Jegyzetek

E tanulmánynak eredetileg egy 9 íves változata készült el. A sorozat céljainak követelményei jegyében meg kellett azonban rövidítenünk. Mivel a dolgozat felépítésén lényegében nem változtattunk, az első fogalmazványt is jellemző zsúfoltság kényszerűen növekedett: újabb jeléül annak, hogy a téma közeli monografikus kifejtést igényel.

Az itt következő jegyzetapparátust a lehetőség szerint próbáltuk tömöríteni. Ahol nem szerepel jegyzet, ott a szövegeket kísérő jegyzetanyag, ill. a Vegyes írások és a Dokumentumok megfelelő helyén találja meg az érdeklődő. A kötetben használatos rövidítéseket e helyt is alkalmazzuk, a modernizált Szepsi Csombor-idézetek és a műveiből vett adatok lelőhelyét viszont nem tüntetjük fel. Csupán Nr jelzeteit adjuk a mecénás Nyáryak hagyatékából idézett leveleknek. A Várday, Nyáry és Telegdy család XVII. századi misszilis gyűjteményét az OL [= Országos Levéltár. A Zichy család lt-ból származó Nyáry-hagyaték missziliseinél csak a Nr jelzetekre utalunk.] Zichy család levéltárában őrzik; a több mint kétezer tételt számláló teljes anyagot átnéztük: P 707. Fasc. 81. NB. Nr 7345-7998 (Nyáry Istvánhoz: 1611-1645), Nr 8000-8333 (Nyáry Pálhoz: 1600-1607), Nr 9409-9855 (Telegdy Annához: 1623-1633), Nr 10136-11029 (Várday Katához: 1597-1628), Nr 8526-8528 (Santho Istvánhoz: 1622-1624).

A levéltári kutatásokat Kulcsár Péterrel együtt végeztük, de a dolgozat egyéb helyeken is támaszkodik közös kutatómunkára, illetve felhasználja – főleg az US [= Szepsi Csombor Márton: Vdvari Schola… Bártfa 1623. RMK I. 527.] forrásairól szóló részben – Kulcsár Péter filológiai eredményeit. Önzetlen segítségéért hálás köszönettel tartozom.

 

*

 

A Gaál G.-idézet az Europica Varietas [= Szepsi Csombor Márton: Evropica Varietas… Kassa 1620. RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]I. 500.] 1943-as kolozsvári kiadásának fülszövegéből. Márki S. ismertetése: Erdélyi Múzeum 1893. 415-416. Turóczi-Trostler I-II. [= Turóczi-Trostler József: Magyar irodalom-világirodalom. I-II. köt. Bp. 1961.] párhuzamai: I. 212-216. és II. 23. Wittman T. tanulmánya: ItK [= Irodalomtörténeti Közlemények]1956. 28-34.

„GYERMEKSÉGEMTŐL FOGVÁN. . . HAJTATTAM ÉN
AZ IDEGEN HELYEKNEK LÁTÁSÁRA”

Kassán született az önmagának (ItK [= Irodalomtörténeti Közlemények]1909. 482.) ellentmondó Kemény L. szerint: FdrK [= Földrajzi Közlemények] 1916. 268. Csombor Imrét céhes polgárnak véli: Kovács J. [= Kovács József: Szepsi Czombor Márton. Diss. phil. Bp. 1957. Kézirat.] 26-27. Szepsi skólájáról: Kovács Béla: A szepsi ev. ref. egyház története… Sárospatak 1896. 81. és Ecsedi Báthory István 70. fohásza. Idézi: Toldy Ferenc: Adalékok… Pest 1869. 54-55. Történetéről: Abaúj-Torna vármegye és Kassa. Bp. 1896. 350-351. Céhes iparáról: Lakatgyártó Benedek Levele Nyáry P.-hoz (1607. jan. 27. Nr 08262.), Zolnai Gy.-é Várday K.-hoz (1614. okt. 13., 1615. jún. 7. Nr 11012, 11009.), Szabó Pálé a kassai főbíróhoz (1618. júl. 24. Kassa város Levéltár 58187.). A gönci tanuláshoz: Iványi [= Iványi Béla: Gönc szabadalmas mezőváros története. Karcag 1926.] 87, 107. és Szenci Molnár: Napló [= Szenci Molnár Albert Naplója, levelezése és irományai. Kiad. Dézsi Lajos. Bp. 1898.] 6. A Skarica-hivatkozások Faragó Bálint fordítása nyomán: A mezőtúri… főgymn. értesítője… Mezőtúr 1906. 49-63. A Szenci Molnár-idézetek: Napló [= Szenci Molnár Albert Naplója, levelezése és irományai. Kiad. Dézsi Lajos. Bp. 1898.] 44, 75. Szenci Molnár életviteléről: A Magyar Irod Tört [= A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. Szerk. Klaniczay Tibor. A magyar irodalom története. II. Bp. 1964. (A legtöbbször idézett késő-reneszánsz-fejezet írója Pirnát Antal.)] 79. A pártfogókkal való kapcsolatairól: Napló [= Szenci Molnár Albert Naplója, levelezése és irományai. Kiad. Dézsi Lajos. Bp. 1898.] 61, 271. és Herepei [= Herepei János: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. I. köt. Polgári irodalmi és kulturális törekvések a század első felében. Szerk. Keserű Bálint. Bp.-Szeged 1965.] János: Studia Litteraria (Debrecen) 1966. 123-125. Szepsi Csombor énekeiről: Kovács S. ItK [= Irodalomtörténeti Közlemények]1958. 70-76. Szepsi Korotz conrectorságáról: Kemény L. ItK [= Irodalomtörténeti Közlemények]1912. 484-486.

AZ „ÓCEÁNUM MELLETT”: DANCKÁBAN

Az Europica Varietas [= Szepsi Csombor Márton: Evropica Varietas… Kassa 1620. RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]I. 500.] lengyel vonatkozásait részletesen tárgyalja egy dolgozatunk (sajtó alatt a lengyel-magyar kapcsolattörténeti kötetben), e fejezet jegyzeteit ezért még inkább sűrítjük. Elbląg-Dancka-Késmárk kapcsolatai, a Frölich [= Frölich Dávid: Medulla Geographiae Practicae… Bártfa 1639. RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]II. 536.] familia: Johann Lipták: Geschichte des evang. Distriktuals-Lyzeums A. B. in Kesmark. Kežmarok-Kesmark 1933. 43-46. Frölich [= Frölich Dávid: Medulla Geographiae Practicae… Bártfa 1639. RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]II. 536.] Stammbuch-jának mikrofilmje az OSzK-ban. A bejegyzéssel szereplő danckai professzorok: Adrianus Pauli és Petrus Crügerus (május 2.), Georgius Pauli (szept. 22.). Peregrinusaink útirányához: Bán: Apáczai [= Bán Imre: Apáczai Csere János. Bp. 19b8. Irodalomtörténeti Könyvtár 2.] 85-86. Dancka centrális szerepéről: Kovács S. FK [= Filológiai Közlöny] 1960. 67-77. Szenci Molnár Heidelbergben: Turóczi-Trostler I-II. [= Turóczi-Trostler József: Magyar irodalom-világirodalom. I-II. köt. Bp. 1961.] II. 109-155. A gimnázium története: Praetorius I. [= Ephraim Praetorius: Athenae Gedanenses, sive commentarius historico-chronologicus succintus, originem et constitutionem Gymnasii Dantiscani… nec non vitas et scripta rectorum ac professorum… continens. Gdañsk 1713. Biblioteka Gdañska Polskiej Akademii Nauk. Od 17653.] 1-10. és Theodor Hirsch: Geschichte des academischen Gymnasiums in Danzig… Danzig 1873. Az üstökös ill. a vérforrás visszhangjából: Hajnóczy Iván: MKSzIe 1941. 186-189., Szepsi Lackó [= Szepsi Lackó Máté krónikája és emlékezetre méltó hazai dolgoknak rövid megjegyzései. 1521-1624. Kiad. Mikó Imre. Erdélyi Történelmi Adatok. III. köt. Kolozsvár 1858.] 196., Vásárhelyi G. [= Maros-Vásárhelyi Gergely: Vilag kezdetitöl fogva, iosagos, es gonosz czelekedeteknek példáinak Summái… Kassa 1623. RMK I. 528.] 332-333., Tatrosy [= Domokos Pál Péter: Tatrosy György önéletírása és történeti feljegyzései. ItK 1957. 238-261.] 250., Pataki Fűsűs [= Pataki Fűsűs János: Királyoknak tüköre… Bártfa 1626. RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]I. 549.] 22-23. és Apácai [= Apácai Csere János: Magyar Encyclopaedia. Bev. és sajtó alá rend. Bán Imre. A jegyzeteket összeáll. Gyenis Vilmos. Bp. 1959. Magyar Klasszikusok.] 525. stb. Keckermann jellemzése: Turóczi-Trostler I-II. [= Turóczi-Trostler József: Magyar irodalom-világirodalom. I-II. köt. Bp. 1961.] II. 166. Szíj Rezső álláspontja: ItK [= Irodalomtörténeti Közlemények]1957. I24.

„AZ MI FELSÉGES FEJEDELMÜNK”: BETHLEN GÁBOR OLDALÁN

Az „Isputali” utca lakóiról: Wick: Kassa [= Wick Béla: Kassa története és műemlékei. Kassa 1941.] 96. Bethlen kassai kapcsolataihoz: Kerekes: Bethlen Kassán [= Kerekes György: Bethlen Gábor fejedelem Kassán 1619-1629. Kassa 1943.], Mráz Vera: Századok 1953. 533, 541, 552. Peregdi I. verse: RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]III. 882. A viszonzás: Bocatius [= Bocatius János: Hungaridos Libri Poematum Quinque. Bártfa 1599. RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]II. 287. Sárospataki Könyvtár HH 817.] 85, 123-I24. Vö. még 493. A Rakovszki (Féja) Lőrinc halálára kiadott gyűjtemény: RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]II. 362. Tatai bejegyzéséről: Házi Jenő: MNy [= Magyar Nyelv] XXXI. 318-319. Báthori Bornemiszájáról: Gyulai Pál: RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]II. 165. Magyarul Koncz Józseftől: Hadtört Közl 189 7. 479-480., Budai Ferenc Polgári lexicona. I. Pest 1866. 2. kiad. 267-268., Veress Endre: Báthory István király. Bp. 1937. 110-113. és Ua. Báthory István. . . levelezése. II. Kolozsvár 1944. 188. Bethlenéről: Nagy Iván [= Nagy Iván: Magyarország családai… I-XIII. köt. Pest 1857-1868.] II. 177. Vö. még 180., Bethlen Lev [= Bethlen Gábor fejedelem kiadatlan politikai levelei. Kiad. Szilágyi Sándor. Bp. 1879.] 410., Szádeczky Lajos: Bethelen G. levelei Illésházy Gáspárhoz…. Bp. I915. 32-33. és Kerekes: Bethlen Kassán [= Kerekes György: Bethlen Gábor fejedelem Kassán 1619-1629. Kassa 1943.] 114-119. Háportoni Forró párhuzamai: RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]I. 485. 7b, 4a-4b. Báthori A. és Bethlen melletti szerepéhez: Herepei [= Herepei János: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. I. köt. Polgári irodalmi és kulturális törekvések a század első felében. Szerk. Keserű Bálint. Bp.-Szeged 1965.] 195-196. Keserűi Dayka Bethlen apjáról: Erdély öröksége. IV. Kiad. Makkai László. Bp. [1941.] 2. Alvinci Károlyi Zs. temetésén mondott beszéde: RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]I. 539. 219. A Báthori-hagyomány XVII. század eleji funckiójához: Magyarország története 152--1790. Szerk. H. Balázs Éva és Makkai László. Bp. 1962. 121-122, 125-126, 189-190. A Szekfű-idézet: Bethlen G. Bp. 1929. 267. Vö. Wittman T. Bethlen G. mint hadszervező. Bp. 1952. 9. A Querela Hungariae [= Alvinci Péter: Querela Hungariae. Magyar Orszag Panasza. [Kassa 1619.] RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]I. 507.; vö. még II. 387, 397.] 1619-es megjelenéséhez: RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]II. 38 7. és 397. Hibás dátumot közöl: A Magyar Irod Tört [= A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. Szerk. Klaniczay Tibor. A magyar irodalom története. II. Bp. 1964. (A legtöbbször idézett késő-reneszánsz-fejezet írója Pirnát Antal.)] 63. A kassai vértanúk hiteles históriája: Révész Kálmán: TT [= Történelmi Tár] 1896. 113-120. és ProtSzle 1899. 517-535.

AZ EUROPICA VARIETAS

A Turóczi-Trostler I-II. [= Turóczi-Trostler József: Magyar irodalom-világirodalom. I-II. köt. Bp. 1961.]-idézet: II. 142. A Szenci Molnár-helyek: Napló [= Szenci Molnár Albert Naplója, levelezése és irományai. Kiad. Dézsi Lajos. Bp. 1898.] 44-45, 36-37. és Szenczi Molnár Albert. Kiad. Ineze Gábor. Alább: Incze-antológia. Bp. 1939. 61, 137-170. A Loreto-vita: Turóczi-Trostler I-II. [= Turóczi-Trostler József: Magyar irodalom-világirodalom. I-II. köt. Bp. 1961.] II. 125-I30. Pázmány a nőnevelésről: Pázmány P. remekei. Kiad. Sík Sándor. Bp. é.n. 240-259. Erzsébet királynő Szenci Molnár műveiben: Incze-antológia 145, 162, 217. A nyelvzseni költőnő körüli találgatás: M. Holmes, M. [= Martin Holmes: The London of Marton Csombor. New Hungarian Quarterly 1964. V. köt. 15. sz. 134-142.] 138. Az igazsághoz: Latkóczky Mihály tanulmánya Az eperjesi… főgymn. értesítőjé-ben. Eperjes 1891. 1-70., Márki S. Turisták Lapja 1898. 106., Dézsi Lajos: Szenczi Molnár Albert. Bp. I897. 125. és Napló [= Szenci Molnár Albert Naplója, levelezése és irományai. Kiad. Dézsi Lajos. Bp. 1898.] 168-170. Szenci Molnár nőnevelési elvei: Ineze-antológia 215-217. Deidrich műve: RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]III. 789. Baranyai Decsi [= Tardy Lajos: Baranyai Decsi Czimor János Hodoeporiconja /1587./ FK [= Filológiai Közlöny] 1965. 359-371.] magyarul, kitűnő kommentárral: Tardy Lajos: FK [= Filológiai Közlöny] 1965. 359-371. A diplomata útinaplók irodalma: Kosáry Domokos: Bevez. a m. tört. forrásaiba és irodalmába. I. Bp. 1951. 330. A publikált utazási levelek: Cseffei: TT [= Történelmi Tár] 1881. 193-196. Pálóci Horváth: TT [= Történelmi Tár] 1884. 591-592. Vö. Lukinich Imre tanulmányával: Nagyenyedi Album. Szerk. Ua. Bp. 1926. 79-100. Tállyai és Kassai Bakai: TT [= Történelmi Tár] 1885. 179-184. Vö. még ItK [= Irodalomtörténeti Közlemények]1904. 484-485. Másokéiról tájékoztat: Herepei [= Herepei János: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. I. köt. Polgári irodalmi és kulturális törekvések a század első felében. Szerk. Keserű Bálint. Bp.-Szeged 1965.] 218, 220-221, 287. A kiadatlanok feldolgozása: Kovács S. I-Kulcsár P. FK [= Filológiai Közlöny] (Sajtó alatt): Cseffei Velencéből (1628. szept. 25., okt. 29. OL [= Országos Levéltár. A Zichy család lt-ból származó Nyáry-hagyaték missziliseinél csak a Nr jelzetekre utalunk.] GyF Lymbus XIII. 110. 252, 259)., Kisvárdai Eh (1638. jún. 23. Nr 07541.), Janki Tőrös (1623. júl. 10., aug. 5. Nr 10922, 10921.). Patakié kiadva: Kovács S. I-Kulcsár P. MKSzIe 1966. 335-336. A műfaji előzményekről: A Magyar Irod. Tört. 82. Miskolci Csulyak [= Miskolci Csulyak István: Diarium Apodemicum. Kézirat. OSzK [= Országos Széchényi Könyvtár] Oct. Lat. 656.]hoz: RMKT XVII. 1-3. [= Régi magyar költők tára. XVII. század. I-III. köt. Szerk. Klaniczay Tibor és Stoll Béla. Bp. 1959-1961.] XVII. 2. 304-305. A napló minősítése Szauder Józseftől: Olasz irodalom – magyar irodalom. Bp. 1963. 441. Az Illyés-idézet: Szíves kalauz. Bp. 1966. 364. A memoár jellemzői: A Magyar Irod Tört [= A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. Szerk. Klaniczay Tibor. A magyar irodalom története. II. Bp. 1964. (A legtöbbször idézett késő-reneszánsz-fejezet írója Pirnát Antal.)] 209. A magyar regény anyaga az Europica Varietas-ban: Kovács J. [= Kovács József: Szepsi Czombor Márton. Diss. phil. Bp. 1957. Kézirat.] 52. A Turóczi-Trostler I-II. [= Turóczi-Trostler József: Magyar irodalom-világirodalom. I-II. köt. Bp. 1961.]-idézet: I, 215. A Bethlen M.-citátumok sorrendje: I. 177, 180, 188, 200, 182. Teleki J. megjegyzése: I. 46b. A kassai céhszabályok: Kerekes: Almási [= Kerekes György: Almássy István kassai kereskedő és bíró üzleti-, köz– és családi élete 1573-1635. Bp. 1902.] 41. Az Illyés-idézet: I. m. 270. A mezőgazdasági kereslet nyugat-európai megnövekedéséhez: Wittman T. Az „árforradalom” és a világpiaci kapcsolatok kezdeti mozzanatai /1566-1618/. Bp. 1957. 23-25. A Szemere-idézet: Utazás külföldön. I. Bp. 1840. 197. A Szerb-idézet: Magyar irodalomtörténet. Bp. 1959. 108. Bán I. [= Bán Imre: Szepsi Csombor Márton Párizsban. ItK [= Irodalomtörténeti Közlemények]1956. 263-269.] az Europica Varietas [= Szepsi Csombor Márton: Evropica Varietas… Kassa 1620. RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]I. 500.] Párizs-fejezetéről: ItK [= Irodalomtörténeti Közlemények]1956: 263-269. Klaniczay T. Balassi és Rimay világképéről: Reneszánsz és barokk. Bp. 1961. 331-332. Az idézetek: Eckhardt Rimay-kiad. [= Rimay János Összes művei. Összeáll. Eckhardt Sándor. Bp. 1955.] 73., Balassi-kiad. I. 107. Tolnai G. Szenci Molnárról: Vázlatok és tanulmányok. Bp. 1955. 33. A városok ,szép ékességi”-hez vö. Napló [= Szenci Molnár Albert Naplója, levelezése és irományai. Kiad. Dézsi Lajos. Bp. 1898.] 43. A Magyar Irod Tört [= A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. Szerk. Klaniczay Tibor. A magyar irodalom története. II. Bp. 1964. (A legtöbbször idézett késő-reneszánsz-fejezet írója Pirnát Antal.)] megállapítása: 82. A késő-reneszánsz képkultuszához: Házi J. I. m., Eckhardt Rimay-kiad. [= Rimay János Összes művei. Összeáll. Eckhardt Sándor. Bp. 1955.] 226., Klaniczay T. róla írott bírálata: Magyar Tudományos Akadémia I. OK [= A Magyar Tudományos Akadémia I. Nyelv– és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei.] 1957. 326., RMKT XVII. 1-3. [= Régi magyar költők tára. XVII. század. I-III. köt. Szerk. Klaniczay Tibor és Stoll Béla. Bp. 1959-1961.] XV II. 2. 304. és RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]I. 485. 7b-9a. Teleki J. szerint pl. az amszterdami tanácsház építészeti megoldása „a jó architecturának regulája ellen vagyon”: I. 128a. Bethlen M. építési hajlandóságáról: I. 118-119, 182-183. Az Europica Varietas [= Szepsi Csombor Márton: Evropica Varietas… Kassa 1620. RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]I. 500.] képzőművészeti vonatkozásairól más szempontból, más példákkal – írt már Szíj Rezső: Művészet 1962. okt. 8-10. A vihar-epizódhoz: Kovács S. Acta Szeg [= Acta Univeraitatis Szegediensis. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum.] 1957-58. 52-53. A Márki-idézet: I. m. 108.

„.AZ VARANNAI MAGYAR EKLÉZSIÁBAN SZOLGÁLÓ ALÁZATOS TANÍTÓ”

Az 1620. május 20-i jegyzőkönyv adata: Kemény L. ItK [= Irodalomtörténeti Közlemények]1909. 484. Varannón 1620. nov. 9-én, 1621. jan. 12-én és okt. 25-én is felveszi a papi járandóságot: Zoványi [= Zoványi Jenő cikkei a „Theológiai lexikon” részére a magyarországi protestantizmus történetéből. Bp. 1940.] Nyugt 139. Szepsi Csombor „tragédiája”: Kovács J. [= Kovács József: Szepsi Czombor Márton. Diss. phil. Bp. 1957. Kézirat.] 68., Szíj R. ItK [= Irodalomtörténeti Közlemények]1957. 124. Vö. Kovács S. FK [= Filológiai Közlöny] 1960. 77. A papságra jutás útja: Herepei [= Herepei János: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. I. köt. Polgári irodalmi és kulturális törekvések a század első felében. Szerk. Keserű Bálint. Bp.-Szeged 1965.] 263, 371, 225. Az Apácai-idézet: Szöveggyűjt, a régi m. irod.-ból. I. Szerk. Barta János és Klaniczay T. Bp. 1966. 2. kiad. 330. Nyáryné levelei anyjához Szepsi birtoklásáról: 1620. jún. 24. és 25. (Nr 10848-49.); kassai lakozásáról: Nr 10839, 10842-45. Verebély P. levelei: Nr 10973-74. Zolnaié: Nr 10989. Alvinci, Bocatius [= Bocatius János: Hungaridos Libri Poematum Quinque. Bártfa 1599. RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]II. 287. Sárospataki Könyvtár HH 817.] és a Nyáryak: Ipolyi [= Ipolyi Arnold: Bedegi Nyáry Krisztina 1604-1641. Bp. 1887. Magyar Történelmi Életrajzok.] 15-17., RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]I. 618. 3a., 628. 2a-3a. Nyáry G.-ról Nyáry Krisztina naplójának függeléke: Rövid chronica. OL [= Országos Levéltár. A Zichy család lt-ból származó Nyáry-hagyaték missziliseinél csak a Nr jelzetekre utalunk.] Pál nádor iratai. 116. köteg. 11, 884. sz. 154. Az unokához: Takáts Sándor: BpSzle [= Budapesti Szemle] 1928. 12-30. Nyáry P.-ról: Istvánffy Miklós: A magyarok történetéből: Ford. Juhász László. Bp. 1962. XXXIV. 448, 449., Szepsi Lackó [= Szepsi Lackó Máté krónikája és emlékezetre méltó hazai dolgoknak rövid megjegyzései. 1521-1624. Kiad. Mikó Imre. Erdélyi Történelmi Adatok. III. köt. Kolozsvár 1858.] 101., RMKT XVII. 1-3. [= Régi magyar költők tára. XVII. század. I-III. köt. Szerk. Klaniczay Tibor és Stoll Béla. Bp. 1959-1961.] XVII. 1. 395, 626. és Bornemisza Váci: Hálaadó könyörgés. Teljes szövege: OL [= Országos Levéltár. A Zichy család lt-ból származó Nyáry-hagyaték missziliseinél csak a Nr jelzetekre utalunk.] Zichy család Levéltár P 707. Fasc. 285. Nr 2-3. Vö. RMKT XVII. 1-3. [= Régi magyar költők tára. XVII. század. I-III. köt. Szerk. Klaniczay Tibor és Stoll Béla. Bp. 1959-1961.] XVII. 1. 299-301, 595. Várday K. rokoni kapcsolatai: Eckhardt S. Két vitéz nemesúr… Bp. 1944. 10. Ecsedi Báthory levelei: 1588-1605, Nr 10202-10250. (Ezekből Eckhardt id. műve csak ötöt közölt.) A „meglátást” szorgalmazó levelek 1600 első hónapjaiban: Nr 10222-10224. A Báthory I. testamentumát (OL [= Országos Levéltár. A Zichy család lt-ból származó Nyáry-hagyaték missziliseinél csak a Nr jelzetekre utalunk.] Eszterházy cs. lt) lemásoló Nagy Barna szívességéből az eredeti kéziratra utalhatunk: 15b-16b. Ceglédi Jánosról: RMKT XVII. 1-3. [= Régi magyar költők tára. XVII. század. I-III. köt. Szerk. Klaniczay Tibor és Stoll Béla. Bp. 1959-1961.] XVII. 1. 578., Bán I. [= Bán Imre: Szepsi Csombor Márton Párizsban. ItK [= Irodalomtörténeti Közlemények]1956. 263-269.] Könyv és Könyvtár (Debrecen) 1958. 67-68. Leveleit ld. Kovács S. L-Kulcsár P. Communicationes ex Bibl. Hist. Med. Hung. 42. 1967. 236-242. Báthory kérései: 1603. márc. 15. (Nr 10237.), 1600. jan. 19. (Nr 10221.) A fejedelem válasza: Bethlen Lev [= Bethlen Gábor fejedelem kiadatlan politikai levelei. Kiad. Szilágyi Sándor. Bp. 1879.] 130. Gyarmati I. versét Echkardt S. adta ki: ItK [= Irodalomtörténeti Közlemények]1943. 45-47. Zolnai Gy. levele: Nr 11016. Telegdy Annáé: Nr 10863. E leveleket és Kecskemétit idézzük: MKSzle [= Magyar Könyvszemle] 1966. 334. Báthory I. végakaratáról: Komáromy András: Századok 1890. 135. Báthori G. szidalmai: 1608. ápr. 26., május 8. (Nr 10189, 10186.) Az esküvőről: Szepsi Lackó [= Szepsi Lackó Máté krónikája és emlékezetre méltó hazai dolgoknak rövid megjegyzései. 1521-1624. Kiad. Mikó Imre. Erdélyi Történelmi Adatok. III. köt. Kolozsvár 1858.] 124. Nyáry I. levelei feleségéhez: Nr 09659-09694. A „versbe” tördelt levél: 1623. aug. 8. (Nr 09680.) A további fontosabb idézetek: 1626. ápr. 19. (Nr 09684.) 1632. május 11. (Nr 09693.) Balassihoz: Gerézdi Rabán: A magyar nyelvű világi líra kezdetei Bp. 1962. 289. Az erotikus és a „petrarkista” levél: Nr 09660., 1610. szept. 21. (Nr 09661.) A Balassi-idézet: Eckhardt-kiad. I. 71. Lépes B. levele (Nr 07765.) kiadva: Kovács S. I.-Kulcsár P. Acta Szeg [= Acta Univeraitatis Szegediensis. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum.] 1967. 49-50. Szenci Molnár látogatása: Napló [= Szenci Molnár Albert Naplója, levelezése és irományai. Kiad. Dézsi Lajos. Bp. 1898.] 66. A viszonzás: Incze-antológia 178. Nyáry I. Erdélybe megy: levele Láng Jánoshoz. Kassa város Levéltár Miss: 1619. 5810. Kassa falainál: Wick: Kassa [= Wick Béla: Kassa története és műemlékei. Kassa 1941.] 86. A lelkesedés: 1620. aug. 5. (Nr 09664.), szept. 20. (Nr 09665.) A kiábrándulás: okt. 21, 24. (Nr 09667-68.), nov. 13. (Nr nélkül.) A szemrehányás és visszautasítás: Bethlen Lev [= Bethlen Gábor fejedelem kiadatlan politikai levelei. Kiad. Szilágyi Sándor. Bp. 1879.] 353, 456-457. Rimay és a Nyáryak: Eckhardt-kiad. 222, 350-351., Ipolyi [= Ipolyi Arnold: Bedegi Nyáry Krisztina 1604-1641. Bp. 1887. Magyar Történelmi Életrajzok.] 16. és Nyáryné levele anyjához: 1620. júl. 1. (Nr 10850.) Ecseden: Keserű B. Acta Szeg [= Acta Univeraitatis Szegediensis. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum.] 1957-58. 47-48. Thurzó I. jellemzése: Szekfű: I. m. 87, 128-131. Nyáry I. elpártol: Makkai László: A kuruc nemzeti összefogás előzményei. Bp. 1956. 110, 112. Katolizál: Harminckilenc kiadatlan Pázmány-levél. Kiad. Galla Ferenc. Vác 1936. 13. „Barokkizálódik”: ld. ehhez a levelezés művészettörténeti vonatkozású darabjait; feldolgozva: Kovács S. L Kulcsár P. (Sajtó alatt.) Telegdy Anna sírköve a kisvárdai templomban: Aggházy Márta: A barokk szobrászat Mo.-on. II. Bp. 1958. 134. Az Alvinci-idézet: RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]I. 618. 3a. Bánci J. levele: 1625. dec. 18. (Nr 09417.) A dedikáció: RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]III. 1496. Lorántffy Zs. és Rákóczi Gy. levelei: 1627. ápr. 7., 1630. nov. 24., 1633. okt. 16. (Nr 09639-41.), 1628. május 14:, 26. (Nr 09736-37.) Pyber J. megköszöni a kecsegét: 1633. febr. 14. (Nr 09723.) A szép Pázmány-levelek (1625. jún. 9., 1633. dec. 5. Nr 09717-18.) kiadva: Kovács S. I. – Kulcsár P. Acta Szeg [= Acta Univeraitatis Szegediensis. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum.] 1967. 50-51. Báthory I. szülei Varannón nyugosznak: id. testamentuma 15a. Lakodalmáról az ún. Székely krónika: TT [= Történelmi Tár] 1880. 645. Ceglédi F.-ről: RMKT XVII. 1-3. [= Régi magyar költők tára. XVII. század. I-III. köt. Szerk. Klaniczay Tibor és Stoll Béla. Bp. 1959-1961.] XVII. 1. 758. Érsek A.-ról: Zoványi [= Zoványi Jenő cikkei a „Theológiai lexikon” részére a magyarországi protestantizmus történetéből. Bp. 1940.] Nyugt 139. és Kovács S. I. Acta Szeg [= Acta Univeraitatis Szegediensis. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum.] 1961. 3-5. Bakai P. levelei Várday K.-hoz: 1615. nov. 16. (Nr 08011.); 1616. dec. 13. (Nr 10174/a.) Az országgyűlési beadvány: Szepsi Lackó [= Szepsi Lackó Máté krónikája és emlékezetre méltó hazai dolgoknak rövid megjegyzései. 1521-1624. Kiad. Mikó Imre. Erdélyi Történelmi Adatok. III. köt. Kolozsvár 1858.] 239-240. Kovásznai L-ről: Zoványi [= Zoványi Jenő cikkei a „Theológiai lexikon” részére a magyarországi protestantizmus történetéből. Bp. 1940.] 254. Beszéde: NHP [= Négy szép hallottas Praedikatiok, Mellyek praedikaltattanak… Bedegy Nyari Ferenc… temetésén, bizonyos, tudos, bölcz Praedicatorok által, A. 1622. 9. Oct. Bártfa 1624. RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]I. 534. Sárospataki Könyvtár [= A Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtára, Sárospatak.] D 523.] l0a-34b. Levelei Nyárynéhoz: 1623. május 31., 1628: márc. 19. (Nr 09586/a-b.) Kaposiról: Zoványi [= Zoványi Jenő cikkei a „Theológiai lexikon” részére a magyarországi protestantizmus történetéből. Bp. 1940.] 216. Beszéde: NHP [= Négy szép hallottas Praedikatiok, Mellyek praedikaltattanak… Bedegy Nyari Ferenc… temetésén, bizonyos, tudos, bölcz Praedicatorok által, A. 1622. 9. Oct. Bártfa 1624. RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]I. 534. Sárospataki Könyvtár [= A Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtára, Sárospatak.] D 523.] 40a-52a. Az 1631-32-es eseményekről szóló leveleit (1632. ápr. 5., márc. 26. Nr 7687/a-b.) feldolgoztuk: Kovács S. I:– Kulcsár P. Szabolcsi Szemle 1968. 2. sz. A továbbiak: 1632. nov. 17. (Nr 095571a.), 1638. május 28:, 1639. ápr. 28., 1642. márc. 31. (Nr 7687/c-e.) Váci G.-ről: Zoványi [= Zoványi Jenő cikkei a „Theológiai lexikon” részére a magyarországi protestantizmus történetéből. Bp. 1940.] Nyugt’ 124., RMKT XVII. 1-3. [= Régi magyar költők tára. XVII. század. I-III. köt. Szerk. Klaniczay Tibor és Stoll Béla. Bp. 1959-1961.] XVII. 2. 282, 287-288, 290, 294-295, 372., Bocatiu 282-283. és Szenci Molnár: Napló [= Szenci Molnár Albert Naplója, levelezése és irományai. Kiad. Dézsi Lajos. Bp. 1898.] 28, 344; 386, 61; 68. Latin verse: NHP [= Négy szép hallottas Praedikatiok, Mellyek praedikaltattanak… Bedegy Nyari Ferenc… temetésén, bizonyos, tudos, bölcz Praedicatorok által, A. 1622. 9. Oct. Bártfa 1624. RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]I. 534. Sárospataki Könyvtár [= A Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtára, Sárospatak.] D 523.] 53a-53b. Miskolci S. J.-ról: Zoványi [= Zoványi Jenő cikkei a „Theológiai lexikon” részére a magyarországi protestantizmus történetéből. Bp. 1940.] 306., RMK

III. 10203., RMKT XVII. 1-3. [= Régi magyar költők tára. XVII. század. I-III. köt. Szerk. Klaniczay Tibor és Stoll Béla. Bp. 1959-1961.] XVII. 2. 339., Szenci Molnár: Napló [= Szenci Molnár Albert Naplója, levelezése és irományai. Kiad. Dézsi Lajos. Bp. 1898.] 80. és Herepei [= Herepei János: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez. I. köt. Polgári irodalmi és kulturális törekvések a század első felében. Szerk. Keserű Bálint. Bp.-Szeged 1965.] 148. Beszéde: NHP [= Négy szép hallottas Praedikatiok, Mellyek praedikaltattanak… Bedegy Nyari Ferenc… temetésén, bizonyos, tudos, bölcz Praedicatorok által, A. 1622. 9. Oct. Bártfa 1624. RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]I. 534. Sárospataki Könyvtár [= A Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtára, Sárospatak.] D 523.] 54a-67a. Iratosi T. J.-ról: Zoványi [= Zoványi Jenő cikkei a „Theológiai lexikon” részére a magyarországi protestantizmus történetéből. Bp. 1940.] 205. Beszéde: NHP [= Négy szép hallottas Praedikatiok, Mellyek praedikaltattanak… Bedegy Nyari Ferenc… temetésén, bizonyos, tudos, bölcz Praedicatorok által, A. 1622. 9. Oct. Bártfa 1624. RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]I. 534. Sárospataki Könyvtár [= A Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtára, Sárospatak.] D 523.] 68a-75a. Perkins-fordításai: RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]I. 670, 671, 718. Tholnai J.-ról: Zoványi [= Zoványi Jenő cikkei a „Theológiai lexikon” részére a magyarországi protestantizmus történetéből. Bp. 1940.] 489. Az 1622. évről: Kaposi I. NHP [= Négy szép hallottas Praedikatiok, Mellyek praedikaltattanak… Bedegy Nyari Ferenc… temetésén, bizonyos, tudos, bölcz Praedicatorok által, A. 1622. 9. Oct. Bártfa 1624. RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]I. 534. Sárospataki Könyvtár [= A Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtára, Sárospatak.] D 523.] 40a-40b. Az Iratosi-idézet: NHP [= Négy szép hallottas Praedikatiok, Mellyek praedikaltattanak… Bedegy Nyari Ferenc… temetésén, bizonyos, tudos, bölcz Praedicatorok által, A. 1622. 9. Oct. Bártfa 1624. RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]I. 534. Sárospataki Könyvtár [= A Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtára, Sárospatak.] D 523.] 74b. Nyáry F. életrajzi adatai: NHP [= Négy szép hallottas Praedikatiok, Mellyek praedikaltattanak… Bedegy Nyari Ferenc… temetésén, bizonyos, tudos, bölcz Praedicatorok által, A. 1622. 9. Oct. Bártfa 1624. RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]I. 534. Sárospataki Könyvtár [= A Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtára, Sárospatak.] D 523.] 2a, 24b-25a, 33b. és Nyáry I. levele feleségéhez: 1611. aug. 6. (Nr 09662.) Nyáryné levele: Nr 10863. Kovásznai Szepsi Csomborról: NHP [= Négy szép hallottas Praedikatiok, Mellyek praedikaltattanak… Bedegy Nyari Ferenc… temetésén, bizonyos, tudos, bölcz Praedicatorok által, A. 1622. 9. Oct. Bártfa 1624. RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]I. 534. Sárospataki Könyvtár [= A Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtára, Sárospatak.] D 523.] 26b. Szucsáni G. J. beszéde: NHP [= Négy szép hallottas Praedikatiok, Mellyek praedikaltattanak… Bedegy Nyari Ferenc… temetésén, bizonyos, tudos, bölcz Praedicatorok által, A. 1622. 9. Oct. Bártfa 1624. RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]I. 534. Sárospataki Könyvtár [= A Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtára, Sárospatak.] D 523.] 2a-9a. Az idézet: 1624. okt. 25. (Nr 09849.) Egyéb levelei Nyárynéhoz: 1624. dec. 21. (Nr 09527.), 1632. május 3., júl. 11. (Nr 09855, 09528.) Nyáry F. levelei: 1622. júl. 3., aug. 5. (Nr 10635-36.)

AZ UDVARI SCHOLA

Az US [= Szepsi Csombor Márton: Vdvari Schola… Bártfa 1623. RMK I. 527.] „a magyar udvariság kézikönyve”: Kovács J. [= Kovács József: Szepsi Czombor Márton. Diss. phil. Bp. 1957. Kézirat.] 66. A morális kalauzok: Szenci Molnár: Napló [= Szenci Molnár Albert Naplója, levelezése és irományai. Kiad. Dézsi Lajos. Bp. 1898.] XVII., RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]I. 594, 692. és 451, 566. A Guevara-fordításokhoz: az idézett Bán I. [= Bán Imre: Szepsi Csombor Márton Párizsban. ItK [= Irodalomtörténeti Közlemények]1956. 263-269.] It [= Irodalomtörténet]1958. 360-373. Aegidius Albertinus fordításait először Kovács J. [= Kovács József: Szepsi Czombor Márton. Diss. phil. Bp. 1957. Kézirat.] vizsgálta: 90. Kezünkben a Hoffschul-t is tartalmazó Antonii de Guevara… Opera omnia historico-politika 1644-45-ös Frankfurt am Main-i kiadása járt. (Bp. Egyetemi Könyvtár Ca 4’’ 25.) Rimay műveiről: Eckhardt-kiad. 167-168, 439. Az US [= Szepsi Csombor Márton: Vdvari Schola… Bártfa 1623. RMK I. 527.] mint államtudományi mű: Hóman-Szekfű: Magyar történet. IV. Bp. 1935. 2. kiad. 59-65. A Wittman-idézet: ItK [= Irodalomtörténeti Közlemények]1956. 34. A Bruni-kötet ára: Kemény L. MKSzIe 1895. 312. Valerius Maximus [= Valerii Maximi factorum et dictorum memorabilium libri novem. Cum Julii Paridis et Januarii Nepotiani epitomis. Iterum recensuit Carolus Kempf. Lipcse 1888.] utóéletéről Pigler: Barockthemen [= Pigler Andor: Barockthemen. I-II. Bd. Bp.-Berlin 1956.] Andor írt a Petrovics Emlékkönyv-ben. Bp. 1934. 92-105. A Pécsi Lukács [= Pécsi Lukács: Az Keresztyen szuzeknec tiszteseges koszoroia. Nagyszombat 1591. RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]I. 250.]-helyek: 35b-60a, 171a-172b, 100a. A magyar későreneszánsz új periodizációja: Keserű B. Acta Szeg [= Acta Univeraitatis Szegediensis. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum.] 1966. 10-14. Az újsztoicizmus felekezeti egyetemessége: A Magyar Irod Tört [= A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. Szerk. Klaniczay Tibor. A magyar irodalom története. II. Bp. 1964. (A legtöbbször idézett késő-reneszánsz-fejezet írója Pirnát Antal.)] 12. Fulgosius [= Baptistae Campofulgosi dictorum factorumque memorabilium libri. Kiadva: Hanapus [= Nicolaus Hanapus: Virtutum et vitiorum exempla. Bázel 1555. Sárospataki Könyvtár E 3. Benne: Virtutum et vitiorum Nicolai Hanapi… liber. 3-174., Valerii Maximi factorum dictorumque memorabilium libri. 175-348., Aeliani variae historiae libri. 349-480., Marci Antonii Coccii Sabellici exemplorum libri. 481-657., Aristotelis philosophi maximi oeconomicarum dispensationum exempla. 658-666., Baptistae Campofulgosi dictorum factorumque memorabilium libri. 667-1075., Parthenii Nicaenis de amatoriis affectionibus liber, Iano Cornario Zuiccaviensi interprete. 1076-1100., Guidonis de Fonte Nayo Bituricensis rerum humanarum varia exempla. 1101-1176., M. Marulli Spalatensis de vita religiosa per exempla instituenda. 1176-1442., Ex Heraclide de politiis. 1443-1452., Sexti Iulii Frontini V. C. exempla sive stratagemata. 1453-1559.] 658-666.]ról: Fraknói V. MKSzle [= Magyar Könyvszemle] 1878. 150. és Eckhardt S. Balassi B. irodalmi mintái. Bp. 1913. 50. Vólaterranusról: Ua. Balassi B. Bp. 1941. 13-24. és Borzsák [= Borzsák István: Az antikvitás XVI. századi képe. Bornemisza-tanulmányok. Bp. 1960.] passim. Az idézet a 378. lapról. Az US [= Szepsi Csombor Márton: Vdvari Schola… Bártfa 1623. RMK I. 527.] mint retorikai segédeszköz: A Magyar Irod Tört [= A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. Szerk. Klaniczay Tibor. A magyar irodalom története. II. Bp. 1964. (A legtöbbször idézett késő-reneszánsz-fejezet írója Pirnát Antal.)] 83. Redmeciről: Zoványi [= Zoványi Jenő cikkei a „Theológiai lexikon” részére a magyarországi protestantizmus történetéből. Bp. 1940.] 377. A Curtius-ford. függeléke: 706-748. Az US [= Szepsi Csombor Márton: Vdvari Schola… Bártfa 1623. RMK I. 527.] értelmezése a világi példák hangsúlyozásával, az Europica Varietas [= Szepsi Csombor Márton: Evropica Varietas… Kassa 1620. RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]I. 500.] és az US [= Szepsi Csombor Márton: Vdvari Schola… Bártfa 1623. RMK I. 527.] közötti folytonosság: Kovács S. FK [= Filológiai Közlöny] 1960. 77. A Magyar Irod Tört [= A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. Szerk. Klaniczay Tibor. A magyar irodalom története. II. Bp. 1964. (A legtöbbször idézett késő-reneszánsz-fejezet írója Pirnát Antal.)]-ből vett idézet: 83. Bethlen mint Gedeon: Milotai Nyilas zsoltármagyarázatának latin ajánlása: RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]I. 501., Pataki Fűsűs [= Pataki Fűsűs János: Királyoknak tüköre… Bártfa 1626. RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]I. 549.] 22-23., Prágai [= Prágai András: Sebes agynak késő sisak. Kézirat. OSzK Oct. Hung. 69. Komlovszki Tibor másolati példányát használtuk.] 28b. A fejedelem árulóiról: Kerekes: Bethlen Kassán [= Kerekes György: Bethlen Gábor fejedelem Kassán 1619-1629. Kassa 1943.] 92-93. és Wittman T. Bethlen G. Bp. 1952. 79-80. Erasmus-Magvari a békességről: Turóczi-Trostler I. 162-166. A Rimay-versek: Eckhardt-kiad. 148-149, 428. A Dante-anekdotához: Kovács S. I. Acta Szeg [= Acta Univeraitatis Szegediensis. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum.] 1966. 37-38. Szepsi Csombor prózastílusáról: Kovács S. Acta Szeg [= Acta Univeraitatis Szegediensis. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum.] 1957-58. 51-60. A labirintus-képhez: René Hocke: Die Welt als Labyrinth. Hamburg 1957. Ism. Angyal Endre: ItK [= Irodalomtörténeti Közlemények]1959. 96. Erdélyi J. [= Erdélyi János Útinaplója és úti levelei. Sajtó alá rend. T. Erdélyi Ilona. Bp. 1951.] az US [= Szepsi Csombor Márton: Vdvari Schola… Bártfa 1623. RMK I. 527.] „irályáról”: SpFüz [= Sárospataki Füzetek] 1857. 383-386.

„ÓH, KESERVES SIRALOMMAL TELJES EZERHATSZÁZHUSZONKÉT ESZTENDŐ !”

A Lépessel való összevetés: Kovács S. Acta Szeg [= Acta Univeraitatis Szegediensis. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum.] 1957-58. 56-57. Az idézett levelek sorrendje: Nr 10867, 09806-7. A Kaposi-idézet: NHP [= Négy szép hallottas Praedikatiok, Mellyek praedikaltattanak… Bedegy Nyari Ferenc… temetésén, bizonyos, tudos, bölcz Praedicatorok által, A. 1622. 9. Oct. Bártfa 1624. RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]I. 534. Sárospataki Könyvtár [= A Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtára, Sárospatak.] D 523.] 40a-40b. Kovásznai leírása: NHP [= Négy szép hallottas Praedikatiok, Mellyek praedikaltattanak… Bedegy Nyari Ferenc… temetésén, bizonyos, tudos, bölcz Praedicatorok által, A. 1622. 9. Oct. Bártfa 1624. RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]I. 534. Sárospataki Könyvtár [= A Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtára, Sárospatak.] D 523.] 27a-34a. A temetés időpontja a NHP [= Négy szép hallottas Praedikatiok, Mellyek praedikaltattanak… Bedegy Nyari Ferenc… temetésén, bizonyos, tudos, bölcz Praedicatorok által, A. 1622. 9. Oct. Bártfa 1624. RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]I. 534. Sárospataki Könyvtár [= A Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtára, Sárospatak.] D 523.] címlapjáról. Az US [= Szepsi Csombor Márton: Vdvari Schola… Bártfa 1623. RMK I. 527.] kinyomtatásáról, Kovásznai, Klösz és Szucsáni Gnostius leveleinek közlésével: Kovács S. I.-Kulcsár P. MKSzle [= Magyar Könyvszemle] 1966. 331-337.

„ULYSSES PANNONICUS”

Az üdvözlő vers definíciója: Kerecsényi Dezső: Minerva 1923. 194. Kecskeméti G. kassai házáról ld. az 1633-as adólajstromot: Wick: Kassa [= Wick Béla: Kassa története és műemlékei. Kassa 1941.] 99. Szenci Molnár és Medgyesi: A Magyar Irod Tört [= A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. Szerk. Klaniczay Tibor. A magyar irodalom története. II. Bp. 1964. (A legtöbbször idézett késő-reneszánsz-fejezet írója Pirnát Antal.)] 70-71, 80. Frölich [= Frölich Dávid: Medulla Geographiae Practicae… Bártfa 1639. RMK [= Szabó Károly-Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár… I-III. köt. Bp. 1879-1898.]II. 536.]ről: M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története 1711-ig. Bp. 1961. 120-126. Rozsnyairól: Kaposi M.-Kovács S. I. ItK [= Irodalomtörténeti Közlemények]1960. 486-488. Zrínyi, Rimay és az Istenes énekek viszonyáról: Klaniczay T. Zrínyi M. Bp. 1964. 2. kiad. 94-96. Bod P. sorai: Magyar Athenas. Nagyszeben l r66. 312-314. Kölcsey Kazinczynak: K. F. Levelezése. VI. Kiad. Váczy János. Bp. 1895. 340. Erdélyi J. [= Erdélyi János Útinaplója és úti levelei. Sajtó alá rend. T. Erdélyi Ilona. Bp. 1951.] tanulmánya: SpFüz [= Sárospataki Füzetek] 1857. 377-387. Gaál G.-ról és Szepsi Csombor-kiadásáról: Kovács S. I. Új Írás 1966. okt. 101-106. Jegyzőkönyvecskéje özvegye birtokában. Az idézetek : Hazai utazók Erdélyben. Kolozsvár 1942., G. G. Válogatott írások. I. Kiad. Sugár Erzsébet. Bukarest 1964. 608-609, 696.
Hátra Kezdőlap Előre