A MAGYAR-TÖRÖK ZÁSZLÓK.


A drezdai kir. könyvtárban négy codexet őriznek, melyek a tizenhetedik század legelső éveiből származnak s erdélyi és török zászlók rajzait tartalmazzák. Az első G. 81. I/B. szám alatt őríztetik s a goroszlói csatában elfoglalt zászlók közűl 110-nek színrajzát adja. A másik három F. 59/B-59/D jelzet alatt őríztetik s ebben vegyesen török, erdélyi s magyar zászlók vannak, melyek közűl egyik az első kötetnek másolata. A G. 81. sz. a. őrzött kötetben minden zászló meg van jelelve, hogy miféle – a többi kötetekben nincs a zászlók alatt semmi aláírás, vagy tartalom-jegyzék. Mindezeket a zászlókat Puchner György szertármester festette, az eredetiekről a szász választófejedelem számára. Minden zászló vagy hadijel festése egy ívrét oldalt tölt be. A. G. 81. DL. kötetből négy táblán közöljük a legérdekesebb zászlókat, az alább következő leírást szószerint adván a codexből. A többiekből vegyesen adunk nehány kiváló zászlót, leginkább török zászlókat Ali kettős kardjával, nap és hold jelvényekkel, sólyommal, a védő kézzel. Egy lengyel zászló is van S. R. felírással, a többi magyar, (Báthory, Székely Mózes stb.). Megjegyzendő, hogy ezen utóbbi codexekben a zászlóknak nincs semmi aláírásuk. De kétségtelen, hogy ezek a codexek is az előbbivel egykorúak.

A goroszlói zászlókat tartalmazó codexbe vannak bekötve Bastának és Mihály vajdának arczképei, s ennek a kettőnek hasonmásait ezen példányok után közöljük. Ezeket követi az alább következő szöveg, – melyből azonban a nem közlött s kevésbé érdekes zászlók szöveg-aláírásait elhagytuk, megjegyezvén, hogy a zászlók felé írt szám az eredeti codexben levő számokat jelenti, s csakis ezeknek szöveg-aláírásai vannak közölve.

Az első oldalon, melyen az aláirás eredeti, következő feljegyzés áll:

CONTRAFACTUR

der reutter vndt landts knecht fahnenn, welche in der Siebenburgischen schlacht, so an der Vngerischen vnd Siebenburgischen Gränze geschähen anno 1601, den 3 Augustj auch durch gottes gnädige hülffe vnndt rittermässiger handt seindt eröbert worden, und der Rom. Kay. Mayt. durch eigner pottschafft auf der post, vom herrn Michael Weyda und George Basta seind zugeschickt undt zum triumph Dinstagk nach Laurentii vfs keyserliche Schloss gebracht, ihre kays. Mayt. vfen platz, durch Verordnete persohnen offentlich presentirt und vorgetragen würdten vber solcher Victoria Ihr. Kay. Mayt. vndt menniglich erfreuet und gott vor solche glügkliche Victoria gedancket haben. Wie ich dan solche triumph fahnen selbsten gesehen, vnndt meinem gnedigsten Churfürsten und Herrn Herrn Herzogk Christian zu Sachssenn will underthenigst vber antwortt haben.

Mich in derselben gnaden beuhelende

E. Churf. G.

Underthenigster
gehorsamer

Georg Puchner,
Zeugkwärt.

Anno 1601 in Dresden den 21. Augustj.

A következő oldalon:

Item
Vor diesenn triumph fahnen ist erstlichen vorher geritten, vf einem schönen Spanischen braunen ross, ein junger starcker herr, ein graff, soll den Michael Weyda vnd Georg Basta befreundter sein, hindter ihm ein vngerischer Herr, welche alle beyde mit und in der schlacht gewesenn sein, hindter diesem seindt nun die triumph fahnen gefolgt, wie hierinnen zu befindten.

A zászlók aláírása:

1. Das Kehn Zeichen des feldt obristenn.
2. Muldauische landts knechts fehnlein.
3. Reutter fahnen.
5. Siebenburgische reutterfahnen.
9. Siebenburgische reutterfahnen.
11. Siebenburgisch landts knecht fehnlein. Ist sehr zerhauen und bluttig gewest.
15. Siebenburgisch landts knecht fehnlein. Ist sehr zerhauen, durchschossen, vndt sehr mit blutt besprengt gewest.
17. Landts knechts fehnlein.
20. Reutter fahne. Ist durchschossen, undt sehr mit blutt beschweist gewest.
21. Siebenburgische reutter fahne. Ist sehr durchschossen vnd mit blutt besprenget gewest.
22. Ein landts knechts fehnlein, ist sehr zerschossen, und mit blutt beschweist gewesen.
28. Reutter fahne.
35. Landts knechts fehnlein.
36. Siebenburgische Reutter fahne.
38. Reutter fahnn.
39. Reutter fahnn.
40. Siebenburgische reutter fahnn.
44. Reutter fahn.
45. Reutter fahn.
50. Reutter fahn.
51. Siebenburgische reutter fahnn.
54. Landts knechts fenlein.
55. Reutter fahnn.
56. Reutter fahnn.
59. Siebenburgische reutter fahnn.
61. Ein reutter fahn, mit den namen Jhesus.
63. Landts knecht fenhlein, mit der Lincken handt.
66. Landts knecht fenhlein, mit einem stadt zeüchen.
67. Landts knecht fenhlein, mit einem stadt zeichen.
70. Landts knecht fehnlein.
71. Landts knecht fehnlein.
73. Siebenbürgische reutter fahnn.
75. Reutter fahnn.
77. Landts knecht fehnlein. Ist sehr mit blutt besprenget gewesen. Ist vnwissent, wohine solche zustendigk, aber die Kay. Mayt. solche alssbaltt zu sich fordern vnd vor sich bringen lassen.
80. Landts knecht fehnlein, mit einem stadt zeüchen. Ist sehr zerhauen, zerschossen vnd mit blutt besprenget gewest.
82. Siebenburgische reutter fahnn.
85. Reutter fahn, welche sehr verbrandt, zerschossen vndt mit blutt besprenget gewest.
88. Reutter fehnlein auss Siebenburgen.
92. Siebenburgische reutter fahnn.
93. Siebenburgische reutter fahnen.
95. Siebenburgische reutter fahnn.
98. Siebenburgische reutter fahn, mit der rechten handt.
106. Siebenburgische reutter fahnn.
107. Landts knecht fehnlein mit dem lincken halben Arm.
108. Landts knecht fehnlein, mit einem rotten creuzlein, ist sehr mit blutt beschweist gewest.
109. Landts knecht fehnlein, ist sehr zehrhauen, geschossen vnd mit dem blutte sehr geschweist gewesen.
110. Ist einn klein kenzeichen gewessenn.

A kötet végén következő összegezés olvasható:

Summarischer ausszugk dieser fahnen.
110. reutter vndt landts knecht fahnen, gross undt klein, allerley sortenn alss nemblichen,
1 fahne zum kehn zeichen von allerley farben undt pferdte herren,
72 reutter fahnen, allerley gattungk, darunter etzliche, mit den Siebenburgischen zeichen, die elephanden zehn.
36 Landts knecht fähnlein, allerley gattung mit derselben seltzam zeichen.
1 Klein rott khen fenlein.
Summa ut supra.
HátraKezdőlap