BEVEZETÉS.2. MÁRIA KIRÁLYNÉ ÉRME. RICHTER AURÉL RAJZA.[1]


HABSBURGI Mária, II. Lajos magyar király neje, csak rövid ideig ült, igen fiatal korában s a legválságosabb időben, hazánk trónján s azért itt távolról sem fejthette ki azt az eredményes kormányzati és kulturális munkát, melyet tőlünk a mohácsi vész után nem nagy időre elszakadva, a külföldön egy negyed évszázadon át, nagy elismeréssel és dicsőséggel végzett. Mégis hazai működése is mint országos pártalakítóé és a Habsburgok magyarországi trónjának megalapítójáé jellemzetes s nagyban magára vonja a történetíró figyelmét és érdeklődését. Csupán hazai működésének feltüntetése mindazonáltal csak hiányosan jellemezné az ő nőegyéni és kormányzati tulajdonságait. A hazai trónra ült fiatal királyné s a nagy császár szolgálatában állott, korban gyarapodott s gazdag tapasztalatok által tökélyesbült özvegy egy szerves egészszé csak úgy válik, ha tevékenységét nyilvános szereplését és privát kedvteléseit életpályájának nemcsak kezdetén, hanem annak befejezésében is, tehát elejétől fogva végiglen, feltüntetjük. Eddig életiratát csak úgy szerkesztették, hogy magyar íróink Máriának csupán a mohácsi vész után következő évig való szakaszát, a külföldi irók pedig csakis az 1530-tól haláláig terjedő másik szakaszát írták meg, ezek is, azok is feltűnő fogyatkozással. Ezt a szakadozottságot és fogyatékosságot a jelen mű úgy törekszik pótolni, hogy Mária két életszakaszát, magyar királynői és németalföldi helytartói szereplését nemcsak összekapcsolja s lehetőleg egy összefoglaló szerves egészszé teszi, hanem okiratokon és művészettörténeti adatokon alapuló bő életrajzi közlésekkel is kiegészíti. Igy psychologiailag érthetőbbé lesz Mária egyénisége s jellemének fejlődése, mérlegelhetőbbé történeti jelentősége.

Feltűnő, hogy a németalföldi írók történeti műveiben Mária egyénisége és szereplése csak nagyon mellékesen érintetik. Conscience H. Belgium történetében[2] alig említi Máriát és ahol említi, úgy teszi azt, mintha Mária egy gyenge, ellenségétől reszkető, félénk nő lett volna, ki abban a gloriában, mely testvérét, V. Károly személyét és szereplését körülözönli, egészen eltűnik, holott kétségtelen, hogy e nő, egyéni ambicziójánál, férfias erélyénél és nagyokosságú tapintatánál fogva inkább is V. Károly dicsőségének ha nem is éppen okozójául, de kétségtelenül hathatós előmozdítójául tekinthető.[3] Ha az események elbeszélésében már tárgyilagosabb és tartalmasabb az, a mit Block P. I. Németalföld történetében az ő hazai eseményeivel kapcsolatosan elmond Máriáról,[4] mégis egyéni és korrajzi magaslatra e mű sem emelkedik.

Máriát a világgal életrajzilag megismertetni, a külföldiek közül Juste T. tette az első kisérletet.[5] Hogy csak kisérletet tett, azt az ő műve maga hirdeti, mint melyben Mária magyarországi szerepléséről alig is van szó. De németalföldi működéséről is csak annyit mond, hogy vele túl ne lépje a gyorsan olvasni szeretők türelmét. Műve távolról sem elégítheti ki az alaposság és okadatoltság után vágyakodó művelt olvasó igényeit, inkább élénken érezteti vele, hogy hogyan kellene a rendkívüli nő életrajzát megirni. Juste művét inkább is csak izleltetőül tekinthetjük s nekünk magyaroknak az annál kevésbbé kielégítő, mivel magyar fordítása is meglehetősen gyarló.[6]

Német részről Sacher-Masoch tett kisérletet Mária életét megírni.[7] Nem tagadjuk, hogy sok érdekes és új adatot beszél el az általa dicsőített fejedelmi nő életéből, de minthogy adatait igazoló eredeti okiratokat nem közöl, de sőt azokra nem is utal, ezek annál kevésbbé számíthatnak feltétlen hitelre. Előadása művét amúgy is inkább szépirodalmi műnek minősíti. Szereti a paradoxont, ellenszenv vezeti a magyarok, rokonszenv a Habsburgok iránt oly mértékben, hogy ez által állításainak súlya tetemesen könnyül a komoly megítélés mérlegén. Egy előkelő magyar író nem éppen túlozva Sacher-Masoch művét pamfletnek nevezi.[8] De még inkább mondható ez a német szerző egy másik hasontárgyú művéről, mely második kiadásban 1870-ben jelent meg Jenában 3 kötetben.[9] E művet, igaz, nem tudományos művül, hanem «történeti regényül» írta szerzője, de még mint ilyen sem jöhetne a Mária-biografiák közt tekintetbe. Eltekintve azoktól a lélektani absurdumoktól, melyekkel e műben lépten-nyomon találkozunk, Mária s a vele érintkezésben állott személyek oly kedvezőtlen, hamis világításban állítvák az olvasó szemei elé, hogy az csak torzképet láthat. Kritika helyett csupán a szabadjára eresztett fantázia rajzolja meg a képeket, melyek mindegyike a részrehajló, felületes, lelkiismeretlen szerzőre vall. E művel szemben elmondhatni azt, a mit Jókai mond: «Az életírás a historikus feladata, nem a költőé.»[10]

Magyar részről már többen igyekeztek Mária életrajzához adatokat, történeti anyagot és részben annak kritikai feldolgozását szolgáltatni. Ki kell itt mindenek előtt történetírásunk nagy mesterét, Horváth Mihályt emelnünk, mint ki a szabadságharczra következett szomorú absolut-időszakban Svájczban és Németalföldön tartózkodván, az ottan levő levéltárakban található gazdag anyagot részben összegyűjtötte s nyers alakban közzétette. Éppen megbecsülhetetlenek történetünk szempontjából azok az okiratok, melyeket a «Brüsseli magyar okmánytár» czímén a M. Tud. Akadémia kiadásában még az 1857-1859. években közrebocsátott.[11] Adatait azonban Horváth Mihály nem dolgozta fel s a mit egy másik kis dolgozatában közzétett, abban csak pár szót mond azon összeköttetésről, melyet Mária egyes személyekkel, kik iránt, Budán lakván, nagyobb bizodalommal s kegyelemmel viseltetett, azután is, a távol Németalföldről állandóan fenntartott. Ezen levelekből is csak egy párt kivánt közleni. «Nem szándékunk, mondja, ezen összeköttetésekről egész terjedelmében szólani; még azon viszonyokat sem akarjuk említeni, melyek özvegyi javainak, a bányavárosok, a zólyomi, diósgyőri, huszti, munkácsi stb. uradalmak birtokánál fogva közte és az ország között holtáiglan fenmaradtak.»[12] Sok nemes igyekezettel törekedett Akadémiánk egy régi jeles tagja, Botka Tivadar[13] és még fokozottabb buzgósággal egy másik jeles és szerencsés, mondhatni gondviselésszerű írónk, Fraknói Vilmos írt Máriáról. De sem Botka, sem Fraknói, bár ez utóbbi kiadványai a Mária királynéra és korára vonatkozó iratok egész sorozatának megjelentetésével dicsekedhetnek,[14] nem tartalmaznak összefoglaló, áttekinthető szerves történeti életrajzot. Botka a királynénak csupán gyanúba vett hitvallási meggyőződését kívánta tisztázni, míg Fraknói tágasabb kritikában nemcsak a királynénak a reformáczióval szemben elfoglalt állásáról, hanem a királynő és férje udvaráról, anyagi viszonyairól s egyes udvari személyzetéről is tett közzé nagybecsű kutatásokat. Tulajdonképeni életiratot azonban ő sem írt, a királynénak németalföldi tartózkodásáról és tevékenységéről egyáltalán mit sem közölt. S ezért azt reméltem, hogy törekvésem némi jóakaratú méltánylást érdemel úgy a külföldi, mint a hazai írók szemében, mint ki egy összefoglaló, Mária életműködésének összességét feltüntetni akaró, könyv- és levéltári anyagon, művészettörténeti kutatásokon és személyes helyszíni tapasztalatokon nyugvó műnek megírására vállalkoztam.

Elengedhetetlennek tartottam ugyanis művem szerkesztésében nemcsak a kútfőkből meríteni, hanem a helyi személyes tapasztalatokból is okulni. E végett felkerestem 1912 nyarán Lüttich, Brabant, Antwerpen, Kelet- és Nyugat-Flandria és Hennegau tartományok városaiban: Lüttich, Tirlemont, Löwen (Louvain), Mecheln (Malines), Antwerpen (Anvers), Turnhout, Gent (Gand), Brüge (Bruges), Brüssel (Bruxelles), Mons (Bergen), Binche (Bingen), Mariemont városaiban illetve helységeiben, ezek könyvtáraiban, muzeumaiban, templomaiban, kolostoraiban, városházaiban s egyéb köz- és magánhelyiségeiben Mária királynénk emlékeit, érmeit, arczképeit, könyveit s az általa létesített építészeti és művészeti alkotások maradványait s ha be is kell vallanom, hogy ép azokban a városokban, melyekben legtöbbet véltem találhatni, legkevesebb Mária-vonatkozású anyagra tehettem szert, mégis egészben örvendetes eredményt mutathat fel ötheti belgiumi tanulmányutam, mert sok érdekes anyaggal s tapasztalattal gyarapította ismereteimet.[15]

Belgiumot elhagyva folytattam tanulmányaimat az útközi nagy kulturmetropolisokban: Párisban, Münchenben és Bécsben. Párisban a Cabinet de France-ban levő hires Mária-fémer minden tanulságát még nem vonta le a külföldi és hazai műtörténetirás. E fémer tüzetes tanulmányozása igen fontos műtörténeti felvilágosítást adhat Mária és korának műtörténeti viszonyairól. München képtárai és éremmuzeuma nagyon becsesen egészítik ki a Mária-biografia anyagát. Bécs pedig valamennyi gyüjtemény legkiválóbbikának bizonyul. Az Albertina ugyan a Dürer-rajzon kívül más Mária-vonatkozású műtárgyat nem foglal magában, de annál többet a Császári hitbizományi könyvtár, melyben nem kevesebb mint 13 Mária-arczrajz, továbbá a Császári éremtár és a Császári műtörténeti muzeum, melyekben igen becses festészeti és éremmetszésű műtárgy található Mária királyné életének és korának történetéhez.

A gyüjtött adatokat és a helyszíni tapasztalatokat felhasználva írtam meg Mária királyné és korának eme történetét. Vajha sikerült volna azt csak megközelítőleg is hűen és tanulságosan megírnom. Minden e műben mutatkozó fogyatékosságot mentsen a kegyes olvasó birálatában szándékom nemessége és lelkesedésem tisztasága.


3. MÁRIA KIRÁLYNÉ ÉRME.[16]

I.
MÁRIA NEMZETISÉGI SZÁRMAZÁSA.4. MÁRIA KIRÁLYNÉ MARIEMONTI PALOTÁJÁNAK ROMJAI.


A történetirók Máriát nemzetsége származására nézve hol Burgundi, hol Spanyol, illetve Castiliai s Osztrák Máriának irják s e jelzőket sem következetesen használják.[17] Az egykorúak is e genealogiai jelzőket rendesen azonosokul felváltva használták[18] avagy Máriát egyszerűen Németnek vagy Castiliainak vették.[19] Ám a mellékelt nemzetiségi tábla világosan hirdeti, hogy Máriát csakis a Habsburgi s illetve az Osztrák jelzőnév illeti meg. Származása őt ugyanis egyenesen a Habsburgokkal köti össze, a mennyiben atyja I. Szép Fülöp a maga leszármazását a Habsburgok fejéig, Gazdag Albrechtig, a Habsburgi tartományi grófig vezeti fel.[20] Ennek egyik XIII. századi utódja, az 1291-ben elhalt Habsburgi I. Rudolf király birodalmi hűbérül adja 1282-ben fiainak, I. Albrechtnek és II. Rudolfnak Ausztriát, Stiriát és Krajnát s minthogy II. Rudolf e hűbérről már 1283-ban lemond, az Osztrák jelző csakis I. Albrecht származékában folytatódik.[21] I. Albrecht fia, II. Albrecht származékában a Habsburgok ezen vonala két ágra szakad. III. Albrecht megalapitja ugyanis a Habsburgok albrechti vagyis osztrák vonalát, III. Leopold pedig ezek leopoldi vagyis tiroli és striai vonalát. Az albrechti vagyis osztrák vonal folytatódik IV. Albrecht és V. Albrecht származékában utószülött Lászlóig, de ebben a vonal ki is hal 1457-ben. A leopoldi vagyis tiroli és striai vonal III. Leopold fiaiban, IV. Fridrikben és Ernőben csakhamar két külön vonalra szakad, mert IV. Fridrik fia, tiroli Zsigmond a tiroli, Ernő fia, V. (III.) Fridrik pedig a stiriai vonalat képviseli. Zsigmondban a tiroli vonal már 1496-ban kihal, de a stiriai vonal folytatódik Ernő származékaiban, V. (III.) Fridrikben s ennek fiában, I. Miksában, ki által az I. Szép Fülöpre s ennek gyermekeire, Máriára és testvéreire száll, úgy hogy Máriában és testvéreiben az Osztrák jelző szakadatlan összefüggésben van I. Albrechttel, úgy hogy e jelzőt úgy az egykorú,[22] mint a későbbi írók[23] joggal alkalmazhatják Máriára.


CASTILIAI IZABELLA.[24]


A mi a Burgundi jelzőt illeti, az Máriát csak nagyanyai ágon, Burgundi Mária, Vakmerő Károly leánya után illethetné, csakhogy a származásnál nem az anyai, hanem az apai származás jön tekintetbe. Ugyanaz áll a Spanyol, illetve Castiliai elnevezésre nézve is, mert Mária csak anyai ágon, Őrült Johanna által függ össze a spanyol fejedelmi családdal.[25] A Német elnevezés pedig Máriára azért nem alkalmazható, mert a Habsburg-ház német vagy osztrák vonalát még csak I. Ferdinánd, Mária fivére alapította az által, hogy ő az 1521. évi április 28-iki wormsi birodalmi gyűlésen kapta V. Károly császártól Ausztriát, vagyis az Enns fölötti és alatti ausztriai főherczegséget, Stiriát, Karinthiát, Krajnát és Tirolt örökös tulajdonául.[26] Így tehát még csak I. Ferdinánd és ennek utódai nevezhetők nemzetségi származásuk jelölésére Német-Osztrákoknak. A kik pedig Máriát Magyarországi Máriának nevezik,[27] ezt nyilván nem származása, hanem csakis magyar királyságára való tekintetből teszik s könnyebb megkülönböztetésül a történet lapjain szereplő egyéb Máriáktól.[28]


5. MIKSA CSÁSZÁR FIATALKORI KÉPE.[29]


A mellékletben közölt nemzetiségi táblából kitűnik tehát, hogy Mária, II. Lajos neje az inkább szépsége, mint tehetsége és ambitiója által feltűnő[30] Habsburgi I. Szép Fülöpnek, I. Miksa császár fiának,[31] kit földiei, a brüggeiek, mivel folyton bottal járt, Botos-nak neveztek[32] és a vele 1496-ban házasságra lépett castiliai Johannától, aragoniai II. Kath. Ferdinánd[33] és castiliai Izabella spanyol uralkodók leányától született sarja volt. Édes nővére az akkor Európa leghatalmasabb fejedelmének, az 1500 február 24-ikén Gentben[34] született Károlynak, ki 1506 óta Burgund és Németalföld ura, 1516 óta I. Károly néven anyja révén spanyol király és 1519 június 28-ika óta, nagyatyja, I. Miksa császár halála után V. Károly néven római császár és 1530 február 22-ike óta lombardiai király is volt. Továbbá édes nővére nevezett Mária az 1503 márczius 10-ikén Castiliában, Medinában született, 1531 január 5-ikén Kölnben római királynak megválasztott s ugyanazon év január 11-ikén Aachenben római királynak megkoronázott Habsburgi I. Ferdinándnak, ki mint győző kerűlt ki abból a hosszantartó versengésből, mely a magyar koronáért a mohácsi vész után közte és Szapolyai János és illetve annak neje és fia, Izabella és János Zsigmond közt folyt és ki 1558 márczius 13-ikán majnai Frankfurtban V. Károly utódjául német császárnak megválasztatott. Azonkívül édes nővére Mária az 1498 november 24-ikén született Eleonora királynénak, előbb Emmanuel portugal király, utóbb 1529 augusztus 5-ike óta I. Ferencz franczai király nejének. Nővére továbbá az 1507 január 14-ikén született Katalinnak, III. János portugal király nejének és nővére az 1505 július 18-ikán Brüsselben született Izabellának, máskép Erzsébetnek, 1515 augusztus 9-ike óta II. Keresztély dán király nejének s így Mária egy nagyon terjedelmesen szétágazó hatalmas fejedelmi rokonságnak volt a tagja. Később II. Lajos magyar királylyal való házassága révén rokoni összeköttetésbe jött egyrészt a lengyel Jagellokkal, másrészt az angol Kendali grófokkal, a franczia Orleansokkal,[35] a Luxemburgokkal és az Anjoukkal is.


6. KATHOLIKUS FERDINÁND.[36]7. I. FERENCZ FRANCZIA KIRÁLY SZOBRA.[37]

II.
MÁRIA SZÜLETÉSE, GYERMEKKORA,
NEVELÉSE S TERVEZETT ELJEGYZÉSE.


MÁRIA mint szülőinek utolsóelőtti gyermeke, 1505 szeptember 17-ikén[38] pillantotta meg a napvilágot Brüsselben, a Kaudenberg (Kaltenberg, Froidmont) palotában, mely a mostani királyi palota tőszomszédságában, a St. Jacques-sur-Caudenberg közelében állott. Mária születése tehát abba az évbe esik, melyben Magyarországon az országgyűlési rendek a magyar nemzeti királyságot törvénybe iktató rákosi végzés ellenében elismerték II. Ulászló magyar király születendő fiának a magyar trónhoz való jogát.[39] A kisdedet keresztvízre I. Miksa császár és Nassaui Engelbert özvegye tartották.[40] Atyja már a következő évben, 1506-ban, szeptember 26-ikán Burgosban hideglázban elhalálozván,[41] anyja Johanna pedig férje halála felett való fájdalmában eszét veszítve,[42] a gyermek korán árvaságra jutott.[43] Nevelése atyjai nagynénjének, Szép Fülöp nővérének, Habsburgi Margit főherczegasszonynak és németalföldi kormányzónőnek, valamint lovagias nagyatyja, I. Miksa császárnak gondos felügyelete alatt folyt.


8. MIKSA CSÁSZÁR LOVASKÉPE 1509. ÉVI TALLÉRJÁN.[44]


Gyermekkorának első éveit Mária a brabanti herczegek ősi székhelyén Löwenben, a Löwenstein néven ismert kastélyban töltötte. Ebben kapta ő bátyjával, Károlylyal s két nővérével, Eleonorával és Izabellával együttesen 3 éven át első testi és szellemi kiképeztetését.[45] Azok a kiváló erények, melyek a kora műveltségének színvonalán felül állott, Margit főherczegasszonyt ékesítették és Németalföld történetében annyira emlékezetessé teszik, kezességet szolgáltattak arra, hogy az ő felügyelete alá került fejedelmi gyermek nevelése fenkölt elvek szerint történend. E mellett kezeskedtek nevelői és tanítói: a finom Beaumont Anna, a jeles Laurent Vacca és főleg a mathematikai, jogi és theologiai tudománya, valamint gazdag politikai tapasztalatai, jámborsága és asketikus szigora által hírnévhez, de sőt a szentség hírébe jutott[46] löweni egyetemi alkanczellár, az 1522 január 9-ikén pápának megválasztott Adorján mester, közönségesen Utrechti Adorján.[47] Az ő gondjuk tényleg kiterjeszkedett a fiatal leányban egészséges csiraként szunnyadó összes testi s lelki képességek kifejlesztésére és kiművelésére s bár számolniok kellett a millieu befolyásával, mely a németalföldi tartományokban úgy az előkelő mint a polgári házak gyermeknevelő szobáiban egyaránt érvényesült, mégis igyekezetükkel és paedagogiai ügyességükkel könnyen elérték azt, hogy a gondjaikra bízott növendék gondolkodása és érzés ment maradt a túlcsapongó szélsőségek kinövéseitől. A mint nem fejlesztettek a gyermek lelkében vakbuzgó érzéseket, úgy nem tápláltak szellemi igényei világában vallásellenes, szabadonczkodó utopiákat sem, a mi Mária életében könnyen megérthetővé teszi egyéni jellemének későbbi kialakulását.


9. LÖWEN TÁVLATI LÁTKÉPE.


A nevelők fáradozásait könnyítette a növendék testi-lelki jóravalósága, testi nagy ügyessége, tanulási fogékonysága, eleven esze, heves ismeretvágya, éber lelki figyelme s korán érő ítélete, úgy hogy mikor már érettebb gyermekkorba jutott, nemcsak testi edzettségét, nagy fizikai rugékonyságát, ügyes gimnasztikai gyakorlottságát, kellemes tánczát, madarak, dámvad, szarvasok leterítésében kimutatott lőbiztonságát s lovaglási bravúroskodását, de művelt szellemét s egyéni szép jellemét is mindenkinek el kellett ismernie. Feltünt Mária folytonos kérdezősködése által elárult nagy tanulási vágyával és buzgón folytatott önművelődési ösztönével. «Többet állott, mondja német életírója, a könyvespolcz, semmint a tükör előtt.»[48] Különösen a történelem érdekelte, mintegy korai ítélőképességgel kiérezve azt, hogy ez a tudomány az élet mestere. De az államtudományok alapelvei iránt is érdeklődött, korán elárulva ezzel ama képességeit, melyeket későbben a magyar trónon és kivált a németalföldi helytartóságban közelismerésre érvényesített. Minden könyv, mely tudományos ismereteit gyarapíthatta, már kora ifjuságában lekötve tartotta figyelmét. Tudományos ismeretei gyarapításában nem csekély eszközül szolgált neki a nagyeszű és jeles műveltségű[49] Croy Vilmos, chimai herczeg könyvtára is, mely idősbb testvére, V. Károly kiképzésében ugyancsak jelentős szerepet játszott volt.[50]


SZÉP FÜLÖP.
(Egykorú festmény után.)


Hogy Mária tudományos kiképzésére nagy befolyással volt testvérbátyja, Károly is, kétségtelen. Károly, Löwensteint elhagyva, gyakrabban tért oda vissza nagynénjével, Margittal, Mária és nővérei látogatására. A fiatal herczeg ilyenkor egy-egy egyetemi cursusban vett részt, a mi nyilván igen serkentőleg hatott fiatalabb testvéreire.[51] Magát a kastélyt is annyira szerette Károly, hogy azt 1511-ben csaknem teljesen restauráltatta. 1518-ban az éttermet újíttatta meg s azt Gerard Boets üvegfestőművész által tíz, a Brabantok hős haditetteire vonatkozó képpel diszíttette.[52]

Ma e híres, még a IX. században épült, a város északi részén, a mechelni kapu előtt emelkedő dombon, a Mons Caesaron állott várkastély már annyira elpusztult, hogy alig maradt belőle csak némi alapfal is. Helyén most egy terjedelmes benczésrendi kolostor és templom áll. Az egyik rendtag állítása szerint a régi várnak csak az a része maradt fenn, melyen ma a gyermek Jézust tartó óriási Sz. Mária-szobor áll. De bár a kastély elpusztult, helyének felkeresése mégis bőven jutalmazza az odajutásnak amúgy sem nagy fáradságát. Mert a ki a Mons Caesaron jár, abban az örömben részesülhet, hogy e helyt, a multba visszaszállva, élénken elképzelheti azokat a benyomásokat, melyeket a gyermek Mária fogékony lelke itt kapott. A hegyről a városra való letekintés elragadó. A város nagy kerületben terül el a hegy tövében s kétséget sem szenved, hogy a panoráma emléke elevenen újulhatott meg Mária lelkében később, mikor szülőhazájából idegen országba, Magyarországba jutva, a pozsonyi várhegyről letekintett a történelmileg annyira jelentékeny s Löwen fekvéséhez annyira hasonló magyar határszéli városra.[53]


10. VI. ADORJÁN PÁPA.
Hopfer Dániel rézmetszete.


Tanulás és önképzés között gyorsan röpültek Mária gyermekkori évei. Gyermekkora gyorsan elfutó álomnak mondható. Már 6 éves korában járt az ő eljegyzése ügyében I. Miksa császár két bizalmas diplomatiája, a klasszikus latinság egyik legelismertebb terjesztője, Spiesshammer (Cuspinianus) János és a magyar családba beházasodott olasz-német gróf Nogarola Lénárt Budán. A császár terve volt nemcsak II. Ulászló leányát, Annát valamelyik Habsburgival, eredetileg Károlylyal, utóbb Ferdinánddal összeházasítani, hanem ugyanazon Ulászlónak candali Foix Annától született fát, Lajost is házasságilag összekötni Máriával s ezzel Magyarországot Ausztria számára, netáni magtalanság esetében, biztosítani.


11. LÖWEN LÁTKÉPE A MONS CAESÁRRÓL.[54]


A házasságra kiszemelt Lajos 1506 július 1-én, délelőtt féltizenkét órakor született[55] s így Máriánál csaknem egy évvel fiatalabb volt.[56] Világrajötte nagy örömet okozott nemcsak a királyi családban, hanem az egész országban, sőt az ország határain kívül is. «A legjóságosabb Isten, írja a boldog apa az ország rendeinek, nem csupán az ő, hanem az egész ország, de sőt az egész kereszténység vigaszára adta és ajándékozta az újszülöttet.»[57] Ez utóbbit hirdette később, a két éves gyermek megkoronázásakor a franczia követ, Helie Lajos is, a mikor azt a reményét fejezte ki, hogy a gyermek a franczia királyi név- és vérrokonai példájára dicsőséget szerzend a bel- és külföldön.[58] Mert bár születése I. Miksa politikai számításait annyiban keresztezte,[59] amennyiben t. i. Ulászló házassága férfiutódban magtalan nem maradt, mégis a fiúgyermek világrajötte megszüntette egyrészt azokat az ellentéteket, melyek közte és Magyarország, illetve a Szapolyai-párt közt a trónutódlást illetőleg fennforogtak[60] s melyek az 1506 július 19-ikén kötött bécsi béke által nyertek elintézést.[61] Másrészt általános volt az öröm azért is, mert boldog országlást és jó jogszolgáltatást vártak az újszülöttől.[62]


12. II. ULÁSZLÓ ÉRME.[63]


A gyermek születésének hírét azonnal el is juttatták Miksának[64] és a többi udvarnak.[65] Keresztelése 1506 július 13-ikán nagy ünnepélyességgel ment véghez. Arany mennyezet alatt és nagyszerű, pompás kísérettel vitték a Fehér-Szűz Mária egyházába s ott arany keresztelő-medenczében Lajos névre keresztelték.[66] A keresztséget Bakócz Tamás esztergomi érsek végezte. A főkeresztatya, az anya, Anna királyné Velencze-barát érzelmeiből kifolyólag, a velenczei köztársaság volt, melyet annak követségi titkára, Benedetti János Ferencz képviselt volt.[67] Az örömet, fájdalom, csakhamar nagy szomoruság váltotta fel. Anna királyné már 1506 július 26-ikán, délután negyedfél órakor meghalt gyermekágyi lázban.[68] Nemcsak Ulászló, ki sűrün ontott könnyeivel s aggasztó búskomorságával bizonyítá a neje halála felett érzett vigasztalhatatlan bánatát,[69] de népe is, melynek az elköltözött «jó angyala» volt, mélyen gyászolta e kitűnő nőt,[70] ki gyöngéd női nemével nagy észt és férfias lelkületet egyesített[71] s ki hivatva volt a férje gyöngéiből bekövetkezett zavarokat eloszlatni s fia nevelésében azokat a hibákat orvosolni, melyek a gyermekben mint atyjától örököltek voltak meg.[72]


13. II. LAJOS KORONÁZÁSI ÉRME.[73]


Talán baljóslatú eseményszámba ment, hogy Lajos születése alkalmával a székelység lázadását, mely a királyfi születésekor fizetni szokásban volt ökörajándék erőszakos behajtása miatt tört ki, vérbe kellett fojtani.[74] Ulászlót mindenesetre nagyon nyugtalanította fia jövője, háza trónjának a sorsa. Ezt csak úgy vélte biztosíthatni, ha fiát mielőbb megkoronáztatja. Már két év mulva kérte erre a rendeket s indokul felhozta, hogy az ország bizonytalan s zavaros viszonyai között, a folytonos pártküzdelmekben, csakis fiának megkoronázása «biztosíthatja az országot a maga szabadságában s nyugalmában s csakis azzal kerülhetne el a jövő háboruk alkalmát.»[75] Az 1507-ben Ulászlótól elpártolt főnemesség eleinte nem akarta Ulászló óhaját teljesíteni, de utóbb, a szeptember 29-iki összejövetelen, a diétától távolmaradt köznemességgel szemben mégis hozzájárult Lajos megkoronázásához, mire, miután Ulászló úgy a maga, mint fia, Lajos nevében az ország törvényeinek és szabadságainak megtartását esküvel megígérni kész volt, az 1508. évi április 24-iki pesti országgyűlés rendei «hódolatuk, engedelmességük és háladatosságuk sugallatára» hozzájárultak ahhoz, hogy Lajos már két éves korában[76] magyar királyul megkoronáztassék.[77] A koronázás tényleg ez év június hó 4-ikén Székesfejérvárott ment véghez.[78] Bakócz Tamás prímás kente fel őt mise közben szentelt olajjal, zászlós urak nyujtották át neki a kardot, a jogart és az országalmát, prímás és nádor helyezték fejére a sz. koronát, aranyos kocsin vitték őt a város falain kívül levő Sz. Miklós egyházhoz a kardcsapások szertartására, melyeket a lóra ültetett gyermek helyett a nádor végzett, úgy amint az ország szabadságait biztosító esküt helyette apja, Ulászló király mondotta.[79] E koronázást a következő évben, 1509-ben, márczius 11-ikén Cseh- és Morvaország királylyá való megkoronázása is követte volt.[80] Ezt a koronázást Thurzó püspök végezte.[81]


«ŐRÜLT JOHANNA».
(Egykorú festmény után.)


Mária családjának a kettős koronával ékesített Lajossal való eljegyzése annál kívánatosabb volt, minthogy az európai köztudatban a két koronának jelentősége, daczára Ulászló hatalmi és pénzügyi sülyedésének, még mindig elég nagy volt. Magyar- és Csehország, melyet Aeneas Sylvius nem «országoknak», hanem «főországoknak» nevezett volt,[82] még mindig nem veszítette el azt a nimbust, melyet rajta dicső Mátyás király emlékezete árasztott. A mint e nimbus fényénél II. Ulászló Európa három leghatalmasabb országa, a német birodalom, Sziczilia és Francziaország uralkodó dynastiáiból kereshetett magának menyasszonyt,[83] úgy fia, II. Lajos előtt sem zárkóztak el elutasítólag a legambitiosusabb uralkodó családok sem. Annál is kevésbbé, mivel «a jó partiet» erkölcsi biztosítékok is hatalmasul támogatták. A kiskorú Lajos ugyanis hatalmas védők és gyámok befolyása és vezetése alatt állott, kik hatalmi állásuknál és jóakaratuknál fogva mintegy kezeskedtek gyámoltjuk jövőjéről. Egyik védnöke, Miksa császár, kinek II. Ulászló, a koronázásakor az országnak adott ünnepélyes igérete daczára is,[84] fiát 1516 márczius 11-ikén, halála közeledtekor ajánlotta,[85] ezt készséggel «fiául» elismerte, «kit elhagyni nem fog.»[86] Nemcsak hogy elfogadta a gyámságot, de azt személyesen gyakorolni is kész volt. E végből személyesen akart megjelenni a magyar diétán. Másik védője, X. Leo pápa sem kisebb atyai érdeklődéssel viseltetett védencze jövője iránt, mit azzal is tanusított, hogy Róbert rhegiai érseket küldte Magyarországba a gyermekkirály nevelése ügyében. Harmadik védője, kit a halál küszöbén, 1516 márczius 11-ikén Ulászló szintén felkért e védnökségre, Zsigmond lengyel király volt, ki nagy készséggel szentelte magát a ráhárított feladatnak. Az ő udvarában még Lajos születése előtt, ennek reményében egy nevelési rendszert dolgoztak ki, mely állítólag Erzsébet lengyel királynétól származott.[87] Zsigmond Laszki János gneseni érseket és lengyelországi prímást, valamint Schydlowiecz Kristóf kanczellárt küldte hazánkba. A küldöttek utasítása volt a gyermekkirálynak tanácscsal szolgálni, neki segítségére lenni s uralmát lehetőleg biztosítani.[88] Bár az országgyűlés utóbb a császár és a lengyel király gyámi hatóságát mellőzte s a kormányt főrendi és köznemes ülnökökből alakított országtanácsra bízta, mégis úgy Miksa, mint Zsigmond őrködése éber maradt. Lajos magyar nevelő gyámjai, kiket ilyenekül II. Ulászló, halálos ágyán, 1516 márczius 12-ikén a maga elé hívott országnagyok jelenlétében kinevezett:[89] Bakócz esztergomi érsek s a tiszteletreméltó berzenczei[90] Bornemissza János, néhai Mátyás király kincstartója, ki 1515 óta pozsonyi comes s 1516 óta budai várnagy,[91] azonkép kezesekül voltak tekinthetők a gyermek jövője tekintetében. A melléjük harmadik gyámul kinevezett külföldi György brandenburgi őrgróf, a Hohenzollern-ház ansbachi és bayreuthi grófságok uralkodójának, Frigyes őrgrófnak, Ulászló király nővérétől való másodszülött fiát pedig, kit II. Ulászló 1505-ben fogadott udvarába, az eljegyzett ara és családja mint közeli rokonukat tekinthették garantiául, annyival is inkább, mivel e daliás megjelenésű egyént Ulászló a maga nagy szeretetében és bizalmában részesítette volt s mintegy fiául tekintette. A mint Bakócz «főpapi», Bornemissza «katonai» szavával fogadta meg, úgy fogadta meg az őrgróf «herczegi» szavával gyámoltjuk helyes és hasznos nevelését és megvédését.[92] Bornemissza és Brandenburgi György amúgy is külön esküvel kötelezték magukat arra, hogy a királyt «híven, buzgón, jóakarattal fogják nevelni, ápolni, őrizni és gondozni; soha sem fognak neki olyat tanácsolni, a mi az ország szabadságaival és törvényeivel ellenkezik, a miből az országra, vagy egyesekre kár háramolhatna; végre, az országtanácscsal egyetértőleg fognak mindenben eljárni.[93]


14. II. LAJOS KISEBB KORONÁZÁSI ÉRME.[94]15. BORNEMISSZA JÁNOS NÉVALÁIRÁSA.[95]

E szerint úgy itthon, mint a külföldön biztatóan tekintettek a kiszemelt vőlegény jövője elé. A vérmesb reményüek ítéletéből éppen nem volt kirekesztve az optimizmus, hogy Magyarországon az Ulászló alatt beköszöntött hatalmi és közerkölcsi hanyatlás után a második Jagello előtti fényes napoknak, Mátyás király dicsőséges korának ismét folytatása lészen.

III.
MÁRIA ELJEGYZÉSE. A POZSONYI
ÉS A BÉCSI CONGRESSUS.


A CSÁSZÁR a tervet, melyet unokájának Máriának Lajossal és Károlynak, esetleg Ferdinándnak Annával való összeházasítása ügyében szem előtt tartott, nem is ejtette el többé. Politikai eszménye, családját a magyar s cseh király családjával házassági kötelékkel tartósan összekapcsolni, részéről folyton való gondos ápolásban részesült. Követe, Cuspinianus János mind sűrübben járt-kelt Budán[96] s ilyenkor felmerülő államügyeken kívül a czélba vett kettős házasság, mint legfontosabb államügy mindannyiszor szóba került. Terve érdekében a császár Máriát még 1514-ben Németalföldből Bécsbe hozatta, kit oda Chimai Croy Károly herczeg kísért volt. Mária június 12-ikén érkezett Bécsbe, hol a papság és a város összes népessége a legünnepélyesebben fogadta az érkezőt. Mária hosszabb időre a bécsi Burgban szállott meg.[97] A következő évben, 1515-ben, mikor Mária még csak 10 éves volt, a házassági terv már kötelezőbb jogi formát öltött. Ez évben a császár indítványára,[98] Pozsonyban fejedelmi congressus volt összeülendő. Az összeülést eredetileg 1515 február végére tervezték,[99] de azt csakhamar márczius 26-ikára határozták.[100] Ám ez időpontot is csak Ulászló magyar és Zsigmond lengyel király tartották meg. Amaz márczius 4-ikén indult Budáról Pozsonyba, hová márczius 18-ikán érkezett.[101] Emez márczius 5-ikén indult Krakóból[102] s márczius 24-ikén jött meg Pozsonyba.[103] Itt őt a legnagyobb pompával fogadták.[104] György pécsi püspök és György brandenburgi őrgróf Ulászló meghagyásából Nagyszombatig járultak eléje.[105] Maga Ulászló király fiával Lajossal Frangepán Gergely kalocsai érsek, Szalkay László váczi, Keserű Mihály boszniai és Országh János szerémi püspökök kíséretében a város határáig ment az érkező elé s egymást könnyek közt üdvözölve bementek a városba. Ulászló, a mint jött, hintón, fia Lajos lóháton haladt. A hosszú menetet számtalan lovag, nemes és kocsi előzte meg.[106]


16. II. LAJOS ÉS MÁRIA.[107]


A Miksa császár képviseletével megbizott s magát esküvel lekötött[108] Lang Máté gurki bíbornok-püspök s salzburgi coadjutor még csak márczius 28-ikán jött meg,[109] miután a Hainburgnál márczius 27-ikén eléje járult megbizottaitól, Stein Marquardt bembergi préposttól, Mraxius Janustól, Cuspinianus doctortól és Hemerle Farkas császári titkártól a Pozsonyban látottakról és hallottakról kellőleg értesíttetett.[110] Az ő kíséretében az osztrák és stiriai nemesség volt.[111] Pozsonyi bevonulása, miután a császár képviseletében jött, szemkápráztató fénnyel történt. Világi és egyházi főurak s beláthatatlan sokaság lepte el a dunai révpartot s várta a Hainburgból hajón érkező, cardinális díszbe öltözött bíborost. A magyar és a lengyel király nevében Lajos király és Frangepán Gergely gróf, kalocsai érsek fogadták. A szép üdvözlőbeszédet az érsek mondotta, melyre a bíboros kegyesen válaszolt. Zajos trombitaszóval és rivalgással kísérték aztán szállására.[112]

Egy nappal későbben, márczius 29-ikén Bakócz Tamás bíboros s esztergomi érsek érkezett meg.[113] Az említetteken kívül Magyarország s a külföld legelőkelőbb egyénei is összegyűltek Pozsonyban. A külföldiekből itt voltak az oláh vajda,[114] továbbá Münsterbergi Károly herczeg, Sternberg László cseh kanczellár, Brandenburgi György őrgróf, Särentheim Cziprián osztrák udvari kanczellár s az említett Spieszhammer (Cuspinianus) János.[115] A lengyelektől Schidlowiecki Kristóf kanczellár, Virla Miklós sandomiri, Miklós vilnai, András lublyói, Miklós marburgi palatinus, Costiliczki András kincstartó, Mátyás vladislavi, János poseni, Péter przemysli püspök, Lukács lengyel kapitány, Ráfáel lengyel úr s mások.[116] A magyarok közül Perényi Imre nádor, guthi Ország Imre királyi főkamarásmester, guthi Ország Ferencz nándorfehérvári bán, Gersei Petheö János, a királyi gyermekek kamarai előljárója, gergelylaki Buzlai Mózes és fia László udvarmester, Lindvai Bánffy János királyi főpohárnok, Dóczy János királyi kamarás, Korláthkövi Péter, Péter Bazini és Szentgyörgyi gróf, Bornemissza János pozsonyi gróf és királyi kincstartó, Kanizsai László, Szapolyai György szepesi gróf, a püspökök közül az említett esztergomi és kalocsai érsekeken kívül Szalkay László váczi, Országh János szerémi és Keserű Antal boszniai püspökök s mások.[117] Ez urak egy részének kísérete is igen fényes volt: Ulászló királyé 2 ezer, a lengyel királyné 1500, Bakóczé 6 száz lovasból állott.[118] A lengyel király kiséretében a lengyel, ezenkívül rutén, orosz, tatár lovasok s török foglyok is voltak.[119] A lengyel lovasok tetszetős díszbe voltak öltözve.[120]


17. PERÉNYI IMRE NÁDOR.[121]


Április 1-sején, virágvasárnapján, az esztergomi bíborosérsek sz. Márton egyházában ünnepélyes nagymisét mondott. A szertartáson jelen volt a három király: Ulászló, Zsigmond és Lajos, valamint a magyar királyi herczegnő Anna és az összes nemesség, a gurgi bíboros-püspök azonban muló betegség miatt távolmaradni volt kénytelen. Mise után teljes búcsú hirdettetett ki a hivőknek.[122] Következő napon, április 2-ikán kezdetét vette a congressus ugyancsak istentisztelettel a 3 király és a gurki bíboros-püspök jelenlétében. A sz. Lélekről szóló misét ez alkalommal is Bakócz bíboros szolgáltatta. Mise végén latin, magyar, cseh és német nyelven felszólították a hivőket, hogy a fejedelmek egyességéért imádkozzanak.[123] Majd mise után a 3 király, a bíbornokok, püspökök, tanácsosok s főurak, mintegy 500-an tanácskozásra egybegyültek Ulászló király palotájában. A gurki bíboros bemutatta császári megbizó és felhatalmazó iratát, melynek szövegét nagy figyelemmel hallgatták meg a jelenlevők. Majd előadta összejövetelük czélját s a gyűlés még csak délutáni 2 órakor oszlott szét.[124] Következő napon, április 3-ikán a gurki bíboros meglátogatta a lengyel, majd aztán a magyar királyt. Nem csekély ijedelmet s aggodalmat okozott 3 egyén hirtelen elhalálozása. Bertalan münsterbergi herczeg, ki a császár által küldve, hajóján Pozsonyba igyekezett, Hainburg közelében a hajóval együtt elmerült s halálát találta a hullámokban. A morva kapitány Messericzi János, ki gyakran orátorként szerepelt a congressusi ügyben, hirtelen meghalálozott és Fürst Vitust, a congressus egyik buzgó szorgalmazóját, ugyancsak hirtelen halál érte Bécsben. Bár azonban e szerencsétlenségek némelyeket baljóslatokra késztettek,[125] a congressust folytatták. Csakhogy a tanácskozást nagyon megnehezítette a tanácskozók nagy száma, miért is jónak látták a tárgyalók számát kevesbíteni.[126] A gurki bíboros tanácsosokul Marx Jánost, Saurer Lőrinczet, Cuspinianus Jánost és Vogt Gábor császári titkárt vette maga mellé, a magyar király az esztergomi érseket, a kalocsai érseket és a pécsi püspököt, a lengyel király pedig Péter przemysli püspököt, Schidliowieczki Kristóf kanczellárt és Miklós vilnai palatinust. Ám a tárgyalások így is nehezen mentek s bár a bizottságok délutáni 3 óráig is dolgoztak, megegyezni nem tudtak. Több nap telt el eredménytelenül.

Ezalatt a nagy tömeget látványos mulatságok rendezésével szórakoztatták: lófuttatásokkal és műlovaglási productiókkal. Nyereményekül aranyozott serlegek, aranybrokátos és egyszerű posztók voltak kitűzve. Mintegy 40 ló került versenyfutásra, valamennyi közt György szepesi grófé volt a leggyorsabb. Nem csekély érdeklődést keltett egy, török lovakon magát produkáló moskovita, ki két lovon nyargalva a leggyorsabb futásban egyik lóról a másikra vetette át magát, mi a jelenvolt királyokat és a gurki bíboros-püspököt, a püspököket s a nemességet felette gyönyörködtette. Ugyancsak megbámulták a moskoviták és tatárok nyílazási művészetét is.[127]

Április 13-ikán rövid időre Máté bíbornok elhagyta Pozsonyt s Bécsbe ment,[128] honnan tanácsosait Rogendorff Vilmost és Saurer Lőrinczet Augsburgba a császárhoz küldötte. Távozása előtt a bíbornok 4 aulicusát: testvérét Lang Jánost, Schenk Jánost, Keutschacki Farkast és rastatti Graff Kristófot a 3 király a husvéti főistentisztelet végeztével katonai övvel díszítették fel. Nemsokára nagy szerencsétlenség érte Pozsonyt: a város felét tűzvész hamvasztotta el.[129]

Még csak május 11-ikén érkezett a gyurki bíboros-püspök vissza Pozsonyba, hol akarata ellenére újból nagy ováczióval fogadták. A fiatal Lajos király járult a dunai révparthoz eléje.[130]A bíbornokkal jött Stein Marquard bambergi prépost, Rogendorff Vilmos, Mrax Janus, Lőrincz alháznagy, Cuspinianus János és Vogt Gábor.[131] A tárgyalást újból elkezdték úgy a tervezett házasság, mint a kötendő szövetség és egyezmény ügyében.[132] . Hét napon át megfeszített munkával dolgoztak, írásba foglalták a megállapított czikkelyeket[133] s május 20-ikán az aláirott és pecsétekkel hitelesített végzést felolvasták az összes tanácsosok jelenlétében.[134] Ezt másnap a magyar király lakomája követte, melyre a lengyel királyt, Máté bíborost és a fentemlített hat császári tanácsost meghivta.[135] Május 23-ikán a cardinális ismét elutazott, hogy Miksa császárt a történtekről értesítse s Bécsbe kisérje.[136]

A várvavárt császár ugyan már május 9-ikén tett készületeket a congressusra való jöveteléhez,[137] de az őt sürgető követségek daczára is még csak július 10-ikén érkezett Bécsbe,[138] mentegetve magát nagy elfoglaltságával és mindenféle bajával[139] s minthogy Pozsonyba jönni nem akart, mert állítólag az ott kitört tűzvész pusztítása miatt megfelelő lakást nem kaphatott,[140] a legfényesebb kísérettől környezve[141] július 16-ikán vasárnapi napon, Elek hitvalló előnapján, Bruck és Hainburg között – amott Ulászló, emitt Zsigmond töltötte az éjszakát[142] – a harti erdőnél Trautmannsdorfnál, – hol a császár töltötte az éjszakát.[143] – találkozott Ulászló és Zsigmond királyokkal és kíséretükkel.[144] A fejedelemnek ki sem szállva gyaloghintóikból,[145] meleg kézszorítással s kevés szóval üdvözölték nagy meghatottan egymást.[146] Ez alkalommal a vörös bíborral átszőtt aranybrokátos öltönybe öltözött, délczeg és pánczélott lovon ülő magyar és cseh országnagyok által körülfogott s a lovagias császártól mintegy megigézett Lajos magyar trónörökös is intézett Miksához, kit atyjának nevezett, betanult beszédet.[147] Nővére, az aranyos ruhába öltözött s csodás ékszerekkel s gyöngyökkel diszített, 8 fehér ló által vont kocsin ülő Anna is rebegett, a kocsiban felállva, nehány üdvözlő szót.[148] Aztán az előzetesen odaterelt vadra való vadászat után a császár meghívására valamennyien Bécs felé vették útjukat. Az éjt Ulászló király gyermekeivel Trautmansdorffban, a lengyel király Enczersdorffban, a császár a gurki bíboros-püspökkel Laxendorffban, az esztergomi érsek Margarethenben töltötte.[149] Következő napon, július 17-ikén vonultak be Bécsbe,[150] hol fogadásukra Miksa másfélszázezer aranyforintnyi-költségen nagyszerű fogadási ünnepségeket rendezett.[151] Julius 18-ikán, mely pihenési napul szolgált, a császár gazdag ajándékokban részesítette vendégeit, névszerint a lengyel királyt, Lajost és nővérét Annát.[152] Július 19-ikén fényes gyülekezetben tárgyaltak[153] s ugyane napon vacsora után a bécsi várban tánczmulatság volt. Ez alkalommal a vendégeket Mária, a császár unokája fogadta.[154] A bájos gyermekasszonyt herczegek, grófok, bárók s Rottal udvarmester vezették be s a legelőkelőbb matronák, a grófok és bárók nejei és sok hajadon hölgy kísértek be a terembe. Mária kecses térdhajlással üdvözölte mindenekelőtt a császárt, aztán a királyokat és Annát.[155] Majd szóval üdvözölte őket Mária nevében Marcklin Boldizsár waldkircheni prépost, mire a lengyel király meghagyására Tibor przemysli püspök válaszolt az ő, testvére, Ulászló, Lajos és Anna nevében.[156] E kölcsönös üdvözlés után elkezdődött a táncz. Először is Lajos és Anna tánczolt Mansfelt és Vesterburg grófok, Kázmér herczeg és a mechelburgi herczeg előtánczolása mellett.[157] Mindegyik kezében égő gyertya volt. Ezt a tánczsorozatot két udvarmester, Schmihoi Prothesilaus és Korlátkövy Péter zárták be.[158] A második tánczlejtést Vilmos bajor herczeg vezette Mária főherczegasszonnyal Hennenberg és Hadeck grófok előtánczával.[159] A harmadik lejtést ismét Lajos vezette Mária udvarmesternőjével Rottal György nejével. Aztán a többi grófok is hévvel vezettek tánczokat. Mintegy 10 óráig tartott a szórakozás.[160]


18. MIKSA CSÁSZÁR TALÁLKOZÁSA II. ULÁSZLÓVAL ÉS ZSIGMOND LENGYEL KIRÁLYLYAL.[161]19. MIKSA CSÁSZÁR ÉS CSALÁDJA.[162]


A következő két napon, julius 20- és 21-ikén tovább folytak a tanácskozások, mindig délutáni 2 óráig, úgy hogy még csak 3 órakor ülhettek ebédhez. Tanácskozások alatt az azokban részt nem vettek hadjátékokon mulattak, nevezetesen György brandenburgi őrgróf lándzsát tört Hennenberg gróffal s más vitézekkel.[163]

Julius 20-ikán megerősítették s megpecsételték a pozsonyi előleges szerződést s e napon egyidejűleg a császár Lajost, «hármas számban rejtvén a tökély» harmadik fiául fogadta s családjába sorozta «Károly és Ferdinánd és nővéreik örökösödési jogának csorbítatlan fenntartásával». Őt azonkívül távolléte idejére a német birodalom császári helyettesévé tette s meghagyta a német birodalom választófejedelmeinek, hogy Lajost az ő – Miksa – halála után római királyul válaszszák.[164] Majd két nap mulva, július 22-én, Mária Magdolna napján ratifikálták azt az 1462-, 1491-, 1506- és 1507-ik évi örökösödési szerződések értelmében[165] ünnepélyesen a Sz.-István-dombon,[166] mely ez alkalomból a legfényesebben fel volt díszítve.[167] Az egyházban összegyült főuri és főrangú közönség között főleg a császár tünt ki milliót érő dúsgazdag ruházatával[168] és két bájos főherczegasszony: Anna és Mária, kik a templomszentélyben aranybrokátos posztóval bevont két külön imaszéken várták a szertartást.[169] Körülállották őket oldalvást az aragoniai király orátora, azonkívül Lajos bajor herczeg, György brandenburgi őrgróf, Bazini és Szentgyörgyi Péter gróf és más szolgálattevő nemesek.[170] A hazai és külföldi püspökök nagy számmal voltak a gyülekezetben képviselve.[171] A misét a bécsi püspök végezte.[172] Az egyházi szónoklat alatt félrevonult császár császári ornatusba átöltözve, fején koronával, lépett oltár elé s összeadatta magát az esztergomi érsek által Annával, majd ugyanazon érsek összekötötte Lajos királyt Máriával.[173] Ezután a császár királyi trónra ülve s környezve a három király által, mindannyian meztelen kardokkal, 200-nál többet aranysarkantyús lovagokká avatott.[174] Majd az esztergomi érsek a főoltárról áldást osztott, míg egyik suffraganeusa az ő s a gurki bíboros nevében a teljes búcsút hirdette ki.[175] Te Deummal s trombitaharsogással végződött a délutáni 1 óráig tartott nagyszerű ünnepély.[176]


II. ULÁSZLÓ, II. LAJOS ÉS ANNA.[177]


Ebéd után lovagjátékok voltak, melyeket a császár és a királyok, de Anna és Mária is végignézték. A sorompókban gróf Hardeck Géza és Kneringen Dávid, majd Kázmér őrgróf és Landaui János Jakab, végül György őrgróf és Bibrachi Adolf csaptak össze lándzsákkal.[178] Este lakodalmi vacsora volt Dietrich Zsigmond és Rottal Borbála tiszteletére, kik aznap lettek egymás hitveseivé. Az asztalülésnél Lajos király jegyese Mária mellett ült.[179] A fényes vacsora éjjeli 10 óráig tartott, mire a táncz vette kezdetét.

Következő napon, július 23-ikán, Miksa újból ajándékokat osztottak szét: Annának drága posztókat, a lengyel királynak két gyönyörű lovat, Ulászlónak gyönyörű művű régi serleget, Lajosnak pánczélba öltöztetett lovat s gyönyörű művű aranyos fegyvereket, minőket addig még kevesen láthattak.[180]

Július 24-én ebéd előtt tanácskozás folyt, ebéd után lovagjáték gyönyörködtette 4 órán át a nézőket, este vacsora s kártyázás következett. A császár a saját képmásával vert arany- s ezüstérmeket osztott szét a királyoknak és a két főherczegasszonynak. A főnyertesek, kik a pénz legnagyobb részét elnyerték: Lajos király, Anna és Mária voltak, Ulászló keveset, a császár semmit sem nyert. Sok tréfás beszéd füszerezte a vacsorát.[181]


20. II. ULÁSZLÓ LEÁNYA, ANNA ARCZKÉPE.[182]


Július 25-ikén lovagi játékot, ú. n. tornát tartottak, melyet végtelen sokaság nézett. A legelőkelőbb urak vettek részt a fegyverforgatásban.[183] A napot táncz fejezte be, melyben Lajos ismét Máriával tánczolt. Utána kiosztattak a tornában részt vettek jutalmai. Befejezte a napot dús vacsora, mely éjfélutáni két óráig tartott s melyben a császár, a királyok s a két fejedelmi sarj: Anna és Mária résztvettek.[184]


21. FALKAVADÁSZAT A XVI. SZÁZADBAN.


Július 26, 27 és 28-ik napjai elutazási készületekkel, levélirással, látogatásokkal, kölcsönös ajándékok adásával teltek el.

Július 28-ikán este a császár, a királyok, két bíboros s a tanácsosok jelenlétében kihirdettette orátora, Cuspinianus által, hogy a kereszténység hasznára a jelenlevő fejedelmek szövetséget kötöttek egymással, a maguk kölcsönös támogatására és kivált a hitetlen török ellenében s hogy e szövetség megerősítésére és feloldhatatlanná tételére új atyafiságot is létesítettek, amennyiben unokáik és gyermekeik közt házasságot kötöttek.[185] Július 29-ikén a császár vértezett lovon, tetőtől talpig fegyverben elhagyta Bécset.[186] Lajos, szintén vértezetten, a császártól ajándékba kapott lovon a távozó császárt a városon végig kísérte. Anna aztán Bécsujhely felé ment, Lajos visszatért Bécsbe. Július 30-ikán Cuspinianus a császár által a királyok tanácsosainak szánt ajándékot átvette a kincstartótól és kézbesítette az illetőknek.[187] Július 31-ikén a három király és a két királyné, a bíborosok és előkelők szintén, Bécset elhagyva, Bécsujhelybe mentek.[188] Augusztus 1-jén Lajos király, Anna és Mária a bécsujhelyi várhoz közellévő vadasban íjakkal dámvadra és szarvasokra vadásztak s az elejtett zsákmánynyal Ulászlónak kedveskedtek. Délután Ulászló és Zsigmond is vadásztak.[189] Augusztus 2-ikán a császár Bécsujhelyt a két idősb királylyal, a két bíboros és két tanácsos bevonásával 3 órán át tanácskoztak.[190] Azután a császár elbucsúzott. Lajost megölelve, Máriát megcsókolva és Annát átkarolva távozott Linz irányába.[191] Augusztus 3-ikán Ulászló is megvált leányától Annától, kitől való bucsúzása különösen sok könnybe került.[192] Augusztus 5-ikén a Bécsbe visszajött Zsigmond lengyel király elbucsúzott Annától és Máriától, kikkel aznap estéjét még tánczmulatságban töltötte.[193] Végre augusztus 6-ikán Zsigmond lengyel király is hazament.[194] A két királyi női sarj Anna és Mária pedig Innsbruckba mentek, hol 3 éven át együtt neveltettek.[195] A császár óhajtotta volt ugyanis, hogy Anna neki átadassék, ki aztán Máriával együtt neveltessék, míglen mindkettő a házasság végrehajtására megérik.[196]

Igy folyt le az úgy Annára mint Máriára nézve egész életökre emlékezetes eljegyzési nagy ünnepély. Ugy az egyiknek, mint a másiknak az eljegyzése gyűrűiknek a jegyesekéivel való kölcsönös felcserélése, az arra vonatkozó okirat szavai szerint, a végből történt, hogy a törvényes kor beálltával a jegyesek az ilykép kötött házasságot szokás szerint végrehajtsák.[197] A mi Pozsonyban és Bécsben történt, annak értelme az volt, hogy II. Ulászló fia Lajos, a megkoronázott magyar s cseh trónörökös és Mária, nemkülönben Ulászló leánya Anna és Miksa császár egyik unokája, Károly vagy Ferdinánd közt valóságos házasság köttessék.[198] Miksának a házasságban való szereplése csak praeventiv természetű s személyére nézve csak feltételesen kötelező. Egyik unokája ugyanis, Károly (V. Károly) el volt jegyezve XII. Lajos franczia király leányával. Ez eljegyzés egyoldalú felbontása az 1515 évi márczius 24-iki szerződés értelmében érzékeny büntetést vont volna maga után. Minthogy azonban Miksa pápai dispensatióban reménykedett, ő egy éven át substituálta ugy Károlyt mint Ferdinándot.[199] Szembetünő, hogy a kettős házasság egyenest politikai indokokon nyugvó egyezség volt, melynek nyilvánvaló czélja s feladata volt Magyarországot Anna és Mária által a szultánnal és esetleg a magyar nemzeti trónköveteléssel szemben Ausztria számára fenntartani és biztosítani.[200] Ez világosan ki volt fejezve azon titkos pontokban, melyet az 1515. évi eljegyzési okmányhoz hozzácsatolva voltak. Ezek szerint «a szerződő uralkodóházak, ha egyikök netalán kihalna, Ausztriában s Magyar- és Csehországokban kölcsönös örökösödésre jogosítvák s hogy névszerint Annának férje, ha Lajos utódok nélkül fogna elhunyni, a magyar koronára számot tarthat.»[201] Beválandó volt ez által is a költő mondása:

Bella gerant alii, Tu felix Austria nube;
Nam quae Mars aliis, dat tibi regna Venus.[202]

A házasságok végrehajtásának ideje azonban az érdekeltek kiskorúsága miatt még csak több év mulva következhetett be.


22. II. LAJOS A TRÓNON ÜLVE.[203]

IV.
MÁRIA NÁSZAJÁNDÉKA ÉS HOZOMÁNYA.


MÁR az eljegyzéskor szóba került az eljegyzettek kelengyéje és nászajándéka. Nyilván erre is vonatkoztathatni Miksa császár Budán járó diplomata követének ama tudósítását, hogy a császár és Lajos közt «minden elintéztetett.»[204] Az eljegyzési okirat szerint[205] Miksa császár 200 ezer magyar forintot ad jegyajándékul Máriának.[206] Ulászló király, fia Lajos nevében Máriának viszontjegyajándékul évi 25 ezer magyar forintnyi jövedelmet biztosít magyarországi jószágokból.[207] T. i. Máramarost a sóbányákkal, Huszt várát öt várossal és egyéb birtokokkal.[208] Azonkívül Zólyom várát a várossal és egyéb jószágokkal.[209] Körmöczöt az arany- s ezüstbányákkal és más öt várost is tartozékaikkal.[210] Ó-Budát összes tartozékával és birtokával.[211] Csehországban pedig az Elbe folyómenti Hradest, Chrudint, Duuort, és Jaroyrt tartozékaikkal és minden egyebekkel, melyek privilegiumok, szokás és jog szerint Magyar- és Csehországban a királynék jegyajándékaiul szolgálnak.[212] Mindezeket Mária életfogytiglan szabadon élvezheti s használhatja azon megjegyzéssel, hogy ha mind e birtokok jövedelmei a 25 ezer forintot nem adnák meg, akkor a hiányzó összeget más jövedelmekből pótolja Ulászló.[213] Ha pedig többet adnának, akkor a többlet is Máriáé marad.[214] Mihelyt a házasság per copulam végrehajtatik, Mária a megnevezett birtokokba bevezettetik.[215] Arról is biztosíttatott, hogy a birtokok összes alattvalói és tisztviselői megadják Máriának a homágionalis tiszteletet és a hűségesküt és Mária szabadon intézkedhetik összes birtokai tisztjeivel és egyéneivel.[216] Ha Lajos a házasság végrehajtása előtt halna meg, akkor a rendek kötelesek Máriát kiséretével és holmijaival nagy tisztességgel hazájába visszahozni s neki a 200 ezer forintnyi dost kifizetni.[217] Ha pedig Lajos a consummált házasság után halna meg és Mária másodszor férjhez menni kívánkoznék, a 200 ezer arany forint neki ez esetben is kifizetendő, de a contradosul adott jövedelmekről le kell mondania. Csakhogy mindaddig, míglen neki a 200 ezer forintnyi dos ki nem fizettetik, évi jövedelmei élvezetében marad.[218]

Mária ezen nászajándékait kimerítőbben ismerteti meg velünk II. Lajos királynak azon 1522 február 8-ikán kelt okirata, melylyel a királynénak jegyajándékul adott javak birtokát Budán ünnepélyes kiadványban megerősíti.[219] Ez okiratból kitetszik, hogy a Máriának adott bányavárosok, várak, kastélyok, mezővárosok, fekvőségek és haszonélvezetek közt vannak: Körmöcz-, Selmecz-, Beszterczebánya, Baka-, Béla-, Új-, Libet-, Breznó- s Korpona-bányavárosok, mindezek összes arany-, ezüst- s egyéb ércztermékei, továbbá Ó-Zólyom vára, Ó-Buda vára és városa, Csepel-sziget, Keve mezőváros és a Csepelsziget egyéb helységei, a máramarosi sókamara. Huszt vára, Róna vára, Huszt, Sziget, Técső és Visk városok, Munkács vára, Beregszász, Munkács és Vári városok, Diósgyőr vára, Miskolcz, Diósgyőr, Mohi, Mezőkövesd és Keresztes városok és az említett várakkal régtől fogva egybekötött megyei tisztségek.[220]

Nem mondható ennélfogva, hogy Mária kiházasítása, illetve házasságának anyagi biztosítása nem lett volna fejedelmi és reája nézve annál megnyugtatóbb, mivel a jelzett birtokok és jövedelmek az összes rendek hozzájárulásával és beleegyezésével köttettek le nászajándékul.[221] Rendes körülmények közt a dosnak alapját képező fekvőségek jövedelmei bőven biztosították Máriának személyes igényeit és királynői állásához mért udvarának költségeit. Az a nő, ki hazájában őt megillető fényt és pompát élvezhetett, ezt új hazájában is számára biztosítottnak remélhette. Magától értetődik, hogy a magával hozott kelengye és fejedelmi rangjához mérten fényes és gazdag volt. Nincs ugyan erre vonatkozó feljegyzésünk vagy leltárunk, mégis biztosra vehetjük, hogy a budai futásakor, mint látni fogjuk, magával vitt ékszerek és bútorok nagy része e kelengyéből való volt. A németalföldi városokban és ipartelepeken készült s művészi számba jövő tárgyak nagy sokasága és fényes gazdagsága költözött akkor az Északi-tenger nagy kulturájú partvidékéről a nagy pannonia-medencze dunamenti főszékhelyére, Budára, egyesülve itt azzal a műkincscsel, mely legdicsőbb nemzeti királyunk, Hunyadi Mátyás gyűjteményéből még fennmaradt volt.

Jegyzetek
KezdőlapElőre