[VAltságunknak drága árra…]*

Nota Infinitae bonitatis

VAltságunknak drága árra,
Feszíttetvén kereszt-fára,
Keservesen tekínt Annyára.
Gondgyát viseli, noha már teli,
Az ö pohára, jött váltságunkra,
Es ö Szent Annyát bízza Szent Jánosra.
Eg, Föld, nézzétek az Istent,
Semmiböl ki teremt mindent,
Szenvedi bününk igáját,
Ki mindent segit, kereszt-fán függ itt,
Mi bününk sóldgya, kinnyait tóldgya,
Hogy Adám Atyánk az almát kóstolta.
Rettenetes szóval kiált,
Midön Iesus halálra vált,
Hogy bününk-ért eleget-tegyen.
Meg-csúfoltatot, koronáztatott,
Mérget kóstollya, Szentséges szája,
Oldalát sérti a' Vitéz láncsája.
Nézzétek keresztyén lelkek,
Mély sebét Iesus szivének,
Viz, és vér foly, hogy meg-tisztítson,
Lelkünk orvossa, bününket mossa,
Drágalátos vért, ád ezért nagy bért,
Almáért Adám mert sok bünt reánk mért.
Iesus a' Szent pállya-futást,
El-végezvén vár nyugovást,
Hogy Szent Lelkét a' Szent kereszt-fán
Már ki-bocsássa, Istennek adgya,
Ki halált meg-gyöz, mindent óld, s' kötöz,
Irgalmasság-ért lött érettünk nagy köz.
Nagy követséget már el-járt,
Vérével kit a' bün bé-zárt,
Egek kapuit fel-nyitotta.
Immár viszsza-tér, Attyához fel-ér,
Es kegyelmet kér, kik-ért omlott vér,
Sok büneink-ért ö lévén elég bér.
Aldgyuk az hatalmas Istent,
Vérével meg-szerzett mindent,
Büneinket mind el-törlötte.
Azért áldott légy, velünk sok jót tégy,
Archangyalokkal, Cherubimokkal,
Hogy dicsirhessük mind örökké, Amen.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 222–3. – Felirata és nótajelzése: MAS AZON NOTARA [Utalás az előtte lévő Szűz Mária hét fájdalma kezdetű ének nótajelzésére: Nota: Infinitae bonitatis etc.; vö. Septem dolores Beatae Virginis c.]. – Megvan a második kiadásban is (1719, 172).

Szövege megtalálható még: Szentmihályi Mihály: Egyházi énekes könyv (Eger 1797–8, 138).

Passiós ének Jézus megváltó szenvedéséről és haláláról az evangéliumi elbeszélések nyomán. – A versfőkben egy akrosztichon töredéke rejlik: VE RN INA, amely SALVE REGINA vagy AVE REGINA lehetett. Ezt a feltevést megerősíteni látszik az is, hogy a dallammintát adó Mária-éneknek versfőiben a SALVE MATER DEI olvasható; vö. Septem dolores Beatae Virginis c. A csonka akrosztichon arra mutat, hogy Kájoni az éneket korábbi hagyományból vehette és azt feltehetően át is alakította. Kájoni akrosztichonos énekeiről lásd In aduentu canenda c. jz.

Versforma: 8–8–9–10–10–11 (a–a–x–b–c–x); a tízes sorok 5/5 osztásúak belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 200/I. sz.

3 tekint Annyára – vö. Jn 19, 25–27.

12 almát – a paradicsom tiltott gyümölcsét (1 Móz 2, 16–7 és 3, 1–24). Vö. LexChrIkon 1, 123–4.

17 Mérget – a kereszten függő Jézusnak ecetet és epét adtak inni (Jn 19, 28–9).

20 Viz, és vér – Jézus lándzsával megnyitott oldalából víz és vér folyt (Jn 19, 34).
Hátra Kezdőlap Előre