Szent Margit legendája

Vallott nekem a Nyulak-szigete
Regék halk éjén. Ime a titok:
Királyi atyja klastromba veté
Legendák szűzét, fehér Margitot.
Álom-leány volt: egy fojtott sikoly.
Ájulva hullt egy durva szó miatt.
S robogtak a királyi udvaron
Hajrázó, vad, bozontos férfiak.
Nyugatról várt sokáig valakit.
Nem vad bajszú, lármás, mokány nagyúr,
Dalos, törékeny, halk fiu legyen,
Asszonyos, kósza, könnyes trubadur.
Már régen várt s megbénult a szíve.
Zúgott a vár, prüszkölő, kún lovak
Hátán érkeztek hetyke magyarok.
Ő nem jött: egy csöndes álom-lovag.
Ő nem járt a Duna táján soha,
Egy halk dalú és halk csókú legény.
És Jézusnak áldozták Margitot,
Ki ott halt meg a Nyulak-szigetén.Megjelenés

Első megjelenés: BN 1906. augusztus 26. XI. évf. 234. sz. 2. – Tárca – (Páris, augusztus hó) – Ady Endre – („Magyar ég” főcímmel elsőként közli a Hepehupás, vén Szilágyban, a Bihar vezér földjén és a Gyáva Barla diák c. versek előtt.) – Kötetben: VA1 (1908) (A magyar Messiások ciklus) 52–53.; VA2 (1910) 32–33.; VA3 (1910) 32–33.; Gyűjt [1910] 33–34.; VA4 (1918) 32–33.; VA5 (1919) 44. – Gyűjteményes kötetben először: AEöv-1 [1930] 53.

Szövegkritika, szövegváltozatok

Alapszövegünk a VA3-ból. A BN publikációját Ady több változtatással iktatta be a VA-ba. A VA egyes kiadásai, illetve a Gyűjt szövegében akadnak kisebb eltérések. Közülük a VA3 közlését javítás nélkül minősíthettük főszövegnek.

Jellemzőek a VA1 korrektúráján (PIM A. 126/1.) végzett javítások. A 6. sorban a miatt után a hiányzó írásjelet Ady ponttal pótolta. A 13. sorban viszont törölte a vesszőt a várt után, minthogy azt s kötőszó követi. A 20. sorban pedig kötőjelet tett a különírt Nyulak szigetén szavak közé.

Szövegeltérések:

Főcím: Magyar ég BN
Cím fölött: I. BN
1. Nyulak szigete BN
2. Ime, Gyűjt VA4 VA5
6. miatt BN
10. vadbajszú, VA4 VA5
 bajszu, BN
 nagyur, BN
 nagy úr, VA4 VA5
11. halk szavu fiu, BN
 fiú VA1 VA2
13. várt. S BN
14. vár. Prüszkölő, BN
 kun BN VA1
17. O nem [sh] BN VA4
18. dalu BN
 csókuBN
19. Margitot. BN
20. Nyulak szigetén. BN

Keletkezéstörténet

Jellemző példája Ady ekkori költői eljárásának a Szent Margit legendája c. költemény is: történeti valós elemeket vegyít saját felfogásából, elképzeléséből származó fiktív mozzanatokkal. Különös, balladaszerű versben örökíti meg a Nyulak-szigete vallomásaként a poéta a szentéletű királylány költői értelmezésű sorsát, egyéni tragédiáját.

S miként a biblikus, a mitologikus vagy más mondabeli alakok esetében, Ady itt is profanizál, csupán a saját felfogásának megfelelő történelmi mozzanatokat említi. Csak Margit alakját, a legendák szűzét, a Nyulak-szigetét s azt, hogy Jézusnak áldozák Margitot. Ezen túl minden történelmi tény és összefüggés egyszerűen említés nélkül marad, a költői fantázia és emlékezet határsávján kívül reked. Nem kíván szólni az 1241-es muhi csatavesztésről, a tatárjárásról, arról, hogy IV. Béla király családjával és kíséretével a tatárok elől Dalmáciába menekült. A királyné ekkor újabb gyermeket várt, s a királyi szülők fogadalmat tettek, hogy ha az újszülött gyermekük leány lesz, akkor őt apácának adják engesztelésként az ország megmentéséért. Így az 1242. jan. 27-én a dalmáciai Klissza várában megszületett Margit sorsa előre meghatároztatott. A tatárok távozásával a menekültek is visszatértek az országba, a királyi pár pedig fogadalmához híven már négyéves korában, 1246-ban beadta Margitot a domonkos rendi apácák veszprémi kolostorába. Közben IV. Béla a Nyulak-szigetén Szűz Mária tiszteletére domonkos rendi kolostort és templomot építtetett, sőt a szigetet is Boldogasszonyról kívánta elneveztetni. 1252-ben a veszprémi apácák egy részével együtt Margitot is átköltöztették a szigetre, hogy királyi szüleihez közelebb lehessen.

Nem vett tudomást Ady – mert versének „logikája” egészen más irányú volt – arról sem, hogy Margit a kolostorban rendszeresen készült a szerzetesi életre: tanult, imádkozott, betegeket ápolt, alantas munkákat végzett. Felnőttként szülei fogadalmáról tudomást szerezve, maga is önként vállalta „áldozati” szerepét, az apáca-sorsot. Eközben Margitnak három külföldi kérője is akadt: két király s egy herceg – feltehetően dinasztikus indítékokból – kérte feleségül, de a királylány nem adta fel apácai hivatását. Szigorú szerzetesi életet élt: napi tevékenységén kívül a világ bűneiért való vezeklésként gyakran böjtölt, szöges övet (ciliciumot) hordott. A túlzott önsanyargatás megviselte az amúgy is törékeny nő egészségét, aki igen korán, 29 évesen, 1271. jan. 18-án meghalt. Margit szentté avatását már 1272-ben kezdeményezte bátyja, V. István király, de sikertelenül. Számos további próbálkozás bizonyult különböző okok miatt eredménytelennek, így Margitot csak évszázadok múlva (pontosan 672 év után) 1943-ban avatták szentté. A népi közvélemény azonban nem várta meg az egyházi kanonizációt, hivatalosan hiába volt csak Árpádházi Boldog Margit a neve, halála helyét már régen Szent Margit szigetének, rövidebben Margitszigetnek nevezték. Életéről és a szentségét bizonyító kihallgatási jegyzőkönyvekből több latin nyelvű legenda készült idehaza és külföldön. A hazai latin nyelvű Margit-legendából két – részben hibás – magyar fordítást is készítettek a 14. században, mígnem 1510-ben Ráskai Lea másolta le, igazította-javította a ránk maradt magyar legendát. (Szent Margit élete. 1510. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata a MTA Nyelvtudományi Intézetének kiadása, Bp. 1990. A bevezetést P. Balázs János írta; Szent Margitról szóló összefoglalásunkban e bevezető adataiból merítettünk.) L. még Klaniczay Tibor – Klaniczay Gábor: Szent Margit legendái és stigmái. Bp., 1994. Irodalomtörténeti füzetek 137.

Ady bizonyára csak hallomásból, felületesen ismerte Szent Margit élettörténetét. Így szabadon, a konkrét tényektől önmagát függetlenítve fantáziálhatott arról a versben, hogy mi is történhetett Margittal, a legendák szűz-ével. Így kerülhetett sor arra is, hogy egy régebbi gondolatát, motívumát e versben kiteljesítse. Három évvel korábban még Nagyváradon írt a költő egy megtörtént esemény nyomán különös nekrológot, amelyben a következő mondatok találhatók: „Mert úgy rendelteték, hogy a délceg, szépséges, szomorú, sápadt trubadúrok s a ragyogó, fehér, tiszta szűzek szomjúhozzák egymást, és sohase leljenek egymásra. Úgy rendelteték, hogy nem nekik való helyekre plántálódjanak nemes ember-növények.” (Juliska és Ilonka. Két szép papkisasszony öngyilkossága. NN 1903. aug. 20., AEÖPM IV. 150.; l. e cikk hátteréről, részleteiről a vonatkozó jegyzetet: uo. 426., amelyből kiderül, hogy Molnár Mihály bályoki református pap két, a címben megnevezett 17 és 15 éves leánya mostohaanyjuk szívtelen bánásmódja miatt öngyilkos lett: a szobájukban revolverrel szíven lőtték magukat.) A nekrológból idézett mondatok kétségkívül ugyanazt a szellemiséget, szemléletet sugározzák, mint amit Ady a Szent Margit legendája c. versében sugall. Elegendő csak a versnek a prózai mondatokra emlékeztető néhány mozzanatára utalni: Legendák szűzét, fehér Margitot; Álom-leány; Dalos, törékeny, halk fiu; könnyes trubadur; csöndes álom-lovag; nem járt a Duna táján soha, / Egy halk dalú és halk csókú legény. Földessy Gyula ezt a motivációs rokonságot a vers és a nekrológ között nem említi, csupán az eredeti legendától eltérő felfogásra utal, s arra, hogy „a nők lelki életük gyöngédségében fejletlenebb, durvább korszakokban is magasan fölötte állnak a férfinemnek”. (Földessy: Amt 60.) Földessy e nekrológ és a BN-ban 1907. márc. 24-én megjelent Nóta a halott szűzről c. vers (a verset és jegyzetét l. e kötetben) között jelez bizonyos motívum-egyezést (Földessy: Amt 46.), amelyet a cikk sajtó alá rendezője is nyomatékosít (AEÖPM IV. 426.), holott ez az egyezés sokkal áttételesebb, távolibb.

A vers létrejöttében meghatározó szerepet játszott Adynak az a törekvése, hogy a magyar múltból a maga sorsához, tragikus helyzetéhez hasonlatos elődöket találjon. Ilyen értelemben részben rejtett önportré is ez a vers, melyben legendásította Szent Margit alakját is, aki Nyugatról várt sokáig valakit, aki azonban nem járt a Duna táján soha.

Irodalom

Horváth 30.; Hatvany I. 30–31., II. 316.; Schöpflin 82–83.; Földessy: Amt 60.; Varga 240–41.; Király I. 184–87.
Hátra Kezdőlap Előre