A bélyeges sereg

Krisztus szent árnya s Heine ördög-arca
Táncolnak előttünk az úton.
Hull, hull a szitok, a röhej, a sugár.
Szaladnak a bélyegesek
S egy nagy csillag van a homlokukon.
Választott fajzat: messze előtte
Bitós, szomorú hegyek
S ők mennek rongyoltan, szórtan, bélyegesen.
Bús ördögök, szent mordály-égetők,
Én veletek megyek.
Véretek, ha idegen is százszor,
Mégis az enyém, az enyém,
Véres ajkakkal mézes asszonyaitok
S nyitott szívvel baráti, hű fiúk
Átöntötték belém.
Büszke kárhozók, eldobhattok százszor,
A lelkem százszor utánatok oson.
Örök bolygók, örök riasztgatók,
Idő kovászai, megyek én is veletek
Bélyegesen, csillagoson.
Miénk ez a könnyes, nagy Élet.
Kórágyon és kereszt alatt
Hajrá, hajrá a Jobb felé.
Én csunya, sárga-foltos seregem,
Futok veled és megáldalak.Megjelenés

Első megjelenés: BN 1906. december 8. XI. évf. 338. sz. 2. – (Páris)  – Ady Endre – („Babonás versek” főcímmel másodiknak közli az Egy csúf rontás c. vers után.) – További megjelenés: NN 1906. december 25. IX. évf. 237. sz. [eredetiben hibás: 257. sz.] – Karácsonyi melléklet: 2. – (Páris) – Ady Endre – („Babonás versek” főcímmel másodiknak közli az Egy csúf rontás c. vers után). – Kötetben: VA1 (1908) (A Holnap elébe ciklus) 185–86.; AH (1908) 63–64.; VA2 (1910) 102–03.; VA3 (1910) 102–03.; VA4 (1918) 102–03.; VA5 (1919) 139. – Gyűjteményes kötetben először: AEöv-1 [1930] 84.

Szövegkritika, szövegváltozatok

Alapszövegünk a VA2-ből. A NN közlése a BN publikációját követte néhány módosítással, sőt szövegrontó változtatással. A BN publikációjára épül a VA1 szövegközlése, amelyben több helyes igazítás s egy buta sajtóhiba található. A korábbiakhoz mérten érettebb, csiszoltabb az AH s még inkább a VA2 szövegközlése. A VA későbbi kiadásaiban további két-három szövegeltérés lelhető. A végleges, a főszöveg kialakítására – egyetlen szükséges javítással – a VA2 közlése szolgál megfelelő alapul.

A VA1 levonatán (PIM A. 126/1.) Ady a 18. sorvégi riasztgatók után a pontot vesszőre cserélte. A VA3 nyomdai korrektúráján (OSzK Fond. Hung. 1731.) akad egy nem autográf javítás: a 14. sorban a fiúk hosszú ú-ját rövid u-ra változtatták.

Javításunk:

  • 20 Az alapszöveg csillagosan szóalakját – tekintettel arra, hogy ez a sorzárás a 17. sorvégi oson szóra visszacsengő rímet igényel, és hogy itt – a BN, a NN, a VA1 és az AH közlésével egyezően – helye van az adysan jellemzőbb nyelvi fordulatnak –  csillagoson szóalakra változtattuk.

Szövegeltérések:

Főcím: Babonás versek BN NN
Cím fölött: II. BN NN
1. ördög arca NN
2. uton. BN NN VA1
3. sugár, BN
5. nagy bélyeg van NN
7. Bitós szomoru NN
 szomoru BN VA1 AH
8. rogyottan, szortan, bélyegesen NN
9. Bus BN NN VA1
 mordály-égetőn, BN NN
11. százszor. NN
 szazszor, [sh] VA1
14. nyított VA3
 szivvel BN NN VA1
 hü BN NN VA1
 fiuk BN NN VA1 AH VA3 VA4 VA5
15. Atöntötték [sh] BN
18. riasztgatók. BN NN
20. csillagosan VA3 VA4 VA5
21. Elet. [sh] BN
 élet NN
23. a jobb NN
24. csúnya, BN
 sárga foltos BN NN VA1 AH

Keletkezéstörténet

Közel négy évtized távolságából idézte fel a vers létrejöttének indítékait és körülményeit Révész Béla. Elmondja, hogy 1906 novembere végén, e vers keletkezése idején őmaga is Párizsban tartózkodott Adyval szoros szellemi közösségben. „Ebben az időszakban – emlékezik Révész – természetesen a leggyakrabban Léda körül voltunk. A Rue de Levis 92. szám alatti otthon körülbelül a mi otthonunk is volt, és így ismerkedtünk az irodai szobával is, ahol Léda férje, Diósi Ödön dolgozott. Innen irányította kereskedelmi vállalkozásait, hivatalnokai is voltak, köztük egy fiatal leány, Szonja.” E leányról, mint akinek sorsa A bélyeges sereg egyik ihlető indítéka volt, Révész bővebben szól: leírja vonzó külsejét és nyomasztó élettörténetét. Tragikus árnyak felhőzték be az életét. „Az orosz-japán háború idején pogromokkal támadták a zsidókat. Kisinyevben éltek, ahol a legelfajultabb volt az üldözés, az ő családjukra is rátörtek, az apját megölték, a házat, ahol laktak, felgyújtották, és menekülniök kellett, ahogy, amerre lehetett. – Szonja így került Párizsba meg nem változó szomorúsággal világító homlokán, fehér szép arcán.” Diósi irodájában gyakorta találkozhattak Szonja „halk és a figyelmet mégis maga felé vonzó figurájá-”val, de sem a leány, sem Révész nem tudhatta, hogy „mi készülődik”. Pedig ekkor már Adyban „vajudott a vers is, amelyet Szonja története sugallt, de a horizont, a nagyobb szándék megszomjazásával, kiszélesült.”

És elkészült a mű. „Valamelyik novemberi estén a meghitt kis kocsmában, kóbor abszintelők környezetében, Ady elém helyezte a ceruzával megírt kéziratot, a vers címe: A bélyeges sereg. – A hibátlan gömbölyű betűk görgették elém, reám a strófákat, a vers megjelent a Budapesti Naplóban 1906. december 8-án”. (Révész Béla: Egy Ady-vers története. Múlt és Jövő. Zsidó lap. 1943. ápr. XXXIII. évf. 55–56.) Bölöni általában megkérdőjelezi Révész idevonatkozó emlékezéseit. Szerinte pontatlan az a beállítás, hogy Révész „ősszel jött és két hónapot töltött Adyval Párizsban”. Szerinte nem 1906 őszén, hanem csak 1907 elején érkezett ki Adyhoz Révész. „Mert a sokféle levelek elárulják, és Ady párizsi napjaira nem mellékesek a kis részlet-dolgok, hogy 1907 február 9-től pontosan április 27-ig tartózkodott ekkor Révész Párizsban.” (Bölöni 133.) Lehetséges, hogy mindazt, amit személyes emlékként idéz meg, csak hallomásból ismerte.

Az emlékező Révész csak a költemény születését megelőző hetekre tekint vissza. Pontosabban csak a személyesnek vélt emlékeit eleveníti fel, Ady egyéb tevékenységét nem vizsgálja. Így nem tudhatott arról, hogy Szonját és történetét Ady már jóval korábban ismerte: több mint egy hónappal Lédával közös földközi-tengeri útjuk előtt, (l. A Holnap elébe c. vers jegyzetét e kötetben.), Párizs aug. 7-i keltezéssel ír és küld e témáról cikket a lapjának. Érzékletesen idézi fel Szonja sorsában a tragikus hátteret és a személyében megmutatkozó újrakezdő-alkalmazkodó képességet: „Én ismerek egy kis orosz-zsidó leányt. Egy évvel ezelőtt jött Párizsba, mint egy szennyes, lompos kis állat. Az apját megölték Kijevben. Öreg, beteg anyja van s hét testvére, kik közül ötöt neki kell éltetnie. Mikor jött, nem tudta, hogy kell a kést és villát használni. Három szót beszélt franciául. Vad, gyanakvó, félénk, csúnya és szomorú volt, mint egy apró nőstény hiéna. Ma: kész parisienne. Hihetetlenül megszépült, mint a gyermekmesék elátkozott királykisasszonya. Egy irodában keres annyit, hogy egész családja lakik, eszik, tanul, öltözik, él. Októberben pedig már beiratkozik az egyetemre ez a leány. Doktorkisasszony lesz belőle.” (Szláv zsidók Párizsban. BN 1906. aug. 10.; AEÖPM VIII. 49–50.; jegyzete: uo. 416.)

Szonja és családjának története csak közvetett kiváltója, csak érzelmi és gondolati elindítója annak az átfogó és egyetemes vallomásnak, amelyet Ady A bélyeges sereg c. költeményben megfogalmazott. Az eredeti élményből mindössze az üldözöttek iránti empátia hatja át a verset, egyébként tágas általánosítással a zsidóság tragikumát igyekszik néhány kontúrral felvázolni s a maga azonosulását velük, a közös sorsvállalás igényét kifejezni. Nem ez volt az első, az üldözöttekkel együttérző verse Adynak: Tovább… címen már 1900. júl. 28-án publikált egy ilyen verset a Sz-ban. Személytelenebb értesülés, hír váltotta ki Adyból a Tovább… részvéttel telített sorait: 1900 júliusában folyamatosan tudósítanak a lapok a romániai zsidóüldözésekről, pogromokról s ezt követően a Kanadába kivándorló zsidók csoportjairól, akik jórészt Nagyváradon utaznak át. (Minderről l. bővebben a Tovább… c. verset és jegyzetét: AEÖV II. 43. és 362–63.)

A közben eltelt hat esztendő részben kiszélesítette és elmélyítette Ady történelem- és társadalom-szemléletét, részben pedig a maga ütközései, konfliktusai révén egyre inkább megértőbbé, azonosulóbbá vált azok iránt, akiknek útját merész vállalások, újítások és kemény üldözések kísérték. Ezért nem véletlen, hogy publicisztikai írásaiban jóval a vers megjelenése előtt egy-egy fordulat, egy-egy képzet már előfordul. Így bukkan elő – más szövegösszefüggésben ugyan – a vers választott fajzat mozzanata a költő egyik cikkében több évvel korábban: „Van egy »szerencsés« hitfelekezet, egy kiválasztott faj azonban, amelyre új szabályok létesíttettek.” (Robbanás előtt. NN 1902. febr. 6. AEÖPM II. 381.) A hazai elmaradottsággal, régies világgal szemben Ady mindig azokkal tartott, akik mást, változtatást, újat akartak idehaza. Jellemző ezért a vers utolsó strófájának alábbi két sora: Miénk ez a könnyes, nagy Élet. / […] Hajrá, hajrá a Jobb felé. Ennek a szemléletnek korai, a hazai közvéleménnyel ironizáló változata fordul elő egyik harcias cikkében: „Menjünk vissza, szeretett úri véreim. Megöl itt bennünket a betű, a vasút meg ez a sok zsidó, aki folyton ösztökél, hogy menjünk előre”. (Menjünk vissza Ázsiába. NN 1902. jan. 31.; AEÖPM II. 374.) Nem egyszeri indíték, nem Szonja esete váltotta ki közvetlenül Adyból e verset. Sok eleme, motívuma készen volt már, érett volt már a költőben akkor, amikor ez a személyesen őt is megrendítő érzelmi hatás érte. De ez a benyomás sem közvetlenül hatott, hónapok teltek el addig, míg ez az érzés, ez a részvét verssé lényegült. S addigra elmaradt belőle minden esetleges: az egyszeri történet, az egyszeri rezdülés. Személyes vallomássá tágult a költemény. Vallomássá a zsidóság szerepéről, sorsáról az emberiség történetében. Olyan értékek és megbélyegzettségek hordozóiként jeleníti meg őket, amelyeket a lírai én nemcsak vállalni tud, hanem amelyekkel azonosulni is képes.

Az ekkori Ady ismeretében magától értetődő a vers nyitánya: Krisztus szent árnya s Heine ördög-arca / Táncolnak előttünk […]. Nincs fenségesebb, magasztosabb személyes eszménye Adynak Krisztusnál – minden olykori profanizálással együtt és annak ellenére –, nem egyszeri rejtettebb vagy nyíltabb önjézusító törekvései is erre vallanak. Heinrich Heine pedig ez időben Ady számára az érvényes, a példát jelentő poéta: halálának ötvenedik évfordulójáról versben és prózában is megemlékezik (l. a Henrik úr lovagol c. verset és jegyzetét e kötetben). Így vált A bélyeges sereg nem csupán a zsidóság sorsával azonosuló magatartás versévé, hanem a személyes költői vállalás költeményévé is. Az emberi teljesség ekkor lehetséges igényének maradéktalan kifejezőjévé.

A vers létrejöttében szerepet játszó, az érzelmi indítékot jelentő Szonja-történet végül is háttérbe szorult, az átfogó lírai vallomásban nem kaphatott helyet. A publicisztikus formában már előadott történet művészi ereje azonban Adyt arra ösztönözte, hogy később novellában is megörökítse ezt a megrendítő emberi drámát. Így született meg A Cirle szemei (Szonja, a doktorkisasszony) c. elbeszélés, amelyet Az Újság 1908. aug. 29-i számában publikált (AEön 920–23.; a cikk és a novella összefüggésére utal Bustya Endre is: l. a jegyzetet: uo. 1359.)

Magyarázat

Mordály-égető: nem célravezető, sőt a kifejezés értelmét torzító Földessy Gyula „felfejtése”, aki szerint e kifejezés a német Mörder-Brenner-ből származtatható: gyilkos és gyújtogató. (Földessy: Amt 82.) Pontosabban és árnyaltabban adja meg az összetett szó jelentését az értelmező szótár. Maga a mordály szó elavult szerkezetű, kezdetleges formájú pisztolyt vagy régimódi puskát jelöl. A mordályégető kétféle értelemben használatos. A régiesebb, elavultabb jelentés szerint olyan személy, aki másokkal együtt bandába állva, gyilkoló, pusztító szándékkal házakat perzsel föl. Átvitt értelmű, ritkább jelentése viszont a hagyományokat nem tisztelő, felforgató, destruktív személyre vonatkozik. Ady ebben az utóbbi értelemben használja a kifejezést, miként az értelmező szótár jellemző példaként idézi Ady idevonatkozó sorait.

Irodalom

Benedek II. 328.; Révész Béla: Egy Ady-vers története. Múlt és Jövő. Zsidó lap. 1943. ápr. XXXIII. évf. 55–56.; Földessy: Amt 81–82.; Király I. 333., 500.
Hátra Kezdőlap Előre