Tétel adatlapja
CÍMLAP
Berlász Jenő
Az Országos Széchényi Könyvtár története, 1802-1867

TARTALOM



I. Széchényi Ferenc kulturális küldetéstudatának kialakulása
A nemzeti könyvgyűjtemény létrejötte
A Széchényi Országos Könyvtár megalapítása

A Széchényi család öröksége
A nagy kultúraváltás
Széchényi Ferenc a bécsi Teréziánumban
Széchényi a politikai életben
Széchényi mecénási szerepe és nyugati tanulmányútja
Új literátor-értelmiség kialakulása
Széchényi kapcsolatai a literátorokkal és felismerései a magyar szellemi élet hiányosságairól
Az 1790. évi értelmiségi mozgalom
Széchényi itáliai útja és fokozott gyűjtőtevékenysége
Tűnődések egy nemzeti gyűjteményről
A Martinovics-pör hatása Széchényire. A hungarica-gyűjtés megszervezése
A hungarica-gyűjtemény létrejötte. Az első katalógusok
A cenki könyvtár összetétele
A cenki könyvtár rendeltetése
Terv a téka Pestre költöztetéséről és közkönyvtárrá nyilvánításáról
A Széchényi Országos Könyvtár megalapítása

II. A Széchényi Országos Könyvtár alapításától a reformkor küszöbéig (1802-1825)
Miller Jakab Ferdinánd szervező tevékenysége

Pest-Buda polgári fejlődése
A Széchényi Könyvtár Pestre telepítése, megnyitása és hiányosságai (1803-1807)
A személyzet kinevezése
A könyvtár elhelyezése és elrendezése
Hiányosságok és problémák
A könyvtár működése és viszontagságai
A Magyar Nemzeti Múzeum terve és törvénybe iktatása (1806-1808)
József nádor és Miller reformjavaslata
A Múzeum terve
A Múzeum törvénybe iktatása (1808)
A Magyar Nemzeti Múzeum megszervezése (1808-1823)
Általános alapvetés
Múzeumi pénzalap létesítése
A Múzeumi pénzalap létesítése
A Múzeum tárainak szervezése
Az 1811. évi devalváció és a Múzeumi Alap
József nádor jelentése a Múzeumról az 1811-i országgyűlésnek
Miller a Múzeum élén
A Batthyány-kert és -villa megvásárlása (1813)
A Múzeum akadémiai szerepe 1815 után
A Múzeum személyzete (1812-1823)
A Múzeum vagyoni helyzete 1820 körül
A Széchényi Országos Könyvtár a Nemzeti Múzeum keretében (1808-1823)
A jogállás kérdése
Állománygyarapítás
Katalóguskiadványok
Állománygondozás
A fűtés és világítás problémája
A szolgálat megszervezése
A Széchényi Könyvtár alapításának külföldi visszhangja

III. A Széchényi Országos Könyvtár a reformkorban és a szabadságharc időszakában (1825-1848/49)
Horváth István a Könyvtár élén

Új korszak küszöbén
A reakcióból a reformkorba
Pest-Buda polgárosodása és magyarosodása
A Könyvtár állományának revíziója és rekatalogizálása
Horvát István elhivatottsága
Az ellenőrző leltározás lefolyása
A Múzeum és a Könyvtár ügye a reformországgyűléseken
József nádor jelentése és javaslatai az 1825/27. évi országgyűlésen
József nádor újabb akciója az 1830-i országgyűlésen
Az 1832/36. évi országgyűlés múzeumi törvényei
Az 1838. évi árvízkatasztrófa és az új múzeumpalota felépítése
A Könyvtár és a Múzeum megmentése
A Könyvtár állomány a Ludoviceumban
A Könyvtár és a Múzeum a palotaépítés idején (1838-1845)
Beköltözés a múzeumpalotába. Egyidejű tevékenységek és események (1845-1847)
A Nemzeti Múzeum és az Országos Könyvtár 1848/49-ben
A forradalom előtt
A forradalom és a szabadságharc sodrában
A Múzeum belső viszonyai a forradalom és a szabadságharc ideje alatt

IV. A Széchényi Országos Könyvtár az önkényuralom korában (1849-1867)
Újjászervező kísérletek Mátray Gábor könyvtárőrsége idején

Az ország politikai és társadalmi helyzete a szabadságharc után
Az önkényuralom első évtizede
Gazdasági és kulturális viszonyok Pest-Budán a Bach-korszakban
A császári hatóságok intézkedései a Múzeum és a Könyvtár ügyeiben (1849-1855)
Tájékozódások és részletintézkedések (1849-1854)
Helytartósági vizsgáló bizottság a Múzeumban (1854-1855)
Kísérlet a Múzeum és a Könyvtár újjászervezésére (1855-1860)
A Múzeum pénzügyeinek rendezése
A könyvtári állomány összeírása
A Könyvtár és a Múzeum egyéb ügyei
Állománygyarapodás a Bach-korszakban
Kutatókiszolgálás
Az abszolutizmus válsága és megszűnése (1860-1867)
Újabb hatósági kísérletek a Múzeum és a Könyvtár hiányosságainak megszüntetésére (1860-1866)
A Múzeum 1860-ban
Kubinyi emlékirata az 1861-i országgyűléshez. Országgyűlési bizottság a Múzeumban
Az Andrássy-féle országos bizottság missziója (1862-1866)
A könyvtári munka eredményei (1860-1867)
Munkamegosztás
A feldolgozás
A gyarapítás
A könyvköttetés megindulása
A kutató- és olvasóforgalom

Megoldatlan problémák
Német nyelvű összefoglaló
Név- és tárgymutató