adott instrukciók 2 p. magyar eredeti
1594/52. 1594. 10. 20.     Török foglyok vallomásaink jegyzőkönyve 4 p. német eredeti
1594/53. 1594. 10. 21. Bakó Farkas Hagymáss
Gábor
Értesíti a szigeti basa előrenyomulásáról Kiskomárom és Egerszeg felé 2 p. német eredeti
1594/54. 1594. 11. 17. Báthory
Zsigmond
Gyulafehérvár
Prépostváry Bálint A Habsburgokkal való tárgyalásra Kornis Gáspárt jelölte ki megbízottjául. Tájékoztatja a tatárok indulásáról, és arról, hogy hadinépe szembe fog szállni velük 2 p. német eredeti
1594/55. 1594. 11. 23. Báthory Zs.
Gyulafehérvár
Prépostváry Bálint Beszámol Horváth Mihály fogarasi kapitány havasalföldi sikereiről a török ellen. Gesztit Temesvár felé küldte portyázni. A tatárok visszavonultak 2 p. magyar eredeti
1594/56. 1594. 11. 26.   Prépostváry Bálint Értesíti, hogy milyen parancsokat adott ki a török ellen küldött Geszti Ferencnek és Kornis Gáspárnak. Kéri, hogy Prépostváry a saját hadával késedelem nélkül induljon a váradi had mellé, és Kornissal egyetértésben együtt törjenek rá az ellenségre 2 p. magyar eredeti
1594/57. 1594. 11. 30. Prépostváry Bálint
Remeteszeg
Székely
Mihály
Egy elfogott tatár azt vallotta, hogy a serege a Tisza környéki részeket akarja pusztítani. Mivel a levélíró a vallomás alapján úgy véli, hogy Szatmárt most nem kell félteni, kéri, hogy hadinépét bocsássa rendelkezésre a tatárok ellen. Kérte az erdélyi fejedelem segítségét is 3 p. magyar eredeti
1594/58. 1594. 12. 02. Székely
Mihály
Szatmár
Kornis
Gáspár
A tokaiak tatár foglyai azt vallották, hogy mivel az erdélyi seregek harcai miatt a török csapatok Temesvár felé nem mehettek ki az országból, az egész telet a Békés vidékén fogják tölteni. Kéri, segítsen, hogy a vidéket meg tudják óvni a tatárok pusztításától 1 p. magyar eredeti
1594/59. 1594. Székely
Mihály
Szatmár
Gyulaffy László A tokaiak tatár foglyai azt vallották, hogy mivel az erdélyi seregek harcai miatt a török csapatok Temesvár felé nem mehettek ki az országból, az egész telet a Békés vidékén fogják tölteni. Kéri, segítsen, hogy a vidéket meg tudják óvni a tatárok pusztításától 1 p. magyar eredeti
1594/60. 1594. 12. 05. Majtényi László
Zólyom
Pálffy Miklós Drégelyen csupán 10 főnyi őrség van, ők is fizetetlenek. Kéri, hogy szerezzen pénzt, mert még ez a nagyon kevés ember is otthagyja a várat. Az Ipoly-mellék meghódolt a töröknek, most élelmet szállítanak nekik 2 p. magyar eredeti
1594/61. 1594. 12. 05. Vidffy Vitus
Zólyom
Pálffy Miklós Az esztergomi harcok alatt 50 lovon való hadnagyságot kapott. A Győr melletti csatározásokban azonban odaveszett minden marhája. Ekkor kapta meg a nógrádi viceispánságot 100 forinttal. Ez lett minden fizetése. Nagy nyomorúságban élnek vitézeivel együtt. Kéri, hogy legalább 1 havi hópénzt küldjön nekik 2 p. magyar eredeti
1594/62. 1594.     Jelentés a Felső-Magyarországon bevett kastélyokról, és kémhírek a törökökről 5 p. magyar eredeti
1594/63. 1594.     Egy török fogságban lévő rab jelentése az ellenség terveiről 2 p. magyar eredeti
1594/64. 1594.     Jelentés Vác visszaszerzéséről 1 p. magyar eredeti
1594/65. 1594.     Beszámoló a Nógrád körüli helyzetről. A bég élelmet rendelt beszállítani a környező falvakból 1 p. magyar eredeti
1594/66. 1594. Kornis
Gáspár
Jó János Kéri, hogy siessen az erdélyi fejedelem segítségére, különben nemcsak Erdély vész el, hanem vele együtt Magyarország és a „kereszttyensignek job része” 2 p. magyar eredeti
1594/67. 1594.     20 darab kémjelentés az 1594. évi török elleni háború Magyarországi harcaihoz 38 p. magyar eredeti
1594/68. 1594.     Befejezetlen levél a magyarországi hadi eseményekről 2 p. német eredeti
1594/69. 1594. 12. Mehmed
nógrádi bég
Pálffy M. Rabjait 5 falu kezességén kiadta. Ezeket Pograny az ő rabjaiért megtartotta. Kéri, úgy cselekedjen, hogy ebből ne származzon nyomorúsága a szegénységnek 1 p. magyar eredeti1595


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1595/1. 1595. 01. 09. Prépostváry Bálint
Remeteszeg
Mátyás főhg. A tatárok egy része a Temesvár körüli városokban és falvakban, másik részük Erdély felé vonulva Világosvár körül telepedett le. Az élelmiszerekről teljesen önkényesen rendelkeznek, így a lakosság a legnagyobb nyomorban van. A törökök nyíltan beszélik, hogy a császár még nagyobb sereget akar Magyarországra küldeni, mint tavaly. Nem hiszi, hogy a törökök erősebbek lennének, mert a harcokban és a betegségek miatt sok veszteségük van, de a tatárokat erősíteni tudják.
A császár főhadával és jelentős számú tatár sereggel a főhg. ellen akar vonulni, míg a tatárok másik csapata most gyűjtendő török erőkkel Erdély felé akar törni, hogy a vidéket elpusztítsa, így lehetetlenné tegye a németek támogatását. Kéri, hogy ne feledkezzen meg róluk, mindenképpen szükséges a vár erősítése. Temesvár környékéről a lakosságot, állataikkal együtt, el kellene hozni, hogy ne maradjon senki, aki a törököket élelmezi. Ezek az emberek itt művelhetnék a földet a főhg. hasznára. Így könnyebben lehetne Lippa és Temesvár birtokába jutni. Ajánlja, hogy egy nagy sereget kellene fenntartani a török várak ostromára. Ha tavasszal lett volna ilyen csapat, Szinán basa nem tudta volna Győrt bevenni
13 p. magyar eredeti
1595/2. 1595. Ameth
basa
Huszain csausz
  Panaszlevelét Huszein csausz a császár elé terjesztette. Kéri, adjon hitlevelet a csausz részére, hogy hozzá mehessen 2 p. magyar eredeti1596


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1596/1. 1596. 01. 25. Mátyás főhg.
Bécs
Rudolf
császár
Az eddig török alattvaló Pest, Buda és Esztergom lakói készek arra, hogy ismét a császárt szolgálják 6 p. német eredeti
1596/2. 1596. 01. 26. Rudolf
császár
Bécs
Miksa főhg. Véleménye az elfogott magyar végvári kapitányok átadása ügyében 4 p. német eredeti
1596/3. 1596. 02. 14. Rudolf
császár
Bécs
Pálffy Rendelet Esztergom lakóinak behódoltatására és megadóztatására 2 p. német eredeti
1596/4. 1596. 04. 05. Pálffy Miklós
Újvár
Mátyás főhg. Bizalmas tudósítás a török had közeledéséről Erdély és Győr ellen 5 p. német eredeti
1596/5. 1596. 05. 07–11. Tarchay
Ferenc
Vidffy Vitus
Drégely
Tornaly
Zsigmond
Pálffy
Jelenti, hogy a tatárok Hatvan alá jöttek.
Egy 4000 főt számláló tatár sereg Pest környékén portyázik
4 p. német eredeti
1596/6. 1596. 05. 19. Zrínyi György Rudolf
császár
Jelentés Kanizsa várának gyenge ellátásáról mind hadianyagban, mind katonákban, és beszámoló Babócsa tarthatatlanságáról 12 p. német eredeti
1596/7. 1596. 05. 26.     Beszámoló a törökök két támadásáról Lippa ellen 3 p. német eredeti
1596/8. 1596. 08. 08. Komokazi Pál Gargoczy
István
A tatárok Magyarország ellen akarnak támadni. Ő most nem tud hazajönni, de egy követtel, aki vele volt, küld értesítést 1 p. latin eredeti
1596/9. 1596. 08. 23. Nikápoly
lakói
Erdélyi
fejedelem
Kémjelentést küldenek arról, hogy a szultán táborba szállt több mint 10 000 főnzi hadinépével, és Bécs ellen készülnek. Nem fognak hidat építeni a Dunán. A lakók segítséget, támogatást kérnek 2 p. magyar eredeti
1596/10. 1596. 08. 30. Lukács,
volt török rab
  Jelentés a hatvani török őrségről és a vár erődítéseiről 5 p. német eredeti
1596/11. 1596. 10. 22. Rudolf
császár
Bécsi
küldöttek
Rendelet arról, hogy a megbízhatatlan cseh parasztokat Miksa főherceg csapatai Esztergomba telepítik 3 p. német eredeti1597


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1597/1. 1597. 01. 07. Komáromi Gergely
deák
Újvár
Pálffy Miklós Azt a hírt kapta, hogy Szinán pasa és az anatóliai begler bég nem él. A pasát Konstantinápolyban Hasszán pasa ölette meg. Más híreket egyelőre a rossz időjárás miatt nem kapott. Várja a rabok megérkezését 1 p. magyar eredeti
1597/2. 1597. 01. 07. Örsi Péter
Esztergom
Pálffy Miklós Pesti és budai emberek hozták a hírt: a török császár azt üzente katonáinak, hogy Szent György napra vagy valamivel később személyesen, a haddal együtt, Magyarországon lesz. A levélíró kéri, hogy ezért gondoskodjon a vár állapotáról és megerősítéséről 1 p. magyar eredeti
1597/3. 1597. 01. 27.     Elfogott török katonák vallomása seregük létszámáról és a pápai őrségről 3 p. német eredeti
1597/4. 1597. 02. 07. Doboczky György
Vác
Pálffy Vitézei fizetetlenek, szökéssel fenyegetőznek. Török támadást várnak, 2 tarackot kér, lövő szerszámai igen rossz állapotban vannak. Oroszi András 20 lovasával portyára indult. A budai és a pesti törökök nyomorúságosan élnek. A vár épületei nagyon megrongálódtak, javításra szorulnak 1 p. magyar eredeti
1597/5. 1597. 02. 08. Váci lovas és gyalogos
katonák
Pálffy Feltárják ínséges állapotukat. Kérik, hogy viseljen gondját a várnak, és a zsoldjukat adja ki 1 p. magyar eredeti
1597/6. 1597. 02. 09. Nagy Egyed Örsi Péter Hírül adja, hogy 4000 tatár van a bátai mezőkön, azt várják, hogy az út felszikkadjon, mindjárt rabolni kezdenek az Ipoly két partján 1 p. magyar eredeti
1597/7. 1597. 02. 10. Thury
Márton
Újvár
Pálffy Miklós Martonfalvai György hozott neki egy hamis levelet, amely szerint a török császár beteg, és Egerben van, hadifelszerelése pedig a keresztényeké lett. Megkapta Eszterházy úr levelét, amelyben értesítette őt ennek az embernek a hamisságáról. Ő azonnal elfogatta, és vasra verette. Utasítást kér, mit tegyen vele ezután 1 p. magyar eredeti
1597/8. 1597. 02. 11. Szödéni Máté
Nógrád
Pálffy Miklós Portyázó csapata Pest megyében elfogott egy hatvani agát, aki azt vallotta, hogy mihelyt a budai hidat megcsinálják, a törökök Vácra akarnak törni, vízen vontatva 3-4 ágyút. Turi János jött hozzá, elszerződne a várhoz, ha Pálffy beleegyezne. Katonái nagyon szűkösen élnek 1 p. magyar eredeti
1597/9. 1597. 02. 11. Örsi Péter
Esztergom
Pálffy Miklós Parancsára azt jelentheti, hogy Budán és Pesten nincs magyar, illetve német főrangú rab. Szolnokon van Kuti Antal és Nyári Gáspár. Egerben is vannak német és magyar foglyok, akik levelet küldtek hozzá, amelyet továbbított. Egy volt török rabja üzente, hogy a török császár meghalt, Nándorfehérváron temették el. Fiát emelték a trónra 2 p. magyar eredeti
1597/10. 1597. 02. 12. Thury
Márton
Ujvár
Pálffy Miklós Nagy László portyája során elfogott 7 törököt, 1 agát harmadmagával és 11 rabot. Új híreket nem sikerült megtudni tőlük 1 p. magyar eredeti
1597/11. 1597. 03. 27. Starsitsch Volfgang
Komárom
Pálffy Jelentés palotai portyázásáról. Az elfogott törökök vallomása 2 p. német eredeti
1597/12. 1597. 04. 07. Nagy
Benedek
Palota
Pálffy Beszámoló a törökök portyázásáról Hatvannál 4 p. német eredeti
1597/13. 1597. 04. 28. Jósa Antal
Esztergom
Pálffy Naszádos vajdák jöttek hozzá, kérték, hogy Pálffyt tudósítsa arról, hogy hitványak a hajóik és hiányos a felszerelésük 1 p. magyar eredeti
1597/14. 1697. 05. 01. Doboczky György
Vác
Pálffy A törökök Vörösvár kijavítására szedtek össze munkásokat. Katonáival azon igyekeznek, hogy amennyire lehet, zavarják az építkezést 1 p. magyar eredeti
1597/15. 1597. 05. 01. Örsi Péter
Esztergom
Pálffy A törökök egy kastélyt akarnak kijavítani, amely igen hasznos lenne számukra. Kéri, hadd üthessen rajtuk, hogy akadályozzák a munkát 1 p. magyar eredeti
1597/16. 1597. 05. 02. Örsi Péter
Esztergom
Pálffy Beszámoló a törökökkel vívott csatáról 1 p. magyar eredeti
1597/17. 1597. 08. 29. Bekes
István
Lugos
Erdélyi
fejedelem
Nándorfehérvárról érkezett emberek látták a török nagyvezér megérkezését mintegy 5-6000 főnyi hadával. A császár jöveteléről nem tudnak semmi biztosat 2 p. magyar eredeti
1597/18. 1597. 09. 21. Rácz Pál
Esztergom
Pálffy Miklós Mehmet vezérpasa táborba szállt, 15 000 főnyi serege van. A tatárok csapatának létszáma nem több 300-nál, Győr környékén portyáznak. A janicsárok számát 500-nak mondják 1 p. latin eredeti
1597/19. 1597. 09. 23.     Vizsgálati jegyzőkönyv Ruschan vajdáról, aki pécsi kapitány volt, átpártolt a törökökhöz, de magyar fogságba esett. Vallomása a török csapattestek létszámáról 4 p. német eredeti
1597/20. 1597. 11. 03. Báthory
Zsigmond
Gyulafehérvár
Haidem Tudósítja, hogy Temesvár elfoglalása nem sikerült 1 p. latin eredeti
1597/21. 1597. 12. 07. Nagy Egyed
Drégely
Pálffy A gyöngyösi portyázás alkalmával 52 törököt fogtak el, és 21-et levágtak. Nagy Gáspárt Pest alá küldte. Csapatával 2 rácot fogott el a Duna mellett, de semmi hírt nem tudtak kiszedni belőlük. Veresegyháznál lecsaptak a Hatvanba tartó törökökre, 2 foglyot ejtettek, kettőt megöltek. A foglyok között van egy főember is 1 p. magyar eredeti
1597/22. 1597. 12. 10. Csery
Ferenc
Szécsény
Pálffy Kiküldött csapata a berényi Omer aga 100 fős lovas seregébe ütközött, akik élelmet szállítottak. Az agával együtt 52 embert fogtak el, 18-at pedig megöltek. Az élelmet is elhozták. A foglyokat elküldi hozzá 1 p. magyar eredeti
1597/23. 1597. Földvári
Vince
Thurzó
György
Azt a hírt kapta ura, hogy a törökök a szekszárdi hidat csináltatják, Földvárat építik, karókat hordatnak. Ezért kiküldte őt, de a helyszínen nem találkozott sem törökkel, sem tatárral 1 p. magyar eredeti
1597/24. 1597.     Makai Eötvös Dávid vallomása, aki a csanádi Ali bég kéme volt 4 p. magyar eredeti
1597/25. 1597. Nagy
Ábrahám
Czorba
Miklós
Thurzó György Kéri, hogy 300 vitéze fizetését utaltassa ki 1 p. magyar eredeti
1597/26. 1597. Batthyány Ferenc   Panaszkodik a körmendi hadinép szűkös ellátásáról. A szentgrótiak Hagymássi Kristóf vezetésével fellázadtak, Somogyot elfoglalták és Újlaky püspököt megölték. Írt a megyéknek is, hogy csapatot küld ki ellenük 1 p. latin eredeti1598


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1598/1. 1598. 03. 29.     Kimutatás a Győr visszafoglalásakor a várban talált munícióról és ágyúkról 2 p. német fénym.
1598/2. 1598. 03. 30. Miksa főhg. Rudolf
császár
Jelentés Győr Schwarzenberg és Pálffy vezetésével történt visszafoglalásáról 28 p. német fénym.
1598/3. 1598. 08. 28. Rudolf
császár
Mátyás főhg. Kinevezi a keresztény hadak főparancsnokává 12 p. német eredeti
1598/4. 1598. Rudolf
császár
Mátyás főhg. Irat Győr visszafoglalásáról, amelynek emlékére oszlopok állítását rendeli el 3 p. német fénym.
1598/5. 1598.     Tudósítás Győr visszafoglalásáról 3 p. német fénym.1599


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1599/1. 1599. 05. 29. Haditanács Mátyás főhg. Tájékoztató a felső-magyarországi és az erdélyi eseményekről, az itt elhelyezett csapatok létszámáról és ellátásáról 12 p. német másolat
1599/2. 1599. 06. 09. Zrínyi György
Csáktornya
Kanizsa
kapitánya
Értesíti a pécsi törökök Kanizsa ellen tervezett támadásáról 4 p. német eredeti1600


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1600/1. 1600. 02. 03. A szepesi kamara elöljárói és tanácsosai Szeged
városa
Bírójukat küldje fel a kamarához, ha megbizonyosodnak róla, hogy valóban olyan nagy pusztulásban vannak, leszállítják adójukat, de királyuknak mindenképpen kell adózni 1 p. magyar eredeti
1600/2. 1600. 06. 10. Mátyás főhg. Rudolf
császár
Jelentés Pápa várának 1500 főnyi francia zsoldosának lázadásáról. Fizetetlenségük miatt az erődöt a törököknek akarják átadni. A török főerők Fehérvárnál állomásoznak 14 p. német eredeti
1600/3. 1600. 06. 11. Mátyás főhg. Rudolf
császár
Jelentés Pápa várának 1500 főnyi francia zsoldosának lázadásáról. Fizetetlenségük miatt az erődöt a törököknek akarják átadni. A török főerők Fehérvárnál állomásoznak 9 p. német eredeti,
latin eredeti
1600/4. 1600. 06. 14. Mátyás főhg. Rudolf
császár
A pápai lázadásról. Tudósítás a tatárok egri portyázásáról. Jelentés Bastáról 10 p. német eredeti
1600/5. 1600. 08. 01–
09. 22.
    Zrínyi György és Paradeiser levelezése. Beszámoló az ellenséges előkészületekről. A kölcsönös segítségnyújtás egyeztetése 21 p. német eredeti
1600/6. 1600. 11. 15. Rudolf
császár
Prága
Mátyás főhg. Kanizsa várának átadásáról, amely árulás útján történt. Ezért Paradeiser ezredest haditörvényszék elé idézik 16 p. német eredeti1601


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1601/1. 1601. 11. 17. Mátyás főhg. Rudolf
császár
Napló a háborús eseményekről ez év szeptember 1-től november 17-ig. (Székesfehérvár elfoglalása, Kanizsa ostroma stb.) 77 p. német eredeti1603


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1603/1. 1603. 08. 18.     Készletkimutatás a győri raktárban levő anyagokról 16 p. német eredeti1604


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1604/1. 1604. 04. 08. Ali
budai pasa
Cousar Gál Hiába igyekeznek a békeszerződést megkötni, ha nem tartják be a fegyverszünetet, és tovább folynak a csatározások és a rabfogások 1 p. magyar eredeti
1604/2. 1604. 05. 08. Murát
basa,
Ali basa
Habil effendi
Adolf Althana Intézkedések a békeszerződés megkötésére. Kéri Pest, Hatvan és Vác kiürítését és átadását a törököknek 4 p. magyar eredeti, + másolat
1604/3. 1604. 07. 27. Rákóczi Lajos
Lippa
Krauznigh Pál Nyomorúságos állapotukról tesz jelentést. A vezír Nándorfehérvárra érkezett, hadával Buda felé tart. A temesvári basa katonákat kért a vezírtől, hogy Lippát és Jenőt bevegye. Segítséget, legalább 300 katonát kér a levélíró, mert az őrség száma nagyon leapadt, a fizetetlenség miatti szökések és a betegség pusztítása miatt 2 p. magyar eredeti
1604/4. 1604 09. 04.–
10. 04.
    Kivonat az alsó-magyarországi hadjáratról készült jelentésekből, valamint az esztergomi török ostromról, majd annak feladásáról 2 p. német eredeti
1604/5. 1604. 11–12.     Jelentések és iratok a Bocskai-féle lázadásról 27 p. német eredeti1605


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1605/1. 1605. 05. 16. Dersffy
Szerencs
Thurzó György Jelentés a Bocskai-lázadás ellen foganatosított intézkedésekről 1 p. magyar eredeti
1605/2. 1605. 05. 19. Abaffy
Miklós
Árva
Thurzó György Szolgálatából való eltávozását jelenti be 1 p. magyar eredeti1606


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1606/1. 1606. 05. 09. Nagy Mihály
Bécs
Thurzó György Értesíti a bécsi hírekről, a Bocskaival való tárgyalásokról, a békekötés előkészítéséről 2 p. magyar eredeti
1606/2. 1606. 05. 13. Pograny
Benedek
Bécs
Thurzó György Hírt ad a törökök kassai vállalkozásáról, és arról, hogy Kassán kiket választottak meg a prágai béketárgyalásra követnek 2 p. magyar eredeti
1606/3. 1606. 05. 15. Sennyey Pongrác
Bécs
Thurzó György Jelenti, hogy a hajdúság nem, de a főnemesség mindenképpen meg akar egyezni a császárral. A császár hadat toboroz, az eddig fizetetlen hadinépnek zsoldot adnak. Csehországban már nagy sereg gyűlt össze, ezzel akarnak Magyarország ellen jönni. A főurak Komárom felé indultak, hogy a törökkel is elfogadtassák a békét 1 p. magyar eredeti
1606/4. 1606. 05. 15. Pograny
Benedek
Bécs
Thurzó György Értesíti, hogy a császár sok hadat fogad Magyarország ellen. A nemzet a „két malomkő között" fel fog őrlődni 2 p. magyar eredeti
1606/5. 1606. 05. 22. Forgách Zsigmond
Tovarnik
Thurzó György Tudósítja a vármegyei gyűlésről, a prágai követség referálásáról és a kassai végzés alapján a hajdúknak adott reguláról. Bár ezek a katonák nem akarnak békét, azt mégis meg kell kötni mielőtt a török had megérkezik, hiszen az ellenségnek az a hasznos, ha a keresztények között nincs békesség 3 p. magyar eredeti
1606/6. 1606. 06. 21. Pograny
Benedek
Prága
Thurzó György A békeszerződés megkötése most már biztosra vehető. Rédey Újvárat elfoglalta 1 p. magyar eredeti
1606/7. 1606 06. 23. Kolonits
Prága
Thurzó György Jó szívvel fáradt a reá bízott dologban. A levelet már aláírásra vitték. Ha új híreket tud, közölje vele 1 p. magyar eredeti1607


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1607/1. 1607. 05. 10. Kiskomári kapitány Batthyány Kéri kölcsönadott katonáinak visszaküldését 1 p. német eredeti
1607/2. 1607. 06. 08. Daróczy
Ferenc
Torda
Forgách Zsigmond Jelentés Homonnai és Rákóczi tárgyalásairól 3 p. magyar eredeti
1607/3. 1607. 06. 14. Homonnai Bálint
Aranyos
Forgách Zsigmond
Dóczy
András
Gyulafehérváron tárgyalt Rákóczival. Visszafelé Aranyoson találkozott a nagybányai urakkal, akik megmutatták neki Mátyás főherceg rendeletét, valamint Rákóczi levelét. Szatmár megadására szólította fel Bocskai Miklóst, a válaszról majd értesíti őket 2 p. magyar eredeti
1607/4. 1607. 06. 25. Daróczi
Ferenc
Kolozsvár
Forgách Zsigmond Részt vett az erdélyi országgyűlésen, erről már küldött híreket. A tanácskozáson két dolog került szóba: a megölt urak birtokadományi kérdése és a jezsuiták kiüldözése, amelyet közfelkiáltással megszavaztak 2 p. magyar eredeti
1607/5. 1607. 09. 14. Párkányi
Ali aga
Barsi bírák és lakosok Kérték, hogy menjen velük a béghez, ezt meg is tette, és ura előtt hazugságban hagyták 1 p. magyar eredeti
1607/6. 1607. 09. 23. Nyári Pál
Szucsány
Kolonicz Sigfried Szükséges, hogy rövid időn belül mégis megtartsák az elmaradt országgyűlést. Neki is sok dolgot kellett volna megbeszélnie a címzettel. Kéri, hogy értesüléseiket rendszeresen cseréljék ki egymás között 2 p. magyar eredeti
1607/7. 1607. 11. 20. Bach István
Vác
Pograny
Benedek
Széplaky István küldte ki, hogy híreket hozzon. Az ónodi kapitánytól megtudta, hogy a hajdúk átkeltek a Tiszán 1 p. magyar eredeti
1607/8. 1607. 11. 02. Szegey
Gergely
Szécsény
Kolonicz Sigfried A Kassáról érkezett harmincadosok jelentették, hogy a hajdúk Göncön vannak, és Kassát akarják megszállni. Hogy a töröknek mi a szándéka, nem tudni. Külső és belső ellenség egyaránt szorongat, ezért kér 200 gyalogost, fizetést és puskaport 1 p. magyar eredeti
1607/9. 1607. 11. 22. Szegey
Gergely
Szécsény
Pograny
Benedek
A Tiszán átkelt hajdúság Kassa felé tart. Kéri, hogy járjon közbe a megyéknél, hogy segítséget kapjanak 1 p. magyar eredeti
1607/10. 1607. 11. 23. Pograny
Benedek
Újvár
Kolonicz Sigf. Ha a császár tovább késik a zsolddal, a végvárak mind elvesznek. A hajdúk Kassát körülvették. A felföldi megyék ellenállhattak volna, de nem tették. Végles vára a bányavárosok egyik fő kapuja. Kéri, rendeljenek oda 50 gyalogost a mostani 20 megerősítésére, és minden szükséges felszereléssel lássák el a várat 5 p. magyar eredeti
1607/11. 1607. 11. Illésházy Bécsi János A hajdúk létszáma a törökkel és a tatárral együtt mintegy 10 ezer fő, de minden nap többen lesznek. Attól fél, hogy ebből háború lesz, mivel a császár nem tartja meg a törökkel és a hajdúkkal kötött szerződést. A katonák már elfoglalták Káló és Bajom várakat 2 p. magyar másolat
1607/12. 1607. Bekir bég
Esztergom
Barsi bírák Sürgeti, hogy követeik minél előbb járjanak el, hogy megismerje akaratukat 1 p. magyar eredeti1608


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1608/1. 1608. 03. 14. Mátyás főhg.
Bécs
Nádasdy 1000 lovast és 500 gyalogost ad irányítása alá. Rendelkezzék erről a seregről, felszereléséről, vezényletéről stb. 4 p. latin eredeti1609


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1609/1. 1609. 11. 19.     A magyar rendek előterjesztései országgyűlési megvitatásra 11 p. latin eredeti1613


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1613/1. 1613. 06. 30.     Elszámolás Hollókő vára hadinépének fizetéséről, 1602. Január és 1603. június 30. között 2 p. német eredeti1614


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1614/1. 1614. 01. 06. Szatmár   A nagybányai bíró és a tanácsosok hűségesküje II. Mátyásnak 1 p. magyar eredeti1615


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1615/1. 1615. 05. 06.
1615. 05. 06.
Amhát kihaja
Fehérvár
Báti bíró
és lakosok
Verebélyi
bíró
és lakosok
Eddig Esztergomba adóztak, most is ezt tegyék. Ez áll a békeszerződésben is. Ha másképp tesznek, végigrabolja a falut.
Eddig Esztergomba adóztak, most is ezt tegyék. Ez áll a békeszerződésben is. Ha másképp tesznek, végigrabolja a falut
1 p. magyar eredeti
1 p. magyar eredeti
1615/2. 1615. 05. 14. Bars
vármegye nemesei
Marót
Thurzó György Bars vármegye nagyobb része már a töröknek hódol. Kérik a nádort, hogy legyen „gondviselése" rájuk. Az országgyűlés végzéseivel nem helyezkednek szembe, ezért nem neheztelhet rájuk 1 p. magyar eredeti1616


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1616/1. 1616. 01. 02. II. Mátyás
Prága
  Megbízta egyik hívét, aki korábban követ volt a Portán, hogy a béke ügyében eljárjon a szultánnál. Mivel megbízatását híven teljesítette, megjutalmazza 1 p. latin eredeti
1616/2. 1616. 01. 06. II. Mátyás
Prága
Thurzó György Rendelkezések Balassa Zsigmond vállalkozásának megakadályozására 1 p. latin eredeti
1616/3. 1616. 01. 19. Melchior Kles
Prága
Thurzó György A Balassa Zsigmond elleni eljárásról 2 p. latin eredeti
1616/4. 1616. 01. 30. II. Mátyás
Prága
Thurzó György Intézkedések a fogságban levő Balassa ellen. Megbízta Rudolf Teuffenbach újvári kapitányt, hogy említett várait őriztesse, nehogy azok a török kezére jussanak 1 p. latin eredeti
1616/5. 1616. 02. 16. Forgách Zsigmond
Kassa
Mich Károly Próbálja eltéríteni a fejedelmet, hogy a királyi Magyarországra támadjon hadaival, mert abból mind Erdélynek, mind Magyarországnak kára származik. Mindkét császár a magyar nemzet ellen fordulna, idegen embereket hoznának az országba a magyar lakosok helyett 3 p. magyar eredeti
1616/6. 1616. 03. 12. II. Mátyás
Prága
Mollar Intézkedés a Bethlen és Abaffy közötti titkos levelezésről történt jelentésre 2 p. német eredeti
1616/7. 1616. 04.     Jegyzék az egri törökök békeszegő tetteiről 6 p. magyar eredeti
1616/8. 1616. 05. 04. Bethlen
Gábor
Gyulafehérvár
Lippa város lakosai Elrendeli, hogy Lippáról mindenki költözzék ki, hogy elejét vegyék a törökök erőszakoskodásainak. A lakosság Lugosra és Illyére menjen, ahol 6 évi adómentességet kapnak 2 p. magyar eredeti
1616/9. 1616. 09. 05. Ferdinánd főhg.
Grac
Miksa főhg. Beszámoló a törökök Körös megyei rabló hadjáratáról és további terveikről 11 p. német eredeti
1616/10. 1616. 12. 18. Habil effendi
Nándorfehérvár
II. Mátyás Némely török végvár környékén ellenségeskedés támadt, amelyet azonban a német urak eloszlattak. Erről szóló jelentésében megírta a szultánnak, hogy a német császár a béke híve. Biztosítja, hogy ők is betartják a békét 2 p. magyar eredeti
2 p. latin fordítás
1616/11. 1616. Mehmet kihaja
Kanizsa
Zichi Tamás Figyelmezteti, hogy Sziget és Kanizsa megvétele óta a pasának hódolt falvak menjenek be Kanizsára, mert különben végigrabolja azokat 1 p. magyar eredeti1621


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1621/1. 1621. 11. 22. Horváth
Bálint
Szombathely
Lakner Kristóf, Rechey
Bálint,
Káldi Ferenc,
Lakner K.
Hosztoty György
Deli Jánossal 200 tallér sarcon kiváltottak egy soproni rabot. Kéri, hogy ezt a pénzt adja meg nekik a polgármester, hogy ők kárt ne szenvedjenek.
A Póka Andrástól küldött üzenetet megkapta. A velük történő „tractára" a helyre és az időre vonatkozó megegyezés szükséges. Helynek Salamonfalvát ajánlja
2 p. magyar eredeti
2 p. magyar eredeti1622


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1622/1. 1622. 07. 12. II. Ferdinánd
Sopron
Beky
Mátyás
Katonai szolgálatáért birtokadományban részesíti 2 db. Latin fénymás.1623


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1623/1. 1623. 11. 20. Bethlen
Gábor
Podolia
  Fegyverszüneti feltételek Bethlen és II. Ferdinánd megbízottja, Thurzó Szaniszló között 3 p. latin fénym.1632


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1632/1. 1632. 12. 05. Pálffy István
Újvár
Ferdinánd
császár
Jelentés a magyar csapatokról és fizetésükről 2 p. magyar eredeti1634


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1634/1. 1634. 05. 19. II. Ferdinánd
Laxenburg
III. Ferdinánd Adjon parancsot a nádornak a lovasság összegyűjtésére 2 p. német eredeti
1634/2. 1634. 07. 19. II. Ferdinánd
Laxenburg
III. Ferdinánd Küldjön egy csapatot Magyarországra a Pest felől gyülekező törökök ellen 18 p. német, latin eredeti
1634/3. 1634. 08. 08. II. Ferdinánd
Bécs
III. Ferdinánd Engedélyezi, hogy 2000 magyar lovas katonát toborozzanak 3 p. latin eredeti
1634/4. 1634. 08. 16. II. Ferdinánd
Bécs
III. Ferdinánd Értesíti, hogy a török csapatok Oláhország ellen kezdtek hadjáratot, valamint tájékoztatja Rákóczi ellenintézkedéséről Székely Mózes iránt 8 p. német eredeti1636


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1636/1. 1636. 08. 12. Eörsy
Zsigmond
  A török udvarnál járt követségben. Beszámol az ott szerzett hírekről 10 p. magyar eredeti
1636/2. 1636. 08. 18. II. Ferdinánd
Regensburg
III. Ferdinánd Közli elhatározását a horvátországi toborzásokkal kapcsolatban, és újabb híreit a török csapatok Erdély ellen készülő hadjáratáról 4 p. német eredeti
1636/3. 1636. 01. 10. I. Rákóczi György
Torda
  Tóth György régi nemes ember fia, többször szolgált lovasként Rákóczi csapataiban. Boythi István azonban jobbággyá akarja tenni. Ezt tiltja meg a fejedelem pátense 1 p. magyar latin eredeti1640


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1640/1. 1640. 02. 28–
05. 16.
Hg. Octavio
Piccolomini
Gr. Pálffy Levelek, amelyek a 30 éves háború hadműveleteiről tudósítanak 24 p. német eredeti1644


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1644/1. 1644. 05. 10.     Egy császári hadvezér jelentése a Rákóczi György elleni hadjáratról 6 p. német eredeti1645


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1645/1. 1645. 05. 01. Rákóczi György
Nagymihály
Szatmár
megye
Korábbi parancsa szerint tartsák készenlétben a muníciót, a szekereket, valamint a vonómarhákat, a levél vétele után késedelem nélkül küldjék oda, ahová parancsolta 2 p. magyar eredeti
1645/2. 1645. 05. 06. Rákóczi György
Sárospatak
Szatmár
megye
Felszólítja a megyei nemeseket a felkelésre: „jó hadi készülettel, kopjával, fegyverrel, éléssel" a tarcali mezőn megjelenjenek, ahová a fejedelem is el fog menni 1 p. magyar eredeti1646


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1646/1. 1646. 02. 03. Rákóczi György
Fogaras
Szatmár
megyei
elöljáróknak
Mezei seregeit Németibe szállította, de annak szegénységét látván, kénytelen volt továbbirányítani őket Szatmárra. Itt is kevés a széna, ezért megparancsolja, hogy a szatmári piacra szénát és abrakot vigyenek a falusiak, hogy a lovak ellátására vásárolni tudjon a sereg 1 p. magyar eredeti
1646/2. 1646. 03. 17. Rákóczi György
Gyulafehérvár
Szatmár
megyei
elöljáróknak
A szatmári gyűlésről panaszlevelet kapott katonái ellen. Kivizsgálás végett az országgyűlés befejezése után személyesen fog kiszállni 1 p. magyar eredeti
1646/3. 1646. 09. 18. Győr   Rendelkezés arról, hogy a várban kórházat létesítsenek a beteg katonák ellátására 5 p. német eredeti1647


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1647/1. 1647. 03. 09.
1647. 09. 10.
Rákóczi György
Déva
Rákóczi György
Görgényszentimre
Szatmár
megye
Szatmár
megye
Kéri, hogy a Csomaközy Boldizsár kapitány vezetése alatt álló lovasság részére szükséges takarmányt teremtsék elő, de ne a szegénységet sanyargassák, hanem illő készpénzért szerezzék be.
Elrendeli, hogy bekvártélyozott katonáinak pénzért élelmet szerezzenek
1 p. magyar eredeti
1 p. magyar eredeti1649


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1649/1. 1649.     Lista azokról a császári lovas- és gyalogezredekről, amelyeket Horvátországban vontak össze 2 p. német eredeti1650


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1650/1. 1650. 08. 23. Zrínyi Miklós
Csáktornya
Egri
káptalan
Értesíti a török területre való betöréséről és az ottani harcairól 1 p. latin másolat1657


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1657/1. 1657. 03. 02. II. Rákóczi György
Prziworsko
  Lengyelországi hadjárata során védelmébe veszi Jaroslau város lakóit a csapatai részéről fenyegető rablásokkal és zaklatásokkal szemben 1 p. latin eredeti1658


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1658/1. 1658.     Zrínyi Miklós két levele a kül- és belpolitikai viszonyokról 5 db latin fénym.1660


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1660/1. 1660. 03. 11. II. Rákóczi György
Szeben
Szatmár
megye
Közli a megyével, hogy elrendelte a szegénységet fosztogató, kóbor személyek elfogatását 1 p. magyar eredeti
1660/2. 1660. 08. 01. Zrínyi Miklós
Grác
Egri
káptalan
Egységes fellépésre szólít fel a török ellen. A budai vezér számos török csapattal Szigetnél táborba szállt. A hidat javítják, és más hadi előkészületeket is tesznek 1 p. német másolat
1660/3. 1660. 02. 10. II. Rákóczi György
Balázsfalva
  Megparancsolja, hogy Töböni István hívének elrabolt magyarvalkói, berendei és kabóczai jószágait és jobbágyait haladéktalanul adják vissza 1 p. magyar latin eredeti1661


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1661/1. 1661. 03. 06. Zrínyi Miklós
Csáktornya
I. Lipót Járt a zágrábi káptalannál, de bármenyire is igyekezett, nem tudta elérni, hogy Sziszek várának átengedéséhez vagy megerősítéséhez valami módon hozzájáruljanak 2 db latin fénym.
1661/2. 1661. 05. 16. Trencséni nemesek
Trencsén
Wesselényi Ferenc Hajlandók a császári sereg élelmezéséről gondoskodni, amíg a vármegyén átvonul, de kérik, hogy az ehhez szükséges tudnivalókról (a sereg létszáma, szekerekkel való ellátása) írásban értesítsék őket 2 p. latin eredeti
1 p. magyar fordítás
1661/3. 1661. 06. 04. I. Lipót
Bécs
Montecuccoli Intézkedések a hadsereg ellátásáról Magyarországon. Ajánlja egy élelmezési hivatal felállítását. A tartományokban toborozzanak katonákat a gyalogsághoz, valamint oldják meg a lovasság pótlovazását. Értesíti az erdélyi fejedelemmel való alkudozásról, továbbá instrukciókkal szolgál Erdély megszállására. Parancsot ad Heisternek a fejedelemmel való megegyezésre, mégpedig Székelyhíd, Kővár átadása fejében. A magyar főkapitányok oldják meg a hadsereg beszállásolását Magyarországon 23 p. német eredeti
1661/4. 1661. 06. 10. I. Lipót
Laxenburg
Montecuccoli Mellékeli a nádorral folytatott levelezést, és kéri, hogy minden módon maradjon jó viszonyban a nádorral 2 p. német eredeti
1661/5. 1661. 06. 18. I. Lipót
Bécs
  Elrendeli, hogy a német katonaság részére gabona- és lisztszállítás céljából szükséges szekereket minden halogatás nélkül, azonnal bocsássák rendelkezésükre 2 p. latin eredeti
1661/6. 1661. 06. 21. Udvari
Kamara
Pozsony
Montecuccoli Kérik, hogy intézkedjen a Magyarországon lévő császári katonaság számára szükséges gabona sürgős leszállítása ügyében 1 p. latin eredeti
1661/7. 1661. 07. 06. I. Lipót
Bécs
Montecuccoli Értesíti, hogy a szatmári csapatok térítményét kiküldte. A csajkások elindultak Bécsből Magyarországra, kvártélyozásukról az Udvari Kamara intézkedett.
Mellékletként részletezi azon élelmiszer-mennyiségeket, amelyet a főurak adtak a német hadsereg eltartására
5 p. német eredeti
10 p. latin eredeti
1661/8. 1661. 07. 25. Wesselényi Ferenc
Pozsony
Forgách Ádám Megírja, hogy merrefelé fog hazamenni, ha találkozni akar vele, hová menjen. Kéri, hogy küldjön azokból a szekerekből egyet, amelyekből a csatában sáncokat szokták építeni 1 p. magyar eredeti
1661/9. 1661. 08. 13. I. Lipót
Bécs
Montecuccoli Ali basa a hadseregével – ahogy azt Heister jelentette – jelenleg Szatmár és Nagybánya között áll. Ajánlatosnak tartja a hadjárat felgyorsítását. Apafi Szatmár és Tokaj között jár. A Szamos és a Tisza között vannak olyan alkalmas erődítések (Onód, Tokaj, Medgyes, Szatmár, Kővár stb.), amelyek az Erdéllyel való szoros együttműködést biztosíthatják 5 p. német másolat
1661/10. 1661. 09. 11. I. Lipót
Ebersdorf
Montecuccoli Parancsot ad a megyéknek, hogy a hadsereg élelmezéséről gondoskodjanak.
Csatolt mellékletek
a.) Rendelkezések Heisternek Szatmár védelméről.
b.) Homonnay altábornoknak megelégedettségét fejezi ki Felső-Magyarországon tett intézkedéseit illetően a hadsereg ellátására. Az Udvari Kamara intézkedik a fizetésről.
c.) Az előzővel azonos tartalmú levél. Az ellenség visszavonulásáig Wesselényi nádor insurrekciót rendeljen el.
d.) Rendelet Kassának: a hadsereg élelmének beszerzését a megadott mennyiségben tegyék meg. Az árukat megkapják
2 p. német eredeti
9 p. latin eredeti
1661/11. 1661. 10. 02. Montecuccoli
Nagybánya
  Buzdító sorok a kitartásra török támadás esetén 1 p. latin eredeti
1661/12. 1661. 10. 15. I. Lipót
Ebersdorf
Montecuccoli A kolozsvári és a szamosújvári helyőrségek megerősítése ajánlatos. Gondoskodjon a csapatok elosztásáról, a végrehajtásban tartsa szem előtt a kiadott instrukciókat. Jó eredményt vár az ellenség elleni hadjáratban. Tudósítást minél előbb küldjön. Mellékletek
a.) Levél a bajor választófejedelemnek. Megállapodás született a kölni csapatok elosztásáról és eltartásáról Magyarországon és további alkalmazásukról a török elleni hadjáratban.
b.) Levél a választófejedelemtől: Vollmár császári titkos tanácsostól megérkezett a csapatokra vonatkozó információ. Akadályoztatása miatt a szerződés megkötésére Oexl alkancellár kapott megbízatást.
c.) Levél a választófejedelem kancelláriájából: megszületett a szerződés a birodalmi csapatok eltartásáról, mennyiségéről és elosztásáról a császári hadseregben
20 p. német eredeti
1661/13. 1661. 10. 17. Fischer
Ferenc
Henrik
Kemény
János
Válasz a Huszt, Szamosújvár és Nagybánya várakkal kapcsolatos hadiügyekben 4 p. német eredeti
1661/14. 1661. 10. 20. Sibay István
Hadad
Erdélyi
fejedelem
Jelenti, hogy a dézsma be nem fizetése miatt Kraszna és Szolnok vármegyéket ármásokkal való megszállással fenyegetik 1 p. magyar eredeti
1661/15. 1661. 11. 02. I. Lipót
Bécs
Montecuccoli Értesíti a Bécsben megtartott tanácskozásról, amelyen szó volt a magyarországi helyzetről, továbbá az állami segélyről, a hadsereg eltartásáról, a téli kvártélyozásról, az egész téli élelmezésről. A mostani hadi helyzet miatt szükségesnek ítélték a hadsereg megállítását és elhelyezését a Tisza mentén 12 p. német eredeti
34 p. latin eredeti
1661/16. 1661. 11. 04. I. Lipót
Bécs
Wesselényi
Ferenc
Elégedettségét fejezi ki a nádor intézkedései – a csapatok elosztása Felső-Magyarországon, a téli kvártélyozás – felett. E tárgyban további rendeleteket és intézkedéseket óhajt 2 p. latin eredeti
1661/17. 1661. 11. 11. Lipót
császár
Bécs
Montecuccoli Utasítást ad a Tiszán való átkelésre, a császári sereg Munkács környékéről való élelmezésére, a tüzérség elhelyezésére, a Kemény Jánossal való együttműködésre 6 p. német eredeti
1661/18. 1661. 11. 11. Lipót
császár
Bécs
Az ország elöljárói Utasítja a tisztviselőket, főként a Zemplén megyeieket, hogy a császári sereg élelmezéséről, ellátásáról megfelelően gondoskodjanak 1 p. latin eredeti
1661/19. 1661. 11. 12. Lipót
császár
Bécs
  Útlevél a Lengyelországban és Oroszországban vásárolt gabonának Felső-Magyarországra való illetékmentes beszállításához 1 p. latin eredeti
1661/20. 1661. 12. 17. Abaúj
vármegye
nemesei
Kassa
A nádor Kérik, lépjen fel az uralkodónál és Montecuccolinál, hogy a Kassa körül táborozó német katonaság fosztogatását tiltsák meg 4 p. magyar eredeti
1661/21. 1661. 12. 31. I. Lipót
Bécs
Montecuccoli Utasítás arra az esetre, ha Magyarországon a katonaság téli kvártélyozását megtagadják. Közli azokat a fontos okokat, amelyek miatt a hadsereget Magyarországról nem lehet kivonni, eltartását mindenképpen biztosítani kell. Elkezdődött az újoncozás, a gyalogság és a lovasság toborzása. A meglevő végvárakat meg kell erősíteni, egyetértésben az erdélyi fejedelemmel 8 p. német eredeti1662


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1662/1. 1662. 02. 02. Sieber
Eperjes
Montecuccoli A megyék összehívott követeinek előadta a császár követelését a tízezer vödör élelem beszerzésére, mégpedig fizetés ellenében. Bejelenti az Udvari Kancellária határozatát a lengyelországi gabonavásárlásra 4 p. német eredeti
1662/2. 1662. 02. 11. Kassai
gyűlés
A nádor Tiltakoznak a német katonaság téli kvártélyozása ellen, amely sérti szabadságukat és privilégiumukat 2 p. magyar eredeti
1662/3. 1662. 02. 19. Apafi Mihály
Nagysink
  Az elődje által Lipót császárnak átadott erdélyi várak egyikét meghódolásra szólítja fel 1 p. magyar eredeti
1662/4. 1662. 02. 21. Botthyay Magdolna
Szádvár
Montecuccoli Panaszt tesz a szádvári birtokán átvonuló császári sereg pusztítása, rablása miatt 2 p. latin eredeti
1662/5. 1662. 05. 16. Montecuccoli
Kolozsvár
Retano Instrukciókat ad az erdélyi expedícióhoz. Hírül adja, hogy Kolozsvár nehezen tartja magát. Tárgyalásokat folytat Apafi Mihállyal 2 p. német másolat
1662/6. 1662. 05. 28. Bonckuckten
Ferenc
Magyar
Kamara
Panaszt tesz az önkényes adóztatás miatt 1 p. latin eredeti
1662/7. 1662. 07. 22. Retano
Kolozsvár
Montecuccoli Igazolja magát Apafi Mihály vádjával szemben. Kérése alapján a tüzérséget és a muníciót visszarendelte Kolozsvárra 4 p. német másolat
1662/8. 1662. 11. 08. Szatmár   Részletek a szatmár megyei kongregáció végzéseiből kiadott közleményből 1 p. latin másolat1663


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1663/1. 1663. 01. 16. Lipót
császár
Bécs
Szatmár
megye
Értesíti a megyét, hogy Rottal János kamarás a Magyarországon állomásozó hadsereg részére gabonát vásárol, amelyet de Olhausen commissarius végez 2 p. latin eredeti
1663/2. 1663. 05. 11. Lipót
császár
Laxenburg
Szatmár
megye
Tudatja, hogy magyarországi főparancsnoksága királyi biztost állított az észak-magyarországi részek élére, erdődi Pálffy Tamás egri püspök személyében, hivatala Kassán lesz 2 p. latin eredeti
1663/3. 1663. 06. 21. Apafi Mihály
Gyulafehérvár
Erdélyi
városok
Körjegyzék, amely sürgeti az ajándék beszolgáltatását, és egyúttal újabb rendeletet ad ki. Jelentés érkezett arról, hogy a tatárok visszavonultak 1 p. latin eredeti
1663/4. 1663. 06. 30. Ryber
Ferenc
Forgách Ádám Hírek a törökök indulásáról 1 p. magyar eredeti
1663/5. 1663. 08. 28. Radkersburg
Leslie
Lobkowitz hg. Azokról az okokról ír, amelyek megakadályozták, hogy a bánnak hathatós segítséget tudjon nyújtani 2 p. német gépelt másolat
1663/6. 1663. 09. 06. Hans Thomas Müller
Freystadt
Zeitz
ezredes
Beszámol arról, hogy az őt ostromló ellenség új vállalkozásba kezdett. Az egész őrséggel kénytelen volt visszavonulni a vár citadellájába 2 p. német gépelt másolat
1663/7. 1663. 09. 08. Eszterházy János
Győr
Montecuccoli A nádor Sopronban konferenciát tartott, ahol ő is részt vett. Határozatot hoztak, hogy csapatösszevonást rendelnek el Pápánál. További utasítást kér. A vajda 180 toborzott hajdúval, Érsekújvár megerősítésére szerencsésen megérkezett 1 p. német eredeti
1663/8. 1663. 09. 19. Lendvay Márton
Sempte
  Tudósít a török portyáról, gyújtogatásairól Érsekújvár környékén 1 p. magyar eredeti
1663/9. 1663. 09. 26. Lipót
császár
Bécs
Szatmár
megye
Az országot fenyegető újabb tatár portyázás miatt teljes összefogásra és nemesi felkelésre szólítja fel a megyét. Gersei Petneő Zsigmond kassai alkapitányt bízza meg a felső-magyarországi hadak megszervezésével 2 p. latin eredeti
1663/10. 1663. 09. 28. Huszain
basa
Újvári tábor
Galgóci vár urai Meghódolásra szólítja fel a várat 1 p. magyar eredeti
1663/11. 1663. 10. 03. Montecuccoli
Pozsony melletti
tábor
Eszterházy János Reméli, hogy a híd Komáromnál elkészült. Az ellenség visszavonulását minden módon zavarni kell. Intézkedések Pozsony védelmére 1 p. német gépelt másolat
1663/12. 1663. 10. 05. Forgách Ádám
Óvár
I. Lipót Bírósági vizsgálat Érsekújvár átadásáról a töröknek 16 p. német eredeti
1663/13. 1663. 10. 13. Peter Dundir
Nicolaus Dianesic
Bécs
  Panaszt tesznek a német csapatok rablásai miatt. A törökök elfoglalták Nyitrát. A nádor elutazott Trencsénbe 2 p. német gépelt másolat
1663/14. 1663.     Rajzmásolat az 1663-as Zrínyi-Újvár körül folyt harcokról 1 p.
1663/15. 1663. Lingoi János   Tatár, majd török fogságba esett rab levele a havasalföldi basa megbízásából a vár megadására szólít fel 2 p. magyar eredeti
1663/16. 1663. 12.   Porcia Naplószerű jelentés az 1663. évi török elleni hadjáratról – hadrenddel, valamint azokkal az erdélyi és felső-magyarországi várhelyekkel, amelyeket a császári csapatok tartanak megszállva 30 p. olasz eredeti1664


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1664/1. 1664. 01. 30. Montecuccoli
Bécs
Eszterházy
János
Utasítást ad a határok megerősítésére és az ellenséges beütések megakadályozására 2 p. német gépelt másolat
1664/2. 1664. 02. 03. Lukas Georg
Spiech
  Tervrajz és vázlat Tokaj várának erődítési munkáihoz 5 p. német eredeti
1664/3. 164. 02. 03. Montecuccoli
Bécs
Eszterházy
János
Megörvendeztette a hír Zrínyi sikeres török elleni vállalkozásáról. Utasítást ad, hogy minden katonáról kimutatást kell készteni és összegyűjteni 1 p. német gépelt másolat
1664/4. 1664. 02. 16. Jacob
von Leslie, von Spick
  Beszámoló a sikeres szigeti és pécsi harcokról 4 p. német gépelt másolat
1664/5. 1664. 02. 19. Von Spick
Marburg
Lobkowitz hg. A Berzerce és Babócsa környéki csatározásokról tudósít 2 p. német gépelt másolat
1664/6. 1664. 03. 12. Eszterházy János
Győr
Montecuccoli Győr várának védelmére és állapotának megőrzésére átalakításokat végeztek. Beszámol az ágyúk állapotáról és a muníciókészletről 17 p. német eredeti
1664/7. 1664. 03. 19. Zrínyi Miklós
Csáktornya
Von Spick Sárkány kapitánya Kanizsa külvárosát bevette. 300 török meghalt. A belső várban már nagy az ínség 1 p. német g. más.
1664/8. 1664. 03. 25. Von Spick
Grác
Lobkowitz hg. Bejelenti utazását Badenbe, hogy a fürdőben helyreállítsák egészségét 2 p. német g. más.
1664/9. 1664. 05. 17. Erdődy P.
Kanizsai
tábor
Zakmandy János Jelentés a kanizsai ostrom folytatásáról, a törökök veszteségeiről és a német foglyokkal szemben elkövetett kegyetlenkedésekről 1 p. német g más.
1664/10. 1664. 05. 20. Knapic
Péter
Varasd
Egri
káptalan
Beszámoló Horvátország helyzetéről. A bán követelése, hogy a horvát csapatokat ne vigyék külföldre, ha otthon is veszély fenyeget 2 p. német g. más.
1664/11. 1664. 05. 23. Lipót
császár
Linz
Szatmár
megye
Értesíti a megyét, hogy a birodalmi seregek vezetőjévé de Souches grófot, a gyengélkedő nádor segítségére pedig Rottal János grófot nevezte ki 4 p. latin eredeti
1664/12. 1664. 05. 25.     A Zrínyi horvát bán elnöklete alatt tartott haditanács határozatai 4 p. német eredeti
1664/13. 1664. 05. 31. Peter Strozzi
Kanizsai
tábor
Lobkowitz hg. Panaszt tesz Kanizsa ostromának folytatása miatt. A nagyvezír megérkezése várható. A Monfort ezred helyzete. Sparr, Spick, Strozzi ezredesek csapatainak veszteséglistája április 28. és május 21. között 5 p. német gépelt másolat
1664/14. 1664. 06. 30. Zrínyi Miklós Gráci titkos tanácsosok Értesíti őket, hogy Újvárat az ellenség szinte kardcsapás nélkül elfoglalta. Közli velük, hogy a továbbiakban – akár egyedül is –, de védeni fogja földjeit 1 p. latin g. más.
1664/15. 1664. 06. 30. Lukas Spick
Légrád
Montecuccoli Jelentés az Új-Zrínyi várnál elszenvedett veszteségeiről 1 p. német eredeti
1664/16. 1664. 07. 12.     Állománylista a légrádi táborban tartózkodó 9 lovasezredről 1 p. német eredeti
1664/17. 1664. 07. 18. Sárkány
János
Egerszeg
Nádasdy
Ferenc
Hírek a török had készülődéséről, de hogy pontosan merre fognak indulni, még nem lehet tudni 2 p. magyar eredeti
1664/18. 1664. 07. 19. Zrínyi Miklós
Bécs
I. Lipót Beszámoló és vélemény Kanizsa ostromáról 4 p. lat. fénym.
1664/19. 1664. 08. 12.
1664. 08. 14.
1664. 08. 15.
1664. 08. 15.
1664. 08. 15.
1664. 08. 16.
1664. 08. 16.
1664. 08. 16.
1664. 08. 18.
Kovács
István
Sümeg
Kovács I.
Sümeg
Ölbey M.
Tata
Babócsay F.
Keszthely
Jagachych P.
Veszprém
Ölbey M.
Tata
Jagachych P.
Veszprém
Ölbey M.
Tata
Jagachych P.
Veszprém
Eszterházy János A török Vác közelében táborozik igen nagy számú sereggel, amely még napról napra gyarapszik is. Gyors segítséget kér.
Értesíti a Sümeg körüli helyzetről és a törökkel vívott portyázó harcokról.
Hírt ad török elleni portyázásáról és sikereiről. Hírei szerint az ellenség szándéka Győr elfoglalása.
Beszámol a török elleni portyázásáról és sikereiről. Hírei szerint az ellenség szándéka Győr elfoglalása.
Készen állnak Veszprém megvédésére, de nem tudják biztosan, hogy arrafelé tart-e a török.
A gömniát vonó emberek jelentették: a hajókon sok élelmet és lőszert szállítanak fel a törökök a Dunán.
A törökök a környéken táboroznak és égetik a falvakat. Segítséget kér.
Hír érkezett, hogy a török és a tatár sereg Adonynál táborozik és Tata felé tart. Segítséget kér.
Beszámol a környéken folyó harcokról és a törökök gyújtogatásairól
13 p. magyar eredeti
1664/20. 1664. 08. 15. Tabajdi
esküdtek
Tatai Péter deák A török-tatár sereg az éjjel Adonyban táborozott és reggel Tata felé indultak 1 p. magyar eredeti
1664/21. 1664. 08. 17. Csuty Pál
Pápa
Szeczeny György Jelenti, hogy a török Vázsony fölött Petendnél éjszakázott. Reggel Veszprém ellen akarnak vonulni. Nem volt módjuk rajtaütni a törökön. Azt a hírt kapta, hogy a nagyvezír Buda felé tart, onnan tovább Váradra megy 1 p. magyar eredeti
1664/22. 1664. (Zrínyi
Miklós)
Montecuccoli A császári sereg erdélyi hadjáratának kritikája 8 p. német gépelt másolat1666


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1666/1. 1666. 01. 12. Apafi Mihály
Zágor
Alsócsíkszék
helyettes
királybírája
A csíkszentkirályi Benedek István perének újrafelvételét rendeli el 1 p. latin eredeti
1666/2. 1666. 01. 27. Montecuccoli
Győr
Pethő László
Babocsay Ferenc
Szerződéspontok a parancsnokok közötti ellentétek elsimítására és hatáskörük megállapítására 16 p. latin eredeti
1666/3. 1666. 05. 19.     Sopron város megegyezése a pálosokkal a bendorfi haszonvételeket illetően 7 p. latin eredeti1668


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1668/1. 1668. 10. 27.,
11. 05.
IV. Mehmed   Rimaszombat lakóit felmenti a vérdíj és a büntetéspénzek fizetése alól 1 p. magyar másolat,
fordítás1671


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1671/1. 1671.
1771.
    A Wesselényi-féle összeesküvés leírása 1 könyv, latin eredeti1672


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1672/1 1672. 07. 28. Lipót
császár
Bécs
Pálffy János Hadiszolgálata és hűsége jutalmául egy, magyarokból és horvátokból álló ezred toborzására ad engedélyt.
Melléklet: Pálffy toborzó felhívása
6 p. német eredeti
1672/2. 1672. 12. 07. Lipót
császár
Bécs
Serényi
János
Hadiszolgálata és hűsége jutalmául egy, magyarokból és horvátokból álló ezred toborzására ad engedélyt.
Melléklet: Pálffy toborzó felhívása
6 p. német eredeti
1672/3. 1672. Vékony
István
Pap
Zsigmond
Jobbágyi szolgálatra kötelezi magát, ha őt a török fogságból kiváltja 1 p. magyar eredeti1674


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1674/1. 1674. 03. 18. Mehmed
egri
kaimakam
Rimaszombat elöljáróinak Nyugta Rimaszombat város által a törököknek fizetett adókról.
Adónemek részletezése
10 p. fénym. fordítása1675


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1675/1. 1675. 12. 16. Apafi Mihály
Gyulafehérvár
Aranyszéki rendek Hadba vonulásuk szabályozása 1 p. magyar eredeti1680


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1680/1. 1680. 04. 18. Lipót
császár
Prága
Károly László Rendelet és kimutatás arról, hogy a felső-magyarországi megyéknek hány köböl gabonát kell beszolgáltatniuk a hadsereg ellátására 3 p. latin eredeti1681


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1681/1. 1681. 01. 30. Thököly
Imre
Lelesz
Erdélyi
fejedelem
Politikai elveinek kifejtése 4 p. latin fénym.
1681/2. 1681. 04. 28.     Feljegyzések a soproni diétáról 2 könyv latin eredeti1682


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1682/1. 1682. 04. 27. Lipót
császár
Laxenburg
Szatmár
megye
A Lengyelország és Felső-Magyarország közötti gabonaszállításokat szekerekkel és más szállító eszközökkel segítsék elő 2 p. latin eredeti1683


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1683/1. 1683. 04. 12. Thököly
Imre
Lőcse
Szatmár
megye
Gyűlést hirdet a hadseregének eltartására rendelt megyék részére 1 p. latin eredeti
1683/2. 1683. 05. 19. Eszterházy János
Győr
  Feljegyzés a török sereg létszámáról és elhelyezkedéséről szerzett információiról 3 p. latin másolat
1683/3. 1683. 05. 21. Kétheli
János
Tihany
Eszterházy János Jelenti, hogy Kara Musztafa seregének elővédje május 20. körül átkelt az eszéki hídon 1 p. magyar eredeti
1683/4. 1683. 05. 15–22. Lotharingiai
Károly
I. Lipót Kivonat Lotharingiai Károly I. Lipótnak küldött jelentéseiből 1 p. német másolat
1683/5. 1683. 05. 21–25. Eszterházy Pál I. Lipót Kivonat Eszterházy Pál nádor királynak küldött jelentéseiből 2 p. német másolat1685


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1685/1. 1685. 08. 19.     Kimutatás az Érsekújvár bevételénél talált ágyúkról és lőszermennyiségről 4 p. német másolat1686


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1686/1. 1686. 09. 02. Lotharingiai
Károly
  Lotharingiai Károly naplója Budavár ostromának előkészületeiről, harcairól és bevételéről 236 p. német, francia, olasz, eredeti
1686/2. 1686.     Buda törököktől való visszafoglalásának hadieseményei, egy késői (1920 körüli) vázlatrajzon 1 p. magyar
1686/3. 1686.     Kivonatok a budai híd működéséről 1686. és 1703. között 14 p. német gépelt másolat
1686/4. 1686.     Kimutatás a Csókakő várában talált ágyúkról, lőszerről, lovakról és szarvasmarháról 4 p. német fénym.
1686/5. 1686.     Leírás a budai város és vár körülzárásáról és ostromáról 7 p. német fénym.
1686/6. 1686.     Kimutatás az élelmiszerszállító szekerekről 1 p. német fénym.
1686/7. 1686. Kereszturi István   A besztercei és más szász csapatok vezetője, 506 forintot kér csapatainak eltartására 1 p. német fénym.
1686/8. 1686.     Feljegyzés arról, hogy a főbiztosság milyen intézkedéseket tett a visszafoglalt budai várban 6 p. német fénym.
1686/9. 1686. 07. 15–
09. 16.
    Katonai híradás Buda ostromáról és a magyarországi hadieseményekről 35 p. német fénym.
1686/10. 1686. 06. 20–09. 08.     Kivonat az „Il Corriere Ordinario" tudósításaiból, a magyarországi harcokról 5 p. olasz fénym.
1686/11. 1686. 07. 15–09. 12.     Jelentés a budai táborból az ostrom menetéről, a bevételről és a hadsereg elvonulásáról Pentelére 34 p. német fénym.
1686/12. 1686. 06. 12–
07. 12.
    Jelentés a császári és birodalmi haderő Komáromtól Budáig történt vonulásáról és a budai ostrom megkezdéséről 23 p. német fénym.
1686/13. 1686.     Lista a meghalt és megsebesült tisztekről és katonákról, akik a török kitörés elleni ütközetben harcoltak 1 p. német fénym.
1686/14. 1686. 06. 20–09. 19.     Tudósítás a magyarországi, a horvát és az erdélyi hadi eseményekről, Buda ostromáról és bevételéről 1 könyv olasz fénym.
1686/15. 1686.     Lista a császári hadsereg állományáról, a magyar és német katonákról, akik a budai táborban voltak 6 p. német fénym.
1686/16. 1686.     Vélemény az 1986. évi hadjáratról, a hadi eseményekről, a hadjárat megszervezéséről, a hadsereg szétosztásáról, valamint a magyarországi hadműveletek előkészületeiről 166 p. német fénym.
1686/17. 1686. Lotharingiai Károly Lipót
császár
Vélemény az 1986 évi hadjáratról, a hadi eseményekről, a hadjárat megszervezéséről, a hadsereg szétosztásáról, valamint a magyarországi hadműveletek előkészületeiről 5 p. német-olasz fénym.
1686/18. 1686. Gr. Capliers Lipót
császár
Vélemény az 1986. évi hadjáratról, a hadi eseményekről, a hadjárat megszervezéséről, a hadsereg szétosztásáról, valamint a magyarországi hadműveletek előkészületeiről 3 p. német fénym.
1686/19. 1686.     Kimutatás azokról a parancsnokokról, akik az ez évi hadjáratban részt vettek. Lista a császári ezredek elhelyezéséről 4 p. német fénym.
1686/20. 1686.     Tanács arra nézve, hogy az ez évi hadjáratban milyen hadműveleteket hajtsanak végre 9 p. német fénym.
1686/21. 1686. Lotharingiai Károly   Feljegyzés arról, hogy Fehérvár tervezett ostromához milyen hadműveletekre van szükség 2 p. olasz fénym.
1686/22. 1686.     Vélemény az 1686-os hadjárat tervezett hadműveleteiről 26 p. olasz fénym.
1686/23. 1686.     Tanács arra, milyen intézkedések szükségesek az ez évi hadjárat alatt a hadsereg és a hadosztályok kiegészítésére 3 p. német fénym.
1686/24. 1686.     Levél a szász választófejedelemhez, amelyben kérik, hogy csapatait a bajor választófejedelem csapataihoz beosztva használhassák fel 1 p. német fénym.
1686/25. 1686.     Terv arra, hogy Buda ostrománál a várat szorosan körülzárják, a várba történő minden segítség bejutását és a kitörést megakadályozzák 3 p. német fénym.
1686/26. 1686. Badeni
Lajos
I. Lipót Jelentést tesz a hadsereg vonulásáról a Drávához, Simontornya, Pécs és Siklós bevételéről, valamint a visszavonulásról Kaposvárra 7 p. német fénym.
1686/27. 1686.     Feljegyzés az Udvari Kancellária csapatellenőrzéséről 3 p. német fénym.
1686/28. 1686.     Irat a bajor választófejedelem tevékenységéről Buda ostrománál 4 p. német fénym.
1686/29. 1686.     A tüzércsapatok leltára arról, hogy milyen lőszereket és ágyúkat zsákmányoltak a hadjárat során 21 p. német fénym.
1686/30. 1686.     Kimutatás a különböző lőszerekről és más tüzérségi eszközökről, amelyeket ez évben a császári hadszertárnak beszolgáltattak 3 p. német fénym.
1686/31. 1686.     Kimutatás azokról a tüzéreszközökről, amelyek az ez évi hadjáratban a császári tábori tüzérség rendelkezésére álltak, és amelyből a brandenburgi választófejedelem hadseregének 7000 emberét is ellátták 3 p. német fénym.
1686/32. 1686.     Irat a tüzérség állományáról 1 p. német fénym.
1686/33. 1686.     Kivonatok a Századok különböző számaiból a budai ostromra vonatkozóan 3 p. német fénym.
1686/34. 1686.     Irat a brandenburgi segélyhadak állományáról. Levelezés Lipót császár és Vilmos Frigyes fejedelem között 3 p. német fénym.
1686/35. 1686.     Kimutatás a tábori ágyúkról, a lőszerről, a hadieszközökről, amelyek a budai ostromban részt vettek 3 p. német fénym.
1686/36. 1668.     Majláth Béla cikke a Pesti naplóban: Buda visszavételének egykorú irodalmáról 3 p. német fénym.
1686/37. 1686.     Kimutatás a berlini Kriegsarchivban lévő aktákról, amelyek az 1685. és 1692. közötti török elleni hadjárattal foglalkoznak 2 p. német fénym.
1686/38. 1686. 06. 06–10. 02.     Kivonat a Journal de S.A.S. de l an 86 című folyóiratból a császári hadsereg hadműveleteiről és Buda ostromáról 15 p. francia fénym.
1686/39. 1686.     Kimutatás a Badeni Lajos és Caraffa ezredes alá beosztott ezredekről 1 p. német fénym.
1686/40. 1686.     Lista a császári és birodalmi seregekről, amelyek az ez évi hadjáratban részt vettek 4 p. német fénym.
1686/41. 1686. 05. 30–10. 28.     Hírek a hadsereg vonulásáról, a hadműveletekről és a magyar várak elfoglalásáról 36 p. német, francia fénym.
1686/42. 1686. 03. 03–12. 22. Federico Cornaro
Bécs, Laxenburg
Velencei
dózse
17 db jelentés a magyarországi hadi eseményekről 41 p. olasz fénym.
1686/43. 1686. 04. 15–09. 05.     Diárium a német hadsereg török elleni hadjáratáról, amelyben szász Henrik hg. mint ezredes egy lovasezredet vezényelt 31 p. német fénym.
1686/44. 1686. 04. 06–09. 02.     Diárium a szász hg. indulásáról, Drezdán keresztül Magyarországra, Buda ostromáról.
6 db melléklet: kimutatás a brandenburgi és a szász seregből elesettekről és a sebesültekről
17 p. német fénym.
1686/45. 1686. Joann Diani   Miksa Emánuel választófejedelem tetteinek története. Kivonat német nyelven, olasz eredetiből 19 p. német fénym.
1686/46. 1686. 06. 03–09. 03.     Diárium a bajor választófejedelem magyarországi törökellenes hadjáratáról 84 p. német fénym.
1686/47. 1686.     Henrik szász hg. és a brandenburgi lovasezred naplója Buda ostromáról 133 p. német fénym.
1686/48. 1686. 09. 08.     Jelentés Buda szeptember 02-i elfoglalásáról 5 p. német fénym.
1686/49. 1686.     Térkép Buda körülzárásáról 6 p. német fénym.1687


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1687/1. 1687. 04. 18. Lipót
császár
Bécs
Montecuccoli Parancsot ad ezredének az indulásra, hogy május 15-ére, de legkésőbb 20-ára Pécsre érjenek, a megjelölt gyülekezési helyen gyülekezzenek, és ott várjanak a további rendelkezésig Dünewald lovascsapatával 4 p. német eredeti1688


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1688/1. 1688. 02. 06. Apafi Mihály
Fogaras
Erdély
lakói
Elrendeli, hogy a császári sereg erdélyi kvártélyozásához szükséges pénzt, bort, gabonát, zabot, szénát, szalmát és vágómarhát haladéktalanul beszolgáltassák 1 p. magyar eredeti
1688/2. 1688. 09. 01. Lipót
császár
Bécs
  Megegyezés erdődi Pálffy Miklós ezredessel egy 3000 főnyi magyar gyalogosezred felállításáról toborzás utján, 6 hónap alatt 4 p. német eredeti1690


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1690/1. 1690. 04. 22. Czobor Ádám   Javaslat 11 pontban a magyar seregek megerősítésére csapatok toborzása útján 7 p. német eredeti1691


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1691/1. 1691. 09. 20.     Szerződés egyrészről Thököly, másrészről Donat Reisler és Johann Marchese Doria Colonna között, hogy Thököly milyen feltételek mellett szabadon engedi őket gr. Solorival együtt a fogságából 10 p. latin másolat
1691/2. 1691. 10. 28.     Tervezet és vázlat a Felső-Magyarországon állomásozó császári és brandenburgi csapatok elhelyezéséről 4 p. német másolat
1691/3. 1691.     Napló a császári hadsereg ez évi, Badeni Lajos vezette hadjáratról (vázlat a hadsereg magyarországi téli elhelyezésére) 182 p. német eredeti
1691/4. 1691.     Feljegyzés az 1691. augusztusi 19-i szalánkeméni zászlóaljrendről 1 p. német másolat
1691/5. 1691.     Magyar, erdélyi, horvát–török határközségek leírása 62 db. német fénym.1692


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1692/1. 1692. 08. 22. Bánffy György, Bethlen
Miklós
Geréb
János
Tordára szeptember 25-ére gyűlést hirdetnek az adózás, a kapuszám-megállapítás és a panaszok megtárgyalására 4 p. magyar eredeti1693


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1693/1. 1693. 01. 13.
1693. 05. 28.
Lipót
császár
Lipót
császár
Szatmár
megye
Szatmár
megye
Válaszlevél az ország lakóinak a nádoron keresztül hozzá intézett kérésére, hogy a hadsereg kvártélyozásának és eltartásának terheit enyhítse
A katonaságtól elszökött katonákat a megye területén kutassák fel
4 p. latin eredeti
1 p. latin eredeti
1693/2. 1693. 07. 25. Bánffy György Geréb
János
400 szekér helyett az uralkodó legújabb rendelkezése szerint 500 szekeret kell kiállítaniuk. Értesíti, hogy a plusz 100 szekeret a szászok nagy megterheltsége miatt kénytelen volt a székelységre és Fogaras vidékére kivetni 1 p. magyar eredeti1694


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1694/1. 1694. 12. 21.     Megegyezés Joseph de Huyn és Mehmet basa között Gyula átadásáról 4 p. magyar eredeti1696


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1696/1. 1696. 02. 03. Gr. Schlich
Szeged
Udvari
Haditanács
Jelentés a Bács és Baja vidékére elosztott katonaságról 2 p. német másolat
1696/2. 1696. 04. 14.     Határozat Tótkeresztúr birtokáról és tized alá vetéséről 4 p. latin eredeti1697


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1697/1. 1697. 04. 28.     Lista az Erdélyben állomásozó lovas- és gyalogosezredekről
Lista a magyarországi német csapatok meghatározott ezredeiről
5 p. német eredeti
        Lista a Magyarországra osztott dragonyos- és lovasezredekről, valamint hadosztályokról, amelyek a főhadsereg megérkezéséig Péterváradnál állomásoznak  
1697/2. 1697. 05. 04–14. Frigyes Ágost
szász
fejedelem
A király Vélemény a tervezett magyarországi hadjáratról, valamint arról, milyen hadműveleteket tart ehhez szükségesnek 3 p. német másolat
1697/3. 1697. 05.     Szakvélemények a Magyarországon tervezett hadjáratról. Tanácskozás a következő kérdésekről:
– hol kell összegyűjteni a hadsereget?
– milyen helyeket kell ostromolni?
– a pénz és az élelem előterjesztésének kérdése stb.
53 p. német eredeti
1697/4. 1697. 07. 05. I. Lipót
Bécs
Savoyai
Jenő
Instrukció a magyarországi fővezéri működéséhez 10 p. német másolat
1697/5. 1697. 10. 08.     Kimutatás a zentai csatában szerzett tűzérségi és más eszközökről, valamint a harcok emberveszteségéről 7 p. német másolat
1697/6. 1697. 10–11.     Napló a Boszniában október 13-án 4000 lovassal, 2500 gyalogossal, 12 ágyúval és 2 mozsárágyúval elkezdett portyázásról 20 p. francia eredeti1698


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1698/1. 1698. 09. 28.     A császári haderő hadrendje Magyarországon 1 p. német vázlat
1698/2. 1698. 11. 01. I. Lipót
Bécs
Szatmár
megye
Elvárja, hogy a császári katonaság téli kvártélyozásához minden szükséges eszközt és pénzt előteremtsenek 2 p. latin eredeti1699


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1699/1. 1699. 08. 18. Herberstein
Rabatta
Wildenstein
A király Részletes beszámoló a velencei Grimani megbízottal és Oszmán agával való tárgyalásokról a határmegállapítás kérdésében. További határozatok egy új hármas határ megállapítására. Instrukciót kérnek ez ügyben. Bejelentik visszavonulásukat Zermagnára. Ennek okai a vízhiány és a rablók támadásai 54 p. német eredeti1702


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1702/1. 1702. 02. 04.
1702. 02. 09.
Von Schenkendorf
Udvari
Haditanács
Bécs
Udvari
Haditanács
von Schenkendorf
Vélemény Kanizsa és a környező várak lerombolásáról
Intézkedés a kanizsai tüzérség és a lőszerek elszállításáról, valamint a vár lerombolásáról, a továbbá közli a helyőrséggel kapcsolatos további rendelkezéseket
3 p. német eredeti
2 p. német eredeti
1702/2. 1702. 03. 17. Udvari
Haditanács
Bécs
Von Schenkendorf Rendelet Körmend és Sárvár kastélyának megtartásáról és a Balaton melletti Szentgrót lerombolásáról 2 p. német eredeti
1702/3. 1702. 05. 29. Udvari
Haditanács
Bécs
Von Schenkendorf Javaslatok a robotterhek elosztásáról a megjelölt megyékben. A tüzérség Kanizsáról elszállításának módjairól 2 p. német másolat
1702/4. 1702. 07. 18. Udvari
Haditanács
Bécs
Von Schenkendorf Tudósítja arról, hogy egy Tolna vármegyéből jött átirat szerint a népesség csak 900 fő. Beszámolót kér a munkások hozzáállásáról Kanizsa várának lerombolásával kapcsolatban 2 p. német eredeti
1702/5. 1702. 08. 12. Udvari
Haditanács
Bécs
Von Schenkendorf Jelentést vár Kanizsa bontási munkáinak végrehajtásáról. Határozatok a további várak megsemmisítésére 5 p. német eredeti
1702/6. 1702. 09. 02–09. Udvari
Haditanács
Bécs
Von Ehrenberg Határozat Szécsény várának meghagyásáról 3 p. német eredeti
1702/7. 1702. 10. 02. Udvari
Haditanács
Bécs
Von Ehrenberg A várak lerombolásának sürgetése. Rendelkezések a háborús előkészületekre 1 p. német eredeti
1702/8. 1702. 12. 17. Udvari
Haditanács
Bécs
Von Ehrenberg Jelentést kérnek a kanizsai, a tatavári és a körmendi munkálatokról 2 p. német eredeti1712


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1712/1. 1712. 01. 13. Udvari
Haditanács
Bécs
M. Ehrenfeld Beszámolót kérnek a komáromi magyar katonaság helyzetéről 2 p. német eredeti
1712/2. 1712. 02. 10. Udvari
Haditanács
Bécs
S. von Heister Utasítás a győri magyar katonák fizetésének megállapítására 5 p. német eredeti1713


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1713/1. 1713. 03. 15.     Szepes megye költségvetése 3 p. latin eredeti
1713/2. 1713. 06. 26. Heister
generális
Győr
vármegye
A generális rendelete Győr vármegye részére 4 p. latin eredeti1715


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1715/1. 1715. 06. 15. III. Károly
Pozsony
  A 8. törvénycikk a felkelésről és az adózásról 4 p. latin, magyar gépelt másolat1716


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1716/1. 1716. 09. 20.     Temesvár ostromának terve és a vár tervrajza 2 p. német eredeti
1716/2. 1716. 10. 13. Savoyai
Jenő
Mehmet aga
Ghadzi Mehmet
  Temesvár feladásának feltételei 4 p. német eredeti
1716/3. 1716. 10. 16.     Részletes kimutatás az elfoglalt Temesvárban talált hadieszközökről 4 p. német eredeti1717


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1717/1. 1717. 07. 31. Savoyai
Jenő
  Jelentés a Lugos melletti táborból a csapatok helyzetéről 4 p. német másolat
1717/2. 1717. 08. 12. St. Dittine Szentkápolna   Beszámoló a tatárokkal történt összecsapásról 2 p. német másolat
1717/3. 1717. 08. 13.     Táblázatos kimutatás a belgrádi táborban található ágyúkról, lőszerről és más tüzérségi felszerelésről 2 p. német másolat
1717/4. 1717. 08. 18.     Belgrád átadásának feltételei 8 p. német másolat
1717/5. 1717. 09. 22. A kővári
kerület
alispánja
  A Kővár vidékén járt tatárok pusztításának jegyzéke 1 p. magyar eredeti
1717/6. 1717. 10. 06. Bécs   Királyi instrukció a császári csapatok téli elhelyezésére és ellátására 20 p. német eredeti
1717/7. 1717. 10. 06. Zempléni tábor   A török határvidékre kivezényelt csapatok elhelyezése 12 p. német eredeti1718


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1718/1. 1718. 04. 16. III. Károly
Bécs
  A hadsereget a határokhoz vezényelte Magyarország biztonságának megőrzésére. Elrendeli, hogy ahol a vonuló csapatok tábort ütnek, ott gondoskodjanak lovaik ellátásáról 1 p. latin eredeti
1718/2. 1718. 06. 01. III. Károly
Laxenburg
Szatmár
megye
Elrendeli, hogy a szökött katonákat fogják el, és vigyék vissza az alakulatukhoz 1 p. latin eredeti
1718/3. 1718. 10. 07. Udvari
Haditanács
J. Lutzenkircken Elrendelték egy dragonyosezred átvonulását Győrből a határvidékre 17 p. német eredeti
1718/4. 1718.     Feljegyzések Győr várának tulajdonjogára vonatkozóan 5 p. német g. másolat1720


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1720/1. 1720. 11. 13. Udvari
Haditanács
Bécs
N. Fischer Rendelet a szolnoki magyar katonaság létszámának csökkentésére 2 p. német eredeti
1720/2. 1720. 11. 13. Udvari
Haditanács
Bécs
J. Ehrenburg Rendelkezés a szigeti magyar katonaság elbocsátására 2 p. német eredeti
1720/3. 1720. 11. 27. Udvari
Haditanács
Bécs
J. Ehrenburg Vélemény és határozat a magyar katonaság helyzetéről 1 p. német eredeti1721


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1721/1. 1721. 01. 15. Udvari
Haditanács
Bécs
J. von Ehrenberg Határozat és kimutatás a magyar katonaság járandóságáról 4 p. német eredeti1722


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1722/1. 1722. 12. 10.     Belgrád várának leírása 60 p. német eredeti
(színes képek)1728


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1728/1. 1728. 12. 07. Udvari
Haditanács
Bécs
F.
von Althen
Rendelkezés arra, hogy akadályozza meg, hogy a szökött katonák menedéket kapjanak az egyházban 2 p. német eredeti1733


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1733/1. 1733. 12. 26.     A magyar katonaság új öltözékéről, amelyet bevezetni akartak 3 p. német eredeti1736


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1736/1. 1736. 07. 29.     Táblázatos kimutatás a Magyarországon és az Erdélyben állomásozó gyalogság állományáról 1 p. német eredeti
1736/2. 1736. 07. 29.     Táblázatos kimutatás a Magyarországon és az Erdélyben állomásozó lovascsapatok állományáról 1 p. német eredeti
1736/3. 1736. 09. 05.     Táblázatos kimutatás a magyarországi és az erdélyi gyalog- és lovasezredekről 1 p. német eredeti
1736/4. 1736.     Elhelyezési tervezet a lovasezredek számára Magyarországon 2 p. német eredeti
1736/5. 1736.     Vélemény a szlavón végvári katonaság elhelyezésére tett intézkedésekről 17 p. német eredeti1737


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1737/1. 1737. 04. 06. Udvari
Haditanács
Bécs
G.
von Pichler
Rendelet a magyar katonaság készenlétben tartására, a török elleni hadjárathoz 1 p. német eredeti
1737/2. 1737.     Naplószerű feljegyzés az 1737–1739. évi török elleni hadjáratról 1 könyv francia másolat
1737/3. 1737. 05. 16.     Utasítás Scheckendorf generális számára 15 p. német eredeti
1737/4. 1737.     A magyar hadvezéri stáb elhelyezéséről 6 p. német eredeti1738


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1738/1. 1738. 07     Leírás a július 12. és 31. közötti török elleni harcokról 11 p. német eredeti
1738/2. 1738.     Az ez évi török elleni hadjárat hadseregének állománya 26 p. német eredeti
1738/3. 1738.     Elhelyezési táblázat a gyalog- és a lovasezredek számára Magyarországon és a csatolt országrészekben 11 p. német eredeti1739


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1739/1. 1739. 12. 29. Haditanács
Bécs
Von Engelshofen Instrukció a török–magyar határmegállapító bizottságban való működéséhez 27 p. német eredeti
1739/2. 1739.     Jelentés a török ellen Magyarországon és Erdélyben állomásozó hadsereg csapatainak számáról 2 p. német másolat
1739/3. 1739.   Ibrahim Efendi Jelentés a katonák nehéz helyzetéről, pénztelenségéről 3 p. magyar eredeti1788


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1788/1. 1788. 03. 20. Dernet hdn.   Jelentés a Montenegro elfoglalásakor talált készletekről és a meghódolt emberek számáról 1 p. német eredeti
1788/2. 1788. 04. 25. Von Scherzig   Jelentés arról, hogy a Klein vezette Khevenhüller zászlóalj egy kikülönített hadosztállyal megtámadta Bojana Losa helyet 3 p. német másolat
1788/3. 1788. 05. 02–13.     Javaslat az 1788-as hadműveletekre 2 p. francia másolat
1788/4. 1788. 05. 31. Tabris hdn.   Jelentései a császárnak 1788. január 26-tól május 31-ig Hermanstadtból 51 p. német másolat
1788/5. 1788. 07. 12.     Jelentés a július 11-i csatáról Prevodoresk és Otaski között 2 p. német másolat
1788/6. 1788. 07. 19. Jelencsics   Kimutatás az 1788. július 19-én Alt Schanznál történt csata veszteségeiről 1 p. német másolat
1788/7. 1788. 07. 20. Jelencsics   Jelentés az előző napi ütközet lefolyásáról 4 p. német másolat
1788/8. 1788. 07. 23. Von Lichtenthal   Kimutatás a július 18–19-I Bozza melletti csatában meghalt, megsebesült katonákról 1 p. német másolat
1788/9. 1788. 09. 25. Zernel
ezredes
Szabács
Von Mitrouzky Napi jelentés 3 p. német másolat
1788/10. 1788. 10. 08. Schmidfeld
Pétervárad
Seidel Instrukciók Seidel számára, aki a csajkás csapat vezetője 8 p. német eredeti
1788/11. 1788. 10. 09. Lillen
Bottos
  Napi jelentés 5 p. német másolat
1788/12. 1788. 10. 10. Mayersseim
Pronstadt
  Jelentés az október 07-én Predjal és Felső Töttös között lefolyt küzdelemről. Kimutatás a csata veszteségeiről. Kimutatás a török hadifoglyokról 6 p. német másolat
1788/13. 1788. 10. 11. Vezérőrnagy
Arad
  Parancs a német bánáti gyalogezred számára, hogy vonuljanak ágyúk nélkül Bottos közelébe az ajánlott útvonalon 2 p. német másolat
1788/14. 1788. 10. 27. Stein   Napló augusztus 10-től Veteranischen Höle ostromáról és augusztus 30-i kapitulációjáról 21 p. német másolat
1788/15. 1788.     Kimutatás a Hátszeg és Vulkan közötti út azon helységeiről, amelyeket az ellenségtől elfoglaltak 1 p. német másolat1789


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1789/1. 1789. 01. 27. Arregger
Semlin
  Jelentés a Semlin, Neu-Banovce, Ruma és Vannek állomások készleteiről 1 p. német eredeti
1789/2. 1789. 02. 02. Von Kinsky Pétervárad Gr. Browne Beszámol a török elleni harcokról kapott hírekről 4 p. német másolat
1789/3. 1789. 02. 15.     Feljegyzés a török elleni háborúban részt vett hadsereg összetételéről, hadrendjéről, elhelyezéséről és hadműveleti terveiről 62 p. német eredeti
1789/4. 1789. 02. 24. Redange
Semlin
  A csajkás zászlóalj napi jelentése 1 p. német másolat
1789/5. 1789. 02. 21. Tiftrunk
Pétervárad
  Kimutatás a hadsereg hajóiról, valamint azok állomáshelyéről 2 p. német másolat
1789/6. 1789. 02. 24. Schneemager
Semlin
  Napi jelentés 1 p. német másolat
1789/7. 1789. 03. 08.     Kimutatás a Bánátban és Szerémségben táborozó csapatokról és tisztjeikről 3 p. német másolat
1789/8. 1789. 03. 28. Mihaljevich   Napi jelentés 2 p. német másolat
1789/9. 1789. 03. 28. Mihaljevich   Jegyzék a török táborból átszökött személyekről 1 p. német másolat
1789/10. 1789. 03. 29. Brown
Semlin
Von Kinsky Napi jelentés 1 p. német másolat
1789/11. 1789. 03. 31. Brown
Semlin
Von Kinsky Napi jelentés 1 p. német másolat
1789/12. 1789. 04. 17. Hoffmann
Semlin
Von Kinsky Napi jelentés 1 p. német másolat
1789/13. 1789. 04. 07. Hoffmann
Semlin
  Kimutatás a tábor készleteiről 1 p. német másolat
1789/14. 1789. 06. 01.     Kimutatás azokról a zászlóaljakról és hadosztályokról, amelyek Semlinnél, Pancsovánál, Újpalánknál, Fehértemplomnál, Karánsebesnél és Kornicánál táboroznak 2 p. német másolat
1789/15. 1789. 06. 24.     Rendelkezés az Illavából elvonuló csapatok részére 7 p. német másolat
1789/16. 1789. 07. 10.     Rendelkezés arra az esetre, ha az ellenség haderejével ütközetre kerülne sor Mehadianál 15 p. német másolat
1789/17. 1789. 07.     Kimutatás a hadsereg hadtestekre, zászlóaljakra és hadosztályokra való beosztásáról 3 p. német másolat
1789/18. 1789. 09. 05.     Vélemény Belgrád ostromának hadműveleteiről 26 p. német eredeti
1789/19. 1789. 09. 08.     Hadparancs a semlini táborból 3 p. német másolat
1789/20. 1789. 09. 10.     Naplószerű feljegyzés Belgrád ostromáról e naptól a kapitulációig 8 p. német másolat
1789/21. 1789. 10. 03.     Feljegyzés a Belgrád várát figyelő őrcsapatok elosztásáról és a zászlóaljak hadrendjéről 8 p. német másolat
1789/22. 1789.     A főhadsereg hadrendi felosztása 4 p. német másolat
1789/23. 1789.     Kimutatás a zászlóaljak hadrendjéről 7 p. német másolat
1789/24. 1789.     Tervezet a csapatok kiegészítéséről 13 p. német másolat
1789/25. 1789.     Csapatvonulási terv, zászlóaljhadrend és táborelhelyezési vázlat 3 p. német másolat
1789/26. 1789. 12.     Elhelyezési táblázat a hadosztályok, az ezredek és a csapatok számára Erdélyben 1788–89 telén 10 p. német eredeti

II. RÁKÓCZI FERENC ERDÉLYI EDICTUMA ÉS REGULAMENTUMA.
TEREBES, 1707. SZEPT. 3.
(HL RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARC GY. E. 1707/1.)

A Rákóczi-szabadságharc iratai 1703–1711
VII. 202. 1,80 ifmBOTTYÁN JÁNOS RENDELETE SZERINT A FEGYVERREL HARCOLÓK A FORSPONTTÓL MENTESEK.
SÜMEG, 1707. DEC. 13.
(HL RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARC GY. E. 1707/2.)


RÁKÓCZI LEVELE MÁRAMAROS VÁRMEGYÉHEZ ARRÓL A SZÁNDÉKÁRÓL,
HOGY HADITÖRVÉNYEKET AD KI SEREGE SZÁMÁRA. ÉRSEKÚJVÁR, 1704. NOV. 13.
(HL RÁKÓCZI-SZABADSÁRHARC GY. E. 1704/13.)

VII. 202.      1,80 ifm
A Rákóczi-szabadságharc iratai 1703—1711


Az iratanyag egy része az 1926. május 26-án Baden bei Wienben kötött egyezmény alapján került levéltárunkba. Ezek részben eredeti iratok, részben a Kriegsarchiv Alte Feldakten fondjában őrzött magyar provenienciájú iratokról készült hiteles másolatok.

Az iratok zömét Rákóczi Ferenc rendeletei, Bottyán János, Bezerédy Imre, Károlyi Sándor, Bercsényi Miklós levelezése, királyi és udvari haditanácsi rendeletek teszik ki.

Az eredeti iratok és a hiteles másolatok darabszinten rendezettek, időrendi, ezen belül sorszámos elkülönítésben. Ezekről az iratokról lajstrom készült, amely feltünteti az irattani jelleget, a dátumot, az irat készítőjét, kiadót és kiadási helyét, a címzettet, a tartalmi kivonatot, a terjedelmet és a nyelvet. Az eredeti iratok mikrofilmlapon kutathatók.

Az iratok a következő rovatokat tartalmazzák: jelzet; dátum; az irat készítője, illetve kiadója és a kiadás helye; a címzett neve és címe; tartalmi kivonat; terjedelem, nyelvezet, az irat jellege.1703


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
H. 1703/1. 1703. 10. 02. Forgách S. Nyitra Savoyai Jenő Jelenti, a kurucok Kis Tapolcsány ellen vonultak, el is foglalták. A rossz időjárás, csapatainak kis létszáma, hiányos felszerelése miatt nem tudta a rebelliseket megtámadni. Kéri, küldjön hamarosan segédcsapatot 2 p. német más.
H. 1703/2. 1703. 10. 09. Forgách S. Nyitra Savoyai Jenő Jelenti, a kurucok elvonultak Léva alól. Ritschangen 200 huszárt küldött. Jelentés a 112 hajdúról, akiket csapatába akar fogadni. Kéri Jenő hg.-et, adjon parancsot, hogy a győri huszárokat küldjék el hozzá 2 p. német más.
H. 1703/3. 1703. 10. 31.     Rövid tudósítás a császáriak Lévánál aratott győzelméről 5 p. német más.
H. 1703/4. 1703. 11. 25. Schlick Jenő hg. Német csapatokat tart szükségesnek a lázadás elfojtásához, mert a magyar legénység nem használható. Kifejti, milyen hadműveleteket tart szükségesnek. Véleményt mond a morva és a sziléziai határ elfoglalásáról és a csapatok elosztásáról. Pénzt és lőport kér 4 p. német más.
E. 1703/1. 1703. 11. 30. Jartó János
Udvari
Haditanács
Udvari
Haditanács
Stainsdorff
Jártó János győri fogoly kérvénye szabadon bocsátásáért.
Rendelet a fogoly szabadon bocsátása tárgyában
4 p. lat., német eredeti
E. 1703/2. 1703. 11. 30. Rákóczi Tétény Orosz Pál Rákóczi kinevezi Orosz Pált az erdélyi hadak élére 1 p. magyar eredeti
H. 1703/5. 1703. 12. 20. I. Lipót Bécs Savoyai
Jenő
Utasította az udvari kamarát: a hg számára pénzt utaljon ki, hogy a pótlovazást, az újoncozást és az élelmezést biztosítani tudja. Elismerését fejezi ki Bottyán ezds. hűséges magatartásáért. A pártján maradt vármegyéknek a kontribúcióját elengedi 2 p. német más.
H. 1703/6. 1703. 12. 24. Creuz tbk. Savoyai
Jenő
Jelenti, hogy a megbetegedett Huyn altbn.-tól a parancsnokságot átvette. Kér élelmiszereket. Tudakozódott a Kalocsa környéki helyek gabonaellátásáról 3 p. német más.
H. 1703/7. 1703. 12. 29.     A lázadók átkeltek a Moraván, és Ausztria felé tartanak. Tokaj és Eger vára visszaverte a kuruc támadást, de Árvát elfoglalták. Bercsényi és Károlyi csapatai Pozsony alatt állnak. A dán katonaság, a császári és porosz ezredek is Pozsonyba vonulnak. Budára 1000 rác lovast vár Jenő főhg. megerősítésére 2 p. olasz + magyar fordítás, más.
H. 1703/8. 1703.     Évi igénylés a magyarországi és az erdélyi csapatok természetbeni élelmezésére 2 p. német más.1704


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
H. 1704/1. 1704. 01. 04. Udvari
Haditanács Bécs
Rabutin Értesítés, hogy von Hartenek bírót odairányították. A lovasság számára az újoncozás és a pótlovazás nehézségekbe ütközik 2 p. német más.
E. 1704/1. 1704. 01. 07. A király Bécs Jenő főhg. Megparancsolja, hogy a lázadókkal kötött egyezség alapján járjon el. A szükséges intézkedések megtétele miatt Pozsonyban fog maradni. Iparkodik, hogy a szükséges pénzt előteremtse 4 p. német eredeti
E. 1704/2. 1704. 02. 01. Udvari
Haditanács
Egger
v. Lanzenfeld
Értesíti, hogy a magyarországi csapatok élére Heister gen.-t nevezték ki. Jenő hg. az Udvari Haditanács elnöke lett. 3 p. német eredeti
E. 1704/3. 1704. 02. 02. Rákóczi Miskolc Máramaros vm. Kéri a vármegyét, hogy a Szatmár alatt álló hadai gyarapítására 400 lovast és 100 jó fegyveres gyalogost állítsanak ki 3 p. magyar eredeti
H. 1704/2. 1704. 02. 11.     Állománytábla Ritschan gen. Pozsonyban visszamaradt csapatainak legénységéről 1 p. német fénym.
E. 1704/4. 1704. 02. 25. Udvari
Haditanács
V. Lanzenfeld Javasolja a fellépést Komárom ellen, mert az az élelmiszerszállítást megtagadta (részben titkosírással írt) 5 p. német eredeti
E. 1704/5. 1704. 03. 09. Perényi Farkas Nizider Bercsényi Katonái hazaszökdösnek, mert igen szűkösen élnek itt. Kéri, hogy őt is mentsék fel a szolgálat alól, mert kézhez kapta felesége levelét, mely szerint a kuruc katonák felégették a házát, és jobbágyai megtagadják a munkát 3 p. magyar eredeti
E. 1704/6. 1704. 04. 09. Csáky L. Bercsényi Fogott egy dán küldöncöt, aki Kolozsvárról Szebenbe vitt levelet. Két napja összecsaptak a városból kijövő ellenséggel. Veszteséget nem szenvedtek 3 p. magyar eredeti
H. 1704/3. 1704. 04. 15. Heister Tata Jenő hg. Jelentés a magyarországi hadműveletek állásáról és a további intézkedésekről 3 p. német más.
E. 1704/7. 1704. 04. 25. Rákóczi Taksony Bercsényi Értesíti, hogy olyan hírt kapott, mely szerint 600 rác Komárom ellen vonul (részben titkosírással írt) 1 p. magyar fénym.
E. 1704/8. 1704. 05. 01. Visa János,
Okolicsányi Pál
Bercsényi Salvus conductust kérnek, hogy minél előbb visszatérhessenek. Kérik, hogy a szentgyörgyi kapitánynak parancsolja meg: néhány lovast rendeljen ki melléjük kíséretül. Kérik még, hogy a hazatérő Pocsolaky János debreceni nótárius részére is küldjön passzust 3 p. magyar eredeti
H. 1704/4. 1704. 05. 18. Heister Komárom Jenő hg. Részletes jelentés hadtestének vonulásáról Komáromba; továbbá Ranoff ezredes küldetéséről, aki összetalálkozott az ellenséggel. Előadja Léva elfoglalását. Részletes leírás azon intézkedésekről, amelyeket a Fehérvár elleni támadáshoz adott. Jelenti, hogy több lázadót elfogtak. Beszámol a Ritschan gen.-nak adott parancsokról 3 p. német más.
H. 1704/5. 1704. 05. 22.     Ritschan generális gyalogezredének szolgálati táblázata 1 p. német fénym.
H. 1704/6. 1704. 05. 27. Ritschan Szomolya Udvari
Haditanács
Jelentést ad vonulásáról Szomolya ellen. Az állásokat elfoglalta Vöröskő mellett. Csapata élelmiszer szűkében van. Az ellenség helyzetéről tudósítást kapott 1 p. német más.
H. 1704/7. 1704. 05. 28. De Rinaud Szakolca Jenő hg. Jelentést tesz Ritschan gen. helyzetéről. Szakolcán 200 embert hagyott hátra őrként, mivel ennek a helynek nehéz a védelme. Kér további utasítást. Jelenti egy lovascsapat megérkezését 50 lóval, amelyik azonban a takarmányhiány miatt nem tudott ott maradni. Kéri egy segédcsapat átküldését 1 p. német más.
H. 1704/8. 1704. 05. 28. Maltzan ezds.
Wachtersdok Grumbach ezds.
  Részletes beszámoló Ritschan gen. helyzetéről Szomolya mellett 10 p. német más.
H. 1704/9. 1704. 05. 30.     Részletes kimutatás azokról a tisztekről, akik a Szomolya melletti csatában fogságba estek 1 p. német más.
H. 1704/10. 1704. 05. 30. Ritschan Szomolya Jenő hg. Jelenti helyzetét Szomolya mellett. Több tiszt és katona a kurucok fogságába esett 1 p. német más.
H. 1704/11. 1704. 05. 30. Wachtendok
Eger
Jenő hg. Részletes beszámoló a Szomolya melletti csatáról. Újabb utasításokat kér 2 p. német más.
H. 1704/12. 1704. 06. 10. Giordano lovas
kapitány
  Részletes beszámoló a május 28-i szomolyai csatáról 3 p. német más.
H. 1704/13. 1704. 06. 26. Bécs   Számszerű leírás a Magyarországon állomásozó ezredekről 3 p. német más.
H. 1704/14. 1704. 07. 11. Udvari
Haditanács
Bécs
Rabutin Tudósítja a császári csapatok győzelmeiről a Dunántúlon. Rendelkezések az erdélyi csapatok számára. Értesíti egy elégedetlen folyamodványáról. A hitszegő udvarhelyi helyőrség megbüntetésével egyetért 5 p. német más.
H. 1704/15. 1704. 07. 26. Belső-ausztriai
titkos tan. Grác
Gráci diákok Felhívás, hogy vegyenek részt a város megvédésében. Alakítsanak 4 cohorsot, 5 decuriot 1 p. német más.
H. 1704/16. 1704. 08. 09. Heister Pálffy Véleménye szerint csapataikat egyesíteni kellene Keszthely és Sümeg között 2 p. német más.
E. 1704/9. 1704. 08. 21. Udvari
Haditanács Bécs
Pfeffershofen Vizsgálat von Wildenheim ügyében, aki Tokaj várát átadta az ellenségnek 8 p. német eredeti
H. 1704/17. 1704. 08. 23. Pálffy
Bécs
Jenő hg. Értesíti, hogy a szegedi parancsnok hadműveletet akar kezdeni a kurucok ellen. Ajánlja Viremond ezds. előléptetését 2 p. német más.
H. 1704/18. 1704. 08. 28. Gyöngyös   Fegyverszüneti tárgyalásokat kezd II. Rákóczi Ferenc és Lipót császár megbízottja 3 p. latin fénym.
E. 1704/10. 1704. 09. 03. Udvari
Haditanács Bécs
Pfeffershofen Átirat a bécsi császári raktárból elveszett 15 tokaji hordó miatt 2 p. német eredeti
H. 1704/19. 1704. 09. 18. Heister Veszprém A császár Jelentés a Paks és Földvár ellen kezdett hadműveleteiről. Véleménye a fegyverszünetről, melynek feltételeit nem szükséges megtartani: mindent fegyverrel kell meghódítani 6 p. német eredeti
E. 1704/11. 1704. 09. 29. Győr   Hivatali instrukció a győri regiment parancsnokának, von Lützenkirchennek 18 p. német eredeti
E. 1704/12. 1704. 09. 28.
1705. 01. 19.
    Egy ismeretlen feljegyzése a beszállásolásokra kiadott költségeiről 2 p. magyar eredeti
H. 1704/20. 1704. 11. 01. Bécs   Létszámkimutatás Heister gen. hadtestéről 4 p. német fénym.
H. 1704/21. 1704. 11. 01. Eperjes   Az eperjesi vár kapitulációjának okmánya 9 p. német fénym.
E. 1704/13. 1704. 11. 13. Rákóczi Érsekújvár Máramaros vm. Szándéka haditörvényeket kiadni serege megregulázására, hogy a szegényeket igazságtalanság ne érje. Amennyire az ország ereje és jövedelme engedi, fizetést fog adni katonáinak. Orosz György komisszáriust nevezte ki Ung és Bereg megyékre a naturálék elosztására és kivetésére, hogy az ebben uralkodó fejetlenség megszűnjön. Minden portától 10-10 gyalogos teljes fegyverzettel való kiállítását vállalta a megye, akiket 2 hét alatt küldjenek táborába, fizetésük havi 3 német ft. lesz. Elrendeli: válasszanak a megyék saját körükből tiszteket, akiknek feladata a tolvajok felkutatása és elfogása lesz 8 p. magyar eredeti
H. 1704/22. 1704. 11. 15. Rákóczi Érsekújvár A császár A további harc elkerüléséért Érsekújvár feladására, a béke megteremtésére, a magyar nép szabadságának helyreállítására szólítja fel 2 p. latin fénym.
H. 1704/23. 1704. 11. 16. Bécs   Rendelet Heister gen. magyarországi haderőinek növelésére 3 p. német más.
H. 1704/24. 1704. 11. 20. Ritschan Pozsony Udvari
Haditanács
Részletes jelentés csapatainak állásáról május 28-án Szomolyánál. Vizsgálatot kér maga ellen, hogy együttműködött-e a lázadókkal 8 p. német más.
H. 1704/25. 1704. 11. 28. Heister A császár Jelentés a kurucok támadásáról november 25-én Jakabfalva mellett. További parancsot vár a fogságba vetett ellenséget illetően. Újabb rendelkezést kér serege további vonulására. Felszerelést és élelmet vár, ezért a hainburgi hídnál várakozik 5 p. német más. fénym.
E. 1704/14. 1704. 12. 15. Büki Nagy István
Bük
László János Panaszos levelére, hogy hozzá jogtalanul szállásoltak be egy császári katonát, és emiatt 31 Ft kára van, elrendeli, hogy adassék neki elégtétel 2 p. magyar eredeti
H. 1704/26. 1704. 12.     Jelentés Rabutin gen. erdélyi hadműveleteiről 5 p. német más.
H. 1704/27. 1704.     Kivonatos összefoglalás az 1704. év eseményeiről a császári és az örökös tartományokban 23 p. német más.
H. 1704/28. 1704. 02. 12.     A Wienerisches Diarium közlései az év eseményeiről, ütközeteiről 52 p. német más.1705


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
H. 1705/1. 1705. 02. 21. Heister Bazin A császár Kifejti álláspontját, miért hozta magával a lovasságot Nagyszombathoz és a Csallóközbe. Jelenti, milyen hadműveleteket tervez 2 p. német más.
H. 1705/2. 1705. 02. 22. Heister   Beszámoló a kurucok mozgásáról. Jelentés Nádasdy gr. követségéről. A Seprősnél befagyott hajókat nem tudja kivontatni. Jelentés Bottyán, Ocskay és Károlyi helyzetéről 2 p. német más.
E. 1705/1. 1705. 03. 05. Rákóczi Eger Szatmár
vármegye
Informáltak, hogy sok a kóborló, passus nélkül járó katona, akik tolvajlást követnek el, zaklatják a kereskedőket és a parasztokat. Elrendeli, hogy fogják el őket, és szállítsák a legközelebbi erődbe. Károlyi gen. megérkezéséig Palocsay György brigadérosra bízza a „vigyázást” 3 p. magyar eredeti
E. 1705/2. 1705. 03. 09. Tarcsa Bercsényi Megkapta a nádor levelét Fraknóból. Hírt kapott a kapuvári németek kitöréséről (részben titkos írással írt) 2 p. magyar eredeti
E. 1705/3. 1705. 03. 15. Buda   13 budai polgár kezességi nyilatkozata, hogy a letartóztatott Radonia Domasonik nem kurucbarát 4 p. német eredeti
E. 1705/4. 1705. 03. 20. Sümegi rendek Sümeg Károlyi
Sándor
Csavargó katonák fosztogatják a szegénységet. A tapolcai és devecseri katonák elfogták és Sibrik Miklós kapitány elé vitték őket. Biztosítják, hogy ők a kurucokat támogatják 4 p. magyar eredeti
E. 1705/5. 1705. 03. 22. (Károlyi) Vásárhely Bercsényi A Balaton felvidék és a Bakony környékéről közöl híreket (titkosírással írt) 4 p. magyar eredeti
E. 1705/6. 1705. 03. 23. (Károlyi) Vásárhely Bercsényi A császári sereg Fehérvár felé vonul. Figyelemmel fogja kísérni mozgásukat. Kéri, hogy sürgősen küldje el hozzá Ebetzky és Ilosvai ezredét (titkosírással írt) 4 p. magyar eredeti
E. 1705/7. 1705. 03. 26. Koller
Buda
  Tanúvallomás Todt Istók ügyében, akit kémkedéssel gyanúsítanak 2 p. német eredeti
E. 1705/8. 1705. 03. 28. Rákóczi Eger Bercsényi A gyarmati Balassa Ádám úrnak megengedte, hogy Trencsén vármegyében fekvő jószágát megtekintse. Megparancsolja, hogy kísérje figyelemmel, nehogy az ellenséggel kapcsolatba lépjen. 1 p. magyar eredeti
H. 1705/3. 1705. 04. 11.
A császár Bécs Heister Megparancsolja, hogy térjen vissza Bécsbe, seregét adja át vagy Pálffynak, vagy Cusaninak. A hadműveleteket az örökös tartományokban felfüggesztette. Rendelkezése alapján a csapatokat Magyarországból Itáliába küldjék 3 p. német más.
E. 1705/9. 1705. 05. 01. Rákóczi Eger Dessewffy
Ferenc
Várvédelmi utasítás az eperjesi kapitány részére 8 p. magyar eredeti
E. 1705/10. 1705. 05. 12. Rákóczi Eger Bercsényi Elrendeli, hogy a pápisták és lutheránusok által elfoglalt templomokat adják vissza, a foglalók pedig bűnhődjenek. Kisfaludy Györgyöt brigadérosként Bottyán mellé rendelte. Hírei szerint a rácok Arad környékén gyülekeznek. Találkozni akar vele Szécsény vagy Losonc környékén, az időpontot írja meg. A Tiszántúlon minden porta után két zsoldost ígértek kiállítani, az így összejött 600 katonából fel lehetne állítani Palocsay ezredét. Várad alatt lévő hadának még csak 2 havi zsoldot tudott fizetni 6 p. magyar eredeti
E. 1705/11. 1705. 05. 13. Bercsényi Rákóczi Bottyán hadainak erősítésére és a hadműveletek elkezdésére az 5. és a 6. Lovasezred és a gyalogság keljen át a Dunán (levéltöredék) 3 p. magyar eredeti
H. 1705/4. 1705. 05. 14. Pálffy Somorja Jenő főhg. Jelentés Heister gen. megbízatásáról. Magyarországi csapatait Herbeville vette át. Információk a lázadók paksi védelmi állásáról. Leírás azon hadműveletekről, amelyeket Trencsén támogatására kíván tenni 2 p. német más.
H. 1705/5. 1705. 05. 16. Udvari
Haditanács Bécs
Jenő főhg. Jelentés a magyarországi ezredek és várőrségek számára a ruházat és az élelem előteremtésének módozatairól. Grumbach ezds. elindulása Trencsén ellen, Viarde ezds. vonulása Malacka ellen, Pálffy tervezett hadműveletei a Csallóközben. Jelentés a rebellisek hadmozgásáról. A nádor a megyéket I. József támogatására ösztönzi. Lipót császár halálát magánúton tudatták a nagyvezírrel. Tervezik egy dán segédcsapat küldését Magyarországra Bajorországból 5 p. német más.
H. 1705/6. 1705. 05.     Mercurius Hungaricus májusi jelentései 4 p. latin fénym.
H. 1705/7. 1705. 06. 15.     Áttekintés a Magyarországon helyőrségként itt tartózkodó császári csapatokról 1 p. német más.
H. 1705/8. 1705. 06. 15.     Kimutatás a Magyarországon várőrségként itt tartózkodó császári lovasságról 1 p. német más.
H. 1705/9. 1705. 06. 22. v. Glökesberg Jenő főhg. Jelentés a kurucokkal vívott harcáról Földvár mellett 2 p. német más.
E. 1705/12. 1705. 07. 10. Udvari
Haditanács Bécs
Pfeffershofen Tanúvallomások von Wildenheim ügyében, aki Tokaj várát átadta a lázadóknak 5 p. német eredeti
H. 1705/10. 1705. 08. 04. V. Glökesberg
Pest
Jenő főhg. A kapott parancs szerint Komárom ellen vonult, de Tatánál járva, az újabb parancs szerint Pestre vonult 2 p. német más.
H. 1705/11. 1705. 08. 17. Pálffy
Pozsony
Jenő főhg. Jelentés az augusztus 11-i pipersburgi csatáról 2 p. német más.
E. 1705/13. 1705. 08. 21. Károlyi Bercsényi Beszámoló Pálffy gen. bevonulásáról Sopronba, és az ő (Károlyi) hadivállalkozásairól (titkosírással írt) 3 p. magyar eredeti
H. 1705/12. 1705. 08. 29. Thiell
udvari
haditanácsos Bécs
Jenő főhg. Gratulál addai győzelméhez, és reméli, hogy kapott sebe nem veszélyes. Jelenti, hogy Herbeville generális csapata elfoglalt egy átkelőt a Dunán, Komáromnál. Tájékoztatja Bercsényi beütéséről Morvaországba 2 p. német más.
H. 1705/13. 1705. 08.     Mercurius Veridicus augusztusi jelentései 7 p. latin fénym.
H. 1705/14. 1705. 09. 01. Herbeville A császár Részletes jelentés csapatai szűkös ellátásáról 4 p. német más.
H. 1705/15. 1705. 09. 23. Kálnoki Péter Szentpéter Gr. Zabolai Mikes Mihály Értesíti, hogy a szentpéteriek a ménest kihajtották éjszakára, és a német csapatok rajtuk ütöttek 2 p. magyar más.
E. 1705/14. 1705. 09. 30.     Tanúkihallgatási jegyzőkönyv a neuburgi Sakor János gr. által elkövetett rablásról 8 p. német eredeti
H. 1705/16. 1705. 10. 09. Herbeville Szeged A császár Leírja hadserege állapotát. Részletes beszámoló a hosszadalmas vonulás okairól 4 p. német más.
E. 1705/15. 1705. 10. 29. Rákóczi Ferenc Magyaregregy   Pátens a rézpénz elfogadásáról és annak átváltásáról 1 p. magyar eredeti
H. 1705/17. 1705. 11. 11.     Számszerű kimutatás a k. k. dán csapatok halottairól és sebesültjeiről a zsibói csatában. Lista azokról a csapatokról, amelyek részt vettek a csatában 4 p. német fénym.
H. 1705/18. 1705. 11. 23. Pálffy
Óvár
Jenő főhg. Jelentés Bottyán állásairól Fehérvárnál. Beszámol serege nehéz helyzetéről, amely miatt nem tudja állásait tartani 2 p. német más.
H. 1705/19. 1705. 11. 03–26.     Feljegyzés a császári csapatok november 03. és 26. közötti hadműveleteiről a kurucok ellen. Jelentés a november 11-i zsibói ütközetről 14 p. német másolat
H. 1705/20. 1705. 12. 12. Udvari
Haditanács Bécs
Jenő főhg. Jelentés a kurucok állásairól az erdélyi határvonalon 2 p. német más.
H. 1705/21. 1705. 12. 14. Thiell
Pozsony
Jenő főhg. Jelentés a kurucok hadműveleteiről. Leírja az okokat, amelyek szükségessé tették egy hadtest felállítását. Beszámol a bajorországi lázadás leveréséről. A hadsereg pénzszükségleteinek előterjesztése 2 p. német más.
H. 1705/22. 1705.     A Wienerisches Diarium jelentései az év eseményeiről, ütközeteiről 86 p. német másolat
H. 1705/23. 1705.     A császári és az örökös tartományok ez évi eseményei 23 p. német másolat
E. 1705/16. 1705. (Károlyi) Bercsényi Részletes jelentés a seregében történt eseményekről (titkosírással írt) 4 p. magyar eredeti
E. 1705/17. 1705. (Károlyi) Bercsényi Beszámoló a császári csapatok komáromi állásairól. Jelentés az általa tett hadműveletekről (titkosírással írt) 4 p. magyar eredeti
E. 1705/18. 1705.     Titkosírási kulcs 1 p. magyar eredeti
E. 1705/19. 1705. 03. 21. Béri Balogh Ádám Károlyi
Sándor
Kéri, hogy a hajdúknak adjon parancsot további alkalmazásukra 1 p. magyar eredeti1706


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
H. 1706/1. 1706. 01. 31. I. József Bécs Rabutin Értesíti 3 lovas- és 1 gyalogosregiment elküldéséről. Brentanot elindította Erdélybe a pénzzel. Erdélyt mindenképpen meg kell tartani, ezért csapatait gyarapítsa, eltartásukról gondoskodjon 5 p. német más.
H. 1706/2. 1706. 02. 14. Herberstein   Jelentés a február 14-i igali csatáról 4 p. német más.
H. 1706/3. 1706. 04. 13. Pálffy Kaltenstein Jenő főhg. Jelentés a lázadók ellen tervezett hadműveletekről, továbbá milyen intézkedéseket tett Óvár megtartására 2 p. német más.
H. 1706/4. 1706. 04. 23. Glökesberg
Kolozsvár
Rabutin Jelentés csapatai elhelyezéséről. Tárgyalás az elégedetlenkedőkkel. A foglyok cseréje. Szappanos Mihály elfogása az ellenséggel való együttműködése miatt 2 p. német más.
H. 1706/5. 1706. 05. 10.     Fegyverszüneti feltételek 10 p. latin fénym.
E. 1706/1. 1706. 05. 13. I. József Rabutin Instrukció az erdélyi hadműveletekre 13 p. német eredeti
H. 1706/6. 1706. 04. 04. Virmond Hunyad Rabutin Részletes jelentés a június 03-i hunyadi csatáról 4 p. német más.
H. 1706/7. 1706. 06. 23. József
császár Bécs
Rabutin Részletes rendelkezések az erdélyi hadműveletek végrehajtására 11 p. német más.
H. 1706/8. 1706. 06. 24. von Lancken Eszék Jenő főhg. Jelentés Nehem gen. utazásáról Aradra. Megemlíti, hogy egy tatár tiszt Belgrádban megegyezett Rákóczi megbízottjával 15 000 főnyi tatár segédcsapat küldéséről 1 p. német más.
E. 1706/2. 1706. 06. 29. Wlasich János
Simontornya
Baranya
és Tolna
vm.
Parancs, hogy a hús és gabona kontribúciót adják meg. A földvári sáncok magasításához embereket és eszközöket adjanak 3 p. latin eredeti
H. 1706/9. 1706. 08. 04. Pálffy Szentgotthárd Jenő főhg. Jelentés a megérkezéséről Szentgotthárdra 7000 ráccal és horváttal. Sopron felé akar vonulni, hogy Starhemberg csapataival egyesüljön. Seregének most jó az ellátása, de ez fosztogatásból származik 4 p. német fénym.
H. 1706/10. 1706. 09. 20. Starhemberg Zumjungen Beszámol a hadsereg vonulásáról Pozsonyból Komárom ellen. Az ellenség megpróbálta a hajókat és a kisebb ágyúkat megszerezni. Esztergom szeptember 12-én kapitulált a kurucoknak 1 p. német más.
H. 1706/11. 1706
09. 29.
Hierling nótárius Segesvár   Leírás a Segesváron augusztus 05. és szeptember 29. között történt eseményekről 2 p. német más.
H. 1706/12. 1706. 10. 06. Thiell
Bécs
Jenő főhg. Beszámol egy Igló melletti erődítmény bevételéről és a kurucok hadműveleteiről. Esztergom visszavételének harcai. Rabutin gen. Miskolc ellen vonult, közben egyesítette csapatait Starhemberg egységeivel. A horvát katonák a pénztelenség miatt hazamennek. A hadsereget meg kell erősíteni, a háborút minél előbb befejezni, mert a hadsereg ellátása, a pénz előteremtése egyre nehezebb 3 p. német más.
H. 1706/13. 1706. 10. 24. Pálffy Jenő főhg. A lovasság masírozása és Kapuvár bevétele. A hadsereg Nagy Magyarhoz érkezése, majd továbbvonulása Lipótváros felé 1 p. német más.
H. 1706/14. 1706. 11. 05. Bezerédy Ebergény Ebergény egyik levelét elfogták, ezért új esküt kell tenni. Tanácsolja neki, hogy csapatával Sopron felé induljon 2 p. német más.
H. 1706/15. 1706. 11. 05. Rabutin Terres A császár Részletes jelentés a hadműveleteiről Magyarországon. Beszámol a pénz- és élelemhiányról 8 p. német más.
H. 1706/16. 1706. 11. 09. Ebergény Kőszeg Koch Tudósítja Kőszeg melletti állásáról és az egervári csatáról 2 p. német más.
H. 1706/17. 1706. 11. 17. Thiell
Bécs
Jenő főhg. Jelentés Heister gen. Egervár melletti csatájáról és fogságba eséséről. Két tisztet Rabutin generálishoz küldtek. Egyre nehezebb a csapatok számára az élelmezés 3 p. német más.
H. 1706/18. 1706. 11. 20. Thiell
Bécs
Jenő főhg. Jelentés Rabutin gen. Füred melletti állásáról november 01-jén, majd 500 lovassal Szolnok ellen vonult. Jelenti, hogy Starhemberg hadtestével nem akar visszafordulni. A hadsereg igen szűkös helyzete az élelmiszerhiány miatt. A kurucok török katonákat akarnak szerezni vesztegetéssel 3 p. német más.
H. 1706/19. 1706. 11. Brentano   A Rabutin gen. vezetése alatt álló császári és a dán gyalogos regiment állománytáblája 2 p. német fénym.
H. 1706/20. 1706.     Javaslat, hogy mi módon lehetne a hadsereget a téli kvártélyozásra elosztani 1 p. német fénym.
H. 1706/21. 1706.     A Pester Lloyd. 1892. március 31-i számában megjelent Thaly Kálmán-tanulmány: Beudome marsall Magyarországon. Rákóczi és XIV. Lajos kapcsolatáról 5 p. német fénym.
H. 1706/22. 1706.     A császári és az örökös tartományok ez évi története 4 p. német más.
H. 1706/23. 1706.     A Wienerisches Diarium jelentései az ez évi csatákról, ütközetekről, eseményekről 4 p. német más.1707


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
H. 1707/1. 1707. 02. 18. Praunstorff Jenő főhg. Jelentés a február 13-i sarkadi csatáról, valamint annak magyarázata, hogy miért volt szükséges az állás elfoglalása 4 p. német fénym.
H. 1707/2. 1707. 03. 15. József
császár
Rabutin Értesíti azokról az okokról, amelyek Bécsbe való elutazását siettették 2 p. német más.
H. 1707/3. 1707. 04. 09. József
császár Bécs
Nehem gen. Rendelkezés a Starhemberg vezetése alatt álló hadseregnek a hadjárat megkezdésére. Az ellátására és felszerelésére milyen dolgokat kell kiadni 8 p. német más.
H. 1707/4. 1707. 04. 09. József
császár
Rabutin Értesíti, hogy Starhemberget a magyarországi, Rabutint pedig az erdélyi hadak élére nevezte ki 3 p. német más.
H. 1707/5. 1707. 04. Rákóczi   A fejedelem szabályzata a nemes társaság számára 11 p. magyar másolat
H. 1707/6. 1707. 07. 07. Br. Tige Udvari
Haditanács
Jelentés a segesvári csatáról és Nagyszegi Gábor kuruc kapitány elfogásáról. A körülvett Hunyad város elfoglalása 4 p. német más.
E. 1707/1. 1707. 09. 03. Rákóczi Ferenc Terebes   Erdélyi edictum és regulamentum 76 p. magyar eredeti, latin
H. 1707/7. 1707. 10. 08. Rabutin A császár Jelentés csapata vonulásáról Erdélybe. Pénz kell hadserege eltartásához. Utal az ígéretre: betegsége miatt felmentetik a sereg vezetése alól 1 p. francia fénym.
E. 1707/2. 1707. 12. 13. Bottyán Sümeg   Rendelete szerint a fegyverrel harcolók mentesek a forsponttól 3 p. német más.
H. 1707/8. 1706–
1707.
    A magyarországi lázadás letörésének eseményei 3 p. német más.
H. 1707/9. 1707. Czernin J. H.J. Czernin A császári hadsereg helyzetének leírása (pénz- és élelmiszerhiány, betegségek), vonulása Magyarországról Erdélybe 4 p. német más.
H. 1707/10. 1707.     A Rabutin gen. vezetése alatt álló császári hadsereg magyarországi elhelyezésének kimutatása 2 p. német fénym.
H. 1707/11. 1707.     A Wienerisches Diarium jelentései az ez évi harcokról 90 p. német más.
H. 1707/12. 1707.     A császári és az örökös tartományok ez évi története 7 p. német más.1708


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
E. 1708/1. 1708. 01. 19. Sibolthy
Sándor
Budapest
  Tanúsítvány arról, hogy a fogságba vetett Illyés Andrást felmentették a vádak alól 1 p. latin eredeti
E. 1708/2. 1708
01. 21.
Becsey Martius,
Marosi J.,
Nagy István,
Kiscsehi J.
Buda
  Kezességi nyilatkozat Szabó András részére, aki eddig kuruc katona volt 1 p. német eredeti
E. 1708/3. 1708
02. 16.
    Megegyezés Sigbert Heister győri várparancsnok és a megye között a káptalan jogairól és szabadságáról 30 p. latin eredeti
E. 1708/4. 1708
03. 27.
Takács
István
Biky Ferenc
  Kezességi nyilatkozat Varga István részére, aki eddig kuruc katona volt, de most letette a hűségesküt a császárra 1 p. német eredeti
H. 1708/1. 1708. 05. 07.     Ocskay megrohanta Wsetin városát, több ember elesett. A rozsnyói lakosok elvágták az utat a Beszkidekbe 1 p. német más.
E. 1708/5. 1708. 06. 23. Buda   Kezességi nyilatkozat Zsámbék községnek, amely eddig Eszterházy Antal regimentjének szolgált, de most letette a hűségesküt a császárra 1 p. német más.
E. 1708/6. 1708. 06. 28. Buda   Jótállólevél Szilingy András és Gerek István részére 1 p. német más.
E. 1708/7. 1708. 07. 07. Buda   Jótállólevél Kovács János és Gombos János részére, hogy a hűségesküt letették a császárra 1 p. német eredeti
E. 1708/8. 1708. 07. 10. Buda   Jótállólevél Olla András részére 2 p. német más.
H. 1708/2. 1708. 07. 12. Nádasdy Ferenc Sopron Jenő főhg. Jelenti, hogy Heister Sárvár, Breuner Szentgotthárd mellett állomásozik. Kis csatározás Schöneg őrm. és Bezerédy csapatai között. Tudósítás azon kuruc tisztekről, akik császári szolgálatba álltak 2 p. német más.
E. 1708/9. 1708. 07. 24. Buda   Instrukció a Vác városi kapitány részére. 4 p. német eredeti
H. 1708/3. 1708. 07. 25. Thiell
Bécs
Jenő főhg. Gratulál oudenarde-i győzelméhez. Jelentés Heister csapatairól, ellátásukról, az ellenség állásáról a Vág mellett, Neustattel szorult helyzetéről. Viard seregének kenyérrelellátásának nehézségei. A lovasság utánpótlása megérkezett. Aradon járvány tört ki 3 p. német más.
H. 1708/4. 1708. 07. 25. Pálffy
Miklós Bécs
Erdődy Gy. Beszámol az oudenarde-i ütközetről 2 p. magyar fénym.
E. 1708/10. 1708. 07. 26. Buda   Jótállólevél Szarkó Istók és Manovicz István részére, hogy a hűségesküt letették 1 p. német eredeti
E. 1708/11. 1708. 07. 28. Endréd   Levél a Tótkeresztúr és Sebeháza községek közötti viszályról 2 p. magyar eredeti
H. 1708/5. 1708. 08. 04. Heister Lehota   Felhívás minden lázadóhoz: adják meg magukat, a császár oldalára átállók amnesztiát kapnak 1 p. német más.
H. 1708/6. 1708. 08. 11. Thiell
Bécs
Jenő főhg. Jelentés a lázadók veszteségeiről Banovitz (Bán) mellett, ahol a fejedelem is megsebesült. Heister vonulása Érsekújvár ellen, amelyhez tüzérség és más felszerelés is kívánatos volna. A dán segédcsapatok megérkeztek s tovább indultak Erdélybe 1 p. német más.
H. 1708/7. 1708. 08. 13. Pálffy
Pozsony
Jenő főhg. Jelentés a Trencsén melletti csatáról, majd a visszavonulásról Nyitrára 2 p. német más.
H. 1708/8. 1708. 08. 15. József
császár Favorita
Heister Örömét fejezi ki a lázadók fölött aratott győzelemért. Heister szolgálatainak elismerése. Felszólítja, hogy az ország biztonságára még nagyobb gondot fordítson 1 p. német más.
E. 1708/12. 1708. 08. 15. Bottyán
János
Újvár
Bercsényi Miklós Értesíti, hogy hamis hírt kapott, mivel a hadsereg még mindig a Csallóközben van. Pontosan informálja mindenről. Minél hamarább küldjön pénzt, mert nem tudja másként katonáit tartani 1 p. magyar eredeti
E. 1708/13. 1708. 08. 16. Tömötvény Gergely Szécsény   Nyugta, amelyben elismeri, hogy Berzeviczy Boldizsártól, a hadikassza vice perceptorától két vég selyemposztót Géczi Gábor ezredének tisztjei számára felvett 2 p. magyar eredeti
H. 1708/9. 1708. 08. 18. Thiell
Bécs
Jenő főhg. Heister vonulása Nyitra ellen, az ellenség egy kisebb csapatának üldözése és saját seregének pihenője után a várat körülzárta. Aradon a ragály továbbterjed. Jelentés Praunstorff ezredes haláláról Szegeden és Tekely ezds. fogságáról. A dán csapatok megérkezése 1 p. német más.
H. 1708/10. 1708. 08. 20. József
császár Favorita
Heister Gondoskodni köteles Alsó-Ausztria védelméről és a császár személyes biztonságáról, ezért 200-300 lovassal vonuljon Bécsbe 1 p. német más.
H. 1708/11. 1708. 08. 25. Pálffy Nyitra Jenő főhg. Jelentés Nyitra ágyúzásáról és a vár bevételéről 1 p. német más.
E. 1708/14. 1708. 08. 30. Tompa   Nyugta arról, hogy Berzeviczy Boldizsártól, a hadikassza vice perceptorától felvett 150 forintot különböző posztókra és karmazsinbőrre 1 p. latin eredeti
E. 1708/15. 1708. 09. 01. Szluha
Ferenc
Újvár
  Nyugta arról, hogy Sugho Györgytől 5991 forintot arany- és ezüstpénzben átvett 1 p. magyar eredeti
H. 1708/12. 1708. 09. 05. Pálffy Sopornya Jenő főhg. Jelenti, hogy Ocskay ezredével átállt, és ugyanez várható Eszterházytól és Bezerédytől 1 p. német más.
H. 1708/13. 1708. 09. 08. Thiell
Bécs
Jenő főhg. Jelentés Bezerédy és ezredének átállásáról. Montecuccoli újoncainak Stájerországból Eszékre kell vonulniuk. Értesíti, hogy Kolozsvárt Krisbaum serege elfoglalta. Károlyi Mühlenbachba vonult vissza, az őrségen maga ütött rajta, a helyet kifosztották. Aradon a járvány csökken 2 p. német más.
E. 1708/16. 1708. 09. 11. Abdul Rahman   Nyugta, melyben elismeri, hogy Berzeviczy Boldizsár, a hadikassza vice perceptora 320 rénes forint tartozását megadta 1 p. magyar eredeti
H. 1708/14. 1708. 09. 12. Pálffy Jenő főhg. Jelenti, hogy Locatelli ezds. Jenő főhg. parancsát pontosan végrehajtotta. Ő (Pálffy) már 14 napja 7 reguláris és 2 huszárezreddel a Vág mellett várakozik. Bezerédyt és néhány társát elfogták a kurucok. Pfleng őrn. katonáival vereséget szenvedett 1 p. német más.
H. 1708/15. 1708. 09. 20. Pálffy
Gutta
Jenő főhg. Örömét fejezi ki, hogy megkapta a parancsot az érsekújvári ostrom megkezdéséhez 1 p. német más.
H. 1708/16. 1708. 07. 30–
09. 23.
    Hierling városi jegyző feljegyzései Segesvár eseményeiről 5 p. német más.
E. 1708/17. 1708. 09. 25. Buda   Jótállólevél Jany Demeter regimentjének rác huszárjai – Viky István, Dokicz Nikola, Viticz Datis – részére 1 p. német eredeti
H. 1708/17. 1708. 10. 07. Heister
Érsekújvár
Udvari
Haditanács
Jelentés Érsekújvár ostromáról 2 p. latin más.
H. 1708/18. 1708. 10. 07. Jenő főhg. Pálffy Sajnálja, hogy seregével tétlenül áll, ennek nem lesz jó vége. Beszámol Lille ostromáról 2 p. német fénym.
H. 1708/19. 1708. 10. 07. Jenő főhg. Lille Thiell Vélemény Heister gen. hadműveleteiről 2 p. német fénym.
H. 1708/20. 1708. 10. 09. Pálffy
Érsekújvár
Jenő főhg. Jelentés Miklós kuruc alez. haláláról Újvárnál, és a vár ostromáról 1 p. német más.
H. 1708/21. 1708. 10. 12. Rosenstein
Komárom
Pfeffershofen Lista azokról a német nemzetiségűekről, akik kuruc fogságba estek. Pfleng őrn. katonái Simontornyánál állnak 3 p. német más.
H. 1708/22. 1708. 10. 15. Kriechbaum Egerbegy Udvari
Haditanács
Bagosi Pál kuruc kapitány indítványával, a hadifogolycserével nem ért egyet. Beszámol az erdélyi csapatok szűkös helyzetéről. Kér pénzt, pótlovakat, ruházatot. Jelentés több tiszt előléptetéséről, Bivoda rác kapitány csatájáról egy kuruc sereggel és Monteccucoli gen. vonulásáról Kolozsvár felé 5 p. német más.
E. 1708/18. 1708. 10. 27. Kara Szulejmán Nyitra   Elismervény arról, hogy Berzeviczy Boldizsártól 400 forintot felvett posztótartozásáért 1 p. magyar eredeti
H. 1708/23. 1708. 11. 04. Heister A császár Jelentés a bányavárosok elfoglalásáról és a további hadműveletekről. Magyarázza Érsekújvár ostromának feladását. Beszámoló Tolvay Gábor megbízatásáról. A dán segédcsapatok téli elszállásolásának nehézségei 21 p. német más.
H. 1708/24. 1708. 11. 07.     Jelentés a kurucok állásáról Magyaregregynél a fogságba esett kuruc kapitányok vallomása alapján 1 p. német más.
E. 1708/19. 1708. 11. 08. Buda   Kezességi nyilatkozat a Joan Demetrovics ezredében lévő több rác huszár számára 1 p. német eredeti
H. 1708/25. 1708. 11. 14. Jenő főhg. Thiell Véleménye a Heister gen.-nak adott parancsokról és a gen. működéséről 3 p. német fénym.
H. 1708/26. 1708. 09–11.     A Berthold-féle levelezés 120 p. német más.
H. 1708/27. 1708. 12. 20. Pálffy Jenő főhg. Jelentés a Nagy-Tapolcsánytól Nyitráig terjedő erősségekről, Árva, Túróc és Liptó megyék megtartásának módozatairól. A körülzárt kurucok nem hajlandók megadni magukat 3 p. német más.
H. 1708/28. 1708.     Azon okok leírása, miért nevezték ki Heister gen.-t a magyarországi csapatok élére 2 p. német más.
H. 1708/29. 1708.     A Wienerisches Diarium jelentései 46 p. német más.
H. 1708/30. 1708.     A császári és az örökös tartományok ez évi történetének főbb eseményei 9 p. német más.1709


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
H. 1709/1. 1709. 01. 09. Thiell
Bécs
Jenő főhg. Heister gen. seregének vonulása a bányavárosokhoz. Beszámol arról, milyen parancsokat adott Pálffynak, hogy Árva és Liptó megyéket elfoglalják. A rebellisek azt akarják, hogy először Eszterházy Antallal kössék meg a fegyverszünetet 1 p. német más.
H. 1709/2. 1709. 01. 18. Pálffy
Zsolna
Jenő főhg. Jelenti, hogy milyen parancsokat kapott Heister gen.-tól Árva, Liptó és Turóc megyék elfoglalására. Előrenyomulásuk Szepes vármegyében. Tollet gen. állása Szentmiklósnál, Aigremont Rózsahegy és Besztercebánya között áll, Lanken pedig Árva előtt, hogy a várat elfoglalja 3 p. német más.
H. 1709/3. 1709. 02. 06. Von Huyn Sziget Udvari
Haditanács
Értesíti, hogy Somogy megyei nehéz helyzete miatt a kontribúciót Pálffytól, az élelmet pedig Eck ezredétől kapja, amely lovasezred február 01-jén Pétervárad ellen vonult. A megye kuruc erősség, ezért csapatának eltartására kevés az adakozás 3 p. német más.
H. 1709/4. 1709. 02. 21.     Áttekintő táblázat a Moson vármegyében ténylegesen állomásozó Savoyai dragonyosezred 8 csapatáról 1 p. német fénym.
H. 1709/5. 1709. 02. 25. Pálffy
Pozsony
Jenő főhg. Reméli, hogy utazása Bécsbe gyengélkedése ellenére hamarosan megvalósul. Rendelkezést kér a jövőbeni hadműveletekre. Szeretné, ha önkéntesként Hollandiába mehetne, mint Heister gen. alatt harcoljon 2 p. német más.
H. 1709/6. 1709. 04. 06. Thiell
Bécs
Jenő főhg. Heister gen. elindult csapatával Győr felé, de végül Szentgotthárdon maradt az élelem szüksége miatt. Heister parancsot adott Kriechbaumnak: Rabutin és Montecuccoli seregét vonja ki Erdélyből 1 p. német más.
H. 1709/7. 1709. 04. 13. Thiell
Bécs
Jenő főhg. Heister gen. 8 napja Steiermarkba ment. Bagossit lefejezték a kurucok egy gyanús levél miatt. A magyar rendek május 15-ére akarják az országgyűlést összehívatni 1 p. német más.
E. 1709/1. 1709. 04. 15. Király A. Bercsényi Támogatásért fordul hozzá, mivel az ellenség elvitte minden vagyonát. Egy lovat kér, hogy harcolni tudjon 2 p. magyar eredeti
H. 1709/8. 1709. 04. 20. Thiell
Bécs
Jenő főhg. Lanken serege bevette Árva várát, a kuruc tiszteket fogságba vetették, a közkatonákat elengedték. Javasolja, hogy Altschmid őrn.-ot nevezzék ki a várőrség élére 2 p. német más.
H. 1709/9. 1709. 04. 24. Thiell
Bécs
Jenő főhg. Kriechbaum gen. június előtt nem akarja Rabutin és Montecuccoli ezredét kivonni Erdélyből, mivel Erdély megtartásához és a Magyarország elleni támadáshoz is szükséges az ittlétük. Érsekújvár élelmezésének gondjai. Heister úgy véli, hogy a kurucok Lőcse ellen fognak támadni. Rendelkezés: Ocskay ezredével a Rajnához vonuljon 2 p. német más.
H. 1709/10. 1709. 05. 08. Thiell
Bécs
Jenő főhg. Heister megkapta a rendelkezést a csapatok összevonására. Steinville állása Gácsnál, Tolleté Liptóban, Löffenholzé Esztergomnál. A dán csapatok el akarnak menni. Veterani gen. lengyelországi megbeszélése Lubomirskyvel a csapatok átengedéséről. Rákóczi követsége a Portán 2 p. német más.
H. 1709/11. 1709. 05. 15. Thiell
Bécs
Jenő főhg. Heister a három sereget egyesítette, a hónap végén egy sereget Nehem gen. vezetése alatt a Drávához rendel, ő maga pedig Győrnél akar hadműveletet kezdeményezni. Ezek sikeréhez azonban további csapatokra van szüksége. A lovasság újoncozása még nem fejeződött be. Pálffy gen. főparancsnokságot akar kapni 3 p. német más.
H. 1709/12. 1709. 06. 01. Pálffy
Bécs
Jenő főhg. Köszönet a főparancsnoki kinevezésért. Panaszt tesz amiatt, hogy Heister gen. a Lévánál való állásra utasította a csapatot 1 p. német más.
E. 1709/2. 1709. 06. 03. Barkóczy Ferenc Kassa   Nyugta 97 forint 25 krajcárról, amelyet Berzeviczy Boldizsár vice preceptortól felvett 1 p. magyar eredeti
H. 1709/13. 1709. 06. 06. Jenő főhg Brüsszel Thiell Megegyezés a dán csapatokkal. Beszámol Lubomirszky hg. Ajánlatáról. Jóváhagyja, hogy Pálffy gen. csapatával a Dunántúlra menjen 3 p. német más.
H. 1709/14. 1709. 06. 05. Bécs József
császár
Részletes vélemény a Magyarországon tervezett hadműveletekről 7 p. német más.
E. 1709/3. 1709. 06. 10. Lőcse   Kimutatás a Szepes vármegyei nemes katonai rend ez évi adóiról 8 p. latin eredeti
H. 1709/15. 1709. 06. 12. Thiell
Bécs
Jenő főhg. Heister gen. 3 nappal előbb Bécsből Győrbe ment. A Hollandiából érkezett békehírt megkapta, örül, hogy a magyarországi harcok befejezését nem kell elhalasztani. Lubomirsky ezredének 500 lovasa 6-7 nap múlva Eszterházához érkezik, számukra néhány havi zsold kiutalását kéri az udvari kamarától 2 p. német más.
H. 1709/16. 1709. 06. 26. Heister Körmend Nehem Reméli, hogy Nehem Rackersburghoz megérkezett, és egyesült Breuner gen. csapataival. Sikerült a roham június 26-án a kuruc csapatok ellen. Nehem gen. Körmendre jöjjön 2 p. német más.
H. 1709/17. 1709. 07. 03. Thiell
Bécs
Jenő főhg. Diarium a Heister gen. vezetése alatt álló hadsereg dunai hadjáratáról június 17. és 29. között 5 p. német más.
H. 1709/18. 1709. 07. 17. Thiell
Bécs
Jenő főhg. Heister gen. Veszprém ellen vonult, Nehem gen. Győrnél maradt. Lubomirsky 300 lovasa megérkezett a sziléziai határhoz, de a svédek miatt nem tudnak átjönni Magyarországra. Kriechbaum gen. szándéka Felső-Magyarország ellen vonulni. A német csapatok július 22-én fognak érkezni 2 p. német más.
H. 1709/19. 1709. 07. 19. Nádasdy Jenő főhg. Körmend megerősítésére egy helyőrséget hagyott (120 gyalogos, 100 német lovas, 100 Nádasdy-huszár), a többit Szombathelyre küldte. Reméli, hogy a kurucok portyázását a huszárok fel tudják tartóztatni 2 p. német más.
H. 1709/20. 1709. 07. 26. Kriechbaum Egerbegy Jenő főhg. Jelenti, hogy egyesített sereggel Aranyosnál táborozik. Károlyi Szentmargitánál akarja csapatait összevonni 1 p. német más.
H. 1709/21. 1709. 07. 31. Thiell
Bécs
Jenő főhg. Heister gen. Sümeg ellen vonult, amelyet be is vett. Pálffy azt a parancsot kapta, hogy esztergomi állásait erősítse meg, és Érsekújvárt zárja el. Az erdélyi csapatok Felső-Magyarország határánál táboroznak. A tatár kán csapatai hazavonultak 2 p. német más.
H. 1709/22. 1709. 07. 31. Von
Bösinger
Sümeg
Jenő főhg. Jelentés Croix gen. július 30-i Sümeg elleni támadásáról és a vár bevételéről 1 p. német más.
H. 1709/23. 1709. 08. 04. Heister
Pápa
Jenő főhg. Jelenti, hogy Sümeg átadása után a kurucokat a Balaton partján Fonyódig üldözte. Részletes leírás Veszprém ostromáról 2 p. német más.
H. 1709/24. 1709. 08. 07. Thiell
Bécs
Jenő főhg. Jelentés a fent elmondottakról. Kriechbaum gen. összevonta csapatait Kolozsvárnál, mivel Károlyi 8000 emberrel a határhoz vonult. A kurucoknak 350 hajósuk van Magyarországon. A dán csapatok Csehországba vonultak 2 p. német más.
H. 1709/25. 1709. 08. 10. Kriechbaum
Püspök
Jenő főhg. Jelentés a kurucokkal való ütközetről Diószegnél 3 p. német más.
H. 1709/26. 1709. 08. 21. Pálffy
Dévény
Jenő főhg. Liptóba vonult Tollet gen. csapatainak erősítésére. Seregének élelem- és pénzhiánya. Dicséret a Nagyszombat mellett álló Wolfskheel dragonyosezrednek 2 p. német más.
H. 1709/27. 1709. 08. 21. Thiell
Bécs
Jenő főhg. Jelenti, hogy Veterani Kanizsánál rajtaütött egy kuruc csapaton, és szétszórta. Montecuccoli Fodor Lajos 500 hajdúját elfogta. Heister Simontornya ellen vonult, Bruckenthal ezds. gyalogsággal és tüzérséggel Győrből Veszprémbe ment. Pálffy néhány lovassal a bányavárosok felé tart 2 p. német más.
H. 1709/28. 1709. 08. 31. Thiell
Bécs
Jenő főhg. Tollet gen. támadást intézett augusztus 09-én Liptónál a rebellisek ellen, Viard a bányavárosokból, Ebergény Árvából küldött segítséget. Pálffy állása Dévénynél. Heister Veszprém és Simontornya között táborozik. Kriechbaum ellátta Nagyváradot élelemmel, és a hajdúvárosokba vonult. Jelentés Jaquet portyázásáról Martinsbergnél 3 p. német más.
H. 1709/29. 1709. 08.     Riviere ezds. rajza és feljegyzése a liptói csatáról 1 p. francia fénym.
H. 1709/30. 1709. 09. 05. Kriechbaum
Apahida
Montecuccoli
Jenő főhg.
Kriechbaum
Feljegyzés a kurucok állásairól Szentjóbnál és Margittánál, amiért is ő eddig a határnál maradt. Montecuccoli sereget küldött, hogy az Erdély ellen vonuló 3 lovasezred támadását megakadályozza. Az ellenség állásai a szász székekben.
Jelentés a kurucokkal vívott somkuti csatáról.
4 p. német más.
H. 1709/31. 1709. 09. 07. Thiell
Bécs
Jenő főhg. Heister gen. Simontornya átadásáról. A kurucok visszaverése Paksnál, Tolnánál, Földvárnál. Eszterházy hadjárata a bakonyi erdőben. Pálffy gen. Rimaszombat és Fülek ellen vonul. Károlyi 8000 emberrel Erdélybe ment. Kriechbaum serege visszahúzódott Kolozsvárra. Az érsekújvári őrség portyázásáról 2 p. német más.
H. 1709/32. 1709. 09. 12. Eszterházy Antal
Bakony
Berthoty
István
Heister három végvárat bevett. A császáriak kegyetlenkedése Veszprém bevétele után. Most seregével a Bakonyban bujdosik 2 p. magyar más.
H. 1709/33. 1709. 09. 13. Heister Győr Jenő főhg. A Veszprém szeptember 07-i elfoglalásában részt vett csapatok megnevezése. Haditörvényszéki ítélet a veszprémi helyőrség vezetőinek 4 p. német más.
H. 1709/34. 1709. 09. 19. Pálffy Besztercebánya Jenő főhg. Az átállt hajdúkat elosztotta az erődítményekbe. Heister gen. megérkezett Komáromba, majd Esztergomba vonul. Reméli, hogy hamarosan a Duna mindkét partján hadműveletek kezdődnek 2 p. német más.
H. 1709/35. 1709. 09. 22. Thiell
Bécs
Jenő főhg. Heister Győrbe vonul; hadjárata befejezésének magyarázata. Panasz Pálffyra és Löffenholzra parancs nem teljesítés miatt. A hadsereg felszereléséhez és élelmezéséhez szükséges pénz előteremtéséről. Heister Felső-Magyarország ellen akar vonulni. Jelentés a feltételekről, amelyek alatt Lubomirszky a csapatait átengedné. Javaslat a téli kvártélyozás elosztására. Nehemnek vissza kell térnie Szlavóniába. Heister gen. adni akar neki még egy Türheimb zlj.-at. Kriechbaum megverte Károlyit, és most Kővárt akarja bevenni. Moszkva békekötésre hajlik a Portával. Tollet gen. meghalt, ezredét Lanken ezds. vette át 4 p. német más.
H. 1709/36. 1709. 09. 25. Kriechbaum Szamosfalu Udvari
Haditanács
Wallenstein gen. jelentése a kurucok állásairól Halmagynál. Az esős időjárás miatt a csapatok veszélyeztetés nélkül nem lehet több vállalkozásba kezdeni. Jelentés a szász városokról 3 p. német más.
H. 1709/37. 1709. 10. 23. Thiell
Bécs
Jenő főhg. Heister gen. 20-án Felső-Magyarországra vonult a hadműveletek előkészítésére. Pálffy megérkezése Pozsonyba 1 p. német más.
H. 1709/38. 1709. 10. 25. Herberstein
Szeged
Jenő főhg. Wilson gen. parancsai Tekelynek a marosi határnál. 100 katonát Debrecenbe küldött segéderőként a Károlyi elleni harchoz. Beszámol Pest és a környező falvak fogyásáról. Löffenholz újoncai megérkeztek Aradra 1 p. német más.
H. 1709/39. 1709.     Jelentés arról, hogy a Bayreuthi-ezred 150 katonája Pozsonyban maradt. A katonák körében nagy az elégedetlenség a szűkös élet miatt. Sárvárról igyekszik a lovasság takarmányszükségletét kielégíteni. 500 főnyi legénységgel Körmendről Sümeg felé vonul. További utasítást kér 3 p. német más.
H. 1709/40. 1709.     Kriechbaum csapatának vonulási diáriuma Egerbegyről Nagyváradra, azután vissza Gyalura július 27. és augusztus 16. között 6 p. német más.
H. 1709/41. 1709.     A császári és az örökös tartományok ez évi főbb eseményei 2 p. német más.
E. 1709/4. 1709.     Pénztári kivonat a lovasság egyhavi zsoldjára 3 p. latin eredeti1710


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
H. 1710/1. 1710. 01. 08. Tököli
János
Arad
Jenő főhg. Jelenti nehéz szolgálatát, katonái nyomorúságos helyzetét, kenyeret és takarmányt kér 2 p. német más.
H. 1710/2. 1710. 01. 10. Herberstein
Szeged
Jenő főhg. Eszterházy vasasainak vonulása Egerbe. A neuburgi ezred Szegeden át a Tisza mentén egészséges helyre vonult karanténba. Beszámol arról, hogy Boszniából 22 000 újoncot szedtek össze a tavaszi hadjárathoz 2 p. német más.
H. 1710/3. 1710. 01. 19. Draskovitz Jenő főhg. Kárpótlást kér a sárvári kastélynál a császári katonák okozta kárért, továbbá 6000 guldent kér kölcsön a sárvári helyőrségtől. Jelentés a megállapodásról Eszterházy Antal és a kurucok között 3 p. német más.
H. 1710/4. 1710. 01. 24. Sickingen Nagyoroszi Jenő főhg. Jelentés a kurucok támadásáról és vereségéről Vadkertnél. Beszámol Croix gen. vitézségéről, a Savoyai ezred tisztjeinek jó magaviseletéről és Schuekneckt alez. ügyességéről; előléptetését javasolja 3 p. német fénymás.
H. 1710/5. 1710. 01. 24. Herberstein
Szeged
Jenő főhg. Jelenti, hogy a kurucok egy serege Egerből Hatvanba ment, ahol Rákóczi ezer emberrel vár rájuk. Bercsényi seregével a bányavárosok felé támad. Rákóczi követei egy fontos levéllel Törökországba készülődnek. Panaszt tesz a marosi rácok nem kellő ébersége miatt 1 p. német más.
H. 1710/6. 1710. 01. 25. Sickingen Vadkert Jenő főhg.
Heister
Kéri közbenjárását, hogy segélyt kapjon.
Jelentés a kurucok vonulásáról Vác ellen. Csekély számú legénysége, a takarmány- és élelemhiány miatt nem tudja jelenlegi állását tartani, Viard és Hochberg gen.-tól pedig nem remélhet segítséget
2 p. német,
3 p. német fénym.
H. 1710/7. 1710. 01. 25. Schertzer Lipótváros Jenő főhg. Kéri támogatását, hogy a hadjáratban szolgálhasson 2 p. német más.
H. 1710/8. 1710. 01. 27. Sickingen Hochberg Beszámol a 01. 22-i győztes vadkerti csatáról, és megemlíti Croix gen. vitézségét 3 p. német más.
H. 1710/9. 1710. 02. 18. Von Bösinger Losonc Jenő főhg. Uhler őrn. megérkezett a fogságból. Löffelholz gen. jelenti, hogy Lőcse város a helyőrséggel együtt megadta magát. Ígéret jött Andrási bárótól Krasznahorka átadásáról. A kuruc csapatok Ajnacskő váránál egyesültek 1 p. német más.
H. 1710/10. 1710. 02. 22. Von Bösinger Losonc Jenő főhg. Viard gen. Krasznahorka ellen vonult. A kurucok élelmet szereztek, Hochberg csapataival megtámadta őket, és az élelem nagy részét visszaszerezték, azonban nagy veszteséget szenvedtek. Rodenhahn ezds. a parancs szerint 300 emberrel és 200 huszárral Balassagyarmat ellen vonult 3 p. német fénym.
H. 1710/11. 1710. 02. 25.     A Lőcse kapitulációjára vonatkozó iratok 47 p. német fénym.
H. 1710/12. 1710. 03. 09. Von Bösinger Losonc Jenő főhg. Jelenti, hogy Löffenholz és Viard gen. 03. 05-én állomáshelyükről Eperjes felé elvonultak 1 p. német más.
H. 1710/13. 1710. 03. 23. Von Bösinger Losonc Jenő főhg. Löffenholz gen. seregének megérkezése Eperjes alá, a város ágyúzásának megkezdése. Úgy találja, hogy a polgárok a várost át fogják adni nekik. 1 p. német más.
H. 1710/14. 1710. 03. 23. Nádasdy Szombathely Jenő főhg. Lehetetlennek ítéli, hogy a 4 neki adott csapatot a kiutalt pénzből fel lehessen szerelni 2 p. német más.
H. 1710/15. 1710. 05. 24. Heister Bécs Jenő főhg. Jelenti, hogy Érsekújvárt szemrevételezte. Károlyi lovasságával a Tiszáig vonult vissza. Érsekújvárral az összeköttetést meg fogják akadályozni. Seregének vadkerti állását az Ipoly folyóhoz tette át, ahol a pótlovazást és az újoncozást bevárják, és ezután fogják Érsekújvárt körülzárni 2 p. német más.
H. 1710/16. 1710. 04. 12. Adrian Kessler
Losonc
  Haditörvényszéki ítélet Schenk százados ügyében 1 p. német más.
H. 1710/17. 1710. 04. 13. Croix
Losonc
Jenő főhg. Savoyai Móric megérkezett Jenő főhg. ezredéhez, beosztották mint századost. Schenk századost felmentették, az ő csapatát kapta meg Móric. Az újoncok, a pótlovak, a Savoyai-ezred ruházata megérkezett. Pestis miatt a Savoyai-ezredből 3, a D’ Arnand-ezredből 30 ember halt meg. Értesíti, hogy a hadbírónak hadnagyi rangot adományozott 2 p. német más.
H. 1710/18. 1710. 04. 25. Heister Jenő főhg. A kuruc lovasság Szolnoknál áll, emiatt az ezred számára a ruházat és az újoncok nem tudnak megérkezni. Nagy az élelemhiány. Pálffy gen. és Vehlen ezredes Érsekújvárnál portyázik. Cusani gen. a hadtestéhez ment, az Ipolyhoz, ő (Heister) Nehemmel fog utána menni. A magyarországi hadműveletek sikere az erdélyi támadástól is függ. Fő dolog, hogy a kurucok átkelését a Tiszán megakadályozzák, amely csak akkor lesz sikeres, ha Steinville a lovassággal visszatér Debrecenbe 5 p. német más.
H. 1710/19 1710. 04. 28. Croix
Losonc
Jenő főhg. Javaslat arra, hogy a kiürített helyekre hogyan lehetne saját ezredét betelepíteni- 3 p. német más.
H. 1710/20. 1710. 07. 02. Udvari
Haditanács Bécs
Steinville Megbízás, hogy haderejével Erdélyből támadást indítson a Felső-Magyarországon álló lázadók ellen, Heister gen.-sal egyezőleg. Pénzt küldenek csapatai ellátására 2 p. német más.
H. 1710/21. 1710. 07. 18. J. Lehner Szob Heister Jelentés az élelmiszerkészletről 1 p. német más.
H. 1710/22. 1710. 07. 20. Jenő főhg. Frevilles Udvari
Haditanács
Parancs a Magyarországon megmaradt erődített helyek helyreállítására. Fontos, hogy a magyarországi hadműveletekben haladást érjenek el. A parancsnokokat majd a téli kvártélyozás után fogja kinevezni. Hauben gen. a rajnai hadsereghez szeretne menni. Delisimonovich gr. haderejével létrejött a megállapodás 2 p. német más.
H. 1710/23. 1710. 07. 24. Heister Nehmen A lázadók Pápánál vereséget szenvedtek. Véleménye szerint a fegyvert letevőknek kegyelmet kell adni, azok a katonák pedig, akik szolgálni akarnak, menjenek Bajorországba. Az Esztergomnál álló Schönborn-ezredet Cusani gen.-hoz visszatérni parancsolta. Érsekújvárt körülzárták, a d’Arnand zlj. és Sickingen ezds. 400 embere is odament 3 p. német más.
H. 1710/24. 1710. 07. 27. Pálffy
Érsekújvár
Jenő főhg. Jelenti, hogy Komáromnál egy sáncot kijelöltek. Újvárat bekerítették. A dezertálók jelentése szerint 14 napnál hosszabb ideig a vár nem tudja magát tartani, felmentése nem lehetséges. Kéri, hogy járjon közbe a királynál, hogy Delisimonovich ezredesnek a megérdemelt címet megadja 2 p. német más.
H. 1710/25. 1710. 07. 28. Nehmen Pápa Heister Jelentés állásáról, a bajor és a Lubomirsky-ezred helyzetéről, valamint a Nádasdy-, a varasdi és a szlavón huszárokról 1 p. német más.
H. 1710/26. 1710. 07. 28. Dizent Szob Jenő főhg. Jelentés a magyarországi hadjáratról: a kurucok Pentelénél átkeltek a Dunán. Győrnél Eszterházy Ferenc gen. feleségével fogságba esett, magas váltságdíj ellenében sem engedik szabadon. Az érsekújvári malmot fel akarják dúlni, ezért 2 sáncot kell készíteni. Részletes beszámoló az élelem- és a pénzellátásról a magyarországi ezredeknél 3 p. német más.
H. 1710/27. 1710. 08. 05. Pálffy
Érsekújvár
Jenő főhg. Jelenti, hogy Érsekújvár körül 4 sáncot emeltek. Felhívást adtak ki a várőrségnek, adják meg magukat, de még bíznak benne, hogy a felmentő sereg megérkezik. A polgárok nem akarják a harcot, ezért reméli, hogy a várat rövidesen feladják 2 p. német más.
H. 1710/28. 1710. 08. 06. Heister Esztergom A császár A kurucok átkeltek a Rábán, Sopron felé vonultak. Montecuccoli ezds. 470 német lovassal Győrbe ment. Jelentés az Érsekújvár körülzárására kiadott rendeletekről és a Pálffy gen.-nak tőle átengedett csapatokról. Defigny adjutánst beküldték Érsekújvárba, hogy a kurucokat megadásra szólítsa fel 4 p. német más
H. 1710/29. 1710. 08. 07. I. József Bécs Heister Instrukciók a magyarországi és erdélyi hadműveletekhez 4 p. német más.
E. 1710/1. 1710. 08. 07. I. József Bécs Steinville Instrukciók az erdélyi hadműveletekhez 3 p. német eredeti, más.
H. 1710/30. 1710. 08. 13. Heister A császár Részletes jelentés az augusztus 07-én kezdett hadműveletekről Magyarországon 6 p. német más.
H. 1710/31. 1710. 08. 20–23.     Érsekújvár kapitulációjának szerződése 4 p. német más., latin
H. 1710/32. 1710. 08. 25. Draskovitz Érsekújvár Jenő főhg. Jelentés Érsekújvár megadásáról 2 p. német más.
H. 1710/33. 1710. 08. 27. Udvari
Haditanács
Bécs
Jenő főhg. Jelentés Érsekújvár átadásának feltételeiről. Várják Jenő főhg. parancsát, hogy milyen rangot és zsoldot adjanak a vár új császári parancsnokának. Glauz báró kéri az ezredesi rang megadását 4 p. német más.
H. 1710/34. 1710. 08.     Kimutatás, hogy a császári fővezérség tagjai mennyi havi zsoldot és élelmet kapnak 5 p. német más.
H. 1710/35. 1710. 09. 01. Pálffy
Érsekújvár
Udvari
Haditanács
Jelentés a kiadott rendelkezéseiről Érsekújvár bevételéhez 2 p. német más.
H. 1710/36. 1710. 09. 01. Heister
Esztergom
Pálffy
Heister
Heister
Jenő főhg.
Heister
Pálffy
Pálffy
Jelentés a királynak, hogy milyen rendelkezéseket adott ki Érsekújvár bevételére.
A dezertálók jelentése szerint a kurucok erősítik a várat. Ő minden sánc közé 3 századot, 1 zlj.-at és 1 huszárcsapatot állított.
Parancs, hogy parasztokat hozasson, és a sáncok közét árkokkal erősítse meg.
A fegyverszünetre adott válasz jóváhagyása. Örül, hogy a katonák a várból el akarnak menni. Szükséges, hogy a nagyobb sáncok közé kisebbeket is rakjon, és ezeket árkokkal erősítse.
Parancs, hogy a 14 napos fegyverszünetet a vár védőivel semmiképp se hosszabbítsa meg.
Érsekújvár megadása után minden szerződés semmis
9 p. német más.
H. 1710/37. 1710. 09. 05. Heister Esztergom Pálffy Érsekújvár ostromát maga akarja vezetni, ezért az alól Pálffyt felszabadítja, vagy ott marad beosztásban, vagy a Cusani vezetése alatt álló lovassághoz megy. Viard gen. azt a parancsot kapta, hogy Szécsény és Gács között várakozzon. Cusani a felmentésre érkező kuruc hadakat elűzte 2 p. német más.
H. 1710/38. 1710. 09. 12. Heister
Érsekújvár
Jenő főhg. Jelentés Érsekújvár ostromáról 1 p. német más.
H. 1710/39. 1710. 09. 22. Heister
Érsekújvár
Jenő főhg. Jelentés Érsekújvár ostromáról, és a kurucokkal folytatott megbeszélésről. Károlyi csapatai az Ipolynál állnak. Szabadságot kér, hogy egészségét még a tél előtt helyre tudja állítani 3 p. német más.
H. 1710/40. 1710. 09. 28. Viermond Csarvonek Heister Jelenti, hogy táborában is előfordult néhány esetben ragályos megbetegedés. Minden intézkedést megtett a baj elhárítására. Rosenberg megérkezett az élelmiszer-szállítmánnyal. Jelentés a lázadók helyzetéről 3 p. német más.
H. 1710/41. 1710. 10. 08. Locher Jenő főhg. Pálffy gen. még nem akarja a csapatokat átvenni, ezért azok Cusani gen. alatt maradnak. Szolnok ellen vonultak, és ő igénybe vette azt a sereget is, amelyet nyáron vezetett. Jelentés Balogh Ádám helyzetéről, akitől 200 lovat zsákmányoltak 2 p. német más.
H. 1710/42. 1710. 10. 20. Hainburg   Kimutatás arról, hogy mennyivel kellett a havi zsoldot kiegészíteni 1710 nyarán a császári csapatok számára Magyarországon, és hogy mennyi pénzt fizettek ki 3 p. német más.
H. 1710/43. 1710. 10. 30. Petrasch Tolna   Részletes jelentés a kurucokkal vívott tolnai csatáról október 29-én 4 p. német más.
H. 1710/44. 1710. 10.     Lista azokról a porosz csapatokról, amelyeket az 1710. októberi végzés alapján ki akarnak vonni Magyarországról 4 p. német fénym.
H. 1710/45. 1710. 11. 07. Udvari
Haditanács Bécs
Steinville Szolnok meghódolt, a Balogh Ádám vezette sereget Petrasch ezredes csapata megverte. Megbízást kap, hogy 3 regiment lovassal és Löffelholz 11 csapatával támadást indítson Debrecen ellen. 4 p. német más.
H. 1710/46. 1710. 11. 24. Pálffy
Pest
Jenő főhg. Jelenti, hogy 14 napja Pestre jött, és a csapatokat a megbetegedett Heister gen.-tól átvette. Beszámol a takarmányhiányról és a járvány kiterjedéséről. A tisztek a havi zsoldjukat megkapják, és a lovak is elég jó állapotban vannak. Eger kapitánya megtagadta a vár átadását, Eszterházy Antal sikeres támadást indított Pataknál 2 p. német más.
H. 1710/47. 1710. 12. 02. Nádasdy Ferenc Szombathely Jenő főhg. Jelenti, hogy a vasvári, a soproni, a mosoni csapatokat átvette. A kurucok a környéken nyugton vannak. Fél, hogy a télen élelmiszerhiány lesz a csapatoknál. Panaszolja, hogy a neki küldött kevés pénzzel nem tudja csapatait megerősíteni 3 p. német más.
H. 1710/48. 1710. 12. 04. Pálffy
Pest
Jenő főhg. Jelenti, az egri kapitány elzárkózik az elől, hogy a várat átadja, de a vicekapitány és a két császári főhadnagy Pesten megbeszéléseket folytatott 2 p. német más.
H. 1710/49. 1710. 12. 14. Batthyány Miklós Eperjes Pálffy János Jelentés Eperjes átadásáról a császáriaknak 2 p. német más.
H. 1710/50. 1710. 12. 21. Löffelholz Miskolc Jenő főhg. Jelenti, hogy Pálffy gen. őt és csapatát Eger bevétele után a Tiszához rendelte 2 p. német más.
H. 1710/51. 1710.     A magyarországi császári hadsereg felosztása és a generálisok név szerinti megnevezése.
Az erdélyi császári haderő felosztása
3 p. német más.
H. 1710/52. 1710. Viermond Heister Jelentés Gassner gen. elfogásáról, és Andrássy István rajtaütéséről 1 p. német más.
H. 1710/53. 1710.     A császári és az örökös tartományok ez évi főbb eseményei 32 p. német más.
H. 1710/54. 1710. 11. 01–
1711. 04.
    Lista Pálffy gen. csapatairól 6 p. német más.1711


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
H. 1711/1. 1711. 01. 09. Pálffy
János
Szoboszló
Jenő főhg. Jelentés: Körösről Szoboszlóra vonult, ezredét Debrecenbe kvártélyozta be. Január 11-én 2 ezred érkezett Erdélyből Debrecenbe. Az 5 ezred élelmezését a hajdúvárosoktól és Bihar megyétől várja. Visszamegy a miskolci és az egri állásokat megvizsgálni 4 p. német más.
H. 1711/2. 1711. 01. 27. Bösinger Körös Jenő főhg. Károlyi január 22-én száz-egynéhány emberrel Pálffy tábornok táborába ment, ott megbeszélést folytatott a megadásról 1 p. német más.
H. 1711/3. 1711. 01. 28. Pálffy
Káló
Jenő főhg. Jelenti: táborába várta Károlyit, aki megígérte, Rákóczit is magával hozza. A nagy hideg miatt a csapatok és a lovasság nem tud vállalkozást kezdeni 2 p. német más.
H. 1711/4. 1711. 02. 07. Herberstein
Bécs
Jenő főhg. Utasítja, hogy Erdélyből masírozzon ki, ha pénzzel nem kellően ellátott. A csapatok megerősítése nehézségekbe ütközik 2 p. német más.
H. 1711/5. 1711. 02. 13. Herberstein
Szeged
Jenő főhg. Saltzer gen., aki csapatát Aradhoz kölcsönözte, pénzért folyamodik. Balogh Ádámot Pesten kivégezték. Pálffy gen. megbeszélései Károlyival Ungvárnál. Az ezred téli kvártélyozáson van, a harcok szünetelnek 1 p. német más.
H. 1711/6. 1711. 02. 14. Ebergény Debrecen Jenő főhg. Kéri: szolgálatai fizetségeként egy magyarországi birtokkal jutalmazza. Az Udvari Haditanács parancsa értelmében ezredét az átállt kurucokkal egészíti ki. Kéri, hogy Faragó lovaskapitányt a Horvátországban gyűjtött 40 újonccal az ő ezredéhez vezényeljék a stájer határhoz 2 p. német más.
H. 1711/7. 1711. 02.     A Savoyai dragonyosezred állománytáblája 3 p. német más.
H. 1711/8. 1711. 03. 06. Szeged   Jelentés a törökök mozgásáról a határ közelében 2 p. német más.
H. 1711/9. 1711. 04. 16–22.     Lista az Udvari Haditanácshoz beadott iratokról, kérvényekről, folyamodványokról, bejelentésekről 12 p. német más.
H. 1711/10. 1711. 04. 21. Cusani Bécs Jenő főhg. Jelenti: parancsot kapott, hogy Magyarországra menjen, és Pálffy gen. csapatát vegye át 1 p. német más.
H. 1711/11. 1711. 04. 28. Löffenholz Kassa Jenő főhg. Kéri, hogy mivel Kassa bevételében nagy érdemeket szerzett, léptessék elő, és egy ezredet kapjon 1 p. német más.
H. 1711/12. 1711. 05. 02. Pálffy
Debrecen
Jenő főhg. Jelentés Kassa bevételéről, Károlyi és táborának meghódolásáról. Steinville parancsot kapott Kővár és Huszt megtisztítására és Munkács bevételére 4 p. német más.
H. 1711/13. 1711. 05. 25. Pálffy
Kassa
Jenő főhg. Jelentés Kővár, Huszt, Ungvár átadásáról, a munkácsi kuruc őrséggel való egyezkedésről. Löffelholznak az erőd körülzárására átadott csapatok megnevezése, instrukciókkal. A Máramarosban, Kállónál, Ungvárnál, Ónodnál maradt ezredek leírása 3 p. német más.
H. 1711/14. 1711. 05. 27. Bécs Jenő főhg. Az erdélyi küldöttségnek kiadott intézkedések, amelyeket az özvegy császárné mint régens adott a 60 000 forint kontribúciós adó elengedése miatt 4 p. német más.
H. 1711/15. 1711. 06. 10. Udvari
Haditanács Bécs
Jenő főhg. Az egykori Rákóczi-ezred szanaszét szóródott, először Krakkó felé mentek, de nem akartak orosz szolgálatba lépni, ezért az átvételükre ment orosz ezredes visszafordult. Jelentés Löffelholz ezds. támadásáról Munkács ellen. Rákóczi, Bercsényi és táboruk még mindig megtagadják a behódolást 3 p. német más.
H. 1711/16. 1711. 04. 18. Rákóczi Fierville Politikai irat a cár békekötési szándékáról a törökkel, és hogy ehhez ő minden segítséget megad 3 p. francia, más.
H. 1711/17. 1711. 08. 20. Pálffy
Kassa
Jenő főhg. Jelenti, hogy ezredének jó állapota ellenére sok a megbetegedés, a tisztek körében is. La Riviere alez. jelentése az oroszok fölött aratott török győzelemről 2 p. német más.
E. 1711/1. 1711. 09. 21. Eleonóra Bécs Károly Tudósítja, hogy a magyarországi hadak vezetője tájékoztatta arról a tanácskozásról, amelyet a Magyarországon állomásozó csapataik részére a téli élelmiszer-beszerzéséről folytattak. 80 000 porciót képtelenek előteremteni, csak 13 000 porciót ajánlottak meg 32. p. német eredeti
H. 1711/18. 1711.     Kimutatás azon császári gyalog- és lovasezredekről, amelyeket Győrbe, Komáromba, Esztergomba, Szigetre, Szegedre, Szolnokra és Nagyváradra osztottak el.
Kimutatás a Magyarországon állomásozó tábornokokról és lovasezredekről
3 p. német más.
H. 1711/19. 1711.     Kimutatás a kállói ezredekről 1 p. német más.
H. 1711/20. 1711.     A császári és az örökös tartományok ez évi főbb eseményei 8 p. német más.
H. 1711/21. 1703–1711.     Altheim porosz tábornok jelentései a lázadók elleni hadjáratokról 74. p. német más.
H. 22. 1906.     Újságcikkek, fényképek Rákóczi Ferenc 1906-os magyarországi temetéséről  

A NEMESI FELKELÉS TÁBORÁBÓL VISSZATÉRT MEGYEI SEREG ÜDVÖZLÉSE.
SZOMBATHELY, 1810. JAN. 13.
(HL NEMESI FELKELÉS GY. 1810/1.)

A magyar nemesi felkelés iratai 1793–1815
VI. 4.      1,40 ifm
Ungarische Insurrection
GYAKORLÁSI FELJEGYZÉSEK – „GYAKORLÓCÉDULA”
– A SOPRONI NEMESI FELKELŐ SZÁZAD RÉSZÉRE.
SOPRON, 1809.
(HL NEMESI FELKELÉS GY. 1809. 13/21.)

VI. 4.      1,40 ifm
Ungarische Insurrection
A magyar nemesi felkelés iratai 1793–1815


A nemesi felkelés a magyar nemesség ősi katonai intézménye, amely szerint a nemeseknek hadba kell vonulniuk, ha az országot megtámadják, azonban külföldi hadjáratra nem kötelezhetők. A nemesség e hadkötelezettségét szívesen váltotta meg, azaz állított önmaga helyett szegény nemeseket vagy nem nemeseket. A XVIII. századra teljesen anakronisztikussá vált, a korszerű hadviselésben már nem volt létjogosultsága, csak arra volt jó, hogy a nemesek ezzel fenntartsák mentességüket a rendszeres katonai adó fizetése alól.

A napóleoni háborúk idején rendelték el utoljára. 1807-ben a nemesi joggal felruházott testületek (szabad királyi városok és bányavárosok, káptalanok és püspökségek) is felkelő fegyveresek kiállítására voltak kötelezve. Az 1808. évi II. tc. értelmében az uralkodó a magyar nemesi felkelő haderőt az ország határain kívül is harcba viheti, ha az ellenség az úgynevezett örökös tartományokra törne.

A nemesi felkelő haderő főparancsnoka a nádor. Az évi 3000 forint jövedelemmel rendelkező nemeseket lovassági szolgálatra kötelezték, és az 1000–500 forint jövedelmű nemesek adták a gyalogságot.

Iratanyaga: az 1926. május 26-án Baden bei Wienben kötött egyezmény alapján került levéltárunkba mint magyar provenienciájú anyag. A gyűjtemény darabszinten rendezett. Az iratok kronologikus besorolást kaptak, az időrenden belül sorszámokat. Mivel az anyag nagy részét az 1809. évi felkelés iratai alkotják, itt – a jobb áttekinthetőség kedvéért – havonként újrakezdődő sorszámozást alkalmaztunk.

Néhány iratmásolat az erdélyi nemesi felkelésre vonatkozik 1809–1810-ből.

Az iratok a következő rovatokat tartalmazzák: jelzet; dátum; az irat készítője, illetve kiadója és a kiadás helye; a címzett neve és címe; tartalmi kivonat; terjedelem, nyelvezet, az irat jellege.1793


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1793/1. 1793. 05. 30. Budai
lakosok
  A bécsi lakosok mintájára egy, 1000 emberből álló sereg tartását vállalják a franciák elleni háborúban. Tervezet a csapat ellátására 16 p. magyar eredeti
1795/1. 1795.     Esküminta az insurrekciós csapatok katonái számára 1 p. magyar eredeti
1797/1. 1797. 02. 06.     Kémhírek a törökországbeli eseményekről 47 p. német eredeti
1797/2. 1797. 04. 16. II. Ferenc Alvinczy
táborszernagy
Menjen a nádorhoz Budára, és támogassa őt az insurrekciós csapatok felállításánál. Tudomására adja, hogy javaslata alapján Kutschera századost őrnaggyá, Weyrotter őrnagyot pedig alezredessé lépteti elő 4 p. német eredeti
1797/3. 1797. 04. 23. Alvinczy A nádor Véleményét és észrevételeit közli a neki átküldött, az insurrekciós csapatok szervezési és élelmezési tervezetéről 30 p. német eredeti
1797/4. 1797. 04. 30–05. 05. Hermann őrn.
Maillard alez.
  Az insurrekciós csapatoknál alkalmazott tábor- és mérnökkari tisztek személyi állománya 3 p. német eredeti
1797/5. 1797. 05. 07. Alvinczy A nádor Előterjesztés a főhadiszállás összetételéről és az insurrekció szervezésénél különösen figyelembe veendő személyekről 7 p. német eredeti
1797/6. 1797. 05. 24. Alvinczy A nádor Szükségesnek tartja, hogy a kerületi tábornokok a felkelés szervezésének előrehaladásáról meggyőződjenek. Előterjeszt egy 17 pontos rendelkezést a tábornokok számára 11 p. német eredeti
1797/7. 1797. 05. 06.     Az insurrekciós csapatokat búcsúztató és buzdító beszédek 12 p. magyar eredeti
1797/8. 1797. 06. 02. Splényi
Pest
Mészáros
Pálffy
Miklós
Eszterházy M.
  A tiszántúli megyékből jövő insurrekciós csapatok táblázatos kimutatása.
A tiszáninneni megyékből származó felkelő csapatok kimutatása.
A dunántúli megyékből eredő insurrekciós csapatok kimutatása.
A dunáninneni megyékből jövő felkelő csapatok táblázatos kimutatása
2 p. lat. más.
2 p. lat. más.
2 p. lat. más.
2 p. német eredeti
1797/9. 1797. 06. 04. Alvinczy A nádor Javasolja a lövegek szaporítását, az állandó fogatok bevezetését, a hajtó katonák felváltás nélküli meghagyását, a pisztolyok különböző űrmérete miatt a ki nem dolgozott puskapor rendelését. Táblázatos kimutatás a magyar felkelő seregnél alkalmazott tüzérszemélyzetről, tüzérségi javakról 3 p. német eredeti
1797/10 1797. 06. Alvinczy A nádor Ideiglenes elszámolási helyek az insurrekció számára 3 p. német eredeti
1797/11. 1797. 07–08. Alvinczy A nádor Állományjelentések a különböző megyei csapatokról 6 p. német eredeti
1797/12. 1797. 08. 03–09. 13.     Jelentés a szombathelyi táborban gyülekező felkelő hadtestről 13 p. német eredeti
1797/13. 1797. 08. 16–
09.
    Intézkedések az insurrekciós csapatok kiképzésére megtartandó hadgyakorlatra. Jelentés a meglevő és a még odairányítandó élelmezési cikkekről 44 p. német eredeti
1797/14. 1797. 08.     A szombathelyi táborban levő magyar felkelő hadtest hadrendje 4 p. német eredeti
1797/15. 1797. 09. 08. Kassa   Határozat a kereskedelem, a kivitel és az ipari termelés növelésére 6 p. latin eredeti
1797/16. 1797.     Észrevételek a Szentmárton és Szentkirály között tervezett lovassági táborról 4 p. német eredeti
1797/17. 1797.     Javaslat a fegyelem megszilárdítására vonatkozó törvénycikkekre és az áthágás esetén kiszabandó büntetésekre 6 p. latin eredeti
1797/18. 1797.     Menetterv a lichtenwörthi szemlére, valamint a visszamenetelésre és a táborozásra 10 p. német eredeti
1797/19. 1797. Mészáros János   Levelezési könyve a nádorral és a megyékkel az insurrekció szervezésére 100 p. latinmagyar eredeti1798


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1798/1. 1798. 01. 09–24. Heves,
és Szepes megye rendjei
A tiszáninneni felkelés
tábornoka
Szerencsésnek érzik magukat, hogy az uralkodó őket választotta ezen állásba, kegyeibe ajánlják magukat, és 110 aranyat adnak ajándékba 6 p. latin,
magyar eredeti
1798/2. 1798. 01. 22–02. 07. Bánáti
főpság Temesvár
Magyar
főhadpság
Kémhírek a törökországi eseményekről 9 p. német más.
1798/3. 1798. 08. 01. A nádor Ferenc
császár
Nyilatkozat a magyar rendekről a felkelés szabályozására 20 p. német más.
1798/4. 1798. 09. 03. Udvari
Haditanács
Bécs
De Vins tbszn. Utasítás de Vins számára, hogy a határvidék szemléjekor mely dolgokra kell különösen figyelni 30 p. német más.
1798/5. 1798. Udvari
Haditanács
Bécs
Ferenc
császár
Jelentés 4 magyar zászlóalj és a huszárezredek 5. osztályának felállításáról 28 p. német más.
1798/6. 1798.     Észrevételek arra vonatkozóan, hogy miképpen hajtsák végre a jövőben a magyar ezredek kiegészítését 11 p. német eredeti1799


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1799/1. 1799. 04–05. Kavanagh
Buda
Alvinczy tbszn. Utasítás 25 000 újonc toborzására Magyarországon 21 p. német eredeti
1799/2. 1799. 12. 12.
1799. 12. 16.
Ferenc császár
Bécs
Alvinczy tbszn.
Bécs
Alvinczy tbszn.
Ferenc
császár
Megbízást ad egy toborzóutasítás elkészítésére a Magyarországon működő toborzótisztek részére
Felterjeszti a toborzóutasítás tervezetét
3 p. német más.
3 p. német eredeti1800


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1800/1. 1800. 02. 11.
1800. 02. 12.
Ferenc császár
Bécs
Alvinczy
Alvinczy tbszn.
Ferenc
császár
Elküldi a magyar és az erdélyi udvari iroda által tett jelentéseket véleményezésre
Előterjesztés és véleményezés a fenti tárgyról
4 p. német eredeti
6 p. német fogalm.
1800/2. 1800. 03–10.     Különböző iratok az újoncállításról 45 p. német más.
1800/3. 1800. 07. 22. Alvinczy tbszn.
Bécs
Thugut Véleményét fejti ki arról a kérdésről, hogy a cs. kir. hadsereg kiegészítésére Magyarország részéről alkalmasabb-e a felkelés vagy a zászlóaljak felállítása 17 p. német fogalm.
1800/4. 1800. 08. 08. Alvinczy
Bécs
A császár Vélemény Schönholz élelmezési főgondnokról 2 p. német fogalm.
1800/5. 1800. 09. 04. Ferenc császár
Bécs
Alvinczy A magyarországi insurrekció főparancsnokságát József nádor főhercegre bízza, melléje Alvinczy táborszernagyot rendeli 1 p. német eredeti
1800/6. 1800. 09. 04. Ferenc császár
Bécs
Magyar
rendek
Felszólítja a rendeket, hogy az ez évi országgyűlésen egyhangúlag megszavazott nemesi felkelést hirdessék meg. Az insurrekció főparancsnokául József főherceget, a dunáninneni kerület tábornokának Benyovszky altábornagyot, a dunántúli kerület parancsnokának Eszterházy Miklóst, a tiszáninneni kerület tábornokának Mészáros János altábornokot, a tiszántúli kerület vezetőjének pedig Splényi Gábor altábornagyot nevezte ki. Jelachich tábornokot a horvát bán mellé osztotta be 6 p. latin más.
1800/7. 1800. 09. 04. Udvari
Haditanács
Bécs
Alvinczy J. Kéri, hogy adja tudtukra, hogy a termények szállítása Magyarországról miként fog történni, hogy a hadsereg Németországban, Tirolban és Itáliában ne szenvedjen hiányt 2 p. német más.
1800/8. 1800. 09. 04. Udvari
Haditanács
Alvinczy J.
gr. Mittrovszky
Tudomására hozza a Mittrovszky táborszernagyhoz intézett átiratot, miszerint:
Mittrovszky gróf mint erdélyi vezető tábornok József nádor alárendeltségébe tartozik. A főherceg által kiadott parancsokról az Udvari Haditanácsot állandóan tájékoztatni kell
4 p. német más.
1800/9. 1800. 09. 08. Alvinczy
Buda
József főhg. Előterjeszti a főhadiszállás személyi állományára vonatkozó javaslatát, és kéri a vezérkart, hogy a főhadsegédet és a szárnysegédet, valamint a tüzérség főnökét mielőbb nevezze ki 5 p. német eredeti
1800/10. 1800. 09. 08.
1800. 09. 12.
1800. 09. 19.
Alvinczy J.
Buda
gr. Tige
Bécs
gr. Tige
Bécs
Gr. Tige
Alvinczy J.
Alvinczy J.
Jelenti, hogy a nádor főhg. az Alsó- és a Belső-Ausztriával határos megyékben az összes magyarországi tartalék hadosztályokból és lovasszázadokból egy tartalékhadsereget kíván összevonni, mivel a felállítandó felkelési hadseregnél a kért 1400 újoncra számítani nem lehet.
A jelentés tudomásulvétele után közli, hogy a tüzérségi tiszt a lőszer és a tüzérségi felszerelés beszerzésére, Csekonits ezredes a málhás lovak felhajtására utasítást kapott. A tábori felszerelésre és a szekeres kocsikra utasítást fog kiadni. A felkelő hadsereg számára a felvásárlásokat folytatni kell.
Értesíti, hogy 50 kocsi készen áll, és amint az emberek és a lovak is együtt lesznek, átadhatók a tartalék hadseregnek
8 p. német más.
1800/11. 1800. 09. 09. Alvinczy J.
Buda
Helytartóság Kéri, hogy értesítsék az illető megyéket, hogy a tartalék hadsereg számára összegyűjtött termények elhelyezésére Szombathelyen, Vasváron, Körmenden és Kőszegen azonnal raktárakat állítsanak fel 4 p. német más.
1800/12. 1800. 09. 09. Alvinczy J.
Buda
Az altenbergi kiképzési
telep vezetője
Határozatok a tartalék hadsereg indulásáról és a gyülekezőhelyek megnevezése 19 p. német más.
1800/13. 1800. 11. 10.
1800. 09. 09.
1800. 09. 09.
1800. 09. 10.
Alvinczy
Buda
Zichy gr.
A nádor
Alvinczy
A nádor
A nádor
Alvinczy
Szentiványi
Jelenti: a tölténytáskák kis száma miatt szükségessé válik ezeket 36 000 gyalogos és 15 000 lovas számára az Udvari Haditanácstól igényelni. Fegyvereket is kell elégséges számban beszerezni. Zemplén megyének 1000 db nadrágot és 1000 db csizmát kiutaltak.
Mellékletek
Kéri, hogy a megyei katonák részére 1000 db nadrágot, ugyanannyi csizmát, dolmányt, lőfegyvert és kardot, valamint tölténytáskát utaljanak ki.
Átküldi Zemplén megye kérvényét.
Értesíti, hogy a jelentkező megyéknek, amennyiben a hadseregre való hátrány nélkül lehetséges, ruházati és felszerelési segélyek adhatók
5 p. német eredeti
1800/14. 1800. 09. 10.
1800. 09. 15.
Draskóczy br. Alvinczy J. Érdeklődik, hogy a tábornok egészségi állapota megengedi-e az insurrekciós csapatoknál történő alkalmazását
A válasz nemleges
2 p. német eredeti
1800/15. 1800. 09. 10.
1800. 09. 06.
1800. 09. 09.
Alvinczy J.
Buda
Tige gr.
Boros
Lajos
Boros
udvari
tanácsos
A nádor
Alvinczy J.
Megígéri, hogy közbenjár a nádornál, hogy a fegyverek és felszerelések gyors szállítása megtörténjen.
Mellékletek
Jelenti, hogy a termények szállítása a hadsereg számára az eddigi módon történik, de a hadszertárak 35 000 ember részére lőfegyvereket és lőszert biztosítani nem tudnak.
Tige gr. levelét küldi át, hogy intézkedjék, hogy a hadsereg fegyvereinek biztosítása céljából azok kiadását a magyar felkelő csapatok beszüntessék
5 p. német eredeti
1800/16. 1800. 09. 12. Alvinczy J.
Buda
A nádor Jelenti, hogy a tartalékok új táborukba már elindultak, és kérdezi, hogy a tartalékos tisztek lovai számára megengedhető-e az élelem kiadása 2 p. német eredeti
1800/17. 1800. 09. 12. Alvinczy J.
Buda
Udvari
Haditanács elnöke
Jelenti: a nádor elrendelte a felkelők ellátását ruházattal, fegyverekkel és felszereléssel. A ruházati kellék a kereskedőknél rendelendő meg, és a ruházati bizottság által készítendő. A fegyverzet kiadására az Udvari Haditanács utasítását várja 6 p. német eredeti
1800/18. 1800. 09. 13. Alvinczy J.
Buda
A nádor Előterjeszti Schönfuss ezredes és a tüzérségi kerületi parancsnok által szerkesztett tábori felszerelési fogalmazványt 1 p. német eredeti
1800/19. 1800. 09. 14.
1800. 09. 09.
Alvinczy J.
Buda
Zichy
Ferenc
A nádor
Tüzér kerületi parancsnok
Ruházati
bizottság
A nádor
Jelenti, hogy a budai hadszertárból és a ruházati bizottságnál Veszprém megye részére pisztolyok, lószerszámok és pokrócok felvehetők. Kardok nincsenek a készletben.
Parancsot ad, hogy a hadszertárból 2 lovasszázad részére pisztolyokat fizetés ellenében adjanak ki.
Lószerszámok, nyergek és pokrócok a veszprémi 2 lovasszázad számára kiadhatók térítés ellenében. A készletet ezután pótolni kell.
Melléklet
Kérelem két lovasszázad felszerelésének biztosítására, mivel a veszprémi rendek az utolsó nemesi felkelés alkalmával lovaikat és egész felszerelésüket az uralkodónak felajánlották
11 p. német,
latin más.
1800/20. 1800. 09. 14. Alvinczy J.
Buda
A nádor Mivel nem számítanak arra, hogy a felkelő csapatokba való belépésre sok nyugállományú tiszt vállalkozik, a kiképzéshez a megyékből állított tiszteken kívül századonként legalább egy szolgált tisztre volna szükség 3 p. német eredeti
1800/21. 1800. 09. 14. Schönfuss   Kimutatás az 1798. évi felkelés után a budai hadszertárba térítés nélkül leadott fegyverzetről.
Kimutatás a hadszertárból kiadható lőfegyverekről
3 p. német eredeti
1800/22. 1800. 09. 15.
1800. 09. 08. 1800. 09. 09.
Alvinczy J.
Buda
Udvari
Haditanács
Felterjeszti az országos felkelésre, az élelmezésre és ruházatra vonatkozó közös jegyzőkönyveket.
Mellékletek
Rendeletek, amelyeket a nádor adott a főispánoknak és közigazgatási szerveknek
Egy albizottság által szerkesztett jegyzőkönyv a felkelésre vonatkozóan
37 p. német eredeti
1800/23. 1800. 09. 15. Alvinczy J.
Buda
Udvari
Haditanács
A szeptember 12-i rendeletükre jelenti, hogy az újoncozásról nem terjeszthet fel jelentést, mivel a nádor rendeletére az újoncok kiállítása a felkelésre való tekintettel megszűnt 7 p. német más.
1800/24. 1800. 09. 16. Alvinczy J.
Buda
A nádor A tartaléksereggel való kapcsolat megteremtése érdekében kéri, hogy 1 napi postajáratot létesítsenek Sopron, Körmend és Csáktornya között 1 p. német fogalm.
1800/25. 1800. 09. 16. Alvinczy J.
Buda
A nádor A ruházati bizottság készleteinek fogyatékossága miatt a felkelő gyalogság részére csákók helyett szekerész kalapokat, borjúbőr hátibőröndök helyett zsávolyból készülteket javasol 6 p. német más.
1800/26. 1800. 09. 16. Alvinczy J.
Buda
Udvari
Haditanács elnöke
Javasolja, hogy a magyar insurrekciós gyalogságnál magyar ezredeknél szolgált tiszteket alkalmazzanak 2 p. német más.
1800/27. 1800. 09. 17. Alvinczy J.
Buda
Udvari
Haditanács elnöke
Értesíti, hogy a megyék a ruházati bizottságnál felvehetik a szükséges ruházati, fegyverzeti és felszerelési cikkeket 8 p. német más.
1800/28. 1800. 09. 17. Alvinczy tbszn.
Buda
Alvinczy tbszn.
Bauer és Heiness őrn.
A nádor
Az Alsó- és Belső-Ausztria határán alakult gyalog és lovas tartalék osztályok fölötti felügyeletet: Bauer vezérőrnagyra a Pozsonytól Szombathelyig lévő csapatok szemléjét, Heinessre a Körmendtől Pécsváradig tartó szemlét bízzák.
Jelenti, hogy a tartaléksereg elindult gyülekezési helyére, és értesíti Bauer és Heiness őrnagyok megbízatásáról
6 p. német más.
1800/29. 1800. 09. 18. Alvinczy tbszn.
Buda
Tige gr. Jelenti, hogy Hayer alezredes és O'Brien főhadnagy a budai fürdőben, Wimpfen báró pedig az itáliai hadseregnél tartózkodik 1 p. német eredeti
1800/30. 1800. 09. 20. Alvinczy tbszn.
Buda
Óbudai
ruházati
bizottság
Megparancsolja, hogy a megyéknek kiadott ruhacikk-költség kimutatását ne csak az Udvari Haditanácsnak, hanem a vezénylő tábornoknak is terjesszék elő, mert ő fogja a térítést behajtani. Az Udvari Haditanács rendeletére Szécheny gr. 1050 gyalogosa számára a ruházatot adják ki. A ruhák vételi árát a megszabott árhoz viszonyítva csak a legszükségesebb esetben léphetik túl 5 p. német más.
1800/31. 1800. 09. 20. Alvinczy tbszn.
Buda
Budai tüzérségi kerületi pság, óbudai ruházati
bizottság
A nádor parancsára utasítja őket, hogy a jász-kun kerületben és hajdúvárosokban felállítandó 6 századból álló huszárezred részére szükséges ruházati, fegyverzeti és felszerelési cikkeket tartsák készenlétben 5 p. német más.
1800/32. 1800. 09. 20. Alvinczy J.
Buda
M. kir.
helytartóság
A nádor parancsára elrendeli, hogy mivel az újonnan felállítandó huszárezrednek a jász-kun kerületben levő összes istállóra szüksége van, a tartalék század Jászberényből induljon el Heves megyébe. Erről értesítsék a tartalék század parancsnokát 6 p. német más.
1800/33. 1800. 09. 21. Alvinczy J.
Buda
Udvari
Haditanács elnöke
Megkeresésére jelenti, hogy az országos felkelés szervezése után a kiegészítésre szükségtelennek talált legénységet és lovakat ezredeikhez visszaindítják, és a huszárok toborzását újra megkezdik 3 p. német más.
1800/34. 1800. 09. 22. Alvinczy J.
Buda
Bauer, Heiness
Szerelem őrn.
Utasítás a tartalékok összeállítására és a szolgálati ügymenetre. Határozatok a betegek elszállításáról, az újoncok és a pótlovak kiképzéséről, a szökés megakadályozásáról, a szolgálati iratváltásról, a fegyelemről és a tűzveszély elhárításáról 5 p. német eredeti
1800/35. 1800. 09. 23. Alvinczy J.
Buda
A nádor Határozatot vár azon kérdésekre, hogy a felkelő gyalogság általánosan felfegyverzendő-e kardokkal, és hogy a felkelést zászlókkal és lovaszászlókkal felszereljék-e, ha igen, milyen számban 3 p. német más.
1800/36. 1800. 09. 26. Alvinczy J.
Buda
József főhg. Illésházy gr. trencséni főispán ruházati szükségletét felveheti. A felkelő csapatok részére báránybőr helyett szőrből készült hátibőröndöket adnak ki. Kardokat csak az altisztek kapnak, a legénység szuronyt hord. A puskákat a bécsi hadszertárból kell felvenni 1 p. német fogalm.
1800/37. 1800. 09. 26.
1800. 09. 26.
Alvinczy J.
Buda
Alvinczy J.
Buda
Udvari
Haditanács elnöke
A nádor
Értesíti, hogy a csapatok élelmezésére szánt húsmennyiséget, míg nehézségek nem merülnek fel, a községekben szokásos áron szerzik be.
Jelentés Csekonits ezredes kihallgatásáról, amelyen arról volt szó, hogy az élelmiszerek beszerzése milyen mértékben történjen
1 p. német fogalm.
1 p. német fogalm.
1800/38. 1800. 09. 26. Alvinczy J.
Buda
Alvinczy J.
Buda
Udvari
Haditanács elnöke
A nádor
Kéri, hogy a magyar és az erdélyi ezredekből 30 tisztet előléptetés mellett az insurrekciós hadsereghez osszanak át, és a szolgálat megszilárdítására megfelelő számú altisztet nevezzenek ki.
Kéri, a megyéktől kérjenek beadványt a magyar ezredekben szolgáló azon nemesi tisztekről, akik előléptetés mellett a felkeléshez átmennének
4 p. német más.
1800/39. 1800. 09. 27. Alvinczy J.
Buda
A nádor Jelenti, hogy a Baranya megyei felkelők kiképzésére kért altiszteket elindították Pécsre 3 p. német más.
1800/40. 1800. 09. 27. Alvinczy J.
Buda
A nádor Tudósítja az Udvari Haditanácstól kapott határozatokról, a felkelő csapatok ruházati, fegyverzeti és felszerelési tárgyairól, melyekről a nádor hozzájárulása után Szentivány ezredes és a kezelő bizottság elnöke is értesítendő. Egyben kéri, hogy a haditanács, a ruházati bizottságok és a hadszertárak felkelésnek szánt készleteit Budára indítsa el 11 p. német más.
1800/41. 1800. 09. 27. Alvinczy J.
Buda
A nádor Kimutatás a Békés megye számára készenlétben lévő ruházati és fegyverzeti cikkekről. Jelenti, hogy e megyétől igényelt 14 tiszti és 73 legénységi sátor nincs meg a gazdászati bizottságnál 3 p. német,
latin más.
1800/42. 1800. 09. 27. Alvinczy J.
Buda
A nádor Jelenti, hogy a Zemplén megye által igényelt ruházati és fegyverzeti cikkek nincsenek meg mind, a meglevők pedig nem az általa javasolt módon szerezhetők be 2 p. német fogalm.
1800/43. 1800. 09. 28. Alvinczy J.
Buda
A nádor Javaslat a felkelés főtisztjeinek öltözetére. Jelenti, hogy a gyalogság a kalapokat nem igényli, hanem csákót kíván 3 p. német más.
1800/44. 1800. 09. 28. Alvinczy J.
Buda
A nádor Kéri, hogy a megyéknek rendelje el, hogy a felkelő gyalogszázadoknál a zászlósi rangot, mint fölöslegest, ne használják 2 p. német fogalm.
1800/45. 1800. 09. 30. Alvinczy J.
Buda
A nádor Kimutatás a magyarországi cs. kir. tartalék hadsereg és a magyar felkelő csapatok tábori felszerelése szükségleteiről 5 p. német más.
1800/46. 1800. 10. 01. Alvinczy J.
Buda
A nádor Zala megye felkelő csapata ruházatát és felszerelését a marburgi raktárból kapja. Vas megye 1002 gyalogosa és 345 lovasa részére a bécsi raktárból antilopbőr helyett talpbélésbőrt adjanak ki tölténytáska szíjaknak 8 p. német más.
1800/47. 1800. 10. 01. Alvinczy J.
Buda
A nádor Iratok a magyar tartalék és felkelő hadsereg szekerész és tüzérfogat szükségletéről és annak beszerzési módjairól 13 p. német más.
1800/48. 1800. 10. 02. Alvinczy J.
Buda
A nádor
Kerületi
tábornokok
Átküldi Gomez ezredes előterjesztését a felkelő gyalogság kiképzésére vonatkozóan.
Utasítás az insurrekciós csapatok gyakorlatoztatására
24 p. német más.
1800/49. 1800. 10. 02. Alvinczy J.
Buda
Bauer
és Heiness
őrnagyok
Az őrnagyok a rendfokozat szerinti békeilletményeiket és a terményeket a soproni hadi pénztártól vehetik át 4 p. német más.
1800/50. 1800. 10. 03. Alvinczy J.
Buda
Bauer
és Heiness
őrnagyok
Jelentést kér arról, hogy milyen tartalékok vonultak be már a táborukba 3 p. német más.
1800/51. 1800. 10. 03.
1800. 10. 03.
(Erdély helytartója)
Ferenc császár
Ferenc
császár
(Erdély
helytartója)
Javasolja, hogy az erdélyi felkelést magyar példa alapján szervezzék meg.
Javaslatát jóváhagyja, és Szentkereszti vezérőrnagyot nevezi ki az erdélyi insurrekciós csapatok élére. A felkelés térítés nélkül kap fegyvereket
6 p. német más.
1800/52. 1800. 10. 04. Alvinczy J.
Buda
A nádor Felterjeszti a Gomez ezredes által szerkesztett utasítást és gyakorlati szabályzatot a nemesi felkelés lovassága számára 9 p. német más.
1800/53. 1800. 10. 06.     A Colloredo tábornagy által készített iratok és kimutatások a magyar tartalék és felkelő hadsereg tüzérségi szükségleteiről, az ágyúk neméről, a tábori felszerelésről és a tüzérségi fogatok számáról 17 p. német más.
1800/54. 1800. 10. 08. Alvinczy J.
Buda
Bauer, Heiness őrn. Változás történik a tartalékok zászlóaljakban történő összeállításában, a dragonyos és vértes tartalékok számát pedig felére csökkentik 2 p. német eredeti
1800/55. 1800. 10. 09. Alvinczy J.
Buda
A nádor Felterjeszti az insurrekciós hadseregnek adott utasítását a járőrszolgálatra 12 p. német más.
1800/56. 1800. 10. 13. Alvinczy J.
Buda
Vécsei tbszn. Kirendeli a jász-kun kerület felkelő csapatainak bemutató szemléjére 1 p. német fogalm.
1800/57. 1800. 10. 13.
1800. 10. 07.
1800. 10. 05.
Alvinczy J.
Mederer
Udvari
Haditanács
Mederer W.
Alvinczy
Mederer
Intézkedés az orvosi személyzet alkalmazásáról.
Kéri, hogy a magyar felkelő hadsereget törzs- és ezredorvosokkal lássák el. Alorvosokról az ország gondoskodjon.
Parancs a magyar felkelési hadsereg orvosokkal való ellátására
4 p. német eredeti
1800/58. 1800. 10. 17. Alvinczy J.
Buda
A nádor
Ott altbn
Parancs a kerületi tábornokoknak: a felkelő csapatokat azonnal indítsák el Sopronba, s erről Végh országos főhadbiztossal lépjenek érintkezésbe
Megparancsolja, hogy néhány nem fontos hiány miatt a csapatok indulása ne késlekedjék. A legénységet a felülvizsgálat alkalmával eskessék fel, de a kincstári élelmezésbe csak a zászlóaljakba való besorolás után vegyék fel
3 p. német eredeti
1800/59. 1800. 10. 18. Hadi Iroda
Buda
Gomez ezds. Közli a tartalék hadsereghez induló Radivojevich, Greth és Mihanovich könnyű zászlóaljak menetállományát 2 p. német eredeti
1800/60. 1800. 10. 20. Schönfuss ezds.   A budai és a bécsi hadszertárból a megyék és a katonák számára kiadható lőfegyverek kimutatása 5 p. német eredeti
1800/61. 1800. 10. 21. Sonntag tü. alez. Magyar
katonai
főparancsnokság
A tartalék és felkelő hadsereg – 7 zászlóalj gyalogság, 15 század lovasság, 35 000 gyalogos és 15 000 lovas – számára kiadott tüzérségi eszközök kiutalása.
Kimutatás a Königs Wiesen levő tüzérségi telep készleteiről
4 p. német eredeti
1800/62. 1800. 10. 27.     A magyar nemesi felkelő csapatok elhelyezési táblázata 4 p. német más.
1800/63. 1800. 10. 28. A nádor Alvinczy J. Az újonnan felállított huszárezred tisztjeinek névsora 3 p. német más.
1800/64. 1800. 11. 05. Alvinczy
Sopron
Gomez ezds. A futárlovas számára a szükséges felszerelést biztosítják, és 10 málhás legényt Bábolnáról a főhadiszállásra elindítottak 2 p. német más.
1800/65. 1800. 11. 08. Spatzek élelm.
főgondnok
Sopron
  Fogalmazvány a magyar felkelő és a cs. és kir. tartalék hadsereg élelmezésének áttekintéséről az osztályok állományai szerint, továbbá a terményszükséglet áthelyezéséről 2 p. német eredeti
1800/66. 1800. 11. 10. Alvinczy A nádor Felterjeszti a felkelő zászlóaljak és a lovasszázadok állomány- és illetménykimutatásait. A hadbiztosi és az igazságügyi személyzet tárgyában utasítást kér 7 p. német más.
1800/67. 1800. 11. 11. Végh
főbiztos
  A Magyarországon lévő cs. kir. lovasság elhelyezési táblázata 1 p. német eredeti
1800/68. 1800. 11. 14. Ungvár megyei rendek A tiszáninneni kerület
tábornoka
Kötelességüknek érzik, hogy kívánságaival szemben minden tekintetben előzékenységet tanúsítsanak 1 p. magyar eredeti
1800/69. 1800. 11. 17.     A m. kir. nemesi felkelő seregek gyalogságának és lovasságának állománykimutatása 2 p. német eredeti
1800/70. 1800. 11. 11–17.   Magyar
főparancsnokság
Jelentések a különböző felkelő csapatoknál kitört lázadásokról 26 p. német eredeti
1800/71. 1800. 11. 23. Ragályi
János
Miskolc
  Biztosítéklevél Csonka őrmester részére arról, hogy az insurrekció felosztása után többet nem kell katonáskodnia, s a személyét illető terhek alól mentesül 1 p. magyar eredeti
1800/72. 1800. 11. 27. Lutz őrn.
Sopron
  Kimutatás a felkelő hadseregek részére a mezőhegyesi ménestől szolgáltatandó szekerész újoncokról és lovakról 1 p. német eredeti
1800/73. 1800. 12. 08. Kutschera alez.
Sopron
  Hadseregparancs a felkelő csapatok összpontosítására. A bihari felkelés 4 százada Ott altábornagy vezetése alá tartozik. Intézkedések a csapatok menettervéről 6 p. német eredeti
1800/74. 1800. 12. 12. A nádor   Intézkedések a december 12-én a király előtt lezajló szemléről, továbbá a 12–13-án tartandó hadgyakorlatokról 6 p. német eredeti
1800/75. 1800. 12. 14. A nádor
Sopron
  Hadseregparancs, amely elismerését fejezi ki a felkelés haladásáról 2 p. német eredeti
1800/76. 1800. 12. 15. Schönholz
Buda
Alvinczy Jelentéskimutatás a kenyérgabona-, a liszt- a szemestakarmány-készletekről és a Magyarországon levő más raktárkészletről 3 p. német eredeti
1800/77. 1800. 12. 17. Punsberg Sopron Alvinczy Kimutatás a magyar nemesi felkelés és a cs. kir. tartalék hadsereg összes raktárainak terménykészletéről 4 p. német eredeti
1800/78. 1800. 12. 19. Sonntag alez.
Sopron
Alvinczy Fogatkimutatás 15 felkelő gyalogsági zászlóalj és 12 osztály lovasság számára, arra az esetre, ha 2 db 3-5 fontos ágyút és 4 db 7 fontos tarackot kapcsolnak hozzájuk.
Fogatkimutatás 15 felkelő gyalogzászlóalj és 24 század lovasság részére, ha tartalékok nélkül indulnak el
2 p. német eredeti
1800/79. 1800. 12. 22. Az insurrekció főparancsnoksága
Sopron
Udvari
Haditanács
Mivel a megyékre bízták, hogy a felkelő lovasságnál a cs. és kir. szabályzatban előírt állományon felül vehessenek fel tiszteket, most az a kérdés merült fel, hogy a felkelő hadsereg elindulása után az összes állományon felüli tiszt kincstári ellátásban részesül-e? További kérdéseket tesznek fel az elszámolásról, a húsellátásról, a kórházakról, eleségkocsikról és málhás lovakról 3 p. német más.
1800/80. 1800. 12. 23.     A felkelési kiadások fedezésére befolyt és kiadott pénzek kimutatása 1 p. német eredeti
1800/81. 1800. 12. 30.     A magyar nemesi felkelés csapatainak elhelyezési tervezete 4 p. német eredeti
1800/82. 1800. (12.) Gomez
tábornok
  Megjegyzések az insurrekciós csapatok összpontosításáról 3 p. német eredeti
1800/83. 1800.     Kimutatás a felkelő csapatok részére a megyékben állítandó 15 000 lovasról és 30 000 gyalogosról 1 p. latin eredeti
1800/84. 1800.     A m. kir. felkelő hadsereg elhelyezési tervezete Ausztriában.
A m. kir. tartalék sereghez beosztott lovasosztályok elhelyezési táblázata
4 p. német más.
1800/85. 1800.     A magyar és az erdélyi ezredektől a felkeléshez beosztott tisztek, altisztek és más személyek jegyzéke és beosztása.
Azon tisztek jegyzéke, akik a felkelésnél való alkalmaztatásukat kérték
8 p. német
1800/86. 1800.     Kimutatás a szerződésekben biztosított kenyérgabona-neműekről és szemestakarmányról, a raktárakba már leadott, illetve hiányzó mennyiségről 1 p. német1801


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1801/1. 1801. 01. 03. Kutschera alez.
Laxenburg
  A dunántúli és dunáninneni kerület nemesi insurrekciós hadseregének állománykimutatása 1 p. német eredeti
1801/2. 1801. 01. 03. Tige
lov. tbk.
Bécs
Gomez tbk. A felkelő csapatok 2 vagy 3 zászlóaljanként puskaművest kapnak 1 p. német eredeti
1801/3. 1801. 01. 08. Döller tbk.
Laxenburg
A vezérkar főnöke A határ átlépésével a felkelő csapatok lovassága és a többi csapat is kincstári ellátásban részesül. Az eddigi elszámolás érvényben marad 2 p. német eredeti
1801/4. 1801. 01. 09. Ferenc császár
Bécs
Gr. Tige Értesíti, hogy Károly főherceget tábornaggyá és az Udvari Haditanács elnökévé nevezte ki 1 p. német más.
1801/5. 1801. 01. 14. Gomez tbk.
Laxenburg
  Intézkedés a gyalogzászlóaljak és lovasosztályok január 16–17-én Laxenburg vidékén megtartandó hadgyakorlatáról.
Intézkedés a felkelő hadsereg egy részének január 23-i Fischament környéki gyakorlatára.
A göttelsbrunni gyakorlatokra kirendelt csapatok elhelyezése
11 p. német eredeti
1801/6. 1801. 01. 16. Döller tbk.
Laxenburg
Gomez tbk. Az Ausztriában táborozó nemesi felkelő csapatok részére a szálláspénz készpénzben fizetendő 1 p. német eredeti
1801/7. 1801. 01. 17. A nádor
Laxenburg
  Közvetíti a császár megelégedését a nemesi csapatok hadgyakorlaton tanúsított ügyességéről, jó akaratáról és jó előmeneteléről 1 p. német eredeti
1801/8. 1801. 01. 21. Döller tbk.
Laxenburg
A vezérkar A nemesi felkelés több főtisztjének előléptetése, új rangjuk megállapítása 2 p. német eredeti
1801/9. 1801. 01. 25. Döller tbk.
Laxenburg
Gomez tbk. A magyar felkelő hadsereg több főtisztje, amennyiben a szabályzat szerint erre megfelelők, egyhavi plussz havidíjat kap 1 p. német eredeti
1801/10. 1801. 01. 27. Managetta J.
Laxenburg
A vezérkar A magyar felkelő csapatok elhelyezésében változtatást ajánl, mivel egyes községek túlterheltek 6 p. német eredeti
1801/11. 1801. 01. 28.
1801. 01. 31.
A nádor
Döller tbk.
Gomez tbk.
Gomez tbk.
Müller őrnagy továbbra is marad a vezérkarnál, mivel a főhadiszállás belső ügyeinek intézésére más alkalmas egyén nem áll rendelkezésre.
Rendelkezés ugyanerről
1 p. német eredeti
1 p. német eredeti
1801/12. 1801. Baumgartner   A magyar nemesi felkelő hadsereg 1800. november 01-től 1801. január végéig terjedő pénzszükségletének kimutatása 1 p. német eredeti
1801/13. 1801. 02. 08. Müller őrn.
Laxenburg
  A nemesi felkelő és tartalék hadsereg vezérkarának állománylistája 1 p. német eredeti
1801/14. 1801. 02. 26. Ott altbn.
Laxenburg
Gomez A király rendeletére, amely a Mária Terézia-rend káptalanjának megtartására szólít fel, felterjeszti azon magyar tábornokok, törzs- és főtisztek nevét, akik a rendre igényt tartanak, és az erre vonatkozó kérvényeiket szabályszerűen beterjesztették 2 p. német eredeti
1801/15. 1801. 02. 28. Döller Gomez A magyar felkelő hadsereghez tartozó és még Ausztriában állomásozó 152. tüzérfogatosztályt Magyarországra vissza kell irányítani. Végh országos főbiztos és Sonntag alezredes bevonásával szerkesszenek beadványt a tüzérségi osztályok általános elhelyezési változásáról 1 p. német eredeti
1801/16. 1801. 02–03. Ott altbn.
Laxenburg
  A magyar insurrekciós hadsereg állomány- és szolgálati táblázata 1801. január–február hóra 5 p. német más.
1801/17. 1801. 03. 11. Ralkovich Gy.
Varasd
Gomez M. Jelentés a horvát felkelés szervezéséről és a csapatok kiképzéséről. A horvát insurrekciós sereg állomány- és elhelyezési kimutatása 3 p. német eredeti
1801/18. 1801. 03. 12. Döller
Laxenburg
A vezérkar Értesíti a vezérkart, hogy József főherceget lovassági tábornokká nevezték ki 1 p. német eredeti
1801/19. 1801. 04. 13. József főhg.
Neustadt
Döller tbk.
Utasítás a kiképző legénység felosztására 18 p. német eredeti
1801/20. 1801. 04. 14. József főhg.
Neustadt
  A magyar nemesi felkelés kivonuló létszáma 1 p. német eredeti
1801/21. 1801. 04. 11–15.     Magatartási utasítás a felkelő csapatok részére 17 p. német eredeti
1801/22. 1801. 12. 09. Ferenc császár József főhg. Intézkedéseket javasol a magyar ménesek állományának javítására 19 p. német más.
1801/23. 1801.     Különböző ezredektől, zászlóaljaktól és testületektől a nemesi felkeléshez beosztott tisztek kimutatása 26 p. német más.
1801/24. 1801. Főhadiszállás
Sopron
  A magyar nemesi felkelő és tartalék csapatok hadrendje 6 p. német eredeti1802


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1802/1. 1802. 06. 11. Thury
Sámuel
  Nyugta Szabó Lőrinc számára, hogy a Pest megyei insurrekciós kasszába 15 forintot befizetett 1 p. latin eredeti1805


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1805/1. 1805. 10. 05.     Állománykimutatás a nemesi felkeléshez meg ajánlott 45 000 fő kiállításáról 5 p. német más.
1805/2. 1805. 10. 05.     Kimutatás a felkelő hadsereg pénz- és takarmányszükségletéről háború esetén és békeidőben 1 p. német más.
1805/3. 1805. 10. 10.     A tüzérségi fogat-, hátas- és málhás lovak, valamint a felszerelési szükséglet kimutatása a beszerzési árak szerint, a kezelési költségek nélkül 6 p. német más.
1805/4. 1805. 10. 10.     A gyalogság, az utászok, a lövészek és a lovasság ruházati költségeinek kimutatása 2 p. német más.
1805/5. 1805. 10. 10.     A magyar nemesi insurrekciós hadsereg évi fenntartási és első beszerzési költségeinek kimutatása 2 p. német más.
1805/6. 1805. 10. 10.     A magyar felkelő hadsereg számára igényelt lövegek kimutatása 1 p. német más.
1805/7. 1805. 10. 10. Geiger
tüzér hadszertárak.
  Lovassági lövegek szerelékeinek beszerzési költségkimutatása 1 p. német eredeti
1805/8. 1805. 10. 30. József főhg.
Pozsony
Alvinczy
Alvinczy J.
Bánáti, szlavón, szerémi, erdélyi főpság
A naponta növekvő ellenséges veszélyre való tekintettel intézkedéseket javasol.
Elrendeli, hogy a tartalék és a határzászlóaljak, valamint a tartalék lovasszázadok összes legénységét Budára irányítsák
5 p. német más.
1805/9. 1805. 10. 30–11. 13.     A magyarországi védelmi intézkedések áttekintése 11 p. német más.
1805/10. 1805. 11. 01. Latour tbszn.
Bécs
Ferdinánd főhg. Közli azokat az intézkedéseket, amelyeket József főhg. Magyarország védelmére tett, továbbá az ezen intézkedésekre a nádornak és a királynak tett saját észrevételeit 19 p. német eredeti
1805/11. 1805. 11. 01. Gomez M. József főhg. Jelenti, hogy a magyar felkelő csapatok vezérkari főnökének nevezték ki. Az Enns mögötti hadsereg élelmezésében zavar fog beállni, ha a Pozsonyban és Felső-Magyarországon levő készleteket az ország belsejébe szállítják. Közli azon személyeket, akiket szívesen látna a vezérkar alkalmazásában 13 p. német más.
1805/12. 1805. 11. 04. Latour tbszn.
Bécs
  Az Udvari Haditanács rendelete a magyar nemesi felkelésre vonatkozóan, valamint az alkalmazandó tábornokokról és a hozzájuk vezényelt tisztekről 6 p. német más.
1805/13. 1805. 11. 05. József főhg.
Pozsony
Ferenc
császár
Előterjeszti kérelmét, hogy Baumgartent, a magyar felkelés hadbiztosát főbiztossá léptessék elő 6 p. német más.
1805/14. 1805. 11. 05. József főhg.
Pozsony
Ferenc
császár
Kéri Hertelendy ezredes előléptetését a magyar felkelésnél. A Nádor-huszárok nagy veszteségeit írja le, és azt kívánja, hogy újjáalakítás céljából az ezredet Magyarországra visszavezényeljék 3 p. német eredeti
1805/15. 1805. 11. 06. Radossevich
Buda
  Híreket közöl Bécsből a háború eseményeiről, az Enns mellett tett előkészületekről.
A Magyarországon levő tartalék zászlóaljaknál alkalmazott törzstisztek névjegyzéke
3 p. német eredeti
1805/16. 1805. 11. 07. József főhg. Alvinczy Hírek Bécsből a háború menetéről Felső-Ausztriában, Csehországban és Morvaországban.
Közli az uralkodó megérkezését Pozsonyba, és utasításokat ad Pálffy és Kollasits számára
15 p. német más.
3 p. német más.
1805/17. 1805. 11. 10. Kutschera
Stockerau
Gomez M. Kéri, hogy támogassa kérelmét, miszerint a magyar felkeléshez szeretne kerülni vezérkari őrnagyként 4 p. német eredeti
1805/18. 1805. 11. 12. József főhg. Buda és Pest polgárai Hirdetményben közli, hogy az uralkodó korlátlan felhatalmazást adott neki az ország összes ügyeinek intézésére 12 p. német eredeti,
magyar más.
1805/19. 1805. 11. 12. Buda Dressery őrn. Utasítást kap, hogy menjen Sopronba, és Kollonits tábornoknál jelentkezzen 1 p. német más.
1805/20. 1805. 11. 12. Bécs József főhg. Számszerű kimutatás a magyar felkelés vezérkarához kiválasztott személyekről 2 p. német más.
1805/21. 1805. 11. 12. József főhg.
Buda
Alvinczy Rendelete szerint sem Leopoldstadtot, sem Győrt nem kell védelmezni 1 p. német más.
1805/22. 1805. 11. 13. József főhg.
Buda
Gomez M. Parancs Pokorni nyá. alez., Binderschofen főhdgy. és Bittner cím. őrn. kinevezéséről a vezérkarhoz 7 p. német más.
1805/23. 1805. 11. 14. Bittner őrn.
Győr
Gomez M. Jelentés az ellenség előrenyomulásáról, a határokhoz való közeledésről, továbbá a tett intézkedésekről 1 p. német eredeti
1805/24. 1805. 11. 14. Geramb Ferdinánd
Pozsony
Ferenc
császár
Hazafiúi felhívásának egy példányát terjeszti fel, mely szerint a több mint 800 emberből álló hadteste két napon belül Pozsonyba indul. Kér ruhasegélyt a számukra 4 p. német eredeti
1805/25. 1805. 11. 14. József főhg.
Buda
Ferenc
császár
Jelenti, hogy Sztáray tbszn. Budára indul, Merveld altbn. november 09-én Mariazellnél vereséget szenvedett, és Grácba vonult vissza 5 p. német eredeti
1805/26. 1805. 11. 15. Raikovic szds. Gomez M. Kéri a magyar felkeléshez való áthelyezését 1 p. német más.
1805/27. 1805. 11. 15. Ferenc császár
Brünn
József főhg. Felhívja figyelmét, hogy ne higgyen az ellenség híreinek, miszerint a felkelés beszüntetése után Magyarországot nem fogja támadni 1 p. német más.
1805/28. 1805. 11. 16. Bernadelli
Győr
Gomez M. Hírt ad, hogy az ellenség állítólag Pozsonyt megszállta, továbbá hogy az ottani helyőrség Lippe tbk. vezetése alatt visszavonult 1 p. német eredeti
1805/29. 1805. 11. 17.
1805. 11. 13.
1805. 11. 18.
Gomez tbk.
Buda
Gomez tbk., Buda
Zach altbn.
Beckers ezds.
Baltz szds.
Gomez M.
Utasítást ad az ellenség tevékenységének és intézkedéseinek megfigyelésére Győrbe küldött lovas százados számára.
Elrendeli, hogy Károlyvárosba menjen, ahol az ottani vezénylő tábornok mellé osztották be.
Hírt ad az itáliai hadsereg helyzetéről és visszavonulásáról
11 p. német más.
1805/30. 1805. 11. 17.
1805. 11. 18.
Pálffy gr.
Pozsony
Wiener Zeitung
Auersperg Közli vele, hogy Davoust tábornok értesítette, hogy Napoleon békét ajánl Magyarországnak, ha semleges marad.
Beszámol Pálffy gr. gyanús szerepéről a franciákkal való titkos tárgyalás miatt, amelyre felhatalmazást nem kapott
2 p. német más.
1805/31. 1805. 11. 18. Fickweile Gomez M. Adjon utasítást Mecséry alezredesnek, hogy induljon Pozsonyba 2 p. német eredeti
1805/32. 1805. 11. 19. Bittner őrn.
Buda
(Gomez M.)
Gomez M.
Bittner
Jelenti: parancsot kapott, hogy Pálffy tábornoktól a határzáró vonal parancsnokságát átvegye.
Jelentése vételét igazolja, és tudomására hozza, hogy új állásában közvetlenül a nádor alá tartozik
1 p. német eredeti
1805/33. 1805. 11. 20. Gomez M. tbk.
Buda
A német
hadsereg
vezérkara
Közli azon tisztek névjegyzékét, akiket a magyar felkelés vezérkarához áthelyeztek, de nem vonultak be 2 p. német más.
1805/34. 1805. 11. 20. Sopron
város
tanácsa
A lakosság Hirdetmény azon ellenséges hírekről, amelyek még a Wiener Zeitungban is megjelentek 1 p. német eredeti
1805/35. 1805. 11. 22.
1805. 11. 24.
Bittner őrn.
Pozsony
Gomez M.
Buda
Gomez M.
Bittner
Híreket közöl az ellenség előrenyomulásáról. Intézkedések a Bruck és Fischamentnél szervezett védelmi állásról.
Megelégedését fejezi ki a tett intézkedésekre. Parancsot ad, hogy híreket szerezzen az előrenyomuló erők nagyságáról. Schön szds.-t és Pinterschofen főhadnagyot hozzá osztotta be
4 p. német eredeti
11 p. német más.
1805/36. 1805. 11. 22. Baltz szds.
Károlyváros
Gomez tbk. Jelentést tesz Károlyváros megerősítéséről és Károly főhg. hadseregéről, valamint arról, hogy a császári seregek elhagyták Fiumét és Triesztet 8 p. német eredeti
1805/37. 1805. 11. 23. Gomez tbk. Schön szds. Utasítást ad, hogy Holicsba induljon biztos hírek beszerzésére 2 p. német más.
1805/38. 1805. 11. 23. Gomez tbk.
Buda
Pitschaft főhdgy. Parancsot ad, hogy Aradischba induljon, hogy a császári sereg helyzetéről és az ellenségről híreket hozzon 2 p. német más.
1805/39. 1805. 11. 23. Gomez tbk.
Buda
Tach altbn. Részletesen ismerteti a magyarországi helyzetet és a hadi eseményeket 4 p. német más.
1805/40. 1805. 11. 27. József főhg.
Buda
Gomez tbk. A kerületi tábornok részére adott utasításokat közli 2 p. német eredeti
1805/41. 1805. 11. 27. József főhg.
Buda
Gomez tbk. Értesíti, hogy az uralkodó november 02-i parancsa szerint Gomez tábornokot bízta meg a magyar felkelés parancsokságával 9 p. német eredeti
1805/42. 1805. 11. 29. Gomez M.
Buda
József nádor Részletes leírás Buda várának tarthatatlan helyzetéről 2 p. német eredeti
1805/43. 1805. 11. 30. Gomez M.
Buda
Alvinzcy, Gyulai, Andrássy Előterjeszti az ország védelmére javasolt intézkedési utasításait, és ezekről véleményt kér 7 p. német eredeti
1805/44. 1805. 11. 30. Pötsching Dresseri őrn. Jelentést tesz a Neustadtba bevonult holland csapatok hangulatáról 4 p. német eredeti
1805/45. 1805. 11. Egerer őrn. Gomez M. Jelentés a Bécsben hallott hírekről 13 p. német eredeti
1805/46. 1805. 11. Bittner őrn.
Pozsony
Gomez M. Jelentés a Pozsonyban hallott hírekről 7 p. német eredeti
1805/47. 1805. 12. 01. Bittner őrn.
Érsekújvár
Gomez M. Értesíti, hogy Appel főhadnagy Óvárról Hochstrasséra vonult vissza. A továbbiakban híreket közöl az ellenségről 3 p. német eredeti
1805/48. 1805. 12. 02. Baltz szds.
Zágráb
Gomez M. Közli a Horvátország megvédésére kijelölt csapatok létszámát és a tett védelmi intézkedéseket, valamint Károly főhg. és Kneseich állomáshelyeit 4 p. német eredeti
1805/49. 1805. 12. 02. Bubna ezds. Sivkovits szds. Értesíti, hogy a magyar felkelő csapatok századosává nevezték ki 2 p. német eredeti
1805/50. 1805. 12. 03. Buda Baltz szds. Parancsot kap, hogy azonnal induljon Körmendre, és O'Brien őrnagynál jelentkezzen 1 p. német eredeti
1805/51. 1805. 12. 03. Buda Dresseri őrn. Tudomására adja, hogy a katonai határzárvonalat a Rába jobb partja mögé vonták vissza 1 p. német eredeti
1805/52. 1805. 12. 03. A magyar felkelés vezérkara
Buda
A nádor
Károly főhg.
Jelentés négy vezérkari tiszt kiküldéséről a Rába menti állások szemléjére
Jelentés ugyanerről. Hírek az ellenség és az oroszok állásairól. Vélemény az itáliai sereg közeledésének hatásáról a magyar felkelés felállítására
5 p. német eredeti
1805/53. 1805. 12. 03. Degraich francia dandártábornok Alvinczy Kérvényezi a hadifogságból való kicserélését 1 p. francia eredeti
1805/54. 1805. 12. 04. Baltz szds.
Zágráb
Gomez M. Jelenti, hogy Károly főherceg. Pettau és Marburg közötti állását elhagyta, és Friedauba, a magyar határ közelébe vonult vissza 1 p. német eredeti
1805/55. 1805. 12. 05. József főhg.
Buda
Gomez M. Értesíti, hogy Schwarzerberg altábornagyot az uralkodó személye körül alkalmazták 1 p. német eredeti
1805/56. 1805. 12. 05. József főhg.
Buda
Gomez M. Körlevél, mely szerint az új csehországi főparancsnok Klenau altábornagy lett, helyettese Lattarmann báró, Mylius altábornagy pedig nyugállományba vonult 1 p. német eredeti
1805/57. 1805. 12. 05. József főhg.
Buda
Gomez M. Értesíti a Kinski és Wartensleben ezredesek által vezetett lovasüteg hőstettéről, hogy Angerau tábornok hadtestén áttörve, az ellenség által megszállott területen át Csehországba mentek 4 p. német eredeti
1805/58. 1805. 12. 05. Wauer,
St. Loup, Dellesard
Alvinczy
József nádor
Kremsben hadifogságba kerültek. Kérik kicserélésüket 3 p. francia, eredeti
1805/59. 1805. 12. 10. Dresseri őrn.
Sopron
József nádor Hírt ad a fegyverszünetről, és azon törekvéséről, hogy az ellenség beérkezése előtt lehetőleg minél nagyobb területet foglaljon el. Közli a Marmont hadtest állományát, valamint a Kufstein ostrománál levő helyőrség állományát 16 p. német eredeti
1805/60. 1805. 12. 11. Buda A nádor Jelenti Knesevich, Raditevics és Boxich tábornokok állomáshelyeit, továbbá, hogy Horvátország védelmi parancsnoka Simbschen altábornagy lett 1 p. német eredeti
1805/61. 1805. 12. 13. Pokorni alez. Gomez M. A Körmendnél végrehajtott szemléjéről tesz jelentést 2 p. német eredeti
1805/62. 1805. 12. 13. Bitter őrn.
Kissen
Gomez M. Jelenti, hogy Davoust francia tábornok megszállta Engerau falut, és Pozsonyba tüzérségi vonatok vonultak be nagy számban 3 p. német eredeti
1805/63. 1805. 12. 14. O'Brien
Neudorf
Gomez M. A magyar felkelés feloszlatása miatt Budára fog visszavonulni 2 p. német eredeti
1805/64. 1805. 12. 16. Dresseri őrn.
Sopron
József nádor Jelenti a határvonalon történt eseményeket, parancsot kapott, hogy Budára vonuljon, mivel a vidéket Károly főherceg csapatai szállták meg 2 p. német más.
1805/65. 1805. 12. 16. Gomez M.
Buda
Zach altbn. Jelentés az austerlitzi csata lefolyásáról 5 p. német eredeti
1805/66. 1805. 12. 16.
1805. 12. 07.
1805. 12. 30.
József
nádor
József
nádor
Ferenc császár
A megyének
Ferenc
császár
József nádor
Utasítás, hogy a felkelő csapatok toborzását szüntessék be.
Jelenti, hogy Illésházy Istvánt elküldte az uralkodó hadiszállására.
Értesíti a pozsonyi békeszerződés aláírásáról
7 p. német eredeti
1805/67. 1805. 12. 17. Bittner őrn.
Kittsee
Gomez M. Jelenti, hogy a szluini ezred egy zászlóalja az ellenség útját Bécs felé elzárta 2 p. német eredeti
1805/68. 1805. 12. 18. Bittner őrn.
Kittsee
Gomez M. Jelenti, hogy Davoust tábornagy a Bécsbe való szabad átjárást kérelmezte, de nem kapott rá engedélyt. Egyéb híreket is közöl 3 p. német eredeti
1805/69. 1805. 12. 18. Strasser élelm.
gondnok
Buda
  Kimutatás a budai cs. kir. katonai élelmezési raktárnál ezen a napon ténylegesen meglévő élelmezési, sütő- és hivatali személyzet állományáról 1 p. német más.
1805/70. 1805. 12. 18. Gomez M.
Buda
Mecséry, Ernst Parancsot kapnak az utak szemléjére Budától Győrig, Székesfehérvártól Pápáig és Marcaltól a Rábáig 1 p. német eredeti
1805/71. 1805. 12. 18. Gomez M.
Buda
Zach altbn. Értesíti Mecséry és Ernst őrnagyok megbízatásáról 1 p. német eredeti
1805/72. 1805. 12. 19. Schönfus tüzér
ezredes
Buda
  Kimutatás a budai tüzérségi kerület személyzetének állományáról 1 p. német más.
1805/73. 1805. 12. 19. József
nádor
Buda
Vezérkar Elrendeli az országban lévő ezredek és testületek hadrendjeinek összesítését.
A rendeletre készült különböző állománykimutatások. Többek között a pesti hidászzászlóaljról, a Budán és Pesten alkalmazott betegápoló személyzetről, a cs. kir. ruházati bizottságról, a szekerész és málhaügyi állományról
19 p. német eredeti
1805/74. 1805. 12. 20. Plotzek
Pest
  A Pesten lévő hidászzlj. tisztjeinek és legénységének állománykimutatása 1 p. német más.
1805/75. 1805. 12. 21. Gomez M.
Buda
Bittner őrn. Elrendeli, hogy Kittsenél addig kell maradnia, amíg Béccsel az összeköttetés megindul 1 p. német eredeti
1805/76. 1805. 12. 21–29. Guggenthal
Buda
  A ruházati bizottság jelentése a ruha- és a felszerelési készletről 6 p. német eredeti
1805/77. 1805. 12. 22. Lutz őrn.
Pest
  Kimutatás a magyar insurrekciós csapatok szekerész parancsnokságánál lévő tisztek, katonák, kocsik, lovak és hámok számáról 1 p. német más.
1805/78. 1805. 12. 22. József
nádor
Buda
Gomez M. Közli, hogy Wezelsberg százados előléptetési kérvényét támogatja 1 p. német eredeti
1805/79. 1805. 12. 24. Ferenc császár József nádor Értesíti azokról az intézkedésekről, amelyeket a Bécsbe való szállítás megakadályozása ellen hozott 2 p. német eredeti
1805/80. 1805. 12. 24.     Kimutatás a Budán és Pesten ápolt betegekről és a személyzetről 1 p. német más.
1805/81. 1805. 12. 24.     A magyarországi vezérkarhoz bevonultak állománykimutatása 1 p. német más.
1805/82. 1805. 12. 24. Buda   A tartalék zászlóaljak és lovasszázadok hadrendje, állománya, elhelyezése 1 p. német más.
1805/83. 1805. 12. 25. József
nádor
Buda
Vezérkar Tudatja: annak eldöntését, hogy Gerber Manfredini gyalogos alhadnagy az ulmi hadifoglyok közé tartozik-e, vagy sem, az Udvari Haditanácsra bízták 1 p. német eredeti
1805/84. 1805. 11–12. Dresseri és Bittner Gomez M. Kémhíreket közölnek 52 p. német eredeti
1805/85. 1805. 11–12.     Észrevételek a magyar insurrekció szervezéséről 2 p. német eredeti
1805/86. 1805. Beckers alez.   A Buda környékén összpontosítandó tartalék zászlóaljak elhelyezési táblázata 2 p. német eredeti
1805/87. 1805.     Egy lovasezred pénz-, termény- és élelemellátásának kimutatása háborúban és békeidőben 2 p. német eredeti
1805/88. 1805.     Egy sorzászlóalj, valamint egy segítőmunkás- és egy lövész-század pénz-, élelem-, és terményellátásának kimutatása háborúban és békeidőben 1 p. német eredeti
1805/89. 1805.     Egy könnyűzászlóalj havi ellátásának kimutatása. Jegyzetek a különböző csapatnemek ruházati és felszerelés beszerzésének árairól 4 p. német eredeti
1805/90. 1805.     Kimutatás egy kerületi hadosztály pénz-, termény- és élelemilletményéről 1 p. német eredeti
1805/91. 1805.     Kimutatás a dandárnál tisztikarának egyhavi illetményéről 1 p. német eredeti
1805/92. 1805.     Kimutatás egy 6 századból álló zászlóalj számára szükséges eleségkocsik, málháslovak és a hozzá való legénység állományáról és illetményéről 1 p. német eredeti
1805/93. 1805.     Havidíj- és zsoldkimutatás a gyalogság, az utászok és a lovasság számára 1 p. német eredeti
1805/94. 1805.     A különböző nemű és űrméretű lövegek szállításához szükséges lovak és személyzet illetménykimutatása 1 p. német eredeti
1805/95. 1805.     Kimutatás a tábori kovácsműhelyek, fedeles és társzekerek, valamint hámszerszámok beszerzési árairól 1 p. német eredeti
1805/96. 1805.     Kimutatás a lovak, a kocsik, a szerelékek, a sátrak és a ruhák beszerzési költségeiről 1 p. német eredeti
1805/97. 1805.     Észrevételek a magyar felkelésre és a cs. kir. hadsereg kiegészítésére szükséges toborzásról 21 p. német eredeti
1805/98. 1805.     Vélemény a magyar insurrekció és a tartalék sereg szervezéséről 1 p. német eredeti
1805/99. 1805.     Vélemény a magyar felkelő csapatok hadgyakorlatairól 28 p. német más.
1805/
100.
1805.     Vázlatrajz egy 6 századból álló zászlóalj felállításának tervéhez 1 p. német más.
1805/
101.
1805.     A magyar felkelő csapatok és tartalék sereg négy kerületi hadosztályainak hadrendje 1 p. német eredeti
1805/
102.
1805.     Utasítás a kerületi tábornokok részére a magyar insurrekciós csapatok gyakorlataira, a tisztikar és a legénység megjutalmazására, a lovasságnak az előőrs- és könnyűcsapat-szolgálatra való kiképzésre, a gyalogság gyakorlati kiképzésére 36 p. német eredeti
1805/
103.
1805.     A gyalogsági könnyűcsapatok kiképzéséről és azok felhasználásáról 16 p. német eredeti
1805/
104.
1805.     A magyar insurrekciós gyalogság és lovasság beosztása erre az évre 5 p. német eredeti
1805/
105.
1805.     A magyar nemesi felkelés különböző csapattesteinek állományáról és illetményeiről táblázatos kimutatás. Reggeli jelentések, állomány- és szolgálati táblázatok mintái 22 p. német nyomt.
1805/
106.
1805.     Nemzetiségi névjegyzék az ez évben az insurrekciós csapatnál alkalmazott vezérkari tisztekről 31. p. német eredeti
1805/
107.
1805. Becker   Javaslat a felkelés vezérkarának betöltésére 7 p. német eredeti
1805/
108.
1805.     Töredékes irat az insurrekciós csapatok alkalmazásáról, valamint ezek viszonyáról a császári hadsereghez 7 p. német eredeti
1805/
109.
1805. József
nádor
  Utasítások a felkelő csapatok élelmezési, szolgálati, szervezési és ruházati ügyeiről 4 p. német nyomt.
1805/
110.
1805.     Névjegyzékek a felkelés felosztásakor az alkalmazott személyekről, az előléptetett egyénekről, a katonai irodában alkalmazott személyzetről, a törzs-, a fő-, a segédtisztekről és a nyugalomba vonult tisztekről a lakóhely megnevezésével 14 p. német más.
1805/
111.
1805.     Kimutatás az 1802-ben módosított állítási táblázat szerint a megyéktől és a városoktól Magyarországon állítandó lovasság és gyalogság számáról 6 p. latin nyomt.
1805/
112.
1805. 12. 24. Kutuzov Eperjes Alvinczy
tábornagy
Kutuzov megköszöni az orosz katonák iránt tanúsított jó bánásmódot és gondoskodást 4 p. francia eredeti1806


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1806/1. 1806. 01. 04. Egerer őrn.
Bécs
Gomez M. Híreket küld a franciák bécsi tartózkodásáról és elvonulásáról, valamint a békepontokról 4 p. német eredeti
1806/2. 1806. 01. 05. Gomez
Buda
Bittner őrn. Parancsot ad, hogy Kittseeben maradjon, és a híradást addig folytassa, amíg a franciák Bécset teljesen ki nem ürítették 1 p. német eredeti
1806/3. 1806. 01. 05. Fickweiler
Buda
Gomez M. Jelenti, hogy a nádor 01. 08-án szemlét fog tartani a Pest megyei insurrekciós csapatoknál
,
1 p. német eredeti
1806/4. 1806. 01. 05. Bittner őrn. Gomez M. Előterjeszti a január 16-án Bécsbe bevonuló csapatok elhelyezési tervét 3 p. német eredeti
1806/5. 1806. 01. 06. József főhg.
Buda
Gomez M. Közli, hogy a hadseregben az előléptetéseket egyelőre beszüntetik 1 p. német eredeti
1806/6. 1806. 01. 06. Bittner őrn.
Kittsee
Gomez M. Jelenti, hogy Károly főherceg ezen a napon, a király másnap érkezik Pozsonyba. Hírt ad Napóleon és Károly főhg. találkozásáról Stammerdorfban 9 p. német eredeti
1806/7. 1806. 01. 09. Bittner őrn.
Kittsee
Gomez M. Jelenti a franciák kivonulását Pozsonyból, Károly főherceg odaérkezését és a császári csapatok bevonulását Bécsbe 3 p. német eredeti
1806/8. 1806. 01. 12. Bittner őrn.
Kittsee
Gomez M. Híreket közöl a franciákról, a bécsi helyőrségben történt változásokról. Tervezetet dolgoznak ki a hadügy javítására 3 p. német eredeti
1806/9. 1806. 01. 13. Kopp főhdgy. Gomez M. További utasítást vár arra az esetre, ha jelenlegi feladatát teljesítette 3 p. német eredeti
1806/10. 1806. 01. 13. József főhg. Gomez M. Kihirdeti a király rendeletét, amellyel a magyar és a horvát felkelést feloszlatta 1 p. német eredeti
1806/11. 1806. 01. 14. Bittner őrn.
Kittsee
Gomez M. Parancsot kapott, hogy Bécsbe induljon, és mindenről, ami a városban annak teljes birtokbavételéig történik, hírt adjon 2 p. német eredeti
1806/12. 1806. 01. 14. Baltz szds.
Zágráb
Gomez M. Jelenti a Simbachen altbn. vezette, Horvátország védelmére felállított határzászlóaljak feloszlatását 1 p. német eredeti
1806/13. 1806. 01. 27. József főhg.
Buda
Ferenc
császár
Véleménye szerint Pálffy tbk. viselkedése vizsgálatot nem igényel, mivel meggondolatlanság és helytelenül alkalmazott buzgósága a csatolt levelezésből eléggé nyilvánvaló.
Melléklet: Pálffy levelezése József nádorral és Davoust francia tábornaggyal
10 p. német eredeti
francia
gépelt más.
1806/14. 1806. 01. 29. Egerer őrn. Gomez M. Értesíti, hogy Schwarzenberg herceg a császár főhadsegéde lett, s hogy az uralkodó 1 100 000 forintot utalt ki a szegények közötti szétosztásra 2 p. német eredeti
1806/15. 1806. 02. 02. József főhg.
Buda
A felkelés
főparancsnoksága
Közli a császár elhatározását a magyar és a horvát felkelés feloszlatására 7 p. német eredeti
1806/16. 1806. 02. 06. Beckers
Buda
Gomez M. Felterjeszti azon insurrekciós csapatok legénységének névjegyzékét, akiket a fegyverszünet kihirdetése idején a megyéknél már összegyűjtöttek. A szlavón felkelésről jelentés nem érkezett be 10 p. német eredeti
1806/17. 1806. 02. 06. Dresseri őrn.
Buda
Gomez M. Sopron város tanácsának kérelmét terjeszti elő, amelyben a város a katonaságnak kölcsönzött 2 új köpeny és 3 szurony visszaszolgáltatását kéri 1 p. német eredeti
1806/18. 1806. 02. 07. Pálffy Lipót
Bécs
Ferenc
császár
A mellékelt levelek alapján igazolását kéri a pozsonyi dandárparancsnoki minőségben kifejtett magatartásáról 21 p. német eredeti
1806/19. 1806. 02. 10. Ferenc császár
Bécs
Károly főhg. A főherceg kinevezése a cs. kir. haderő főparancsnokává 1 p. német gépelt más.
1806/20. 1806. 02. 20. József
nádor
Bécs
A császár Névjegyzék előterjesztése a magyar insurrekció legénységéről, melyet az 1805. november 07-i országgyűlés és a fegyverszünet között ténylegesen toboroztak. Több megye és város a kontingensénél nagyobb létszámot ajánlott fel, illetve állított ki 3 p. német más.
1806/21. 1806. 03. 01. Károly főhg.
Bécs
  A kir. és cs. kir. vezérkari tisztek névjegyzéke, akiket a felkelés feloszlatása után az ezredekhez való beosztásra ajánlottak 1 p. német más.
1806/22. 1806. 03. 04.
1806. 03. 06.
Károly főhg.
Bécs
Vezérkar
Vezérkar
Károly főhg.
Parancsot ad, hogy Weiss vezérkari főhadnagy szolgálati alkalmaztatásáról és előléptetési alkalmasságáról véleményt adjanak.
Nyilatkozat ugyanerről
3 p. német más.
1806/23. 1806. 03. 25. Stiplicz altn. Gomez M. Tudósítja arról, hogy az uralkodó a tábornok által felvett túl magas táblapénz megtérítésétől eltekintett 2 p. német eredeti
1806/24. 1806. 08. 06. Ferenc császár   Császári rendelet a szolgálatban lévő személyek fizetéséről 3 p. német nyomt.
1806/25. 1806. 08. 06. Ferenc császár   Lemondása német császári jogairól 3 p. német nyomt.
1806/26. 1806. 08. 11. Ferenc császár   Az osztrák császár címere és címei 7 p. német nyomt.
1806/27. 1806. 08. 27. Udvari
Haditanács
Bécs
Ferenc király Pálffy tábornok nyugdíjaztatásáról 1 p. német g. más.
1806/28. 1806. 09. 26. Udvari
Haditanács
Bécs
Gral Crudo Pálffy tábornok ügyének vizsgálatáról 1 p. német g. más.
1806/29. 1806. 09. 26. Udvari
Haditanács
Bécs
Gral Crudo Pálffy tábornok nyugdíjának megállapításáról 1 p. német g. más.
1806/30. 1806.     Az 1805–1806. évben az insurrekciós hadseregre vonatkozóan megjelent rendeletek és egyéb iratok jegyzéke 2 p. német eredeti1807


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1807/1. 1807. 03. 28. Forstheim   Csapatmozgósítási rendszer bevezetése Magyarországon és Erdélyben 9 p. német eredeti
1807/2. 1807. 06. 12. Károly főhg.
Bécs
Alvinczy Szolgálati használatra átküldi azon felmérést, amely a magyar ezredeknek a népesség arányában kiállítandó számáról készült 12 p. német eredeti1809


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1809. 1/1. 1809. 01. 10. Sopron vármegye   Hirdetmény a nemesi felkelésről szóló 1808. törvénycikkekről 1 p. német nyomt.
1809. 2/1. 1809. 02. 20. Gomez M.
Bécs
  Javaslatot terjeszt elő, hogy a magyar nemesi felkelés hadseregének kerületi tábornokai mellé olyan tiszteket nevezzenek ki, akik jártasak a szolgálatban. Minden tábornok mellé 1 törzstiszt, 2 százados, 1 főhadnagy; a vezérkar számára 1 ezredes, 1 alezredes, 3 őrnagy, 2 százados, 6 főhadnagy, a személyes ügyek intézésére 1 őrnagy és egy főhadnagy kinevezését tartja célszerűnek 1 p. német eredeti
1809. 2/2. 1809. 02. 20. Gomez M.
Bécs
Károly főhg. A magyar nemesi felkelés vezérkarának betöltésére javasolt tisztek névjegyzéke 4 p. német eredeti
1809. 2/3. 1809. 02. 21. Ferenc
király
József nádor A magyar felkelés lovasságának létszámát 15 000 főben állapították meg, de a gyalogságbeli nemes emberekkel kiegészíthető. Az önkéntes adományból felállított osztagok a felállító nevét viselik, aki a főtisztek és az altisztek felét is kinevezheti. A nagyobb számú felajánlott csapatok gyalogságból, a kisebbek lovasságból álljanak 3 p. német más.
1809. 2/4. 1809. 02. 24. Gomez M.
Bécs
Károly főhg. Felterjeszti a magyar felkelés vezérkarához javasolt tisztek névjegyzékét a csökkentett létszám alapján 2 p. német eredeti
1809. 2/5. 1809. 02. 26. József főhg.
Bécs
A tiszai ker. nemesi felkelés psága Instrukciók a lovas- és gyalogosfelkelők öltözetéhez 4 p. német eredeti
1809. 3/1. 1809. 03. 04. Károly főhg.
Bécs
Gomez M. Gomez altábornagyot és a vezérkari főnököt a nádor a főherceghez utasítja. A felkeléshez beosztott összes magyar törzs- és főtiszt a hadiilletményt kapja 3 p. német eredeti
1809. 3/2. 1809. 03. 04. József
nádor
Szombathely
Révay Miklós Felhívás a lovas nemesi felkelés kiegészítésére és költségeinek fedezésére 1 p. latin nyomt.
1809. 3/3. 1809. 03. 05. Zeidler szertárőr
Buda
  Kimutatás a budai hadiszertárban lévő különböző lőfegyverekről, tábori és lovassági ütegekről, valamint az óbudai ruházati bizottságnál levő anyagszerekről, ruházati, fegyverzeti és felszerelési cikkekről 4 p. német eredeti
1809. 3/4. 1809. 03. 07. Károly főhg.
Bécs
Gomez M. Meghatározza a magyar felkelés vezérkarának alakítását a csatolt jegyzék alapján 2 p. német eredeti
1809. 3/5. 1809. 03. 08. József
nádor
Buda
A tiszai
kerület
Értesíti a főparancsnokhoz tartozó tisztek kinevezéséről 3 p. német eredeti
1809. 3/6. 1809. 03. 12. József
nádor
Buda
Alvinczy A Zichy testvérek saját költségén felállítandó huszárosztag toborzása csak az országtól a Reichsratnak ajánlott legénység kiállítása után mehet végbe 2 p. német más.
1809. 3/7. 1809. 03. 13. Colloredo W. Alvinczy Módosításokat tettek a magyarországi önkéntes csapatajánlások rendszerében 3 p. német eredeti
1809. 3/8. 1809. 03. 13. József főhg.
Buda
Cs. kir.
főparancsnokság
Aggályait fejezi ki a fegyverkészlet elégtelensége miatt, mivel mind az insurrekciós csapatokat, mind a milíciát a hadiszertárból kell ellátni fegyverrel 5 p. német más.
1809. 3/9. 1809. 03. 16. Károly főhg.
Bécs
Cs. kir.
főparancsnokság
Határozatok az Albert szász hg. és mások által a magyar felkelés számára önként felajánlott osztagokról és azok elszállásolásáról 4 p. német eredeti
1809. 3/10. 1809. 03. 18. Collorado
Bécs
Cs. kir.
főparancsnokság
A horvát felkelés csapatai kincstári ellátásban részesülnek. A magyar felkelés csapatai közül csak azokra alkalmazható ugyanez, amelyeket a kontingensen felül állítottak ki, a többit az ország köteles ellátni 3 p. német más.
1809. 3/11. 1809. 03. 19. József főhg. Alvinczy Távollétében őreá bízza az élelemgabona-vásárlás irányítását 1 p. német eredeti
1809. 3/12. 1809. 03. 23. Udvari Haditanács
Bécs
Magyar
főparancsnokság
A csapatokat és az osztagokat kiállító magánosok és testületek a lovak beszerzéséről és a legénység toborzásáról is gondoskodjanak 2 p. német más.
1809. 3/13. 1809. 03. 23. József főhg.
Buda
Tiszai ker.
parancsnoksága
Értesíti a törzstisztek kinevezéséről. Instrukciókat ad a csapatok és a tüzérség lőszerrel való ellátásához 7 p. német eredeti
1809. 3/14. 1809. 03. 26. Bécs József főhg. A magyar felkelés új típusú lőfegyverek hiányában csak régiekkel látható el 4 p. német más.
1809. 3/15.
1809. 03. 30.     A magyar felkelés élelmiszer-ellátásának módozatai aszerint, hogy törvényes, személyes felkelésről, önkéntesekről vagy magánosok által kiállított csapatokról van szó 2 p. német más.
1809. 4/1. 1809. 04. 03. Demouth őrn.
Bécs
  A magyar felkelés törzs- és főtisztjeinek beosztása 1 p. német eredeti
1809. 4/2. 1809. 04. 06. Károly főhg.
Bécs
  Felhívás a haza védelmére 4 p. német nyomt.,
magyar nyomt.
1809. 4/3. 1809. 04. 06. József főhg.
Bécs
Magyar insurr. ker. parancsnokok Minden kerületi tábornok mellé egy vezérkari tisztet rendeltek a felkelő csapatok kiképzésének vezetésére. Ezek Gomez altbn. alá tartoznak 10 p. német eredeti
1809. 4/4. 1809. 04. 08. (I.) Ferenc
Bécs
A birodalom népei Felhívja birodalma népeit a franciák elleni védekezésre 2 p. német nyomt.
1809. 4/5. 1809. 04. 09. Schönfeld
Bécs
  Kimutatás a budai szertárból a felkelő csapatoknak kiadott, valamint még meglevő lőfegyverekről 2 p. német eredeti
1809. 4/6. 1809. 04. 13. József főhg.
Buda
Cs. kir.
magyar főparancsnokság
Határozatok a magyar nemesi felkelés tisztjeinek és legénységének zsoldjáról 3 p. német más.
1809. 4/7. 1809. 04. 13. János főhg.
Udine
„Az
olaszokhoz”
Kiáltvány, hogy az olaszok a császári sereget mindenben támogassák, és ne engedjenek a franciák csábításának 2 p. magyar nyomt.
1809. 4/8. 1809. 04. 17. (József főhg.) A tiszai
kerület
Utasítások a nemesi lovasezredek összetételére, a szekerek és a málháslovak szükséges számának megállapítására, valamint a zászlóaljak felállítására.
Melléklet.
A lovasság pénz- és természetbeni járandóságának tervezete, egy huszárezred 1 havi költségvetésének tervezete
6 p. német eredeti
1809. 4/9. 1809. 04. 21. József főhg.
Buda
Cs. kir.
magyar főparancsnokság
Keglevich vezérőrnagy megbízatást kapott, hogy a hercegprímás által Esztergom megyében felállított huszárezredet felülvizsgálja 1 p. német más.
1809. 4/10. 1809. 04. 22. József főhg.
Buda
Cs. kir.
magyar főparancsnokság
Értesítés az összes felkelő hadak szemléjéről 3 p. német más.
1809. 4/11. 1809. 04. 22. József főhg.
Buda
Tiszai ker. ins. parancsnokság Utasítások a hadiszemlére vonatkozóan 9 p. német eredeti
1809. 4/12. 1809. 04. 23. Csollich szds.
Árva
(Gomez M.) Jelenti, hogy az Árva-völgyet Tverdossinnál meg fogja szemlélni. Árva kastélyának védelméről 2 tervezetet és egy emlékiratot terjeszt elő 1 p. német eredeti
1809. 4/13. 1809. 04. 23. Voith szds.
Trencsén
Haugwitz gr. Jelentés a Morva völgyének és a morva-völgyi utak szemléjéről. Felterjeszti a Morva-völgy védelméről szóló tervezetet 2 p. német eredeti
1809. 4/14. 1809. 04. 26. Baillet
Bécs
Alvinczy Magyarországon az összes rendelkezésre álló csapatok készenlétben tartandók, hogy feltűnés nélkül és a lehető leggyorsabban az örökös tartományok védelmére, a meghatározott pontokra szállíthatók legyenek 1 p. német más.
1809. 4/15. 1809. 04. 27. József főhg.
Buda
Insurr.
kerületi
parancsnokai
Felhívás a magyar nemességhez az insurrekció azonnali megszervezésére, hogy a csapatok mielőbb a birodalom határaihoz vonulhassanak 6 p. német nyomt.,
magyar nyomt.
1809. 4/16. 1809. 04. 27. Gomez M.
Buda
Ertl alez. Parancsot kap, hogy küldje be az elsáncolt tábor terveit. Utasítás, hogy győri tábor munkálatait, amelyet az alezredesre bíztak, azonnal meg kell kezdeni 2 p. német eredeti
1809. 4/17. 1809. 04. 27. Bekern ezds.
Buda
A felkelés
vezérkara
Elrendelték a magyar felkelés csapatainak hadiszemléjét és kerületenkénti összevonását, a következőképpen:
a dunáninneni kerület csapatai Komárom és Nyitra között,
a tiszáninneni csapatok Eger környékén,
a tiszántúliak Pest és Szeged környékén vonandók össze
6 p. német eredeti
1809. 4/18. 1809. 04. 29. Ertl alez.
Győr
Gomez M. Jelentés a Győr melletti tábor sáncolásának megkezdéséről 1 p. német eredeti
1809. 4/19. 1809. 04. 29. (Gomez M.)
Buda
József nádor Javaslat a felkelő csapatok helyzetéről, a kerületi tábornokok székhelyeiről, a raktárak telepítéséről 3 p. német eredeti
1809. 4/20. 1809. 04. 29.     A nemesi felkelés csapatainak elhelyezése a dunántúli kerületben 2 p. német eredeti
1809. 4/21. 1809. 04. 30. Steiner szds.
Homonna
Haugwitz Azt a feladatot kapta, hogy Magyarország északi határait szemlélje meg, abból a célból, hogy ott olyan pontokat tudjanak meghatározni, ahonnan a Lengyelország felől támadó ellenséget biztosan meg tudják állítani 4 p. német eredeti
1809. 4/22. 1809. 04. 30. Buda   Utasítás a magyar nemesi felkelés csapatainak Bécs környékén történő összpontosítására 1 p. német eredeti
1809. 5/1. 1809. 05. 02. Maretich szds.
Fehérvár
Gomez M. Jelenti, hogy Fehérvárott a hadiszemlét a felkelés szervezésének hiányában nem tartották meg 3 p. német eredeti
1809. 5/2. 1809. 05. 02. Gomez M. Károly főhg. Jelenti, hogy a 4 kerületi hadosztály ereje 23 316 gyalogos és 16 825 lovas. Egy részük saját kardot használ, idomítatlanok a lovaik, és a ruházatuk sem kielégítő.
A győri elsáncolt tábort Ertl alezredes vezetésével 4 héten belül rendbehozzák. A kerületi tábornokok mellé vezérkari tiszteket osztottak be, de mivel számuk, tekintettel a teljesen ki nem képzett felkelő csapatokra, túl kevés, egy törzstiszti előléptetési javaslatot terjeszt elő
6 p. német eredeti
1809. 5/3. 1809. 05. 03. Maretich
Pápa
Gomez M. A felkelés szervezésének be nem fejezése miatt Pápán is meghiúsult a hadiszemle, mindez az intézkedések megváltoztatását teszi szükségessé. Andrássy vőrgy. az általa megszemlélt szervezett lovasságot és annak vezetőjét, Zichy grófot megdicsérte. Panaszt tesz, hogy a hatóságok mulasztásai miatt a sürgönyök továbbítása késlekedik 8 p. német eredeti
1809. 5/4. 1809. 05. 05. Udvari Haditanács Magyar
főparancsnokság
A király parancsára 2 felkelő osztagot állítanak fel a Lajtán és Győr mellett. Győrt 4000 főnek megfelelő 3 heti, Komáromot 9000 főnek megfelelő 6 heti élelemmel látják el 1 p. német más.
1809. 5/5. 1809. 05. 05.     Davidovich és Mecséry lovas-, Duka és Hadik két gyaloghadosztályának hadrendje
2 p. német eredeti
1809. 5/6. 1809. 05. 05.     Javaslat a Duna bal és jobb parti két magyar felkelő hadosztály dandárbeosztására 1 p. német eredeti
1809. 5/7. 1809. 05. 05. Ott altbn.
Buda
Andrássy J. A magyar felkelő csapatok dunántúli és dunáninneni részeinek ideiglenes elhelyezési táblázata 3 p. német eredeti
1809. 5/8. 1809. 05. 06. A király A nádor A győri erődítési munkálatokban résztvevők dicséretben részesülnek. Elrendeli Pozsonynál egy hídfő felállítását 1 p. német más.
1809. 5/9. 1809. 05. 06. Maretich
Szombathely
Gomez M. Jelentés a Vas megyei felkelés hadiszemléjéről 4 p. német eredeti
1809. 5/10. 1809. 05. 06. Gomez M.
Buda
Magyar
főparancsnokság
Pénzkiutalási kérvény a pozsonyi hídfőt építtető Csollich szds. és a győri tábort készíttető Ertl alez. számára. Sáncszerek kiutalása is szükséges. A vezérkar számára kisegítésre kéri Weinfeldt, Blagovich és Rubi tiszteket 2 p. német eredeti
1809. 5/11. 1809. 05. 06. Gomez M.
Buda
Csollich Pál Parancsot ad a pozsonyi hídfő kiépítésére, amelyhez a munkásokat adják. A munkát a legnagyobb sietséggel folytatni kell. Kémeket küldenek ki Bécsbe, Sopronba, Bruckba és a Morva folyó felé, tőlük a pénzt nem szabad sajnálni. A híd, hogy az ellenség kezébe ne kerüljön, esetenként a bal partra szállítandó. Szállító járműveket a Duna jobb partján nem szabad hagyni, mert az ellenség Bécs felé közlekedik. Hartlieb főhdgy.-ot melléje osztja be szolgálatra 2 p. német eredeti
1809. 5/12. 1809. 05. 06. Gomez M.
Buda
Ertl alez. A győri elsáncolt tábort a megyei munkásokkal, mielőbb fejezzék be. Davidovich ezredes kiadja a sáncszereket.
A Rába és a Rábca védelmére azonnal hozzanak intézkedéseket. Ezek közül az első és legfontosabb az árzsilip elkészítése
2 p. német eredeti
1809. 5/13. 1809. 05. 06. Maretich
Körmend
A nádor Jelenti, hogy Geramb különítménye Szombathely előtt ellenségbe ütközött, de tartja magát. Egy járőrcsapat Sárvárnál ellenséges járőrre bukkant. Sopronban állítólag 18 000 főnyi ellenség van 10 ágyúval, ezek fele Kapuvár, másik fele Kőszeg felé vonul. Javaslata a Rába védelmére. Híreket közöl arról, hogy Rechnitzből és Petersdorfból az ellenséges különítményeket a parasztok kiverték 4 p. német eredeti
1809. 5/14. 1809. 05. 07. Maretich Gomez M. Jelenti a Vas megyei felkelés 9 századának elhelyezését 1 p. német eredeti
1809. 5/15. 1809. 05. 07. Ertl alez. Gomez M. A Győr melletti táborra védelmi tervet, a vízművekre 3 tervezetet terjeszt elő 18 p. német eredeti
1809. 5/16. 1809. 05. 08. József főhg. Magyar
vezérkar
Fábri altbn. a felkelés főparancsnokának helyettese lesz, Schlossern veszi át a tábori biztosítóügyek kezelését, az élelmezési főgondnoki állást Gunsberg Ferencre, a hadbírói tisztet Gavonda testőr hadbíróra, a tüzérigazgatóságot Vogluberre bízták 2 p. német eredeti
1809. 5/17. 1809. 05. 08.     Davidovich és Ott altbn. két hadosztályának hadrendje 1 p. német eredeti
1809. 5/18. 1809. 05. 08. Gomez M. Buda Ertl alez. A győri tábor erődítését sürgősen be kell fejezni. Az ellenség közeledésével a Rábán és a Rábcán át vezető hidakat le kell bontani, és a Győrrel való közlekedést kompon keresztül fenntartani 1 p. német eredeti
1809. 5/19. 1809. 05. 08.     A Rába, a Marcal és Zala védelmére kiadott intézkedések 4 p. német eredeti
1809. 5/20. 1809. 05. 08.     A cs. kir. és a magyar nemesi felkelő csapatok beosztása a Rába és a Vág mentén 2 p. német eredeti
1809. 5/21. 1809. 05. 08. Maretich
Kapuvár
Gomez M. Jelentés a Vas és a Sopron megyei felkelés hadiszemléjéről. Javaslatot tesz ezen csapatok összevonására 3 p. német eredeti
1809. 5/22. 1809. 05. 08. Ertl alez.
Győr
Gomez M. Jelentés a Győr melletti erődítési munkálatokról 2 p. német eredeti
1809. 5/23. 1809. 05. 09. Csollich ezds.
Pozsony
Gomez M. Jelentés a pozsonyi hídfő építésére kirendelt munkásokról és a munkák megkezdéséről. Rainer főhercegtől azt a hírt kapta, hogy a hadsereg a Dunán átkelt. A szükséges utasítások kiadására állandó tanácsot állítottak fel 2 p. német eredeti
1809. 5/24. 1809. 05. 09. Ertl alez.
Győr
Gomez M. Péchy mérnök ezds., akit Győr város erődítési munkálataival bíztak meg, megérkezett. A hidak megerősítését átvenni nem akarja, ezért erre vonatkozó utasítást kér 4 p. német eredeti
1809. 5/25. 1809. 05. 09. Hayder őrn.   Jelentés a tartalék osztályok, zászlóaljak és lovasszázadok felállításáról 1 p. német eredeti
1809. 5/26. 1809. 05. 09. Gomez M.
Buda
Beckers ezds. Mecséry altbn. veszi át a Győrnél lévő előőrsök irányítását. Előőrsöket kell felállítani Leopoldstadttól Komáromig 2 p. német eredeti
1809. 5/27. 1809. 05. 09.     Intézkedések a győri előőrsök felállítására 2 p. német eredeti
1809. 5/28. 1809. 05. 09. Gomez M.
Buda
Ertl alez. Győr védelmi tervezetét jóváhagyták, megvalósításában a legnagyobb sietséget ajánlja. Lövegekről, lőszerről, élelemről gondoskodni fognak 2 p. német eredeti
1809. 5/29. 1809. 05. 09. Vogelhuber
Buda
  Kimutatás a felkelő hadsereghez utalt tüzérségről 2 p. német eredeti
1809. 5/30. 1809. 05. 09. József főhg.
Buda
Tiszai ker. ins. parancsnokság Utasítás a lovas- és gyalogosezredek elosztására a kerületben 4 p. német eredeti
1809. 5/31. 1809. 05. 10.     Csapatok összpontosítása a győri táborban 2 p. német eredeti
1809. 5/32. 1809. 05. 10. Gomez M.
Bécs
Csollich ezds. Utasítást ad, hogy a pozsonyi hídfő erősítését sürgősen fejezzék be, és gondoskodjanak róla, hogy a mozgó hidat az ellenség ne vehesse birtokba 1 p. német eredeti
1809. 5/33. 1809. 05. 10. Gallbrun
Eger
Gomez M. Jelentést tesz felső magyarországi küldetésének eredményéről. Hadik gr. betegsége miatt Zemplén, Ung, Bereg, Sáros és Torna megyék hadiszemléjét Hertelendi tbk. tartotta meg. Abauj, Borsod és Szepes megye szemléjét későbbre halasztották 2 p. német eredeti
1809. 5/34. 1809. 05. 10. Gomez M.
Buda
Mecséry altbn. Értesíti, hogy a Rába menti előőrsök parancsnokává nevezték ki, és Lipszky őrnagyot osztották be mellé 1 p. német eredeti
1809. 5/35. 1809. 05. 10. Gomez M.
Buda
Károly főhg. Előterjeszti a győri elsáncolt táborba és a Vág mellé vonuló 9365 gyalogost és 10 717 lovast kitevő felkelő csapat hadrendjét. Győr védelmét megerősítették, az elsáncolt tábor és a pozsonyi hídfő munkálatai serényen folynak. Jelenti, hogy egyes felkelő ezredeknél és zászlóaljaknál hiányzik a megfelelő ruházat és felszerelés.
Melléklet:
A győri, a szabadhegyi, a marcaltői és a mórichidai táborban levő csapatok elhelyezése
4 p. német eredeti
1809. 5/36. 1809. 05. 10. Gomez M.
Buda
Ertl alez.
A Péchy ezredessel történt megbeszélés alapján a győri védelmi intézkedéseket és az elsáncolt tábor munkáit jóváhagyták 2 p. német eredeti
1809. 5/37. 1809. 05. 10. Alvinczy
Buda
József nádor Értesíti arról, hogy a magyar pótosztályok Győr, Komárom, Buda és Pest helyőrsége lesz 1 p. német eredeti
1809. 5/38. 1809. 05. 11. Gomez M.
Buda
József nádor Előterjeszti a Mecséry altábornagynak – mint a Győr melletti őrsök parancsnokának – szóló utasításokat 5 p. német eredeti
1809. 5/39. 1809. 05. 11. Ertl alez. Gomez M. Jelentés a győri elsáncolt tábor munkálatairól 3 p. német eredeti
1809. 5/40. 1809. 05. 11. Gomez M.
Buda
József nádor Előterjeszti a Vág folyó védelméről szóló utasítást 5 p. német eredeti
1809. 5/41. 1809. 05. 11. Gomez M.
Buda
Csollich szds. Parancsot ad a pozsonyi hídfő munkáinak gyorsítására 1 p. német eredeti
1809. 5/42. 1809. 05. 11. Gomez M.
Buda
Lipszky őrn. Tegyen intézkedéseket, hogy idejében hírt kapjanak róla, ha az ellenség Magyarországra Győr felől betörne. Ez esetben a Rábán és Rábcán átvezető összes hidat meg kell semmisíteni 3 p. német eredeti
1809. 5/43. 1809. 05. 12.     A magyar felkelő csapatok dandárbeosztása 1 p. német eredeti
1809. 5/44. 1809. 05. 12. Beckers
Buda
József nádor Prohaszka vezérőrnagyot az uralkodó Pozsonyba küldte, hogy a hídfő munkálatait megszemlélje, és a továbbiakban belátása szerint vezesse azt tovább 1 p. német más.
1809. 5/45. 1809. 05. 12. Gomez M.
Buda
József nádor Kéri, hogy nevezzék ki a győri parancsnokot, és hogy a várba 10 db 12 fontos löveget küldjenek lőszerrel együtt 1 p. német eredeti
1809. 5/46. 1809. 05. 12. Gomez M.
Buda
Lipszky őrn. Utasítás a Győr melletti felkelő csapatok felállítására. Rendelkezések egy esetleges szükségessé váló visszavonulásra 3 p. német eredeti
1809. 5/47. 1809. 05. 12. Gomez M.
Buda
Ertl alez. Dicséretben részesíti a tett védelmi intézkedések miatt. Értesíti a Győr számára kiutalt ütegek közeledéséről 2 p. német eredeti
1809. 5/48. 1809. 05. 12. Gomez M.
Buda
Lipszky őrn. Az 5. és a 6. hadtest Sopronban van, de ez nem lehet akadálya a Rábán és a Marcalon a hidak lebontásának, ha az ellenség ezeket a csapatokat errefelé üldözné 2 p. német eredeti
1809. 5/49. 1809. 05. 12. Gomez M.
Buda
Csollich Pál A császár parancsára Prohászka tbk. veszi át a pozsonyi hídfő erősítési munkáinak vezetését. Ha tiszteket is visz magával, akkor a címzett Hartlich főhadnaggyal Nyitrába menjen, az ott felállítandó csapatokhoz szolgálatra 2 p. német eredeti
1809. 5/50. 1809. 05. 12. Péchy ezds.
Győr
Gomez M. A győri erődítési munkához kéri munkások kirendelését 2 p. német eredeti
1809. 5/51. 1809. 05. 12.     Kimutatás több magyar felkelő ezred táborozási helyéről 1 p. német eredeti
1809. 5/52. 1809. 05. 13. Gomez M.
Buda
József nádor Kérdezi, hogy a felkelő csapatok Győrbe érkezése után a főparancsnokság is oda induljon-e? 4 p. német eredeti
1809. 5/53. 1809. 05. 13. Ertl alez.
Győr
Gomez M. Részletes jelentés a győri elsáncolt tábor munkálatainak haladásáról. A lövegek és a lőszerek megérkeztek. Lipszky őrn. a hidak lebontását illetőleg a szükséges intézkedéseket megtette 8 p. német eredeti
1809. 5/54. 1809. 05. 13. Gomez M.
Buda
Csollich Pál A pozsonyi hídfő alapozása miatt elégedettségét fejezi ki. Parancsot kap, hogy Hartlieb főhadnagyot a hadiszállásra küldje, és a híradást folytassa 2 p. német eredeti
1809. 5/55. 1809. 05. 13. Martlich szds.
Fehérvár
Gomez M. Jelentés a Győr, a Veszprém és a Komárom megyében lefolyt hadiszemléről. Javaslata a Moson, Sopron és Vas megyei felkelő csapatok összpontosítási helyeire 3 p. német eredeti
1809. 5/56. 1809. 05. 13. József főhg.
Buda
Tiszai ker.
ins. parancsnokság
Instrukció a felkelő csapatok, ezredek és zászlóaljak szerinti elosztására, a vezetők kijelölésére 3 p. német eredeti
1809. 5/57. 1809. 05. 14. Csollich
Pozsony
Gomez M. Jelentés a pozsonyi védelmi munkákról. Hírek Bécs ostromáról 4 p. német eredeti
1809. 5/58. 1809. 05. 14. Ertl alez.
Győr
Gomez M. Jelentés a győri tábor erődítési munkáiról. Véleménye szerint az elsáncolt vonalon az ellenség feltartható, ha a szükséges csapatokkal és élelemmel ellátják 2 p. német eredeti
1809. 5/59. 1809. 05. 14. Buda   Duka altbn. és Hadik vezérőrnagy két hadosztályának hadrendje 1 p. német eredeti
1809. 5/60. 1809. 05. 14. Lipszky őrn.
Győr
Gomez M. Jelentés a Győr védelmére tett intézkedésekről 2 p. német eredeti
1809. 5/61. 1809. 05. 14. Lipszky őrn.
Győr
Gomez M. Kémhírek Bécs kapitulációjáról 1 p. német eredeti
1809. 5/62. 1809. 05. 14. Vogelhuber Buda Gomez M. Jelentés a védelmi ütegek Győrbe való küldéséről 2 p. német eredeti
1809. 5/63. 1809. 05. 14. Maretich
Fehérvár
Gomez M. Jelentés a Moson megyei hadiszemléről 2 p. német eredeti
1809. 5/64. 1809. 05. 14. Gomez M.
Buda
Vogelhuber Győr megerősítése annyira haladt, hogy a felkelő csapatok odairányíthatók. A várműveket megfelelő lövegekkel kell ellátni 1 p. német eredeti
1809. 5/65. 1809. 05. 14. Gomez M.
Buda
Ertl alez. A tett védelmi intézkedéseket jóváhagyta. A Győr vára előtt álló összes hajót irányítsa a folyón lefelé. A tüzérség hamarosan megérkezik 2 p. német eredeti
1809. 5/66. 1809. 05. 14. Gomez M.
Buda
Végh
orsz.
főbiztos
Tegyen intézkedéseket a főhadiszállás áthelyezésére 1 p. német eredeti
1809. 5/67. 1809. 05. 14. Gomez M.
Buda
Péchy ezds. Értesíti, hogy Ertl alez. a Győr környékén végzendő munkákhoz munkásokat fog átengedni 1 p. német eredeti
1809. 5/68. 1809. 05. 14. Végh
Buda
Gomez M. Jelenti, hogy a főparancsnokság egyelőre Igmándon marad, az irodákat Ácsra helyezték át 2 p. német eredeti
1809. 5/69. 1809. 05. 14. Gomez M. A nádor Jelentés a magyar nemesi felkelő csapatok elhelyezéséről a Rába mentén 2 p. német eredeti
1809. 5/70. 1809. 05. 15. Napóleon
Schönbrunn
  Kiáltványa a magyar nemzethez 1 p. magyar, latin francia eredeti
1809. 5/71. 1809. 05. 15. József
főhg.
Buda
Tiszai ker.
parancsnokság
A magyar insurrekciós csapatok ideiglenes elhelyezéséről 3 p. német eredeti
1809. 5/72. 1809. 05. 15. Dedovich ezds.
Komárom
Alvinczy Megjegyzések az Alvinczy tbngy. jelenlétében, Komárom várának megerősítésére hozott védelmi intézkedésekről 20 p. német eredeti
1809. 5/73. 1809. 05. 15. Gomez M.
Buda
Magyar
főparancsnokság
Javasolja egy törzs huszárszázad felállítását 2 p. német eredeti
1809. 5/74. 1809. 05. 15. Gomez M.
Buda
Mecséry altbn. Intézkedések a csapatok Győrből Budára történő visszavonulásáról, ha a franciák oly erőkkel törnének be Magyarországra, hogy a győri állásokat megtartani nem lehetne 3 p. német eredeti
1809. 5/75. 1809. 05. 15. Gomez M.
Buda
Károly főhg. Leírása a győri elsáncolt táborról, amelynek ereje az áradásokban rejlik. Győr megerősítése elkészült. Az előőrsszolgálatot 4 osztály felkelő lovasság végzi. Kimutatás a meglevő löveg állományról 4 p. német eredeti
1809. 5/76. 1809. 05. 15. Gomez M.
Buda
Péchy ezds. Minthogy Bécs kapitulált, lehetséges, hogy az ellenség egy hadtestet küld Magyarországra. Szükségessé vált az összes ágyú Győrbe szállítása, mivel gyalogság hiányában a védelem a várra száll, és a külső rész csak a hidak lebontásával és elárasztással védhető 2 p. német eredeti
1809. 5/77. 1809. 05. 15. Gomez M.
Buda
Ertl alez. Az előzővel hasonló tartalmú parancs, azzal a kiegészítéssel, hogy a kincstári javak mentésére, különösen a lőporért, mindent meg kell tenni 3 p. német eredeti
1809. 5/78. 1809. 05. 15. Gomez M.
Buda
Kerekes Parancsot ad, hogy a nyitrai és a prímási ezredeket a Vág vonalára irányítsák vissza. Egy osztály lovasság a Csallóközön át Komáromba vonuljon, és tartsa az előőrsöket. A visszavonulásnak rendben kell lefolynia 1 p. német eredeti
1809. 5/79. 1809. 05. 15. Lipszky őrn.
Győr
Gomez M. A kémhírek szerint ellenséges portyázó járőr mutatkozott Moson megye határán, egy különítmény pedig Bruckban harácsolt. Az ellenség vezérkara valószínűleg Schwadorfban székel 1 p. német eredeti
1809. 5/80. 1809. 05. 15.     Győr védelmi intézkedéseiről készült pontok, amelyeket az illetékes parancsnokoknak megküldtek 6 p. német eredeti
1809. 5/81. 1809. 05. 16. József főhg.
Buda
Tiszai ker.
parancsnokság
Értesítés a szabad királyi városok és a bányavárosok biztonságos ellenőrzéséről 3 p. német eredeti
1809. 5/82. 1809. 05. 16 Lipszky őrn.
Győr
Gomez M. A hírek szerint az ellenség Pozsony ellen vonult. Győr védelmét a csapatok hiánya és a meglévők rossz fegyverzete lehetetlenné teszi. Intézkedéseket tettek az előőrsök megerősítésére, a Rábán és a Marcalon át vezető hidak lebontására, a riadóhelyek meghatározására, hogy az ellenség rajtaütését megakadályozzák 3 p. német eredeti
1809. 5/83. 1809. 05. 16. Csollich Pál
Pozsony
Gomez M. Jelentés egyes csapatok Komáromba visszavonulásáról, s a Pozsonyban maradt egységekről. Hírek az ellenség előrenyomulásáról és az elfoglalt állásokról 8 p. német eredeti
1809. 5/84. 1809. 05. 16. Gomez M.
Buda
Davidovich Mivel a Vág vonalát erős támadás esetén tartani nem lehet, tegyenek intézkedéseket a visszavonulás előkészítésére. 2 lovasosztályt tartsanak a Csallóközben, amelyek járőreiket Pozsonyig küldik, és az ellenség minden hadmozdulatáról jelentést tesznek 1 p. német eredeti
1809. 5/85. 1809. 05. 16. József főhg.
Buda
  Felhívás a magyarokhoz, hogy királyuk és hazájuk megmentésére fogjanak fegyvert, és vonuljanak az ellenség ellen 1 p. német
nyomt.
1809. 5/86. 1809. 05. 16–24.     A magyar nemesi felkelő csapatok elhelyezése 2 p. német eredeti
1809. 5/87. 1809. 05. 17. Gomez M. Károly főhg. Kimutatás a Győrben és az elsáncolt táborban szükséges csapatokról és lövegekről. A felkelő hadsereg általános elhelyezési tervezete. A dunai kerület csapatait a Vághoz és Győrbe, a tiszaiakat Egerbe, Pestre és Kecskemétre indították. Mindent elkövetnek, hogy az ellenség további előrenyomulását a Rábán feltartóztassák 4 p. német eredeti
1809. 5/88. 1809. 05. 17. Gomez M.
Buda
Lipszky Határozatok egy esetleges visszavonulásra Győrből Budára. Győrt lehetőleg tartani kell, és megakadályozni a franciák előrenyomulását 3 p. német eredeti
1809. 5/89. 1809. 05. 17. Gomez M.
Buda
Ertl alez. Mivel lövegek és csapatok hiányában Győr külső elsáncolt részét védelmezni nem lehet, úgy a város megvédésére minden szükséges intézkedést meg kell tenni 2 p. német eredeti
1809. 5/90. 1809. 05. 17. Ertl alez. Gomez M. Jelentés az erődítési munkák menetéről. Ismerteti a védelemre kiadott utasításokat, továbbá a 9 felkelő üteg felhasználását az elsáncolt táborban 7 p. német eredeti
1809. 5/91. 1809. 05. 17. Csollich Pál
Pozsony
Gomez M. Az ellenség megjelent Pozsony előtt, és a híd átadását kéri. O'Reilly könnyűlovassága bevonult a városba. 60 fő brodi és gradiskai határőr katona végzi az őrszolgálatot. Se lőszer, se élelem nincs készletben 3 p. német eredeti
1809. 5/92. 1809. 05. 18. József főhg.
Buda
Gomez M. Gomez altbn.-ot vezérkari minőségben tett, Ertl alezredest Győr védelmében kifejtett szolgálataiért dicséretben részesíti. Petrich ezredest a felkelés vezérkarához helyezik át 4 p. német eredeti
1809 5/93. 1809. 05. 18. József főhg.
Buda
Gomez M. Értesíti, hogy Mecséry altábornagyot a dunántúli kerület tábornokává nevezték ki 1 p. német eredeti
1809. 5/94. 1809. 05. 18. Gomez M.
Buda
József nádor Intézkedés egy esetleges dunai visszavonulás esetére 7 p. német eredeti
1809. 5/95. 1809. 05. 18. Mecséry altbn.
Győr
József nádor Jelentés a zalai, somogyi, tolnai és baranyai felkelők szemléjéről. Kimutatás a Győrnél, Csanáknál, Koroncónál, Tétnél és Szentmártonhegynél állomásozó csapatokról. Értesíti a lőszerhiányról, az élelem kiutalására is intézkedést kér 4 p. német más.
1809 5/96. 1809. 05. 18. Gomez M.
Buda
Vogelhuber Hírek az ellenség Győr felé tett mozdulatairól. Mivel gyalogság hiányában csak Győr védhető, az elsáncolt tábor nem, az összes felesleges tüzéreszközt Komáromig, ha kell, Pestig vissza kell vonni 1 p. német eredeti
1809. 5/97. 1809. 05. 18. Gomez M.
Buda
Lipszky Győr helyőrségét a túlerő miatti vereségnek kitenni nem szabad. Ezért a visszavonulást minden kapkodás nélkül el kell kezdeni. Az intézkedéseket Ertl alezredessel egyetértésben tegye meg 3 p. német eredeti
1809. 5/98. 1809. 05. 18. Gallbrunn
Eger
Gomez M. A Gömör megyei felkelő csapat hadiszemléjéről tesz jelentést, valamint a zemplén megyei csapatnál történt kihágásról, miszerint megfelelő ruházat nélkül nem akartak elindulni 2 p. német eredeti
1809. 5/99. 1809. 05. 18. Gomez M.
Buda
Ertl alez. Az elsáncolt tábor védelmére beterjesztett javaslata nem vihető keresztül, ezért csak Győr megvédésére kell szorítkozni. Eddigi tevékenységéért megdicsérik, és utasítják, hogy Lipszky alezredessel, az előőrsök parancsnokával továbbra is maradjon jó viszonyban 2 p. német eredeti
1809. 5/100. 1809. 05. 19. Ertl alez.
Győr
Gomez M. Kéri, hogy a Győr erődítési munkáinál betöltött minden tisztsége alól mentsék fel 1 p. német eredeti
1809. 5/101. 1809 05. 19. Lipszky
Győr
Gomez M. Jelenti, hogy egy győri lovasszázaddal Óvárt megszemlélte, amelyet még nem foglalt el az ellenség. A város előtt egy francia járőrcsapattal találkoztak, néhányukat sikerült elfogniuk. Felterjeszti az ellenség állásait Bruck a/d Laitha és Kittsee környékén. Ez a Béccsel való összeköttetést teljesen megakadályozza. Kémhíreket közöl a Bécsben történt eseményekről 2 p. német eredeti
1809. 5/102. 1809. 05. 20. Davidovich   Kimutatás a Vág folyó Komárom és a Nyitra közé eső részek védelmére kijelölt csapatok elhelyezéséről 1 p. német eredeti
1809. 5/103. 1809. 05. 20.   A magyar
felkelés parancsnoksága
Főparancsnoki rendelet arról, hogy Petrich András ezredest és a Ludoviceum igazgatóját a felkelés vezérkarához osztották be 1 p. német eredeti
1809. 5/104. 1809. 05. 20. Gomez M.
Buda
Beckers ezds. Jelentést kér a Győrben és a Vágnál gyülekező felkelő csapatok kivonulási állományáról, továbbá a tisztek nevéről és rangjáról 1 p. német eredeti
1809. 5/105. 1809. 05. 20. József főhg.
Buda
Gomez M.
Értesíti, hogy Hadik grófot altábornaggyá nevezték ki 1 p. német eredeti
1809. 5/106. 1809. 05. 20. Gomez M.
Buda
Ertl alez. Megjegyzések a vezérkari tisztek illetlen magaviselete miatt. Jelentéseit sűrűbben küldje 2 p. német eredeti
1809. 5/107. 1809. 05. 21. Magyar
főparancsnokság
Buda
A felkelés
vezérkara
A pénztárak kísérésére egy gyalogos- és egy lovasszázadot vezényelnek ki 3 p. német eredeti
1809. 5/108. 1809. 05. 21. Lipszky
Győr
Gomez M. Jelenti, hogy a franciák Karlburgtól Pozsonyig terjedő állásaikat elhagyták. O'Reilly könnyű lovasezredbeli őrcsoportja Karlburgba bevonult. Az ellenség üldözésére egy csapatot Moson megye határába, egyet megfigyelésre Sopron felé küldtek. Értesíti a fegyver- és a lőszerhiányról és a csapatok rossz ruházatáról 1 p. német eredeti

jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1809. 5/109. 1809. 05. 21. Gallbrun
Eger
Gomez M. Egy ellenséges hadoszlop Lublón keresztül Duklához közeledik, mivel ott a helyőrség csak 300 fő, a Davidovich-féle hadosztályt Kassára, a sárosi, a szepesi és az abaújvári felkelést Egerbe rendelték. Javasolja az északi határ megyéiben a népfelkelés kihirdetését. A lőszer- és fegyverhiány minden vállalkozást megakadályoz, ezért segítséget kér 2 p., német eredeti
1809. 5/110. 1809. 05. 21. Gomez M.
Buda
Ertl alez. Az összes győri erődítési munkát Péchy ezredesre bízták, az ezredes a címzettet csak munkásokkal és anyaggal fogja ellátni 1 p. német eredeti
1809. 5/111. 1809. 05. 22. Gomez M.
Buda
Lipszky Utasítja, hogy gyakran hajtson végre hadiszemléket csapatain, a gyakorlatoztatás kedvéért is. Elsnitz altábornagy tartalék lovasszázadaival Mórnál foglaljon állást 2 p. német eredeti
1809. 5/112. 1809. 05. 22. Gomez M.
Buda
Beckers Két üteg löveggel, a szükséges tartalék lőszerrel, gyalogsági és lovassági löveggel Kassára induljon. Steiner őrn.-ot Hadik altábornagy mellé osztották be 1 p. német eredeti
1809. 5/113. 1809. 05. 22. Ertl alez.
Győr
Gomez M. Jelentés a Rába árasztásának eredményéről és a még szükséges munkákról. Kéri a katonák fizetésének megküldését, és újabb utasításokat arra az esetre, ha az ellenség lövegekkel előrevonul 4 p. német eredeti
1809. 5/114. 1809. 05. 23 József főhg.
Buda
Gomez M. Vogelhuber altbn. Induljon azonnal Komáromba a tüzérséggel és annyi csapattal és ellátással, hogy az ellenség előretörését a városnál végképp meg lehessen állítani 2 p. német eredeti
1809. 5/115. 1809. 05. 23. Zirchich
Komárom
Gomez M. Jelentés a pozsonyi, a nyitrai, a barcsi és a trencséni felkelés hadiszemléjéről. Pozsonyban kis létszámú a helyőrség, ezért az ellenségnek teljesen ki van szolgáltatva. Megfigyelésre egy lovasszázadot a Morvához, egy osztály barcsi huszárt a Csallóközbe, egy osztályt Nagyszombatra küldtek 4 p. német eredeti
1809. 5/116. 1809. 05. 23. Lipszky
Győr
Gomez M. Jelentés a felkelő előőrs állásáról. A határnál állott francia különítmény visszavonult. Hírek a francia és az osztrák sereg állásáról. Az előőrsök nyomon követik, és mozdulatairól jelentést tesznek 1 p. német eredeti
1809. 5/117. 1809. 05. 23. Ankertein Magyar
főparancsnokság
Jelenti, hogy Pesten alkalmasabb pontot nem találni a hídverésre, mint ahol jelenleg áll a híd. Az ellenség közeledtére ajánlatos volna a hidat lebontani és az összeköttetést csónakkal fenntartani 1 p. német eredeti
1809. 5/118. 1809. 05. 24. József
nádor
Buda
Andrássy Parancsot kap, hogy Somogyba induljon, ott a János főhg. serege számára rendelt csapatokat gyűjtse össze 2 p. német eredeti
1809. 5/119. 1809. 05. 24. Gomez M.
Buda
Ertl alez. A hídverési anyagokat a legfontosabb pontokon helyezzék készenlétbe. Két nehézüteget küldtek Győrbe. Intézkedések arra az esetre, ha az ellenség a sáncokat megtámadja. Csollich Károlyt a főparancsnoksághoz, Voith őrnagyot és Szécheny Pál főhadnagyot Andrássy grófhoz indítsa el 3 p. német eredeti
1809. 5/120. 1809. 05. 24. Lipszky
Győr
Gomez M. Jelentés a bodonhelyi híd kijavításáról. A Vas megyei lovasság gyakorolja az előőrsszolgálatot 2 p. német eredeti
1809. 5/121. 1809. 05. 24. Haugwitz
Győr
Gomez M. A zalaegerszegi küldésre a pesti és a veszprémi lovasezredet és a pesti gyalogságot rendelték ki. Észrevételek Lipszky és Péchy ezredesről és Ertl alezredesről 3 p. német eredeti
1809. 5/122. 1809. 05. 24. Gallbrun
Dukla
Gomez M. Jelenti Duklába érkezését. Az ellenség állásairól lovasság hiányában híreket nem tudott szerezni. A parasztok elégedetlensége és az ellenség közeledése fenyegeti az őrséget, ezért segítséget kér 3 p. német eredeti
1809. 5/123. 1809. 05. 25. Gomez M.
Buda
Lipszky A Győr megerősítésére kijelölt Hadik-hadosztályt a Dombrovszky vezetése alatt álló lengyel csőcselék miatt két üteggel Magyarország északi határához kellett küldeni. A Duka-hadosztály még szervezésben van 1 p. német eredeti
1809. 5/124. 1809. 05. 25. Ertl alez.
Győr
Gomez További jelentések a Rába árasztásáról és az elsáncolt táborról. A hídveréshez szükséges eszközök készenlétben vannak. A sáncok védelmére 12 század és 3 lovasosztály szolgál 4 p. német eredeti
1809. 5/125. 1809. 05. 25. Mecséry
Győr
Andrássy Kifogásolja az előőrsszolgálat hibás kezelését 4 p. német eredeti
1809. 5/126. 1809. 05. 25. Lipszky
Győr
Gomez M. Jelentés a Győr mellett álló felkelő csapatok szolgálatáról 4 p. német eredeti
1809. 5/127. 1809. 05. 26. József főhg.
Buda
Andrássy A 3 pesti század nem egyesül a tábornok csapataival, hanem csak arra szolgálnak, hogy János főhg. csapatait, ha azok magyar területre érnek, kiegészítsék. Hírek arról, hogy Napóleon a vesztett asperni csata után János főhg. felé vonul vissza 2 p. német eredeti
1809. 5/128. 1809. 05. 26. János
főhg.
Grác
Andrássy Parancsot kap, hogy a főherceghez utalt csapatokkal Türgyéről Körmendre induljon 1 p. német eredeti
1809. 5/129. 1809. 05. 26. Ertl alez.
Győr
Gomez M. Jelentés az elsáncolt tábor munkálatairól. Ebben 8000 fő gyalogsággal és megfelelő löveggel ellen tud állni az ellenség támadásának 2 p. német eredeti
1809. 5/130. 1809. 05. 27.     A Vág folyó bal és jobb partján álló magyar felkelő csapatok elhelyezési tervezete 4 p. német eredeti
1809. 5/131. 1809. 05. 27. Gomez M.
Buda
Lipszky Utasítja, hogy a beszerezhető összes francia hirdetményt terjessze fel. A címzett távollétében Voith őrn. fogja az előőrsöket vezényelni 1 p. német eredeti
1809. 5/132. 1809. 05. 27. Gomez M.
Buda
Ertl alez. Az elsáncolt tábor védelméhez szükséges 3 osztály lovasságot Mecséry altbn. a lehetőséghez képest a leggyorsabban odairányítja 1 p. német eredeti
1809. 5/133. 1809. 05. 27. Gomez M.
Buda
Ertl alez. Ha az ellenség Magyarországra bevonul, a csapatokat Győr mellett összpontosítják. Az elsáncolt táborban 6000 fő, Győrben 2000 fő katona fog a rendelkezésre állni. A csapatok összevonására a jel: 12 fontos ágyúból 3 lövés 1 p. német eredeti
1809. 5/134. 1809. 05. 27. Mecséry
Győr
Andrássy Utasítja, hogy a 3 pesti felkelő századot azonnal küldje vissza Győrbe, és elrendeli a veszprémi zászlóalj Szentmártonhegynél való táborozását 2 p. német eredeti
1809. 5/135. 1809. 05. 27. Mecséry
Győr
Gomez M. Közli több vezérkari tiszt beosztásában bekövetkezett változásokat 2 p. német eredeti
1809. 5/136. 1809. 05. 27. Lipszky
Győr
Gomez M. Jelentés az előőrsök szemléjéről. Jelenti, hogy a magyar határon állott ellenség kissé visszahúzódott 2 p. német eredeti
1809. 5/137. 1809. 05. 27.   Zichy Ferenc
Gosztonyi
Néhány határozat a nyugtákról és a jelentésekről. Elrendeli, hogy a pesti gyalogság Türgyét szállja meg, a pesti lovasság pedig Vasvárra induljon 2 p. német eredeti
1809. 5/138. 1809. 05. 27. Voith ezds.
Győr
Gomez M. Utasítást kér, hogy a főhadiszállásra induljon-e, vagy Mecséry altábornagynál maradjon? 4 p. német eredeti
1809. 5/139. 1809. 05. 28. Ertl alez.
Győr
Gomez M. Kimutatás a Győrben lévő csapatokról, elhelyezésükről. Jelentés a vizek árasztásáról 3 p. német eredeti
1809. 5/140. 1809. 05. 28. Voith ezds.
Győr
Gomez M. Biztosítja, hogy az előőrsöknél éberség uralkodik, így az ellenség rajtaütésszerű támadásától nem kell tartani 4 p. német eredeti
1809. 5/141. 1809. 05. 28. Steiner őrn.
Dukla
Gomez M. Hírek a Galíciában lévő hadtestnél lefolyt eseményekről. A lengyel hadsereg állítólag 18 000 emberből áll. Lengyelország már a franciák kezén van, a hivatalnokok menekülnek, a hírek szerint ellenséges hadművelet Magyarország ellen egyelőre nem várható 3 p. német eredeti
1809. 5/142. 1809. 05. 28. Andrássy
Türgye
János főhg. Jelenti, hogy 12 lovasszázad Körmendre érkezett. Értesíti, hogy utasították a pesti gyalogság elhelyezésére 1 p. német eredeti
1809. 5/143. 1809. 05. 28. Andrássy
Türgye
Mecséry Napóleon várható visszavonulása miatt a pesti gyalogságot nem vezénylik el Türgyéről. A Rába melletti Hidvéget a lovasság vette kezébe 2 p. német eredeti
1809. 5/144. 1809. 05. 28. Andrássy
Türgye
Jocky ezds. Közli vele, hogy a felkelő dandárt fogja az ezredes vezetni, és Mecséry altábornagyhoz lesz beosztva 1 p. német eredeti
1809. 5/145. 1809. 05. 29. József főhg. Tiszai ker.
parancsnokság
Mesko dandárparancsnokot csapatával a Duna mellé irányítja annak védelmére 1 p. német eredeti
1809. 5/146. 1809. 05. 29. József főhg. A felkelés
vezérkara
Értesíti a fenti levélben közölt rendeletéről 1 p. német eredeti
1809. 5/147. 1809. 05. 29. Mecséry
altbn.
Andrássy Mivel János főhg. Grác felé visszavonult, a magyar felkelő csapatokat nélkülözni tudja, így a pesti 3 századot azonnal irányítsa Győrbe 2 p. német eredeti
1809. 5/148. 1809. 05. 29. Gomez M.
Buda
Lipszky Pápán maradjon a nógrádi ezred kiképzésére, Voith őrn. továbbra is Mecséry altábornagynál marad 1 p. német eredeti
1809. 5/149. 1809. 05. 29. Andrássy
Vasvár
János főhg. Jelenti, hogy a felkelő csapatokkal megérkezett Körmendre. A környéken elhelyezett csapatok megnevezése. Kéri, hogy kimerült egységeit, mivel főzőedényekkel úgysem rendelkeznek, laktanyába helyezhesse el 7 p. német eredeti
1809. 5/150. 1809. 05. 29. Buda   Utasítás a sümegi gyalogezred részére, hogy Szentgróttól Hídvégig és onnan az országutat a Kanizsa patakig megfigyelés alatt tartsa 1 p. német eredeti
1809. 5/151. 1809. 05. 29. Maretich
Vasvár
Gomez M. Közli Andrássy vőrgy. csapatainak állományát, megérkezésüket Türgyére és indulásukat Körmendre 4 p. német eredeti
1809. 5/152. 1809. 05. 29. Andrássy
Vasvár
Chilány ezds. Elrendeli, hogy egy 30 lovasból álló csapat szállja meg a sárvári főutat, és ott járőrözzön 1 p. német eredeti
1809. 5/153. 1809. 05. 29. Andrássy
Vasvár
Zichi Ferenc Parancsot ad, hogy induljanak a táborozási állomások felé 5 p. német eredeti
1809. 5/154. 1809. 05. 30. János
főhg.
Fürstenfeld
Andrássy Hadtestével Szentgotthárdra indul, Andrássy dandára is oda induljon. Jóváhagyja a Rábán átvezető helyek megszállását 1 p. német eredeti
1809. 5/155. 1809. 05. 30. József
főhg.
Buda
Andrássy Állomáshelyét csak János főhg. seregének támogatására hagyhatja el Magyarország területén, azt is csak akkor, ha szükségessé válik 1 p. német eredeti
1809. 5/156. 1809. 05. 30. József főhg.
Buda
A felkelés
vezérkara
A főhadiszállást Győrbe helyezik át, a felkelés főparancsnoksága Ácsra, a vezérkar Győrbe kerül. Eszterházy hg. testőrkapitány a dunáninneni terület parancsnokának adjutánsa lesz. Megfontolás tárgyává teszi Budánál egy másik dunai híd építésének javaslatát 2 p. német eredeti
1809. 5/157. 1809. 05. 30. Gomez M.
Buda
József főhg. Budánál egy másik híd megépítését azért támogatja, mivel egy esetleges visszavonulásnál feltétlenül szükséges lenne 4 p. német eredeti
1809. 5/158. 1809. 05. 30. Gomez M.
Buda
József főhg. Előterjeszti menetintézkedéseit a Komáromnál gyülekező 5 lovasosztály, 3 gyalogzászlóalj és a Hadik-hadosztály részére 3 p. német eredeti
1809. 5/159. 1809. 05. 30. Gomez M.
Buda
Csollich Pál Parancsot ad, hogy Pápára induljon, és a Marcalon átvezető helyeket egészen a Rábáig való összefolyásig vizsgálja meg és írja le 1 p. német eredeti
1809. 5/160. 1809. 05. 30. Csollich Pál
Szered
Gomez M. Jelenti Keglevich vőrgy. dandárához való megérkezését 2 p. német eredeti
1809. 5/161. 1809. 05. 30. Lipszky
Győr
Mecséry A Győr és Türgye közötti védelmi vonal leírása. Intézkedések a Győr melletti tábor és a Marcal védelmére. A Dunán átvezető helyek leírása 8 p. német eredeti
1809. 5/162. 1809. 05. 30. Andrássy
Körmend
Mecséry Hírek a franciák előrenyomulásáról Sopronba és Kőszegre. Kéri a sárvári őrs megerősítését. A Rum és Hídvég közötti átmenő helyeket megszállotta. A pesti lovasezred Oszkónál igen előnyös helyzetben áll 3 p. német eredeti
1809. 5/163. 1809. 05. 30. Andrássy
Körmend
Gosztonyi ezds. Parancsot ad, hogy hírszerzésre egy járőr Rumból Szombathelyre induljon. A járőrszolgálatok beosztása 1 p. német eredeti
1809. 5/164. 1809. 05. 30. Rubinger Pál
Tapolca
  Kimutatás a magyar felkeléshez tartozó dandárütegek menetállományáról 1 p. német eredeti
1809. 5/165. 1809. 05. 30–31. Gosztonyi ezds.
Oszko
Andrássy Jelentés a Szombathely és Körmend felé járőrként kiküldött 2 lovasszázadról és az Oszkónál levő ezred állásáról 1 p. német eredeti
1809. 5/166. 1809. 05. 31. Gomez M.
Buda
A felkelés
főparancsnoksága
Értesíti a főhadiszálllás Budáról Győrbe történt áthelyezéséről, a főparancsnokság és az egyéb irodák Ácsra kerülnek 2 p. német eredeti
1809. 5/167. 1809. 05. 31. Gomez M.
Buda
Steiner alez. Csatlakozzék a Pesten át Győrbe induló Hadik gr. hadosztályához 1 p. német eredeti
1809. 5/168. 1809. 05. 31. Voith őrn.
Győr
Gomez M. Kimutatás a Zichy gr. vezetése alatt Hochstrass előtt álló csapatokról. A Duna és a Fertő tó közötti előőrsvonal, ahogy korábban, most is fennáll 2 p. német eredeti
1809. 5/169. 1809. 05. 31. Voith őrn.
Győr
Gomez M. A Mecséry altbn. vezette csapatok létszáma: 5180 fő gyalogos, 6000 fő lovas. Ezekből 16 századot és 14 lovasszázadot a győri elsáncolt tábor védelmére rendelt ki 2 p. német eredeti
1809. 5/170. 1809. 05. 31. Gallbrun
Eger
Gomez M. Jelentés azokról az óvintézkedésekről, amelyeket azért tett, mivel az ellenség már Pilsenig nyomult előre. Két kémet küldött ki, hogy a lengyelek vállalkozásairól hírt adjanak. Kér egy lovaskülönítményt. A raktárkészleteket a sanoki dominiumból elszállították 4 p. német eredeti
1809. 5/171. 1809. 05. 31. János főhg.
Fürstenfeld
Andrássy Parancsot ad, hogy Szentgotthárdra vonuljon, és az ő csapataival egyesüljön 1 p. német eredeti
1809. 5/172. 1809. 05. 31. Gosztonyi J.
Oszkó
Andrássy Jelentés az ellenség hadmozdulatairól, pozsonyi bevonulásáról, Kőszegig történt előretöréséről. E híreket a visszatért járőrök is igazolják. Kám és Rum előőrsről megbízható híreket kapott, hogy a franciák 6-7000 fő gyalogsággal és lovascsapatokkal Kőszegtől Szombathelyig vonultak előre 4 p. német eredeti
1809. 5/173. 1809. 05. 31. Vincklher
Türgye
Andrássy Jelenti, hogy a kerületi parancsnok utasítására 3 gyalogszázaddal Győrbe indul. A pesti és a veszprémi lovasezred póttestei Türgyére bevonultak 1 p. német eredeti
1809. 5/174. 1809. 05. 31. Zirchich
Neuhausl
  Kimutatás a dunáninneni kerület parancsnoksága alatt álló csapatok állományáról 1 p. német eredeti
1809. 5/175. 1809. 05.     Kimutatás a magyar nemesi felkelő csapatok elhelyezéséről 2 p. német eredeti
1809. 6/1. 1809. 06. 01. Gallbrun
Eger
Gomez M. Menetterv a tiszáninneni kerületből Pesten át Győrbe vonuló két oszlop és két könnyűüteg számára 5 p. német eredeti
1809. 6/2. 1809. 06. 01. Lipszky
Győr
Gomez Jelentés a Marcalon végzett szemléjéről és Tóth Jánosról, aki ellenséges hirdetményeket osztogatott. A franciák Ragendorf, Winden, Bruck, Gattendorf, Neudorf és Moson felé vonulnak előre 4 p. német eredeti
1809. 6/3. 1809. 06. 01. Gosztonyi J.
Oszkó
Andrássy Jelentés a Sárvár és környékén levő hadosztályok elhelyezéséről. Járőrszolgálatot tartanak Kőszeg és Szombathely felé. Két üteg 16 db. háromfontos ágyúval megérkezett Oszkóra 4 p. német eredeti
1809. 6/4. 1809. 06. 01. Fay szds.
Beretva Ignác
Hídvég
Andrássy Kémhírek a Hídvégnél lévő francia különítmény állásáról, haderejéről, vállalkozásairól.
Jelentés Kám és Ikervár között a Rábca-hidak lerombolásáról
2 p. német eredeti
1809. 6/5. 1809. 06. 01–05. Moson megye
közönsége
A nádor Segítséget kérnek a franciák által követelt csizmák, vágómarhák és egyéb harácsolások ellen. Jelentik, hogy a határon állott egész francia hadtest bevonult Magyarországra 2 p. német más.
1809. 6/6. 1809. 06. 02. József főhg.
Komárom
Tiszai ker.
parancsnokság
A tiszáninneni kerület csapatainak utolsó összevonásának tervezete 2 p. német eredeti
1809. 6/7. 1809. 06. 02.     Napijelentés a francia lovasság előrenyomulásáról Mosonig, a felkelő őrsök visszavonulásáról és új felállításáról 1 p. német eredeti
1809. 6/8. 1809. 06. 02. Lipszky
Pápa
Gomez M. Kémhírek az ellenség előrenyomulásáról Szombathelyig és Kapuvárig. Egy járőrt küldött ki további hírekért. Megkezdték a Rába és Marcal árasztását, 4 kivételével az összes hidat lebontották. Jelentés a zalai ezred hiányos kiképzéséről, s arról, hogy zablákkal gyengén felszereltek. Az előőrsök jelentése szerint az ellenség Sárvárra bevonult 4 p. német eredeti
1809. 6/9. 1809. 06. 02. Maretich
Körmend
Gomez M. Jelentés s Szombathelynél és Körmendnél álló ellenség megfigyeléséről és a magyar hadsereg állásairól a Rába mögött. Két francia hadtest részéről várható a támadás 3 p. német eredeti
1809. 6/10. 1809. 06. 02. József főhg.
Győr
Andrássy Utasítja, hogy két lovasezreddel és két sor üteggel azonnal induljon Győrbe, és az útközben állomásozó összes lovasosztályt is vigye magával 1 p. német eredeti
1809. 6/11. 1809. 06. 02. Gosztonyi Sárvár Andrássy Jelentés egy Sárvárnál történt járőr ütközetéről. Az ellenség Szombathelyről elvonult 1 p. német eredeti
1809. 6/12. 1809. 06. 02. Voith őrn.
Győr
  A magyar insurrekció dunántúli kerületi parancsnokságának alárendelt csapatok és tartalék osztályok, valamint zászlóaljak elhelyezése 4 p. német eredeti
1809. 6/13. 1809. 06. 02. Vajda
Antal
Andrássy Hírek az ellenség szombathelyi vállalkozásáról. Hat francia fogoly visszaküldését kéri 1 p. magyar eredeti
1809. 6/14. 1809. 06. 03.     Jelentés az ellenség előrevonulásáról. A győri és a Győr melletti elsáncolások megfelelőnek látszanak, de még 12 db 12 fontos üteggel kell ellátni azokat. A Sopronnál levő francia csapatok a Marcalon át Celldömölkig és Jánosházáig törtek előre 2 p. német eredeti
1809. 6/15. 1809. 06. 03. József főhg.
Győr
Colloredo 12 db löveget kér a győri elsáncolt tábor számára 3 p. német eredeti
1809. 6/16. 1809. 06. 03. Andrássy
Körmend
János főhg. Kéri, hogy csapataival csak a főhercegnek legyen alárendelve. Lövegük a lovasság számára alkalmatlan, ezért annak visszarendelését a Marcalhoz 3 p. német eredeti
1809. 6/17. 1809. 06. 03. Nagy Pál
Eszterháza
A felkelés
főparancsnoksága
Híreket közöl a Sopronnál, Kőszegnél és Szombathelynél állomásozó ellenség haderejéről, tüzérségéről, felszereléséről, lőszereiről 5 p. német eredeti
1809. 6/18. 1809. 06. 03. Csollich Pál
Nyárasd
Gomez M. Jelentés a dunáninneni kerületben lévő insurrekciós csapatok létszámáról 2 p. német eredeti
1809. 6/19. 1809. 06. 03. Gomez M.
Győr
Beckers Elrendeli az állítólag megszökött, Antoine Hémére nevű francia tiszt ellen megindítani az eljárást 1 p. német eredeti
1809. 6/20. 1809. 06. 03. Gramont Chevalier
Körmend
Andrássy Egy 200 fős lovascsapatot azonnal át kell adnia a Geramb alezredes által vezetett különítménynek 1 p. német eredeti
1809. 6/21. 1809. 06. 03. Buda   Menetterv Hadik altbn. hadosztálya számára a Pest melletti összevonás után 1 p. német eredeti
1809. 6/22. 1809. 06. 03. Damuth őrn.
Győr
Beckers Kimutatás egyrészt a már Győrnél táborozó, másrészt az oda útban lévő felkelő csapatok állományáról 3 p. német eredeti
1809. 6/23. 1809. 06. 04.     A Sopronban, Kőszegen és Szombathelyen levő francia csapatok létszáma nem lehet több mint 6000 fő. A Duna vonala mentén a helyzet változatlan. A pozsonyi hídfőnél Soult tábornagy eredménytelenül támadja Bianchi tábornokot. Az ellenség előrenyomulása Zenngtől Fiume felé várható 2 p. német eredeti
1809. 6/24. 1809. 06. 04. Andrássy
Körmend
A nádor Jelentés az ellenség visszavonulásáról Kőszegig. Fodor, veszprémi ezredbeli tizedest ezüst vitézségi éremmel tüntették ki. Előőrsütközet Sárvárnál 3 p. német eredeti
1809. 6/25. 1809. 06. 04. Beckers
Győr
Haugwitz Több felkelő osztag erejéről szóló téves kimutatást helyesbít 2 p. német eredeti
1809. 6/26. 1809. 06. 04. Gomez M.
Győr
Maretich Dicséretben részesíti eddigi szolgálataiért, őrnaggyá kinevezését az uralkodó elé terjesztették 1 p. német eredeti
1809. 6/27. 1809. 06. 04. Szabó
Ignác
Szombathely
Andrássy Jelentés a Szombathelynél álló ellenséges előőrsök között lefolyt ütközetről 1 p. német eredeti
1809. 6/28. 1809. 06. 05. Gomez M.
Győr
Beckers Közli az összes felkelő csapat dandárbeosztását. Intézkedés a csapatok sáncokba való elosztásáról és az előőrsszolgálat ellátásáról. Értesíti egy Magyaróvárnál végbement ütközetről, a franciák állásairól Hainburg mellett és a galíciai határ híreiről 13 p. német eredeti
1809. 6/29. 1809. 06. 05. Lipszky
Pápa
Gomez M. Jelentés a Rábca és a Marcal mocsárárasztásáról és a Marcal-hidak lerombolásáról. Kémhírek az ellenség előretöréséről Sárvárig és Bogyoszlóig 2 p. német eredeti
1809. 6/30. 1809. 06. 05. Steiner őrn.
Dukla
Gomez M. Kémhírek az ellenség állásairól és haderejéről Galíciában. Jelenti a határon a veszélyeztetett pontok megszállását és a nádor hadtestének hadmozdulatait Galíciában 3 p. német eredeti
1809. 6/31. 1809. 06. 05. Csollich Pál
Komárom
Gomez M. Jelenti, hogy a Csallóközben a Nagy-Duna-ág bal partján levő határzáró vonalat megszemlélte Komáromtól Fragendorfig, s hogy az ellenség a pozsonyi hídfőt megtámadta és a várost ágyúzza 3 p. német eredeti
1809. 6/32. 1809. 06. 05. Gomez M.
Győr
Beckers Leírás a pozsonyi ütközetről 1 p. német eredeti
1809. 6/33. 1809. 06. 05. Gomez M.
Győr
Steiner Parancsot ad, hogy továbbra is Galíciában maradjon, pontos híreket szerezzen, és azokat azonnal továbbítsa 1 p. német eredeti
1809. 6/34. 1809. 06. 05. Gosztonyi J.
Sárvár
Andrássy Beszámol egy járőrütközetről Szombathelynél. Kéri az előőrsök számának gyarapítását, mivel katonái nagyon kimerültek 2 p. német eredeti
1809.
6/35.
1809. 06. 05. Zichy alez. Gomez M. Jelenti, hogy Győrt csak egy, az előőrsök ellen intézett járőrtámadás riasztotta meg, ellenség a közelben nincs 1 p. német eredeti
1809. 6/36. 1809. 06. 06. József főhg.
Győr
Tiszai ker.
parancsnokság
Értesítés a tiszai insurrekciós csapatok elosztásáról a győri táborban 5 p. német eredeti

jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1809. 6/37. 1809. 06. 06.     Jelentés egy ellenséges különítmény kapuvári előrehaladásáról és a sárvári őrs megtámadásáról. Az olasz alkirály állítólag Sopronba érkezett 2 p. német eredeti
1809. 6/38. 1809. 06. 06. A nádor
Győr
Kerületi
parancsnokságok
Intézkedés az elsáncolt táborban és az egész védvonalon levő csapatok felállásáról, foglalkozásáról és az előőrsszolgálat teljesítéséről 6 p. német más.
1809. 6/39. 1809. 06. 06. Gomez M.
Győr
Beckers Parancsot ad a csapatok indulására az elsáncolt táborba. Az országos biztos lássa el őket főzőedényekkel és tüzelőfával 2 p. német eredeti
1809. 6/40. 1809. 06. 06. Gomez M.
Győr
Beckers Utasítja a Győrtől felfelé állomásozó csapatok megtekintésére 1 p. német eredeti
1809. 6/41. 1809. 06. 06. Gomez M.
Győr
Lipszky Mivel az ellenség Tét és Mórichida ellen készül, Csollich szds. azonnal induljon Tétre. Szerezzen újabb kémhíreket, s egy küldöncvonalat állítson fel 3 p. német eredeti
1809. 6/42. 1809. 06. 06. Gomez M.
Győr
Vezérkari tisztek Értesítés a felkelés vezérkari törzs- és főtisztek megváltozott beosztásáról és foglalkoztatásáról 4 p. német eredeti
1809. 6/43. 1809. 06. 06. Andrássy
Körmend
János főhg. Kéri a sárvári őrs gyalogsággal való megerősítését, mivel az oda beosztott lovasság egy ellenséges támadás esetén nem tudja magát tartani 4 p. német eredeti
1809. 6/44. 1809. 06. 06. Lipszky
Marcaltő
Gomez M. Kémhírei szerint a franciák Kapuvártól Sopron felé visszavonultak 1 p. német eredeti
1809. 6/45. 1809. 06. 07. József főhg.
Győr
Andrássy Megelégedését fejezi ki eddigi szolgálataiért 2 p. német eredeti
1809. 6/46. 1809. 06. 07. Gomez M.
Győr
A nádor Javaslatot tesz egy második híd építésére Adonynál 3 p. német eredeti
1809. 6/47. 1809. 06. 07. Gomez M.
Győr
Ertl alez. Készítsen intézkedési tervezetet a Győr melletti elsáncolt tábor védelmének megszervezésére 1 p. német eredeti
1809. 6/48. 1809. 06. 07. Lipszky
Külső-Vát
Gomez M. Kémhírek a Sopronnál lévő ellenségről. Szemlejelentés a Marcaltőtől Győrig terjedő védelmi vonalról. E vonal védelmi intézkedéseinek részletezése 4 p. német eredeti
1809. 6/49. 1809. 06. 07. Steiner
A.
Gomez M. Az Egermann altbn. Vezetése alatt álló csapatok megjelölése. A galíciai viszonyok és az ellenséges haderők leírása 7 p. német eredeti
1809. 6/50. 1809. 06. 07. Gallbrun
Pest
Gomez M. Az Egernél összevont összes csapat június 09-én Pesten gyülekezik, és 11-én indulnak Győrbe. Jelenti a főzőedények hiányát és Hadik gr. beérkezését 2 p. német eredeti
1809. 6/51. 1809. 06. 07. Andrássy
Körmend
A nádor Jelenti, hogy a gradiskai ezredet Körmendre indította. Egy ellenséges hadtest Kőszegre és Szent Miklósra vonult előre. Serege a Győrben levő felkelő csatokhoz csatlakozik 4 p. német eredeti
1809. 6/52. 1809. 06. 07. Andrássy
Körmend
A felkelés turkevei
és türgyei
raktára
Parancs a raktárak indulására Győrbe 1 p. német eredeti
1809. 6/53. 1809. 06. 07. Andrássy
Körmend
Gosztonyi J. A franciák Sopronba való bevonulása következtében az asszonyfai átkelést figyelni kell. Intézkedés a visszavonulásra támadás esetén 2 p. német eredeti
1809. 6/54. 1809. 06. 07. Clementie
Sárvár
Hídvégi,
nyögéri
állomásparancsnokság
Két badeni tisztet mint foglyot küld Andrássy vőrgy.-hoz. Az ellenség 16 ágyúval Sárvár felé nyomul 1 p. magyar eredeti
1809. 6/55. 1809. 06. 07. Felkelő gyalogság Sopron m.
osztálya
  Reggeli jelentés 1 p. német eredeti
1809. 6/56. 1809. 06. 08.     Napiparancs a lövegek beosztására, a lőszerek elosztására. Ruházati határozatok. Kitüntetések 3 p. német eredeti
1809. 6/57. 1809. 06. 08.     Napijelentés az ellenség hadmozdulatairól: előrenyomulása Kőszeg és Kapuvár felé. A tett védelmi intézkedések, egy francia járőr elfogása 2 p. német eredeti
1809. 6/58. 1809. 06. 08. Gomez M.
Győr
Festetich A Győr és Marcaltő közötti vonalon a legfontosabb pontok megszállása Ammerling szds. intézkedései nyomán történik. A járőrök igen elővigyázatosak legyenek. A zalai ezredet erősítésként küldi. Törvényes útlevél nélkül senki sem haladhat át 3 p. német eredeti
1809. 6/59. 1809. 06. 08. Gomez M.
Győr
Fóki ezds. Menetparancs a zalai ezrednek Tétre és környékére 2 p. német eredeti
1809. 6/60. 1809. 06. 08. Gomez M.
Győr
Eszterházy Intézkedés tekintettel megváltozott állására és a járőrözésre a Rábán 1 p. német eredeti
1809. 6/61. 1809. 06. 08. Gomez M.
Győr
Pásztory Menetparancs a sümegi ezred részére Vásárhelyen át Pápára 1 p. német eredeti
1809. 6/62. 1809. 06. 08. Gomez M.
Győr
Lipszky Parancsot ad, hogy Andrássy megérkezéséig a pesti és a veszprémi ezredekkel Pápán maradjon, azután pedig a főhadiszállásra menjen 1 p. német eredeti
1809. 6/63. 1809. 06. 08. Gomez M.
Győr
Csollich P. Azonnal induljon a főhadiszállásra 1 p. német eredeti
1809. 6/64. 1809. 06. 08. Nugent vőrgy.
Baltavár
Gomez M. János főhg. hadteste Győrbe indul, az olasz alkirály Sopronból Eszterházára, Laurisson tbk. Kőszegről Szombathelyre megy 2 p. német eredeti
1809. 6/65. 1809. 06. 08. Lipszky
Pápa
Gomez M. Kémhírek az ellenség hadmozdulatairól Sárvár és Szombathely felé 1 p. német eredeti
1809. 6/66. 1809. 06. 08. Lipszky Gomez M. A pesti lovasezredet Sárvárnál ellenséges támadás fenyegeti, javasolja visszavonulásukat 1 p. német eredeti
1809. 6/67. 1809. 06. 08. Ammerling
Szarkavár
Gomez M. Jelentés a Szarkavárnál az ellenség közeledése miatt tett védelmi intézkedésekről, valamint arról, hogy a franciák Árpásról Szillre vonultak át 2 p. német eredeti
1809. 6/68. 1809. 06. 08. Csollich szds.
Marcaltő
Gomez M. A Marcalon átvezető helyek leírása 5 p. német eredeti
1809. 6/69. 1809 06. 08. Gosztonyi
Jánosháza
Mecséry Leírás az előőrsütközetről Sárvárnál. Kimutatás a halott és sebesült veszteségről. Visszavonulás Karakóra 2 p. német eredeti
1809. 6/70. 1809. 06. 08. Andrássy
Baltavár
Wesselényi Parancsot ad, hogy Nyüreg felé járőrözzön, ahol a franciák málhás kocsikat vettek el 1 p. német eredeti
1809. 6/71. 1809. 06. 09.     Napiparancs Győrből. Az összes eseményről naponta jelentést kell küldeni 2 p. német más.
1809. 6/72. 1809. 06. 09.     Napijelentés: az ellenség hadmozdulatairól, a sárvári ütközetről. Mecséry altbn.-ot egy hadtesttel Tétre irányították 4 p. német eredeti
1809. 6/73. 1809. 06. 09. Ammerling szds.
Szarkavár
Gomez M. Jelenti, hogy az ellenség Bodonhelyre bevonult. A marcali fő átkelőt megszállták 1 p. német eredeti
1809. 6/74. 1809. 06. 09. Ammerling
Rábaszentmihály
Gomez M. Erősítést kér, mivel a meglevő erőkkel a Rábán lévő vonalat megvédeni nem tudja 1 p. német eredeti
1809. 6/75. 1809. 06. 09.   Gomez M. Az ellenség Árpásnál és Bodonhelynél áttört, erősítést kér 2 p. német eredeti
1809. 6/76. 1809. 06. 09. Kalser szds.
Lövő
Gomez M. Jelenti, hogy a franciák Körmendre bevonultak 2 p. német eredeti
1809. 6/77. 1809. 06. 10.     Napiparancs Győrből: az elsáncolt tábor csapatainak előőrsszolgálatra való vezénylése 2 p. német eredeti
1809. 6/78. 1809. 06. 10.     Napijelentés: az ellenség hadmozdulatai a Marcalon, Mecséry altbn. állása Tétnél. Ezáltal az összeköttetés János főhg.-gel helyreállott. Csatározások a Szigetköznél lévő Duna-ág mellett 2 p. német eredeti
1809. 6/79. 1809. 06. 10.     Napijelentés: az ellenség Árpásnál és Egyednél táborozik. Úgy látszik, hogy János főhg. csapatai ellen fordul 1 p. német eredeti
1809. 6/80. 1809. 06. 10. Gomez M.
Győr
Davidovich A győri elsáncolt tábor állásában változtatásokat határoztak el 5 p. német eredeti
1809. 6/81. 1809. 06. 10. János főhg. Andrássy A Karakónál álló pesti ezredbeli osztály azonnali leváltását rendeli el. Intézkedés az őrs védelmére ellenséges támadás esetén 3 p. német eredeti
1809. 6/82. 1809. 06. 10. Gomez M.
Győr
Magyar
felkelés
vezérkara
Értesíti, hogy a felkelés összes egységeit Győrnél és Tétnél vonták össze. János főhg. hadserege 20-25 000 emberrel Győrhöz közeledik 1 p. német eredeti
1809. 6/83. 1809. 06. 10. Ammerling
Tét
Gomez M. Az ellenség Vátnál hidat vert, Marcaltő környékén portyázik. Intézkedés történt a visszavonulásra és a védelemre. Jelentés a két hadtest állásáról 2 p. német eredeti
1809. 6/84. 1809. 06. 10. Lipszky
Nyárád
Gomez M. Jelenti, hogy a sümegi ezred előőrseit Pápánál megtámadták, de nem túl nagy erőkkel 1 p. német eredeti
1809. 6/85. 1809. 06. 11.     Napiparancs: szolgálatban jártas törzs- és altiszteket kell toborozni. Jelentsék be a ruházati és felszerelési készleteket 2 p. német eredeti
1809. 6/86. 1809. 06. 11.     Napijelentés: az ellenség a mersei őrsöt megtámadta, a lovasszakasz Szalókra vonult vissza. A franciák továbbnyomultak Cseres és Marcaltő felé. Az olasz alkirály 20 000 emberrel János főhg. állásai felé közeledik, elővédje Jánosházánál áll. Mecséry helyreállította az összeköttetést János főhg.-gel. Hírek a galíciai eseményekről 3 p. német eredeti
1809. 6/87. 1809. 06. 11. Gomez M.
Győr
Mecséry Amennyiben János főhg. az őt megtámadó ellenséget megverné, az altbn. csapataival vonuljon Kapuvárra, és támogassa a főhg. hadműveleteit 2 p. német eredeti
1809. 6/88. 1809. 06. 11. Gomez M.
Győr
Nugent tbk. A Marcal melletti állásban maradjon. Minden portyázással Pozsony felé hagyjon fel, míg az ellenség Sopront megszállva tartja. Mecséry altbn. 10 osztály lovassággal és 5 zászlóalj gyalogossal Tétnél áll 4 p. német eredeti
1809. 6/89. 1809. 06. 11. Lipszky
Pápa
Gomez M. Az előőrsöktől kapott hírek szerint az ellenség Pápa felé közeledik. János főhg. odaérkezését várják 1 p. német eredeti
1809. 6/90. 1809. 06. 11. Maretich
Győr
Gomez M. Jelentés a sárvári őrs megtámadásáról, Gosztonyi ezds. Visszavonulásáról Karakóra. János főhg. hadteste Tüskevárra érkezett. A karakói őrsöt is megtámadták a franciák, kénytelen volt visszavonulni 7 p. német eredeti
1809. 6/91. 1809. 06. 11. János főhg. Andrássy A hadsereg menetrendje június 12-én 3 p. német eredeti
1809. 6/92. 1809. 06. 11. Ammerling
Tét
Gomez M. Jelenti, bevonult a téti táborba. A Pápáról hallatszó ágyúdörgésből arra következtet, hogy János főhg. megütközött az ellenséggel. Festetich ezds. Szemlét tett Csornán, beszámol az eredményről 1 p. német eredeti
1809. 6/93. 1809. 06. 11.     Napiparancs: a felkelő csapatok ügymeneti és szolgálati nyelve magyar. Forgács, pozsonyi lovasezredbeli főhdgy. a Sövényházánál intézett ellenséges járőrtámadás alkalmával tanúsított bátor magatartása miatt dicséretben részesül 4 p. német eredeti
1809. 6/94. 1809. 06. 12.     Napijelentés: János főherceg csapatait Pápánál Lauriston tbk. serege fenyegeti. Stipsitz alez. Szigetköznél, Ruziska főhdgy. Csornánál előőrsütközet alkalmával elesett. Marcolet tbk. állítólag 3 ezreddel áll Kapuvárnál 3 p. német eredeti
1809. 6/95. 1809. 06. 12. Gomez M. A nádor Jelentés a Gönyü és Győr közötti kompátkelésről 7 p. német eredeti
1809. 6/96. 1809. 06. 12. Gomez M. Mecséry Intézkedés János főhg. hadtestével való egyesülésre és a Tétről Győrbe való visszavonulásra 2 p. német eredeti
1809. 6/97. 1809. 06. 12. Gomez M. Ammerling Utasítás, hogy a váti őrsöt szállja meg. Tudakozódjon, vajon János főhg. Pápára ért-e? 2 p. német eredeti
1809. 6/98. 1809. 06. 12. Maretich
Tét
Ammerling
Gomez M.
Gomez M.
Jelenti, hogy János főhg. megérkezett Pápára. Beszámol a pápai ütközetről. Az ellenség a csanaki hegyeknél, a magyar felkelő csapatok Szabadhegy előtt állomásoznak.
Gyarmatra és Marcaltőre küldött erősítésekről jelentés
6 p. német eredeti
1809. 6/99. 1809. 06. 12. Ammerling
Szentkút
Gomez M. Jelenti, hogy a téti tábor lovassága parancsot kapott, hogy János főhg. támogatására Pápára vonuljon, s az ezzel kapcsolatosan tett intézkedések 1 p. német eredeti
1809. 6/100. 1809. 06. 12.     A Győrben levő felkelő csapatok beosztása 1 p. német eredeti
1809. 6/101. 1809. 06. 12. Nugent tbk.
Pápa
  Menetintézkedés János főhg. hadteste számára Pápáról Tétre 2 p. német eredeti
1809. 6/102. 1809. 06. 13.     Napijelentés a pápai ütközetről 2 p. német eredeti
1809. 6/103. 1809. 06. 13. Morzin alez.
Tét
  A belső ausztriai hadtest csapatainak állománykimutatása, haderejük feltüntetésével 2 p. német eredeti
1809. 6./104. 1809. 06. 14.     Röpirat a hadszíntér napi híreiről 2 p. német nyomt.
1809. 6/105. 1809. 06. 15.     Napijelentés: a győri csata leírása. Okok a Szentiványon át Ács felé történt visszavonulás igazolására. Az ellenség állása Gönyü előtt, a magyar seregeké Ácsnál. A veszteség 1500-2000 halott és sebesült. Csallóközben az ellenség erősítést kapott. Felszólították a győri sáncok megadására 5 p. német eredeti
1809. 6/106. 1809. 06. 15. József főhg.
Komárom
Magyar
főparancsnokság
Az ellenség közeledésére a budai Duna-hidat le kell bontani 1 p. német eredeti
1809. 6/107. 1809. 06. 15. Inzághy K.
Buda
Alvinczy A Duna jobb partján lévő összes kincstári javakat a bal partra kell átszállítani, hogy az ellenség támadásától megmentsék 3 p. német eredeti
1809. 6/108. 1809. 06. 15. Gomez M.
Komárom
A nádor Kéri, hogy Manitinsky főhadnagynak, aki a győri ütközetben lovát vesztette, 500 forint kártalanítást adjanak 1 p. német eredeti
1809. 6/109. 1809. 06. 15.
1809. 06. 07.
1809. 05. 27.
1809. 06. 09.
1809. 06. 10.
Simbachen
Pétervárad
Gyulay
Marmont tbn.
Lattermann
Lattermann
Alvinczy
Simbachen
Simbachen
Simbachen
Simbachen
Híreket közöl az első magyarországi helyzetről. A horvát bán 3 szlavón megyétől 3000 fő erősítést kapott. A határon Szerbiába átvándorló 600 bosnyákot visszaküldték, hogy a törököket a semlegesség áthágása miatt ne provokálják.
Mellékletek
Jelenti a törökök betörését Liccába, ahol falvakat égettek fel. Marmont tbn. visszavonult Zenggen és Fiumén át, hogy Macdonald seregeivel Karinthiában egyesüljön.
Tudatja, hogy Horvátország franciák alá rendelt része védelmet kért a törökök betörése ellen, amely kérelmet ő támogatja.
Jelenti, hogy Marmont hadteste elhagyta a károlyvárosi határt és a Macdonald csapataival való egyesülésre elvonult. János főhg. hadteste Körmendről előrenyomult, hogy ezt megakadályozza. Fiumét ismét sikerült birtokba venni.
Jelenti: a bán csapatai egyesültek Chasler altbn. Seregeivel, így Marmont és Macdonald hadtesteinek összevonását sikerült megakadályozni. János főhg. a hadsereggel Körmendről Győrbe indul
13 p. német eredeti
francia
1809. 6/110. 1809. 06. 16. Komárom   Napijelentés: egy ellenséges különítmény Komáromba vonult előre, és itt több csatározás folyt. Frimont altbn. terepszemlét tartott Ács és Gönyü felé, abból a célból, hogy az alkirály Komárom és Győr közötti állásait megszemlélje. Jelentés a Győr felmentésére induló, a Vág és a Duna bal partja között álló seregről 2 p. német eredeti
1809. 6/111. 1809. 06. 16. Gomez M.
Komárom
  A győri csata elvesztésének okait részletezi, tervek a további vállalkozásokra 2 p. német eredeti
1809. 6/112. 1809. 06. 16. Gomez M.
Komárom
A nádor Jelenti, hogy Csollich szds., aki a csatában lebukott a lováról, és azóta nem került elő, valószínűleg fogságba esett 1 p. német eredeti
1809. 6/113. 1809. 06. 16.
1809. 06. 13.
1809. 06. 13.
Steiner őrn.
Sanok
Egermann altbn.
Hertelendy
Gomez M.
Steiner
Steiner
A sanoki ütközet leírása. Csetepaté Liszkónál, amelyből Falkenhausen szds. győztesen került ki. A hivatalnokokat állásaikba visszahelyezték Sanokban. Jelentés Egermann és Schauroth altbn. Hadmozdulatairól.
Mellékletek:
Jóváhagyja a tett intézkedéseket. Rendelkezés a foglyok elvezetésére. A Nándor-huszárokat és az ágyúkat visszaküldi
Közli, hogy az összes Galíciában állomásozó gyalogcsapattal Győrbe indul. Értesítést kér Egermann és Scharoth altbn. állásairól és a sanoki ütközet eredményéről
9 p. német eredeti
1809. 6/114. 1809. 06. 16. Főparancsnokság   Kimutatás a megfigyelő őrsök felállításáról 1 p. német eredeti
1809. 6/115. 1809. 06. 16.     A bihari nemesi felkelő ezred menetterve Örkényből Győr felé 1 p. német eredeti
1809. 6/116. 1809. 06. 17.     Napijelentés: megtiltották, hogy a gyakorlatlan csapatok által elkövetett hibákról illetlenül nyilatkozzanak 3 p. német eredeti
1809. 6/117. 1809. 06. 17.     Napijelentés: rendelkezések a szolgálatra, a felvételekre, az élelmezésre, a betegekre és a gyengélkedőkre, továbbá a lőszerellátásra 3 p. német eredeti
1809. 6/118. 1809. 06. 17. Komárom   Napijelentés: Frimont altbn. Ácsnál az ellenséggel csatába keveredett, a támadást visszaverte és egy tábornokot elfogott. Adatok az Ácsnál és Győrnél álló ellenség helyzetéről és haderejéről 2 p. német eredeti
1809. 6/119. 1809. 06. 17. Mecséry
Komárom
A nádor A gyávasággal vádolt Farkas felkelő százados becsületéről nyilatkozik 2 p. német eredeti
1809. 6/120. 1809. 06. 17.     A június 17-én Komáromnál gyülekező felkelő csapatok hadrendje 1 p. német eredeti
1809. 6/121. 1809. 06. 17. Alvinczy
Buda
  A Budán osztagokban bevonult felkelő gyalogos és lovas legénység jegyzéke 1 p. német eredeti
1809. 6/122. 1809. 06. 17. Lippe   Kimutatás a győri csata után a Budán menesztett és lefegyverzett felkelő lovas és gyalogos legénységről 1 p. német eredeti
1809. 6/123. 1809. 06. 18. Komárom   Napijelentés: az ellenség Komáromnál kémkedik. János főhg. hadteste, amely előtt 19 osztály felkelő lovasság és néhány löveg halad, a kis Csallóköz megszállására és Győr bevételére útnak indult 2 p. német eredeti
1809. 6/124. 1809. 06. 18.     A Csallóközbe induló oszlopok hadrendje 7 p. német eredeti
1809. 6/125. 1809. 06. 18. Nádor
Komárom
Magyar
felkelés
vezérkara
Javasolja Csollich Pál előléptetését eddigi szolgálataiért 1 p. német eredeti
1809. 6/126. 1809. 06. 19. O’Donel
Pest
Alvinczy Javaslat a katonai készletek megmentésére, az ellenség közeledése miatt 4 p. német eredeti
1809. 6/127. 1809. 06. 19. Bős   Napijelentés: János főhg. hadtestének közeledése Bős felé. Az ellenség át akar kelni a Dunán, de ezt megakadályozták. Több foglyot ejtettek 2 p. német eredeti
1809. 6/128. 1809. 06. 20. Bős   Napijelentés: az ellenség Komárom felé közeledik. Kémhírek Győr bombázásáról. János főhg. és serege a Bős melletti táborba vonult 5 p. német eredeti
1809. 6/129. 1809. 06. 21. János főhg.
Bős
Pásztory ezds. Utasítást kap, hogy az ellenséget rajtaütésekkel nyugtalanítsa, és vonja el a figyelmét a Győr felmentésére indítandó dunai átkelésről 3 p. német más.
1809. 6/130. 1809. 06. 21. Bős   Napiparancs: Görgei szds. dicsérete. Észrevételek a kicsapásokat illetően. Utasítás járőrök kiküldésére a kihágások megakadályozására 2 p. német eredeti
1809. 6/131. 1809. 06. 21. Bős   Napijelentés: a némai lövegeket ki kell cserélni és Pásztory ezredeshez szállítani 1 p. német eredeti
1809. 6/132. 1809. 06. 21. Bős   Napijelentés: D’Autun francia követségi titkár kicserélése Metternich gr. császári követre. János főhg. csapataival Pozsony felé vonul, 2 ezredet a Csallóközben hagyott. A felkelő lovasság a Csallóközből Komáromba vonul 1 p. német eredeti
1809. 6/133. 1809. 06. 21. Az itáliai hadsereg vezérkari főnöksége   Napiparancs a Veszprém megyében garázdálkodó rablók ellen 2 p. magyar, francia nyomt.
1809. 6/134. 1809. 06. 22. Bős   Napijelentés: Az ellenség a Komárom felé felállított előőrseit visszavonta és Győr felé indul, ezért a magyar felkelő csapatok Komárom felé tartó visszavonulását leállítják. Győrt még erősen lövik 1 p. német eredeti
1809. 6/135. 1809. 06. 22. Nugent
Bős
Schindler Intézkedés a csicsói hídverésre, ahol a Győr felmentésére induló csapatok át fognak kelni 4 p. német eredeti
1809. 6/136. 1809. 06. 22. Salamon Miklós
Vázsony
Magyar
főparancsnokság
Jelenti, hogy egy erős ellenséges hadtest Pápán át Veszprémbe vonult, feltehető szándékuk Pestre vonulni vagy János főhg. hadtestét oldalba támadni 1 p. német eredeti
1809. 6/137. 1809. 06. 22. Steiner
Przemysl
Gomez M. A Hertelendi-dandárt a nádor főherceghez, illetve Egermann altbn.-hoz utasították. A lengyel egységek Zamosc közelében állnak. Az oroszok bevonultak Galíciába. Intézkedések a polgári szakszemélyzet és a pénztárak Duklára küldésére 5 p. német eredeti
1809. 6/138. 1809. 06. 23.     Napiparancs: észrevételek a gyakorlati és a fegyelmi szabályzatokról 2 p. német eredeti
1809. 6/139. 1809. 06. 23. Bős   Napijelentés: az ellenség elvonulása Ácsról, Komárom elől és Gönyüről, igaznak bizonyul. A Győrrel való összeköttetés felvételére egy járőr Csicsónál átkel a Dunán, parancsot kapott, hogy Rec falut megtámadja. Hírek Mesko tbn. csapatairól, amelyek Kis Cellnél megütköztek az ellenséggel és 1500 embertől üldözve Chasteller altbn. seregéhez csatlakoztak 4 p. német eredeti
1809. 6/140. 1809. 06. 23. József főhg.
Bős
A felkelés
vezérkara
Értesítés a vezérkar több törzs- és főtisztjének előléptetéséről és áthelyezéséről 3 p. német eredeti
1809. 6/141. 1809. 06. 23. Rainer főhg.
Pest
Alvinczy Minden intézkedést meg kell tenni, hogy az ellenség Dunán való átkelését megakadályozzák. Ehhez a hadművelethez Duca altbn.-ot rendelték ki 3 p. német eredeti
1809. 6/142. 1809. 06. 23. Gomez M.
Bős
Nugent Kémhírek szerint Győr városa olyan egyezményt kötött, miszerint ha felmentése bizonyos ideig nem következik be, megadja magát a franciáknak. Az ellenség állítólag a fehérvári kapu ellen nagy rohamot indított, de visszaverték 1 p. német eredeti
1809. 6/143. 1809. 06. 23. Gomez M.
Bős
Nugent Jelentés a Csicsóhoz kiutalt hídverési eszközökről és a hídveréshez szükséges legénységről 1 p. német eredeti
1809. 6/144. 1809. 06. 23. Pásztory
Bős
  Kimutatás a Duna megfigyelésére és megszállására vezetése alá rendelt csapatokról 1 p. német eredeti
1809. 6/145. 1809. 06. 23. Gomez M.
Bős
Pásztory Parancsot kap Győr felszabadításának kísérletére. Intézkedés a hadművelet részeként Révfalu megtámadására 3 p. német eredeti
1809. 6/146. 1809. 06. 23. Nugent
Pozsony
Gomez M. Rendelet Bianchi tbk. csapatai levélváltására. Hírek szerint az ellenség a Duna felé húzódik. A nádor csapataival Bős és Somorja környékén marad 2 p. német eredeti
1809. 6/147. 1809. 06. 23. Bős   Kimutatás a komáromi táborban, a Csallóközben, a dunai kerületben és Mesko tábornoknál levő felkelő csapatok állományáról 2 p. német eredeti
1809. 6/148. 1809. 06. 24.     Tábornoki parancs az előléptetésekre, a taktikai hadmozdulatokra. Sürgeti a beadványok felterjesztését 4 p. német eredeti
1809. 6/149. 1809. 06. 24. Bős   Napijelentés: az ellenség ismét előrenyomul Ács és Gönyü felé; kémkedése a komáromi állások irányába, és az ez alkalommal lezajlott ütközet. A Szigetközbe tervezett vállalkozást nem hajtották végre. Kémhírek az ellenség állásairól Medvénél és Szabadhegynél. Mesko tbk. csapatainak egyesülése Chasteller hadtestével, és azok Lepsénybe érkezése 2 p. német eredeti
1809. 6/150. 1809. 06. 24. Gomez M.
Bős
A nádor Törzstiszti előléptetési javaslat a sorhadban és a vezérkarnál 2 p. német eredeti
1809. 6/151. 1809. 06. 24. Pásztory
Csicsó
Gomez M. A Győr elleni felvonuláshoz a Szigetközbe lovasságot kér 2 p. német eredeti
1809. 6/152. 1809. 06. 24. Lipszky
Csicsó
Haugwitz Jelenti, hogy lovasság hiányában és az ellenség ébersége miatt a Révfalu ellen tervezett támadást nem tudja végrehajtani 1 p. német eredeti
1809. 6/153. 1809. 06. 24. Voith őrn.
Sármellék
Gomez M. Tudósítás Mesko altbn. és Chasteller csapatainak egyesüléséről, valamint az ellenség hátba támadásáról és visszavonulásra kényszerítéséről 2 p. német eredeti
1809. 6/154. 1809. 06. 24. Ürmény
Fehérvár
Alvinczy Az ellenség hadműveleteiről szóló híreket közöl: bevonulásuk Fehérvárra, Győr állítólagos kapitulációja és az egyesült Mesko–Chasteller hadtest Marcal melletti hadműveletei 2 p. német eredeti
1809. 6/155. 1809. 06. 24. Eszterházy M.
Pest
Alvinczy A francia előőrsök Bánhidánál és Környénél mutatkoznak, ez a helyzet a híd lerombolását fogja szükségessé tenni 1 p. német eredeti
1809. 6/156. 1809. 06. 24. Mamulla
Néma
  Jelenti, hogy kémek hiányában maga szemlélte meg az Ácsnál levő ellenség haderejét, és úgy látja, hogy a Gönyü mögött álló hadtest kb. 3000 főből áll, Ácsnál nincs gyalogság, a lovasság pedig nem több mint 6 század 2 p. német eredeti
1809. 6/157. 1809. 06. 24. Gomez M.
Bős
Koch Parancsot ad, hogy Tány és Aranyos között olyan pontot keressen, ahol nedves időben is tudnak táborozni a lovassággal és az ágyúkkal, és veszélyeztetés nélkül Komáromba lehet továbbmenni 1 p. német eredeti
1809. 6/158. 1809. 06. 24.   A magyar nemesi felkelés reggeli jelentése 1 p. német eredeti
1809. 6/159. 1809. 06. 25. Ammerling   Jelentés a Csallóközben levő előőrsök felállításáról 4 p. német eredeti
1809. 6/160. 1809. 06. 25.     Napiparancs: a győri sáncokban állott Mesko-hadtest dicsérete azon vitézségért, hogy az ellenségen áttört és Chasteller hadtestével egyesült 2 p. német eredeti
1809. 6/161. 1809. 06. 25.     Napijelentés: Győr helyőrsége megadta magát. A franciák bevonultak Fehérvárra. Az egyesült Meskó–Chasteller hadtest visszavonulása Kis Komáromba és Körmendre 2 p. német eredeti

jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1809. 6/162. 1809. 06. 25. Gomez M.
Bős
Nugent Azt tanácsolja, hogy Pozsony környékén ne lépjen fel támadólag, mivel először a főhadseregre kell döntő csapást mérni. Szorítkozzon csak az ellenség megfigyelésére és a védelemre, a Csallóközben az előőrsök felállítására 4 p. német eredeti
1809. 6/163. 1809. 06. 25. Gomez M.
Bős
Nugent Közli az ellenség szándékát, amely szerint Chasteller seregeinek Pestre vonulását meg akarja akadályozni. Értesíti Győr megadásáról 1 p. német eredeti
1809. 6/164. 1809. 06. 25. Mamulla
Néma
  Jelenti, hogy kémeket szerezni nem tud; az ellenséges előőrsöknél változás nem történt 2 p. német eredeti
1809. 6/165. 1809. 06. 25.     Kivonat azon királyi rendeletekből, amelyeket a magyar törvényhatóságokhoz intéztek a hadsereg számának gyarapítását érdekében 5 p. német eredeti
1809. 6/166. 1809. 06. 26.     Napiparancs: különböző személyek dicsérete és kitüntetése 3 p. német eredeti
1809. 6/167. 1809. 06. 26.     Napijelentés: az előőrs vonalon változás nincs. Az ellenség ágyúkkal nagyrészt elvonul Pozsonyból Óvár és Karlburg felé 1 p. német eredeti
1809. 6/168. 1809. 06. 26. Gomez M.
Bős
Davidovich Parancsot ad, hogy Fehérvár, Mór és Veszprém felé, továbbá Chastellerrel való összeköttetés megteremtése végett portyázó járőröket küldjön ki. A határvonalat Komáromtól Pozsonyig terjesztik ki, Duka hadosztályát Csicsóra és Némára rendelték 2 p. német eredeti
1809. 6/169. 1809. 06. 26. Gomez M.
Bős
Pásztory A Duna megfigyelését Komáromtól János főhg. Pozsony környékén táborozó csapatainak elrendelték 1 p. német eredeti
1809. 6/170. 1809. 06. 27.     Több magyar felkelő csapat reggeli jelentése 1 p. német más.
1809. 6/171. 1809. 06. 27.     Napiparancs: előléptetések, jutalmazások, kitüntetések. Menetintézkedés az összes csapat részére Komáromba 4 p. német eredeti
1809. 6/172. 1809. 06. 27. Bős   Napijelentés: kémhírek: az ellenség Gönyüt nagyrészt elhagyta, Révfalun és a Dunán át a kis Csallóközbe vonult. Az alkirály Győrben maradt. A franciák szükséget látnak kenyérben 4 p. német eredeti
1809. 6/173. 1809. 06. 27. Gomez
Bős
Károly főhg. Javasolja a Komáromba való visszatérést és a gyalogság újjászervezését. Felterjeszti egy csapat állománykimutatását és egy előléptetési javaslatot a vezérkar számára 7 p. német eredeti
1809. 6/174. 1809. 06. 27. Simonyi ezds. elleni vizsgáló bizottság
Komárom
Magyar
vezérkar
Két vezérkari tiszt nyilatkozatát kérik, hogy a haditörvényszéki vizsgálatban lévő Simonyi, barsi huszárezredbeli ezredesnek kiutaltak-e felállítási helyeket? 2 p. német eredeti
1809. 6/175. 1809. 06. 27.     Az összes magyar nemesi felkelő csapat beosztása 4 p. német eredeti
1809. 6/176. 1809. 06. 28. Pásztory
Bős
Gomez M. A kémhírek szerint az ellenség Somorja és Pozsony között a Dunán át akar kelni, és 30 000 fős erősítést kapott. Némát el kell foglalni, mert ott is várható az átkelési kísérlet. Pozsonyt ágyúzzák, a város több helyen lángokban áll 2 p. német eredeti
1809. 6/177. 1809. 06. 28.     Hadseregparancs: a vezérkarnak szóló intézkedések csak a főhercegtől függnek. Menetintézkedés a felkelő sereg részére június 29-ére 2 p. német eredeti
1809. 6/178. 1809. 06. 28.     Napijelentés: lovashadtest indulása Komáromba. Az ellenség megérkezése a hídfőhöz és a lezajlott csata, a Győr megadásakor elbocsátottak megérkezése Komáromba. Dodun francia követségi titkár kicserélése Metternich gróffal az ácsi előőrsöknél 2 p. német eredeti
1809. 6/179. 1809. 06. 28.     A Komáromnál lévő felkelő hadtest állománykimutatása 1 p. német eredeti
1809. 6/180. 1809. 06. 29.     Napiparancs: a komáromi táborra és a szolgálati ügymenetre 3 p. német eredeti
1809. 6/181. 1809. 06. 29. Komárom   Napijelentés: az Aranyos bevételére történt ellenséges kísérlet meghiúsult. A franciák Némát és környékét elhagyták, Győr felé vonultak vissza. Komoly előkészületeket tettek hídverésre a Dunán. Az egyesített Mesko–Chasteller hadtest összekötő szerepet tölt be a Duna és a Bán hadtest között. Hertelendi csapataival a nádor főhg. hadtestéhez csatlakozik. Steiner őrn. jelenti, hogy az orosz csapatok Jaroslawba érkeztek 3 p. német eredeti
1809. 6/182. 1809. 06. 29. Gomez M.
Komárom
Károly főhg. Értesíti, hogy Ertl alezredest, akit Győrben a helyőrséggel elfogtak, és aki becsületszóra megígérte, hogy 1 évig nem fog a franciák ellen harcolni, szabadon bocsátották 1 p. német eredeti
1809. 6/183. 1809. 06. 29. Gomez M.
Komárom
Pásztory Rendelkezések a Csicsó és Komárom közötti előőrs felállítására, továbbá a lövegek elszállítására, ha az ellenség átkel a folyón 2 p. német eredeti
1809. 6/184. 1809. 06. 29. Gomez M.
Komárom
Steiner Parancsot ad, hogy azonnal vonuljon be a főhadiszállásra 1 p. német eredeti
1809. 6/185. 1809. 06. 29. Pásztory
Bős
Gomez M. Jelenti a báni zászlóalj kivonulását Sommereinből és az ellenség elvonulását Pozsony felé 1 p. német eredeti
1809. 6/186. 1809. 06. 30. Komárom   Napijelentés: az ellenség Győr felé visszavonult. Mesko tbk. panaszt tesz csapatainak rossz ruházata és hiányos felszerelése miatt 6 p. német eredeti
1809. 6/187. 1809. 06. 30. Gomez M.
Komárom
A nádor A meghaltnak hitt Choclich Károly szds., Győr megadásánál előkerült 1 p. német eredeti
1809. 6/188. 1809. 06. 30. Pásztory
Bős
Gomez M. Medvéről a gyalogság, úgy tűnik, elvonult. A második báni zászlóaljat is eltávolították, helyére egy gyöngébb előőrs került 1 p. német eredeti
1809. 6/189. (1809 06.)
1837.
    Hertelendy Károly írása a nemesi felkelő ezredekről a győri csatában 16 p. magyar nyomt.
1809. 6/190. 1809. 06.     Jelentés a Mórichidáig végzett terepszemléről 1 p. német eredeti
1809. 6/191. 1809. 06.     A veszprémi felkelő nemes gyalogság tisztikarának adott jutalom elszámolása 1 p. magyar eredeti
1809. 6/192. 1809. 06.     Különböző, a győri csatával kapcsolatos iratok, mellékletek  
1809. 7/1. 1809. 07. 01.     Napiparancs: Olgyay, pozsonyi lovasezredbeli szds. kitüntetése, előléptetése, a legénység megjutalmazása. Dandárbeosztás 3 p. német eredeti
1809. 7/2. 1809. 07. 01. Komárom   Napijelentés: előőrsjelentések és kémhírek az ellenség Gönyünél és Ácsnál megváltoztatott állásáról. Gosztonyi ezredest 2 lovasezreddel Tatára és Mórra vezényelték a környék biztosítására 2 p. német eredeti
1809. 7/3. 1809. 07. 01. Komárom   Jelentés a hadsereg helyzetéről a szabadhegyi ütközet után 4 p. német eredeti
1809. 7/4. 1908. 07. 01. Gomez M.
Komárom
Pásztory Elrendeli, hogy az ellenség részéről Győrnél tervezett átkelésre legyen felkészülve 1 p. német eredeti
1809. 7/5. 1809. 07. 01. Pásztory
Csicsó
Gomez M. Az ellenség kiürítette Gönyüt. Kérdezi, hogy akik az ellenség közeledésének hírére menekültek el otthonaikból, visszabocsáthatók-e? 2 p. német eredeti
1809. 7/6. 1809. 07. 02.     Napiparancs: előléptetések a felkelő hadseregben. Az uralkodó rendelete szerint az ellenség által megölt felkelő tisztek özvegyei nyugdíjra jogosultak 2 p. német eredeti
1809. 7/7. 1809. 07. 02.     Napijelentés: a franciák elindultak Pápára 1 p. német eredeti
1809. 7/8. 1809. 07. 02.     Főparancsnoksági rendeletben hirdették ki a császár által a Landwehr számára engedélyezett kedvezményeket és kitüntetéseket 4 p. német eredeti
1809. 7/9. 1809. 07. 02. Pásztory
Bős
Gomez M. Kémhírek a francia csapatok összevonásáról a Duna mentén, azzal a céllal, hogy az átkelést kiharcolják és a főhg. seregét Pozsonynál megtámadják. Hírek a győri és pozsonyi helyzetről, ez utóbbi helyről erős ágyúzás hallatszik 5 p. német eredeti
1809. 7/10. 1809. 07. 03.     Napiparancs: határozatok a lőszervételezésről 2 p. német eredeti
1809. 7/11. 1809. 07. 03.     Napijelentés: az ellenség Ácsról és Gönyüről elvonult. Kémhírek az ellenség hadmozdulatairól 2 p. német eredeti
1809. 7/12. 1809. 07. 03. Chasteller
Szentgrót
A nádor Jelenti állásait Szentgrótnál, és az alárendelt csapatokat. Kéri, hogy Komáromból Kisbérbe egy őrsöt helyezzen át. Jelenti az ellenségről hozzá beérkezett híreket 4 p. német más.
1809. 7/13. 1809. 07. 03. Gomez M.
Komárom
Gosztonyi Parancsot ad, hogy a Bakony patakhoz induljon. Intézkedések az alárendelt csapatok felhasználására és egy esetleges ellenséges támadás esetén követendő magatartásra 3 p. német eredeti
1809. 7/14. 1809. 07. 03. Pásztory
Bős
Gomez M. Hírek arról, hogy az ellenség a főhg. csapatait megtámadta, a Csallóközt és környékét kiürítette, Pozsonynál erős csapatösszevonásokat végzett 1 p. német eredeti
1809. 7/15. 1809. 07. 03. Veszprém és Fehér megyék
állandó
bizottságai és a horvát bán
  Hírek az ellenség Fehér és Veszprém megyei hadmozdulatairól, valamint a horvát bán, Gyulai Ignác által Grácnál, Marmont francia tábornok ellen kivívott győzelemről 3 p. német, magyar eredeti
1809. 7/16. 1809. 07. 03. Mattis Gomez M. Kémhírek a franciák Győrből való kivonulásáról, továbbá a csicsói–medvei vonal előőrsökkel történő megszállására vonatkozó intézkedésekről 3 p. német eredeti
1809. 7/17. 1809. 07. 04.     Napiparancs: érem-bizottságok felállítása a felkelők részére. Az önhatalmú elszállásolások megszüntetése 2 p. német eredeti
1809. 7/18. 1809. 07. 04.     Napijelentés: egy 14 000 fős ellenséges osztag Szombathelyről Zirc felé vonult, majd visszatért Szombathelyre. Gosztony ezredest csapataival Chastellerhez vezényelték, aki Pápára, míg Mesko altbn. Komáromba vonult. A Csallóközben levő előőrsök Pozsonyba húzódtak vissza, ahová más csapatok is vonulnak 2 p. német eredeti
1809. 7/19. 1809. 07. 04. Gomez M.
Komárom
Simonyi ezds. ügyében
felállított vizsgáló bizottság
Közli, hogy Simonyi ezredest a győri ütközet alatt a vezérkari tiszt helyéről el nem szólították 1 p. német eredeti
1809. 7/20. 1809. 07. 04. Gomez M.
Komárom
  Rendelet egy zászlóalj felállítására a Komárom és Csicsó közötti előőrsök támogatására 3 p. német eredeti
1809. 7/21. 1809. 07. 05. Komárom   Napijelentés: kémhír a győri francia helyőrség létszámáról. Chasteller csapataival Zalaapátiról Szentgrótba visszatér. Pozsony és Moson megyéket, úgy látszik, az ellenség kiürítette 2 p. német eredeti
1809. 7/22. 1809. 07. 05. Lipszky
Bana
Gomez M. Jelentés Győr helységéről. A város lakossága 2 havi ellátást tartozik adni nekik. Egy francia osztag Veszprémből Győrön át Sopronba visszaérkezett. Tudósítás a bán állásairól, Chasteller altbn. helyzetéről és a francia csapatok állapotáról 2 p. német eredeti
1809. 7/23. 1809. 07. 06.     Napiparancs: Olgyai szds. és Görgey fhdgy., mindkettő a zempléni lovasezredből csapatukkal együtt királyi dicséretben részesülnek. Tábori határozatok 2 p. német eredeti
1809. 7/24. 1809. 07. 06.     Napijelentés: Pápát az ellenség kiürítette, Moson felé húzódott vissza. Egy 15 000 főnyi ellenséges hadtestet, mely Veszprém felé indult, hirtelen visszarendeltek Pápára. A Macdonald gr. vezette hadtest a hírek szerint vissza fog vonulni Győr felé 2 p. német eredeti
1809. 7/25. 1809. 07. 07.     Napiparancs: a szökevényekről és a hadifoglyokról 2 p. német eredeti
1809. 7/26. 1809. 07. 07. Komárom   Napijelentés: két felkelő lovasezredet a főhadsereghez rendeltek. Némánál az ellenségtől lisztet zsákmányoltak 1 p. német eredeti
1809. 7/27. 1809. 07. 07. Gomez M.
Komárom
Steininger Rendelkezés Le Louvchier Baillet gyalogezredbeli századosról, aki kémnek ajánlkozott 3 p. német eredeti
1809. 7/28. 1809. 07. 08. Komárom   Napiparancs a zsoldfizetésről. Változások a tiszántúli kerület zászlóaljainak századaiban 1 p. német eredeti
1809. 7/29. 1809. 07. 08. Komárom   Napijelentés: Pásztory ezds. két ezreddel Bősre visszaindult, Narbonne francia tábornok hirdetménye 2 p. német eredeti
1809. 7/30. 1809. 07. 08. Lipszky
Gönyű
Gomez M. Kimutatás a gönyüi előőrsök állásairól. A járőr szerint Pápáig ellenséges csapattal nem találkoztak. Kémhírek Moson, Sopron és Vas megyékben az ellenség létszámáról. Chasteller csapataival Vasváron van. Intézkedések a francia harácsolások megszüntetésére. Elrendelték a parasztok által a harcmezőn összegyűjtött fegyverek leadását 2 p. német eredeti
1809. 7/31. 1809. 07. 08. Komárom   Utasítás a Vág folyónak Komáromtól Galgócig való megfigyelésére 5 p. német eredeti
1809. 7/32. 1809. 07. 09.     Napiparancs: Hogers őrn. a szatmári 11. zászlóalj parancsnoka lesz. Laparte, az állatorvosi teendők felügyelője századosi rangot kapott 1 p. német eredeti
1809. 7/33. 1809. 07. 09. Komárom   Napijelentés: Charteller altbn. Pápára érkezett, és a felkelő csapatokat vezetése alá vonta. Pásztory ezds. a dandárral a Csallóközbe visszaindult. Ellenséges hadmozdulatot nem észleltek 1 p. német eredeti
1809. 7/34. 1809. 07. 09. Lipszky
Gönyü
Gomez M. Győrben az ellenség dunántúli győzelmét össztűzzel ünnepli 1 p. német eredeti
1809. 7/35. 1809. 07. 10.     Napijelentés: önkéntes adományok a sebesült felkelők számára 2 p. német eredeti
1809. 7/36. 1809. 07. 10. Komárom   Napijelentés: Győr körülzárását előkészítették. Chasteller altbn. Komáromba indul. Mesko tbn. is oda érkezik előreláthatólag július 13-án. Duka altbn. két lovasezredet küldött Pestről Komáromba 1 p. német eredeti
1809. 7/37. 1809. 07. 10. Lipszky
Gönyü
Gomez M. Intézkedések a megváltoztatott csapat felállítására 4 p. német eredeti
1809. 7/38. 1809. 07. 10. Gomez
Komárom
A nádor Elmélkedés a jelenlegi hadi helyzetről és a szükségesnek ítélt hadműveletekről 6 p. német eredeti
1809. 7/39. 1809. 07. 11.     Napijelentés: Szentessy őrn.-ot, a zempléni 18. Zászlóalj parancsnokát alezredessé léptették elő. Élelmezési szabályzat 1 p. német eredeti
1809. 7/40. 1809. 07. 11.     Napijelentés: Győr javasolt körülzárását nem fogják végrehajtani, mivel János főhg. hadseregével és a Chasteller és Gyulai hadtesttel Bécs felé akar támadni. Menetintézkedés Chasteller altbn. részére Sopron felé. A kémhírek szerint az ellenség Pozsony és Ragendorf felé küld különítményeket 2 p. német eredeti
1809. 7/41. 1809. 07. 11. A nádor
Komárom
Andrássy Parancsot ad a Vág megfigyelésére, amelyen keresztül az ellenség az előrenyomulást tervezi. Intézkedés a csapatok számára az ellenséges átkelés megakadályozására. Ha híreket tud a francia hadmozdulatokról, azonnal közölje 5 p. német eredeti
1809. 7/42. 1809. 07. 11. Beckers
Komárom
Andrássy, Davidovich, Mecséry, Vofgelhuber, zalai lovas
ezredek stb.
Körrendelet az Andrássy tábornokkal a Vág folyó megfigyelésére kirendelt csapatokról és lövegekről 2 p. német eredeti
1809. 7/43. 1809. 07. 11. Andrássy
Komárom
Pesti, vasvári, veszprémi
gy. zlj., zalai
lovasezred
Menetparancs ezen csapatok részére, és az állomások megnevezése, ahol megszállhatnak. A zászlóaljak számára kijelölt ütegeket a tüzérségi teleptől vegyék át 2 p. német eredeti
1809. 7/44. 1809. 07. 11.     Intézkedés Győr körülzárására 2 p. német eredeti
1809. 7/45. 1809. 07. 12. József főhg.
Komárom
A felkelés
vezérkara
Gomez altábornagyot betegsége miatt szabadságolták, a vezérkar ügyeinek intézését Petrich ezds. veszi át 2 p. német eredeti
1809. 7/46. 1809. 07. 12.     Napiparancs: a Mesko hadtest legénységének megjutalmazása. A beteg és sebesült tiszteket a hátországba kell küldeni. Egy gyengélkedő lótelep felállítása 3 p. német eredeti
1809. 7/47. 1809. 07. 12.     Napiparancs: Mesko és Keglevich tábornokok más csapatokat kaptak dandárjaikba 1 p. német eredeti
1809. 7/48. 1809. 07. 12.     Napiparancs: Mesko tbk. csapataival Tatáról, János főhg. hadteste Sommereinből Komáromba érkezett 2 p. német eredeti
1809. 7/49. 1809. 07. 12. Beichel
Komárom
  A Komáromból Érsekújvárra induló 1. sz. dandárüteg bevonulási állománya 1 p. német eredeti
1809. 7/50. 1809. 07. 12. Foky ezds.
Érsekújvár
  A zalai huszárezred reggeli jelentése 1 p. német eredeti
1809. 7/51. 1809. 07. 12. Maretich
Érsekújvár
Márkus ezds. Utasítás az érsekújvári és guttai őrsök védelmére 4 p. német eredeti
1809. 7/52. 1809. 07. 13.     Napijelentés: Mesko tbk. csapatainak egyesülése a felkelő hadsereggel. Mivel az ellenség a Morván előrenyomult, Pásztory ezds. parancsot kapott a visszavonulásra. Gyulai altbn. előrenyomulása Grácból Bruck a/d. Muhrra. Bonfarili gr.-ot elfogták. Az ellenség állásai Judenburgnál 3 p. német eredeti
1809. 7/53. 1809. 07. 13.     Morczel Samutól eredő kémhír a Pozsonynál, Győrben és Moson megyében lévő ellenségről, továbbá a harácsolásokról, zavargásokról, a marhaelhajtásokról és a Napóleon és Károly főhg. között lezajlott második nagy csatáról 1 p. német eredeti
1809. 7/54. 1809. 07. 13. Lipszky
Gönyü
Petrich Narbonne tbk. Győr városára 15 000 forint hadisarcot szabott ki. A francia csapatok Kittsee és Karlburg között táboroznak. Jelentés a győri francia helyőrség erejéről és a császár utazásáról Komáromba. A torontáli ezredet küldte ki előőrsszolgálatra. Javaslat az előőrsvonal megváltoztatására 1 p. német eredeti
1809. 7/55. 1809. 07. 13. Márkus ezds.
Neustadt
Andrássy Jelentés a Gutta–Farkasdi–Szelőce között végzett előőrsszemléjéről. Intézkedések a szükséges változtatásokra, előkészületek a malmok és a járművek bal partra történő átszállítására 3 p. német eredeti
1809. 7/56. 1809. 07. 13.     Csapatkimutatás a Mesko tábornokkal július 13-án a komáromi táborba érkező csapatokról 1 p. német eredeti
1809. 7/57. 1809. 07. 13. Thebeny György
Szered
  Jelenti, hogy Andrássy tbk. 6000 főnyi felkelő csapattal Szeredre érkezett; elrendelte, hogy kémekkel az ellenség erejéről, állásairól és minden változásról tudomást szerezzenek, és minderről azonnal jelentést tegyenek. Az összes malmot, hajót és csónakot, építőfát elszállítsák, s 200 munkást adjanak az ütegek kiépítéséhez és a híd lerombolásához 2 p. latin eredeti
1809. 7/58. 1809. 07. 14.     Napiparancs: a felkelés zászlóaljainak és osztályainak felszerelését meg kell gyorsítani. Gensi őrnagyot alezredessé léptették elő. A kerületi hadbírák napidíjainak szabályzata 2 p. német eredeti
1809. 7/59. 1809. 07. 14.     Napijelentés: az egyesített Hertelendy–Egermann hadtest bevonulása Duklába. Megváltoztatott előőrs felállítása a Chasteller hadtestnél. Kémhírek a kis Csallóközben és a Győrben lévő ellenségről. Veigl ezredes a Hohenlohe dragonyos portyázó különítményével Szombathelynél, a horvát bán hadtestével Brucknál áll. A határozatok szerint Győr és Sopron felé előrenyomulnak és a Duna jobb partján a bán és Chasteller csapataival egyesülnek 2 p. német eredeti
1809. 7/60. 1809. 07. 14. A nádor
Komárom
Andrássy Vonuljon Davidovich altbn.-hoz, mivel a főhadiszállás Komáromból elvonul 1 p. német eredeti
1809. 7/61. 1809. 07. 14. Andrássy
Motsonok
József főhg. Jelenti, hogy a csapatokat a kapott utasítások szerint felállította, erősítésként egy zászlóaljat és egy lovasosztályt kér. Elkészítették Sintánál, Udvarnál és Galgócnál a sáncokat és a lőállásokat. Az ellenségről nincs híre. A Pestény, Szered és Galgóc melletti átkeléseket megszállták, és felállították az előőrsöket 8 p. német eredeti
1809. 7/62. 1809. 07. 14. Davidovich
Komárom
Andrássy Értesíti, hogy az ő vezetése alá rendelték. Utasítja, hogy a pesti zászlóalj fegyveres kiképzését rendelje el, a veszprémi zászlóaljat pedig váltsa le 1 p. német eredeti
1809. 7/63. 1809. 07. 14. Márkus ezds. Andrássy Jelenti, hogy a császár és Antal főhg. Komáromból Nyitrára utazóban Galgócra érkezett 1 p. német eredeti
1809. 7/64. 1809. 07. 14. Nugent   Tervezet József és János főhg. csapatainak részére az előrenyomulásra 2 p. német eredeti
1809. 7/65. 1809. 07. 14.     Menetintézkedések 2 p. német eredeti
1809. 7/66. 1809. 07. 15.     Napijelentés: a Duna jobb partján lefolyt hadműveletekről és a Davidovich által vezényelt győri körülzárásról. A Bécsben sebesülten fekvő tábornagyok, tábornokok, törzs- és főtisztek számáról készült kimutatás 1 p. német eredeti
1809. 7/67. 1809. 07. 15. Maretich őrn.
Motsonok
Gomez Hírek az ellenségről, valamint egy megkötött fegyverszünetről. Sintánál és Galgócnál a sáncmunkákat befejezték. Az újjáalakított előőrsöket felállították. Udvarnoknál és Poszatkánál további erősítést kér 3 p. német eredeti
1809. 7/68. 1809. 07. 15. Davidovich
Komárom
Hadik gr. Rendelet a hevesi zászlóalj indulására a komáromi táborból Érsekújvárra 1 p. német más.
1809. 7/69. 1809. 07. 15. Podhorzky J.
Galgóc
Andrássy Jelenti, hogy Foky ezredestől az előőrsök fölötti parancsnokságot átvette. Pozsonyban ellenség nincs, tudomása szerint egyhavi fegyverszünetet kötött 3 p. német eredeti
1809. 7/70. 1809. 07. 15. Márkus ezds.
Neustadt
Andrássy Jelenti, hogy parancsot kapott a Komáromba való indulásra. A nyitrai zászlóaljnak, amely Galgócnál szolgálatba lép, a szükséges utasításokat megadta 3 p. német eredeti
1809. 7/71. 1809. 07. 15. Maretich
Motsonok
A nádor Jelentést tesz az udvarnoki, galgóci és sintai előőrsök vizsgálatáról és a sáncmunkák befejezéséről. Hírek az ellenségről és a megkötött fegyverszünetről 2 p. német eredeti
1809. 7/72. 1809. 07. 16. Koroncó   Napijelentés: a nádor és János főhg. egyesített seregeinek bevonulása Koroncóra és Tétre. Hírek Stájerországból, melyek szerint Gyulai altbn. az ellenséget Grácig üldözte, az elővéd Montrichard francia tbk. seregéből 800 foglyot ejtett. Dumontet őrn. rajtaütést végzett Leibachon 3 p. német eredeti
1809. 7/73. 1809. 07. 16. Skerletz őrn.
Érsekújvár
Andrássy Jelenti a nyitrai zászlóalj felállítását Érsekújvár és környékén. Az igen kimerült csapatok részére pihenőt kér. János főhg. parancsára az összes hajót és malmot a Vág jobb partjára, Komárom felé elszállították. A megkötött fegyverszünet ellenére állandó megfigyelést tartanak 3 p. német eredeti
1809. 7/74. 1809. 07. 17.     Napijelentés: Gosztonyi tbk. Bősárkánytól Lesvárig húzza meg a határzáró vonalat, és keresse az összeköttetést Chasteller csapataival. A hírek szerint Bianchy tbk. parancs nélkül, a fegyverszünet értelmében Pozsonyt átadta 2 p. német eredeti
1809. 7/75. 1809. 07. 17. Csollich Pál
Szabad-hegy
Vezérkari
főnök
Jelenti Győr körülzárását, megnevezi az abban részt vett csapatokat. Mivel azonban a nádor parancsára a körülzárást megszüntették, ezen csapatok a megfigyelő szolgálatot végzik 2 p. német eredeti
1809. 7/76. 1809. 07. 17. Erdődy ezds.
Sempte
Andrássy Jelenti, hogy egy futár a hírek szerint a kísérettől Komáromba szökött. Kérdezi: a kocsik és a vágómarhák Pozsonyba hajtása megengedhető-e? Kémhírek a Pozsonyban lévő ellenségről, amely csak Ivánkáig állított előőrsöket 4 p. német eredeti
1809. 7/77. 1809. 07. 17. Erdődy ezds.
Sempte
Andrássy Tudósítja: abból a célból, hogy a fegyverszünetről való értesüléseit tisztázza, futárt küldött Bianca tbk.-hoz. Kéri, hogy a tábornokot, akit ellenséges támadás fenyeget, szükség esetén támogathassa 3 p. német eredeti
1809. 7/78. 1809. 07. 17. Erdődy ezds.
Sempte
Andrássy Jelenti, hogy Magiro hdgy. János főhg.-nek a fegyverszünetre vonatkozó táviratát elhozta. Kérdezi, vajon ennek következtében szállíthatók-e élelmiszerek Pozsonyba? 1 p. német eredeti
1809. 7/79. 1809. 07. 17. Maretich
Motsonok
Erdődy Utasítások a semptei őrs védelmére 7 p. német eredeti
1809. 7/80. 1809. 07. 17. Maretich
Motsonok
Galgóci helyőrség parancsnoka Utasítások a galgóci helyőrség védelmére 10 p. német eredeti
1809. 7/81. 1809. 07. 17. Csintalan J.
Koroncó
  Kimutatás egy pesti felkelő ezred által elfogott francia szállítmányról 1 p. német eredeti
1809. 7/82. 1809. 07. 17–18. Skerletz
Érsekújvár
Andrássy Jelentés a végzett szemléről 2 p. német eredeti
1809. 7/83. 1809. 07. 18.     Napiparancs: Rakonitz, pesti lovasezredbeli százados és legénységének dicsérete bátor magatartásuk elismeréseként. A csapatok elindulása Koroncról Pápára 2 p. német eredeti
1809. 7/84. 1809. 07. 18. Koroncó   Napijelentés: a határzáró vonal meghatározását nem tudják végrehajtani, mivel a fegyverszüneti feltételeket hivatalosan nem közölték 2 p. német eredeti
1809. 7/85. 1809. 07. 18. Einhauser v.
Siewald őrn.
Galgóc
Cs. kir.
dandár-parancsnokság
Tudomására adja azokat az intézkedéseket, amelyeket Galgóc védelmére mind a külső biztosító szolgálat, mind a belső védelem érdekében tettek 3 p. német eredeti
1809. 7/86. 1809. 07. 18. Davidovich
Komárom
Andrássy A fegyverszünetről hiteles adatokat nem tud. Tudósítja, mely csapatok állnak Pozsony és az Andrássy dandár között. Helyesli a Vág hídjainak az ellenség közeledéséig történő megtartására vallott nézeteit 3 p. német eredeti
1809. 7/87. 1809. 07. 18. Kornely őrn.
Leopoldstadt
Andrássy Jelenti, hogy kompátkelőt készíttetni nem tud a Vágon át. Einhauser őrn. szükség esetén néhány hídjármat le fog szereltetni. Galgócnál megkezdődtek a sáncolási munkák 2 p. német eredeti
1809. 7/88. 1809. 07. 18. Maretich őrn.
Motsonok
Hartlieb Utasítások az érsekújvári őrs védelmére 3 p. német eredeti
1809. 7/89. 1809. 07. 19. Pápa   Napijelentés: Elfogtak egy francia futárt, aki Neuf Chatel hg. számára vitt táviratot. Eszterházánál egy ellenséges élelmezési hivatalnokot fogtak el. A felkelő hadtest Pápára, János főhg. csapata Tüskevárra bevonult 1 p. német eredeti
1809. 7/90. 1809. 07. 19. Bianchi
Fragendorf
Andrássy Értesíti egy altiszti őrs felállításáról Ivánkán 1 p. német eredeti
1809. 7/91. 1809. 07. 19. Andrássy
Motsonok
Davidovich Jelentés Bianchi tbk. állásairól. A tábornok a fegyverszünetet nem ismeri el. A galgóci, semptei, poszatkai és hosszúfalvi őrsöket sáncokkal biztosították. Gyakori szökésekről értesült a nyitrai zászlóaljnál. Mocsonokra erősítést és lőszereket kér 4 p. német eredeti
1809. 7/92. 1809. 07. 19. Podhorszky
Galgóc
Andrássy Jelentés a galgóci és poszatkai erődítési munkákról 1 p. német eredeti
1809. 7/93. 1809. 07. 19. Septay főhdgy.
Hosszúfalu
Andrássy Inkey János előőrs parancsnok utasítására Molnár János és Botos Samu Alvinczy ezredbeli közkatonákat, akik Pozsonyból önhatalmúlag eltávoztak, egy felkelő kíséretében átküldi 1 p. német eredeti
1809. 7/94. 1809. 07. 19. Zirchich
Komárom
Petrich Jelentést tesz azon csapatok elhelyezéséről, amelyek Győr körülzárásának megszüntetése következtében áthelyeztek 1 p. német eredeti
1809. 7/95. 1809. 07. 20. Pápa   Napijelentés: egyezmény született a fegyverszünet kihirdetéséig Gyulai altbn., horvát bán és Vendamme francia hadosztályparancsnok között 2 p. német eredeti
1809. 7/96. 1809. 07. 20.     Napiparancs: Duka altbn. helyett Csekonic tbk.-ot bízták meg a tiszántúli kerület ügyeinek vezetésével. A Vág mellett álló ezredeket Komáromba és Pápára irányították. Vaj tbk. és Pásztory ezds. szintén odaindul. A komáromi zászlóalj Komáromnál táborba szállt. A felkelő lovasság és a fehérvári gyalogosztály állásainak meghatározása. Geramb br. 500 forint jutalmat tűzött ki annak, aki elsőként hoz francia zászlót 4 p. német eredeti
1809. 7/97. 1809. 07. 20.     Napiparancs: a fegyverszünet kihirdetése 1 p. német eredeti
1809. 7/98. 1809. 07. 20. Maretich
Mocsonok
Petrich Jelenti a Galgóc, Nyitra és más közlekedési csomópontok védelmére tett intézkedéseket. Bianchi tbk. állásai Frangendorfnál. A hevesi zászlóalj Mocsonoknál áll. Felterjeszti Regnier tbk., Pozsony parancsnoka és Warnsdorf városparancsnok kiáltványát. Jelentés a francia szökevények vallomásairól. Harácsolási parancsok megsemmisítése 6 p. német eredeti
1809. 7/99. 1809. 07. 20. Skorletz őrn.
Érsekújvár
Andrássy Felterjeszti azokat a híreket, amelyeket több tiszttől tudott meg a franciák pozsonyi tartózkodásáról 4 p. német eredeti
1809. 7/100. 1809. 07. 21.     Napijelentés: a felkelő lovasság laktáborozásra indul. A fegyverszünet felhasználása a felkelő legénység kiképzésére. Őrsök szállják meg a rábai átkeléseket. Kórházat állítottak fel Tatán és Pápán. Davidovich tbszn. az összes felkelő csapat fölött átvette a parancsnokságot. Főtisztek előléptetése a pesti lovasezredből 2 p. német eredeti
1809. 7/101. 1809. 07. 21. József főhg.
Pápa
A felkelés
vezérkara
Voith őrnagyot Győrbe rendeli, hogy a francia bizottsággal a demarkációs vonalat megállapítsa 1 p. német eredeti
1809. 7/102. 1809. 07. 21.     Hadrend a fennálló kerületi beosztás szerint 1 p. német eredeti
1809. 7/103. 1809. 07. 21. Zirchich
Komárom
Petrich A Győr körül, a Csallóközben, Komáromnál, Guttától Galgócig elhelyezett csapatok elhelyezési és felállási táblázata a hadtest-, hadosztály-, dandár-, ezred- és zászlóaljparancsnokok megnevezésével 1 p. német eredeti
1809. 7/104. 1809. 07. 21. Davidovich
Komárom
Andrássy A csapatokat szétosztással fárasztani nem szabad, a főállásokba csak járőröket küldjön ki. Lőszer kimutatásokat terjesszen elő 2 p. német eredeti
1809. 7/105. 1809. 07. 21. Maretich
Mocsonok
Hartlieb Parancsot ad, hogy a Tarnóctól Ottáig terjedő kordont utazza be. Tudomására hozza, hogy felterjesztette jutalomra 1 p. német eredeti
1809. 7/106. 1809. 07. 21–22.     Előléptetési parancsok 4 p. német eredeti
1809. 7/107. 1809. 07. 22. Pápa   Napijelentés: a nádor Budára utazott. Eközben Mecséry altbn. veszi át a hadsereg főparancsnokságát. Voith őrn. Elutazása Győrbe a határtárgyalásokra. A Pápa mellett összegyűlt felkelő lovasság elszállásolása 1 p. német eredeti
1809. 7/108. 1809. 07. 22. Gomez M.
Pest
Petrich Kérdezi, hogy Steiner őrn. Egermann altbn. hadtesténél marad-e Galíciában, vagy Hadik altbn.-hoz rendelik Magyarországra?
Melléklet: Steiner levele ugyanerről, és hírek Galíciából
5 p. német eredeti
1809. 7/109. 1809. 07. 22. Simonffy
Komárom
Andrássy Azokat a sáncokat a Vág mentén, amelyeket a fegyverszünet tartamára a csapatok elhagynak, minden rongálástól meg kell óvni. 1 p. német eredeti
1809. 7/110. 1809. 07. 23.     A Duna jobb partján laktáborozó felkelő csapatok elhelyezési táblázata 2 p. német eredeti
1809. 7/111. 1809. 07. 24.     Menetlevél több felkelő csapat részére Érsekújvártól Tarosködig 1 p. német eredeti
1809. 7/112. 1809. 07. 24. Petrich
Pápa
Maretich Parancsot ad, hogy a többi vezérkari tiszttel együtt, akik Komárom környékén vannak alkalmazásban, ott maradjanak, és a gyalogság megszervezésénél működjenek közre 1 p. német eredeti
1809. 7/113. 1809. 07. 24. Maretich
Mocsonok
Petrich Felterjeszti a fegyverszünet kihirdetése után Komáromba induló Andrássy hadtest menettervét, és jelenti, hogy a sáncok őrzését a polgári hatóságokra bízták 2 p. német eredeti
1809. 7/114. 1809. 07. 25. Davidovich
Pápa
Magyar
vezérkar
Közli, hogy a császár veszi át az összes sereg fölötti parancsnokságot 1 p. német eredeti
1809. 7/115. 1809. 07. 25. Alvinczy
Buda
  Feljegyzés az értekezleten megvitatott pontokról:
a Komáromnál összevont hadsereg élelmezésének biztosításáról;
a hídverésről Földvárnál;
a kórházak bővítéséről
2 p. német eredeti
1809. 7/116. 1809. 07. 25.     A készletben lévő liszt, kenyér és szemestakarmány összegező kimutatása, jelentés arról, hogy mindez meddig fog eltartani 1 p. német eredeti
1809. 7/117. 1809. 07. 26. Pápa   Napijelentés: egyezmény a megkötött fegyverszünetről. A foglyok kicserélésére vonatkozó határozatok 6 p. német eredeti
1809. 7/118. 1809. 07. 26. Zirchich
Komárom
Haugwitz Jelenti, hogy a felkelő csapatok folyamatosan érkeznek a táborba. 14 nap szabadságot kér. Két iratot terjeszt elő: az egyik a Keglievich tbk.-ot támogató feljegyzés, a másik a sikeres visszavonulásért tett intézkedéseiről szól 6 p. német eredeti
1809. 7/119. 1809. 07. 27. Pápa   Utasítás a demarkációs vonal őrsége részére az általánosan betartandó intézkedésekről 4 p. német eredeti
1809. 7/120. 1809. 07. 27. Hadik
Komárom
  A magyar nemesi felkelés állomány- és szolgálati kimutatása július hóra 8 p. német eredeti
1809. 7/121. 1809. 07. 27–28. Pápa   Napijelentés: hírek a Bécsben és környékén lévő ellenségről, annak haderejéről, az utakról és az erődítésekről 2 p. német eredeti
1809. 7/122. 1809. 07. 28.     Napiparancs: Davidovich ezredest a felkelők kiképzésére Komáromba rendelik. Simonyi ezredest felmentették a harctérről való önkéntes eltávozás gyanúja alól 1 p., német eredeti
1809. 7/123. 1809. 07. 29.     Tábornoki parancs: előléptetések a 13. és a 17. Gyalogzászlóaljnál. Szabadságolások 1 p. német eredeti
1809. 7/124. 1809. 07. 30. Fallon őrn.
Szered
Wimpffen A Vág jobb partján lévő oszloputak leírása, mellékelve a tervrajz 6 p. német eredeti
1809. 7/125. 1809. 07. 30. Hartlieb
Komárom
  Szemlejelentés a Vág bal partjáról Tarnóctól a Gutta alatt levő új hídig 7 p. német eredeti
1809. 7/126. 1809. 07. 31. Zirchich
Komárom
Haugwitz Az összes csapat megérkezett a komáromi táborba. Az újonnan jötteket Ó és Új Szőny között helyezték el 1 p. német eredeti
1809. 7/127. 1809. 07.     Menetterv a Vág mentén levő hadtest számára 1 p. német eredeti
1809. 7/128. 1809. 07. Vas megyei
nemesi
felkelő zászlóalj
  Állománykimutatások július hóra 3 p. német eredeti
1809. 8/1. 1809. 08. 03–04. Pápa   Napijelentés: Rise francia tbk. Szombathelyre pénz- és terménysarcot vetett ki. Az itáliai alkirály Kismartonban tartózkodik. Sopronban 2-3000 ember állomásozik. Körmendet nem az ellenség gyújtotta fel, hanem vigyázatlanság miatt borult lángba 2 p. német eredeti
1809. 8/2. 1809. 08. 04. Maretich őrn.
Pápa
  Jelentés a Vágon Guttától Bankáig tett védelmi intézkedésekről, mind erődítési, mind stratégiai szempontból 10 p. német eredeti
1809. 8/3. 1809. 08. 05–07. Pápa   Napijelentés: Szombathelyről 50 000 forint sarcon kívül 1000 mázsa búzát szállítottak Sopronba. A város mellett 3000 főnyi gyalogság szállt táborba. 5-6000 főnyi lovasság tartózkodik Ikránynál. Kőszegre és Szombathelyre állítólag 2000-2000 főnyi gyalogság vonult be 3 p. német eredeti
1809. 8/4. 1809. 08. 06. Colloredo
Pest
A felkelő
sereg
főparancsnoksága
Mivel Károly főhg. a hadügyek vezetésétől visszalépett, az eddig felosztott volt minisztériumi ügyeket egyesítették, és a hadmérnöki, a tüzérségi és határigazgatósági ügyeket az Udvari Haditanács elnökének hatáskörébe utalták 1 p. német eredeti
1809. 8/5. 1809. 08. 07. Beckers   Az összes magyar nemesi felkelő csapat hadrendje 2 p. német eredeti
1809. 8/6. 1809. 08. 07–09. 04. Petrich ezds.
Kisbér
  A magyar nemesi felkelő csapatok hadrendje, hadereje és elhelyezése 2 p. német eredeti
1809. 8/7. 1809. 08. 08–09.     Napijelentés: kémhírek a Sopronban és Bruckban állomásozó francia csapatok haderejéről, valamint arról, hogy 2 ellenséges hadosztály gyorsított menetben Itáliába indult 1 p. német eredeti
1809. 8/8. 1809. 08. 10.     Főparancsnoksági rendelet: Hiller és Simbschen altábornagyokat táborszernaggyá, Kienmayer és Hochenzollern altábornagyokat lovassági tábornokká nevezték ki 1 p. német eredeti
1809. 8/9. 1809. 08. 10. A nádor
Jánosháza
Davidovich Lipszky alezredest, egy Földvárnál építendő hajóhíd építéséhez vezényelték ki. Utasításokat ad, és különböző jelentéseket küld át munkájához 13 p. német eredeti
1809. 8/10. 1809. 08. 10–11. Pápa   Napijelentés: az ellenség Újfalunál szemlét tartott. Hadmérnökök mérték fel a vidéket 1 p. német eredeti
1809. 8/11. 1809. 08. 11. Petrich
Pápa
Lipszky alez. Parancsot kap, hogy a postával Budáról Adonyba induljon 1 p. német eredeti
1809. 8/12. 1809. 08. 11. Kutschera Keglevich
Gosztonyi
Nyílt parancs: a francia tábornokkal és Győr parancsnokával egyezményt kötöttek, mely szerint Komáromtól Ácson, Gönyün, Mosonon és Óváron keresztül küldöncvonalat állítanak fel. Parancsot kapnak, hogy Komáromból Óvárra utazzanak, és a vonal helyes felállításáról gondoskodjanak 5 p. német eredeti
1809. 8/13. 1809. 08. 14. Magyar
főparancsnokság
Pápa
A magyar
felkelés
vezérkara
Értesíti, hogy Metternichet, a volt párizsi nagykövetet az uralkodó miniszterré nevezte ki 2 p. német más.
1809. 8/14. 1809. 08. 14. Lipszky alez.
Földvár
A magyar hadsereg
vezérkari
igazgatósága
Alvinczy
Leírja Pentele és Földvár környékének terepét, mint a Dunán átvezető híd megépítéséhez alkalmas pontokat
Melléklet: jelentés a Duna jobb partjának Ercsény és Földvár közötti szemléjéről, valamint az itt javasolt hídról és hídfőről
6 p. német eredeti
1809. 8/15. 1809. 08. 15. Ducca altbn.
Komárom
Magyar
vezérkari
igazgatóság
Jelentést kér a Komárom, Győr és Pápa közötti, valamint a Veszprémbe és Székesfehérvárra vivő utakról, valamint a vidéken lévő kisebb utakról, továbbá a Pápa és Kisbér közötti utak szemléjéről 2 p. német eredeti
1809. 8/16. 1809. 08. 16. A nádor
Komárom
Davidovich Utasítja, hogy a 14. számú felkelő zászlóaljat vezényelje Egermann altbn.-hoz Eperjesre 2 p. német eredeti
1809. 8/17. 1809. 08. 16. Ferenc császár
Komárom
  Kiáltvány a franciákkal kötött békéről 1 p. német nyomt.
1809. 8/18. 1809. 08. 17. Pápa   Napijelentés: előléptetések. Szigorú eszközöket alkalmaznak a felkelő lovasságnál tapasztalható szökések megakadályozására 2 p. német eredeti
1809. 8/19. 1809. 08. 17. Magyar felkelés főparancsnokság
Pápa
Magyar
vezérkar
Értesíti, hogy Almássy Ignác helyett Cziráky grófot nevezték ki Magyarország főhadbiztosává 1 p. német eredeti
1809. 8/20. 1809. 08. 18. Petrich ezds.
Pápa
Duka altbn. Szükséges a zirc–székesfehérvári, a székesfehérvár–kisbéri, a pápa–veszprémi, a kisbér–téti, a zirc–vásárhelyi, valamint a Pápa, Szt. Márton, Székesfehérvár és Veszprém közötti utak szemléje, továbbá katonai szempontból történő leírása.
Melléklet: az ezen szemlére kijelölt vezérkari tisztek névsora
3 p. német eredeti
1809. 8/21. 1809. 08. 21. Pápa   Menetterv a felkelő csapatok és a főhadiszállás számára Pápáról Kisbérre 1 p. német eredeti
1809. 8/22. 1809. 08. 21. Pápa   A Duna jobb partján táborozó csapatok elhelyezése 4 p. német eredeti
1809. 8/23. 1809. 08. 25. Vasvár
megyei
6. sz.
nemesi felkelő zlj.
  Gabriel Lajos őrmester kórházba utalásának okmányai 2 p. német eredeti
1809. 8/24. 1809. 08. 26. Kisbér   Napiparancs: Davidovich tbszn.-ot Komárom helytartójává nevezték ki 4 p. német eredeti
1809. 8/25. 1809. 08. 26. A nádor
Tata
Davidovich Kitüntetésekről és dicséretekről értesíti 3 p. német eredeti
1809. 8/26. 1809. 08. 29. József főhg.
Buda
  Napiparancs: hogy az elszökött lovak csapattesteit meg lehessen állapítani, a lovak nyakára bizonyos jeleket kell alkalmazni 2 p. német más.
1809. 8/27. 1809. 08. 29. Petrich ezds.
Kisbér
Gosztonyi Francia lőporos hordók fognak érkezni. Kérik, hogy azok lefoglalására álljanak készen 4 p. német eredeti
1809. 8/28. 1809. 08. 29. Kisbér   A Duna jobb partján táborozó felkelő csapatok elhelyezése 2 p. német eredeti
1809. 8/29. 1809. 08. 29. Vas
megyei zlj.
  Reggeli jelentés 1 p. német eredeti
1809. 8/30. 1809. 08. József
nádor
  A magyar nemesi felkelés állomány- és szolgálati kimutatása augusztus hóra 1 p. német eredeti
1809. 9/1. 1809. 09. 02. Nádor főhg.
Prága
A király
A magyar nemesi felkelő hadsereg állomány- és szolgálati kimutatása szeptember hóra 3 p. német eredeti
1809. 9/2. 1809. 09. 03.     Napiparancs: a nógrádi felkelő lovasezredben történt kinevezések 1 p. német eredeti
1809. 9/3. 1809. 09. 03. Kisbér   Napiparancs: előléptetések, kinevezések, elbocsátások 3 p. német eredeti
1809. 9/4. 1809. 09. 03. Radetzky
Tata
Petrich ezds. Tata és Buda, Esztergom és Buda között a visszavonuló hadsereg elhelyezésére alkalmas pontot kell keresni, amihez kirendeli Haugwitz ezredest és néhány vezérkari tisztet. Szükséges a sáncok és egy második hídfő felépítése a Dunán Szentendrénél. A vezérkari tisztek alkalmaztatásának megváltoztatása.
Melléklet: kimutatás a vezérkari tisztek alkalmazásáról
4 p. német eredeti
1809. 9/5. 1809. 09. 04–07.     Napijelentés: az ellenséges előőrsök állásáról. Napóleon császár és az olasz alkirály 4000 lovassal Győrbe érkezik, ahol 6 lovasőrsöt állítanak fel. Lébénynél és Szentmiklósnál egy francia tábornok áll 500 lovassal, Bruck a/d. Laithánál egy 8000 fős, Sopronnál egy 3000 fős tábor található. A Szécsény és Bodonhely közötti francia őrsöket megerősítették. Jelentés Csorna, Kapuvár és Győr helyőrségéről 2 p. német eredeti
1809. 9/6. 1809. 09. 04. Tata   Napiparancs: a demarkációs vonalnál állomásozó parancsnokok utasítást kapnak, hogy a francia csapatok számáról és állásáról híreket szerezzenek. Steiner őrnagyot, Schindler és Csernin főhadnagyokat Egermann tbszn.-hoz vezénylik 2 p. német eredeti
1809. 9/7. 1809. 09. 05. Kisbér   A magyar nemesi felkelés kerületi beosztás szerinti hadrendjének terve 2 p. német eredeti
1809. 9/8. 1809. 09. 05. Tata   Napiparancs: előléptetések a veszprémi és a székesfehérvári lovasezrednél 2 p. német eredeti
1809. 9/9. 1809. 09. 06. Petrich ezds.
Kisbér
Gomez M. Több vezérkari tiszt kirendelése titkos megbízatással. Ezáltal szükségessé vált a tiszti beosztások megváltoztatása.
Melléklet: intézkedések a tisztek kirendeléséről
3 p. német eredeti
1809. 9/10. 1809. 09. 06. Petrich ezds.
Kisbér
Gomez M. A cs. kir. sor- és felkelő csapatok elhelyezése 10 p. német eredeti
1809. 9/11. 1809. 09. 06. Petrich ezds.
Kisbér
  Menetterv több, táborba vonuló felkelő ezred és osztály részére 1 p. német eredeti
1809. 9/12. 1809. 09. 06. A nádor
Tata
A felkelés
vezérkara
Azon helyek megnevezése, ahová a felkelő ezredek és osztályok táborozásra vonulnak. Ez alapján kell megszerkeszteni az elhelyezési terveket 3 p. német eredeti
1809. 9/13. 1809. 09. 06. A nádor
Tata
A felkelés
vezérkara
Demuth őrnagyot. Gerlitzy századost, Allassy és Tanarky főhadnagyokat szolgálattételre Erdélybe vezényelték 3 p. német eredeti
1809. 9/14. 1809. 09. 06. Zirchich
Komárom
Petrich ezds. Jelenti, hogy Napóleon császár, az olasz alkirály, a bajor herceg és több francia tábornok Győrbe érkezett. Ennek helyőrségét 500 bajor katonával megnövelték 1 p. német eredeti
1809. 9/15. 1809. 09. 07. Tata   Napiparancs: Nemes főhdgy. előléptetésére és megdicsérésére. A szabolcsi felkelő lovasezred elhelyezésének megváltoztatása 4 p. német eredeti
1809. 9/16. 1809. 09. 09. Ferenc császár
Tata
Colloredo J. Határozata, hogy a magyar nemesi felkelés vezérkarát a többi hadsereg vezérkarával egyesíti. Vezetője Radetzky altbn. lesz 3 p. német eredeti

jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1809. 9/17. 1809. 09. 09. Kisbér   Napiparancs: Kerekes vezérőrnagyot mint felkelő dandárparancsnokot Kolozsvárra vezényelték 1 p. német eredeti
1809. 9/18. 1809. 09. 09. A nádor
Kisbér
Gomez M. Tudósítja a császár rendeletéről, a vezérkarok egyesítésére vonatkozóan. Megdicséri a felkelés vezérkari főnöke minőségében tett szolgálataiért 4 p. német eredeti
1809. 9/19. 1809. 09. 11.
1809. 09. 16.
1809. 09. 14.
Benczur
Ercsény
Mayer
altbn.
Tata
Mayer altbn.
Benczur
mérnök
Alvinczy
Jelentés az Ercsény melletti terep minőségéről és az ott létesítendő hídfő útjában álló akadályokról. Kérdezi, hogy a munkálatokat elkezdhetik-e?
Válasza, hogy a hídfő építési munkáit azonnal el kell kezdeni. Határozatok az erődítés módjáról.
Azon okokat fejti ki, amelyek a hídfő építését, a meglevő akadályok dacára is, feltétlenül szükségessé teszik
8 p. német eredeti
1809. 9/20. 1809. 09. 12. Petrich ezds.
Kisbér
Radetzky A magyar felkelő hadseregnél levő lövegek, tartalék járművek, tábori tüzérségi, szekerészeti személyzet és a cs. kir. szolgálati lovak állománya 2 p. német eredeti
1809. 9/21. 1809. 09. 12.     Napiparancs: előléptetés 1 p. német eredeti
1809. 9/22. 1809. 09. 12. Orczy
Lőrinc
Magyar
felkelés
főparancsnokság
Kérdezi, hogy tekintettel Csép helység kicsiny voltára, a hevesi ezred ottani elszállásolásáról nem lehetne-e eltekinteni? 2 p. német eredeti
1809. 9/23. 1809. 09. 13. Kisbér   Napijelentés: hírek az ellenség haderejéről Körmendnél és Szombathelynél 2 p. német eredeti
1809. 9/24. 1809. 09. 13. Radetzky
Tata
Petrich ezds. Tolmácsolja Lipszky alez. dicséretét Szentendre sziget szemléje miatt 1 p. német eredeti
1809. 9/25. 1809. 09. 13. Kisbér   Több cs. kir. sor- és magyar felkelő csapat elhelyezési táblázata 1 p. német eredeti
1809. 9/26. 1809. 09. 14. Kisbér   Napiparancs: előléptetések és büntetések 2 p. német eredeti
1809. 9/27. 1809. 09. 15. Kisbér   Napijelentés: az ellenség Győr megerősítésén és a Rába árasztásán dolgozik. Kimutatás a Rábát Bodonhelytől Egyedig megfigyelő ellenséges osztagok számáról. A Barátiban levő előőrsállásokat a Nádor huszárezred veszi át 1 p. német eredeti
1809. 9/28. 1809. 09. 16. Kisbér   Napijelentés: az ellenség a Dunán lőszert szállít Győrbe, és a nyitrai országúton levő őrseit erősíti. A Sztaray és Hiller gyalogezredek táborba vonulása 1 p. német eredeti
1809. 9/29. 1809. 09. 16. Kisbér   Több cs. kir. sor- és magyar felkelő csapat elhelyezési táblázata 1 p. német eredeti
1809. 9/30. 1809. 09. 17. Kisbér   Napijelentés: két, Győrből szökött würzburgi árkász hírei a helyőrség létszámáról és a Bécs melletti erődítési munkákról. A nyitrai úton levő ellenséges őrsök számát csökkentették. A Sárvár és Kecskéd mellett levő hidat lebontották. Egyéb hírek Győr állapotáról, az ott végzett munkákról 3 p. német eredeti
1809. 9/31. 1809. 09. 18. Kisbér   Napijelentés: kémhírek a francia csapatok Sopronból Bécs felé történő vonulásáról. A lichtensteini huszárokat Narbonne tbk. báli mulatságra Győrbe hívta 1 p. német eredeti
1809. 9/32. 1809. 09. 19. Radetzky
Tata
Petrich ezds. Felvilágosítást kíván több osztály állományáról és elhelyezéséről, valamint a Hiller és Sztaray ezredek elhelyezésének megváltozásáról. Több tűzmester beosztását rendeli el az igmándi építéshez 4 p. német eredeti
1809. 9/33. 1809. 09. 20. Kisbér   Napijelentés: Legrand francia ezredes panaszt tett az előőrs csapatok számának gyarapítása miatt. A demarkációs vonal bal szárnyán az előőrsök megerősítése tovább folyik. Hírek a soproni ellenséges csapatok megerősítéséről 2 p. német eredeti
1809. 9/34. 1809. 09. 20. Radetzky
Tata
Petrich ezds. Manatinsky főhdgy. és Hartlieb ezds. Székesfehérvárra küldendő az elsáncolásra alkalmas helyek kijelölésére 1 p. német eredeti
1809. 9/35. 1809. 09. 21. Kisbér   Napijelentés: előőrshírek az ellenségről. A Sopronban levő csapatok hadereje 1 p. német eredeti
1809. 9/36. 1809. 09. 21.     A 2. sz. tartalék hadtest hadrendje, állománya és elhelyezése 1 p. német eredeti
1809. 9/37. 1809. 09. 21. Petrich ezds.
Kisbér
Radetzky Jelentés Lipszky alez. Pestre, Kalser szds. és Mattis főhdgy. Nagyigmándra, Hartlieb szds. és Manetinsky főhdgy. Székesfehérvárra való küldéséről, valamint, hogy a tüzérségi személyzetet az erődítési munkák végzésére Nagyigmándra elindította 7 p. német eredeti
1809. 9/38. 1809. 09. 22. Kisbér   Napijelentés: a győri helytartó Sopron és Vas megye lakóit a Győr melletti sáncolásra használja fel. Az ellenség katonákban és lőszerekben utánpótlást kapott, főerőit Bécsnél összpontosítja. Hírek a fegyverszünet meghosszabbításáról, és az ellenséges lovasság állásáról Szentgotthárdnál 2 p. német eredeti
1809. 9/39. 1809. 09. 23. Grünne altbn.
Pest
De Ligne hg. Magánlevél az 1809. év eseményeiről 57 p. francia más.
1809. 9/40. 1809. 09. 23. Vas megyei
6. felkelő zlj. orvos főnöke
  Orvosi bizonyítvány egy nemesi felkelő felmentése céljából 1 p. német eredeti
1809. 9/41. 1809. 09. 25. Kisbér   A nádor vezetése alatt álló cs. kir. sor- és magyar nemesi felkelő csapatok hadrendje 2 p. német eredeti
1809. 9/42. 1809. 09. Maretich őrn.   Elmélkedések a hadi időszak eseményeiről és a további tennivalókról 39 p. német eredeti
1809. 10/1. 1809. 10. 02. Kisbér   Napijelentés: a naponta Budáról Bécsbe induló futárokat az ellenség feltartóztatta, ami miatt Schneller tbk. a győri helytartónál panaszt tett 1 p. német eredeti
1809. 10/2. 1809. 10. 03. Haugwitz
Tata
Petrich ezds. A béke aláírásáig vagy az újabb hadüzenetig a Hartlieb szds. által tervezett és jóváhagyott sáncolások Székesfehérvár mellett ne kezdődjenek meg 2 p. német eredeti
1809. 10/3. 1809. 10. 04. Kisbér   Napijelentés: újabb intézkedések a szökések megakadályozására. Hírek Győrből, Malomszegről, Sopronból, Kőszegről és környékükről, az ott levő helyőrség számának gyarapításáról 2 p. német eredeti
1809. 10/4. 1809. 10. 07. Kisbér   Napijelentés: a Bécs felé vezető úton a Rába-hidat lebontották. Az ellenség a várárkot vízzel töltötte meg 1 p. német eredeti
1809. 10/5. 1809. 10. 07.     Több sor- és magyar felkelő csapat elhelyezési táblázata 1 p. német eredeti
1809. 10/6. 1809. 10. 07. Kisbér   Több magyar felkelő osztag menetterve Mórra 1 p. német eredeti
1809. 10/7. 1809. 10. 09. Kisbér   Napijelentés: Győr francia helytartója kéri, hogy a győri csatatérről egy rajzot készítsenek 1 p. német eredeti
1809. 10/8. 1809. 10. 09. Kisbér   A nádor vezetése alatt álló cs. kir. és magyar felkelő seregek hadrendje 4 p. német más.
1809. 10/9. 1809. 10. 09. Buda   A Tisza bal partjára irányítandó pótosztályok és tartalék lovasszázadok elhelyezési táblázata 1 p. német eredeti
1809. 10/10. 1809. 10. 10. Kisbér   Napijelentés: hírek a Rába árasztásáról, és hogy Mayerhöfe győri elővárosban újabb 500 fő számára szállásokat igényeltek 1 p. német eredeti
1809. 10/11. 1809. 10. 12. Kisbér   A Kisbérre útban levő aradi lovas felkelő ezred elhelyezésének tervezete 1 p. német eredeti
1809. 10/12. 1809. 10. 14. Bécs   Békeszerződés az osztrák császár és a francia császár között 4 p. német nyomt.
1809. 10/13. 1809. 10. 15. Kisbér   Napijelentés: a Szabadhegy mellett levő előőrsvonalat az ellenség megszemlélte. A győri helyőrség létszámát gyarapították, a sáncárkokat vízzel töltötték fel. A Szentiványban levő sáncokat lövegekkel látták el 2 p. német eredeti
1809. 10/14. 1809. 10. 17. Petrich
Kisbér
Csollich őrn. Pápa és Takácsi között jelöljenek ki olyan helyet, ahol 57 lovasosztállyal gyakorlatozni lehet 2 p. német eredeti
1809. 10/15. 1809. 10. 17.     A Pápához hadgyakorlatra kirendelt nemesi felkelő lovasság tábor- és állásterve, továbbá egy hadrendtervezet 8 p. német eredeti
1809. 10/16. 1809. 10. 17. Kisbér   Napijelentés: Győrben 200 árkász aknákat telepített. A békekötést ágyúsortűzzel hirdetik ki 1 p. német eredeti
1809. 10/17. 1809. 10. 19.     Az uralkodó rendelete a Landwehrből szökött katonáknak adott általános kegyelemről 3 p. német nyomt.
1809. 10/18. 1908. 10. 20. Kisbér   Több magyar felkelő csapat elhelyezési tervezete 1 p. német eredeti
1809. 10/19. 1809. 10. 20. Kisbér   Menetterv a hevesi felkelő lovasezred részére 1 p. német eredeti
1809. 10/20. 1809. 10. 21. Csollich őrn.
Pápa
Petrich ezds. Az 53 1/2 lovasosztály hadgyakorlataira Pápa környékét szemelték ki. Jelentés a helyszínen szerzett tapasztalatokról 3 p. német eredeti
1809. 10/21. 1809. 10. 23.     Hadgyakorlat tervezete 12 ezred és egy osztály nemesi felkelő lovasság részére Pápánál 12 p. német eredeti
1809. 10/22. 1809. 10. 24. Csollich őrn.
Pápa
Petrich ezds. A szemlegyakorlatra felvonuló felkelő lovasság menet- és elhelyezési terve 3 p. német eredeti
1809. 10/23. 1809. 10. 24.     Hadseregparancs a békekötésről 2 p. német nyomt.
1809. 10/24. 1809. 10. 25. A nádor
Kisbér
  Általános betegjelentés az ez évi nemesi felkelés kórházaiból 1 p. német eredeti
1809. 10/25. 1809. 10. 26. Radetzky
Tata
Richter vőrgy. Parancs a vezérkari tiszteknek, hogy tartózkodjanak a legújabb politikai események kommentálásától és kritizálásától 2 p. német más.
1809. 10/26. 1809. 10. 27. Kisbér   A magyar nemesi felkelési gyalogság több osztályának elhelyezési táblázata 3 p. német eredeti
1809. 10/27. 1809. 10. 28. Kisbér   Menetterv több gyalogsági osztály számára 1 p. német eredeti
1809. 10/28. 1809. 10. 28.     Alapelvek az elhelyezési tervezet készítéséhez a magyar nemesi felkelés számára 3 p. német eredeti
1809. 10/29. 1809. 10. 29.     Kivonat a Hertelendy tbk. vezetése alatt álló tartalék hadtest hadmozdulatairól a hadgyakorlaton 4 p. német eredeti
1809. 10/30. 1809. 10. 29. Kisbér   Elhelyezési tervezet a magy. nemesi felkelés tartalék lovasszázadai részére 1 p. német eredeti
1809. 10/31. 1809. 10. 30. Beckers ezds.
Komárom
Petrich ezds. Fehér, Baranya és Tolna megye azon községeinek megnevezése, amelyeket a 7. hadtest elhelyezésére kijelöltek 1 p. német eredeti
1809. 10/32. 1809. 10.     Kimutatás az élelmezési szükségletekről 1809. október hó végéig 1 p. német eredeti
1809. 11/1. 1809. 11. 03.     Elhelyezési táblázatok a cs. kir. sor- és magyar felkelő csapatok részére:
a.) a rendes állomásokról,
b.) a Székesfehérvár mellett összevonásra javasolt 6 tiszai felkelő lovasezred részére,
c.) Mecséry és Hadik osztályok számára,
d.) a Mesko, Vay, Hertelendy és Dobossy dandárok részére,
e.) az Andrássy, Keglevich és Gosztonyi dandárok számára,
f.) fogalmazványok, ideiglenes elhelyezések, előtervezetek
21 p. német eredeti
1809. 11/2. 1809. 11. 03.     Menettervek a cs. kir. sor- és magyar felkelő csapatok részére a gyakorlatra való indulástól kezdve a táborozási helyekre való visszatérésig 8 p. német eredeti
1809. 11/3. 1809. 11. 06.     Kivonat egy hadműveleti naplóból 2 p. német eredeti
1809. 11/4. 1809. 11. 10.     Instrukció az Udvari Haditanács utasítása alapján, hogy a megyéknek milyen módon kell gondoskodniuk a felkelő lovascsapatok eltartásáról 6 p. német eredeti
1809. 11/5. 1809. 11. 13. Fehérvár   A tiszai kerület nemesi felkelő lovascsapatainak hadiszemléjéről készült leírás 7 p. német eredeti
1809. 11/6. 1809. 11. 13.     A fehérvári hadgyakorlat tervezete és kivitelezésének leírása 8 p. német eredeti
1809. 11/7. 1809. 11. 17.     Lista a tiszai kerület lovasezredeinek számáról és csapatmegoszlásáról 1 p. német eredeti
1809. 11/8. 1809. 11. 24. Ferenc császár
Pozsony
Magyar
nemesi
felkelés
Kiáltvány az insurrekciós csapatokhoz, mely szerint a békekötés értelmében a felkelést feloszlatja 6 p. német nyomt.
1809. 11/9. 1809. 11. 28. Stipsics
Pozsony
Hessen Tervezet a felkelő lovascsapatok feloszlatási módjára, és azon helyek megállapítására, ahol a feloszlató bizottságok fognak működni 16 p. német eredeti
1809. 11/10. 1809. 11. 28. Lipszky alez.
Pest
Petrich Jelentés a Vátnál sáncolási munkákra felhasznált falusi emberek fizetéséről 3 p. német eredeti
1809. 12/1. 1809. 12. 02. Radetzky
Pozsony
Petrich ezds. Intézkedések néhány, nemesek által lakott falu és kúria elszállásolásra való felhasználása miatt, a nádor helyettese által emelt panaszra 3 p. német eredeti
1809. 12/2. 1809. 12. 04. Fehérvár   Menetterv a tiszai kerület insurrekciós csapatai számára 3 p. német eredeti
1809. 12/3. 1809. 12. 07. Fehérvár   Menettervek a megyéikbe visszainduló felkelő osztagok részére 3 p. német eredeti
1809. 12/4. 1809. 12. 07. Fehérvár   Kimutatás a két tiszai kerület nemesi felkelő csapatainak elindulásáról és megyéikbe történt visszaérkezéséről 5 p. német eredeti
1809. 12/5. 1809. 12. 07. József főhg.
Fehérvár
A felkelés
vezérkara
Értesíti, hogy visszatér Budára, a magyar felkelés főparancsnokságát és vezérkarát is oda rendeli 1 p. német eredeti
1809. 12/6. 1809. 12. 17. Magyar
főparancsnokság
Buda
A felkelés
vezérkara
Utasítja a törzs dragonyosok számának csökkenésére, és azok átadására a legközelebbi lovas vagy gyalogos osztaghoz 2 p. német eredeti
1809. 12/7. 1809. 12. 18. József főhg. Felkelő
csapatok
Kiáltvány, hogy a békekötés után a felkelő csapatok térjenek vissza illetőségi helyükre 4 p. német eredeti
1809. 12/8. 1809. 12. 18. József főhg.
Buda
A felkelés
vezérkara
Utasítás a felkelő csapatok illetőségi helyükre való visszabocsátása módozatairól. Köszönetét és elismerését fejezi ki teljesítményeikért 61 p. német eredeti
1809. 12/9. 1809. 12. 18.     Intézkedések a nemesi felkelők elbocsátására 7 p. német eredeti
1809. 12/10. 1809. 12. 24. Alvinczy
Buda
Petrich vőrgy. A vezérkar csökkentéséről, továbbá értesíti, hogy a Ludovika akadémia parancsnokává nevezték ki 1 p. német eredeti
1809. 12/11. 1809. 12. 30. Radetzky
Bécs
Petrich vőrgy. Kimutatás a vezérkartól elbocsátott törzs- és főtisztekről 4 p. német eredeti
1809. 13/1. 1809.     A magyar és a horvát nemesi felkelő hadsereg hadrendje 9 p. német eredeti
1809. 13/2. 1809.     A magyar nemesi felkelés elhelyezési táblázata 8 p. német eredeti
1809. 13/3. 1809.     A magyar nemesi felkelés beosztási táblázatai 20 p. német eredeti
1809. 13/4. 1809. 04–08. Demuth   Napló a magyar felkelő csapatoknál történt eseményekről április 06-tól augusztus 31-ig 73 p. német eredeti
1809. 13/5. 1809. Maretich   Észrevételek a Dráva mentén lehetséges védelmi intézkedésekről 59 p. német eredeti
1809. 13/6. 1809.     A Tisza menti kerületek nemesi felkelésének vezérkara és főtisztjeinek ranglistája 1 p. német eredeti
1809. 13/7. 1809.     A magyar insurrekció gyalog- és lovascsapatainak számbavétele és osztályozása 6 p. német eredeti
1809. 13/8. 1809.     Áttekintés a Magyarországon tett védelmi intézkedésekről 8 p. német eredeti
1809. 13/9. 1809.     A magyar nemesi felkelés lovasságának szemlegyakorlatára szóló tervezet 6 p. német eredeti
1809. 13/10. 1809.     Az országutak és közlekedési utak leírása Győrtől a Nagyigmánd mellet levő táborig 25 p. német eredeti
1809. 13/11. 1809.     Kimutatás azokról a katonákról, akik kitüntetésképpen földet kaptak 3 p. német eredeti
1809. 13/12. 1809.     Kimutatás a szabad lovashadtestek felállítását megkezdett magyar törvényhatóságokról, amelyekhez az előírt tiszti, altiszti és legénységbeli létszám már átutaltatott 2 p. német eredeti
1809. 13/13. 1809.     Feljegyzés azon pontokról, amelyeket a magyar felkelés felállítása tárgyában a magyar helytartósággal meg kell vitatni 1 p. német eredeti
1809. 13/14. 1809.     Kimutatás a több magyar egységnél használatos régi puska fajtáról 1 p. német eredeti
1809. 13/15. 1809.     Kimutatás a lovasezredeknek a gyalog-toborzó kerületekhez történt beosztásáról 1 p. német eredeti
1809. 13/16. 1809.     A magyar felkelés felállítási helyei. Kimutatás a ruházati és felszerelési tárgyakról 5 p. német eredeti
1809. 13/17. 1809.     Kémhírek Bécs, Győr, Sopron és Pápa vidékéről 9 p. német eredeti
1809. 13/18. 1809.     A magyar felkelés vezérkara törzs- és főtisztjeinek személyi lajstroma 15 p. német eredeti
1809. 13/19. 1809.     Iratok különböző témákról: észrevételek a betegállományról, a hadifoglyok kicseréléséről, a tüzérségi szertárakról, a váltságdíjasok kimutatásáról, a hajóhídról Földvárnál stb. 8 p. német eredeti
1809. 13/20. 1809.     A Pesti Hírlap újságcikke a június 14-i győri csatáról, különös tekintettel a Mesko tbk. vezetése alatt állott magyar nemesi felkelő hadtestre 2 p. magyar nyomt.
1809. 13/21. 1809. Csapó szds. Soproni
felkelő
század
„Gyakorlócédula" a soproni nemesi felkelő század részére 13 p. magyar eredeti
1809. 13/22. 1809.     Egy nemesi felkelő század rendszeresített állománya és felszerelése 2 p. magyar eredeti
1809. 13/23. 1809.     Kimutatás egy nemesi felkelő ruházatának és felszerelésének költségeiről 2 p. magyar eredeti
1809. 13/24. 1809.     Sopron megye nemesi felkelőinek névjegyzéke 14 p. német eredeti
1809. 13/25.       Esküminta a nemesi felkelők számára 2 p. magyar eredeti
1809. 13/26. 1809. Vas
megyei felkelő zlj.
  Csapó százados századának felszerelési jegyzéke 6 p. német eredeti
1809. 13/27. 1809. Sopron m.
felkelő gyalogság
  Név szerinti állománykimutatás 6 p. német eredeti


Hadműveleti naplók


1809


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1809. 13/28. 1810. 10. 22. József főhg.
Buda
I. Ferenc A magyar nemesi felkelés története
1. rész: AZ 1808. évi országgyűlés berekesztésétől
a győri csatáig, 1809. június 14-ig
2. rész: a győri csatától a fegyverszünet kihirdetéséig, 1809. július. 22-ig
3. rész: július 22-től december 10-ig, a megyékbe való visszavonulásig
1 könyv német eredeti
1809. 13/29. 1810. 05. 01. Demuth Antal
Bécs
  Feljegyzései a magyar nemesi felkelés 1809. évi eseményeiről 80 p. német eredeti
1809. 13/30. 1810. 08. 06. Petrich
Buda
  Feljegyzések az insurrekció eseményeiről szeptember 01. és december 18. között 20 p. német eredeti
1809. 13/31. 1810. 08. 19. Haugwitz gr.   Az 1809. április és augusztus 24. közötti hadiesemények leírása 52 p. német eredeti
1809. 13/32. 1810. 04. 18. Lipszky ezds.
Pest
  Jelentés a magyar nemesi felkelésnél történt eseményekről 1809. május elejétől az asperni csatáig 48 p. német eredeti
1809. 13/33. 1810. 04. 20. Maretich őrn.
Pétervárad
  Az 1809. évi hadjárat eseményeinek története. Azon intézkedések leírása, amelyeket a győri csatát megelőzően a Rábánál és a Marcalnál tettek 32 p. német eredeti
1809. 13/34. 1810. 04. 30. Maretich őrn.
Pétervárad
  Tartalma megegyezik a fentivel 52 p. német eredeti
1809. 13/35. 1810. 10. 06. Voith őrn.
Bécs
  A Mesko tbk. vezette magyar insurrekciós csapatok visszavonulásának leírása június 14. és július 13. között 64 p. német eredeti
1809. 13/36. 1809. 07. 01. Meskó
Zalabér
  Jelentés a győri sáncokból való visszavonulásról június 14. után 20 p. német eredeti
1809. 13/37. 1810. 06. 03. Ertl ezds.
Olmütz
  Jelentés a győri sáncolásokról, az ütközetről és a vár feladásáról 20 p. német eredeti
1809. 13/38.   Zirchich   Összefoglalás a Davidovich vezette két dunai kerület felkelő hadseregének részvételéről az 1809. évi hadjáratban 52 p. német eredeti
1809. 13/39. 1810. 08. 21. Steiner őrn.
Temesvár
  Leírás a Kelet-Galíciában történt hadieseményekről 62 p. német eredeti
1809. 13/40. 1809.     A magyar nemesi felkelő seregre vonatkozó tábori parancsok, hirdetmények, buzdítások stb. gyűjteménye 0,2 ifm magyar nyomt.1810


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1810/1. 1810. 01. 13. Szombathely   „A nemes magyar felkelő s a táborból visszatért megyebéli vitéz sereghez intézett örvendező s hálaadó köszöntése” 13 p. magyar nyomt.
1810/2. 1810. 03. 20.   Vas megyei zlj. Tábori főzőedények rendszeresítése a lovasság számára 2 p. német eredeti
1810/3. 1810. 04. 02.
1810. 08. 19.
József főhg.
Buda
Haugwitz
Haugwitz
Ferenc
császár
Parancsot ad a magyar felkelés részvételének leírására az 1809-es hadieseményekben
A leírás előterjesztése
29 p. német eredeti1811


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1811/1. 1811. 06. 02. József főhg.
Buda
Udvari
Haditanács
Felterjeszti azon 4 felkelő altiszt és közlegény tetteinek rövid leírását, akik az ezüst vitézségi érmet megkapták 3 p. német eredeti
1811/2. 1811. 07. 03. Udvari
Haditanács
Bécs
A császár Előterjeszti Ladomerszky, Duka gyalogezredbeli főhdgy. előléptetési kérelmét 7 p. német eredeti1813


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1813/1. 1813. 08. 26–27.     A drezdai csatában elesett, megsebesült, hadifogságba került és eltűnt cs. kir. tábornokok, fő- és törzstisztek névsora 3 p. német nyomt.
1813/2. 1813. 08. 27. Simon L. soproni főjegyző   Az 1813. szeptember 12-én tartandó fegyvergyakorlásra készülő Sopron vármegyei felkelő gyalogság név szerinti kimutatása 10 p. magyar eredeti
1813/3. 1813. I. Ferenc
Pozsony
  Ferenc császár manifesztuma a birodalom népeihez 12 p. német eredeti1814


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1814/1. 1814. Bécs   Hivatalos tudósítás a cs. kir. hadseregnek Itáliában véghezvitt hadműveleteiről és ütközeteiről 20 p. német nyomt.
1814/2. 1814. Bécs   Hivatalos tudósítás a cs. kir hadsereg genfi és lyoni ütközeteiről 13 p. német nyomt.
1814/3. 1814. Bécs   Hivatalos tudósítás a cs. kir. hadsereg Itáliában lezajlott hadieseményeiről 1814. január 01–10. között 17 p. német nyomt.1815


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1815/1. 1815. 07. 27.     Hír Napóleon elfogatásáról 3 p. német eredeti


Dátum nélküli iratok

jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
1.       A magyar insurrekció lovas és gyalogsági tiszti stábjának ranglistája 1 p. német eredeti
2.       Gyalogos és lovas katonák felszerelésének részletezése, ha táborba szállnak 2 p. magyar eredeti
3.       Insurrekciós csapatok elhelyezésének táblázata 1 p. német eredeti
4.       Egy felkelő dandár összetételének részletezése 3 p. német eredeti
5.       A magyar és horvát felkelő zászlóaljak hadrendje 1 p. német eredeti
6.       Kimutatás a magyarországi császári főhadsereg tényleges állományáról 4 p. német eredeti
7.       Armalista taxák listája 52 p. latin eredeti
8.       Kimutatás a császári tartományokban fizetendő előfogati díjazásról 2 p. német nyomt.
9.       Rendszeresített hadiállomány-táblázati kimutatások 3 p. német nyomt.


Az erdélyi nemesi felkelésre vonatkozó iratok


1809


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
E 1809/1. 1809. 09. 05. Petrich ezds.
Kisbér
Demuth őrn. Legfelsőbb parancsra Gerlitzy szds.-sal, Álássy és Tanárky főhadnaggyal Erdélybe induljon, de előzőleg további beosztását illetően Radetzky tbn.-gyal lépjen érintkezésbe 1 p. német más.
E 1809/2. 1809. 09. 20. Demuth őrn.
Kolozsvár
Radetzky Jelenti, hogy Miksa főhg. Kolozsvárra érkezett. A 9 zlj. gyalogosból és 10 osztály lovasságból álló erdélyi felkelés Dés, Beszterce és Nagyenyed környékén gyülekezik 2 p. német más.
E 1809/3. 1809. 09. 26. Demuth őrn.
Kolozsvár
Radetzky Az erdélyi nemesi felkeléshez 9109 fő gyalogos és 2947 fő lovas gyűlt össze. Az udvarhelyi és a marosi kerületek vonakodnak felkelő sereget kiállítani. A Gubernium akadályokat gördít a vezénylő tábornok elé. Hírek Petersburgból, amelyek szerint az orosz katonaság nagyon elégedetlen, és Svédországgal állítólag békét kötöttek 2 p. német más.
E 1809/4. 1809. 10. 04. Demouth őrn.
Kolozsvár
Radetzky Szebenbe megérkezett. Jelenti Merveldt altbn. haderejét, az Erdély védelmére visszamaradt csapatokat, az Udvarhelyen és Marosvásárhelyen előfordult nehézségeket a felkelő csapatok felállításánál, amely csak fegyveres erővel kényszeríthető ki. Hírek Oroszországból, amelyek kedvezők, a határzáró vonal felállítását fölöslegessé teszik. Leírás Gyulafehérvár várának állapotáról 5 p. német más.
E 1809/5. 1809. 10. 06. Demouth őrn.
Nagyszeben
Radetzky Jelenti a szorosok beutazására és az országban levő állások megvizsgálására kiküldött tisztek beosztását és az azoknak adott utasításokat 2 p. német más.
E 1809/6. 1809. 10. 06. Demouth őrn.
Nagyszeben
Kollowrath Tartalma megegyezik a fentiekkel 3 p. német más.
E 1809/7. 1809. 10. 06. Kollowrath
Nagyszeben
Demouth őrn. Észrevételek a szorosok beutazására és az Erdélyben lévő állások megvizsgálására kiküldött vezérkari tiszteknek adott utasításokhoz 3 p. német más.
E 1809/8. 1809. 10. 08. Demouth őrn.
Nagyszeben
Gerlitzy, Álássy,
Tanarky
Parancsot kapnak a szorosok szemrevételezésére és a különösen megfigyelendő tárgyakra. Az utak kijelölése a három tiszt számára 4 p. német más.
E 1809/9. 1809. 10. 09. Demouth őrn.
Nagyszeben
Radetzky Ismételt panasza, hogy a felkelés szervezése nem halad előre. A székelyek ellenállása és elégedetlensége. Kéri visszahívását 2 p. német más.
E 1809/10. 1809. 10. 12. Semouth őrn.
Brassó
Kollowrath Tömös és Türzburg, valamint Brassó szemrevételezéséről szóló jelentés. Megnevezi azon útvonalat, amelyen keresztül vissza fog térni Nagyszebenbe 2 p. német más.
E 1809/11. 1809. 10. 18. Demouth őrn.
Nagyszeben
Radetzky Felterjeszti az erdélyi felkelés állományát és beosztását, és újra leírja a szervezés szánalmas előrehaladását. Javaslat a brassói és a kolozsvári védelmi intézkedésekre 3 p. német más.
E 1809/12. 1809. 11. 03. Demouth őrn.
Nagyszeben
Radetzky Figyelmébe ajánlja a Lipszky-féle térképet. Jelenti, hogy a felkelés szervezésében bizonyos javulás állt be 2 p. német más.
E 1809/13. 1809. 11. 18. Demouth őrn.
Nagyszeben
Radetzky Felterjeszti az erdélyi szorosok szemrevételezésének naplóit és a felkelés csapatainak létszámkimutatását. Jelenti, hogy az oroszok Oláhország határán és Bukarestnél gyülekeznek 2 p. német más.
E 1809/14. 1809. 12. 08. Radetzky
Pozsony
Demouth őrn. Észrevételek az Erdély védelméről előterjesztett javaslataihoz 3 p. német más.
E 1809/15. 1809. 12. 20. Radetzky
Pozsony
Demouth őrn. Intézkedések a vezérkar számának csökkentésére 2 p. német más.
E 1809/16. 1809. 12. 31. Radetzky
Pozsony
Demouth Értesíti, hogy a címzett a vezérkarnál marad, és az erdélyi főparancsnoksághoz osztották be 3 p. német más.
E 1809/17. 1809.     Néhány szó a nemesi felkelésekről és a felkelő csapatok magatartásáról a győri csatában 13 p. német más.
E 1809/18. 1809.     Az erdélyi felkelés létszámának kimutatása 1808. telén, valamint az 1809. december 10-én bevonultak kimutatása 2 p. német más.1810


jelzetdátumkészítő/kiadó
kiadás helye
címzetttartalmi kivonatterjedelem
nyelvezet, jelleg
E 1810/1. 1810. 01. 05. Szentkereszti
Nagyszeben
Demouth őrn. Tudomására hozza a vezérkar békeállományát, és megnevezi az elbocsátott tiszteket 1 p. német más.
E 1810/2. 1810. 01. 06.     Kivonat a Wiener Zeitungból 8 p. német nyomt.
E 1810/3. 1810. 01. 17. Kollowrath
Nagyszeben
Demouth őrn. Kimutatás a vezérkarból elbocsátásra kerülő törzs- és főtisztekről, valamint a vezérkarnál beosztott és ezredeikhez, csapataikhoz visszatérő tisztekről 6 p. német más.
E 1810/4. 1810. 01. 19. Kollowrath
Nagyszeben
Demouth őrn. Értesíti, hogy Gerlitzy szds., Tanaryk főhdgy. és Kohl hdgy. továbbra is a vezérkarnál vannak alkalmazásban 1 p. német más.
E 1810/5. 1810. 03. Miksa főhg.   Bizonyítvány, amely szerint Bánfy György cs. kir. vőrgy. 1809. őszétől 1810. március 04-ig az erdélyi nemesi felkelésnél dandárparancsnokként volt alkalmazásban 1 p. német más.
E 1810/6. 1810.     Az erdélyi nemesi felkelés állománya 1810-ben 1 p. német más.
E 1810/7. 1810.     A béke után Erdélyben maradó csapatok elhelyezése 1 p. német más.

TESTŐRSÉGI SZABÁLYZAT, 1895.
(HL KIR. MAGYAR NEMESI TESTŐRSÉG K/90.)

A királyi magyar nemesi testőrség iratai 1760–1850
VI. 1. 42,5 ifm
Königliche hungarische adeliche LeibgardeÁLLOMÁNYLISTA A TESTŐRKAPITÁNYOKRÓL.
(HL KIR. MAGYAR NEMESI TESTŐRSÉG 34.D )


FERDINÁND CSÁSZÁR BEIKTATÁSI ÜNNEPSÉGE, 1835. MÁJ. 31.
(HL KIR. MAGYAR NEMESI TESTŐRSÉG 1835. 29/22.)

VI. 1. 42,5 ifm
Königliche hungarische adeliche Leibgarde
A királyi magyar nemesi testőrség 1760–1850


Már az 1740-es országgyűlésen felvetődött a gondolat: létrehozni az ifjú királynő, Mária Terézia védelmét szolgáló magyar testőrséget. „Magyaroknak, akiknek annyi az érdemük körülöttem, ...őseim trónján a megmaradásomat köszönhetem” – írta később legkisebb fiának, Miksának. Ennek elismeréseként kezdődött meg egy, a magyar nemes ifjakból álló testőrség szervezése 1760-ban. Gr. Pálffy Miklós kancellár az intézmény fenntartására szükséges pénzalap létesítésére köziratban fordult valamennyi vármegyéhez és szabad királyi városhoz. A gárdába Magyarország 96, Horvátország és Szlavónia 4, Erdély pedig 20 nemest küldhetett. A négy tisztet (kapitány, alkapitány, főhadnagy és alhadnagy) az uralkodó jelölte ki az Udvari Haditanács meghallgatása után. A testőrség első kapitánya gr. Pálffy Lipót cs. kir. tábornagy lett.

Az 1760. szeptember 11-én Pozsonyban kelt 14 pontos királyi kiváltságlevél a testőrség hivatalos megalakulását jelentette. A gárdát 3 „dandárra” osztották, egyenként 40 fővel, élükön egy alhadnagy, két főhadnagyi ranggal bíró másodőrmester és egy kapitányi rangú első őrmester állt. A testőrség állományához tartozott még egy káplán, egy hadbíró, egy számvivő, egy orvos, egy sebész, egy élésmester, egy hadírnok, egy porkoláb, egy házgondnok, egy kapus, egy betegápoló, hat háziszolga és 69 lovász.

A megszervezett testőrség 1760. júniustól szeptemberig Pozsonyban tartózkodott, ekkor kapta kiképzését Erdődy gr. vezetése alatt, majd október 2-án Bécsbe vonult, a herceg Trauthson családtól megvásárolt gárdapalotába. A fenntartás költségeire Magyarország, Horvátország és Szlavónia összesen 100 000, Erdély 20 000 forintot ajánlott fel. Ennek fejében a vármegyék maguk jelölték ki a felvételre érdemesnek ítélt nemeseket.

A testőrség feladata volt gondoskodni a királyi udvar személyi és más biztonságáról. Megalakulásuk évében négy őrséget állítottak fel: az egyik a királynő, a másik Lotharingiai Ferenc, a harmadik József főherceg, a negyedik József felesége, Erzsébet mellett teljesített szolgálatot. Minden őrségre három testőrt vezényeltek ki. Ha az udvar Schönbrunnban tartózkodott egy dandár, ha pedig Laxenburgban, fél dandár teljesített szolgálatot. Egy dandár vonult ki az Úrnapi körmeneteken, vagy ha az udvar egy városi templomba látogatott el. Étkezések idején a felszolgált ételeket is egy arciere és egy magyar testőr kísérte az asztalhoz. Vasárnap és ünnepnapokon a Burg udvari kápolnájában megtartott istentiszteletekre 20-20 testőrből álló úgynevezett templomi szolgálatot vezényeltek. Amikor a királyi család egy tagja vidékre vagy külföldre utazott, testőrkülönítmény kísérte. Ugyanígy volt ez a magyar országgyűlésre utazó uralkodó esetében is. Ilyen hosszabb ideig fennálló testőrosztagok voltak 1766 és 1781 között Pozsonyban, 1771-től 1778-ig Milánóban, 1790 és 1795 közt Budán a nádor mellett.

A testőrség udvari szolgálati ügyekben a cs. kir. Főudvarmesteri Hivatal, bírósági ügyekben a cs. kir. Udvari Haditanács, gazdasági ügyekben pedig a m. kir. Udvari Kancellária fennhatósága alá tartozott.

Megalapítását követően az 1764–1765-ös országgyűlésen ismerték el hivatalosan a magyar rendek a testőrség fennállásának törvényességét. Magyarország növelte a fenntartásra szánt összeget 4000 forinttal. Így egymagában fizette ki a 100 000 forintot, és a testőralap összege 124 000 forintra emelkedett. A testőrség mindenkori kapitányát pedig felvették az ország zászlós urai közé (VI. tc.).

A császári ház tagjainak csökkenésével lassan csökkent a magyar testőrség létszáma is: 1769-ben 120 főről 90-re apadt a számuk, 1770-ben 80-ra, 1778-ban pedig már csak 60 fő volt.

Az 1778-as porosz háború idején József társuralkodó alkalmazott először – édesanyja, Mária Terézia javaslatára – testőröket, titkos udvari futárszolgálatra. Külön rendeletben kaptak utasítást arra is, hogy az utazásaik alkalmával gyűjtött megfigyeléseikről naplót vezessenek.

II. Ferenc 1795-ben a testőrség létszámát 10 fővel emelte. Ez időben rendeződött a testőrség katonai rendfokozatának kérdése is. A testőröknek legalább alhadnagyi rangjuk lett, a testőrkapitány tábornagy vagy lovassági tábornok, a testőr alkapitány altábornagy, a testőr főhadnagy ezredesi rangot kapott.

A francia háborúk alatt a hadsereghez bevonult testőrök távozása miatt számuk annyira lecsökkent, hogy gondoskodni kellett a megmaradt testőrök kisegítéséről a szolgálat zavartalan ellátása érdekében. Így 1807. szeptember 24-én az uralkodó esküvője alkalmával 25 magyar lovastisztet osztottak be testőrségi szolgálatra.

1809. februárjában már csak 6 testőr maradt a király személye körüli szolgálatra. 1809 és 1812 között nem volt testőrfelvétel. 1811. augusztus 25-ére, a Pozsonyban tartandó országgyűlésre a hadseregből vezényeltek 24 tisztet a testőrségbe.

Az 1827. évi XXXVI. tc. 3. §-a kimondta, hogy a megszabott ötévi szolgálat után távozó testőröket polgári pályán is alkalmazni kell. A civil életben elhelyezkedni akarók a m. kir. Udvari Kancelláriától eleinte állásbiztosító okmányt kaptak, később az Udvari Kamarához kellett fordulniuk ez irányú kérelmükkel. Legtöbben azonban a katonai pályát választották. A hadsereghez átlépők közül az 1767. március 7-i rendelet értelmében főhadnagyi rangot csak az kaphatott, aki legalább 6 évet szolgált a gárdánál.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején sokan léptek be a honvédseregekbe.

A testőrség bécsi palotáját az 1849-ben felállított cs. kir. csendőrtestőrség foglalta el. 1849. november 12-én kiadott császári rendelet feloszlatta a királyi magyar nemesi testőrség intézményét.

A testőrségnél szolgáltak közül néhány nevesebb személy neve álljon itt emlékeztetőül: Bessenyei György (1765–1773), gr. Pálffy János (1760–1784), Laczkovics János (1772–1776), hg. Esterházy Miklós (1764–1787), Festetics György (1786–1787), Kisfaludy Sándor (1793–1795), Hrabovszky János (1795–1797), br. Splényi Ignác (1833–1840), Görgey Artúr (1837–1842), Török Ignác (1839–1846), Klapka György (1842–1847).

A gárda formaruhája: vörös nadrág; rókaprémmel, kettős ezüstgombbal és sújtással, rojtokkal, ezüst varratokkal ékesített dolmány és mente; ezüst szegélyű zöld öv; sárga csizma; magyaros vörös süveg tollforgóval. A formaruhát panyókán viselt tigrisbőr és a vállon átvetett széles ezüst szegélyű, sárga csattal díszített katonai öv egészítette ki. A csaton a császári sas, a mellen a magyar címer volt. Fegyverzet: karabély (1766-ig) és ezüst kard.

A lovakat (amelyek csak fehérek és szürkék lehettek) ezüst cafrangok díszíthették. Az ezüstrojtos zöld takarón dúsan hímzett császári sas jelvény volt.

A köznapi ruha: vörös nadrág, fehér dolmány, fekete prémmel díszített egyszerű fehérgombos, ezüst és zöld selyemszálakból font kettős zsinórzatú fehér mente, zöld öv, tollforgós vörös süveg.

Iratanyaga: legnagyobb részben gazdasági, illetve pénzügyi iratokból áll. Ezekben évi és havi bontásban találhatók pénztári kimutatások, nyugták a kifizetett összegekről, havi kiadások kimutatása, számlák, pénztári főkönyvek, külön pénzkiadási elszámolások, ellátási kimutatások stb.

A testőrség iratairól készült jegyzék az alábbi adatokat tartalmazza: jelzet (doboz és sorszám); az irat évköre. Külön kivetítettük az intézmény története szempontjából érdeklődésre számot tartó iratokat. A jegyzékben külön fel nem tüntetett iratok a testőrök felvételével, illetve elbocsátásával és más személyügyi kérdésekkel kapcsolatos dokumentumok.

A királyi magyar nemesi testőrséget 1867-ben újjászervezték. Ennek iratait is a Hadtörténelmi Levéltár őrzi, levéltári segédletét később tesszük közzé.1760


jelzetdátumtartalmi kivonat
1/1. 1760. febr. 11., 12. Előterjesztések a testőrség felállítására (fogalmazvány)
1/2. 1760. aug. 22. A Főudvarmesteri Hivatal tárgyalásai a Magyar Kancelláriával, csatolva az Udvari Haditanács véleménye (a királynő saját kezű jóváhagyó jegyzetével)
1/3. 1760. szept. 11. Uralkodói kiváltságlevél a testőrség részére
1/4. 1760. szept. 11. A testőrség részére kiadott szabályzat
1/5. 1760. szept. 11. A testőrkapitány és a többi testőr részére kiadott irányelvek
1/6. 1760. okt. 11. Esküminták, állománytáblázat, fizetési és élelmezési tervezet, egyenruházati leírások
1/7. 1760. okt. 14. Királynői elhatározás: a testőrség katonai alakulat, amely az Udvari Haditanács alá tartozik
1/8. 1760. okt. 28. Az Udvari Haditanács által kiadott szolgálati szabályzat
1/9. 1760. okt. 2–
1761. márc. 31.
Parancskönyv
1/10. 1760. okt. 2–
1761. szept. 30.
Jegyzőkönyvkivonat a testőrség szolgálatairól és a nevezetesebb eseményekről
1/11. 1760. szept. 1–
1761. ápr. 1.
Őrszolgálati könyv1761


jelzetdátumtartalmi kivonat
2/1. 1761. jan. 5. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete gr. Pálffy Lipót testőrkapitány részére a testőrség kirendeléséről Schönbrunnba és Laxenburgba. A kirendelt testőrök fizetéséről és ellátásáról
2/2. 1761. jan. 22. A főudvarmester hivatalos értesítése, hogy a legfőbb személyeket utazásuknál kísérő testőrök és szolgák fizetését és a lovakért járó díjakat negyedévenként térítik meg
2/3. 1761. máj. 18. A testőrség állománykimutatása
2/4. 1761. aug. 13. Királynői rendelet az első őrmesterek fizetésének szabályozásáról
2/5. 1761. okt. 8. A főudvarmester hivatalos értesítése: a testőrség szemléjét a királynő október 14-ére rendelte el. Az Udvari Haditanács és a Magyar Kancellária gr. Batthyány tábornagyot nevezte ki a végrehajtáshoz
2/6. 1761. okt. 21. Újságcikk: a testőrség első szemléjének leírása
2/7. 1761. okt. vége Kivonatos kimutatás a testőrség vagyonáról és a kapott pénzösszegek felhasználásáról
2/8. 1761. ápr. 1–
1762. okt. 1.
Őrszolgálati könyv
2/9. 1761. ápr. 1–
1762. okt. 31.
Szolgálati lovaglások jegyzőkönyve
2/10. 1761. ápr. 1–
1761. okt. 31.
Parancsjegyzőkönyv1762


jelzetdátumtartalmi kivonat
3/1. 1762. jan. 12. Legfelsőbb elhatározás, hogy gr. Rhédey egy testőrrel Erdélybe utazhat lovak vásárlására 3 hónapi időtartamra
3/2. 1762. jún. 11. Az Udvari Haditanács értesítése gr. Pálffy Lipót kapitánynak a testőrség ellenőrzéséről. Az ellenőrzés vezetésével gr. Forgách Ignác altábornagyot és br. Koller magyar tanácsost bízták meg
3/3. 1762. jún. 12. Állománytáblázat
3/4. 1762. júl. 29. A Főudvarmesteri Hivatal irata gr. Pálffy Lipót kapitány felmentéséről
3/5. 1762. okt. 31. Kimutatás a testőrség pénztári állományáról
3/6. 1762. Kimutatás a testőrség felállításkor felvett adósságáról és annak ez ideig még nem törlesztett összegéről1763


jelzetdátumtartalmi kivonat
4/1. 1763. febr. 17. Gr. Esterházy Miklós kapitány utasítása a testőrség orvosa részére
4/2. 1763. márc. Az Udvari Haditanács rendelése: a testőrségnél előforduló haláleseteket az alsó-ausztriai kormánynál is jelentsék be, hogy a királynő által elrendelt halottkém a vizsgálatot megejthesse és a temetési engedélyt kiadhassa
4/3. 1763. júl. 3. Az Udvari Haditanács rendelete a testőrkáplánt ugyanolyan jogokkal ruházza fel, mint a többi tábori papot
4/4. 1763. okt. 10.
1763. okt. 22.
1763. okt. 28.
A Magyar Kancellária rendelete, hogy a Sutterelli-féle ház és kert 12 000 forintért megvehető, mivel a kincstárnak kiadása ebből nem származik.
A Magyar Kancellária rendelete a testőrség által megvásárolni kívánt Sutterelli-féle házra és kertre vonatkozóan – csatolva az Udvari Haditanács elutasító végzése.
A Magyar Kancellária értesíti a testőrkapitányt, hogy az Udvari Haditanács elutasította a Sutterelli-ház megvételét1764


jelzetdátumtartalmi kivonat
5/1. 1764. jan. 29. A Főudvarmesteri Hivatal értesíti az Udvari Haditanácsot azon eljárásról, amely alkalmazást nyer, ha egy testőr kilép, és a sorkatonaságnál nyer beosztást, vagy ha magasabb katonai címmel hagyja el a testőrséget
5/2. 1764. febr. 11. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete: ha a testőrök tényleges rendfokozatot akarnak nyerni, az érte járó díjat az Udvari Haditanácshoz kell befizetniük
5/3. 1764. febr. 13. A Főudvarmesteri Hivatal előterjesztése, miként kell a testőrkapitánynak eljárni, ha egy testőr katonai előléptetést kíván elnyerni (a királynő saját kezű aláírásával)
5/4. 1764. febr. 21.
1764. febr. 29.
A Főudvarmesteri Hivatal előterjesztése a királynőnek, hogy a testőrök századosi kinevezéséről szóló rendeletet díjmentesen kapják meg.
A Főudvarmesteri Hivatal értesíti az Udvari Haditanácsot, hogy a királynő rendeletére a testőrségnél a századosi rangot illetékmentesen adja ki
5/5. 1764. ápr. 4. Gr. Esterházy Miklós testőrkapitány feljegyzése: ha a testőrséget egy dandárba osztanák be, milyen kritériumok alapján kell a szolgálatot ellátni
5/6. 1764. máj. 25. A Főudvarmesteri Hivatal előterjesztése arról, hogy a testőrség a lótápot a Pozsonyba utazás alatt a megállóhelyeken honnan szerezze be
5/7. 1764. máj. 27. A Főudvarmesteri Hivatal értesíti a testőrkapitányt, hogy a Pozsonyban szolgálatot teljesítő testőröknek a lótápot a magyar Udvari Kamara vásárolja, és az elszámolás a szokásos módon történik
5/8. 1764. jún. 26–27. A pozsonyi országgyűlés alatt a testőrség szolgálataira vonatkozó rendelkezések
5/9. 1764. júl. 7. A testőrség gazdasági kezelésére vonatkozó magyar kancelláriai rendelet
5/10. 1764. júl. 26. A Főudvarmesteri Hivatal utasítása a cs. kir. pénztárnak, az uralkodóház tagjait kísérő testőrök pótdíjainak kifizetésére
5/11. 1764. szept. 6. A Főudvarmesteri Hivatal átirata a cs. kir. főpénztár igazgatóságához a testőrség által 1763. dec. 1. és 1764. jún. 31. között elhasznált adagok tárgyában
5/12. 1764. szept. 16. A Főudvarmesteri Hivatal előterjesztése a királynőnek Hypolit piarista atyának a testőrség papjává történő kinevezésére
5/13. 1764. szept. 29. A Főudvarmesteri Hivatal előterjesztése a királynőnek: az uralkodóház tagjait Csehországba és Morvaországba kísérő testőröknek napi 20 krajcárt, a századosnak 1 forintot, a lóápolóknak 12 krajcárt fizessenek ki pótdíjként
5/14. 1764. szept. 29. A Főudvarmesteri Hivatal átirata a cs. kir. főpénztárnak a testőrségnek szállított széna és zab árának kiegyenlítésére
5/15. 1764. okt. 1. A Főudvarmesteri Hivatal értesíti a testőrkapitányt és a Magyar Kancelláriát, hogy a főherceget kísérő testőrök 30 krajcár, a másodőrmesterek 45 krajcár pótdíjat kapnak
5/16. 1764. okt. 6. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete a cs. kir. főpénztárnak 35 forint kifizetésére, amely a testőrségnek szállított lótáp térítési díja
5/17. 1764. nov. 26. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete szerint az arciere testőrség szolgálatában mindenkor megelőzi a magyar nemesi testőrséget
5/18. 1764. dec. 1. Hg. Esterházy Miklós testőrkapitány kinevezése (másolat)
5/19. 1760. okt.–
1764. dec. 31.
Állománykimutatás1765


jelzetdátumtartalmi kivonat
6/1. 1765. jan. 14. Kimutatás a megyék portaszámairól és az utánuk fizetett illetékekről
6/2. 1765. jan. 20. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete a cs. kir. főpénztárnak, hogy a testőrségnek Prágában kiszolgáltatott lótápot fizesse ki
6/3. 1765. márc. 20. A Főudvarmesteri Hivatal elrendeli a cs. kir. főpénztárnak, hogy a múlt év december 24-én beadott hamisított nyugta helyett a jelenleg beadott nyugta összegét fizesse csak ki
6/4. 1765. márc. 27. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete a húsvéti gyónást illetően
6/5. 1765. ápr. 17. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete: az udvari ünnepségeknél a testőrségek kapitányai hogyan álljanak fel (csatolva a felállítási terv rajza)
6/6. 1765. ápr. 21.
1765. ápr. 24.
1765. máj. 14.
Az Udvari Haditanács értesíti a testőrkapitányt, hogy a nemesi testőrség szemléjét május 14-én tartják meg Linden gr. vezetésével
A Főudvarmesteri Hivatal elrendeli, hogy a május 14-ére kitűzött szemlét 16-án tartsák meg, az őrhelyeket 2 napig nem kell megszállni, s az Innsbruckba menő különítmény június 4-én induljon útnak
6/7. 1765. jún. 6–8. Előterjesztések Bessenyei György felvételére
6/8. 1765. nov. 7. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete, hogy a Szent István-lovagrend minden ténykedésénél csak a magyar nemesi testőrség teljesíthet szolgálatot
6/9. 1765. nov. 12. A cs. kir. Udvari Kamara utasítása a testőrség által elhasznált zab- és szénaadagok megtérítésére
6/10. 1765. dec. 12. Laumayer szds. hadbíró értesíti a testőrparancsnokságot az egész testőrség megbüntetéséről és ennek okairól
6/11. 1765. dec. 14.
1765. dec. 16.
A Főudvarmesteri Hivatal előterjesztése a királynőnek, miszerint a testőrkapitány a felvételeknél a jelentkezőkről a Magyar Kancellária véleményét is kérje ki
6/12. 1765. dec. 16. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete alapján a birodalmi hűbér átadásánál csak a cs. kir. nemes arciere testőrség teljesít szolgálatot
6/13. 1765. dec. 28. Heti jelentés a testőrkapitány részére1766


jelzetdátumtartalmi kivonat
7/1. 1766. febr. 3. A Főudvarmesteri Hivatal értesíti a testőrkapitányt, a királynő hozzájárult, hogy a másodőrmesterek havi 8 forint 20 krajcár, a testőrök pedig 2 forint 20 krajcár különdíjat kapjanak
7/2. 1766. márc. 2. A Főudvarmesteri Hivatal előterjesztése a királynőnek: a testőrök fizetésének 15 forintra való emelésére vagy 100 forint évi díszöltözet-pótlék fizetésére, és a 15 krajcár napi pótléknak 30 krajcárra való emelésére. Csatolva a testőrség kérvénye. Kimutatás a különleges kiadásokról és egy testőr egyévi illetményéről
7/3. 1766. márc. 17. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete: a legfelsőbb személyek utazásánál a testőrök napi 30 krajcár pótdíjat kapnak
7/4. 1766. márc. 20
1766. márc. 25.
1766. márc. 30.
1766. ápr. 2., 4.
Rendelet a Mária Krisztina hercegnő és férje mellé Pozsonyba kirendelt testőrkülönítményt illetően.
A Főudvarmesteri Hivatal rendelete, melyben a pozsonyi különítmény ellátásáról intézkedik. Az első hónapban a Magyar Kancellária, a továbbiakban pedig egy alapból 2-2 havonként gr. Rhédey János tbk. intézi a kifizetéseket
7/5. 1766. jún. 9. A Magyar Kancellária rendelkezése a testőrség gazdászati közigazgatására
7/6. 1766. jún. 16–17.
1766. júl. 3.
Intézkedések a királyi felségeket Badenbe kísérő testőrök ellátására
7/7. 1766. júl. 5. Az Udvari Haditanács értesíti a Főudvarmesteri Hivatalt: mivel a testőrök a „rokkant krajcárt” nem fizetik, a rokkant nyugdíjból nem részesülhetnek
7/8. 1766. júl. 30. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete szerint dohányt senkinek nem szabad csempészni, az ellenőrök vizsgálata alá mindenki tartozik alávetnie magát
7/9. 1766. okt. 2. A Főudvarmesteri Hivatal értesíti a testőrkapitányt, hogy az udvarnál minden udvari díszünnep, kivéve az újesztendőt, az eltöröltetett
7/10. 1766. okt. 2. A Főudvarmesteri Hivatal utasítására az Udvari Kamarának a testőrség által felhasznált zab és széna megtérítésére
7/11. 1766. okt. 20. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete, hogy a testőrség az eddigi 2 őrhely helyett 5 őrhelyen teljesítsen szolgálatot
7/12. 1766. nov. 29. A Főudvarmesteri Hivatal átirata az Udvari Haditanácshoz arról, hogy a testőrséghez a lovak sorozásához és kiselejtezéséhez bizottságot küldjön ki
7/13. 1766. dec. 2. A Főudvarmesteri Hivatal értesíti a testőrkapitányt, hogy a Pozsonyba 14 napi váltással kirendelt testőrkülönítmény illetményeit a magyar Udvari Kamara gr. Rhédey nyugtájára kifizette
7/14. 1765. jan. 1–
1766. dec. 31.
Állománykimutatás1767


jelzetdátumtartalmi kivonat
8/1. 1767. márc. 4. A Főudvarmesteri Hivatal előterjesztése a királynő rendeletére, hogy a testőrök nem kaphatnak állást biztosító okmányt, csak ha a kötelező vizsgát letették. Az Udvari Haditanács rendeletére az ezredekhez csak mint alhadnagyok kerülhetnek át (a királynő saját kezű határozatával)
8/2. 1767. márc. 7. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete, hogy a testőröket csak abban az esetben nevezik ki az ezredekhez főhadnagyokká, ha a testőrségnél legalább 6 évet szolgáltak. Emlékérmet többé nem adnak ki. Nyugdíjak csak a testőralapból folyósíthatók
8/3. 1767. ápr. 4. A Főudvarmesteri Hivatal átirata a cs. kir. Udvari Kamarához a testőrség udvari szolgálatánál a lovak által elfogyasztott széna és zab megtérítésére
8/4. 1767. ápr. 25. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete: a testőrségnél a szabad gondolkodási eszmék nem terjeszthetők
8/5. 1767. ápr. 30. A Főudvarmesteri Hivatal előterjesztése a királynőnek: a svájci gárdakapitány, gr. Colloredo ezredes javaslata alapján a gárdát minősítsék katonai egységnek (József főhg. saját kezű megjegyzése)
8/6. 1767. jún. 6. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete a cs. kir. kamara részére, hogy a Pozsonyba kirendelt különítmény illetményeit fizesse ki. Csatolva a havonkénti összesített kimutatás
8/7. 1767. jún. 6. A Főudvarmesteri Hivatal elrendeli az udvari ellenőrző hivatal főnökének, hogy a különböző helyekre kivezényelt testőrök napidíját fizesse ki. Csatolva az összesített kimutatás
8/8. 1767. jún. 8. A Főudvarmesteri Hivatal levele hg. Esterházy Miklós testőrkapitánynak, amelyben tolmácsolja a királynő köszönetét a betegségéből felgyógyulása alkalmából tett legalázatosabb üdvözletre
8/9. 1767. jún. 8. Hg. Esterházy Miklós testőrkapitány levele a főudvarmesternek, amelyben leírja, hogy a testőrség előléptetésére felhozott indokai nem alaptalanok, és kéri annak előterjesztését a királynőnek
8/10. 1767. júl. 21. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete szerint az újonnan felállított gyalogtestőrség a kir. magyar nemesi testőrség után következik
8/11. 1767. aug. 28. A Magyar Kancellária rendelete a testőrség gazdálkodására
8/12. 1767. szept. 15.
1767. szept. 22.
A Főudvarmesteri Hivatal előterjesztése a királynőnek: gr. Rhédey János tbk. elbocsátására és helyére Kollonics Károly gr. kinevezésére. Csatolva az érintettek kérvényei és a testőrkapitány jelentése.
A Főudvarmesteri Hivatal rendelete a testőrkapitánynak gr. Rhédey altábornaggyá való kinevezéséről és gr. Kollonics Károly kinevezéséről (a királynő saját kezű feljegyzése)
8/13. 1767. okt. 16. Az Udvari Haditanács értesíti a testőrkapitányt, hogy dec. 1-jétől nem 3, hanem 1 krajcár halálozási illetéket kell fizetni
8/14. 1767. okt. 20. A Főudvarmesteri Hivatal átirata a Magyar Kancelláriának gr. Pálffy János tbk. gazdászati jelentéséről
8/15. 1767. okt. 24. A Főudvarmesteri Hivatal előterjesztése a királynőnek, hogy a testőrség gazdászati vezetését Lübech Károly alez., katonai vezetését gr. Pálffy János tbk. végzi a testőrkapitány szabadsága alatt
8/16. 1767. nov. 25
1767. dec. 14.
A cs. kir. Udvari Kamara értesíti a Főudvarmesteri Hivatalt, hogy ezután minden kérést, amelyben a testőrök polgári állást kérnek, az Udvari Kamarához terjesszék fel1768


jelzetdátumtartalmi kivonat
9/1. 1768. jan. 9. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete szerint senki az udvartól kérvényt át nem vehet, saját kérését csak szolgálati úton adhatja be. Aki vét ez ellen, állásából elbocsátják
9/2. 1768. márc. 14.
1768. márc. 27.
A Főudvarmesteri Hivatal előterjesztése a királynőnek, hogy a testőrséghez való belépéskor szükséges felszerelést, elbocsátáskor az útiköltséget és a nyugdíjat miként fizessék ki a testőralapból
9/3. 1768. jún. 20. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete a sorkatonasághoz átlépő testőrök rangba sorolására
9/4. 1768. júl. 4. A Főudvarmesteri Hivatal előterjesztése a királynőnek a testőrségnél alap létesítésére, a felvett majd elbocsátott testőrök segélyezésére
9/5. 1768. jún. 8. A Főudvarmesteri Hivatal előterjesztése a királynőnek, hogy az arciere gárda tisztjei a badeni fürdőt használhassák, mégpedig olcsóbb áron (királynő saját kezű végzése)
9/6. 1768. jún. 20. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete egy alap felállításáról a felvett és a távozó testőrök segélyezésére. 2 hónap szabadság engedélyezett; aki később jön vissza, annak teljes fizetését, aki engedéllyel marad el, annak félhavi fizetését levonják. A lovassághoz átlépők 160, a gyalogsághoz átlépők 100 forint segélyt kapnak. A testőrkapitány a véleményes jelentését tegye meg
9/7. 1768. júl. 11. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete a felállított alap jóváhagyására: 1769. január 1-jétől a lovassághoz átlépők 200, a gyalogsághoz átlépők 150 forintot kapnak
9/8. 1768. szept. 26. A testőrség beszállásolási listája
9/9. 1768. okt. 1. Heti jelentés a fegyver- és a lovaglási gyakorlatokról
9/10. 1768. okt. 14. A Főudvarmesteri Hivatal értesíti a testőrkapitányt, hogy a másodőrmesteri állásra csak a lovasságtól átjövő tiszt számíthat ajánlásra
9/11. 1768. okt. 28. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete: a testőrség tulajdonát képező 20 000 forintos városibank-kötvény vagy a városi banknál, vagy a magyar Udvari Kamaránál helyezhető el
9/12. 1767. jan. 1–
1768. dec. 31.
Állománylajstrom1769


jelzetdátumtartalmi kivonat
10/1. 1769. jan. 21. A testőr kasszajegyzéke 1767 novembere és 1768 októbere között
10/2. 1769. jan. 30. A Főudvarmesteri Hivatal utasítása a testőrkapitánynak, hogy Mária Amália főhercegnőt máj. 2-án Casal Maggioréba kísérjék, és ott tartózkodjanak június 12-ig
10/3. 1769. febr. 8.
1769. febr. 27.
Fizetési és nyugdíjrendelkezések
10/4. 1769. ápr. 5. Colloredo gr, a bécsújhelyi katonai akadémia vezetője kér egy személyt segédtiszti felügyelőnek az iskolához, aki eddig a testőrségnél szolgált
10/5. 1769. máj. 5. Pálffy gr. a takarmánypénz megtérítését kéri, amelyet a testőrkíséret a laxenburgi utazásnál elhasznált
10/6. 1769. júl. 24. A Főudvarmesteri Hivatal előterjesztése a királynőnek, hogy a magyar nemesi testőrség létszámát 114-ről 102-re mérsékeljék
10/7. 1769. szept. 13. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete, hogy az udvartartásnál kevés elfoglaltsággal bíró gárdisták egyszersmind kápolnai szolgálatot is lássanak el
10/8. 1769. dec. 1.
1769. dec. 18.
A testőrkapitány feljegyzése a Főudvarmesteri Hivatalnak, hogy a Mária Krisztina hercegnőt kísérő 15 főnyi osztagot kijelölte. A Főudvarmesteri Hivatal előterjesztése a királynőnek a Mária Krisztina hercegnőt kísérő 15 főnyi osztag ellátásáról mind az utazás, mind az ott-tartózkodás alatt
10/9.   Állománylista és pénzügyi kimutatás, 1769. november 1.–1770. január 20.1770


jelzetdátumtartalmi kivonat
11/1. 1770. jan. 25. Részletes kimutatás a gárdakasszából előzetesen kifizetett összegekről
11/2. 1770. ápr. 28. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete szerint a halottszemlék elmulasztása 50 dukát büntetést von maga után
11/3. 1770. ápr. 28. A Főudvarmesteri Hivatal előterjesztése a királynőnek: a testőrségnél alkalmazott sebész, élésmester, számvevőtiszt és hadbíró kérését tolmácsolja, hogy egyenruházatukat vagy természetben, vagy pénzben kapják meg
11/4. 1770. ápr. 30. Részletes kimutatás a testőrkasszából 1769. november 1. és 1770. április 30. között kifizetett összegekről
11/5. 1770. máj. 12. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete, hogy a magyar testőrgárda a birodalmi és egyéb eseményeken a trón körül milyen szolgálatokat lásson el
11/6. 1770. júl. 11. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete szerint a testőrgárda csökkentése lehetővé tette, hogy szolgálatbérüket havi 5 forinttal emeljék és egy rend második egyenruhát kapjanak
11/7. 1770. nov. 20. A Főudvarmesteri Hivatal előterjesztése a királynőnek: tolmácsolja a testőrkapitány azon kérését, hogy a gárdánál egy negyedik másodőrmester alkalmazását szükségesnek ítéli meg1771


jelzetdátumtartalmi kivonat
12/1. 1771. jan. 31. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete: azoknál, akik a magyar testőrgárdához jönnének a hadseregből, nemcsak a nemesség megléte, hanem a katonai minősítés is irányadó, amelyért az ezredparancsnok felelős. Ezek ajánlása nélkül senki nem vehető fel. A királynő szívesen venné, hogy azok a kadétok és tisztek, akik korábban már néhány évet az ezredeknél eltöltöttek, a testőrszolgálat letelte után oda visszatérnének
12/2. 1771. febr. 3. A hadiszervezet állománytáblája
12/3. 1771. ápr. 18. A Főudvarmesteri Hivatal előterjesztése a testőrség lovai számára a zabbeszerzés módozatairól
12/4. 1771. ápr. 23. A Főudvarmesteri Hivatal előterjesztése a testőrség minősítési táblázatainak benyújtásáról
12/5. 1771. ápr. 25. A Főudvarmesteri Hivatal előterjesztése gr. Pálffy javaslatára: senkit, akit a testőrségnél alkalmaztak és korábban nem kötelezte el magát, ha ismét katonai szolgálatba akar állni, ebben ne akadályozzanak meg
12/6. 1771. ápr. 30. Pénztári főkönyv 1770. november 1.–1771. április 30.
12/7. 1771. júl. 1. Feljegyzés a testőrkapitánynak: a testőrök ezentúl ne karabéllyal, hanem szablyával őrködjenek
12/8. 1771. aug. 6.
1771. aug. 12.
1771. aug. 18.
1771. aug. 19.
1771. aug. 20.
1771. aug. 21.
1771. aug. 26.
A Ferdinánd főherceget Milánóba kísérő testőrosztag állománylistája és tervezet a költségekről (nyomtatott)
A Főudvarmesteri Hivatal előterjesztése a királynőnek a milánói testőrosztag eddigi kiadásairól
A Főudvarmesteri Hivatal a királynő beleegyezését kéri, hogy a Milánóba induló testőrosztag 3 nappal korábban indulhasson
Gr. Pálffy előterjesztése a milánói osztag szolgálati pénzéről, napidíjáról és költségeiről az utazás alatt
A milánói osztag egyenruházatáról és annak fedezéséről
A milánói osztag indulásáról, napidíjáról és havi pénzéről
A milánói osztag rendkívüli kiadásaira 10 000 forintot a gárda alapból kiutalnak
12/9. 1771. aug. 26. Mária Terézia rendelete a kolostorba, illetve szerzetesrendbe belépők ellátásáról (nyomtatott)
13/1. 1771. nov. 4. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete: december 1-jétől csak 16 gárdista mehet egyszerre a német színházba, és évente s fejenként 60 forint költség fizetendő a gárdaalapból
13/2.   Fegyelmi szabályzat a gyalog- és a lovasezredek részére (1754., nyomtatott)1772


jelzetdátumtartalmi kivonat
13/3. 1772. jan. 17. A milánói testőrgárdaosztag állománylistája
13/4. 1772. jan. 17. Minősítési lista, kimutatás a gárdaalapból kifizetett összegekről
13/5. 1772. jan. 25.
1772. jan. 30.
1772. febr. 11.
1772. dec. 24.
A cs. kir. bank engedélye arra, hogy a milánói testőrosztag egyenruhái és egyéb felszerelése vámmentesen kivihetők
Az Udvari Kancellária határozata: a tiroli guberniumnak adandó kárpótlásról a milánói testőrosztag lótakarmánya fejében
Határozat a milánói testőrosztag tagjai számára havi 6 forint pótlék fizetéséről
Az Udvari Kancellária határozata: Botzem és Neumark helyeknek a milánói testőrosztag lótakarmánya fejében 74 forint 43 krajcár összeg megtérítéséről
13/6. 1772. ápr. 27–29.
1772. nov. 7.
Laczkovics János felvételi iratai
13/7. 1772. jún. 15. A m. kir. Udvari Kancellária átirata a testőrkapitánynak: a magyar testőrség hátralévő adóssága: 53 forint 34 krajcár
13/8. 1772. aug. 17. Kimutatás néhány testőrtiszt adósságáról
13/9. 1772. dec. 26. Kimutatás a testőralapról1773


jelzetdátumtartalmi kivonat
14/1. 1773. jan. 22. Előjegyzés a testőrségi helyekre pályázókról
14/2. 1773. ápr. 6. A Főudvarmesteri Hivatal előterjesztése a gárdánál alkalmazott hadbíró részére 1200 forint kiutalásáról
14/3. 1773. ápr. 27. A Főudvarmesteri Hivatal előterjesztése: a milánói testőrosztagnál alkalmazott káplán évi fizetése 200 forint legyen
14/4. 1773. máj. 15. A három másodőrmester kérelme: részükre második egyenruha biztosítása
14/5. 1773. máj. 21.
1773. máj. 23.
Jelentés a milánói testőrkülönítmény helyzetéről.
A milánói testőrosztag egy másik orvos alkalmazását kéri
14/6. 1773. máj. 23. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése a Schönbrunnban tartózkodó testőrök részére az udvari konyha pénztárából kosztpénz kiutalására
14/7. 1773. máj. 31.
1773. jún. 30.,
júl. 30.
Jelentés a testőrök jogi tanulmányokban való előmeneteléről
14/8. 1773. jún. 21. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése az első- és másodőrmester szolgálatára
14/9. 1773. szept. 12. A Főudvarmesteri Hivatal előterjesztése, hogy a harmadik másodőrmester és a lovas kapitány évente 163 forintot egy rend egyenruha készítésére a gárdaalapból kapjon
14/10. 1773. dec. 7. Bessenyei György felmentése a testőrségtől1774


jelzetdátumtartalmi kivonat
15/1. 1774. jan. 14. A gárdaalap elszámolási listájának felterjesztése
15/2. 1774. jan. 28. Gr. Pálffy János altábornagyi kinevezése
15/3. 1774. febr. 2.
1774. ápr. 22., máj. 4.
A testőrkapitány kérelme, hogy az egyenruhához hollandi posztó behozatalát engedélyezzék
15/4. 1774. márc. 1. A fölszerelésre 300 krajcár kiutalása
15/5. 1774. ápr. 5., 8.,12. A milánói testőrosztag fölváltásáról
15/6. 1774. máj. 6. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete: a Schönbrunnban és Laxenburgban szolgálatot teljesítő gárdisták naponta 1 forint 40 krajcár kosztpénzt kapnak az udvari konyhai pénztárból
15/7. 1774. jún. 11. A Főudvarmesteri Hivatal előterjesztése: a lovas kapitány, ha kilép a testőrségből, és ezredhez megy át, felszerelését leadhatja
15/8. 1774. júl. 2. A Főudvarmesteri Hivatal előterjesztése porkoláb alkalmazásáról a testőrségnél
15/9. 1774. aug. 22. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete: a milánói testőrosztag visszatért
15/10. 1774. okt. 21. Feljegyzés: a testőrség lovainak és egyéb behozatali szükségleteinek vámmentességéhez a jövőben bankokmányok szükségesek
15/11. 1774. okt. 22. A Főudvarmesteri Hivatal előterjesztése a milánói testőrkülönítménynél saját orvos alkalmazására1775


jelzetdátumtartalmi kivonat
15/12. 1775. febr. 24. Székely alez. megbízása, hogy Erdélyből a testőrség számára 41 lovat vámmentesen behozzon
15/13. 1775. jún. 15.
1775. júl. 7.
A testőrség részére 4000 mérő zab behozatala vámmentesen engedélyezett
15/14. 1775. jún. 23. Mária Terézia rendelete az arany- és ezüstolvasztás, valamint a pénzverés állami monopóliumáról (nyomtatott)
15/15. 1775. dec. 10. Minta a milánói testőrosztag pénztári kimutatásához1776


jelzetdátumtartalmi kivonat
16/1. 1776. máj. 19. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete az adósságbevallásról
16/2. 1776. szept. 22. A testőrkapitány feljegyzése, hogy az ünnepi egyenruha készítésére félretett 90 999 forintot 20 000 forinttal megemelik
16/3. 1776. okt. 17. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete a milánói testőrosztag feloszlatásáról. Tagjai korábbi rangjukat megtarthatják, de ellátási összegük csökkent1777


jelzetdátumtartalmi kivonat
16/4. 1777. jan. 5. A milánói osztag feloszlatásáról, lovaik elszállításáról, illetve eladásáról
16/5. 1777. jan. 16. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete az ez évi adóbevallásról
16/6. 1777. dec. 3., 14. Javaslat a testőrség létszámának 60 főre való csökkentésére1778


jelzetdátumtartalmi kivonat
16/7. 1778. márc. 6. A magyar Udvari Kancellária véleménye a testőrség létszámának csökkentéséről és az így megmaradó pénzösszeg felhasználásáról1779


jelzetdátumtartalmi kivonat
16/8. 1779. febr. 11. Az 1778-as hadjárat során a hadsereghez küldött futárok kiadási elszámolása1780


jelzetdátumtartalmi kivonat
17/1. 1780. márc. 26. Rendelkezések a cs. kir. udvari és a kabineti futárszolgálat ellátásához1781


jelzetdátumtartalmi kivonat
17/2. 1781. jan. 2. Mária Terézia végrendelete értelmében egyhavi zsold kiadása a testőrök részére
17/3. 1781. máj. 1. II. József rendelete a hitelezési eljárásról (nyomtatott)
17/4. 1781. aug. 2., 14. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete a cs. kir. udvari bank átirata alapján: a futárok a hivatalosan magukkal vitt leveleket és más csomagot is a határnál a vámhivatalban be kell jelenteniük
17/5. 1781. aug. 31. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete: 8 gárdista Laxenburgba, 8 pedig Csehországba küldése szolgálati lovaikkal és a szükséges lovászokkal együtt
17/6. 1781. okt. 14. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete: 40 galíciai nemes testőr elszállásolása a testőrségi palotában
17/7. 1781. nov. 1. II. József rendelete a peres ügyekben fizetendő taxa megállapításáról (nyomtatott)
17/8. 1781. nov. 1. II. József rendelete a bányabíróságok felállításáról és hatásköréről (nyomtatott)
17/9. 1781. dec. 26. A galíciai nemesi testőrség 9 pontos alapítási irata (másolat)1782


jelzetdátumtartalmi kivonat
17/10. 1782. ápr. 14. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete a galíciai testőrgárda lovainak elhelyezéséről
17/11. 1782. máj. 7. A rendkívüli kiadások elszámolásának módjáról
17/12. 1782. jún. 1. A cs. kir. Udvari Haditanács átirata: a tartozások rendezéséről
17/13. 1782. jún. 7. Rendelet, hogy a testőrség elszámolásait a m. kir. Udvari Kancelláriának át kell adni
17/14. 1782. jún. 12. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete a katonai nyugdíjakról
17/15. 1782. aug. 3. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete 10 gárdista és 1 őrmester küldése a prágai táborba
17/16. 1782. aug. 16. A Főudvarmesteri Hivatal előterjesztése a gárdánál szolgáló erdélyi nemzetiségű tisztek bejelentésére, valamint a megüresedett helyekre horvát nemzetiségűek felvételére
17/17. 1782. aug. 30. II. József rendelete az eljegyzésről és annak törvényes lebonyolításáról (nyomtatott)
17/18. 1782. aug. 30. II. József rendelete a világi papok és az apácák jogállásáról (nyomtatott)
17/19. 1782. dec. 10. A Főudvarmesteri Hivatal előterjesztése a gárdánál megüresedett helyek betöltésére1783


jelzetdátumtartalmi kivonat
18/1. 1783. jan. 16. II. József rendelete a házassági szerződésről (nyomtatott)
18/2. 1783. márc. 5. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete: senki idegen személy rendőrségi vagy bírósági végzés nélkül a gárdapalotában nem tartózkodhat
18/3. 1783. máj. 1. II. József rendelete a katonai számviteli eljárásról
18/4. 1783. aug. 1. Híradás a szegénygondozásról (nyomtatott)
18/5. 1783. aug. 16. A Főudvarmesteri Hivatal előterjesztése két megüresedett testőrségi hely betöltésére
18/6. 1783. okt. 16. Feljegyzés: az Udvari Kamara által kiadott új elszámolási rendszer a magyar testőrségre nézve is kötelező
18/7. 1783. okt. 18. Úti okmányok kiadása a testőrség számára Erdélyben vásárolt 20-30 ló szállításához
18/8. 1783. dec. 13. Feljegyzés: a testőrség minősítési listáit a nemzetiség feltüntetésével kéri az Udvari Haditanács felterjeszteni, és a jövőben minden évben november végéig kell ezeket elkészíteni
18/9. 1779–1783. Állománylista1784


jelzetdátumtartalmi kivonat
18/10. 1784. jan. 17. A m. kir. Udvari Kancellária átirata a testőrkapitánynak: jelentést kér, hogy a testőrség miért nem a Magyar Kancellária alá tartozik
18/11. 1784. márc. 4–5.
1784. márc. 30.
Az alsó-ausztriai kormány jelentése az Itáliából visszatérő testőrfutár (Arbanász József) által okozott balesetről
18/12. 1784. márc. 26. A Főudvarmesteri Hivatal előterjesztése két üres testőrségi hely betöltésére (II. József saját kezű aláírása)
18/13. 1784. ápr. 1–2. Gr. Pálffy János nyugállományba vonulása
18/14. 1784. ápr. 6. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete a magyar korona Pozsonyból Bécsbe szállításához 4 testőr kirendelésére
18/15. 1784–1785. Állománylista1785


jelzetdátumtartalmi kivonat
18/16. 1785. ápr. 12. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete: a meglevő 20 futárhely betöltésére a jövőben 14 magyar és 6 galíciai testőrt alkalmaznak
18/17. 1785. aug. 11. A m. kir. Udvari Kancellária intézkedése: a testőrség gazdászati kezelése a Főudvarmesteri Hivatal alá tartozik, amely azt a számvevőséggel együtt végzi, egyidejűleg értesítve a testőrkapitányt
18/19. 1785. okt. 22.
1785. nov. 27., 29.
1785. dec. 1., 5., 10., 30.
A gárdaalap elszámolásában mutatkozó hiányok.
A Székely alez. elleni vizsgálat
18/20. 1785. dec. 19. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete: 1786. január 1-jétől a testőrség takarmányellátása és annak szállítása a katonai főellátó hivatal alá tartozik
18/21. 1785. dec. 24. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete: a kiszolgált lóterítők, lófelszerelések, egyenruhák és tartozékaik a testőrségnek visszaadandók
18/22. 1785. dec. 24. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete: a kancellária költségvetési hozzájárulása – évi 300 Ft – november 1-jétől megszűnt, ezután az írásos anyagokra kiadott költségeket a személyi szükségletek kifizetése után fedezik1786


jelzetdátumtartalmi kivonat
19/1. 1786. jan. 5. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete: a pénztárhiány miatt teljes leltár elrendelése
19/2. 1786. febr. 10., 18.
1786. márc. 29.
1786. aug. 27.
A Főudvarmesteri Hivatal rendelete a gárda üresen álló raktárépületének és a hozzáépült lakóháznak az eladásáról
19/3. 1786. febr. 25. Az Udvari Haditanács átirata: Székely alezredes sikkasztásáról
19/4. 1786. márc. 29. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete: a testőrség gazdászati vezetését Finta alezredesre bízzák
19/5. 1786. ápr. 27. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése a gazdászati kezelésre
19/6. 1786. máj. 9. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete: pauker (dobos) lovak vásárlására és tartásuk módjára
19/7. 1786. máj. 13. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete: a magyar nemesi testőrök futárszolgálati eligazítása szeptember 9-ig
19/8. 1786. aug. 25. Gr. Festetics György felvételéről
19/9. 1786. aug. 27. A Főudvarmesteri Hivatal utasítása: pótlovazásra 150 forint kifizetése
19/10. 1786. nov. 28. Állománylista1787


jelzetdátumtartalmi kivonat
19/11. 1787. jan. 2. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete a tiszteletadás módjáról
19/12. 1787. jan. 22. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete: a testőrség számlaügyeinek felülvizsgálatát az udvari hadi könyvelés fogja végezni
19/13. 1787. jan. 31. A Főudvarmesteri Hivatal értesítése: szerződéskötés Wimmer vendéglőssel
19/14. 1787. febr. 7. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete nagyobb fajta tűzoltó fecskendő beszerzéséről és annak a Károly udvarban való elhelyezéséről
19/15. 1787. febr. 14. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete a futáregyenruháról
19/16. 1787. márc. 14–15.
1787. máj. 15.
Évi jelentés a testőrségről
19/17. 1787. márc. 23. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete: a testőrök katonai ezredeknél lévő tiszti helyekre való átlépésének módozatairól
19/18. 1787. márc. 26. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése a gazdasági ügyekben előforduló névtelen feljelentések megszüntetésére
19/19. 1787. ápr. 2. II. József rendeletei: a kivándorlásról,
az idegenek toborzásáról,
a rablásról,
az alattvalók erőszakos elhurcolásáról (nyomtatottak)
19/20. 1787. júl. 17., 21. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete: 6 testőr kijelölése a császár mellé futárszolgálatra. Parancsnokuk Soóky százados
19/21. 1787. júl. 21. A Főudvarmesteri Hivatal értesítése a magánlovasság (hajdúk) betiltásáról
19/22. 1787. aug. 16. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése: egyenruha-rendelés csak az udvari bizottságon keresztül történhet
19/23. 1787. aug. 28., 31. Hg. Esterházy Miklós testőrkapitány felmentéséről, és helyére gr. Károlyi Antal kinevezéséről
19/24. 1787. szept. 13. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése 21 ló átadásáról
19/25. 1787. szept. 17. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete: ha a testőrök a hadsereghez akarnak átlépni, azt testőrségi rendfokozatukban tehetik meg
19/26. 1787. szept. 22. Gr. Festetics György áthelyezéséről a Graeven huszárokhoz. Soóky János futár szolgálatáról
19/27. 1787. szept. 23. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete a testőrségi postakocsi átadásáról katonai célra
19/28. 1787. okt. 7. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése: a galíciai testőrség csekély létszáma miatt továbbra is a magyar gárda vezetése és gazdászati ügyintézése alá tartozik
19/29. 1787. okt. 15. A Főudvarmesteri Hivatal utasítása katonai szállításhoz 18 ló átadására
19/30. 1787. márc. 19.
1787. dec. 9.
A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése: a testőrségtől a hadsereghez átlépők magukkal vihetik felszerelésüket1789


jelzetdátumtartalmi kivonat
19/31. 1789. febr. 11.
1789. nov. 26.
Az Udvari Haditanács rendelete a hadiadóról
19/32. 1789. ápr. 20. Kimutatás az egyenruhák kihordási idejéről
19/33. 1789. júl. 18. Az Udvari Haditanács rendelete a vitézségi érem adományozásáról1790


jelzetdátumtartalmi kivonat
19/34. 1790. febr. 14. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése a magyar korona Budára szállításáról folyó hó 18-án
19/35. 1790. febr. 14–16. Hadik Andrásnak, az Udvari Haditanács elnökének irata: a hadsereg búcsúja a halott uralkodótól
19/36. 1790. márc. 16. A Főudvarmesteri Hivatal irata a testőrség létszámának lehetséges emeléséről
19/37. 1790. márc. 17. Állománylista
19/38. 1790. ápr. 24.
1790. máj. 17., 27.
1790. jún. 9.
A Főudvarmesteri Hivatal rendelete a testőrség létszámának 60 főre történő fölemeléséről az országgyűlés időszakára
19/39. 1790. jún. 15. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése az újonnan felvett testőrök eskütételéről
19/40. 1790. júl. 5. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete: a koronázási ünnepségek alatt 8 testőr teljesít futárszolgálatot
19/41. 1790. júl. 5.
1790. okt. 31.
A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése az országgyűlésen szolgálatot teljesítő testőrök pénzdíjáról és ellátásáról
19/42. 1790. júl. 29. A galíciai testőrség részére 1 dobos ló vásárlása
19/43. 1790. okt. 29. Állománylista
19/44. 1790. nov. 10., 13.
1790. nov. 25.
A Főudvarmesteri Hivatal utasítása a testőrkapitány részére a nádorválasztásra, a korona kísérésére és a koronázási ünnepségekre
Hivatalos dicséret a testőrségnek a koronázási ünnepségeken való szerepléséért
19/45. 1790. nov. 27. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése: 16 fős testőrosztag kirendelése a nádor mellé
19/46. 1790. dec. 18. A Főudvarmesteri Hivatal engedélye 14 erdélyi ló vásárlására1791


jelzetdátumtartalmi kivonat
20/1. 1791. jan. 1. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése a pozsonyi és a nádori testőrosztag ellátására
20/2. 1791. jan. 22. A Főudvarmesteri Hivatal irata a testőrség egyenruházati és felszerelési ellátásáról
20/3. 1791. febr. 24. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése: mivel a galíciai nemesi testőrségnek van 43 db tigrisbőre, ugyanezt a magyar gárdának is meg kell adni
20/4. 1791. febr. 27. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete: a nyilvános udvari szolgálatban a fegyveres sorfalat a galíciai és a magyar testőrség együtt adja három termen keresztül
20/5. 1791. márc. 14. Javaslat a magyar testőrség lovas létszámának fölemelése és számukra szabályzat kidolgozására
20/6. 1791. ápr. 3. A budai nádori különítmény állománylistája
20/7. 1791. máj. 7.
1791. jún. 4.
A prágai koronázáson részt vevő testőrosztag állománylistája és ellátmányuk
20/8. 1791. júl. 28. A Főudvarmesteri Hivatal utasítása a testőrség számára a cseh koronázási ünnepségekre
20/9. 1791. aug. 6. Gr. Károlyi Antal testőrkapitány halála miatt új kapitány – hg. Esterházy Antal kinevezése
20/10. 1791. szept. 9. A Főudvarmesteri Hivatal utasítása a testőrség részére a császári koronázás napjára
20/11. 1791. nov. 2. Testőrségi parancs
20/12. 1791. nov. 9. Testőrségi parancs
20/13. 1791. nov. 21. Hg. Esterházy Miklós fölvétele a gárdához Soóky János helyére, aki rangját (testőralhadnagy) megegyezés alapján (20 000 forintért) átengedte neki
20/14. 1791. nov. 22. Javaslatok az új testőrszabályzat kidolgozásához
20/15. 1791. nov. 10.
1791. dec. 5.
Előterjesztési javaslat: a testőrségtől kilépőket a magyar gyalog- és huszárezredeknél mint főhadnagyokat alkalmazzák a cs. kir. Udvari Haditanács véleménye alapján
20/16. 1791. dec. 11. Gr. Pálffy Lipót kinevezése a nádor főhg. mellé kirendelt testőrosztag parancsnokául
20/17. 1791. dec. 23., 24. Testőrségi parancs1792


jelzetdátumtartalmi kivonat
20/18. 1792. jan. 13. Testőrségi parancs
20/19. 1792. jan. 21. Tervezet a napi pénzpótlékokról és költségekről, amelyek szükségesek a cseh koronázási ünnepségre kirendelt testőrök ellátásához
20/20. 1792. jan. 22. Testőrségi parancs
20/21. 1792. febr. 11. Az erdélyi Udvari Kancellária előterjesztése: a magyar testőrséghez székely és szász nemzetiségűeket is vegyenek fel
20/22. 1792. febr. 17. A „konzierschilder" kiadásáról
20/23. 1792. márc. 5. A nádori osztag létszáma: 1 parancsnok, 9 gárdista
20/24. 1792. márc. 26. A testőrségi egyenruházattal kapcsolatos iratok
20/25. 1792. ápr. 11. A magyar királyi koronázási ünnepségekre kirendelt testőrségi osztag egyenruházatának költségei
20/26. 1792. ápr. 11. A magyar királyi koronázási ünnepségekre kirendelt testőrségi osztag állománylistája és ellátmánya
20/27. 1792. ápr. 19. Testőrségi parancs
20/28. 1792. ápr. 29. A koronázási osztag Budára utazásának előkészítése
20/29. 1792. jún. 1. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete az országgyűlés idejére
20/30. 1792. szept. 28. Az egyenruházati posztókészletekről1793


jelzetdátumtartalmi kivonat
20/31. 1793. jan. 5. Kisfaludy Sándor fölvétele
20/32. 1793. febr. 14. Br. Splényi Mihály testőrkapitány parancsa (saját kezű aláírás)
20/33. 1793. ápr. 16., 29. Testőrségi parancsok
20/34. 1793. júl. 30.
1793. aug. 6.
A Főudvarmesteri Hivatal előterjesztése: a magyar testőrség kiképzési költségeiből az erdélyiek nem részesedhetnek.
Hg. Esterházy testőrkapitány véleménye ugyanerről1794


jelzetdátumtartalmi kivonat
20/35. 1794. jan. 24. Az uralkodó ideiglenesen Splényi bárót bízza meg a testőrség vezetésével
20/36. 1794. febr. 14. A testőrségi épület fűtésére évi 280 öl tűzifát használnak fel
20/37. 1794. febr. 28. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése: az elhalt testőrkapitány birtokában maradt összes testőrségi iratot a levéltárban kell elhelyezni
20/38. 1794. febr. 20. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete: saját kocsit nem tarthatnak a testőrök
20/39. 1794. ápr. 10. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete: a testőrségtől a hadsereghez átlépők a gárdaalapból nem töröltetnek, hanem mint távollévőket könyvelik el, helyük a testőrségnél megmarad
20/40. 1794. ápr. 21.
1794. máj. 8.
A testőrség ez évi szemléjére gr. Pellegrini marsallt rendelték ki.
A testőrség évi jelentése
20/41. 1794. máj. 14. A testőrség fenntartásához a Magyarország által fizetett 100 000 forinthoz Szlavónia és Horvátország még 4000 forinttal hozzájárulnak
20/42. 1794. jún. 11. Elszámolás a testőrség és az udvari pénzügyi szervek között
20/43. 1794. jún. 25. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése: a nádori testőrosztagot fölöslegesnek tartja az uralkodó, vonuljanak vissza Bécsbe
20/44. 1794. okt. 19. Pénzügyi elszámolás a nádori testőrosztag egyenruházatáról
20/45. 1794. nov. 19. A korábbi zöld ünnepi csizmák helyett a sárga színű bevezetése, erre évi 4 forintot kapnak
20/46. 1794. nov. 28. Kimutatás a testőrség évi jövedelmeiről1795


jelzetdátumtartalmi kivonat
21/1. 1795. jan. 18. Kimutatás a magyarországi megyék és városok, valamint Horvátország és Erdély testőrség részére kifizetett összegeiről
21/2. 1795. jan. 22. Az uralkodó elhatározására 10 gárdistával és 5 lovásszal növelik a testőrség létszámát
21/3. 1795. jan. 26.
1795. febr. 20.
Jegyzőkönyv Véghely István megöléséről.
Kihallgatási jegyzőkönyvek a bűncselekményről (Ordódy, Csemez).
Kimutatás a Véghelytől elrabolt készpénzről és más ingóságokról
21/4. 1795. febr. 6. A testőrségi palota feljáróiban és szögleteiben a lámpák számának növelése
21/5. 1795. febr. 10. Pallosjoggal ruházzák fel br. Splényi ideiglenes testőrkapitányt
21/6. 1795. febr. 23. Hrabovszky János fölvételéről
21/7. 1795. ápr. 5. A testőrségi épületben kőműves, asztalos és egyéb munkákra 155 forint kiadása
21/8. 1795. ápr. 18. A Főudvarmesteri Hivatal javaslata: a katonai elbocsátási előírások alkalmazása a testőrségnél
21/9. 1795. ápr. 19. A testőrségtől a civil életbe átlépők 150 forintot kapnak
21/10. 1795. máj. 11. A testőrség évi jelentése
21/11. 1795. máj. 25. A testőrségi udvarban az olajvilágítás bevezetése
21/12. 1795. máj. 28. Az elhasznált egyenruházati ezüstöket, mivel már nem javíthatók, be kell olvasztani és újrafeldolgozni
21/13. 1795. júl. 13. Az erdélyi gárdisták számát 10-ről 5-re csökkentsék le
21/14. 1795. aug. 17. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése: egy vendéglős alkalmazása a testőrségnél
21/15. 1795. szept. 12. Az uralkodó rendelete: 5 évi szolgálat után a testőrségtől kilépők a hadsereghez ezentúl főhadnagyi ranggal léphetnek át
21/16. 1795. okt. 11. Új testőrségi szabályzat közzététele
21/17. 1795. okt. 22. A frakk bevezetéséről
21/18. 1795. nov. 10. A jövő évi egyenruházat költségeire pénz engedélyezése
21/19. 1795. nov. 14. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete: az udvari templomi szolgálatot az első őrmester vezeti
21/20. 1795. nov. 24. A testőrségi alap állami kötvényekbe fektetett részének kamatgyarapításáról
21/21. 1795. dec. 15. Azon testőrök elbocsátásáról, akik az új szabályzatot nem akarták elfogadni (Kisfaludy Sándor)
21/22.   Kimutatás arról, melyik megyéből hány testőr szolgál jelenleg1796


jelzetdátumtartalmi kivonat
21/23. 1796. márc. 3. Parancs a testőr szabályzati könyv kiosztásáról
21/24. 1796. máj. 12. Évi jelentés a testőrségről
21/25. 1796. szept. 10. I. Ferenc augusztus 19-én megjelent rendelete az új bankócédulák bevezetéséről és a régiek bevonásáról (bankócédula-mintákkal)
21/26. 1796. okt. 11. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete a pozsonyi testőrkülönítmény részére; költségkimutatásuk1797


jelzetdátumtartalmi kivonat
21/27. 1797. márc. 12. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete: a nyilvános templomlátogatások alkalmával a darabont testőrség áll sorfalat. A darabont testőrség nem az uralkodó személye körüli szolgálatra hivatott, hanem csak újévkor, adományok kiosztásakor és kihallgatások alkalmával teljesítenek szolgálatot
21/28. 1797. márc. 26. Kimutatás a betegszoba berendezési költségeiről
21/29. 1797. ápr. 6. Az Udvari haditanács rendelete: minden katonaegyén számára tilos a hazárdjáték
21/30. 1797. júl. 10. Hrabovszky János elbocsátásáról
21/31. 1797. okt. 18. Évi jelentés a testőrségről1798


jelzetdátumtartalmi kivonat
21/32. 1798. febr. 19. A hadikölcsönről kiadott pátens átküldése a testőrséghez
21/33. 1798. ápr. 31.
1798. máj. 2.
A testőrök hajviseletéről
21/34. 1798. máj. 14. Évi jelentés a testőrségről
21/35. 1798. jún. 21. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete, hogy a sárga bőrcsizma továbbra is megmaradjon a testőrségnél
21/36. 1798. szept. 24. A cs. kir. hadsereg részére kiadott hadicikkelyek megküldése a testőrségnek
21/37. 1798. okt. 25. A következő évi hadikölcsönről kiadott pátens
21/38. 1798. dec. 9. A Főudvarmesteri Hivatal utasításai a brünni testőrosztag részére1799


jelzetdátumtartalmi kivonat
22/1. 1799. febr. 19. Kimutatás az 1787. november 1. és 1795. október 31. közötti kiadásokról
22/2. 1799. márc. 30. Gazdasági elszámolás az 1795. november 1. és 1799. március 1. közötti időről
22/3. 1799. ápr. 13. A szolgálati lovak beszerzésének nehézségei (magas árak), ezért felhívja a figyelmet a lovakkal való megfelelő bánásmódra
22/4. 1799. máj. 29. Évi jelentés
22/5. 1799. júl. 24. A Főudvarmesteri Hivatal intézkedése az erdélyi és a besztercebányai testőrségi hozzájárulás elkerülésére
22/6. 1799. aug. 4. Pénzügyi elszámolás
22/7. 1799. aug. 17. A Főudvarmesteri Hivatal engedélyezi az ünnepi egyenruhákhoz a posztó lábbeli viselését
22/8. 1799. szept. 13. Utasítások a 6 tagú gárdakülönítmény részére, akik József főhg. nádort Szentpétervárra kísérik
22/9. 1799. nov. 14. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése a következő évi egyenruházati összegről
22/10. 1799. dec. 21. 726 gulden kiutalása lóbeszerzésre
22/11.   Kimutatás az ez évi költségekről1800


jelzetdátumtartalmi kivonat
22/12. 1800. jan. 14. Elszámolás 1799 októberétől
22/13. 1800. jan. 29. I. Ferenc rendelete az általános osztályadózás bevezetéséről (nyomtatott)
22/14. 1800. febr. 1. Színházlátogatási rendelkezés (nyomtatvány)
22/15. 1800. febr. 21. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete a trombitásoknál az új bojt bevezetésére
22/16. 1800. máj. 12. Évi jelentés a testőrségről
22/17. 1800. jún. 27. Kimutatás a gárdakasszához tartozó rézhivatal tőkéjéről
22/18. 1800. júl. 30. A Főudvarmesteri Hivatal engedélye, hogy a testőrpalota I. emeletén egy vaskályhát építsenek be, és kőszénnel tüzeljenek
22/19. 1800. nov. 21. A háziszolgák és lóápolók havi 1 forintos, a portások havi 2 forintos fizetésemelése
22/20. 1800. dec. 18. 70 db új bandalliers és tölténytok engedélyezése
22/21. 1800. dec. 24. A király Budára utazásához kíséret kirendelése
22/22.   Kimutatás a gárda 1800. évi költségfelhasználásáról1801


jelzetdátumtartalmi kivonat
22/23. 1801. jan. 10. A testőrségi vendéglősnek évi 200 gulden pótlék kiutalása a kasszából
22/24. 1801. febr. 28. I. Ferenc rendelete a jövedelemadó bevallásáról (nyomtatvány)
22/25. 1801. ápr. 6. A kőszéntüzelés bevezetésével a testőrségi palotában még meglévő 10 db más tüzelésű kályha eladása
22/26. 1801. máj. 12. Évi jelentés a gárdáról
22/27. 1801. máj. 12. Hites kötelezvények benyújtása a titkos társasági tagságról
22/28. 1801. jún. 7. I. Ferenc máj. 15-i rendelete: a régi bankócédulák november 1-jéig maradnak érvényben (nyomtatott)
22/29. 1801. szept. 1. I. Ferenc augusztus 26-i rendelete az ezüstérmék beszolgáltatásáról
22/30. 1801. okt. 3. A Főudvarmesteri Hivatal engedélye: 70 db új kabát és ugyanannyi öv beszerzésére
22/31. 1801. nov. 7. A testőrségi szabályzattal megegyezőnek találják azt az eljárást, hogy a kihordott, régi már nem használatos egyenruhadarabokat a gazdasági igazgató ajánlására a gárdaalap javára felhasználják
22/32. 1801. dec. 18. I. Ferenc rendelete az 1802. évi adózásról1802


jelzetdátumtartalmi kivonat
23/1. 1802. márc. 6.
1802. ápr. 6.
1802. máj. 6.
1802. júli. 30.
1802. okt. 15.
A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezései az országgyűlésre kivezényelt testőrkülönítmény részére
23/2. 1802. ápr. 5. Évi jelentés a testőrségről
23/3. 1802. jún. 13. A Főudvarmesteri Hivatal rendeletei a gárdisták ünnepi körmeneten való szolgálatára
23/4. 1802. júl. 17. A hadbíró és könyvelő fog rendelkezni a testőrségi egyenruhák kihordási idejéről
23/5. 1802. dec. 8. I. Ferenc november 27-i adózási rendelete
23/6. 1802. dec. Pénzügyi kimutatás az 1801. november 1. és 1802. október vége közötti időszakról1803


jelzetdátumtartalmi kivonat
23/7. 1803. jan. 26. Az Udvari Haditanács hírei egy katonai folyóiratban (nyomtatott)
23/8. 1803. jan. 29. I. Ferenc adózási rendeleteihez kiegészítés
23/9. 1803. máj. 4. Az 1804. évi egyenruhaszerződés jóváhagyása
23/10. 1803. máj. 25. Jelentés a testőrség 1803. évéről
23/11. 1803. jún. 19. Tanácsadás a könyveléshez
23/12. 1803. szept. 20. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése: a laxenburgi testőrosztag részére 3 és 2 forint 30 krajcár napidíj fizetése az udvari gazdasági pénztárból
23/13. 1803. dec. 6. Kimutatás az 1802. november 1. és 1803. október 31. közötti pénzfelhasználásról
23/14. 1803. dec. 6. Hg. Esterházy Miklós testőrkapitányi kinevezése1804


jelzetdátumtartalmi kivonat
23/15. 1804. jan. 12. A Főudvarmesteri Hivatal értesítése: a lovas és háziszolgák, a portások havi járandóságának emeléséről
23/16. 1804. márc. 5. A testőrségi konyhában 4 új „szélkemence" beépítésének engedélyezése
23/17. 1804. máj. 3. Évi jelentés a testőrség állapotáról, vagyonáról
23/18. 1804. okt. 10. Testőrségi parancs: az étkezési pénzről és a civil ruha viselésének tilalmáról
23/19. 1804. dec. 18. Állománykimutatás
23/20. 1804. dec. 9. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése arról, hogy a címükből a nemes szót nem lehet elhagyni
23/21. 1804. dec. 10. Az általános drágaság miatt a testőrségi szolgáló személyzet fizetését a következő évtől 1 forinttal emelik
23/22. 1804. dec. 12. I. Ferenc címei és címere (ábrázolt, nyomtatott kiadvány)1805


jelzetdátumtartalmi kivonat
23/23. 1805. febr. 16. Általános rendelet az ezüst váltópénzek beváltásáról
23/24. 1805. ápr. 8. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése: a testőrségnél a dobos állása ismét betölthető
23/25. 1805. máj. 12. Az egyenruhák és a libériák előállítására a következő évre a szerződés megköthető
23/26. 1805. máj. 26. Évi jelentés a gárda viszonyairól
23/27. 1805. júl. 19. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete: Istvánffynak az ellopott dolgaiért kártérítés adható
23/28. 1805. júl. 24. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete: a lovas és gyalogos tiszteknek – a huszárok kivételével – hajfonataikat le kell vágniuk
23/29. 1805. szept. 20.
1805. okt. 14., 18.
Az országgyűlésre kiküldött osztag iratai
23/30. 1805. okt. 27. A testőrséget M. Wirtemberg parancsnoksága alá helyezik
23/31. 1805. okt. 31. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése az iratok, az ünnepi egyenruhák és néhány más fontos dolog összecsomagolására és elszállítására Magyarországra
23/32. 1805. nov. 2. Gárdaosztag kiküldése Pozsonyba
23/33. 1805. nov. 3. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete: az orosz cár megérkezését ünnepi egyenruhában kell várni
23/34. 1805. dec. 16 Rendelet arra, hogy a gárdaosztag maradjon Cegléden, a hiányzó helyeket egyelőre nem töltik be
23/35. 1805. dec. 26. A testőrkapitány jelentése a testőrség pénzpótlékairól1806


jelzetdátumtartalmi kivonat
24/1. 1806. jan. 16. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése a testőrök futárszolgálati alkalmazásáról és pénzpótlékairól
24/2. 1806. jan. 19. A testőrgárda (115 ember és 101 ló) a schönbrunni kastélyban kerül elszállásolásra
24/3. 1806. jan. 22. A testőrök a további intézkedésig megtarthatják hajfonatukat
24/4. 1806. febr. 7. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete: az új egyenruhákat meg lehet rendelni, mert a szabályszerű kihordási időt lerövidítették
24/5. 1806. ápr. 27. Kimutatás a Bécsből való kivonulás időtartama alatt elveszett testőrségi ruhaneműkről
24/6. 1806. júl. 19. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete az őrszolgálat időtartamának felemeléséről
24/7. 1806. aug. 19. I. Ferenc címeinek és címereinek részletes leírása
24/8. 1806. aug. 20., 21. Pénzügyi, adózási és bankrendeletek (nyomtatott)
24/9. 1806. aug. 21. Esterházy testőrkapitány parancsa az új egyenruha bevezetéséről
24/10. 1806. aug. 22. Rendelet a bankban elhelyezett különböző összegek után fizetendő évjáradék mértékéről
24/11. 1806. szept. 18. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete a háborúban futárként alkalmazott testőrök elszámolásáról
24/12. 1806. szept. 30. Esterházy testőrkapitány parancsa a hadbíróságról
24/13. 1806. okt. 8. Évi jelentés a testőrség állapotáról
24/14. 1806. okt. 16. Az uralkodó által adományozott drágasági pótlék kiadásáról
24/15. 1806. nov. 1. Végrehajtási rendelet a vagyonadóról
24/16. 1806. dec. 2. A testőrségi palota javítására pénzösszeg kiadása a pénztárból
24/17. 1806. dec. Összesített pénzügyi kimutatás1807


jelzetdátumtartalmi kivonat
24/18. 1807. jan. 13. A Főudvarmesteri Hivatal értesítése, hogy a császár által adományozott, „drágasági" pótlék kifizethető
24/19. 1807. febr. 26.
1807. márc. 10.
1807. ápr. 2.
A Főudvarmesteri Hivatal rendelete: az országgyűlésre testőrségi osztag kirendelése
24/20. 1807. ápr. 30. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete: a lovas felszerelést „mellírt" színben kell beszerezni
24/21. 1807. ápr. Országgyűlési előterjesztés a testőrség állapotáról
24/22. 1807. máj. 26. Rendelkezések a királyi koronázási ünnepségekre
24/23. 1807. jún. 3. Az országgyűlési testőrkülönítmény visszarendelése Bécsbe
24/24. 1807. júl. 23.
1807. aug. 7.
Az uralkodó trónra lépése alkalmából különpótlékot utalnak ki a testőröknek
24/25. 1807. aug. 11.
1807. aug. 18.
A régi bankjegyek bevonásáról és az újak kibocsátásáról (nyomtatott)
24/26. 1807. okt. 1. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése: a lovászok katonai szolgálatra nem hívhatók be
24/27. 1807. okt. 23. A takarmány tárolására szolgáló helyiség évi 500 forintos bérleti díjának kifizetéséről
24/28. 1807. nov. 4. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete: a futárként alkalmazott testőröknek a pénzpótlék fizetéséről
24/29. 1807. nov. 10. A Főudvarmesteri Hivatal intézkedése: II. József szobrának felavatására a testőrség kirendelése ünnepi egyenruhában
24/30. 1807. nov. 12. 25 magyarországi születésű tiszt átirányítása különböző csapatoktól a testőrséghez kisegítésre
24/31. 1807. nov. 30. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése: a testőrkapitánynak mindig egyenruhában kell az udvarban megjelennie
24/32. 1807. dec. 2. 24 gárdistából álló különítményt, egy másodőrmester vezetésével rendelnek Budára
24/33. 1807. dec. 12. Körrendelet a következő évi jövedelem- és személyiadó-bevallásról
24/34. 1807. dec. 25. Rendelet a testőrségi szolgálatra a királyi esküvő napjára1808


jelzetdátumtartalmi kivonat
24/35. 1808. jan. 8. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete: a drágasági pótlék a testőrségi alkalmazottak részére is kifizethető
24/36. 1808. jan. 21. Rendelet a testőrkapitány részére a Szent István-rendi ünnepségre
24/37. 1808. máj. 12. A testőrök bundájához erdélyi báránybőr beszerzése
24/38. 1808. máj. 20. A hazárdjáték betiltása
24/39. 1808. máj. 24. A testőrségi alkalmazottak fizetésének emeléséről
24/40. 1808. jún. 8. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete az úrnapi ünnepségeken a testőrségi szolgálatról
24/41. 1808. júl. 9.
1808. júl. 17.
1808. aug. 4.
1808. aug. 27.
1808. okt. 5.
Rendelkezések a koronázási ünnepségeken és az országgyűlés idején a testőrök feladatairól
24/42. 1808. júl. 16. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése: a gárdisták házasságkötésénél a testőrkapitánynak nem szükséges jelen lennie
24/43. 1808. júl. 19. A testőrök hajfonatát továbbra is engedélyezik
24/44. 1808. aug. 17. Rendelkezések a Te Deum ünnepségek testőrszolgálatára
24/45. 1808. aug. 27. A következő évre szóló egyenruházati intézkedések kiadása
24/46. 1808. okt. 16. A Főudvarmesteri Hivatal intézkedése: a szalutáláshoz nem kell többet a kalapot levenni, csak kézzel érinteni
24/47. 1808. nov. 1. Körrendelet a jövő évi adóbevallásról
24/48. 1808. dec. 2. Pénzügyi elszámolások1809


jelzetdátumtartalmi kivonat
24/49. 1809. jan. 6. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése a Lipót-rend ünnepségeken való testőrszolgálatra
24/50. 1809. febr. 21. Megbízható lovakkal 6 gárdista kirendelése díszegyenruhában várőrségre
24/51. 1809. márc. 7. Takarékossági intézkedés: 6 testőr elbocsátása
24/52. 1809. márc. 28.
1809. ápr. 29.
A Főudvarmesteri Hivatal intézkedése: minden értékes és nélkülözhetetlen dolog becsomagolása. Kimutatás az elcsomagolt értékekről
24/53. 1809. ápr. 17. A háziszolgák, a lovasszolgák és a portások fizetésének 1 forinttal történő felemeléséről
24/54. 1809. máj. 5. Háromhavi zsold előre kiadásáról
24/55. 1809. dec. 15. Parancs a házirendre
24/56. 1809. dec 17. Kimutatás a gárdaalapból kiadott pénzekről és a megtakarításokról
24/57. d. n. Személyiállomány lista1810


jelzetdátumtartalmi kivonat
25/1. 1810. jan. 10. A Temesváron maradt fegyverzeti ingóságok elszállításáról
25/2. 1810. jan. 11. Takarékossági intézkedés ez évre
25/3. 1810. febr. 8. Kimutatás az egyenruházati darabokról és ezek árairól
25/4. 1810. febr. 18., 24., 26. Napóleon és Mária Lujza esküvői ünnepségére a testőrség kirendelése és szolgálatuk leírása
25/5. 1810. febr. 19. Kimutatás a gárdaalap egyenlegéről
25/6. 1810. ápr. 4. Összefoglaló a testőrség természetbeni ellátásáról
25/7. 1810. ápr. 20. Adózási rendelet
25/8. 1810. máj. 5. Állomány- és járadékkimutatás a testőrségi pénztárról
25/9. 1810. máj. 7. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése két postakocsiló eladásáról
25/10. 1810. máj. 18. I. Ferenc rendelete bizottság felállításáról, amelyik az új bankjegyek kiadását és a régiek átváltását felügyeli
25/11. 1810. szept. 27. A százalékos pótlék kiadását május 1-jétől engedélyezik
25/12. 1810. okt. 6. Körrendelet a vagyonadó bevallásáról
25/13. 1810. okt. 18. A testőrségi palota javítási munkálataira 7443 forint kiutalása a gárdaalapból
25/14. 1810. nov. 14. Pénzügyi kimutatás, 1809. november –1810. október
25/15. 1810. dec. 7. Körrendelet a személyiadó bevallásról
25/16. d. n. A tiszti állomány kimutatás1811


jelzetdátumtartalmi kivonat
25/17. 1811. febr. 5. Rendelet a postakocsi eladásáról
25/18. 1811. márc. 21. A Főudvarmesteri Hivatal értesítése: a fizetések és a pótlékok az árfolyam alapján bankjegyekben ötszörös értékben kerülnek elszámolásra
25/19. 1811. ápr. 25. A testőrpalota homlokzatának helyreállítására pénz kiutalása
25/20. 1811. máj. 4. Körrendelet a személyi adó fizetéséről
25/21. 1811. jún. 29. A magyar országgyűlés idejére a hadseregből 24 tiszt átvezénylése a testőrséghez
25/22. 1811. júl. 9. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése: a tisztek részére az egyenruhát augusztus 1-ig be kell szerezni
25/23. 1811. júl. 11.
1811. aug. 12.
Az országgyűlésre kirendelt testőrosztag utasítása
25/24. 1811. aug. 21. Leltár az anyagi dolgokról
25/25. 1811. szept. 20. Pénzügyi és devalvációs rendelet kiadása
25/26. 1811. okt. 31. Személyiállomány-lista
25/27. 1811. nov. 2. A könyvtár részére a testőrségi palotában egy szobát rendeznek be
25/28. 1811. dec. 9., 17. Utasítás az István-ünnepi és az újévi szolgálatra
25/29. 1811. dec. 19. Rendelet az 1812. évi adózásról1812


jelzetdátumtartalmi kivonat
25/30. 1812. jan. 4. I. Ferenc rendelete a kibocsátandó rézérmékről
25/31. 1812. jan. 14. A pozsonyi vár megrongálódott részeinek helyreállításához a gárdapénztárból utalnak ki pénzt
25/32. 1812. máj. 9. A testőrségi palota tetőzetének helyreállításáról
25/33. 1812. máj. 16. A prágai testőrosztag fizetéséről
25/34. 1812. jún. 21. A testőrök szolgálati vezénylés alatti élelmezését a kincstár határozza meg
25/35. 1812. júl. 27. Körrendelet a fejadó fizetéséről
25/36. 1812. aug. 10. Rendelet a házassági biztosítékról a hadseregben
25/37. 1812. aug. 18. A testőrosztag költségeinek fedezéséről és előterjesztés a testőrség létszámának emelésére
25/38. 1812. aug. 23.
1812. szept. 4.
A testőrséghez rendelt tisztek visszahívása az ezredekhez
25/39. 1812. szept. 7. A pozsonyi testőrkülönítmény felállításáról
25/40. 1812. szept. 25. Körrendelet a jövedelemadó fizetéséről
25/41. 1812. okt. 22. A testőrség újjászervezéséről
25/42. 1812. nov. 2. Rendelet az István-napi ünnepségek testőrszolgálatára
25/43. 1812. nov. 10. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése a hajfonat levágásáról
25/44. 1812. dec. 8. Az élelmiszerellátást havi 9500 forintban állapítják meg
25/45. 1812. dec. 12. Testőrségi parancs a trombitás, a portás, a házi- és lovas szolgák egyenruházati ellátásáról
25/46. 1812. dec. 22. Az állampapírok hasznosítása ellen kiadott rendelet
25/47.   Pénzügyi kimutatás a bevételekről és a kiadásokról1813


jelzetdátumtartalmi kivonat
25/48. 1813. febr. 22.
1813. márc. 4.
A Főudvarmesteri Hivatal értesítése: a vendéglőssel a szerződés megköthető
25/49. 1813. febr. 23. Jelentés a tantervről
25/50. 1813. márc. 5. Testőrségi parancs: egyenruházati előírások kiadása (rajzok)
25/51. 1813. márc. 14. Az ujjas mellény (spencer) eltörlése
25/52. 1813. márc. 20. Rendelet a személyi adó fizetéséről
25/53. 1813. márc. 21. Pénzügyi kimutatás az egyenruházatra fordított pénzekről
25/54. 1813. márc. 26. A század egyenruha-leírása
25/55. 1813. ápr. 16. I. Ferenc rendelete a 2, 5, 10, 20 guldenes bankjegyek kibocsátásáról
25/56. 1813. máj. 4. Javaslat a harsonás új egyenruhájára
25/57. 1813. máj. 13. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése: a lovas szolgák az újoncozás alól nincsenek felmentve
25/58. 1813. máj. 28. Az egyenruhák beszerzésére 20 934 forint 53 krajcár biztosítása
25/59. 1813. jún. 1. Kimutatás a testőrök képzéséről, a tantárgyakról és a könyvekről
25/60. 1813. jún. 8. A Főudvarmesteri Hivatal értesítése az úrnapi körmenet szokásos módon történő lebonyolításáról
25/61. 1813. jún. 10.
1813. dec. 13.
Előterjesztés a tantervre, és annak elfogadása
25/62. 1813. júl. 19. Engedély 40 db fegyver vásárlására
25/63. 1813. júl. 27. A Főudvarmesteri Hivatal az uralkodó kíséretéül 8 testőrt jelölt ki
25/64. 1813. aug. 10. Intézkedés ellenséges fenyegetés esetére és a menekítendő legfontosabb dolgokra
25/65. 1813. aug. 11.
1813. szept. 3., 30.
okt. 4., 21., 30.
nov. 8.
Az uralkodó testőrkülönítményének jelentései (Klauzál-jelentések)
25/66. 1813. szept. 12. Körrendelet a bécsi háztulajdonosok sáncerődítési munkákra való fizetéséről
25/67. 1813. szept. 22. Hirdetmény a háborús fenyegetés miatti rendkívüli adók beszedéséről
25/68. 1813. szept. 23. A német tartományok következő évi terményadójának meghatározása
25/69. 1813. okt. 24. Rendelkezések a Te Deum ünnepségek testőrszolgálatára
25/70. 1813. okt. 26. Intézkedések menekülés esetére
25/71. 1813. dec. 20. A testőrségi palotára kirótt adó fizetéséről
25/72. 1813. dec. Összesített állománykimutatás1814


jelzetdátumtartalmi kivonat
25/73. 1814. febr. 10. Útmutató a jövedelemadó bevallásához
25/74. 1814. márc. 4. Az egyenruha-kezelési jelentés elfogadása
25/75. 1814. márc. 9. Előterjesztés a tanterv kiegészítésére
25/76. 1814. ápr. 12. Utasítás az udvari futárszolgálatra
25/77. 1814. máj. 9. Jelentés az uralkodót kísérő testőrosztag visszatéréséről
25/78. 1814. máj. 20. Költségvetési előterjesztés a testőrség kiegészítéséhez
25/79. 1814. jún. 6. A testőrségi vendéglők részére az étkezési pénz emeléséről
25/80. 1814. jún. 7. Jelentés a havi pótdíjakról
25/81. 1814. jún. 12. A hadseregbeli előléptetésekről
25/82. 1814. jún. 14. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése a testőrszolgálatra a császár visszatérése alkalmából
25/83. 1814. jún. 14.
1814. okt. 14.
Rendelkezések a pótzsold kifizetéséről
25/84. 1814. júl. 22.
1814. szept. 28.
Intézkedés a huszár legénység pótdíjának megkétszerezésére
25/85. 1814. aug. 9. Intézkedés a huszárlegénység kiegészítésére
25/86. 1814. aug. 13. A testőrség létszámának bővítése kapcsán előterjesztés az illetményekről és a költségekről
25/87. 1814. szept. 19–24. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése az udvari szolgálatra a külföldi küldöttségek fogadásánál
25/88. 1814. szept. 22. Az őrszobákat és a lovak számára fenntartott helyet elveszik
25/89. 1814. szept. 24.
1814. nov. 9.
A drezdai csata alkalmából a hadjáratban részt vett testőrök kitüntetése
25/90. 1814. szept. 26. A huszár legénység felruházásáról, továbbá lovak vásárlásáról
25/91. 1814. okt. 14. Körrendelet a jövedelem- és személyiadó-fizetéséről
25/92. 1814. okt. Kimutatás a testőrök 1814. május 1. és okt. 31. közötti havi fizetéséről, pótlékairól
25/93. 1814. nov. 10.
1814. dec. 18., 31.
A drágasági illetmények kifizetéséről
25/94. 1814. nov. 25. Körrendelet a jövedelemadó fizetéséről
25/95. 1814. nov. 27. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése: a testőrségi szolgálatot bundában kell teljesíteni
25/96. 1814. dec. 31. Állománytábla, kimutatás a szolgálati időkről és a testőrség elhelyezéséről1815


jelzetdátumtartalmi kivonat
26/1. 1815. jan. 20.
1815. febr. 23.
1815. márc. 4., 16.
1815. ápr. 15., 25.
Iratok az ez évi anyagi támogatásról, pótlékokról és ajándékokról
26/2. 1815. jan. 20. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése a testőrszolgálatra a főhercegek stájeri szánkázása alkalmából
26/3. 1815. márc. 20.
1815. ápr. 5.
Az uralkodó utazásához testőrosztag kijelölése, és annak költségei
26/4. 1815. márc. 31. Kimutatás az egyenruhákról és azok költségeiről
26/5. 1815. ápr. 8.
1815. aug. 8–
dec. 1.
A császár kíséretéül Schwab őrmester vezetésével osztag kijelölése, és az őrmester jelentései a testőrök útjáról
26/6. 1815. ápr. 15. Az élelmezési pénz emelése fejenként 7 krajcárral
26/7. 1815. máj. 12. Rendelet a hadseregben érdemkereszt adományozásáról (nyomtatott)
26/8. 1815. máj. 30. Testőrségi parancs a tanulóórák megtartásáról
26/9. 1815. jún. 8.
1815. dec. 9.
Sztankó testőr őrmester jelentései az uralkodó táborba szállásának helyeiről
26/10. 1815. jún. 19., 29.
1815. júl. 11.
Az uralkodó által elrendelt drágasági pótlék fizetése a bécsi kongresszus idejére
26/11. 1815. júl. 11., 24. Engedélyezik a testőrök részére a francia királyi kitüntetések viselését
26/12. 1815. aug. 5. A párizsi testőrkülönítmény részére egyenruha beszerzése
26/13. 1815. dec. 31. Állománytábla, kimutatás a szolgálati időkről és az elhelyezésről1816


jelzetdátumtartalmi kivonat
26/14. 1816. jan. 25. Intézkedés egy testőrségi kocsi vásárlására
26/15. 1816. febr. 13. Parancs a kapitányi fizetésről
26/16. 1816. febr. 15. Adóbevallás
26/17. 1816. febr. 20. Az élelmezési pénzt ideiglenesen 20 krajcárral emelik
26/18. 1816. márc. 27. Schwab őrmester jelentése Milánóból a testőrosztag visszatéréséről
26/19. 1816. ápr. 14. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése Marica Ludovika császárnő temetési szertartásánál a testőrszolgálatra
26/20. 1816. jún. 7. I. Ferenc pénzügyi rendeletei
26/21. 1816. jún. 10. Engedély a hadjáratból visszatért testőröknek új egyenruha készíttetéséhez
26/22. 1816. jún. 26. Rendelet az új papírpénzek kibocsátásáról (nyomtatott, mintákkal)
26/23. 1816. júl. 21. A Főudvarmesteri Hivatal pénz kiutalását engedélyezi a testőrpalotában a vízvezeték javítására
26/24. 1816. júl. 25. A testőrség ideiglenes létszámemelése miatt a gárdakasszából kifizetett pénzt visszautalják
26/25. 1816. júl. 31. Kimutatás a testőrségi alap egyenlegéről
26/26. 1816. aug. 12. György angol herceg köszönete az ünnepi testőregyenruháért
26/27. 1816. aug. 18. Körrendelet az arany- és ezüstérmék átváltásáról
26/28. 1816. szept. 6. Kimutatás a testőrkassza egyenlegéről
26/29. 1816. szept. 6–10. A Főudvarmesteri Hivatal és a testőrkapitány levélváltása a legutóbbi hadjáratban a testőrkülönítmény kiadásairól
26/30. 1816. szept. 29. A testőrségi palota helyreállítási munkálatairól
26/31. 1816. szept. 30. Elszámolás az ünnepi egyenruházati költségekről
26/32. 1816. okt. 7. A Főudvarmesteri Hivatal értesítése a következő évi beosztásokról és a pénzkezelésről
26/33. 1816. okt. 9., 11., 13. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése a brannaui testőrosztag kiküldéséről
26/34. 1816. okt. 15. A testőrségi lovaglóudvarban egy lótrágyagödör építésére a költségek biztosítása
26/35. 1816. okt. 23. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése a testőrségi szolgálatra: a császár és a császárnő fogadására Schönbrunnban
26/36. 1816. nov. 28. Az angol herceg fogadására a testőrség ünnepi egyenruhájának költségeit a gárdakasszából kell fedezni, a számlákat azután benyújtani a hadi elszámoló hivatalba
26/37. 1816. dec. 31. Állománytábla, kimutatás a szolgálati időkről és az elhelyezésről1817


jelzetdátumtartalmi kivonat
26/38. 1817. jan. 9., 12. Körrendelet a személyi és a jövedelemadó fizetéséről
26/39. 1817. febr. 11. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése az uralkodó születésnapi ünnepségén a testőrségi szolgálatra
26/40. 1817. márc. 10., 13. Leopoldine főhercegnő fogadására testőrosztag kijelölése
26/41. 1817. ápr. 4. Rendelkezések a független államokba kiutazó testőrkülönítmény számára
26/42. 1817. máj. 3. A Főudvarmesteri Hivatal intézkedése a Livornóba utazó gárdaosztagnak
26/43. 1817. máj. 25. Esterházy Miklós testőrkapitány táborszernagyi kinevezése
26/44. 1817. jún. 4. A lovászok és a háziszolgák havi 4 forint pénzpótlékot kapnak a testőrségi pénztárból
26/45. 1817. jún. 10. A testőrségi palotában javítási munkák engedélyezése
26/46. 1817. júl. 10. I. Ferenc rendelete a rézpénzekről
26/47. 1817. okt. 24. Rendelkezések az új rangjelzésről (mintákkal)
26/48. 1817. nov. 14. Rendelet a jövő évi jövedelem- és személyi adóról
26/49. 1817. dec. 18. Kimutatás a testőrségi pénztár egyenlegéről
26/50. 1817. dec. 31. Állománytábla, kimutatás a szolgálati időről és az elhelyezésről1818


jelzetdátumtartalmi kivonat
26/51. 1818. jan. 7–10. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése a Lipót-rendi ünnepségen a testőrszolgálatra
26/52. 1818. febr. 11. Rendelkezések a császár születésnapi rendezvényén való szolgálatra
26/53. 1818. márc. 21. Parancs a testőrségi istálló rendjéről
26/54. 1818. ápr. 7. Rendelet, hogy csak az elfogadott érméket lehet papírpénzre beváltani
26/55. 1818. jún. 10.
1818. aug. 14., 31.
1818. dec. 5.
A Főudvarmesteri Hivatal engedélye a gárdavendéglőssel való szerződés megkötéséről
26/56. 1818. júl. 29. Értesítés a jövő évi felszerelési pénzekről
26/57. 1818. aug. 7.
1818. szept. 29.
Évi jelentés a gárda állapotáról
26/58. 1818. okt. 29. A Főudvarmesteri Hivatal értesítése: novembertől a testőrök a fizetésüket papírpénzben kapják
26/59. 1818. dec. 9. Intézkedés a testőrök éjjeli szolgálatára az orosz cár mellett
26/60. 1818. dec. 31. Állománytábla, kimutatás a szolgálati időkről és az elhelyezésről1819


jelzetdátumtartalmi kivonat
26/61. 1819. febr. 2. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete a perzsa nagykövet ünnepélyes fogadásán való testőrszolgálatra
26/62. 1819. febr. 25. Pénzügyi kimutatás
26/63. 1819. máj. 16.
1819. júl. 12.
A testőrségi palota helyreállítási munkálataihoz pénz biztosítása
26/64. 1819. aug. 23. Évi jelentés a testőrség viszonyairól
26/65. 1819. szept. 19. A Főudvarmesteri Hivatal Karolina főhercegnő kérésére testőrosztagot rendel ki
26/66. 1819. szept. 21. Utasítás a szász nagykövet fogadásán a testőrszolgálatra
26/67. 1819. okt. 15. Rendelet a következő évi jövedelemadóról
26/68. 1819. dec. 31. Pénzügyi kimutatás, állománytábla, kimutatás a szolgálati időkről és az elhelyezésről1820


jelzetdátumtartalmi kivonat
26/69. 1820. márc. 27. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezései az áldozó hétfő ünnepségein a testőrszolgálatra
26/70. 1820. ápr. 21., 27.,29.
1820. aug. 5.
Utasítások a prágai testőrkülönítmény részére
26/71. 1820. ápr. Készpénzkimutatás
26/72. 1820. máj. 23. Rendelet az úrnapi szolgálatra
26/73. 1820. jún. 25.
1820. nov. 19., 21.
1820. dec. 5.
Értesítés a testőrség részére, hogy fizetésüket, egyenruházati, szállás- és élelmezési pénzüket hagyományos pénzérmékben fogják megkapni
26/74. 1820. júl. 26.
1820. aug. 4.
Helyreállítási munkálatokra pénzkiutalás
26/75. 1820. aug. 27.
1820. szept.–okt.
A budai testőrosztag kijelölése.
Korponay Ferenc testőrőrmester jelentései az osztag szolgálatáról
26/76. 1820. aug. 31. Évi jelentés a gárda tevékenységéről, elhelyezéséről, felszereléséről
26/77. 1820. okt. 1. 20 db. báránybőr nyeregtartó beszerzéséről
26/78. 1820. okt. 2. A betegszoba bútorainak beszerzésére pénz kiutalás
26/79. 1820. okt. 7. Rendelet a jövő évi jövedelemadó fizetéséről
26/80. 1820. nov. 20. A testőrségi szabályzat átdolgozásáról
26/81. 1820. dec. 22. Útépítésekre 1000 forint pénzkiadás engedélyezése
26/82. 1820. dec. 29. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése az orosz cár fogadásán való testőrszolgálatra
26/83. 1820. dec. Kimutatás a testőrségi letétekről.
Állománytábla, kimutatás a szolgálati időről és az elhelyezésekről1821


jelzetdátumtartalmi kivonat
27/1. 1821. jan. 6. Utasítás a testőrségi pénztárból való kifizetések módjára
27/2. 1821. máj. 2. A testőrségi palota bejárati ajtajának helyreállításához pénz kiutalása
27/3. 1821. jún. 9. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete az úrnapi ünnepségeken a gárdaszolgálatra
27/4. 1821. júl. 19. A testőrségi lovarda új alapozási munkálataira pénz biztosítása
27/5. 1821. szept. 7. Évi jelentés a testőrség állapotáról
27/6. 1821. okt. 25. Pénzügyi kimutatás
27/7. 1821. dec. 1. A Főudvarmesteri Hivatal irata a gárda sebészorvosa részére a katonai tiszteletadásról
27/8. 1821. dec. 3. Színházjegyek és bérletek biztosítása a testőrség tagjai részére
27/9. 1821. dec. 31. Állománytáblázat, kimutatás a szolgálati időkről és az elhelyezésről1822


jelzetdátumtartalmi kivonat
27/10. 1822. febr. 11. A Főudvarmesteri Hivatal rendelete Albert szász-tesseni herceg házassága alkalmából a testőrszolgálatra
27/11. 1822. ápr. 10. A testőrségi gyászruha költségeire pénzkiadás engedélyezése
27/12. 1822. máj. 24. Eligazítás úrnapi ünnepségeken a testőrszolgálatra
27/13. 1822. júl. 13., 19.
1822. okt. 16.
Helyreállítási munkálatokra pénz biztosítása
27/14. 1822. aug. 14. Rendelkezés az orosz cár érkezésekor adandó testőrszolgálatra
27/15. 1822. aug. 31. A Hofburgban a királyi lakosztályok elnevezéséről
27/16. 1822. szept. 16.
1822. okt. 2., 25.
1822. dec. 14.
Pénzügyi kimutatások
27/17. 1822. okt. 8. Pénzkiutalás nyergek vásárlására
27/18. 1822. dec. 31. Állománytáblázat, kimutatás a szolgálati időkről és az elhelyezésről1823


jelzetdátumtartalmi kivonat
27/19. 1823. jan. 30.
1823. febr. 7.
Feljegyzés a testőrség évi takarmányszükségletéről
27/20. 1823. jan. 31. Az uralkodó adományát a hagyományos pénzérmékben fizetik ki a testőrség részére
27/21. 1823. febr. 22. A Főudvarmesteri Hivatal értesítése: a fizetések és egyéb kifizetések a hagyományos pénzérmékben történnek
27/22. 1823. márc. 8.
1823. máj. 16.
1823. aug. 1.
Iratok és kimutatások a gárdaalap adósságáról
27/23. 1823. ápr. 30. Kimutatás a fizetésekről
27/24. 1823. jún. 13–17. Intézkedés egy francia nyelvtanár ideiglenes alkalmazásáról
27/25. 1823. júl. 8.
1823. aug. 25.
1823. szept. 15.
1823. okt. 9.
Helyreállítási munkákhoz pénzkiutalás
27/26. 1823. júl. 25. A testőrségi lovaglóiskola udvarának alapozásáról
27/27. 1823. okt. 28. Pénzügyi kimutatások
27/28. 1823. dec. 31. Állománytábla, kimutatás a szolgálati időkről és az elhelyezésekről1824


jelzetdátumtartalmi kivonat
27/29. 1824. jan. 22. Összesített kimutatás az 1822. november és 1823. október 31. közötti pénzfelhasználásról
27/30. 1824. febr. 23. Rendelet arról, hogy a színházbérleteket a hagyományos pénzérmékben kell kifizetni
27/31. 1824. ápr. 8. Szolgálati rendelkezés a húsvét előtti nagyhét udvari istentiszteleteihez
27/32. 1824. máj. 3. Kimutatás a készpénz felhasználásáról
27/33. 1824. júl. 18. Javítási és helyreállítási munkálatokra a költségek biztosítása
27/34. 1824. júl. 20. A takarmányszükségletekre a pénz kiutalása
27/35. 1824. júl. 23. Évi jelentés a gárda állapotáról
27/36. 1824. okt. 1. A testőrségi palotában a szobabeosztásról
27/37. 1824. okt. 15. Gazdasági rendelkezések a gárdaalap adósságának rendezésére
27/38. 1824. nov. 1. Szolgálati utasítás Ferenc Károly esküvői ünnepségére
27/39. 1824. dec. 31. Állománytábla, kimutatás a szolgálati időkről és az elhelyezésről1825


jelzetdátumtartalmi kivonat
27/40. 1825. jan. 2. Összesített kimutatás az 1823. november 1. és 1824. október 31. közötti pénzfelhasználásról
27/41. 1825. febr. 16., 25.
1825. ápr. 4., 6.,
1825. máj. 29.
A testőrség ünnepi egyenruházatával kapcsolatos iratok
27/42. 1825. márc. 20. Utasítás a húsvét előtti nagyhét testőrszolgálatára
27/43. 1825. ápr. 12., 24.
1825. jún. 1.
Testőrségi parancs az egyenruházati ezüstök felhasználására
27/44. 1825. máj. 29.
1825. jún. 4.
1825. aug. 1., 6.
1825. szept. 7.
1825. okt. 22.
A testőrpalota helyreállítási és javítási munkáira a költségek engedélyezése
27/45. 1825. júl. 9.,20.,29.
1825. aug. 12., 17.
1825. szept. 1., 9., 28.
1825. okt. 8.
1825. nov. 14., 24.
A pozsonyi országgyűlés testőrszolgálati iratai
27/46. 1825. szept. 11. Kimutatás a hercegi házakról
27/47. 1825. nov. 10. Rendelet a tiszteletadás módjáról az idegen uralkodóknak és családtagjaiknak (nyomtatott)
27/48. 1825. dec. 31. Állománytábla, kimutatás a szolgálati időkről és az elhelyezésről1826


jelzetdátumtartalmi kivonat
27/49. 1826. jan. 4. Összesített kimutatás az 1824. november 1. és 1825. október 31. közötti pénzfelhasználásról
27/50. 1826. jan. 12. A múlt évi pozsonyi országgyűlési testőrkülönítmény pénzelszámolása
27/51. 1826. jan. 20. Az ez évi takarmányszükséglethez pénz kiutalása
27/52. 1826. márc. 13. Az ünnepi egyenruházat költségeiről
27/53. 1826. márc. 21. Szolgálati utasítás a húsvét előtti nagyhétre
27/54. 1826. márc. 26. Engedély 24 db erdélyi birkabőrből készített nyereg vásárlására
27/55. 1826. ápr. 9. Kimutatás az egyes helyiségekben használt gyertyák számáról
27/56. 1826. máj. 23.
1826. jún. 6.
1826. júl. 11., 15.
1826. szept. 2.
A testőrpalota helyreállítási és javítási munkáira pénz kiutalása
27/57. 1826. jún. 1. Rendelkezés a június 5-i és 21-i búcsújárási ünnepségekre (nyomtatott)
27/58. 1826. jún. 24. Az udvari hadikönyvelőség két tisztviselőjének megjutalmazásáról
27/59. 1826. júl. 29., 30.
1826. aug. 18., 24.
Jelentés a gárdaalap egyenlegéről
27/60. 1826. szept. 30.
1826. okt. 2.
Előterjesztési javaslat az egyenruhák jobb feldíszítéséről
27/61. 1826. dec. 31. Állománytábla, kimutatás a szolgálati időkről és az elhelyezésről1827


jelzetdátumtartalmi kivonat
27/62. 1827. jan. 8., 15., 18.
1827. aug. 5.
1827. nov. 2., 21.
1827. dec. 2.
Iratok a gárdaalap adósságáról
27/63. 1827. febr. 20. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése a házbéradó fizetéséről
27/64. 1827. ápr. 5. Szolgálati utasítás a húsvét előtti nagyhétre
27/65. 1827. aug. 13.,14., 16. A Főudvarmesteri Hivatal intézkedése: az országgyűlés berekesztésével a testőrosztag visszarendelése Bécsbe
27/66. 1827. aug. 14. Bellegarde marsall megbízása a testőrség évi szemléjére
27/67. 1827. aug. 28. A Főudvarmesteri Hivatal intézkedése hg. Trauttmansdorf-Weinsberg halotti szertartására a skót templomban
27/68. 1827. szept. 25. Jacob Lang textilgyáros számlája és anyagmintái a testőrség egyenruházatához
27/69. 1827. okt. 12.
1827. nov. 3., 14.
A testőrpalota helyreállítási munkálataira pénzkiutalás
27/70. 1827. dec. 19. Rendelet a következő évi rendkívüli adókról
27/71. 1827. dec. 31. Javaslat a testőrség létszámának 60 főre való kiegészítésére
27/72. 1827. dec. 31. Állománytábla, kimutatás a szolgálati időkről és az elhelyezésről1828


jelzetdátumtartalmi kivonat
28/1. 1828. jan. 11. Összesített kimutatás az 1826. november 1. és 1827. október 31. között felhasznált testőrségi pénzekről
28/2. 1828. jan. 11. Igazolás, hogy a Jász és a Kun megyék a testőrség részére 100 forintot hagyományos érmékben befizettek
28/3. 1828. febr. 5. Engedély Magdaléna Amold vendéglősnővel szerződés megkötésére
28/4. 1828. márc. 20.
1828. ápr. 30.
A tölténytartó átdolgozása az új egyenruhához
28/5. 1828. márc. 26. Kimutatás a készpénz felhasználáshoz
28/6. 1828. márc. 27. Szolgálati utasítás a nagyhéti időszakra
28/7. 1828. ápr. 12.
1828. júl. 14.
1828. szept. 14.
A testőrpalota helyreállítási és javítási munkálataira a költségek engedélyezése
28/8. 1828. ápr. 19. Előterjesztési javaslat a testőrség létszámának 60 főre való emelésére
28/9. 1828. ápr. 24. A Főudvarmesteri Hivatal pontjai a nyugdíjazási rendelet kiadásához
28/10. 1828. jún. 19. Rendelet az új bankjegyek kiadásáról (nyomtatott, grafikával)
28/11. 1828. júl. 11. A testőrség téli lovaglóiskolájának átépítéséhez pénz kiutalása
28/12. 1828. júl. 19. A gárda takarmányszállításához a vámmentesség biztosítása
28/13. 1828. aug. 13. A postakocsi személyzetét 1 lovassal megemelték, továbbá két lovat rendeltek hozzá
28/14. 1828. szept. 5., 7., 26. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése: Badenbe egy testőrosztag kijelölése egy másodőrmester vezetése alatt 12 gárdistával
28/15. 1828. okt. 21. Parancs az állomány összetételére és számára
28/16. 1828. okt. 31. Albert Kasper magánszolga személyleírása (részben nyomtatott)
28/17. 1828. dec. 31. Állománylista, kimutatás a szolgálati időről és az elhelyezésről1829


jelzetdátumtartalmi kivonat
28/18. 1829. jan. 16. A testőrpénztár múlt évi összesített kimutatása
28/19. 1829. jan. 16. Dr. Hager útmutatásai alapján a betegszobába orvosi eszközök vásárlása
28/20. 1829. jan. 20.
1829. febr. 4.
1829. ápr. 2.
1829. ápr. 22.
1829. jún. 19.
Ung, Torna., Vas, Szabolcs és Zemplén vármegye, Szatmárnémeti, Károlyváros, és Székesfehérvár, Csanád, Heves, Torontál vármegye és Nagybánya, Túróc, Bereg és Temes vármegye befizetései a testőralapba
28/21. 1829. ápr. 26.
1829. dec. 29.
Költségvetés a testőrségi palota helyreállítási munkáihoz
28/22. 1829. jún. 4. Az új bankjegyek (25, 50, 100 guldenes) leírása (nyomtatott)
28/23. 1829. aug. 4. Évi jelentés a testőrségről
28/24. 1829. okt. 6.
1829. dec. 31.
Állománylista, kimutatás a szolgálati időkről és az elhelyezésről1830


jelzetdátumtartalmi kivonat
28/25. 1830. jan. 5. A testőrségi kápolnába új oltárkép készítéséről
28/26. 1830. jan. 15.
1830. márc. 12.
1830. szept. 20.
Liptó, Nyitra, Bács és Bars vármegyék befizetései a testőralapba
28/27. 1830. ápr. 25.
1830. máj. 21.
1830. júl. 24.
Előterjesztési iratok a testőrkönyvtár alapításáról
28/28. 1830. ápr. 28.
1830. jún. 19.
1830. júl. 26.
A testőrpalota helyreállítási és javítási munkáihoz pénzkiutalás
28/29. 1830. jún. 10. Elszámolás az egyenruházatra kiadott pénzekről
28/30. 1830. júl. 2–13. Szolgálati utasítás Sigmund von Ettingshausen fogadására
28/31. 1830. júl. 14.
1830. aug. 18.
Sophie főhercegnő keresztelési szertartására testőrszolgálati utasítás
28/32. 1830. júl. 19., 21., 22.
1830. aug. 20., 22., 30.
1830. szept. 1., 3., 11., 12.
1830. dec. 9.
Utasítás a testőrség szolgálataira a pozsonyi országgyűlésen és a koronázási ünnepségeken
28/33. 1830. dec. 6. Kimutatás a testőrkápolna vagyonáról, felszereléséről, az egyházi díszítményekről
28/34. 1830. dec. 31. Állománytábla, kimutatás a szolgálati időkről és az elhelyezésről1831


jelzetdátumtartalmi kivonat
28/35. 1831. jan. 8. Az 500 és 1000 guldenes bankjegyek leírása
28/36. 1831. febr. 12.
1831. ápr. 1.
1831. jún. 27.
1831. aug. 7.
A testőrpalota javítási munkálataira a költségek fedezése
28/37. 1831. febr. 16. A Főudvarmesteri Hivatal rendelkezése az uralkodó kísérésére
28/38. 1831. ápr. 6. A másod-testőrőrmester egyenruhájának sujtásdíszítéséről
28/39. 1831. máj. 20. 60 db hadienciklopédia megrendelése
28/40. 1831. jún. 11. Költségvetés a következő évi egyenruházati pénzekre
28/41. 1831. okt. 17. Kimutatás a testőrök gárdapénztárba letett összegeiről
28/42. 1831. okt. 15.
1831. dec. 31.
Állománytábla, kimutatás a szolgálati időkről és az elhelyezésekről1832