Függelék • Hadi vázlatok. • Gróf Zrínyi Miklóstól.78. A Fucina del Marte czímlapja.[352]

I.
EÖTÖDIK KÁROLY CSÁSZÁR IDEIÉBEN, AZ MILITIARUL ÍRT
TRACTATUSBUL VALÓ EXTRACTATUS, MINDEN RENDEKRE NÉZVE.
[353]Az gyalogok feő Capitánya, tiszte, hivatallya és esküvése felől. Következik az esküvés. Az Capitány Leütenantya vagy vicéje felöl. Az Hadnagy felöl. Az esküvés. Egy gyalogh Vice Hadnagy, és annak tiszte felöl. Az Zászló tartó felöl és annak Tisztérül és esküvésérűl. Az esküvés. Az Feldwäbel felöl. Az Előiáró felől. Az Iró Deák tiszte és hivatallya felöl. Az Esküvése ollyan. Az Mezei Borbély felől. Az Cáplán állapottya felöl. A Darabontok felöl. Az Sipos, Trombitás és Dobos tisztek felől. Az Tizedes felől. Az Kurvák és Latrok felöl. Az vitézek állapottya és tiszte felől. Nota. Az Federhanzok, Eysenbeiszerek és Spieszknecht parancsolatyok és tisztek felől. Az futó avagy nyargaló vitézek felöl. Az Marketanterek és kereskedők felől.
Az gyalogok Feő Capitánya, Tiszte, hivatallya és esküvése felől.


Az gyalogok feő Capitányátul kivántatik az: hogy eő emberséges, böcsületes, derék hadakban forgott és tanult ember és vitéz legyen, a kitül az alatta valój nem csak félyenek, hanem egyszersmindis eőtet szeressék, maga előt mind Ura, mind maga böcsületét és Authoritását[354] viselvén. Azután az is kevántatik, hogy az gyalogockal, akár az ellenségh előt, akár más occasioban,[355] úgy tudgya disponalnj[356] és Tanácsával az alattavalóit segíteni, hogy repdessen és jó módgyával hivatalyokban eljárhassanak; e mellett elegendő értelme is légyen, miképpen kellessék az Tiszteket az eő seregeiben ki osztanj, és másképpen is az Seregeket félelemben és jó rendben tartanÿ.

Elseőben azon igyekezzék, hogy böcsületes Hadviselőket és Hadnagyokat magához kapcsolván, azoknak pénzt adgyon, és elküldgyö, hogy hadakat fogadgyanak, megh mondván, bizonyos, és az Mustrálásra[357] való alkalmatos helyeket, az melyékre az Hadnagyok parancsolattyára tudgyanak bizonyos napon az gyalogok comparealnj,[358] és magokat felfegyvereznj.

Azután azon legyen, hogy az Hadnagyoknak megh szerzése után jó és tanult hadi embereket szerezzen, és azoknak adgya az parancsolatokat, és Tiszteket, úgy mint Soltéz,[359] Szállásosztó, Profont,[360] Profosz[361] és Istrása[362] Mesterek Tiszteket; ezeket kiosztván és együvé gyüÿtvén, szükséges, hogy az kösségh és szolgák előt megmondgya azoknak, minemő Tisztek és hivatallyok vagyon, és hogy annál inkáb az szolgákis eőket észre vehessék. A mikor azért az Hadnagyok az fogadott néppel jelen vadnak, az Mustra helyen,[363] mindenik Hadnagy kész lévén az Lajstromockal,[364] az Feő Capitányhoz megyen, és megh jelenti ottan magát.

Ha azért az Seregh legh első ízben elő áll, mindeniket öszve hivattya dobbal, és együtt levén az Zászlók, közöttek lovon nyargalózik, és csendességet csinálván, mondgya: Jó napot édes vitéz barátim. Hogy mÿ ez helyre öszve gyűltünk és együt vagyunk, oka ez, mivel az mÿ Kegyelmes Urunk, hogy szolgálattyában kötelessek légyünk, maga hazájának és országának, az szerint az jobbágyinak is defensiojára[365] bennünket kéványa. Annak okáért kell nektek fogadnotok és esküdnetek, az mÿ Kegyelmes Fejedelmünknek, hogy annÿ s annÿ holnapigh, híven akarjátok szolgálni, és az eő kárát mindenképpen eltávoztatnj, és hasznát keresnj tehetségtek szerint. Azután néktek elolvastatik az Articulus-Levél.[366] Esküdnÿ is kell tinektek, hogy azokat az Articulusokat[367] igazán és szorgalmatossan megh akarjátok tartanj, az megh nevezet holnapokat ki töltenj, az indulásra, istrásákra,[368] az ellenséghre való elmenetelre, vagy eljövetelre mind Vízen, mind Szárazon, minden parancsolatokat végben vinnÿ.
Következik az Esküvés.


Az Esküvést néha az Soltéz, néha a Feő Capitány elő mondgya az gyalogoknak illyenképen:

Az mit énnekem elő olvastak, és eszemen lévén, jól megh értettem, arra esküszem, hogy azt igazán, erőssen, és híven meg akarok tartanom, és végbe vinnem. Isten engem úgy segéllyen, és az szent Evangeliom.

Ezután megh jelenti nékik az feő Tiszteket. Elseőben a' Soltézt az eő nevével, azután Profont Mestert,[369] maga nevével, Quartely Mestert[370] és Istrasa Mestert[371] az Profosszal[372] együt az eő neveikel. És ha teczik az Capitánynak, elő hozhattya az maga vicejétis,[373] hogy eőis esmeretségben essék azokkal. Maid előállanak az rendből az Tisztviselők, és minden jó akarattyokat és emberségeket mutattyak az szolgákhoz, kiki az eő Tiszti és hivatallya szerint külömben és magánossan. Mindazonáltal tartozik az Profosz[374] külömben hozzájok szólnj, illyen képpen: Úgy vagyon, édes szolgáim, engemet tinektek választottak Profosznak;[375] azért kérlek benneteket, jól megh visgállyátok és észre vegyétek, mire és minemő Articulusokra[376] tinéktek köllet esküdnetek, hogy tudnia illik, azokat erőssen megh tartván, mindent meghcselekesztek, és jó rendben és csendeségben élvén, semmi részegséget, illetlen játékokat, veszekedéseket, esküvéseket, szitkokat, káromkodásokat avagy más ingerlő szókat követnj ne akarjatok. Mert ha ezek ellen cselekesztek, tisztem szerént bánok veletek, hogy jó rendtartásba és félelemben maradgyatok.

Ezek után az Zászlók illyen forma szóckal adattatnak az Zászlótartóknak.

Így szól az Feő Capitány: Te Zászló Tartó, ime ezt az Zászlót kezedbe ajánlom, és gondviselésedre bízom, illyen conditioval,[377] hogy megh esküdgyél életedet, s véredet akarod e mellett ki ontanj stb. Illyenképpen: Ha az egyik kezedet megh lövik, és abban hordozod a zászlót, tehát az másikába veszed, ha ezen is seb vagy lövés esik, az szádban veszed. Ha pedigh tellyességessen látod az ellenséget, hogy hatalmat veszen ty raitatok, és az Zászlót továb megh nem tarthatod és oltalmazhatod, ackor magadat belé tekered, és hozzád szorítod és életedetis e’mellett veszteni akarod stb.

Az Zászló Tartó azért előjárván az Zászlójával magánossan, megh mustráltattya[378] magát, és az Tisztekben illendő embereket be álíttya, következendőképpen.

Az induláskor tartozik gyakrabban az gyalogh seregh előtt járnÿ, és egy néhányat az Tisztviselők közzűl arra rendelnj, hogy az sereg után, és köziben is járjanak, és vigyázzanak, hogy senki az rendbűl ki ne állyon, avagy elmaradgyon.

Ha valami zenebona avagy hirtelen fel indulás az Táborban esik, azon kell lennj, hogy az gyalogságot jó rendbe vegye, és okos, és régtűl fogva az hadakban forgot s tanult embereket s Tisztviselőket az Puskások és az szárnyakhoz rendellye, és Parancsollya az több Tisztviselőknek is, hogy kiki maga rendét tarcsa, és így az gyalogok közöt valami Confusio[379] ne legyen.

Az után az Feő Capitány maga megh nézi, mint vadnak rendelve az Seregek, az vitézeket és bátor szévő embereket szépen inti, és minden jó cselekedetekre eőket felindítya, az félénkeket pedig meg rivasztya és pirongattya. E mellett tanácskozik az több Tisztviselőckel, és Hadbely Tanácsosokkal, mint köllene az Seregeket rendelnj, el osztani, az ellenségre ütközni, vagy reá várakozni.
Az Esküvés.


Az Feő Capitány az gyalogok közöt, úgy esküszik, mint az Feő Generalis,[380] az mennyben az gyalogokra való vigyázást és az hadi Tanácsot, az Hadi Urnak becsületetét, hírét, s hasznát concernallya,[381] de az mi az eő tisztihez való külöm dolgokat illeti, azokat egyenkint elő olvassák néki, és azokra is esküszik, az Hadi Urnak akarattya szerint.

Adatnakis gyakorta az Gyalogok Capitányátul és Tisztviselőitül bizonyos Recognitio[382] levelek, az szerint az Hadnak Ura is egymás közöt illyen levelet tésznek fel:

Copia[383] az Fő Capitánynak adandó conventiós[384] Levélnek.

Mÿ N. Isten kglmességébűl Herczegh stb. Adgyuk tudtara mindeniknek, az levelünk által, Hogy my, bizonyos és illendő okokbul, az my Herczegségünknek oltalmára és szükséges vigyázására, bizonyos számú vitézeket és azok mellett az nemes és N. N. mint egy Capitányt egynehány Zászlóknak választottuk és fogadtuk kit a meddig Isten eő sz. Fölsége megengedj, és my nékünk azokra leszen szükségünk, böcsületesen és hűven szolgálnj kévánnak, úgy az mire kévántatik, készekis lesznek. És jóllehet, ez megh nevezet N. maga jó szándékábul az tisztet magára vette, és most köteleségemben vagyon; Mindazonáltal vallyuk ezen levelünknek rendiben, hogy az megnevezet N. magának, és az alatta való vitézinek ki vette, hogy az Protestalando Statusok[385] ellen nem szolgálnak. Minthogy azért az megnevezet Statusockal[386] és annak tagjaival réghi confoederatioban[387] az mi eleink, az szerint mÿis voltunk, és megh maradunk abban reménségünk szerint, azért az my sokszor megh nevezet N. és Tisztviselőinek az vitézeckel együt, nem akaránk ez illyen exceptiojában[388] ellent tartani, seőt meghis engedgyük nékik. A mi az fizetéseket illeti; egy hóra fizetése leszen kinek kinek az eő alatta lévő vitézeinek 4 forint, az hónapot 3o napra számlálván. Emmellet ha megh nevezet N. az eő Hadnagyi és Hadbeli népei által egy ütközetet, avagy ostromot[389] tészen és megnyeri, azon nap ujonnan kezdetik az hóra való fizetés és kivánjuk, hogy az Commissariusink[390] és Fizető Mestereink eőket mindgyárt contentallÿák.[391] Item,[392] a mikor az eő szolgálattyok nélkül el lehetünk, és elbocsáttyuk tehát, egy egész vagy fél hóra való fizetést bucsúban adatunk nékj. Igérjük azért, hogy az my ellenséginktűl semmi békességet és szövetséget nem acceptalunk,[393] akár hamar akár késő legyen, hanem ha azokis benne lennének foglalva, az kiknek az ellenségh országában prætensiójok[394] vagy jószágok vagyon, és illyen conditiok[395] által az magokéhoz juthatnának. És ha valakinek az my szolgálatunkban és kötelességünkben levőnek valami injuriaja[396] lenne, vagy az fizetésben egy része minden igazságh ellen detrahaltatnék,[397] fogadgyuk mellete fogni, és az my fejedelmi méltóságunk által defendálnj.[398] E mellet az mi ebben az levélben és az Árticulusokban[399] nincsen befoglalva, és az megh nevezet N. Capitány az Hadnagyockal és alatta valóival együtt arra esküdnének, tehát akarjuk, hogy annyban leszen, mint ha specialiter[400] az Articulus-levélben[401] volna be irva, úgy aztis, hogy mindenképpen megtartassék. Ezeknek nagyob bizonyságára adtuk ezen pecsétes és kezünckel subscribalt[402] levelünket. Dátum[403] stb.

Az Capitanÿnak a’ fizetése florin N. Adattatnak melléje, hat, nyolcz, tizenkét Drabantok, az mint az eő állapottya kéványa. Item,[404] egy Szakasz, s ahoz való Inas, és más szükséges személyek. Egy Cáplán, egy Doktor, egy Borbély egy iró Deák, egy Tolmácz, egynehány inas, egy nehány lovas szolga, Egy szakácsné és Társzekerek az eő állapottyához képest.
Az Capitány Leütenantya vagy vicéje felől.[405]


Annak Tiszte olyan, mint az lovasok közöt való Vice Capitányé, hogy az Capitánynak parancsolattyát és az eő ott nem létét tisztit és hivatallyát minden képpen végbe vigye.

Az Capitány maga választya ki magának egy Vicét,[406] a ki értelmes, okos, tanult és jó beszédő, annak fizetését meg jobbítyák, adnakis Drabantokat melléje stb.

Tartozikis, valamit az Hadj Úr vagy az eö Tanácsi jónak feltalállyák, és azoknak parancsolattyát exequálni.[407]
Az Hadnagy felől.


Egÿ Zászló allyának való Hadnagytul kévántatik, hogy emberséges böcsületes, jámbor és hadban forgott vitéz ember légyen, hogy mind magát tudgya viselnj, az mint kévántatik, mind pedig az alatta valóit tiszte és hivatallya szerint nem csak fogadgya, hanem tellyes számban is eőket meghtarcsa és rendben vegye.

Ha az mustrahelyre[408] megyen és az fogadot néppel compareal,[409] szükséges, hogy tellyes számban legyen, edgyüt jelen lévén az iródiákis az laÿstromockal.[410] Ackor egy kerékben állanak, és az közepén maga az Capitány, és meg mondgya nékik, hogy eő az eő kapitányok, kinek tartoznak minden engedelemmal szolgálnj, és az Istrásákra,[411] valamint disponálni[412] fogia, készek lesznek mind egyik, mind másik elmenny, observálva[413] az több occasiókat[414] és mindennemő Parancsolatokat. E mellett az Capitány ajánlya jó akarattyát, és hogy velek együt élnj és halny keványa, az szerint valaki böcsületessen fogja magát viselni, előmozdítására leszen. Azután megh mutattya nekik az Deákot, Cáplánt, Borbélyt és az mellyek ugyan közöttek állanak. Ezt elvégezvén úgy szól hozzáiok: Edes' jámbor vitézim, mint hogy az mÿ Had Urunk szüksége és defensiójára[415] itten vagyunk, szükséges, hogy Tisztviselőket rendellyük. Kérlek azért benneteket nem tekintvén semmi jóakaratot, hanem egynek s másnak böcsületét, érdemét és vitézségét considerálván,[416] válaszatok ollyakat Tisztviselőknek, az kik méltók, alkalmatossak és hasznossak az közönséges dolgokra.

Kiosztván az Tiszteket, és megh mustrálván[417] az szolgákat, az laistromok[418] eligazítása után, minden pecsétlés és subscribálással[419] együtt, készhez veszi az pénzt, és minden alkalmatlanság eltávoztatására az szolgáknak fizet és csalárdság nélkül eőket contentállya.[420]

Gyakorta is esik, hogy néha egy Zászló allÿat küldik, vagy oltalmára valamely várnak, vagy előjáróban az Passussok[421] elfoglalására, néha pedig Csatára; azért igen kevántatik, hogy az Hadnagyságok nem jó akaratbul, hanem érdem szerint kiosztassanak, és így, nem az mint szokott lennj, hogy tudatlan és iffiu emberek az illyen tisztekkel birnak, hanem régi, tanult, emberséges, és vitéz embereket arra rendellyék, keresvén minden képpen az Ur, és az egész hadnak böcsületét.

Az Hadnagy, kiváltképpen az ellenségh országában, tartozik, vagy az Istrása,[422] a' mikor rajta vagyon az sor, az indulásban is jelen lennj, és mindeneket tiszte szerint rendelnj.
Az Esküvés.


Eő esküszik az közönséges Punctumokra[423] és Articulusokra,[424] hogy az eő szolgáj mellett, a mi legh job leszen, mindent elkövetvén, minden occasióra,[425] úgy mint az indulásra, istrásákra,[426] stb. és minden Parancsolattyára az Capitánynak kész leszen, az Mustrahelyekenis[427] semmi csalárdsággal vagy álnoksággal sem maga nem él, sem másnak avval élni nem hadgya, és a' minemő gratiával[428] hozzája lészen az Capitány, avval megelégszik, az szerint mind egyben, mind másban az Hady Urnak parancsolatyát, hasznát observallya,[429] és minden kárát eltávoztattya, és ha Tanácsban történet szerint lészen, minden hasznát az úrnak considerálván[430] és ahoz képest tanácsot adván, az my titkot reá bíznak, szépen megh tartya, és magában elröjti.
Az Articulusokról,[431] mellyeckel adstringaltatnak[432] az Vice[433] Hadnagyok.


Igen jó, ha az Vice Hadnagyoknak külömb irásban az eő Tiszteket feljegyezvén, illyenképpen végezik vélek:

I. Hogy kinek kinek látnj kell és hallanÿ is az Articulusokat,[434] az melyekre esküsznek az szolgák és legények, és hogy tudgyák az vice Hadnagyok, micsoda tisztek vagyon.

II. Közöttek stb. és menny üdőre lesznek szolgálatban kötelessek, menny nap számláltattatik egy hónapban, és mikor kezdődik az fizetések. És ha valaki üdőnek előtte, az Capitány hire nélkűl elhadgya tisztit, az menny nap hátra vagyon, ahoz képestis ki tudgyák az fizetésbül.

III. Hogy azokat az hónapokat, az melyekre köteles, híven, és az Capitánynak kedvére szolgállyon.

IV. A mikor az legények megszerzésében valami pénzt magok kölcsön adnak, tehát annÿval lesznek adósok, az mennÿt szolgálattyokkal érdemelnek.

V. Ha az Mustrán[435] egy nehány legény hejával volna, és másokat be fogadna, tartozik azokat az Capitány avagy az Mustrán levő Úrnak megh jelentenÿ, és annak hirével azokat bé irnja.

VI. Hogy senkinek az szolgák közül az Capitánja hír nélkűl semmi uti levelet ne adgyon, mert csak az Capitányhoz illendő dologh az.

VII. Hogy az Mustrán sem kevesebet, se többet ne mondgya, hanem csak anÿ embert, a' menny neki megh van engedve és azoknak alkalmatosságával semmi csalárdsággal ne élyen.

VIII. Item[436] semmi iró Deákot fel ne vegye, és az béirásban szolgája szolgálattyával ne élyen, hanem ha az Feő Hadnagynak ezeránt kötelezte magát, minthogy külömb esküvésis vagyon, melynek mása minden Hadnagynak adatik.

IX. Ha az eő szolgálattyában Egyrül másrul lenne valamj veszekedés avagy visszavonás, és egymás közöt le nem tudnak csendesednÿ, hogy azért az Capitányt és Hadi Tanácsot affelől megh talállya, és eligazítattya.

X. Hogy mindenképpen azon lészen, az szolgáj, az mire esküttek, abban híven eljárjanak, és mind az Hadj Urnak, s mind pedigh magának kedve szerint szolgállyanak.

XI. Mindenik Capitánynak mutatik meg az eő Mustra[437] helye, az melyre az népét öszve gyűiti, és bizonyos napon megh Mustrallya[438] eőket.

XII. Az Hadnagy fizetése negyven forint.

XIII. Eő neki tartozik egy Cáplán, egy Iró Deák, és két drabant.

XIV. Item[439] egy inas, két lovas szolga, és egy szakáczis ha az Capitány megh engedi.
Egy gyalogh Vice Hadnagy,[440]és annak tiszte felől.


Az Hadnagy választya maga Vicéjének[441] egy jámbor és érdemes legényt, és az eő tiszte ez, hogy a' mikor az Hadnagy jelen nincs, eő az gyalogoknál légyen, és az eő Tisztét el végezze. Más derék tiszte nincsen, hanem az mit az Hadnagya parancsol. Az eő fizetése annyi, az mennyt az Hadnagya szerezhet néki az Fő Tisztviselőknél.
Az Zászló Tartó felől és annak Tisztiről és esküvésérűl.


Az Zászló Tartónak, a ki egy seregben való, bátor szivőnek, hadakban forgot és vitéz embernek köll lennj; és ha az eő Hadnagya legelsőben az Tisztekben be állíttya az Tisztviselőket, ackor az Zászló Tartó az kerékded rendbűl az közepére ki állván, minden Készségét és emberséges emberhez és vitézhez illendő barátságát ajánlya nekik, és kéri, hogy az mikor kévántatik, minden szükségekben és occasiokban[442] szófogadók legyenek, és az Istrásákat[443] mindenik jó szívvel végezze el.

Az Táborban az Sátora előt áll az Zászló, hogy az alatta valój tudgyák az Hadnagyhoz, és eő hozzájais annál hamarabb és jobban conflualni.[444]

Ha eőtet az ostromlásra[445] rendelik, tehát illik, hogy legelsőbenis magát az ellenségre vesse, és előjárjon az többieknek, hogy mindenütt jobb szível utána legyenek az vitézek.

Ha ütközet Vagyon, az megh nevezet hellyen marad, úgy mint, az hova eőtet rendelték, és jó intésekkel bátoríttya az vitézeket, hogy ha pedig egymástul elszakadván, és az ellenségtűl megh futantatnak, azon kell lennÿ, hogy ollyan helyre fusson, hogy ismét, ha lehet, öszvé gyűcse eőket, és az ellenségh ellen hadakozzék: ha nem, nem leszen böcsületi ellen, ha magát és az zászlót salvallya.[446] Azonis kell lennj, hogy sem oda engedgye az zászlót, inkáb maga sok dirib darabra szakasza Mert nagy szégyen és böcstelenségh, ha igaz ok nélkűl elveszti, és maga vissza jön.

Az ütkezetkor, minek előtte hozzá kezdenek, lehet, hogy az Zászló Tartó más Vitéznek adgya az Zászlót, és maga az vitézeket meg tekéntvén, minden szép intéseckel az jó operatiókra[447] indítsa, avagy ha valahol fogyatkozást láttya, restituallya.[448]

Ha megh szállyák valamely helyt, eő néki kell az hadi emberek körűl forgolódnj, és az hol az ellenségh felé istrásán[449] nappal áll, az zászlót fölcsinálnj, az szerint, a mikor megszállyák és az napi Istrása[450] raita vagyon, az Sánszokon feltennj és gyakorta mellette lenni.

A mikor az Soltéznak[451] valami dolga vagyon egy gonosztévő ellen, az Zászlótartók tesznek törvényt reája, és érdeme szerint meg büntetik.
Az Esküvés.


Esküszik az Articulusok[452] mellett, mint más Tisztviselő e mellett, hogy az Zászló mellet böcsületesen élnj és halni akar, meddigh ereje és esze leszen stb.

Az eő fizetése 24 forint, és adatik egy inas is melléje.
Az Feldwäbel[453] felől.


Az szükségh azt kéványa, hogy üdős, emberséges és gyakorta derék hadakban forgot ember legyen, az kit az kösségh sokszor Tisztekre választotta, kire derék dolgokat bíztak, és tudgya mindenféle hadi állapotot.

Annak tiszte és hivatallya az Hadi Urtul vagyon; a mikor rendelik az Seregeket ütközetnek, eőtet illeti az rendelés. Azért kevántatik, hogy tanult, alkalmatos és vitéz ember legyen, a' ki minden képpen tudgya az módgyát, hol, mint s – hogy köll az seregeket rendelnj, hova az dárdákat, rövid fegyvereket könyebben kell állítanj, hova az puskásokat; mindazonáltal observálván[454] az Hadj Úrnak és az Tanácsnak dispositióját.[455] E mellett szükségh, hogy tudgya az Seregnek- számát, és mindgyárt abbul meg tudgya vetni, hányan egy rendben járjanak; azon is kell lennj, hogy az elseó és utolsó szakban az frissebeket és jobbakat rendellye, hogy nem csak az ellenséghre üssenek, hanem az Seregetis tellyes rakásban megh tarcsák, és az hadra menendőket, a vagy a kik kétfelé akarnának szakadnj, egyűvé haicsák.

Ha láttya némelyet, hogy ebben vagy az másik ízben vagy rendben, nem igen alkalmatos, tehát más hová állithattya, és a' helyett mást rendelnj szabad.

A' mikor négy felé osztya egy sereget, ackor az három ízt hoszszú nyarsockal muniallya,[456] egy ízben néha huszonegy, az másikban huszonhárom, huszonött ember lévén; azután egy ízben az rövid fegyvert, dárdákat és pallosokot rendeli, ezután az három Zaszlót, ezek minden izek hosszú nyársokbul állanak, s azok közé mindenféle fegyvereseket, azután az Zászlókat rendeli, megtartván hármat bennek az utolsó ízekre, mellyek az hosszú fegyverből állanak; az utolsó három ízben teszik a három zászlót és a Dárdásokot, azután három izben vadnak az jó fegyverrel fel fegyvereztetet népek.

A mellett azt is kell tudnj, az hadi embereket mint biztassa, és tanícsa, hogy köllyen nékik, elől-hátul, és mind a' két szélrűl magokat oltalmaznj és máskintis, az fordulásban, futásban stb. viselni.

Ha úgy történnék, hogy alkalmatlan hellyen, úgy mint kősziklákon, völgyben és az holot négy részre az Sereget nem lehet kiosztanj, az ellenséggel kellene ütköznÿ, ackor néha hoszára rendelik és az puskásokat, és rövid fegyveröket másképpen állityák, az mint az alkalmatosságh hozza magával és azért mind azokat kell tudni, nem ackor tanulnj, a' mikor reá bizatik az tiszt.

Ha valaki az eő gonosz volta miat az Profosz[457] előt bévádoltatik, tartozik az feldwäbel[458] eő érette szólnÿ.

Item,[459] ha valami haragh, öszveveszések, és más féle alkalmatlanságok támadnak az vitézleő nép közöt, az minemő dologban lészen, tehát tartozik azokat le csendesítenj és helyre hoznj, az Pártolkodókat, és zendülés indítókat az bolond intentiojukrul[460] le beszéllye, és érdemek szerint megh büntesse.

Ha valaki életét, böcsűletét vagy jószágát elvesztette, tartozík eő magais Törvényt tennj az gonosztévőre.

Az Istrásákat[461] is megh nizi és bizonyos üdőkor fel váltya.

Hogy ha az Strázsa-szer[462] az eő Seregére jön, az Capitánnal az jelt megtudakozza, hogy az Strásán[463] állóknak megh jelentse.

Esküszik az Capitánynak, hogy híven fogh szolgálni, és mindenben valamit Parancsolni fogh vagy az Capitán vagy az Hadj úr, szorgalmatossan és híven eljár, és ha az halálra való személyekre az Törvényben igaz szententiát,[464] minden kedvezés nélkül vagy egyiknek vagy másiknak mondanÿ segét.

Az eő fizetése holnaponkint N.

Eő neki egy germek tartozik és megh mustráltatik,[465] a kinek méghis annÿ ereje legyen, hogy eő egy alkalmatos személy lehessen az rendben és fegyvert foghasson.
Az Előiáró felől.


Mindenik Zászló allyában vagyon egy Furier,[466] annak tiszte hasomló az Feldwäbeléhez,[467] és annÿval töb, hogy az Seregh-rendelés előt járnak, és magoknál hordozván az parancsolatokat, oda viszik, ahova megh vagyon Parancsolva, az hadakat.

Az szolgáknak és az vitézleő népnek tartoznak, minden szükséges, és illendő dologban succurálnj.[468] Eők pedig magok gyakorta az Zászló Tartóval vadnak rendelve. Esküsznek az Articulus-levélre.[469] Az eő fizetések N. az eő tisztit minden holnapban fel adgya.

Más Előjáró, úgy mint Furieris[470] vagyon, a ki az szállásosztóckal előjár és az Táborban, az feő quartelyok[471] kiosztása után, és megh tartván az Furirek[472] közé osztot helyeket, keváltképpen ha Városban, faluban stb. adatik Quartély,[473] czédulákat az házakra ragasztanak, és mindenik Furier az maga Hadnagyát, Zászló tartóját, a Nemeseket stb. szállásra igazittÿa stb.

Ha pedig az mezőn quartelyozni[474] kell, ackor az Feő tiszteket az legh szeb helyekre rendeli, és így az többiekben is rend szerint

Az eő Tiszte és hivatallya minden hónapban kivagyon.

A fizetése N.
Az Iró Deák tiszte és hivatallya felől.


Mivel mindenik Zászló alatt egy Iró Deák vagyon; tehát az eő tiszte ollyan, hogy tudgyon írnj, olvasni, és számot vetni, és ha az Tisztben be áll, készen kell tartanj az lajstromokat,[475] és az fogadot szolgákat belé irnja, elő tévén az derék és nemes személyeket, úgy az laistromokatis jó őrizésben és oltalomban tartván: mert igen nagy veszedelemmel jár, ha az Laistromokat meghamisíttyák.

A' mellett két Laistromat taroson, egyiket az Mustra Mesternek,[476] avagy az Commissariusnak[477] adgya, az másikat magának tarcsa, vigyázván szerivel arra, mit az Mustra Úr[478] egyiknek vagy másnak ád, élőpénzben, mert ha elvéti, magának kell fizetni.

Mikor az szolgáit megmustrálták,[479] tehát igen szorgalmatossan tegye el az laistromot az fizetésigh, és ha fizetnek, azon kell lennj, hogy valamit el ne hadgya, egyébaránt maga megh fizeti, arra is vigyázzon, hogy senki többet vagy kevessebbet ne vegyen.

Más külömb lajstromotis tarcson, hogy, ha valamely seregnek pénzt ád kölcsön, avagy Profontot[480] ki osztya, irhassa fel, és az fizetéskor fel vehesse vagy kitudhassa. Bizonyos Istrázsa-czédulának[481] is kell lennÿ néki, a' mikor Istrázsára[482] mennek, hogy tudgya, micsoda czirkálók,[483] Istrásán állók[484] mentek vagy menny kell.

Mégh más Lajstromis kévántatik, hogy az hosszú és temérdek Puskásokat, mellyeket néha ide s- tova küldözik vagy oltalomra vagy pedigh az Profont[485] mellett, felírja és számát tarcsa reájok.

Az Capitánynak is tartozik irással, olvasással és számadással szolgálny. Az eő fizetése hónaponkint nő és minden Istrásaálástul[486] szabados, hogy az maga dolgára annál jobban vigyázhasson.
Az Esküvése ollyan.


Hogy eő holnapigh az Capitánja alat avagy Hadnagja alat mint Iró Deák, hiven és szorgalmatossan akarja szolgálnj és az Hadi Urnak minden kárát és veszedelmét eltávoztattya, és az mint az szolgáknak ki adattik a fizetés, az szerint igazán fel irja, és abban sem az Hadnagynak sem pedig másoknak vagy hasznokra vagy pedigh károkra nem leszen.
Az Mezei Borbély felől.


Minthogy mindenik Zászló allya egy Borbély nélkül szűkölködik, és a' nélkül soha sem lehet, tehát ollyat válasszák az Capitányok, hogy egy jó és tanult mesternek találtassék lenny, a ki nem csak szakált beretválnj (az mint gyakorta csak illyenek találkoznak) hanem, és legderekassabban az sebekhez értvén magát, tudgya jó módgyával az sebeket gyógyítanj, hogy miatta az patiensek[487] megh ne romollyanak.

Tartozik mindenféle eszközzel, és orvossággal jelen lennj szükségnek idején, melyre ugyan maga az Hadnagya vigyáz és megh nézi ha elegendő szerszáma és orvossága vagyon, Eő neki is egy alkalmatos szolgát kell tartani, hogy segétségére legyen. Az eő tiszti ez, hogy minden embert, de legelsőben az maga Compániájában,[488] ha kivántatik, tanácsal és illendő orvossággal, az eő segítsége nélkül szükölködőket segéllye, és senkit mód nélkül ne taxállya.[489]

Az szállása az Zászló tartónál vagyon éjtszakán, hogy eőtet, ha az szükségh kévánnya, annál hamarább fel találhassák, és azért igen alkalmatos, ha az sebesekre nézve valami házban quartélyozik.[490]

Az eő fizetése: N.
Az Cáplán állapottya felől.


Szokás, hogy egy Zászló allyánakis egy Cáplánja legyen. Azért nem árt, hogy mindenik Hadnagy azon legyen, lehessen nála egy Istenfélő, keresztyéni, tudós és kemény ember, de az ollyan nem igen Táborban adgya magát, és gyakorta ollyan a Cáplán és a' Fástor,[491] minemő az juhok és az halgatój.

Mindazonáltal az eő tiszti az, hogy vagy minden nap, vagy egy néhány nap az hétben, tarcson praedicatiót,[492] öszve hiván az vitézleő népet dobszóval vagy trombitával, hogy híreckel legyen, és úgy visellye magát, hogy mindeniknek példája legyen. E mellett az betegekhez járjon és Isten igéjebül vigasztallya eöket, az mint az szükségh kévánja.
A Drabantok felől.


Tartatnak sok Drabantok is az Seregben, és minden Compániában,[493] dárdákkal állván az Urok mellett, kiknek szolgálnak, és Parancsolattyokat végben viszik, őrizikis eőket és ha néha az Tisztviselők mindennek akarattyát nem találhatnák, Drabantockal kell kedveket keresnj, és reá hajtanj.

Ha az Urok vagy az ellenségre, vagy máshová megyen, mellette futnak. És ha ütköznj kell az ellenséggel, eőkis az magokhoz hasomlókhoz állanak rendben és az illyen szolgálattyokért vesznek fizetést fel.
Az Sipos, Trombitás és Dobos tisztek felől.


Mindenik gyalogh Compániában két dobos és két sipos vagyon, azokat az Zászló tartó az Hadnak Ura engedelmébűl fogadgya, vagy az Hadnagy akarattyával szerzi megh eőket mennél jobban lehet.

Az eő tiszti ezek, hogy mindenkor az Zászló Tartóval és az eő szállásán lévén, eőket mingyárt feltalálhassák. Ha az Zászló Tartó fen vagyon az Zászlóval, tehát sipolnj és dobolnj kell, a meddigh öszve gyűlnek az népek. Ha az ellenséghre, vagy útra megyen, az Zászló Tartó, tehát az egyik sipos annál marad az dobossal együt, és az másik az Puskásoknál és Dárdásoknál.

Ha az egész sereg elindul, ottis külömb observatio[494] vagyon, az melyrűl az magok közöt választott Hadnagyok szoktak dispositiót[495] tennÿ.

Az Dobosok tartoznak mindennemő Parancsolattyát az Capitánynak és Hadnagyoknak hiven végben vinnj, és ha elküldik vagy dobbal körűl járnj, vagy más állapotot végeznj, készek legyenek arra. Azért igen jó, hogy hangos és értelmes szavok légyen, mert gyakorta eőket az ellenséghez küldik, hogy vélük valamirűl végezzenek, és a mellet jámbor, Istenfelő és emberséges emberek legyenek, és az Comission[496] kivűl semmit se tractállyanak:[497] egyebet se kevesebbet se többet. De az Capitányok gyakorta magánossan való embereket tartanak, az mellyek által ez illyen dolgokat végben viszik.

Az eő fizetések. –
Az Tizedes felől.


Annak foglalatosági sok, és mindenik Zászló allyában eggynek kell lennj.

Az eő tiszte az, hogy az Profont[498] mellett légyen, hogy rend szerint az Seregekre kioszák, Item,[499] az Istrása[500] meg erősitésére, rendellyen ide annÿ, amoda annÿ stb. embert, és a mi az eő Tizedallyát illeti, elvégezze, és az Profont-osztásban,[501] ha eőtet nevezik, az maga Tized allyára vegyen élést fel, és az hova eőtet az alatta valóival rendelik, el mennyen, és az Istrásán[502] kivűl, egyébféle dolgokat is tegyen.

Eő neki az Tisztért nem fizetnek, hanem csak szintén az hópénzt.
Az Kurvák[503] és Latrok[504] felől.


Ezek felől az Hurenvabelnek[505] vagyon Parancholattya, kinek másképpenis az Inasok Compániára[506] is vigyázny kell, és az holot sok Compánia vagyon az ki inasokbul áll, tehát néki mint egy Hadnagynak jár fizetése, tartozik is eőket jó rendben az ütközetkor vennÿ, jó disciplinat[507] tartanj, és az mint neki Parancsoltatik mind egykor s mind máskor ahoz alkalmaztassa magát.

Azoknak tiszte, hogy az Uraknak szolgályanak az szerint az betegeknek is, főzéssel szappanozással az közönséges aszonyok, az legények pedig minden féle szolgálattal. Az holot sokan vadnak együt, egy száláson, ottan soha nem egyeznek, azért egy Rumormeistert[508] közikben adgyák, és ha nem akarnak szót fogadny, pálczával igazgassa el eőket,

Tartoznak is minden ganajt félre vinni és az piaczokat tisztítanj, fát, vizet stb. az konyhákra hordoznÿ.
Az vitézek állapottya és tiszte felől.


Minden vitéznek és katonának tiszte és állapottya ez, hogy mihend az Urtul pénzt fel veszi, és kötelezi magát, tartozik azért, a miért fogadták, hiven szolgálnj mind szárazon, vizen, mind az ellenségh ellen, és mindennemő szolgálatban, mert azzal tartoznak, és kötelessek az Articulusok[509] szerint.

Mihend azért valaki az Obesternél[510] vagy az Hadnagynál megh kötelezi magát szolgálat által, és az Mustrahely[511] és az sereg megh mondatik, tehát tartozik oda Comparealnj,[512] és ottan eőtet megh mustráltatván,[513] és elolvasván néki az Articulusokat,[514] szükségh, jól vigyázzon reá, hogy megh esküdhessék, mind azokat megh tartanj, és azok ellen semmit sem vétenj akarja. Az melyre ugyan meghis eskütetik minden vitézt magánossan.

E mellet tartozik mindenik vitéz, hogy minden rendelésekben, Istrásákban,[515] az mely órában reá következik, ackor minden fogyatkozás vagy halladás nélkül tiszti szerint engedelmes és szófogadó legyen, és az mi az eő tiszti; abban híven eljárjon. Item[516] az jelre, szerével vigyázzon, és feje vesztése alatt senkinek megh ne jelentse.

Item, ha az vitéz akarja, hogy az mi övé, békével maradgyon, eő az másikét ne bántsa semmiképpen, mert valaki az maga fizetésével meg elégszik, úgy élhet mint akar mellyik barát, és az Isten sem hadgya el őtet, mert (az mint az sz. irás mondgya) az hadakozás Istentől vagyon.

Annak felette igen szükségh, hogy mindennemő gonosz cselekedetektűl, ugymint részeghségtűl, tobzódástul stb. magát oltalmazza, az szerint távoztatnj kell magátul az fosztásokat, lopásokat, játékokat, a hazugságot, mellyek mégh az tíz Parancsolatban meg vadnak tiltva, és nem szabad más ember jószágát kevánÿ.

Az kik ezek ellen cselekesznek, sőt ez illyen illetlen rút dolgokra adgyák magokat, nem kell hinnÿ, hogy természet szerint való halállal halnak megh, hanem vagy egykor vagy máskor megh lövik, megh vágják, megh ölik, felakasztyák vagy fejét veszik az illyeneknek. Mert a' minő az eő érdeme, az szerint vagyon fizetése és büntetése is.
Nota.[517]


Aurelius harminczadik Czászár, noha keresztyén kergető volt, mindazonáltal erős disciplinat[518] tartot az hadak és vitézleő népek közöt. Egyszer egy vitéz erővel hált az gazdánéjával, mihend eztet megh halotta, ilyenképpen büntette megh az latrot,[519] hogy két élő fát öszve hajoltatván és meg kötetvén, az latrot köziben kötéllel szoritotta, és az fákat megh szabadétván, kétrészre szagattatta az testét.
Az Federhanzok,[520] Eÿsenbeiszerek[521] és Spieszknecht,[522] parancsolatyok és tisztek felől.


Ezek leghroszabbak és csintalanabbak az egész seregekben, esznek, isznak, tobzódnak, keresvén magoknak minden alkalmatosságot vagy kártyázásra, vagy verekedésre, és így időnek előtte elvesztik vagy megh iszák a fizetést, gyakortais öszve verik magokat, megh fosztyák az ártatlant néha az útban.

És illyenekre igen vigyázni kell, hogy megh esmerjék, mert eleintén igen nagyra tartyák magokat, Szrutz-tollakat fel tévén, nagy kiáltással, szitkozódással és játékockal minden dolgokat elő veszik, és másnak nem engedik gyakorta az szóllást, gondolván eők az vitézleő népek közöt legh jobbak, hányák-vetik magokat, hogy illyen amollyan derék harczban és ütközetben voltak, ezt s amazt cselekedték, holot penigh semmi nincs benne, és soha talán harczot nemis láttak. Ez illyenek az töb vitézeknek nagy ártalmára és rosz példára vadnak, mert lopásra adgyák magokat, valahol emberséges mester legényt, és egyéb vitézeket láttyák, éjjel nappal utánnok lesekednek, módot keresvén, hol ejthessék meg őket, és bénává chinálhassák; mert azok ollyak, mint az kurvák,[523] és mindenüt alkalmatosságot keresnek.

A mikor az hadak valahová mennek, tehát eők minden falut által járják, és valamit találnak elveszik, s semmit sem hadnak az szegény embernek, néha ki is verik a házbul, és falubul a szegényeket, a házokat fel prédállyák,[524] feleségeket megh moczkollyák, és csaknem felgyútyák az falut; mindezeket leginkáb szokták békességes országban cselekednj, ottan legh frissebb és vitézeb legények, mintha megh ennék az ellenséget, de ha szemben kell szállaniok véle azoknak az farkasoknak, akasztófára valóknak és latroknak,[525] úgy elijednek, mintha arczúl csapnának, és betegessé teszik magokat, hogy csak sátorban maradhassanak, vagy azután utánnok mennek betegen, azomban az szegény iffiak, az mellyeket néha megh csonkétottak, vagy másképpen nekik ártottak, minden occasioban[526] megh állyák a' sárt, és úgy futnak vakmerőképpen az ellenségre, mintha külömben nem lészen. Hogy ha azután megh nyerték valamely helyt, azok az latrok is[527] mindgyárt megh könyebbednek, és annÿt beszélnek az csaták és ütközetek felől, mintha ők legh többet cselekedtek volna az harcznál.

Illyeneket azért semmiképpen az Seregekben, vagy az táborban nem kell szenvednj, és ha valakit rajta kapiák, azonnal megh büntettessék, mert az ollyan ag ebeket és hamis embereket, soha jóra nem hozhatni. Mihend azokfélét az vitézleő nép közöt megh esmérték, minden irgalmasságh nélkül meg fogva nagy becstelenséggel és szégyennel űzzék ki az Táborbul, hogy valakinek az Táborban ne ártson.

Mert valaki szegény elvberek nehéz munkával öszve kereset kevés jószágát rontanj, vagy magához vennÿ, az szerint az Templomi és szentegyházi jószágokat és kincseket felprédálnÿ[528] kéványa, és megh is cselekeszi, azután így veszi hasznát, az mint megérdemli, mert soha az hamis jószághnak nem volt áldot Possessiója,[529] és néha élettel is megh fizetik, az kik illendő és rendelt fizetéssel megh nem elégesznek.»
Az futó avagy nyargaló vitézek felől.


Mikor nagy hatalommal az hadak egymás eleiben mennek stb., szokás ackor válogatny vitézeket, az melyek előjáróban járnak, és veszet Compániának[530] tartyák. Az vitézek erővel nem kénszerétethetnek erre az nyargalózásra; hanem ha az szükségh úgy kéványa, koczkázással válogattyák arra, és a' kire esik a' sors, tartozik, a' mikor megh parancsolyák, elő magát készítenj és mindent végben vinnj.

Ezeknek külömb Capitányok, Hadnagyok és másféle Tisztviselőjek vagyon, és ha kévántatik, öszve hivatván eőket előre küldik, melléjek adván hosszú puskásokat, az közönséges emberbül állót. Néha az ellenséggel való szemben állása előt és az indulásban gyakorta zene-bonák és lármák támadnak, felindítatván az nép az ellenségh csalárdságátul, ackor és minden némeő occasiokban[531] tartoznak az zenebonát lecsendesíteny és legelsőben is az ellenségre ütköznj.

Azoknak fizetése nem külömb az közönséges vitézleő népnél és szintién úgy tartoznak istrására[532] menny, mint a többiek.
Az Marketanterek,[533] és kereskedők felől.


Midőn valaki az Kereskedők és Marketanterek[534] közzül az eő marhájával az Táborhoz közelget, szükségh, hogy vigyázzon, ha nincs-e az Tábor előt valamelyik Profont Mester,[535] a vagy más Ember, a ki eőtet megh szólítja és megmondja, hova és mellyik piaczra köllyen neki menni. Ha nincs avagy meg nem szóllítatik, tehát az elseő és legh közeleb piaczra mennyen és megtudakozza az Profozot[536] avagy az eő Vicéjét,[537] megh mondván, hogy marhát, bort, sert stb. hozot az Táborban, hol állyon, és árullya azokat, és menny árron adgya el; és így megh értvén az rendelést, oda megyen fel iratván az árrát a hordóra, külömben és drágában nem merj el adnj, marhája vesztése alat, néha magátis megh fogiák, és ha nagyot vétet, érdeme szerint megh büntetik.

Hasomlóképpen, más kereskedőkis tartoznak magokat jelentenj és az Tisztviselőktűl rendeltetet piaczra, és bizonyos árrát az marhának azoktul értvén, ennek vagy amannak quartéllya[538] előt szállanj és árulnj, hogy az Profosz[539] az helypénzt raituk megh vehesse.

Az Mészárosoknak is bizonyos hellyek vagyon, az holot levágiák az marhát, és azon az helyenis árullyák a húst. E mellett tartoznak minden öregh marhátul az Profosznak[540] a nyelvét adnj, hogy megh tudgya menny és micsodás marhát napfában vágtak le, és vigyázzon, hogy semmi fogyatkozás ne legyen a Táborban.

A mi több, ez illyen dolgokrúl maga a Profosz[541] szokottdispositiót[542] tenny.

II.
SVENDY LÁZÁR MILITIÁIÁRUL ÍRT TRACTATUSNAK
EXTRACTATUSSA, MINDEN RENDEKRE NÉZVE.
[543]Az Feő Generalisnak tiszte felől. Az Vice Generális felől. Az Rumormester tiszte felől. Az Lövőszerszámhoz való Mester Tiszte felől. Szekér-Sáncz avagy Szekérmester Tiszte felől. Az Profont Mesternek Tiszte felől. Az Generál Profosz felől. Az Lovasok Generálisa felől. Az Feő Quartély Mester, avagy Szállás osztó felől. Az Feő Istrása Mester felől, az Lovasok Compániájában Egynehány Zászló allyának Capitánya felől. Az Hadnagy felől. Az Zászló Tartó felöl. Az Lovas Istrása felől. Az gyalogok között való Istrása Mester felől. Az Gyalogosok között való Feő Generális felöl. Az gyalogok Feő Capitánya felől. Az Lovas és Gyalogh Profosz felől. Az gyalogok Hadnagya felől. A gyalogok Zászló tartója. Az Istrása mester felől. Az quartély mester felől. Az Feldwebel tiszte felől. Az furier felöl. Az Hadi emberekről közönségesen. Az mustrához való Commissáriusok felől. Az Hadnagynak való fizetés és az Fizető Mester felől.


79. SVENDY LÁZÁR ARCZKÉPE.[545]
Az Feő Generalisnak[544] tiszte felől.


Az király képének, avagy Feő Generálisnak Tiszte ez, hogy az hadnak Urához és annak akarattyához magát conformallya:[546] és ha valami derekas dologh lészen, az mely az eő tisztében való eljárásában történhetnék, az Ura hire és rendelése nélkül végben vinni ne merészellye. Eő neki minden Titok Tanácsban kell lenny, és minden lovagosockal bir, tartoznak is minden Tisztviselők, úgy mint az Capitányok, (obersterek), Hadnagyok (Rittmaisterek) sb. eőtűle halgatny. Az gyalogságh pedig és annak oberstere,[547] nincs szintén alája vetettve, mindazonáltal a tévők lésznek, az mit az hadnak Ura parancsolattyábul, avagy az ó képében az Strása[548] az indulásnak, és az ellenséggel szemben való állás dolgában, és azokon kívül az Táborban, rendes állapottyárul valamit parancsolni fog.

Eő néki az lovasoknál hatalma vagyon, hogy Justitiát[549] nékik administralhat[550] az Lovasok Törvénye szerint. Annak az Törvénynek pedigh állapottya mostanában megh változtatott, és az spájer-országhi végzésekből az eő módgya megh tudatik. Illendeő azért az Seregeknek Urához, hogy az lovasokat azoknak hivatallyához illendőképpen adstringállya,[551] és az Feő Generalisis[552] szorgalmatos gondviselésére és mindennek megh tartására megh eskütettessék. Mindenféle hamiságokat és az igasságh ellen történő dolgokat, az mellyek az lovasok közöt, kéváltképpen az magok hivatallya, avagy az közönséges hadi szokás, avagy pedigh az Törvény és ordinália[553] ellen történnek, az Feő Generális[554] az Lovasok törvényébül eligazittya. Az my az aprólékos dolgokat illeti, azokat pirongatásockal, avagy vasba veréseckel, az Pártosokat maga eleiben hivatván, elvégezi. Mihend valamely nemes ember valamit vétkezik, és megh érdemli az büntetést, Törvénÿt szolgáltat reá.

Ha az Istrása,[555] Quartély[556] avagy szállás véget, öszveveszéssek, és egymásra való haragh támad közöttök, a vagy az nyereségh, az profont,[557] abrak és másféle dolgok miat, az mint szokot lenny, alkalmatlankodnának, tehát az Generális[558] afféle igÿenetlenségeket, az Obesterek[559] és Tisztviselők által eligazittya: nem lévén olly dologh, mely az Törvényt illetné.

Hogyha pedigh az Lovasoknak az gyalogokkal volna galibájok és akadállyok, akkor azoknak obersterét[560] vagy egyik Tisztviselőét maga eleiben hivatván, rendbe veszi és lecsendesíti eőket. Ha pedigh olly nehéz dologh és olly nagy büntetésre méltó, az hadnak Urához bocsáttya, hogy az eő Regimentiben[561] az Oberszterek[562] által revideáltassék.[563]

A lovasok tartoznak mindennémő rabot az Feő Generálisnak[564] megh jelenteny, sem az eő, sem az Fejedelemnek hirek nélkül el bocsátanj és kiszabadítany.

Az királyképe tartozik minden Justitiát[565] és igasságot jó rendtartást, az Táborban administralnj[566] és eleikben adny. Aminemő hadi törvényt és szokást az hadnak Ura ki hirdetteti az Táborozásnak kezdetin, erőssen és szorossan a' mellet fogny, az szerint mindenüt alatomban való vigyázókat, az Táborban és a kivűl történendő dolgokra nézve szorgalmatossan rendelnÿ. Az Törvénynek ki szolgáltatásában való Capitány avagy Profosz,[567] az Feő Quartély Mester,[568] az szekér Mesterek eő tőle függenek, azoknak mindenkor ád Parancsolatot és Ordinantiát.[569] Az minemő gonosztevőjek lesznek az Profozoknak,[570] az Feő Generálishoz[571] viszik, és az eő Parancsolattyára elő álitván, törvényre bocsáttyák. Emellett tartozik azon lenny, hogy az kufaroknak és kereskedőknek, és az szabad városoknak is uti békességek legyen és promoveáltassanak,[572] hogy az Profomott[573] rendessen és illendőképpen megh sarczollyák; item,[574] igaz mérőt, réfét stb. administraltassanak.[575]

Az Kufaroknak és kereskedőknek az Lovasok táborában, utÿ levelet ád, és ha valamit vétenek, eő tüle várják az büntetést, az helypénz is eövé, mindazonáltal az Profoszal[576] conveniál[577] azért. Ennek felette, a ki marha nyereséget akar venny, hirére kell adny, és veleis végezny.

Az Feő mezei Hadnagynak avagy Generálisnak[578] hatalma vagyonaz nyargaló Zászlóknak Capitányának és az seregeknek sokaságára nézve, Ura dispositiojábul[579] azokat megh erősiteni. Néha egy vagy töb Compániátis,[580] s kéváltképpen Pedigh bizonyos számú könnyű lovasokat rendeli hozzá. Az nyargaló Zászlók az elseő ütközetben vadnak, de néha elsők, néha utolsók. Leghelseők is az készületben, várván mígh az hadak megh indulnak. Hasonlóképpen legh elseők az Táborra és addigh fen vagynak,[581] a' meddigh az Istrásákat[582] el végezték, azok Pedigh az Istrásaállástul szabadosok. Ezeknek egy része előjáróban vagyon, és szorgalmatossan megh nézik minden alkalmatosságokat, és ha közel az ellenségh, Ackor megh intik, ha egy része vissza menyené, és az legh közelyebb sereghez állyon, vagy mindenik az csatákhoz készüllyön.

Az Feő Generalis[583] mindeneket rendel, mint s hogy kell megh indulny, és az ellenséghre menny, avagy onnand el jönny. Vagyon rend szerint minden Obestertül[584] neki Laistromja[585] az alattok valóirul, és megh parancsollya, ki elő ki utol és ki középén az Compániák[586] közzül járjon, tartozik arra vigyázny, hogy egyikét fellyebben ne terhellye az másiknál. Mikor már induló félben vagyon a had, az elseőknél vagyon, és jó rendben veszi az elseő sereget, azután az több Seregeket is megh nézi, ha megh hagyot rend szerint menneké, és valaki közzűlök az falukra nem szaladé? Annak felette azonis vagyon, hogy az szekeresek az szekerekre, álgyokra es Munitióra[587] vigyázzanak, és senki az rendelt helyébül ki ne maradgyon, úgy az Parancsolat vevő emberekis igazán az Parancsolatot végben vigyék.

Előjáróban is küld egy néhány lovasokat, nagyob vigyázásnak okáért, ha valamit érthetnének és észre vehetnének.

Az Feő Quartely Mester,[588] az több szállás osztókkal, Istrása Mesterrel[589] és Furiereckkel együt[590] elküldetetik, az szerint egyik Hadnagyis, hogy előjárjanak, és azok mellé annyi lovast ád, az mint az ellenséghnek alkalmatossága megh engedi. Néha maga az Generális[591] azoknál marad; avagy nem mesze vagyon tűlök egy az lövő szerszámhoz való feő mesterével együt. Ő hozája illik, hogy az Tábornak hellyét megh lássa, és így békességes helyre hagya nekik letelepednÿ. Ha az hadnak Ura vele vagyon, mindent az eő hirével cselekeszi, ha nincs, úgy disponal,[592] az mint maga akarja. Convenialis[593] az Patantyussal, és egyetért véle az álgyukknak való helyhesztésére. És rendeli az lármahelyt, és az Istrása mesternek[594] megh mondgya az Istrásákat.[595]

Annak felette, mindgyárt bizonyos számú lovasokat ki állítya, hogy valamiként hertelen az Ellenségh az Táborra ne üssön, és idein korán az Generális[596] az veszedelemrül eőket intse, úgy arrulis, hogy meg ne futamodgyanak, és az Tábornak derekas ok nélkül valami lármát ne tegyenek.

Az ellenségh ellenében sürűön álíttyák az Istrásákat,[597] hogy egyik a másikat érthesse; és mindenkor ketten ketten – vadnak az Istrásán,[598] hogy a mikor valamit észre veszik, egyike eljőjön, és hírt mondgyon az Generalisnak.[599] Ha félő, hogy az ellenségh az Táborra akar ütny nagy tüzeket rakat előre és arra viteti az álgyukat. Az Tábortis rendessen ki osztya, és mindeniknek quartelyt ád.[600] Annakokáért bizonyos rendet és dispositiót[601] kell observálny,[602] hogy mindenkor ha lehetséges, egyféle módgya és formája legyen, és az Quartély mesterek[603] is megh tudgyák, menny hely, és menny hossza, szélessége az egész sereghez, és az külömb Regimenthez,[604] item,[605] az Generális[606] sátorához kévántatik stb. hogy az Táborban rendessen szállyanak, és az Quartély mesterek, úgy minden emberis tndgya magát annál jobban hozzá alkalmaztatny. Az régiek, az mint az Olaszok mostis, tartottak bizonyos embereket, az kik hosszú sinorokkal az helyeket megh mérték és ki osztogatták.

El köll távoztatny az Fő Capitannakis, hogy az lovasok avagy mások faluba ne hállyanak, nemis kell ok nélkül lármát csinálny, de ha valakitül megh intetik, és az hadnak Urának hirére adgya, azonnal tartozik mindeneket intézni, és tudósítany, hogy vigyázzanak, és mindenképpen készek legyenek. Noha mindenkor job, tíz lármát hiában csinálny, hogy sem egyszer elmulatny. Az Feő Generális[607] tartozik gyakorta, hogy maga megh nizi az Istrásákat és így nagyob félelemben tartassanak. Mihend az Táborban szállanak, köll az Generálisnak az széna, abrak stb. felől gondot viselny, hogy, ha az Barátink, s békességes országában vadnak, az embereknek mód nélkül való kárt ne tegyenek, ha pedigh az ellenségh országában és határában vadnak, vigyáztatny kell az sákmányosokra, hogy az ellenségtül veszedelmet ne vegyenek.

Azomban azonis kell néki lenny, hogy mihend Táborban szállanak az seregeket az Quartely mesterek által intse és tanítsa, hova köllyen nékik sákmánra menny, és jó kalauzokat melléiek adgyon, és vigyáztasson, hogy az Passussokon[608] által jöhessenek. Továbbá szükséghis, hogy az hadnak Ura hirével és tanácsábul, az Capitányokkal az sákmány felől egy végezésben légyen, és minden seregnek bizonyos étetésre való Portiót[609] rendellyen, hogy a meddigh el nem végeződik a' had, mind végigh lehessen, s el ne fogyon. A holot az Passussokon avagy vizeken által köll menny, kévántatik, hogy kimecket előbocsássa, és megh tudgya, ha az ellenségh az Passussokon feksziké, vagy nem, és ha úgy vagyon, mindgyárt az Hadnak Urával tanácsot tarcson, mint kellyen a' dologhoz fogny, és elnyerny a' Passusst,[610] avagy elhadny, és mást keresny. Azért illendő, hogy siessenek, és pertelen s véletlen az Passusokra[611] üssenek, készek lévén az hajós hiddal és hozzá való szükséges dolgokkal, hogy mingyárt az apró és örögh lövő szerszámat és álgyukat az Passussokra[612] dirigállyanak,[613] azoknak, az kik az hídra támadnak, elűzésére, és magok defensiójára.[614] E mellett kévántatik az is, hogy bizonyos számú emberek az sánsznak hamar való megh csinálására mindenféle eszközzel által menyenek, az melyben az általmenendők azomban magokat defendállyanak,[615] mígh az több hadak által költezködnek. Ha pedigh mind a két szélrűl félnÿ kel, egy részét innen kell hadny az álgyuckal, és így az hadakat által bocsátany.

A mikor az ellenséghre mennek avagy harczot inditanÿ akarnak, akkor tartozik az mezei Fő Generális[616] az Seregeket rendelny, és az mezőn jó módgyával disponalnj.[617] Akkor mutattya megh eszét, elméjét, forgolódását és hűvségét. De minek előtte a' harcznak megyen, – szükséges hogy az hady Tanácsockal, és Feő Capitányockal elsőbben közöllye a dolgot, mint s hogy köllene az ellenségre támadny, és ki legyen, az elseő vagy utolsó az ütközetben. Azoknak tanácsával kell élny és a my jót feltaláltak, elkövetny, oktatván és biztatván az hadakat az jó viselésre. Az nyereségh felőlis jó dispositiót[618] teszen, hogy valami rendetlen álapot közöttek ne támadgyon. Az várasok megh szállásában, elseőben fel gyúittya a' várast, rendeli az Puskásokat, és tanácskozik az álgyú mesterrel, hol lehetne legh jobban Sánczokat csinálny és a várost megh lőnny; egynehány helyre szállíttya a Tábort, és be Sánczollya az városbelieket, a honnand ki üthetnének reájok.

Kévántatik is, hogy mind az városban, mind az ellenségh Táborában, kimeket és árulókat tartson, az kimekre eő vagy egy megh hitt emberséges ember visel gondot, és eő tülö várják az parancsolatot. Annak felette szorgalmatosnakis kell lenny, hogy az hova viszik az hadakat, mindenütt és mindenkor alkalmas számú kímeckel és Calauzockal bűvölkedgyék, az kik éjel és nappal tudgyák az embereket az ellenségh felé vinnÿ, és onnandis embereket hozny: azoknak directiójára[619] is egy bizonyos ember rendeltetik, hogy parancsollyon nekik. Mindenik Zászlóallyának a summája[620] megh van néki feljegyezve, hogy tudgya, mely erős mindenik Zászló allya, és az Istrására[621] való menéskor menyi oda megyen, és menyen vigyáznak az Istrásán; ha csalárdságot talál benne, avagy fogyatkozást, tehát az Parancsolatot vevőket, és Urakat elő hivattya és keményen megh vizsgállya az megh eset fogyatkozást, avagy csalárdságot és azután parancsolat képpen inti eőket az bizonyos számnak megh tartására, avagy az hadnak Urát felőle találya, a végre eltávoztassa minden csalárdságot, és semmiképpen valami praejudiciumja[622] ne érkezzék az hadnak.

Ha az város felöl tractálnak,[623] és megh adgya magát, ackor kezéhez veszi Ura nevével, és az Polgárokat megh eskütettvén, az rabokat fogságban tartya.
Az Vice Generális[624] felől.


Szoktak Vice Generálist is adny az Fő Generális[625] mellé, hogy annál jobban mindenüt az Parancsolatokat végben vihesse. Az vice Generálisnak tiszte hasomló az aprólékosokban, az mellyeket maga néha nem exequalhattya[626] az Feő Generális, mindenképpen az Feő Generális tisztihez.

Ha panasz érkezik az Táborban az Szegény emberektűl, tehát az Fő Generál elküldi maga vicéjét[627] az Ufficirekhez,[628] és Rittmajsterekhez,[629] és megh parancsollya, hogy az elvont marhát vissza adgyák.

Néha az Urakatis, az kik valamit vétenek, arejstumba[630] teszi.

Az megh mongya az lovasoknak az Profonthoz[631] való kisérőket, annak felette az Istrásákat[632] rendeli és helyre viszi, és az jelt is megh hozza, – e mellet, vigyáznÿ kell, hogy az Profont piaczon[633] rendetlen legyen a dologh, úgy az uczákis tisztán maradgyanak. Az Lovasok Törvényében az Fő Generális helyet eő néki kell az partokat vatolnÿ, más dologbanis, az kik az Profoszhoz[634] nem illenek, eő szokot relatiot[635] tenny. Egy szóval mindent megh cselekeszi, valamit néki az Feő Generális parancsol. Adatik is egy Profosz az Generális mellé, azis sokat visz végben a Profont Piaczán, és hatalma is vagyon az kufárokon és kereskedőkön, kézhez veszi az helypénzt, az büntetéspénzt és másféle igasságokat, eő sarczollya az Profontot az Lovasok táborában, és megh alkuszik az több Profoszokkal az Profont véget, másképpenis minden Parancsolatÿát a Generálisnak végben viszi.
Az Rumormester[636] tiszte felől.


Az Generális, Ura parancsolattyábul, tészen egy Rumormajstert, és mindenik seregbül egynehány lovast ád melléje, azok az Tábor kerűl és ott a táján alá s feljárnak, és vigyáznak, az holot kárt tésznek avagy elszaladnak az vitézek. Ackor helyekre űzik eőket, és ellent tartanak az kár tételben, meghis büntetik, és megh viszik kikit maga Capitányának. Néha az Profosz[637] is mellette vagyon, hogy az gonosz tevőt mingyárt vasban verhesse. Vagyon kelleti gyakorta, a' mikor Capitány nincsen de Justitia,[638] avagy annÿ rendetlen dolgok történnek, hogy az megh nevezet Capitánnyal együt, az parancsolatokat végben vigye és eőtet segéllye.
Az Lövőszerszámhoz való Mester Tiszte felől.


A Feő Lövő mester vagy patantyus hatalma alatt vagyon az munitio[639] és ahoz való Profos és egy Compania,[640] és senki nem mér akár ki legyen is, az eő tisztében magát bocsátkozny, oly szabadság is vagyon az alat, hogy valaki oda recipiállya[641] magát, nem bántatik. Vagyon e mellett egy vagy töb Tisztviselő, németül Leutenant,[642] az mint az lövő szerszámoknak sokasága kéványa. Item,[643] egy Iró Deák, egy vagytöbb Sánsz Mester, az melyekre nagy szüksége vagyon az hadnak Urának. Item, bizonyos számú az Sánszoknak megcsinálására való rendelt Paraszt emberek, az kik azon kivül hidakat, szekér és gyalog utakat csinállyanak, és azokhoz egy vagy több mestereket, hogy az hajós-hidat megh készítik. Azért az több requisitumok[644] között ez igen szükséges, az hídnak mesterséges megh csinálása, hogy minden alkalmatosságh nélkül, bátran által vihessék mind az álgyukat, mind az hadakat. Szokás is hajókat bűrbül csinálny és azokra hidat építenj, a mellyek igen alkalmatosok az elvitelben, és az víz árokban igen szolgálnak. Továbbá kévántatik, hogy az hidaknak mesteri gyorsak legyenek az elkészítésében, és idején megh csinálják, ha vínnya kell valamely várost; azok mellet két pattantyús vagyon, és egy vagy két nemes személy, avagy más emberséges emberek, az melyeknek hatalmában vagyon az öregh álgyú, az hozzá tartozandó eszközzel együt. Item, az Álgyu mesternek nagy szüksége vagyon réghi tanult emberre vagy kettőre, a ki érti az ásást, és porral való felvetéseket, azoknak igen jó gondját köll viselni, és az fizetést tűlük nem kell szánny, mert azokban nagy reménységh vagyon. Annak felette kévántatnak is jó hegymesterek, a' kik jól tudgyák azoknak dolgát, mert tudatlan emberrel semmit sem végezhetny. A' mikor szekerekbűl sánczot csinálnak, ackoris rendes dispositiónak[645] kell lenny. Ide tartoznak az Ácsok és mindenféle mester emberek, mindenféle occasióra,[646] ez az hadhoz való szerszámoknak megh csinálására. Út mesterek is vadnak az alat, az kiknek külömb parancsolattyok vagyon, azoktul köll az után értenÿ, mi legyen parancsolatjok. Annak felette szükséges, hogy az Álgyu Mester az hadi Urnak megh jelencse az hadnak kezdetin, minemő lévő szerszámat és munitiót,[647] és, ahoz való elegendő lovakat és más eszközt látna szükségesnek lenny, és így éppen hozzá készüllyen, mert job, hogy több legyen, mivel az hadban a nélkülis fogynak a dolgok és szerszámok. Az munitiókhoz való lovakrul bízonyos Comissáriusok[648] gondot viselnek, és kilenezed fél forintot fizetnek tűle. Néha az Clastromok,[649] Ispitályok,[650] Tisztek, városok is tartoznak segítséget adny. Ha az furmányosok lovát valamelyikét megh lövik, az feő Generális[651] illendő árrával contentállya[652] eőket.

Az lövő Szerszámhoz való Fő álgyu mester tartozik annÿ szerszámrul Provisiót[653] tenny, úgy az mester emberek felőlis, hogy szükségnek idején az fogyatkozásokat helyire hozhassa. Sok sákokat is készen tarcson, az melyekben az lövéshez való töréseket belé rakhassa, hogy azonnal hamarább légyen megh a' lövés, és ha eső esik, akadályt ne szerezzen. Az holot semmi mód nincs az sánczolásban, ackor készen kell tartanÿ az Gyapjas sákokat, avagy szalmával és szénával tölt sákokat, és az helyre éjel azokat vinny, és így azokbul sánczot csinálny, melyen pedigh, hogy sok ember el ne veszen, mindenik felett azonis kell lenni, hogy jó Puskaporral készen legyen, és az ót és régi port megh újítassa, és megh erősétesse. Mert ilyenképpen az lövésben elő mehet, és az álgyúkis tisztán maradnak.

Az obsidioban[654] felette igen kévántatik, hogy jó pattantyusok légyenek, az kikre bízhatny az álgyukat és jól bányanak vélek: az szerint ollyanokis legyenek, a kik tüzös labdáckal és az mosarbul lőhetnek. Mert az illyetén eszközök nélkül bár az álgyu mester megh se mutassa magát, se mezőre ne szálljon. Ackor szükséges, hogy megh mutassa mesterségét, és fáradozását. Estve minden Istrásákat[655] és sánczokat maga megh járja és megh nézi. Az Commissariusockal[656] és nemes embereckel minden estve conferál[657] az megh lett dolgokrul, és azoknak fogyatkozásirul, úgy arrulis, mit második napon cselekedendők lésznek. Az Sánczoló Parasztokat kell jó rendben tartany, és azokra jó vigyázó Capitányokat és Hadnagyokat rendelni, hogy akarattyok szerint ide s tova ne futkározzanak. Vagyonis vigyázása reájok az Sáncz Mesternek. Néha rendeltetnek az álgyukhoz bizonyos számu szolgák, azok egy Compániában[658] lévén közel az álgyukhoz, minden szolgálatot, és segítséget tesznek az Álgyú Mester mellett. Hogyha az hadnak Ura valamely várost, vagy Erőséget akarja megh szállanj, és az illyen dologhoz sok sánczvető parasztok kévántatnak; eők pedig néha félelembül vagy elszöknek, vagy megh betegednek; tehát igen alkalmatos lészen, Egy vagy két Compánia erős szolgákat és legényeket, a kik a dologhoz szoktak, fogadny, és nekik Capitányt adva, illyen rendben, mint az több hadat, tartany, Azoknak fizetése 4 forint, de az Tisztviselőké több, és Tartoznak az Articulusokra[659] esküdny, mint az többi, aztis hozzá tévén, hogy az Hadnak Urát, a mikor megh szállyák, ha kévánnya, eőket be sánczollyák, és minden estve az dologtul eljövet 6 graitzárral többet vegyenek az fizetésben. Illyen embereckel sokat vihetny végbe, mert azok nem csak bizonyossok, és az sánczok csinálásrais sokan volnának, hanem, ha kevántatik, az ellenségh ellenis hadakozhatnának. Azért legh nagyobb dologh az obsidióban[660] az kézi munka, úgymint az árkot ásny, másokat megh tölteny, sánczot csinálny, és másokat rontany, és a melyhez emberek kevántatnak.
Szekér- Sáncz avagy Szekér mester Tiszte felől.


Azok az Álgyu Mester hatalma alat vadnak, noha az mezei Úrtul is hallgatnak, és az szekér mester az Justitia mesterhez[661] igazíttatik. De ezen kívül, magánossan is vagyon ordinantiájok.[662]

Az illyen szekerek, az kiken az szakálasok más apró álgyukkal gyenge lánczokkal egyben vadnak kötve, az munitióhoz[663] és szekerekhez rendelt Compániákban[664] valók, és az szekér mester Commandója[665] alat vadnak, Azok másféle szekerek közé álitatnak, mikor az szükségh hozza, hogy az szekerekbül sánczot kell csinálny, úgy hogy, húsz vagy harmincz szekér közöt ez illyen egy vagy két szekérnek kell állani, és a merre az ellenségh ütny akarna, azokat dirigálny.[666]

Az szekér mester minden szekereket feljegyzvén, azon vagyon, hogy mindenik Compániának az szekeresey együt legyenek, és a magok szekérmesterétül el igazíttassanak, az nekik adot ordinantia[667] szerint.

Az szekér mester az szekér Sánczot csináló mesternek minden dologban kezéhez jár, jó rendet tart az szekerek közöt, és megh mondgya mellyek mindenik nap elől vagy utól járjanak. Azért az feő Generális tul[668] minden estve parancsolatot hoz.

Az melyek el nem mehetnek, ki álittya az rendbül és ha elérkeznek ismét béállittya, hasonlóképpen azokatis, a' kik reggel sokáig késtenek. Valaki az szekértül való fizetést felveszi, az tartozik magát az Ordinantiához[669] alkalmaztatny, és attul halgatny. Az szekér Sáncz mester az Feő Generálissal[670] és álgyú mesterrel együtt jár, és rendelik mindenik seregnek az maga szekereit eleiben az quartélynak,[671] a mikor az Szekér Sánczban vadnak.
Az Profont Mesternek[672] Tiszte felől.


Ez a Tiszt, az Feő Generális és Álgyú mester Tiszti után, legh nagyob az hadban. Személyében hogy deli, igaz, és megh hit ember, és előtte semmi csalárdságh, hitetlenségh és restségh kedves ne legyen, igen-igen kivántatik, kinek vice Profant[673] mesterek, és ahoz való szolgák szükségképpen adjungáltatnak.[674] Mindazonáltal az Feő Generálisnak esküsznek, és attul fizetést is vesznek fel. Senki profonttal[675] az Comissban[676] ne kereskedgyék, hanem ha az Feő Generális számára vennének, szükségh emellet, hogy arrul is provideallyon,[677] miképpen békességes országban, és az ellenségh országában Profontot köl szerzeni. Item,[678] ha az kufárok és kereskedők elegendőképpen hozhatnak-é, avagy nem, bizon ahoz az Feő Hadnak Ura külömb Profont házat erigállyon,[679] az mely nélkül soha nem lehetnek az hadak. Ha azt feltalálnák, hogy mások vigyék oda, ackor az városokra, falukra az országban, és annak szomszédira izenny köl, és megh parancsolny, hogy bizonyos napokon egyszer és másszoris, az vagy amaz falu, város ennÿ és ennÿ font hust, kenyeret, sert, bort etc. az Táborba vigyenek és azoknak biráit inteni, hogy az megh hagyott napra bizonyossan megh küldenj el ne mulassák, egyébaránt kész lesz a büntetés. Ide kévántatnak bizonyos Commissariusok,[680] az kik szerivel vigyáznak reá. E mellett szükség, hogy az fő Profont mesternek is külömb szolgái legyenek, és az elhozandó dolgokat és Profontot[681] idein és rendesen elhozzák, megh irván mennj száma vagyon, és meddigh megh érhetnj véle, és ha elfogynak, azon legyenek, hogy máshonnand idején arrul Provisiót[682] tegyenek. Ha az Hadnak Ura Commissiójábul[683] Profontokat köll pénzen venny, kévántatik, hogy sok pénz készen legyen, és a Profont mester[684] idején rosot, bort és barmot vegyen, és bizonyos helyekre vitetvén, ottan sütő kemenczéket, serfőző házakat és más szükségeseket előkészíttessen.

Minthogy azért az kereskedőknek és kufároknak alkalmatosságával elegendő Profont lehet az Táborban, kémélnj kell az Comissióbeli[685] Profontot, de ha elegendő kenyér és másféle dolgok vadnak, az melyeket meg nem tarthatnj, fizetésben kell adnj az vitézeknek alkalmas árron, hogy kára ne következzék az Mezei Úrnak.

Ha az Profontot megh vizsgállyák, és numerállÿák,[686] tehát egy személyre egész nap által 2 font kenyeret, font hust, avagy a helyet, annj saitot, vajat szalonát etc. rendelik. Es így, ha az egész seregben egy száz ezer ember vagyon, tehát egy napra kévántatik, három száz ezer font kenyér és hús, az italon kívül. A kenyér tészen két ezer mázsát, és így 10 napra 20.000 mázsa. Ahoz kevántatnék ezer szekér, a melyeken tíz napra való Profontot hozhatnÿ.

Az Profontot kézhez veszi a Profosz[687] és Profont mester, és a taxa[688] véget az mezey úrnak hirével az officirekkel[689] és szolgáckal bizonyos arrát tesznek. Az kufárok és kereskedők az Táborban minden bántás nélkül szabadon vadnak, és elegendőt visznek; az kiknek ha valami bántások történnék, azokért köl szólnj, és igazságot az Capitányokkal adminisztráltatny.[690]

Az Profont mesternek azonnis kell lenny, hogy az ő Vicéi,[691] és alatta levő Tisztviselői semmi hamissággal, csalárdsággal, vagy alatomban való nyereséggel ne járjanak, fejek vesztése alat. Az ellenségh országában, mindenüt az malmok és sütésre alkalmatos helyek elfoglaltatnak, az Tábornak leendő job provisiójára.[692] E mellet hirdetny kell, hogy valaki az Commisban[693] élést hoz, igy s amugy megh fizetik néki. Es ez illyen mód mindenképpen jó, mert sokan vadnak, kik Pénzt árulhatnának az sákmánybul hozot élesbül. Néha egész seregnek is Parancsollyák, hogy pénzért, a' minemő élések vagyon, az Commisban vigyék.

Nagy nyerességh az hadban, ha egynehány malmokatis (az németeknél: handmühle) magockal hordozzák, az melyeckel nagy szükségben élhetny, és csak oly nehezeknek köll lenny, hogy egy emberis egyikével bírhat, az pondusok[694] alkalmatosságával, mindazonáltal egy éjel s egy nap 50-nél is töb személy számára való lisztet őrölhessenek rajta, és így alatomban alkalmas lisztet elkészítvén, az kiknek szekerén vadnak, azoknak kiosztassék. Efféle malmokat tizet és többet rakhatny egy szekérre.

A minemő barmat az nyereséggül hozzák, az Profont mesternek[695] megh kell jelenteny, hogy jövendő szükségére megh vegye. Hogyha az ellenségh országán által köllene menny, és az élést utánnok nem vihetnék, ackor az Profont mester szorgalmatoskodgyék, hogy magockal vihessék, és másféle lisztet; item,[696] Piscotot,[697] száraz hust, szalonnát, saitot, írós vajat stb. és a mellet sok sákot, az mellyeket nyakban vagy az válra vethetny stb.
Az General Profosz[698] felől.


Annak Tiszte ollyan, hogy kiváltképpen azokra, az kik más Profosz hatalma alat nincsenek, avagy nem lehetnek, jól vigyázzon, és ollyan alkalmatossággal eőket meg fogja, és megh büntesse, az holot az Törvény nincsen. Az Táborban csak magoknak szabad megfognj azokat, és azután kikit maga seregében való Profosnak assignállya.[699] Az Tábor előt az mellette levőckel alá s fel jár, és vigyáz, hogy senki az Profontban[700] semmit ne vegyen, és az utban valakin erőszakot ne tegyenek, kiváltképpen békességes országban, melyben ha praedalnak[701] az – hadak és erővel az szegényektül egyet-mást elvonnyák, tartozik az Profosz az szegényeknek restitualtatnÿ.[702] Ha valakit talállya az mezőben in flagranti;[703] és az megh tiltot dolgon kapja, aztot megh fogja, és magával viszi az fogságban, fen tartván eztet, hogy mindenik, az hova való, oda vigyék, és Capitányátul avagy Hadnagyátul megh büntettessék. Ha senki seregében való, ackor az Hadnak Ura hirével maga megh bünteti eőtet. Eő veszi kézhez az élést az Tábor előt, és azután viszi az Generál Profont mesterhez, avagy annak piaczára, néha csak elosztya az seregekre, az mint néki parancsollyák. Minden rendtartásra és az ellen való cselekedetekre igen vigyáz, az mely dologh azután egy vagy más Capitányságh alatt való, oda dirigállya.[704] Azonis vagyon, hogy az Tabort tisztán tarcsák, és minden rútságh vagy meszére vitessék, vagy eltemettessék, bizonyos ahoz az dologhoz rendelt emberek által. Az mészárosoknak is bizonyos hellyek vagyon. Minden este az Feő Generálisnál parancsolatot solicital.[705] Az mikor az Tábor megh akar indulnj, az előt áll, és az mint megh vadnak rendelve, úgy bocsáttya el, az szerint az szekereket is be álítva eőket rendes és jó járásban. Vadnak is az Generál Profosz mellett egynehány lovasok, avagy az Zászló allya, Vicéje,[706] Drabantok, Profoszok és másféle szolgák. Annak Lovasi szabadok az istrásátul. E mellet, hogy ha az fosztások, és kárszerzések olly nagyok volnának, hogy segítségh nélkül nem lehetne, tartoznak az Capitányok, az melyeket reá kéri, neki az maga tisztinek végben való viselésére segítséget adny. Ez ugyan az mezei urtulis megh légyen azoknak parancsolva.
Az Lovasok Generálisa[707] felől.


Szokás, hogy néha az Fő Generális[708] mellé adatik egy Generál, németül Ritter-Obester,[709] a ki az Fő Generálisra vigyáz, és neki udvarol, az hadi Tanácsban is vagyon, és annak cselekedője az mit neki parancsol. Vagyon vigyázása mindenikre az Táborban, hogy rendessen és békével follyanak a dolgok közöttök.

Ha mi héjával vadnak azállásban, megh szerzi az Hadnak Ura segítsége által. Vigyáz e mellet abraklásra és sákmányra, az Istrásákra[710] és az elmenésre, hogy az Zászlók telyes számban legyenek, úgy az allattok valójis, az szerint az mustrálásbanis.[711]

Az Feő Quartély Mester,[712] avagy Szállás osztó felől.

Az a Feő Generálistul függ, vele együt megyen elő az Tábor helynek' megh nézésére. Ő osztya az Tábort az Lovasokra, szolgákra, és az Munitióra.[713] Mindenik seregnek bizonyos quartélyt[714] deputállya,[715] az szerint az magas úrnak és annak Tisztviselőinek is illendőképpen. Ha valamj egyenetlenségh találkozik az quartélyok véget az szálás osztók közöt, tehát vagy maga viszi végben, vagy az mezei feő Generálisnak megh viszi, és ottan derivállyák.[716] Az szekerekbül való sánczban ha vadnak, aztot úgy rendeli, az mint az Hadnak Ura parancsolja, eltávoztatván minden alkalmatlanságokat és mindenféle álnok csalárdságokat.
Az Feő Istrása Mester[717] felől, az Lovasok Compániájában[718]


Ha sok a had, néha két Istrása mestertis csinálnak az Lovas Compániák kőzöt, az kik az mezei Úrtúl megh hozzák az Istrására[719] menendőknek az jelt (németül Lossung). Egyébarást az Feő Mezei Generálistul függenek, és az eő parancsolattyja szerint rendelik az Istrását,[720] helyre viszik, megh nézik, és éjel nappal lovaikon környül járják eőket, és ha valami hamisságon kapják, megh jelentik az mezei Feő Generálisnak, vagy azoknak Capitányinak. Ha valami lárma támad, avagy az ellenségh előt vadnak, ackor az mezei Generális őtet az több Capitányokhoz és Tisztviselőkhez küldi, és maga Parancsolattyát az által megh üzennÿ. Az vice Istrása mestereket[721] eő pirongattya, ha valamit az restségh miat elmulattyák, úgy az lovasokatis, szolgákatis, vigyázzon arra, hogy az üdőnek alkalmatosságával jól kiosztassék az Istrása az Lovasok közöt, úgy mint Nyárban három, télben pedig négy óránként, kiváltképpen ackor, a mikor beestveledik. E mellet összesen megh tiltya, senki az lórul le ne szállyon az Istrása-álláskor, nagy büntetés alat, és semmi tüzet ne csinállyanak: vigyázva arra is, hogy az Istrása[722] se messze se közel ne legyen az Táborhoz, avagy az szekér sánczhoz.

Egynehány Zászló allyának Capitánya felől.

Az eő Tiszti ez, hogy az neki adott lovasokat igazgassa mind az Istrásákra,[723] mind pedig az elmenetelre az ellenségre, vagy az onnand való eljövetelre, az mint az mezei Úrtul megh van parancsolva. Tartozik jó disciplinát[724] tartanj közöttök, kötelességök és Conventiójuk[725] szerint, megh büntetvén érdemek szerint eőket, mindazonáltal reflexiót[726] tartván az Lovasok Törvényéhez, és azockal az lovasokkal hűven és szorgalmatossan szolgállyon az mezej úrnak. Nem kell szenvednj, avagy engednj semmiképpen, hogy az alatta valój rabollyanak, prædállyanak,[727] avagy az Barátink jószágában és békességes országban az szegényeknek kárt tegyenek, hanem inkáb tartozik eőket megh büntetnj és ha panasz érkezik, vissza adatni, szükségh ennek utánna, hogy az hadnagyira és más Tisztviselőire erős vigyázással legyen, hogy az eő Tisztiben hűven eljárjanak, és az Mezei úrnak kárt ne szerezzenek.
Az Hadnagy felől.


Az kötelessége és Conventiója[728] szerint szolgál, és az Capitányátul Függ, végben vivén parancsolattyát illendőképpen. Az maga alatt levőket úgy dirigállya,[729] az mint köteles, rendben tartya eőket, és bizonyos üdőkor Istrására viszi, Szerével vigyázva annak megh tartására, és az lovasoknak józan és csendes életére, és hogy az profontot,[730] az mely másoknak jutandó, sem az eő nyereségeket, stb. erővel azoktul el ne vegyék. Ha mi történnik, Capitányának megh mondgya, az kinek hire nélkül senkinek az lovasok közzül az Táborbul ki nem szabad mennj; Az gonosztevőket vasban verety, és az Capitánya hirével lesz megh a büntetés. Eő rendeli az sereget, és azon vagyon, hogy az eő helyeket megh tudgyák observálny[731] úgy aztis, a mikor fordullyanak. Az ütközet előt szépen inti eőket, hogy költ viselnj magokat, avagy merre szaladgyanak, és ismét öszve gyülekezzenek.
Az Zászló Tartó felől.


Az Hadnagy néki assignállya[732] és kezéhez adgya az Zászlót, az lovasok előt sok erős és kemény intések után. Minden zenebonában tartozik, hogy elseő legyen az lóra való ülésben, és mihend egynehányan mellette lésznek, arra a helyre mennyen, a hol az lármát indították. Az Hadnagynak csak az Táborban nem létele miat magais hozzá fogh az ütközésre való rendeléshez, maga hordozza az Zászlót igyenessen. Az ütközetben biztattya az lovasokat az utánna valóckal készen lenny, és az ellenségre menny. A mikor rendeli az sereget az Hadnagy, tartozik környüljárny, és megh nézny az rendelt sereget.
Az Lovas Istrása mester[733] felől.


Mindenik Seregh magánossan való Istrásamestert tart. Az kik az nyargaló Zászlók után elseők, és az Táborbanis legh elöl jönnek, azok állanak Istrását[734] azon éjre, és így azután az többiek. Az Istrása mester az maga lovasait viszi fel az Istrására, és visza is Nyárban 8 órátul fogva 4 óráigh, azután másak mennek, és vadnak oda Tizenkét óráig; azután tizenkét órátul fogva 8 óráig, avagy a mint az Capitány rendelny fogja.
Az gyalogok között való Istrása Mester felől.


Rendelik is néha az hadnak sokasága miat az Gyalogok közöt egy Feő Istrásamestert,[735] ez az Mezei Urtul függ, jelt hoz tűle, és az Capitánynak viszi, avagy az Vice Istrása[736] mesternek adgya. Egyébaránt az eő Tiszte ollyan, a mint az Lovasok közöt való Fő Istrása mesteré.
Az Gyalogok között való Feő Generális felől.


Az holot sok seregek vadnak az mezőben, és derék' emberek és Fejedelem nemzetbül valók vadnak, az kiknek hadÿ tiszteket kellene adnj: tehát rendeltetik egy Feő Generális[737] az Gyalogosoknak. Az eő Tiszte ollyan, mint az Lovasok közöt való Feő Generálisé. Eő az mezei Úrtul halgat, az hadi Tanácsban is vagyon. Az Capitányoknak dolgát eő viszi eleiben az Mezej Urnak, és az eö parancsolattya szerint ád választ. Arra is vigyáz, hogy mindenik Capitánj maga tisztit hűven vigye végben, és hogy az ütközetre való rendelések rendessen legyenek. Azon kívül az Hadnak Ura parancsolattyát tartozik végben vinny.
Az Gyalogok Feő Capitánya felől.


Az Capitánynak köll az Tisztviselőknek megh szerzésében igen vigyázny, hogy Emberséges és maga böcsületét néző Embereket és Tisztviselőket szerezzen, és eleibe tegye az maga seregének, eltávoztatván attul minden hamis, csalárd cselekedeteket, és megh parancsolván, hogy külömb böcsületben tarcsák az gyalogságot, az mint egy időtül fogva igen szokásban vették volt, és azoknak tisztességek, böcsületjek; és emberségek azok által megh kissebbedtenek. Azon legyen is az Capitány, hogy jó szál, erős és dologh tehető embereket fogadgyanak az tisztviselők. Mert az hol az természetben egy erősségben fogyatkozás vagyon, nem igen nagy operatiókat[738] várhatny afféléktül.

Az gyalogok Capitányának külömb serege vagyon, maga distribuallya[739] az Tiszteket. A kinek mi dolga vagyon az eő embereivel, tartozik eleiben comparealny,[740] és az mezei Úr sem nyúlhat az eő Tisztiben, hanem eő általa büntetteti megh, a ki meghérdemli. A ki böcsületét és életit elveszti, annak jószága az obersterre[741] száll az Táborban. Gratiatis[742] adhat azoknak. Az Capitányok minden nyereségben az tizedik pénzt kéványák. Az alatta való mészárosoknak és kufároknak, úgy az maga vitézinek uty levelet ád, azokon kívül senkinek. Az menésben az mezei Úrtul hallgat. Annak előtte szoktak mindenik Compániábul egynehányat kiszedvén, egy vesztet Compániát csinálny az mellyet mindenkor előjáróban külték, és az ellenségre üttenek. Az Capitány maga rendeli az seregeket, és tanittya eőket mint köllessék viselny magokat. Eő az ütközetben az elseő ízben vagyon, és ha ostromnak[743] menny, akkor is vélek vagyon, az melyben ha valami fogyatkozást lát, megh jelenti az mezej úrnak. Az puskások mellé, okos és tanult embereket rendel, hogy elhordozzák eőket, és azért szükség, hogy gyakorta az lövésben magokot gyakorollyák. Az gyalogokat gyakorta kell rendben állitanj, és miképpen öszve állyanak, az ütközetben, oktatny és tanítani. Maga parancsol, vigyáz az Istrásákra,[744] ütközetekre, az ostromokra,[745] és másféle dolgokra, hogy igazán eljárjanak benne, az Mustrában[746] is vigyázó szeme vagyon, hogy senki meg ne csallya az Mezei urat; hanem hogy mindenik Capitány anny emberrel jelen legyen, az mennyre vagyon fizetése az Úrtul.

Semmi verekedést ne szenvedgyen az vitézek közöt, hanem azon legyen, hogy minden vitéz hadbeli szerszámockal, puskákkal, ásóckal stb. és fegyverekkel felfegyverkezve legyenek. Annak felette azonis kell lenny, hogy minden fogyatkozás nélkül az eő fizetések megh legyen, az Mustrában csinált végezések szerint. Mindeniknek legyen palástya avagy más ruházattya, az ki az tél ellen való, és Ispitálymestereket[747] is tarcson mindenik seregh, hogy az szegény betegeket, az Táborozásnak alkalmatosságával, bizonyos helyre vigyék és gondgyokat viselyék, tehetségek szerint. Mindenik vitéznek adandó holnapi fizetésbül, az betegek megh gyógyítására tudatik ki egy garas vagy több, és arrul tartoznak az IspitályMesterek számot adnÿ, és ha valaki az Ispitályban megh hal, annak holmija az spitálynak marad.
Az Lovas és Gyalogh Profosz[748] felől.


Mindenik Profosz sarczollya az Profontot[749] az maga seregében, avagy Quartélyában[750] az végezés szerint. A ki hamis mértéckel, és réffel él az quartélyában, az jószágát és életét vesztette el, és ebben a Profosznak is része vagyon. Eő neki minden ökröktűl jut az nyelv, és attul is jövedelme jár, az kit a vasban veri. A derekas dolgokat és panaszokat az mezei Úrnak hirivel Componállya.[751] Ha valakit az Capitány híre nélkül az fogságbul ki ereszt, az Capitány büntetése alat lészen. Ha tűz támad, tartozik az Profosz[752] az embereivel edgyüt reá menny, és el oltany az tüzet.
Az gyalogok Hadnagya felől.


Az Hadnagyok az Capitányoktul vesznek pénzt fel, és az gyalogokat az Mustrahelyre[753] állíttyák. Azoknak is parancsollyák, hogy jó embereket fogadgyanak, és az szolgáktul semmit el ne vonjanak.

Nagy hasznára vagyon az mezey Úrnak, ha az kézre adandó pénz ellett egy bizonyos summát[754] adnak az Capitányoknak, a kibül az fegyveretlenek és ruházatlanak veszik fel az jövendő fizetésre egy nehány pénzt, hogy megh ruházzanak magokat.

Az Capitanyoknak sok helyre kell menny, honnan más országokra is, holott hadakat fogadgyanak.

Az szolgákra szorgalmatos gondot visellyenek, és hamisságokra vigyázzanak, és jó dispositiót[755] is tarcsanak, nekik jelt vigyenek, és az Capitányok közül az sereget hajtanj ketten hátra maradgyanak.
Az gyalogok Zászló Tartója.


Vigyáz maga Zászlójára, és tartozik mindenkor oda menny, az hol lárma vagyon, megh tekénti az Seregeket, és rendeli eőket. Az ütközetben szivet ad az gyalogoknak, úgy az ostrom-menésben[756] is, és ha valahol megh ijednek, maga megyen elő az Zászlóval, hogy annál hamaréb utánna menyenek azok. Az közönséges nyereségekben dupla[757] nyeresége vagyon, de az egyenlő nyereségből, harmadik pénzt kivánja.
Az Istrása mester[758] felől.


Megh jelenti mind az elmenetelt, mind az Estrását,[759] és az jelt is eő hozza el, e mellett az Istrását fel viszi, megh nizi, és a kit raita kap valami fogyatkozásban, megh szóléttya és megh bünteti.
Az quartély mester[760] felől.


Arrul vagyon Informatiója[761] az Feő Quartely Mestertül,[762] ki osztya az Zászlókra és Tisztekre, az mint kévántatik. Az parancsolatért megyen, mikor akarnak fen lenny és indulny. Más dolgokatis visz végbe az Capitányának.
Az Feldwebel[763] tiszte felől.


Azokat az Capitány választya arra, eők végezik egymás közöt, ki elseő rendben vagy az utolsóban járjon; eők hasomlóképpen az Istrásákra[764] viselnek gondot, és az csatákon az Puskásokhoz rendeltetnek. És minthogy az közönséges nép gyakorta és minden hónapban le szoktak tenny az tisztrűl, azt kéványák az Capitányok, hogy eleikben adva egynehány személyeket, magok válaszanak magoknak egyet és többet. Néha az Capitányok válasszák nekik, és a mellett hallgatnak azután, és maradnak az eő tisztekben.
Az furier[765] felől.


Az viszi az Zászlót az quartelyban.[766] Ha megh indulnak, egy Calauzot kér magának az Capitánytul, aval jár, és a minemő fogyatkozások vagyon az Gyalogoknak, megh jelenti az Capitányoknak.

Azok előmennek az Quartély Mestereckel[767] együt, és az szállásokat megh mutattyák az Tisztviselőknek, és másképpen is udvarolnak az Capitánnak.
Az Hadi emberekrűl közönségessen.


Az Hadi emberek úgy szoktatnak, az mint dirigáltatnak,[768] és minemő Capitányok és Tisztviselőjök vagyon. Ha azok elegendők az hadaknnk eligazításában, tehát annál kevesebb fogyatkozás esik az Hadi emberek közöt. Illendő azért legelseőbenis, hogy az Magistratusát[769] és Regimentyét[770] nagy böcsületben tarcsák, és tüle féllyenek, jó rendtartást szeretők és egymáshoz való szeretettel legyenek. Innend több szerencse és minden jó operatio[771] következik, hogy sem az eő vakmerőségekbül. Az eő kevélységek ne legyen bár szép és arany avagy ezüst prémmel megh cifrázot köntes és nagy darab arany vagy ezüst művek: hanem kevélykedgyenek szép lóval, jó és tiszta vas derékben, és másféle fényes és tiszta fegyverekben. Mert a ki fegyverét meg nem tudgya böcsüleny, az nem kiván szívesen az ellenséggel harczolny. Az hadj Embert szükségh nem csak félelemben tartanj, hanem az hirért, névért és böcsületért, jó biztató reménséget adnj. Azoknak élete ollyan legyen, hogy minden részegeskedést, és az élésnek mód nélkül való vesztegetését félre tévén, úgy éljenek, mint jó jámbor és böcsületes emberek. Az ellenséghre haragossak és kemények legyenek az ütközetben, de ártatlan vérben, úgy mint öreögh emberekben, asszonyokban, gyermekekben, az kik magokat nem oltalmazhattyák, részek ne legyen, sem az Asszonyokon és szüzeken semmi erőszakot ne tegyenek. Istenfélők legyenek. Mert nem tudgyák, mely órában megh kell halnjok, hanem mindenkor a miat félelemben vadnak. Káromkodástul is oltalmazzák magokat, mert ez által csak az rosz szerencséket, és Isten haragját fejökre szálitják. Utolszor kévántatik, hogy csendes és békességes életben találtassanak.
Az Mustrához[772] való Commissáriusok[773] felől.


Az Mustrához nagy Vigyázás kévántatik. Mert az pénz az hadnak előmenetele, ereje és élete. Azért jó készülettel és egy kicsinyé fösvényebben bánny köll a pénzel. Az mikor kiadgyák a pénzt az hadacknak, ackor igen kell vigyázny, hogy hamissan el ne pártollyanak valahová, és így nagy kárt szerezzenek az Urnak. Ennek és már sok hamis practikáknak[774] eltávoztatásáért szükséghképpen kévántatik az nagy és szorgalmatos vigyázás, hogy az hadaknak való fizetésben az Capitányok által senki megh ne csalatkozzék, az mely által nemcsak rosz és lator[775] cselekedetek, az fegyverre való gondviseletlenségh, kedvetlenségh, az mezei Úrra való érdemetlen panaszok, hanem mégh attul való elpártolásis következnek. Ez annak okáért a kérdés, hogy kellessék az Mustrát legh jobban tartanj? Úgy, hogy legelseőben is válogatot, emberséges és hüv személyek Commissáriusok legyenek, és az miat az hadi állapot keványa, egy vagy kettő, azokhoz való vicejek[776] és iró Deákok, elrendelvén eőket bizonyos Compániákra,[777] és bizonyos fizetéstis adván nekik. Mindeneket megh esküttessék és reversiótis[778] vegyenek magokhoz. Instructiót[779] adván, mint kellessék az fizetésekben stb. czedulaadásban stb. magokat viselnj. Eők nem csinálhatnak magoknak Conventiót,[780] semmi hatalmak nincs az Ordinantián[781] és magok hivatallyán kívül, valamint magok akarattyok szerint cselekednj, az mint az Instructiójukbanis vagyon. Szükségh azért, hogy az Mustra előt mindenikkel végezzék el az Conventiókat és ollyan reversiót magokrul adgyanak, hogy töbre az Mezei Urat nem kénszerítik, esküsznek is mindnyájan az Hadi Törvények vagy az Mustra előt, vagy azután, az holott megh parancsoltatik, az egész Országban, hogy senki kölcsen ne adgyon lovat, fegyvert stb. az Mustrára. Szokásis az Commissáriusok mellé, egynehány derék embert az hadi Tisztekbül adny, hogy eők is vigyázzanak és az Mustráknak nagyob authoritást[782] csinállyanak. Az Mustra bizonyos napon oly helyen agaltatik,[783] az holot nem öszve állanak, és így egyik a másiktul szolgát vagy lovat kölcsön nem kérhetik. E mellet tartoznak számot tartanj arrais: úgymint az fegyverre, ha mindeniknek vagyoné, akár ki legyen is, jó fegyver, és ha felseő ruhája avagy palástya vagyon-é, hogy az fegyvert esős üdőben be fedgye: azután másféle hadi eszközökre is, az mellyekkel áshatnj, vághatnj stb. kiki az fizetését maga Capitányátul veszi fel. Ha mindenik seregre egy Commissariust[784] rendelik, hogy minden dologra vigyázzon, tehát ollyat kell választanj, az ki az hadi emberekre alattomban egyet ne értsen, és csalárdsággal éllyen. Hasznos azért néha azok felöl az Mezei Úr parancsolattyábul alatomban való inquisitiót[785] tenny, néha más helyre transferálnj,[786] és így ha feltalállyák az hamisat, másoknak példájára megbüntetny. Ha az mezei Úr mindenkor az hóra való fizetést meg nem adhattya, a mikor ideje kitelik, legh aláb azon legyen, hogy Capitányoknak és Hadnagyoknak adgyon, és így megh tudgya azután, minemű emberei vadnak; annak felette az Capitányok sem csalhattyák megh az vitézeket.
Az Hadaknak valo fizetése és az Fizető Mester felől.


Az nagy királyok, és hatalmas Urak szoktak mindenkor hadbeli Fizető mestert tartanj, és azoknak szolgálattyockal és más személyeknek segitségeckel, mind az hadban, mind pedigh más fizetésében, és az Mustrán[787] is élnj.

Leghnagyob dologh ez, hogy tisztekben az Urnak híven szolgályanak, nem élvén semmi hamissággal is, az fizetést jó rendben, és minden fogyatkozás nélkül ki adgyák, az pénzt fel ne verjék, és ha az pénzel megh nem érik, az rendelt fizetésre (Lehngeld) készek legyenek, hogy az vitézek meg ne fogyatkoztassanak az mindennapi költségekben és élésben. Azért az hadnak elein számát kell vetny, mennyivel beérik, és meddig tart az rendes fizetés. Az fogyatkozásban sokféle módot kell föltalálny az hadaknak való megh fizetésben, a többi között illyen képpen, hogy végezzenek az áros és kereskedő embereckel, hogy vagy Posztót és mindenféle az ruházathoz való szükséges dolgot, és mindenfele Fegyvert az Táborban vigyék és az hadaknak, az eő fizetésekre ki osszák. Néha az Mezei úr magához veszi, és az Fizető Mesterek által jó és tűrhető árron ki osztya… stb. Illen eszközek által az Seregeket az rendelt fizetés nélkül, úgy mint éléssel, ruházattal, fegyverrel és munitióval[788] szépen kitarthatny. De igen vigyázny kell, hogy az Tisztviselők és mások az hadat megh csalván, és magok hasznát keresvén, másképpen, avagy csak biztatással is, ne contentallyanak.[789] Annak felette igen hasznos, ha az Hadnak Ura az elseő Mustrán maga kezekben adgya az fegyvert, illendő és türhető áron, az melynek árrát fizetésekbül ki tudhatny azután. Ha alkalmas üdőtül fogva az Úr megh nem mustrálta[790] az népét, és az pénznek fogyatkozása miatt ahoz nem juthatnak: ackor szoktak az Mezei Urak csak az jelenlevőknek az Fizeteő Mesterek által pénzt adatny. És illyen szokás az Törököknél és Spanyoloknál vagyon. Néha az Mezey Urak szokták az nagy hitetlenségh és chalárdságok miat, az mellyek az Mustrákon[791] szoktanak esnj, végezést tenny az Capitányockal és az Fizeteő Mesterek által az hadakat megh elégíteny. Az mint látcik, nem igen ártalmas az Hadj Uraknak, az kiknek gyakorta és mindétigh hadakozny köll, ha utollyára valami végezésre kell menniek, mivel az sok költségh és nagy fizetések az Hadj úrnak sokára igen nehezek és elviselhetetlenek lesznek.


80. ZÁRÓ-KÉP FRITTACH MŰVÉBŐL[792]

Jegyzetek
HátraKezdőlap